Amerika schrapt groot deel onzer oorlogsschulden HET ROTTEEDAMSCH PARCDL Nederlandse nota aan Republiek thans gepubliceerd Rest mag in dertig jaar worden afbetaald Coöperatieve beweging concentreert zich Roofovervallers voor de rechter „Het Rottei'dainsch Parool" in Uw vacantie Vrij. onverveerd Dr. Lofldon uit onze dank PAROLCSCOO? Mr. van Kleffens naar Washington Handélskamer wordt „Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties" Drig bonden sluiten zich aaneen Vijf richtlijnen voor uitwerking van Linggadjati voorgesteld Antwoord geëist binnen 14 dagen Sluiten V.S. aparte vrede? Schermerhom en ran Poll gearriveerd Einde der Italiaanse kabinetscrisis Minder mais in het brood Juweliersfamilie was bijna de verstikkingsdood ges torven 's Nachts 12 uur op 31 Mei „Sloterdijk" maakt de honderd vol D RedL' en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 6930Q. Abonnementsprijs 'per week 31 cent, per kwartaal 'fd 4,—losse .nummers .ƒ0,09 Uitga?» Stichting „Het Parool" Postgiro 35S644 Bankten Anrsterdatnscho Bank te Botterdam Pk Directeur: B. de Vries Pk Hoofdredacteur, Th. Ramaker' Dondeïdag 29 Mei 1947, Zevende jaargang, No. 122 Gistermiddag hebben generaal Marshall, tsimister van Buiten landse Zaken der Verenigde Staten en dr A Loudon, de'Ne.der- landse ambassadeur te Washington een overeenkomst getekend, waarin de schulden en vorderingen, uit hoofde'van de leen-en- pachtwet (lend-lease-act) en andere wederkerige leveringen van goederen en diensten gedurende de oorlog definitief en volledig zijn geregeld. Onze minister van Financiën, prof. mr., P, Lieftinck, deetde gisteravond in een radiorede ttfede, dat door deze overeenkomst de totale schuld van rond 330 millioen dollar 875 millioen) teruggebracht wordt'tot 67.5 millioen dollar, »,Dat wil zeggen," zo zei minister Lieftinck, „dat de Neder-' landse schulden voor het.grootste deel kwijtgescholden zijn." Amerika léverde aan1 Nederland ■voor ca. .180.000.000,— dollarop "ba- eis Van lend lease,. Hiervan was on geveer 2/3 aan goederen en dien sten voor dé Nederlandse strijd krachten in Engeland, Australië en. West-Indie, ongeveer 1/3 werd. be steed aan goederen voor de burger bevolking in Nederland. Alstegenprestatie, z.g.- „réserve land lease",, leverde het Koninkrijk aan de Amerikaanse strijdkrachten goederen en diensten in Curasao, Suriname en Nederland, en boven* dien scheepvaartdiensten tot een geschat totaal van 37.000.000,—'dollar. De V.S. hadden verder "een vorde ring wegens ie veringen van goede ren aan de burgerbevolking in. Ne derland en Nederlands-Indië van .naar schatting 190.000.000,— dollar.. Voorts had de Amerikaanse rege ring nog een hoeveelheid munt- zilver destijds ter waarde -van 40.000.000,— dollar aan de Neder-' landse regering -geleend. - In de gisteren afgesloten over eenkomst blijft de. verplichting tot het terugleveren van dit zil ver (binnen ca; vijf jaar) ge- handhaaf d, doch alle andere hierboven genoemde schulden en vorderingen worden in de over eenkomst verrekend doör öe vaststelling van - hetnetto door Nederland aan Amerika ver- gehuldigde bedrag op. 67.500.000 dollar lettellen. SOS UIT CHINA \T AN REUTER kwam. het .be- y richt, dat als Amerika niet spoedig- bijspringt^Tsjang- Kai' Sjek ztfn mattén wel -kanrollen. De