HET ROTTEEMMSCH PAROOL Beel uit opnieuw zijn te Makassar uitgesproken twijfel Spoedige vorming van een federale regering gevraagd E.'V.C. wil overleg en geen staking Overval op het Postkantoor Vrij, onverveerd „Republiek Indonesië weinig bereid tot samenwerking" .Aan doel van reis echter voldaan P A ROL O SCOOP -Weerbericht- T ransi toverkecr en Rotterdam Maandelijks mogelijk 200.000 ton naar Duitsland. Millioenen sigaren liggen gereed Voorraad tabak niet groot meer Arbeid vanmiddag hervat Nota van Vair Mook aan Sjahrir Gezamenlijke controle voorgesteld op in- en .Uitvoer Stappen tegen dc Pasoendan? Daders mórgen voor de rechter l Nederlands pianist in és in arrest Gratie verleend Er is een grens, zegt. Spaak' Vaderlijk vermaan had succes Duitse prinsen in Neurenberg Revolte in Nicaragua rustig geëindigd Sober leven, ook in Engeland Attlee richt zich tot rebellen Hollandse dollarlening bijna voltekend Ook kleinere eieren in distributie KLM mag niet landen in Antwerpen „Mauthausen" gewroken Rij vers was de beste man van het veld Red; en Adm. Langa Haven Hl# Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per. kwartaal ,4.—i loss© nummers 0,09 Woendag 23 Mei i947, Uitgave Stifchtlng „Het Pamï' Postgiro 395444 Bankier» Amsterdamschs, 'Bank te Rotterdam PL Directeur* B. dis Vries PL Hooldredacteun Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 121 Gistermiddag om half ryf zyn de ministers dr. L. J. M. Beel en wr, J. A«. Jonkman van hun reis naar Indonesië op Schiphol weergekeerd. Zij werden op het platform;begroet.door zes ministers, t.w.: ïriri.C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, minister van Buitenlandse Zaken; dr. Jos. Gieleri, minister van Onderwijs, Kunsten en'Wetenschappen ;lt.kojLA. Hv J. L. Fiévez, minister, van Oorlog; de heer L. Nèher, minister van Open bare Werken en Wederopbouw; de heer W. Drees, minister van Sociale Zaken en prof. ;mr. P. Lieftinck,- minister van Financiën.. Voorts was o,m. aanwèzig It. generaah H. J, Kruis, chef van de generale staf. Hedenmiddag is de voltallige 'ministerraad- brjeèpgekomen om de vraagstukken betreffende In donesië te bespreken. -'Men Kort ,na aankomst legde dri Beel 3e volgende verklaring, af „Wij betreuren'het, dat wij t,a.v. 3e houding van .de republiek-met be^ trekking tot de'uitvoering yan Ling- ïdjati een. onbevredigende stand ran zaken hebben aangetroffen. Ter-.'gelegenheid'van ons bezoek la^ Makassar en in'antwoord .op de jritiék, door president 'SoekaWhti aitgebraeht* op -woorden ep daden ier républiek, Heb ik'mij dan ook genoopt1 gevoeld ernstige twjj'fel uit - ie spreken over de bereidheid .tot sa ai en werking van de républiek met de andere .gedeelten .van Indonesië "en Nederland. Aan deze tw'yfel - moet :en 'spoedigste-een einde komen. Te lien _einde is dezer dagen door de jommissie-generaal aan dé republi- <einse delegatie een nota- overhan- - 3igd, welke niet alleen; economisch *«1 financieel, maar b.m. ook staat kundig van'karaktereis.'- ;fLangzaam-aan tegen "hard" T .AITGZAAM-AAN''is'de leuze van. de ene groep in Frank rijk; op het ogenblik-' ..,-,Hard tegen hard", zegt de an- dere gróèp. De Langzaam 3 Aanders, men weet dit reeds, zyn de werknemers by de Ffansegas- en eleetriciteitsbedry- ven; zit' wilden.de. toevoer: van gaa en-electrici,teit zo afsnoeren, dat'er* f heden, niets meer zou zijn/om het leven te veradngenameh én te-laten marcheren.' Dé huidigers .van de opvatting „hard tegen hard",- dat zijn de 're- g-Ranvadïcr, haar,„aanhang en: -'Vlhnt. én rflo haap zullen helpen. Langzaam-Aan betekent* ditmaal „tot hetlijntje w.