HET ROTTERDAMSCH PAROOL Weer een conflict in de haven Komende weken zullen beslissend zijn Volksstemming in West-Java waarschijnlijk geacht Wereldvoedselvoorraad op laagste peil Vrij, onverveerd Arbeiders wilden Tweede Pinksterdag niet aan het werk Vanmorgen circa 3000 stakers PAROLOSCOOP Nieuwe schade door munitieontploffing Commissie-Generaal naar Nederland Verzoek om boycot op te heffen „Deze zaak gaat de havenarbeiders aan" Omwenteling in Nicaragua Tien spoorwegstations in Soendanese handen Commentaar van Soetair Sjahrir Wij gaan naar Schevêïiïngen! Sjahrir over de toestand: Weerbericht Indonesië koopt op praetische voorstellen uit Nederland Pasoendan-coup kwam ontijdig Geen staking in Frankrijk? Geen doodstraf in de Sovjet-Unie Brits vlootfaezoek aan Eotterdam Missie naar Java Scheepsbotsirigen eisten doden 4 Pinkstercongres van Labour Eesoluties inzake USSR afgewezen Kabinetscrisis in Oost-Indonesië Textielpositie is zeer slecht Distributie van rijst beperkt Ons land koopt dollars li en ponden' Noors schip op een mijn Noodlottige twist tussen - twee zwagers Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 - Abonnementsprijs per week 31 cent, par kwartaal 4,—, losse nummer* 0,09 Dinsdag 27 Mei 1947 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39M44 Bankiert Amsterdcmsche Baak to Rotterdam Pi. Direoleuri B. do Vries PL Hooidredaeteun Th- Ramaker - Zevende jaargang, No. 120 In de Rotterdamse haven zijn gistermorgen moeilijkheden gerezen. Van morgen waren deze nog .steeds niet opgelost. Naar schatting hebben 2 tot 3000 arbeiders het werk vanochtend niet hervat. De E.V.C. heeft de stakers bijeengeroepen v.opr een vergadering in Odeon, die'vanmiddag om één uur begdh. deze mensen- ongestraft zullen blij ven. - Het bestuur van de S.V.Z., staat op het.standpunt, dat arbeiders,!dié niet bereid zijn de officieel vastgestelde loon- en arbeidsvoorwaarden tp er kennen en "zich daarnaar, te gedragen, niet aan het werk" kunnen gaan. Het bestuur der S.V.Z. merkt hier bij nqg op, dat in de Antwerpse ha- vgn op de Tweede Pinksterdag-nor maal wordt gewerkt, waartegenover 'ifi Rotterdam slechts in de allerdrin gendste noodzaak-. De vaste arbeiders en .de van de vorige week doorbèsielde losse arbei ders zijn'hedenmorgen normaal aan hef werk. gegaan. Hedenmorgen warén circa 2000 fosse arbeiders in staking." J Werk grotendeels stil Zowel in-Lek-,IJssel- als.Merwede- haven 'lag vanmorgen tegen twaalf uur bet werk grotendeels stil.-Posters' wachtten-'fte nóg aan'het werk zijnde arbeiders tegen'schafttijd op om hen te'.bewegen zich eveneens solidair te verklaren met de collega's, \die ont slag was, aangezegd. - De arbeiders willen de in 1939 als Zondag bestempelde Tweede Kerst-, Paas- en Pinksterdag als zodanig er kend.zien. Zij "zeggen niet eerder aan het wérk té willen.gaart"a(vorens'de S.V.Z. een voor hun gunstige beslis sing tèn aanzien van deze feestdagen heeft 'genomen en 'het - ontslag van de niet gewerkt hebbendé arbeiders is ingetrokken. Ze vestigen er-nog eens de aan dacht op, dat de -5e Mei, Nationale Feestdag, voor hun eigen rekening is gekomen, dat wil zeggen, dat ze het ■verlét op-deze-dag niet'betaald heb-, ben gekregen. /Zoals ree.ds werd medegedeeld, heeft dé E.V.C.de arbeiders* van middag voor een, vergadering: in Odeonhi.idengeroepen. In dez.e bij eenkomst /zal bet standpunt van tleze organisatie worden medege deeld en .verdere maatregelen worden besproken. We vernemen hieromti'ent ilpg. .dat de'E.V.C. ontkent; dat zij .liét' is gewest,, die gisteren 'heeft gead