noodkreten die rnen in de loop. der laatste, maanden b« herhaling mocht vernemen uit Athene", Anka ra, Rome en min of meët öok'Tiit Parjjs, komen dus nu ook uit China, Waar het bij de eerste allerlei nieuwe, na-oorlogse regeringen be trof die het hoofd amper boven water konden houden, daar doet het. vreemd aan, dat zo'n vrijheidsheld en volhouder op de lange baan als Tsjarig Kai Sjek, dié samen met zijn vrouw," de merkwaardige,be- - gaafcie „Madame", op een' uitvoe- rige en langdurige staat van dienst kan wyzen, in een noodpositie schijnt te verkeren." 4 Hoe komt dat zo-ineens? i Niet alleen door. economische oorzaken. Het schijnt.nl.: dat Tsjang in de laatste tjjd_ binnenlands-poll- tiëke fouten he'eft begaan, die zich ■■fel wreken. Zich zelfs zó wreken, dat men uit zijn hoofdstad dezelfde s.o.s.-taal verneemt als uit West-en Ztüd-Êuiropese hoofdsteden: „Het gaat er. op of eronder; de toestand, is hachelyk", heet het daarin; „de studenten lopen,te hoop; de burger- oorlog brengt nederlaag op neder laag";.-....' Beginnen wy met het laatste. Van Tsjang-Kai. Sjeks keurleger, dat onder generaal Hoe Tsjoé Nari. Jenan innam,"is i.iderdaad een bri gade van 6.000 man onverhoeds door een der Chinese (communistl- -sche) volkslegers uit het Noord westen omsingeld "en in de" pan ge hakt. Hóe Tsjoe Nan: heeft ..plotse ling zijn posities moeten 'Wijzigen om zijn vyftieh andere brigades te redden; en de communisten zijn- die bewegingen óp de voet gevolgd, ..zo dat Tsjang Kai- Sjeks keurleger in de verdediging is gedrongen., In de openbare mening zyn die-frontwyzi* gingen inSjansi, Ho; Nan, Sjan- foeng en" ook in' Mandsjoerjje feite lijk. grote communistische succesr sen geworden in t een 'impopulaire burgeroorlog die het- volk*. liever vermeden had gezien na de ontzet- tendrzwarë Wereldoorlog.- Aan mensen:'eif materiaalmoet Tsjang Kai Sjek thans een derde verloren; hébben, "Dit gevoegd bij.al afin- andere te- - genslagen, heeft hem een Chinese dollar üezorgd dié vóór de. oorlog V- ruim 60 cpnt,.doch thans;nog maar xl,cent waard is. Rijst-nproeren,- stakingen ter wijl stakingen verboden zijn! en een in een put geworpen 10.000 mil lioen gujden. voorschot van Ameri ka, hebben van. de. Amerikaanse handelskolonié 1 China "een gebied gemaakt waar burgeroorlog, m o t ophouden,, en waar de drie grote partyen, samen, de reeeringsverant- woordelijkheid op, zich moeten ne men en waar de w.éderopbouw-dal- lars inderdaad aan "de wederopbouw worden besteed en niet te grabbel worden gegooi^ aan onnutte dicta toriale pleizieren» en. anders-loopt het dit jaar nog raar af mét Tsjang Kai Sjek. Weerbericht TOENEMENDE ÓNWEERS- KANSEN ■n', Weersverwachting geldig -tot Vrijdag-,, avond:",'' Héldere nacht. In. de ochtend sneï tot .hoge waarde stijgen de temperatuur. La ter op de. da* toe nemende bewolking met vooral In het .Kuiden kans op 'on,- weersbnienf die een .vrij .sterke tèmpe- - - ratunrsdaling v«r- corzakem Meest matige wind uit Zui delijke richtingen. Waarnemingen; té Rotterdam heden- mórgen 8.40 uur: luchtdruk 767.2; Wind Z.O. 3;-.temp. i8-2;:-niax. temp. 23.5, (4 uur gistermiddag); min. temp. 13.3 {he denmorgen 4 uur}weersgesteldheid onbewolkt,.; - - - Verdere vorderingen Een aantal in de overeenkomst ger noemde Nederlandse