£ I breekt'*;. en „hard. tegen hard".'kan. heden aldus worden uitgelegd: „Wrj nemen alle bedrijven 'over en wij schuwen des noods het geweld niet, als het ér om gaat het Franse mensdêm -van alles te voorzien en het bedrijfsleven op gang tc-houden.De Staatscourant/ Heeft Pinksterzondag het decreet gepubliceerd, dat-de sta^t, de. „bè- nbdigde vakarbeiders *kah<".vorde ren". „Worden "zij gcvordèro", aldus dé- leiding van .Langzaam-Aan; .'„dan. zullen zij op hun werk verschijnen, maar zich:ogenblikkelijk 'in sit- downstaking begevenr orndat'zij de geëiste 15%loonsverhoging '.Wil len veroveren. Een' voorlopige ra ming meent,;.dat er wel 85.000 ar beiders bu betrokken zyn; .dezen willen de regering-Ramadier dwiix- gen'ecn^ajideré 'loonpolitiek te vól gen, maar Ramadier fcêq er geen heil in zien/Sedert Léon Blum de loon-stqp én de poging, .tot prijsver laging -begon ih December 1946, heeft het* gehele midden aan dat principe een conséquente trpuw ge- zworen, die hardnekkig js gehand haafd. Daar een "dergelijk principe echter in-de rug -gesteund moet worden door eerr zo- hoog' mogelijk opgezweepte industriële bedrijvig heid, is de „logische vondst Van Lóngzaam-Aan te "danken aan* hen dia ten. koste van alles èn. hoger loon en- een andere regering» willen hchb.en. - Ramadier zelf zoekt-de belagers van zijn .bewind en van zijn politiek onder de-uiterst-I inkèen- en de uiterst-rechtsen, en hij weet^ dat de komende drie weken beslissend kunnen zijn voor de toekomst van Frankrijk. Of órde, óf chaos. Ramadier -wil orde, maar extre misten aan weerszijden Willen de chaos,, want dan zal .men' om-hen ...roepen als -„de reders'- Helaas zijn ér - herdenkingsdagen (hiaar dat kan haast niet anders in' «en land -met een rijke geschiede nis), die door .allen.zullen worden aangegrepen, omkracht-, aan hun bedoelingen bij te zetten: het ia n.l. 76 jaar geleden, dat..dè. Partjse Commune feitelijk dé', eerste sowjet uit een bloedbad ónt- stond- Bjj de-'jongste „feesten" ten-" minste veryiel demonstratief het volkslied, de*t Marseillaise voor dé Internationale en de Driekleur ging schuil achter een springvloed', van rode vlaggen. De R.P.F. v.an De Gaülle is van.'plan een stadsbeeld te scheppen,-dat precieshet tegen overgestelde re zien zal geven.;' Van het een komt het ander, maar zo-' dra -on'geregeldhédea' de, onderling Verscheurde gémoedéren. gagn ,fc»> heersen, vraagt men zich.afwat de oorspronkelijke'beweging te ma- 'ken, hce'ft met dè vele'slachtoffers dié thans in. een bloedplas liggen. In landen, gie yan de vrede lijden, moet, een andere gedragslijn .wor den gevolgd. -.,"• neemt aan,, dat de vergadering tpt* de. avond, zal .duren en dat na afloop een communiqué' zal worden^uitgegeven. "Hierin is nl. .verdere vorm. ge- gevanWan de federatieve opzet,. in- het' accoord van Lïnggadjati belichaamd. In-deze no.ta wordt de nakoming van de hierin'in- overeenstemming, met het ac- "coorfl 'van' Linggadjati gestelde voorwaarden over dè.'gehele-li nie voorgesteld en verlangd. Over de inhoud'van deze nóta zul len - zo spoedig mogelijk mededelin gen worden gedaan. YVie in- de hui dige omstandigheden de geschiktste personen zyn om in da hoogste func ties aan de oplossing vaif dez& vraagstukken mede te werken, heeft, destüds ',-L- gelijk voor de aanvang van deze reis reeds bekend -werd gè- maakt' - een punt van bespreking uitgemaakt. Hierover'hébben wij in" dit stadium zonder voorafgaand óverleg met on te ambtgenoten niets mede te. Tevreden 'over Malmó delen." ZEER, WARM. W e ërsve rwaclitiiig, geldis tot* Donder- dagavond: Heldere'nacht .met' slechts op enkele plaatsen vorming, van mistbanken, die na. zonsopkomst snel weet oplossen. Over- dag óver het alge meen. zonnig weer met -temperatuur op lopend tot zeer. hoge waarden. in de namiddag kans op .enkele" ver spreid e on we e rs b ul envoo rnamelij k ..ia -het Zuiden van het land. Meest matige wind tussen Oost en Zuid. Dr. Beel voegde hieraan toe.; „Het voornaamste doel van ons bezoek aan Indonesië was, ..ons ter glaatse té oriënteren omtrent ver schillende dringende vraagstukken Nèderlatid én 'Indonesië betreffen de, in hét bijzonder omtrent de. uit voering'van Linggadjati.. Aan .dat doel heeft onze reis" in- belangrijke maté voldaan., dank zij talrijke be sprekingen- met^dë •hiitenant /gou- veneur-gehèraal, dé commissie'/gè- neraal en-,hun'medewerkers". „Voorts droegen onze bezoeken aan West-Borneo en Oost-Ipdonesië; waarbij wü in Pontianak ook vér- tegenwoordigérs van' Oost-Borneo. Banka. Billitbn en Riouw hebben ^gesproken- aan* onze oriëntering .bij. 'pok waren in dit opzicht onze ont- moetingen met republikeinse de legatie en in het bijzonder metde minister-president Sjahrir'van waar de. Verder-ontvingen *tvij inlichtin gen van vele. fhgezètenen van on derscheidene landaarden .en werk-' kring." Gedurende ohs'„ bezoek aan Regeringsambtenaren te Washing ton, schatten. dat tussen .de 15Ö-000 en 200.000- ton p'orradeh voor Duitsland maandelijks in 'transito over. Rotter dam.en Antwerpen" houden worden vervoerd op-grond van een onlangs in Amerika genomen* besluit om zo mogelijk gebruik" te maken van, déze havens. Dit voorlöpige cijfer-is gebaseerd op de hoeveelheid -graan en andere, goederen, die op bet ogenblik-hoofd zakelijk wia 'Hamburg: én Bremen naar de Britse en Amerikaanse 'zones gaan. Het'departement van Buitenlandse Zaken is begonnen be sprekingen -te- voeren met Ame'ri- "kaanse en Britse autoriteiten om de beste manier, te vinden om de.havens Roiiérdcun en Antwerpen' in. gebruik tè.iietuc-n. In .Juni zal er vermoede lijk een conference gehouden wor den met Nederlandse -'en Belgische ambténaren om .de details uit te werken. Dr. L, J..M.*EEEL' Soerabaja' kregen wij eén indruk van de arbeid van. zee-,en land macht". „Wij zijn er van overtuigd, dat men iii de Malinó-statpri op de goede weg is. Hoe gecompli- .ceerd ook de verhoudingen daar mogen zijn en met \kelkè moei lijkhedenmen daar te kampen mag. hebben, 'toch: is_ in die staten dë samenwerking eun feit" geworden en wordt daarop constructieve wijze gedacht en - gewerkt.'.' Op de schouders van het Neder lands-Indische .ambtenarenapparaat' e.n de strijdkrachten rust één zeer zware' taak, terwijl aan het aan passingsvermogen 'van de Neder-, landse en Chinese samenleving - in* het algemeen zware eisen worden gesteld. - Millioenen sigaren liggen op het ogenblik in. ons. land gereed waarvoor geen afname is te vinden, zo werd geklaagd op een;bij'eérikoftist- van Twentse kleinfabrikanfen in sigaren vtij- '^dens de Pinksterdagen in Al melo. gehouden. De 'toenemende distributiemoei lijkheden als gevo3g van een wan verhouding tussen de productie van tabaksartikelen en het aa'ntal uitge geven bonnendaarvoor, hebben een punt van voortdurende- bespreking gevórmd tussen. vertegenwoordigers van de vakgroep en dé. betrokken autoriteiten. Er is nog geen défini* tieve oplossing bereikt. De vergadering "was van mening, dat de roker, niet te'optimistisch kan zijn, want de voorraad van tabak voor sigaren ié niet rooskleurig in ons land. Eén deel van' de gekochte, tabak is inmiddels in ons land aan-, gekomen en blijkt 'dermate slecht té zijn. dat 'onbruikbaar is'voer om- .blad en dan ook niet wordt geaccep teerd. Het Oostindonesische parlement heeft eeh' .motie "van afkeuring ten aanzien van hetüeleid.van-de voor zitter, mr. Tadpoeddin Noor, aan-' genomen' en als niéuwe voorzitter gekozen Moh Kaharoecb'rt, sultan van Soembawa. Déze is 'inmiddeli* door de president beëdigd: Iri de vergadering van havenarbei der^, die Dinsdagmiddag in Odeon gehouden wérd en waarvoor, zich méér bezoekers meldden dan de zaal- ruimte bevatten kon, heeft de E.V.C.