viseerd het' \v?rk neer té leggen. Dit inifiatjéf is geheel van de ar beiders zelve uitgégaan. Dé E.V.C heeft zich wel direct geheel achier d estakers gesteld, omdat zij vati mqni n z >is. dat de arbei dsovereen komsten', waaróp de S.V.Z. zich beroept, van voor de-oprlog date ren ein dus vemnderd zijn. Boven dien heeft <ie S.V.Z.,'al vorens tot strafmaatregelen* ovér te gaan. de E.V.C. als vakorganisatie niet-in. déze/gemengd.', Het bestuur 'der Scheepvaart-ver eniging Zuid dcc't °05 omtrent-deze staking het volgende mede: ,,öeheel in overeenstemming met dé door het college van Rijksbemid delaars goedgekeurde loon- i beidsvoorwaarden moesten circa 300 havenarbeiders op Tweede Pinkster dag werken. Hiervoor wordt -aan loon en- Zoftdagstoeslag 16.70 be taald voor-8Vè uur arbeid. De" arbei ders zijn voor dit weiic opgekdrnen doch door het E.V.C-bestuur hiérvan tegengehouden:-Op één schip, waar de arbeiders reeds begonnen waren, zijn deze dóór de E.V.C. van boord .gehaald. Eén 60-tal is.aan het-werk gebleven. De arbeiders, die gisteren (Twee- -de Pinksterdag)'dit werk geweigerd hebben, zijn -heden' niet in 'de -gelér genheid gesteld aan het- werk te gaan.- Hierop heeft de E.V.C. een sta- king geproclameerd 'met als eis, dat Pinks tervondst van Pakenham DE ENGELSEN hebben aan-de Pinksteren van 1947-een eigén. aardige glans verleend.-Zij verstaan de kunst, vooral in !hun politiek, verwarrende gevoelens te wékken, zodat de continentale' beschouwer zich. min of meer beduusd, af- vraagt-of hij nu te doen heeft met kinderlijkheid, iets nieuws, raffine ment,'of iets groots; de slotsom meestal dar elk rlezer vier veron derstellingen recht van bestaan heeft gebad. ,i Lord Pakeph.am. de minister voor de bezette gebicoen. heeft bekend gemaakt,'dat Be vin, zijn collega, voor'buitenlandre zaken, een .reis zal doen paar" het.Roergebied, óm de mijnwerkers toe te- spréken! Tot zó ver de .aahkoncfiging van iets'Qnge-. wboiw. hoewel verklaarbaar gezien de ongewone economisehe. m'óeilijk- heden van stecnkqoldruftjg West- Europa' en de roerigheid van de mijnwerkers in het Roergebied, de streelt waar men .het russo-phielst is van gehpel West-Duitsland. Ook is de honger in het Roergebied met z'n velc'indu: riéën en z'n weinige 'landbouw groter .-dan in de overige delen vin dè Britse, Amerikaanse- en Franse zones. Onlangs nog licht-, ten wij dat to.'5 in*, alinea's betref fende honger- en hamstertochten van; de Roerbeworjers tot in het Sléeswjjk-Holsteinse toe. en -met relazen over'dé -afnemende 'werk- kracht. '.-Nu hebben de mijnwerkers zelf reeds toegezegd, 'dat zjj Jwee kerke lijke" feestdagen in de mijn zullen afdalen, om de. achterstand in de •productie enigszins in te halen. Dat is een noiroaal iets voor een deel van een bevolking dat van-zijn'goe- - de wiP/blijk' wil geven."Bovendien is bet eeh niet ^.ona'ardig- antwoord op hét dreigementvan' een - der Amcrikaaé-'se 'ondercormriandanten van generaal Clay! dat .ér.'ge's'choten zal worde... «n dat de rantsoenen met opzet Verkleind zullenwordeh als zich nog meer 'Ongeregeldheden, zóals hongerop toch ten, stakingen en p r o testVe r ga deri'ng en', L aan ko n d igen. 'Maar hoor hu, waarmee lord Pa- ken ham „Be vins/ tour naar de honge rig^ leeuwènkooi opsiert „Enge land" wil de" Duitsers ..opnieuw- een vriendenhand 'toesteken. Engeland bedoelt: het goéd met, de. Duitsers en het zal zich inspannen-alle'hulp te brengen die rrodig is". Met ande- Fe- wóórdep: „Als jullie er niet van gediénd blijkt, oT als jullie Bevin het optreden bemoeilijkt of .onmo gelijk maakt, dan stoten jullie je - enige vricndpn-ïn-dé.