vorderingen, o.a.'Wegens de overdracht aan de Amerikaanse.regering van door-Ne derland,-.resp. Nederiands-indië in- Amerjka gekocht oorlogstuig, zullen door de Amerikaanse regering .wor den betaald. De aldus ter beschik king* komende dollars zullen door de Nederlandse regering worden -aangewend voor het verrichtenvan. een eerste afbetaling van .19.5,00.000 dollar., op de schuld van 67.50p.0D0 dollar. Het .i$ de bedoeling, dat van de - dan resterende schuld van 48.000.000,— dollar nog een bedrag vap naar schatting 13.700,000.— dol lar" zal kunnen wofdèn- afgedaan door hpt beschikbaar stellen van gulden'sbedragenen gebouwen zo wel aan de Amerikaanse buitenland se dienst, in- Nederland en Neder- lands-West-Indiëals ten, behoeve van een programma van Culturele uitwisseling!' dat; ihyoiideriihg over leg tussen de beide regeringen, zai worden vastgesteld. De dan nog resterende 34.300.000,— dollar plus hetgeen, van1 de hierbo ven genoemde 13.700.000,— dollar niet in guldens betaald wordt/zal ïn dollars moeten worden afbetaald in dertig jaarlijkse termijnen, te begin nen 1 Juli 1951. De Interest is vast gesteld .op' 2% per jaar voor hét eerst betaalbaar op 1 Juli 1947. Binnenkort is de benoeming te verwachten van' mr. E. N. van Klef fens (minister zonder portefeuille) tot J ambassadeur1 te Washington, Verneemt hét A.N.P. van bevoegde zijde. De heer F, E.„ Teppenfa, oud-ge* zant te Madrid, zou tot 'gezant-en ge vol macht ?gd minister benoemd, worden te Canberra. WIE VOLGT? Opnieuw is van een der Rotterdamse werven een schip van stapel gelopen. ^Woensdagmorgen werd friet - goed gevolg bij de scheepswerf, Pot te-Bolnes het „Batavia" te water .ge lat en. De Bata via maaktdeel uit van een serie van acht schepen, die'in opdracht van de KPM bij verschillende A'ec/erlancfse-verven iij aanbouw zijn. GENERAAL 'MARSffALL die met dr. Loudon het, accoord ondertekende jyj ET de' statutenwijziging; waar- toe in een buitengewone alge mene vergadering van de coöp. gro.othandelsvereniging De Handels- kamér „Haka" G.A. op 22 Mei jX te Amsterdam gehouden, is. besloten, is de concentratie van de Nederlandse verbruikscoöperaties in haar laatste stadium getreden. Reeds'in de "j?ren vaoi* de'laatste oorlog v/as 'er een sterke tendentie, waarneembaar bij dè 300 plaatse lijke verbruikscoöpersties, die teza* •men-ongeveer 300.000' gezinnen 'om-* vatten, orn zich tot nationale orga nisaties aaneen te sluiten. .De Han delskamer werd hét groothandels- én fabrrekscentrum van 'de Ned. verbfuikscoöps. Naast.de Halca, die 'dus nitslui- terid 'op .commerciële- to est ge schoeid 'was, vormden zich drie grote-lichamen,, waarin de. coops, die niet alleen een bedrijf willen zyn.' maar/tevens een, maatschappelijke functie-te vervullen;hébben, hun or ganisatorische., propagandistische en adviserende, werkzaamheden ih na tionaal verband konden .verrichten. Voor het zakelijke "deel. werkten deze drie- lichamen, de Centrale Bond. de Christelijke' Bond en de Katholieke Federatie nauw samen met de Handélskamer; de détailom- zet van\de coöps bedroeg voor de óóri°8 ongeveer 70.000,000, die van de Handelskamer fin - groothandels- prijzen) 30.000.000, Voor:het'overige warén de activi teiten gesplitst; propaganda en re presentatie werden op drie fronten gevoerd