- voorzitter A. v. d, Berg een uiteen zetting gegeven oVer het conflict, dat wederom het werk in de Rottérdamse haven voor het grootste deei heeft doen stilleggen/» Uit hetgeen dp heer Van de" Berg mededeelde viei op te' maken, dat de havenarbeiders verschillende grieven hebben en in het bijzonder zij, geor ganiseerd in de EVC, zijn ontevreden overhet feit, dat hun organisatie .thans, twee jaren, na de bevrijding, nog stqeds niet is ingeschakeld-bij de besprekingen óver de arbeidsvoor waarden, "ook niet, nu op het ogenblik onderhandelingen gaande zijn over een nieuw arbeidscontract. Een kleine aanleiding was slechts nodig om een conflict te doen ontstaan .en deze aanleiding deed zich Zaterdagmorgen voor. Ongeveer 1000 arbeiders waren die morgen- bij het „hok" aan de Jobs haven 'Voor' aanneming van werk. Vóigens'het 'EVC-bestuur waren daar bij vol doen de-arbeiders, die zich vrij willig voor het werk 'op Tweede Pinksterdag zouden -melden. Men .natn echter de boekjes in om de ar beiders voor het werk aan te wijzen, doch -hiermede ging men niet accoord, omdat ér dan .geen sprake meer was In een vry scherpe" nóta.heeft 'dé:lt. gouv_-g,eneraal, dr. H. van Mook, zich gewend tot de leiders van de Indonesische republiek.irt zake het definitieve Nederlandse s.tandpunt .in alle aangelegenheden, waarover met de Indonesische républiek onderhandeld wordt. Het betreft hier een beslissende Nederlandse stap om een eind te maken eaude Indonesische impasse:.Dcuiota -kopcit geert ultimatum: .in,;maur indien-de- rejuiblikeinen, weigeren of een antwoord geven, dat de. Nederlanders onbevredigend achten, zal de gehele jkwestie-aan de Nederlandse regering ter regeling worden doorgegeven. Volgens goed ingelichte'bronnen houdt, de Neder land se verklaring ónder andere in het verzoek; tot onmiddellijke oprich ting van een gemengde intérifn-regering, om een 'begin te maken met de vorming van een feóerale .regering voor de voorgestelde. Ver. Staten van Indonesië. Hierin zouden ook vertegenwoordigers van Ooat-Indonesiè" op- genomen.'rnoetfi,n. worden. Sockarno ep 'het .republikeinse ka- fcinet zullen 'beslissen, welk ant woord Indonesië zal geven.' Verder 'behelst de nota- een' var- zoek tof -vaststelling van; een 'universele valuta- met een ge combineerd orgaart- ter bepa- ling van:' de buitenlandse wissel koers, en een eis tot onmiddellijke .verscheping vari. rijst uit, de repu bliek haar de overige delen van In donesië, die. van è'en acute voedsel schaarste te' lijden hebben.- Ze dringt aan op fiët vestigen van wet en -or- de' in gehéél -Indonesië qpet behulp van de.Nederlanders in republikein se gebieden, waar--zulks nodig is. Dit zou een inleidende poging zijn,- om de buitenlandse eigenaars van ondernemingen in -dè republiek tot terugkeer té bewegen. Ook wordt een gemeenschappelijke eontr&le. OP. dé. in- en uitvoer gevraagd', met. in begrip van het onmiddellijk in eén. pool onderbrengen van degrond stoffen, die in het bézit 2ijn de republikeinen en die bestemd zijn voor de uitvoer. (A.P.) Verklaard \yordi- verder, .dat lui tenant-generaal Sp'Opr,. opperbevel- hebber van het Ned.