-nood voorhet - - hpofd. Nu en dat kunnen' jullie toch niet.over je hart'verkrijgen, is vhet niet?". En of dit de* „tongetaél" is.die! de langzaam-gqgroeide -Duits-Britse' afkeer ..overwint,, een afkeer die Aan Duitse zijde heel. handig gecombi neerd wordt .met het begrip demo- c rat ie '(iets.-dat er bij-geen ander 'vólk zou „ingaai.") men moet.of die «edachte geheel verwerpen als zijnde.absyrd, oï men moet ze blij aanvaarden als iets verrassend-een- vouqigS. Gelijk ook .het ei van-Co lumbus, op-z'n punt bleef. staan na het toepassenvan een 'simpel.... trucje, en zich daarna' wereldver maardheid Verwierf. - Sinds enkele dagen vmden er weer zware ontploffingen plaats in het bezette- Duitse gebied 'langs de Limburgse grens. Dit keer moest spediaal de gemeente BelfelcL het ontgelden, waar grote schade werd aangericht aan 'verschillende wonin gen/die. nauwelijks' hersteld, waren van de geleden oorlogsschade. De burgemeester heeft hierin aanleidjrtg gevonden zich te wenden tót de En gelse* ambassadeur te.'s Gravenhage, cm maatregelen .te bevorderen, .„die ec-n herhaling' van" deze practïjken kunnen voorkomen. De léden der Commissie-Generaal prof. Schermerhom en de heer M. van Poll,zijn Zondagmorgen per Skymaster uit Batavia naar Neder land vertrokken! In een gemeenschappelijk opge.^ steld.en ondertekend schrijven heb-' ben dr;.H, van Mook en Soétan Sjah- rir de Australische regering ver zocht, om haar invloed aan te wen den. teneinde de boycot óp Neder, landse schépen ;onmiddeIlijk op te heffen. Dit gemeenschappelijk verzoek vestigt de aandacht op het feit, dat dé onmidddllijke ppheffing' van. de boycot in het belang is van de ge. hele Indonesische bevolking, omdat de in Australische havens opgesla- "gen Nederlandse goederen ook «ge bruikt. züllen worden ten- behoeve van de Republiek. Betreffende-het republikeinse aandeel in deze goe deren zal nader onderhandeld wor den. Er-bestaht alle,hoop„ dat dit verzoek door de Australische rége- ri.n'g. zal ingewilligd worden. Als.antwoord op dit' gemeenschap pelijk Nederlands-Indonesische be roep is in Canberra officieel'ver klaard, dat 'dit een .zaak was, welke jn de eerste plaats de vakvereni ging der "havenarbeiders aanging." Het bero'ep- wordt „nutteloos" ge noemd, tcrizij de vakvereniging het accepteerde. Chifley, d« Australi sche, eerste minister, heeft in een in terview de ontvangst van het beroep bevestigd. Hü kon echter geen me dedeling doen over de volgende stap van de Australische regering» Offi cieel werd echter vernomen', dat on derhandelingen zouden worden be gonnen 'met de vakvereniging dér havenarbeiders. 4 - - In Nicaragua, een Centraal-Ame rikaanse 'staatf-heeft het leger Zon dag, na een volkomen onverwachte omwenteling,- de macht in handen genomen, Volgena berichten uit New Yórk is de hoofdstad Managua, tengevolge van „censuur" niet'meer te' bereiken. - 'De in Februari gekozen en-in Mêï geïnstalleerde president Leonard Argue Ito, is-inmiddels-afgezet. Ifet krunific elf to! van S.V.V. dar Zondof* kampioen van 2c klasse B werd. V .l.n.r. staand: trainer P. 5/rif/. v. Kan. v. Schijn del. de Bruyn, v. Meer wijk. Opschoor, Corveleyn; zittend:'v. d. Horst, v. Lilh, Schrumpf, Steen bergen en Goossèns. Onder.' Het eerste doelpunt van' de Schiedammers, kort na de rust gescoord. "7 ONDAGMIDDAG en Zonl *-4 dagavond I Juni vinden dé eerste feestelijke openingsvoor stellingen plaats. Wenst U met Uw familie,.buren,'vrienden of kennissen van een' vreugdevolle Zondagmiddag of' Zondagavond