en meer en meer kwam de wens .naar voren, een brug te slaan .tussen de drie bonden onderling en de bonden enerzijds en de Handels--- kamer anderzijds, De Nederlandse-nota, die zoals, wij gisteren'reeds méldden,- aan de; republikeinse regering is overhandigd, is' tHahs gepubli- ceerd. Er worden vijf voorstellen overgelegd; die vervat zijn in dë vólgende fjunten: dé* republikeinse dèlégatie in som mige.' besprekingen en de republi keinse autoriteiten in sommige uit-" spraken hébben - gesteld, gedurende de overgangstijd de-eenheid van In donesië -zou verbreken-door de re publiek te .plaatsen naast en los van de. overige delen, van dit land. In dé voorstellen is derhalve, uit gegaan van de toestand .'voor de overgangsperiode,' waarin dè jure het gezag van devertegenwoordi- ger van dè Kroon ih Indonesië en dat'wan. de Nederlandse, regering gehandhaafd blyft, .doch de faclo a any tand s voorzieningen- worden getroffen om een mede regerende instantie op federatieve gi^ndsiag* te schéppen, voor. geheel. Indonesië om rite; voorzien irr een vertegen woordiging vaïi ;;lJidpnesië ,by het opperbestuur; I,-. Dat daarbij éeh onderscheid ge maakt zal'moeten wórden tussen federale bevoegdheden-- en dó he- voegdheden van de stdtei/ spreekt vanzelf. In het algemeen zal het on derscheid worden bepaald door de vraag, welke bevoegdheden het fe derale gezag behoeft om waarbor gen tc kunnen scheppen dat Indo nesië naar bulten als een staats rechtelijk en economisch geheel zal kunnen optreden cn dat de regelin gen, welke do federale 'regering binnen haar' bevoegdheidssfeer, treft, naar binnen.-toe behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. Dp hun eigen 'terrein blijven de staten zelfstandig-en kunnen de be staande'of in het. leven te, roepen staatsregelingen).-waar nodig met Nederlandse bijstand! verder Wor den uitgebouwd en georganiseerd. De artikelen 2 en 15, alsmede de des betreffende notulen en corresponden tie - bepalen, dat in de overgangs- periode de buitenlandse betrekkin gen van Indonesië verzorgd zullen worden door de betreffende diensten van het Koninkrijk onder uiteinde lijke leiding'-van de Kroon (de mi nister van Buitenlandse Zaken). De militaire samenwerking wordt bepaald door drié belangrijke fació-. ren. In de eerste plaats;zal-een ein de moeten komën'aan dè vijandelijk heden. 'die nog steeds voortgang vin den t»p verschillende fronten. Voorts dient aan iedere gewapende of suber- sieve actie naar de Malipo-gebie- den een einde te 'worden-. gemaakt. .In- dé tweede plaats is" het noozakelijk :in verband met het voorgaande, dat de taak van de strijdkrachten tot haar normale omvang wordt terug- gébracht -en dat derhalve, het over leg wordt geopend omtrent de sa-, menwerking ten behoeve vaq. 'de der fehsie. Daartoe zal het nodig zijn, flat een. •deel der Nederlandse strijdkrachten te land, ter zee eh In de lucht voor lopig ter beschikking van Indone sië bJDff. omdat de opbouw. van een modern leger een proces van Jaren Is. Het is dringend noodzakelijk, dat de .