-Oo^t-Indische leger, - de-Nederlandse plannen ook' aan de ..Indonesischeminister yan 'Defensie, dr. Sjarifoeddm, had aan geboden. Sjarifoeddin zou gezegd .hebben: ;.Er- is. niet--.veel verschil tussen ait plan en- ons eigen "plan". Sjahrir. zal-JVcehsdag of .Dónder- dag naar Djokjakarta..vertrekken, waar de -Indonesische president, dr. Morgen fculfeh Vcfor de 'Arr. Recht bank alhier, een tiental verdachten terecht staan, betrokken bij 'de ge ruchtmakende overval, in het Post kantoor op"24 Aug. 1946, waarbij éen bedrag Van 241.000 geroofd werd." Zoals mèh zich herinneren zal, leid de het onderzoek, .da't de Rotterdam se. repfferché onder feiding van' hoofd inspecteur J. van Dop ónihiddeliijk na.de overval ter hand nam/al'Spoe- dig tot de .arrestatie van de portier, van het postkantoor, B. M., die ech ter" hardnekkig .ontkende, Na moeir zaam sjieurderswërk* hadmen reeds in November alle vermoedelijke da-, der/achter slot "en'gretidel, ook die" van de in januari 1946 gepleegde diéf stal in het Postkantoor, waarbij 5T000,--— werd 'buitgemaakt. Deze 'laatpten warén tweebestellers .der P.T.T.", die morgén eveneens terecht-zullen-staan. •Waf de grote roofoverval Van Augustus'betref,t, hiér bleek.:al gauw dat men. te doen had met een bende, die van- eén insider inlichtingen had; gèkregen omtrent, de-situatie in;dé kluis. 1 De; verklaringen* van' de portier .werden al spoedig-jn twijfel getrók: ken. Bij een reconstructie van zijn kneveling bleek duidelijk, dat de".man- best had kunnen gaan staan toeh hij gebonden was.' -Ofschoon B. M/hardnekkig ontken- de iets met de: $aak te maken'te. heb ben, heeft dg, Justitie-toch-aanleiding gevotiden hem tot, nu-toe in bewaring te houden'. A Als i vermoedelijke "hoofddaders ar resteerde de politie de 29-jarigê recla- meteke'naar W, R., een óucMlIegaal werker en de,39-jarige grondwerker A.-Di 'H.' v. K./een berucht ^onder wereld-type. v. K.- heeft tijdens de oorlog/teza men m,ef enige ande'rén»-o.a. de roof overval gepleegd;in een -jtiwelierszaak aan de Zwsrtja'dstrast. Hniffc ver dachten zijn voor dit feit reeds ver oordeeld cn morgen zal deze zaak •nogmaals in behandeling worden ge nomen. - De 22-jarige pianist. Corn. Bla dergroen, die- de vorige herfst te Seattle verscheidene concerten ge geven heeft en daar.werd gefêteerd als een held van het Nederlandse verzet," heeft bekend schuldig te' zijn a#n diefstal en "oplichting, meldt A.P. B. werd iri Februari te Los Ange les gearresteerd, beschuldigd van diefstal van een kostbare collectie Chinees porcelein en van oplichting, voor bijna 3000dollar teri nadêle van een warenhuis daar zich uit te geveirivoor dokter. Bcmiddeliiigspogingen Een delegatie, van hoge NederL- Oost-Indische 'autoriteiten onder leiding van de waatnè'mende luite- r.^nt-Gouverneur-Gerieraal P. J. Idenburg zal hem naar Djokjakarta .vergezellen, i%de hoop, datv2ij door 4 persoonlijk ,contact dr. Soekarno. én, .vice-president dr. Hatta. kan aêer- tuigën van de dringende noedzake-- i iijkheid dej Ncderlandsse voorstellen te .darivaarde'n. Tégelükerttjd besloot dri :Van Mook, na een conferentie van" drie uur met leidende, Nederl.-Oost-In- dlsnhe autoriteiten! -Stappen te ne mén tegen de Soendanesc Volkspartij op grond van de staatsgreep, waar-, Ibvj'men zich van het bestuursappa raat van. Buitenzorg had meester ge maakt. Volgens welingelichte bronnen- overwegen dc Nederlanders straf rechtelijke, stappen tegen SoeTjd^ne" -zen, diy zich met geweld', toegang- tot huizen verschaften en. zcs 'rp-V publlkninse leiders ,;arresteerden".. De Sdendanese /premier", dr. R- Koestodio, *o verklaarde men; was gewaarschuwd, 'dat, verdere schen dingen van orde en gezag drasti sche Nederlandse stappenten ge volge zoudcri hebben. Dr. Van Mook heeft- het plan de Republikeinen en- de Soendanczcn tot elkaar'te brengen, en zal trach ten een gezamenlijk'compromis met Buitenzorg tot stand te. brengen, dat aan Sjahrir ter goedkeuring zal wor den voorgelegd, voegde men er aan toe. - De 'Koningin heeft gratie.ver leend aan P- M/C. A. Amërica, dié bij sententie van het Bijzondere Ge rechtshof te Amsterdam, tot de doodstraf werd veroordeeld; De doodstraf is veranderd in een yangenisstraf van 15 jaar. Geen eeuwige verbetering der