in hfet romantisph'e circusgebouw- te Scheveningen te genieten, haal dan direct. Uw toegangsbewijzen en reisbiljetten voor de gereser veerde Parooltreih.' Bestuurders van organisaties, verenigingen en clubs, heeft U al plannen gemaakt om met Uw leden eèn. vrolijke avond te bele ven? Bespreekt nu rëéds eeh voorlopige datum met ons, U kunt ons' telefoneren onder. no. 25430. Voor alle voorstellingen zijn- de. toegangsbewijzen hu reeds ver krijgbaar. Vertrek van de Parool-trein ,uit Rotterdam (D.P.) iedere avond, ora precies 19.08 uur, vertrek te Schiedam.. 19.15 uur. Terugkomst te Rotterdam (D.P.) ongeveer kwart voor twaalf (aansluiting remisetrams). Vertrpk van de Parool-trein uit Rotterdam iedere' Zondagmiddag om precies 14.08" (vertrek Schie dam. 14.15). Terugkomst, in Rot terdam ongeveer haif zeven. De entréeprjjs voor de grote Show.voorstélling „We gaan, naarScheveningen" bedraagt voor alle rangen ƒ1,25. Be trein-1 en tramkosten /heen en te rug''bedragen, 1.50. WEER STIJGING VAN TEMPERATUUR Weersverwachting, ge!dig tot Woensdag avond: VrjJ heldere nacht i met wetnlg wind en plaatselijk vorming yan mistbanken, die morgenochtend snel .oplossen. Morgén' 'overdag: opnieuw sterjee stijging van temperatuur, echter geleidelijk weer toe nemende bewolking biet later vorming van enkele "ver- sprelde buien' met kans «op onweer. Sleest' matige wind hoofdzakelijk, tus- - sen Oost en Zuid, Waarnemingen -te Rotterdam heden morgen 8.40 uiir: luchtdruk 763,5; wind W.N.W. 3; temperatuur 16.3; max. temp. 26.0 (gistermiddag 2.10 uur};- min. temp. f2,0 (6 uur hedenmorgen) weersgesteldheid; bewolkt.- ■3 3 A 3 Soéudanenen hebben Zondag twee spoorwegstationsten Zuiden van Buitenzorg,, in de richting van Soe- kaboemi. beset. Maandag ondergin gen acht stations tussen Mr. Cornells en Buitenzorg - hetzelfde lot.Deze zjjn ter bescherming aan Nederland se troepen overgedragen. Te Kali Bata maakfen de leden van de Partai Ra'.ïat Pasofcndan. enig materieel buit. Sjahrir heesft naar aanleiding vaiï. de Soendanese.acties gezegd, dat de activiteit van Fasoendan ,,wèer eens onze bezwaren.- om aan de genade yam Nederlandsetroepen te zijn óver gel gten, .heeft duidelijk ge maakt".. ,Aan het republikeinse bestuur.'al dus vervolgde .'Sjanrir. warén geen middelen gegeven zijn gezag in het Buitenzorgse tot gelding te jnakèn. D.e vermindering van-de Nederïand- .se strijdkrachten was nog steeds es sentieel vctor dé daadwerkelijke uit voering van de overeenkomst yan •Linggadj'ati: Generaal Soédirinan, heeft zijn manschappen 'order gegeven naar hun posten terug te keren en de be velen van hun comniaridanten te ge hoorzamen. Hij1 deed verder een be- roep op het publiek ofo morele en matérjëlo steun te. verlenen aan de Indonesische delegatie bij haar on derhandelingen niet'de Nederlan ders. eh waarschuwcje,dat 'het land nog steeds in gevaar was. AUcs weer normaal In een vraaggesprek heeft dr. Van Möok uiteengezet, dat de Nèdér- lands-Indische regering voorlopig niet van plan is. rich te mengen in dé huidige status quo in het gemeen tebestuur van Buitenzorg, doch dat er waarschijnlijk een. plebisciet zal worden gehouden, om.vafet te stellen, of de bevolking zich uitspreekt ten gunste van de Soendanese vplkspar- tij of voor het Indonesische burger lijke bestuur. Inmiddels zal het Nederlandse le ger zorg dragen dat er door de el kaar bestrijdende partijen geen in breuk zou worden' gemaakt op wet en orde.1 - Van Mook merkte op, dat de plaat selijke inlandse autoriteiten, met uitzondering van de Javaanse, resi dent. Sbendanezon zijn; die hun plichten .ondanks de „staatsgreep" normaal blijven vervullen en- dat de' Soetan Sjahrir.