économische' werkzaamheid in Indonesië over het gehele gebied. Wordt hervat en dat,- overeenkom stig artikel 14 van- de overeenkomst, de niet-Indonesisc he rechten en bc:- zittingen aan de rechthebbenden worden teruggegeven. -Dat daarbij de in-én uitvoer en dc deviezencon- tróle behoren 'te worden.verzorgd, onder leiding van het..centrale (het' toekomstige federale)gezag, ligt voor dé hand, 1. De eerste uitvoering 'van arti-- kel 15 van dé - overeenkomst van Linggadjati- rnet betrekking... tot de hervorming Van de Indische rege ring toi èen centraal apparaat van de .toekomstige federatie en. "de oprich-' ting van organen voor samenwer king met-het opperbestuur in Neder land, 2. -De regeling-.van de; buiten landse'betrekkingen en de voorbe-. reiding. Van de vorming van een buitenlandse dienst voor- de toekom stige Verenigde Staten van Jndo- 'nesië.- b.; De militaire samenwerking met betrekking"tot bét volledig sta ken van de vijandelijkheden, het herstel van' recht' en veiligheid, de opbouw' van de defensie voor Indo nesië en dè vermindering, 'van' dé troepensterkten. 4.: De regeling'vah de"belangrijk ste vraagstukken. met name; dié. welke betrekkinghebbén op. het bui tenlands handelsverkeer, de. devie- zenTCOntróle. de voedselvoorziening en het herstel van.recht voor niet;- Indonesiërs ten'aanzien van hun'be drijven en .bezittingen in republi keins gebied- 5. De regeling van de verhouding tol'en.'de samëpwerkinl? met dé-niet tpt de renubliek .b'ehórenda delen'van Indonesië en van de innassing van de bezette gebieden op Java en Su matra ijn het republikeins territoir, een en ander met inachtneming van art.- 3 en 5 van dé overeenkomst, van ■Linggadjati. Uit de toelichting, die op deze vijf punten volgt, blijkt dat- het rechtstreeks in strijd zou zyn met de artikelen 2, 4, 5 en 15 van de overeenkomst, wanneer men, zoals Voorts moeten de in'republikeins ge bied .voor uitvoer beschikbaar zijnde ondememingsproducteri" ook werke lijk direct worden uitgevoerd; daar door kan in de eerste deviezenbq- hoefte van dit land worden voorzien wordt teveft-voldaan aan een eis, die het buitenland steeds dringender stelt. Daartoe is een organisatie voorgesteld, waarin vertegenwoordi gers van de ondernemers naast die van de .republiek en. van de centrale cverheid zitting zullen hebben, ten einde deze uitvoer zo'snel mogelijk te bewerkstelligen. Zodra- de hierbo- - ven genoemde punten zijn geregeld waarto ook de vorming van één douane-stelsel noodzakelijk zal- zijn't kan de bestaande in-én uitvoerre geling en de daaraan verbonden ma-' rinecontröle worden vervangen door de normale" controle van liet civiele apapraat dér centrale regering. Wanneer de'regering der-repübliek inderdaad de- overeenkomst van Linggadjati aanvaardt, dan is het een consequentie, van artikel 4 der over eenkomst. dat in het verdere óverleg omtrent de uitvoering ook de geor* ganiseerde delen van de'Malino-gé- mieden rechtstreeks worden inge schakeld. Daartoe is toet.noodzakeliik.. dat 'Ue^-rèpubliëk"duidelijk uitdrukking geeft aan de arkenning van die ge bieden. In verband met de dringende noodzaak om op korten termen tot een begin van uitvoering te gera ken, moet de c.^g. verlangen dat een anttvoord op deze voorstel-' leri'dpor dè republikeinse delegatie binnen 14 dagen zal ivorden gege ven. Mocht dit antwoord afwijzend of. onbevredigend rijn, dan ziet zj| tót haajri leedwezen "geen mogelijk-- heid om de .besprekingen, voort, te zetten eh zal zij de vraag wat ver der te gebeuren staat'moeten, voor leggen. aan de Nederlandse rége-, ring." t - (Orgécocrigcèpd- Tendens om niet op Rusland te wachten Er Is een mogelijkheid, dat de Verenigde Staten een aparte vrede znllen sluiten met Duitsland en Ja pan.