arbeidsvoorwaarden (Van onzë correspondent) BRUSSEL, 28'Mei, Minister Spaak heeft"ter ■gelegenheid wan de inwijding van een vacantie-oord voor 'vaRbonclsleden.'aan de. LeSsc een redevoering uitgesproken, waarin hij er op wees, dafc dó ar beidsvoorwaarden. niet eeu\v|g ver beterd kunnen worden, welk ook hét rogime moge zijn,' er -is teen greps aan de stoffelijke verbetering van de arbeiderswereld. Door deel te; nemen aan het'beheer van de za-- kén moet.de arbeidersklasse' aan deel Krijgen aan 's lands econo misch beleid. Wat "het vraagstuk van pryzen. en lonen betreft, zal de regering een 'nleutve politiek gaan voeren. Geen staking in Frankrijk Van onze correspondent) "PARIJS, 28 MeiDe staking van het personeel der Franse gès- eu' electriciteitsbedfijven, die voor vandaag, was aangekondigd, gaat met" door. Op «hetlaatste ogen blik, té middernacht, is 'een, ac coord-tot stand gekomen tussen de .regering en liet vak-verbond, waarhjj tot arbitragé,in liet con flict voor 8 Juni werd bel loten. "De stakingsorder wei d daarna in getrokken en1 vervolgens -^even eens het requisiliebésUnt. In dc loop van öe dng had .minister-pre sident Ratqa'dier reeds pér .-.radio een oproep tot - de. arbeiders'.ge richt; waarin hij op genvatfgde en enigszins vaderlijke toon er fhij hen op aandrontr niet te gaan staken. (3ij zijt niet in dienst van een patroon, zeide hij, Uw arbeid dient niet'ter Vérhoging van ka pitalistische winst. Ge zijt in dienst van het land en-dat legt U een zware verplichting op. Dat ddreg ering in een arbitra ge/heeft. toegestemdkan overi gens als een succes Ypor'de: ar beiders beschopwd worden ter-? wijl anderzijds dé intrekking van dn stakingsorder vooralsnog zón der inwilliging, van de arbeiders- eisen een succégjvoor de regering mag heten. De dame, op deze foto heeft wel reden om ie lachen. Want hét papiertje, dat de vreemd toegetakelde meneer (de revue-komiek BudFlanaghh 'haar overhandigt,'vertegenwoordigt een waarde vqn 1 6.577, zijnde 'de hoofdprijs in Fèrnon's Penny Point Pool, een- van 'de grootste voetbal- loterijen van Engeland. - vari een vrije keuze van aanneming van werk. De Scheepvaartvereniging Zuid beroept zich- op de bestaande C.A.O., die. haar het récht geeft.de arbeiders, indien nodjg, ook -op 'de tweede feestdagen op te roepen voor werk. Het EVC-bestuur daarentegen erkent dit contract niet om reden men nooit een contract getekend heeft. De EVC heeft thans .-de arbeiders wier boekje is ingehouden in bescherming genomen en een-beroep op de-soii- dariteit van de andere arbeiders ge daan. De heet; Van'de Berg deelde ver der mede. dat de E.V.C. over dit con flict .—.'dat hij geen staking, maar, een daad van protest noemde zou schrijven 'aan de Scheepvaartvcrem- ging Zuid, de riiinister van Sociale Zaken, de heer Drees en het College van Rijksbemiddelaars. Men heeft-de S.V.Z.verzocht Woensdagmorgen vóór tien uur mede te delen of men bereid is met het EVC-bestuur in- overleg te treden. Bij een afwijzend antwoord zullen dev havenarbeiders 's middags opnieuw in Odeon bij eenkomen om zich over cfe dan ont stane situatie te beraden. Naar wö van de zijde van Ae E.V.C. vernemen heeft men op het verzoek om ovérleg van de Scheep vaart". Vereniging Zuid antwoord ontvangen. In dit antwoord vcrwjfst do S.V.Z. naar de mededeling, aan geplakt aan de aanneemkantoren, waarin wordt aangekondigd, dat de losse, havenarbeiders hun boekjes of weekkaarten kunnen terug krygen, mits zfj uitdrukkelijk verjklaren zich te zullen houden aan de bepalingen van het bestaande arbeidscontract. De E.V.C. deelde verder mede, dat hedenmorgen meer arbeiders by hetconflict, betrokken zyn dan Dinsdagmorgen: Dc Scheepvaart- vereniging Zuid verktriart daaren tegen, dat hedenmorgen geen ver andering in dc toestand was -inge treden en dat het .conflict zich practisch niet had uitgebreid. De zelfde arbeiders, die Dinsdag morgen staakten, zyn ook vanmor gen niet aan het werk gegaan. De maatregel, dat zy hun boekjes kun: nen terugkrijgen op voonyaarde dat zy zich aan het contract zullen houden, blijft van kracht. In een.'drtfk bezochte vergade ring van-de JB.V.C. die vanmorgen in Odeon gehpudjyï werd.