-heeft, in een gesprek met *U.P. gezegd,'dat - de tfolgénde twee weken dui- delij'k ^zulléu 'inaken of de toekomst vvrijving dan wel ..vrede- voor Indonesië, in/petto éoüdt. /.Wij zijn vol'hoop over fiétgëen „de. ministers in Ncr derland zuilen vertellen. Zi| hebben hier-zelf. de, moeilijk- heden gezien. Wij höpen dat zij-jpractische'vóorslellen; vpor 'de'\SchiklriuR van het Indone sische probleem zullen' op- 4 stellen," - Over de.Pasoendati-poup te Bui- tenaorg, zei! Sjahrir dat deze een sleclït',effect op de situatie had.' 'Hij; voegde hieraan toe dat de 'ontwikkeling van de. Pasoendan- béweginjz binnen de toekomstige Verenigde- Staten 'van. Indonesië, "natuurlijk en logisch geweest-zou 'zijn. De .actie voor n\eer autono mie zou niét onmogelijk zijn ge weest, wanneer: daarvoor het juis-' te tijdstip gekozen was..Thans/is zU-niet aan de orde'De moeïlij'khe-' den mét de „beweging was, dat, allee binnen de Nederlandse ge bieden is begonnen, -waardoor de huidige problemen slechts ge compliceerder werden. Volgens Sjahrir is het nooit een anti-repu- biikëiiisë beweging .geweest. Het' kwam hem logisch v.odiv dat dé Pasoendan zou trachten de bewe ging-tot l^et eigenlijke Batavia" uit te hreidei) doch hij v<Jegde hiei*- aan' -toe, dat geen kans van sl.agen heeft fenzii 'dé Nederlan ders hier zelf voor zorgen.'"- .Sjahrir beweerde d'at"de P,a: soendaribeweging' fe Bandoeng eri Buitenzorg succes 4 had gehad 'doordat het grootste, deei' der be-' volking geëvacueerd was toen de Nederlanders déze gebieden over namen, Vakverbond err overheid willen onderhandelen (Van onze correspondentj Op het ogenblik' is degrote vraag in Frankrijk of de tegen .Woensdag aangekondigde staking in-de gas- en elcctricjteitsbcdrij%'en voortgang zal vinden. De regering heeft! Zater dag de vordering gelast van hef "ge zamenlijk personeel van deze be drijven; een'maatregel, die én en kan vergelijken niet „een" 'mobilisatie, waardoor cc'n eventuele "staking strafbaar -wordt. De bedrijven zelf behoeven'niét gevorderd te worden, omdat-zij na de.oorlog reeds gena tionaliseerd zijn. Opallegebouwen en filialen, die met gas .of electfa té "maken hebben, is thans hét vórde- ringsbesTuit aangeplakt om -het per soneel officieel oari. te zeggen, daf. het van status veranderd is: Mén kan niet zeggen, dat'deze maatre gel, die .het stakingsrecht aantast, onder de arbeiders populair is.' An-„ ,derzijds kan de regering zich erop beroepen, dat een staking in dit vitale bedrijf, het economische leven volkomen zou ontwrichten en dat bet haar plicht .is het algemeen be- lang tc beschermen. Het- vakver bond bpstrijdt deze stelling door te verzekeren., dat niét' alleen' zieken- huizen, brandweerkazernes cii der gelijke instellingen geen :hjnder van de staking zullen ondervinden, maar dat ook' het gewone 'publiek- weinig, lastvan de! demonstratie zal heb ben. Maar het gewone publiek vraagt zich alleen af óf-het Woens dag zijn potje zal kunnen-koken en -of bet 's avonds al'dan niet in het donker. 