* 'Hoewel het denkbeeld pas dezo week door de ex-president Hoover, in bet openbaar werd geuit, is het een feit. dat vooraanstaande perso nen in Washington het reeds enige tijd koesteren. President Truman en dc minister van buitenlandse zaken. Marshall, zouden hot eveneens reeds in ernstige overweging hebben geno men. Het algemeen argument, dat eraan ten grondslag ligt,'is dat Rus land de totstandkoming van èen vredesverdrag op de lange baan schuift, in de mening, dat de tijd nan zijn kant staat. De Russen denken, zo wordt'beweerd, dat Ln de Verenig de Staten binnenkort een ernstige depressie waarschijnlijk is en dat het land 'daarna eerder ertoe - gebracht zal kunnen worden een vrede haar Ruslands zin tè sluiten. (Van onze Haagse redactie) De leden van de com missie-gene-; raai, prof. W. Schermerliórd en M» van Poll zijn op Schiphol aangeko-, men.- Zij werden begroet door prof. - dr. J. A. Logemaan cn J. M. Ki- veroti, secretaris-gcneiaal van bet mirt- van overzeese gebiedsdelen, In de ministerraa.d die Woens dagavond is gehouden hebben de ministers Beel en Jonkman ver^ slag uitgebracht van hun bevin-^ dingen in Indonesië aan de an dere leden van het kabinet Donderdagavond wordt een ex tra kabinetszitüng'gehouden die wordt bijgewoond door de leden van de commissie-generaal. Ver- Alcide de Gasperi, de leider der ChrUtelyk-democraten, heeft presi. dent de Nicóla ervan in kennis ge steld, dat hij in staat is eén hieuw kabinet te vormen. Dit betekent bet einde van de Italiaanse regeringscri sis, die nu. zeventien dagen heeft ge duurd. - Het percentage mais inhètbrood, dat momenteel 20\procent bedraagt, zal binnenkort tót óp .de helft wór- ■den' teruggebracht. De sarpenstèlling van de broódblbeni wordt dan: 20 procent inlandse tarwe, 15 procent inlandse rogge eh 65 procent buiten landse tarwe. Van de bloem", befeid uit bovengenoemde'granen wordt 75 procent genomen-en bygemèngd met 10 procent maisbloem eh 15. procent buitenlandse bloem.' - Da Bijzondere iRaad-van "Cassatie zal op Woensdag tl Juni de behan deling hervatten van de *aak tegen Arnold Meyer .die'op 13 October j.l. geschorst werd 'In de oorlogsjaren heeft „deze wens ,ln leidende organisaties vastevorm aangenomcr; ."direct na de bevrij ding werd een plan opgemaakt voor. een centraal lichaam, dat zakelijke en propagandistisch-representatteve fun.cties, in zich verenigt: Met voorafgaande; goedkeuring ,vah de drie bonden, zijn de statuten van de Hapdelskam'er thans zodanig gewijzigd, dat deze in feite een ge heel nieuw lichaam is geworden, dat behalve' de niéuwe functies, ook -een nieuwe naam zal krijgen-: Tegen 1 •September, als dé statuten in wer- .king zulten treóen, zal' de naam Handeiskamer .-zijn vervangen door de, volledige naam: Coöperatieve Vereniging u.a. „Centrale <Jer Neder landse Verbruikscoöperaties". - „Haar- hoofdkantoor zal te Rotter dam gevestigd zijn in het huidige hoofdgebouw van de Handelékamer. Het bestuur-.zal bestaan uit de on langs opnieuw samengestelde direc tie van tfe Handelskamer. n.l. J- J-' A-Charbo (voorz;), J. Bekkering," Roos en'. H. Veënstra. In.de laatste algemene vergadering is een hieuwe raad van 20 commissarissen be noemd. met de heer W. H. Metman te 's-Gravenhage als. voorzitter cn de'herèn j, H.