- heeft, ■het "bestuur van uo E.V.C., zijn leden geadviseerd het. wérk te hervatten,- niettegenstaande het feit dat de S.V.Z. geweigerd.heeft aldus de-.lèzihg van. de EVC dpi mét het bestuur "Vari; dé EVC te onderhandelen over^-het -al rif niet uitbetalen van' dé; Tweede Pinksterdag en do stakingsdagen. Hiermede' is niet /gezegd dat de protestactie ten einde is, maar men. wil komen tot een „samen bundeling van bet verzet dat ook in andere bedrijven" en door het hél© land binnenkort' moet' uit4 brekeY'. - Na ampele discussie, hèeft de vergadering het advies van - het- bestuur aanvaard en be- sloten vanmiddag vyeer .aair - hét werk te gaan. Vier Duitse prinsen, zijn aange houden en naar de, gevangenis voor oorlogsmisdadigers të Neurenberg overgebracht* waar zy in enkele pro cessen tegen Niza-dignitarisseri als getuigen zullen optreden. Het zijnr .I. prins Philips-van'Hes sen., achter-Jriéinzoon van koningin. Victoria.' die sinds zijn arrestatie, door-Hitlerin 1943 gevangen zit. Hij was woordvoerder van Hjtier bij Mussolini ter gelegenheid; van de Anschluss van Oostenrijk èn na de invasie van Tsjecho-SloWakije. Toen Italië zich .aan de geallieerden over gaf nam Hitier hém gevangen. 2., Prins .Augusts' vWilhelm 'van Pruisen, brigadecommandant der SS, zoon van ex-keizer Wilhelip 1L 1 3. Prins-erfgenaam ërnest vorj Lippe Detmold. persoonlijk advlseur van^de Duitse minister van voedsel voorziening en landbouw, Walter Darr'i die binnénkórt ook voor het' tribunaal zal verschijnen. 4. Prins -Frederick Christian von Schaumburg 'Lippe, assistent van Goebbels. - Volgensofficiële telegrammen, •zijn. de strijdkrachten van generaal Anastaslo Somoza, ex-president en leider van de. revolte" tegen de rege ring van Nicaragua in de hoofd stad Managua de toestand meester- De president, dr. Arguello bevindt zich-in de Mexicaanse ambassade te Managua. Het congres1, van Nicara gua hee^t verklaard,, dat president Arguello niet langer president kan blijven, daar ht) niet in staat is ge weest de openbare orde.tè handha ven na een succesvolle, doch 'bloe deloze opstarid onderleiding -van generaal Somoza. Het Amerikaan se departement van buitenlandse zaken bevestigt, dat Arguello giste ren in zyn paleis werd gevangen genomen. Eater .mocht hij, verge zeld var/12 getrouwe officieren van dc nationale garde, in de Mexiéaari- se ambasgade zijn.toevlucht nemen. Inmiddels heeft het congres 'riot voorlopig president "benoemd Ben jamin Lesfiayb. Het stoffelyk overschot van dr. H. Colijn za] vermoedelijk volgende week naar Nederland wordén-over gebracht. Het- is-" nog nlef - békend» wanneer de' herbegrafenis zal ge schieden.De ,anti-revolutionnaire party za] dan eenherdenkingsbij eenkomst te 's-.Graveubage houden, welke geopend zal'wqrden'door mr. J.