2?al -moeten zitten. Vakverbond en overheid leggen echter' een zo duidelijke bereidheid tot onderhandelen aan de dag. dat jedereeir erop rekent,'dat deze barre' vooruitzichten geen, -werkelijkheid, zullen 'worden. De wereldvoedselvoorraden hebben in dezé laatste weken, voordat de nieuwe oogstca-worden binnengehaald, het laagste niveau bereikt, JJe vooruitzichten voor 1947—1948 wijzen op een voortduren van het wereld tekort voor de voornaamste voedingsmiddelen en wat betreft de mest stoffen, aldus het. rapport rj de internationale noodvoedselraad. gemérkt, dat van enig herstel der suikerindustrie geen sprake is. oor- gesteld wordt, een .internationale missie van de noodvoedselraad naar Java. te zenden ont een overzicht te krijgen yan de situatie. De missie zal eén rapport moeten uitbrengen i.z. de maatregelen, die noodzakelijk zfja om de voor export beschikbare hoe- veelheden te mobiiiscren. Men beeft zich er van op de hoog te gesteld of de betrokken autoritei ten een dergelijke'missie van de in ternationale noodvoedselraad gun stig zouden ontvangen, Het ant-; woord was bemoedigend en men ver wacht, dat binnenkort zal worden hekend gemaakt uit welke personen de missie zal bestaan,. De copra-exporten. van Indonesië zullen in 1947 waarschijnlijk 240.000 tón bedragen, vergeleken met een vooroorlogs gemiddelde-van SpO.OöQ ton. De Nederlandse autoriteiten hebben medegedeeld, dat groter® hoeveelheden textiel naar deze* ge bieden worden gezonden en dat krachtige pogingen in het werk wor den gesteld omtransportmiddélen terbeschikking te kunnen stellen. politie aan de zijde der Soendanese beweging staat. De onlangs opgerichte vereniging van Madoerezen te Soérabaja heeft een massa-meeting gehouden, waar circa 2.000 Madoerezen aanwezig wa ren. Devoorzitter, de heer Anoro- joedo. schetste het lijden van het Madoerese volk én zei ó.m.: „Terwijl Madoera hongert, roept D jog ja Jder- deka". Nadat nog enige andere spre kers het. woord gevoerd hadden,- wertï een grote optocht met rood blauwe Madoerese. vlaggen, ge vormd. Radio Moskou heeft bekend .ge maakt; dat de'opperste raai der U-S. S.R. een decreet gepubliceerd heeft, waarbijde doodstraf in de Sowjet- Unie wordt-afgeschaft. Het decreet zegt, dat de overwin ning' op de vijanden der Sowjet- Unip de toegenomen macht van het tand alsmede de toewijding van het „volk fteeft .£etomjd. iVQüris -toont ;.de 'internationale 'toestand na Duitslands capitulatie, dat de zaak dés vredes vi-or .lange tijd veilig is, „ondanks de pogingen van agressiove elèmenten om een nieuwe oorlog te ontkete nen.".. Dit alles-in aanmerking geno men eri rekening- houdende met de wensen van vakverenigingen, rege-- tïngsinsianties en andere organisa ties, die de publieke mening weer geven. is volgens de opperste raad van de Sowjet-Vnie toepassing van doodstraf in vredestijd niet vereist. Het 'ligt in. de bedoeling, dat de Britse lichte kruiser, H.M. S. Siriüs (5450 ton) van 11 tot 16 Juni a.s. èen bezo'ek zal-brengen aan Amsterdam. - Gedurende dezelfde periode zullen de Britse torpedojagers HiM.S. Myngs" en „Dunkirk", beide 2325 ton, Rotterdam bezoeken; Dit bezöek zal een informeel karakter dragen. Weer evenals in 1946 zijn de be schikbare uitvocrvoorrad'er. over de. gehele-wereld, vooral wat granen en rijst betreft, te klein om de aanvul lende hoeveelheden te leveren, waar aan de invoerende Janden behoefte hébben om de basis-rantsoenen te handhaven op het winterniveau. dat op zichzelf gcnomcr. reeds te laag is voor het welzijn, voor de gezondheid uii vuor cu» goede arbeidskracht. liet. is duideljjk, dat dc periode voordat, de oogst op liet noordelijk halfrond zal zijn binnengehaald, n.l. yan dit ogenblik tot het vroege na jaar, een periodè zal zijn van grote moeilijkheid. De- stijging van de. rystproductie zal.niet voldoende zijn ter bevrediging van de behoeften van de invoerende landen. Als een der oorzaken hiervan wopdt aange voerd. het-' feit, dat de bevolking in Zuid-Oost Azië alleen sinds ,1933 met 