^H. dé Wilde. Gesproken 'zal wor-, den door' dr; J. C, van Dijk èn door pief. dr. K. ï)yk. - Clement Attlee, de Britse premier, heeft op de jaarlijkse conferentie der Engelse. Labour-partij eendrede 'uitgesproken, waarin hij-zich voor namelijk richtte tot de extremisti sche elementen, de z.g. „rebellen', die de Britse buitenlandse politiek hebben gecritiseerd en voorts van mening zijn, dat deze' teveel de bui tenlandse politiek der" Ver. Staten, benadert ten koste van de betrek kin gen. met dé Sowjet-Unie. „Wij hebben een politiek gevoerd, die ge baseerd is op de steun aan de ver enigde naties", zei Attlee. Sprekend over de binnenlandse aangelegenheden, merkte de .pre mier op, dat do schuld voor de. eco nomische kwalen van Engeland vóór het grootste gedeelte te wijten is aan de „verwaarlozing" der kolen mijnen, toen deze nog privaat bezit waren. Nu wij de zaak in handen hebben genomen,' is er een veran dering waar te" nemen." Voorts pleitte Attlee voor „har- de arbeid, 'goéde' leiding, gepaste spaarzaamheid, en een vollediger toepassing van de wetenschap", om te komen tot opvoering van de le vensstandaard -van het Britse volk. Hij, geloofde niet,, dat er spoedig een einde .zou-komen aan de sober heid, die Engeland sinds de oorlog heeft moeten, betrachten. - Uit Welingelichte bronteNew- York wordt* vernomen, dat de glate- ren' geïmiteerde Nederlandse Sin king Fund obligatie-lening, bijna voltekend is. De lening, die-een looptijd heeft van 10 - jaar en een -rente geeft van 3a.l 's jaars, werd geëmiteerd tegen een koers vari 99 procent.. l Enige tijd zijn do kleinere eieren niet in distributie gebracht, zodat het publiek op zijn boimen byna uit sluitend eieren van 'do gewicbtsklas- se 1 cn 2 ontving. Thans, worden de winkeliers ook'weer,be.yoorraad met eieren van de lagere klanken, zodat men op do bon, welke Donderdag a.s, bekendgemaakt' wcwdt, -ook wet deze _eieren genoegen- moet ne men.- (Van onze correspondent) BRUSSEL, 28'Mel. Z- Op erend \'an een kort na de bevridinm Cfir nomen besluit heeft 'de Belgische regering de Nederlandse vliegtui gen. die de dienst Eindhoven—-Lon den onderhouden, geweigerd; toe stemming te verlenen, in Antwer pen passagiers op te nemen. De K.L.M. wil thans, naar wfl nader uit Den Haag vernemen, con tact 'opnemen met de Belgische regering opi'deze'kwestie tot eêa oplossing te bresgen, In de gevangenis tc Landsberg z^jn gisteren 22 beambten cn bewaï kers van het .voormaligeconcent tratiekamp Mauthausen opgehan- gen. Vandaag zullen de overige 27. ter dood veroordeelden worden gej Ipcecütjcrd. \Vjj .laten hieronder nog enig© meningen volgen van enkele Franse bladen' naar aanleiding van den voetbalwedstrijd Frank rijk—Nederland. Het, is een overwinning gewor den door grotere energie en daar na van méér efficient werken/al- dus Gabriel Hanot in het sport dagblad ..l'Equipo", Do ontmoeting was inderdaad een krachtverken- niug. het elftal, dat het beste en het langste jol hield werd win- n aan „De score is zwaar voor Ne derland". concludeert hij. „maar de Franse overwinning is ver diend/'V.olgeas zijn mening'wa ren Wilkes en Rijvers'do hestcn cn ook Möhring kan ge'nado in. zijn ogen vinden. De bladen maken de Franse zege groot op en alloh zijn van mening,* dat de cijfers een-beetje, geflatteerd - voor Frankrijk .zijn. Dq Nederlanders hadden,toch-tèn. minste een iegenpunt verdiend! „De; tijd heeft voor ons .gewérkt" schrijft de „Parisien Libere", dat van mening is, dat het vierde Franse doelpunt werd gemaakt bii een ontmoedigde Nederlandse ver^ dediging. „Rij vers was de beste, man van het veld. schrijft Victor Peroni in „Combat", en hij voegt er aan toe: ,.dc Nederlanders padden, gebrek eau uithoudingsvermogen en zett ten niet. door/' „Lc pnys". verwijt de'/Franse- .voorhoede, dat er gebrek aan.sa menwerking was en die een ver gelijking treft tussen de Neder landse en de Franse aanvallen. Die van .Holland vindt het blad veer ])eter van' opzet, maar .niet effectief, "die van Frankrijk had- dsn het geluk aan hun zijde. Dcor diskwalificatie .van de Franse kampioen Ray Famechon in deyachtste ronde heeft, de Britse Empire kampioen Al Philips d© - Europese -titelver dergewicht .ver overd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1