100 millioen is gestegen. Het wereldtekort aan vetten" en oliën za] in 1948 nog aanhouden, hoewel het'waarschijnlijk .niet .zo •groot zal zjjn als in-1947. De Europese' %'leesproductie zal iets toenemen, doch. zal het voor-oor- logse niveau niet bereiken. Suikerproductie De suikerproductie zal zich ver moedelijk handhaven en zal wellicht enigszins stagen. Ten'aanzien, van Java wordt op- Tengevolge vair twee .aanva ringen in ..het Kanaal zijn ver moedelijk acht leden- van de bemanning van twee vissersbo ten verdrorfken. Het Amerikaanse tankschip „New Hall HiUs" kwam tengevolge van de mist. in aanvaring met een schip, waarvan de identiteit tot liog 'toe niet is vastgesteld/omdat er geen spoor van gevonden is.. Een lid van de bemanning van de - „New Hall Hills" kwam 'tengevolge van 1de ex plosie om het. leven. Het schip kwam, in. brand te staan -en...«werd door dc bemanning, veriaten. De brand is .inmiddels geblust en het 'schip wordt naar veilige haven ge sleept. Vqlgcns verklaring yan de kapitein was de explosie verschrik kelijk: de mèst sloeg overboord, de. stalen .dwarsbalken en elec'trische kabels'boven op bet schip werden o4er dc .brug heen naar de achter, zijde geslagen) De Belgische trawler „Oceanic II" kwam in aahvaring' met het Amerikaanse schip „John la Far ge". De trawler spleet in - tweeën. Met een reddingsboot zijn twee Beigi sche leden dér bemanning, die 7 uur irtHet water- 'hadden gelegen, behouden te Walton .(Essex) aan land gebracht. De overige, drie leden worden, riog, vermisi; Nadat twee reddingsboten de gehele nacht nasporingen hadden verricht; heeft men. de pogingen bij het aanbreken van de dag opgegeven! De in hef stade de Co7omÓes gespeelde interland voetbalwedstrijd Frank rijk—Nederland werd door het Franse elftal op.volkomen verdiende, wijze met 40 gewonnen. - Een harde schuiver van Wilkes wordt door - de Franse doelvcrdediger Da Rui mei moeite weggestompt. Tijdens de'eerste-zitting van het jaarlijkse Pinkstèrcongres van de Labourparty. is een reso lutie tot intrekking van het ver bod totlidmaatschap van .de vereniging' tér; bevordering van de vriendschap tussen Groot Brittannië en .de Sovvjct Unie die door het partijbestuur als voornamelijk communistische or ganisatie' veroordeeld was met overweldigendemeerder heid -verworpen. De resolutie werd niét door enige vakvereni ging ondersteund. Bijna alle Britse ministers, met uit zondering van de ^eheimzegelhe.' waarder, Arthur Greenwood, die rust, moét houden, hoorden aanhangers der .resolutie bétogen, dat indien •leden der LaDour-partij geen lid van de bovengenoemde^verenfging moch ten -worden, de actie ter bevordering vari de vriendschap met de Sowjet- Unie mislukken zou. Tegenstanders van - de resolutie legden er -de nadruk og, dat deze -vriendschap niet bevorderd zou: wor den door verdraaide berichten, die door de communistische propaganda werden 'uitgestrooid. Vervolgens stel dé een afgevaardigde voor, het'rap port van de Labour-delegatie, die in de zomer van 1946 een. bezoek aan de Sowjet-Unie bracht, niet goed te keuren, daar het onvoldoende iniich- tihgfc.i verschafte. De delegatie 'zou in haar rapport niet aangetoond heb ben, dat het haar onmogëiijk was ge- weeèt werkelijk in cónhfet te kómen met liet !Rüssisclic volk voor een on derzoek naar een peiling van de ar beidsvoorwaarden, de gedwongen te werkstelling en \ie ontevredenheid in het land, waarop -Stalin in enige 2ijnerverklaringen gezimspéèld. had. Dë motie werd niet ondersteund en nioest iitgetrokkén .worden. Het rap port van detdelegatie wérd goedge keurd.- j Een-resolutie .waar'-ij 'de regering verzócht-wordt de dienstplicht af-te' schaffen, werd met 2. 332.000 tégen 57LQ00 stemmen verworpen. Na 'een bijeenkomst van de ml-i - nisterraad heeft premier Nadja-< moeddin een bezoek aan president/ Soekawattï gebracht en hem alle portefeuilles van de Oost-Indische regering 'ter beschildcing gesteld, teneinde het de president mogelijk te jnaken de aan het parlement toe gezegde reconstructie van het ka binet op zo breed mogelijke basis te verwezenlijken. President Soeka-* watl.verklaarde het kabinet, thans- geen ontslag te kunnen geven, doch deze stap van het kabinet in beraad te zullen-riemen, De binnenlandse/, textielpositie vertoont een zeer somber beeld Na vijfT oorlogsjaren is de behoefte'. groot en de aanvoer gering. .De. ex- port. is ..groter'' dan.officieel wordt bekend geümakL De kwaliteit' van" de textiel, -*<Jie op de binnenlands» markt komt, is belangrijk mindep dan die van'de stoffen, die voor de export bestemd zyn. Het is met on- ze; textielpositie zo. dat we bij iedere stap die. we vooruit zetten drie atappén/terug gaan. Volgens de officiële cijfersvan -j- de huidige productie zal. iedere man j per drie jaar één.coétuum, en,per f vier jaar één 'jas, iedere vrouw int drie_ jaar een japon en een mantel kunnen kopen. ï-P Dit zijn weinig optimistische klan-a ken, mgar het ware beter, dat onsé/v volk van deze harde waarheid op db hoogte werd gebracht." - Aldus drs. Vromans, lid van het - dagelijks bestuur der vakgroep Textielhandel - in een vergadering van da Ned. Bond van dètallhande-/ laren ïn textiel, enz,, welkë te. AI*. melo werd gohouden. Als gevolg van.'de huidige voor- •raadpositie van rijst zal qle distrib'u- tie van dit .artikel worden beperkt. In de loop van de volgende maand wordt de vers.trekking voor scheeps- 1 proviandering, Oostersè restaurants en Oriëntaien beëindigd. i Het Internationale Monetaire ij- Fonds heeft 6 ririlUpen'dollar en: ;:j anderh alf millioen pond sterling aan'i Nederland verkocht en 26 millioen'f dollar aan Frankxijlc. Daarmede z#n.- de werkzaamheden :van-het Fonds i definitief begonnen. - - |-4 .De directeur van het* Fonds, meldt „Hot.Fatoor', Canaille Gutt," heeft meegOTeeld, .dat door de: ge-" decltolyke mislukking van de Fran- /S se oogst, waardoor voor 90 millioen - l .v dollar graan moét- worden inge- voerd, da Franse betalingsbalans in j. moeilijkheden 13 geraakt. Nederland wordt in dringende herstelproble-i0 men bygestoan." Db.zcë voor de Noordnederlandso kust is een gevaarlijk vaarwater, j want wederom is een schip, ditmaal i de ruim 2000 tón metende- Noorse vrachtboot Bestum uit Osla met eén lading kolen, door het-ontplof-., j fen'van een magnetische mijn /be-/ schadigd. Het schip bleef drijvende; doch .de machine werd idoor -dfl schok zodanig ontzet, dat zij niet.Ck meer werkte1. De kapitein seinde om sleepboothulp, waarna dc sleep- boot Océaan vaii de firma Doeksen j ruit 'Terschêlling' heeft Srastgemaakt en dq Bestum/npar" Rotterdam sleept.* Maandagmiddag kwam' hct schfn behouden in de Waalhaven k' te Rotterdam, aan) j Dg zwagers van B; en H. te Oos-» terbeek gingen elkaarMaandag- middag te Ijlf, omdat z« ruzie kre- ff£1u-D,ver hUn Aderen, die aan het - 'kibbelen--waren. -.--v Op een zeker ogenblik sneed Van B. zijn zwager meteen broodmes de polsslagader door.-Het slacht-- offer oyerjeedenige ogenblikken later. H, was 34 jaar oud en laat een vrouw en 'drie Jcinderen achter. De 37-jarige dader is gearresteerd,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1