\ W{. FrijnS tg Maas tricht én P. 'P. Füykschotb resp. als 'eerste en tweede' plaatsvervangende, voorritter.' -V Voor Nederland" is deze ontwikke ling geheel niéuw. Of de 'coöpera*- tieve 'beweging hiermee .bert- belang rijke reorganisatie- heeft ondergaan, die zeer'essentiële'en diepgaande ge volgen zal nebben, dient afgewacht te worden- Wel kan gezegd worden, dat de ontwikkelingin een .nieuw stadium, is getreden; de afsluiting van de industriële consolidatie is. ge volgd door een proces, dat nieuwe perspectieven opent voor een maat schappelijke, richting, die nauw aan fluit bij de veranderde algemeen-po litieke opvattingen. Als ouverture van. de rechtszaak tegen de verdachten van dc beruch te roofoverval op het postkantoor, heeft de rechtbank zich .vanochtend nog eenmaal bezfg gehouden met de eveneens geruchtmakende overval, die tijdens de oorlóg werd gepleegd in een juwclierswinkcl in de Zwart Jansstraat.' Toen de dochter van deze juwelier, de heer Melaerts, uit-de Zwarf Jan straat, qp 3 Mei .1945, dus twee dagen" voor de bevrijding, de..winkel bin nenkwam, trof.haar een weinig pret tige ontvangst, want door.' een oh- guur individu werd zij met een re volver gesommeerd om naar achte ren te,:gaan, waar.zij haar vader, moeder cn zuster, ook weer onder, bewaking van.;.kerels met revolvers; aantrof. Het.is nu ruim.twee jaar geleden, dat Op klaarlichte dag voor zevenduizend gulden aan goud .on sieraden bij dc juwelier Melaerts wérd weggeroofd, door een vijftal liedeig uit .Crooswljk, die zich öitga- ven 'voor S.D.-ers. De hoofddaders hebben reeds enige tijd .geleden hun gerechte straf ontvangen. Door de postkantooraffaire is de politie ook op het spoor gekomen van.de drie overige medeplichtigen ia'deze zaak'. Vanmorgen hebben zij "terecht ge staan, nl. de 32-jarige wasmeester A: J, W.,"'de- 21-jarige machine-bank- Wij zijn''er geheel op voorbereid, te .zórgen, dat U „Het Rotter- damsch Parool" ook op Uw vacantie-adres ohtvangt. Maar wèl hebben wij dan Uw- volledige. Medewerking nodig omeen goede regeling-te(kunnen treffem Wij vragen U derhalve: S .-. X., Een weck" tevoren kennis te geven dat U met vacantie gaat. 2.Uw opgaaf rcohtstteeks te zenden aan ons hoofdkantoor Schiedamsesingel-42, Rotterdam.- i 3. Wanneer U'\yeëkabonné bent, hetabonnementsgeld over.de - vacantie-periode tevoren aan -de bezorger (ster) te betalen. 4. Duidélij'k de datum van aanvang en beëindiging van* Uw vacantie te verhielden? .5: VOORAL -DUIDELIJK EN" VOLLEDIG ZOWEL UW HUIS ADRES ALS XJW VACANTIE-ADRES OP TE GEVEN. Adiït. Jïet Rotterdamsch Parool", werker N. H. en de 39-jarige graniet* werker A. D.. H. van K. .Wij heb ben nog eens gehoord lioe alles ih zijn werk is gegaan. Vooral het slot van de affaire, om de"aftocht te dek ken was weinig fraai, want het heeft maar weinig gescheeld of de familie Melaerts, dierin-een kast-was- opgesloton, was de verstikkingsdood gestorven. Dg wasmeester W. ble.ek heel wat óp 2ijn"kerfstok tè hebben.: want zijn gtrafblad vermeldde elf veroordelingen".,Tegen hem eiste de officier mr. Van Oosten een gevan- genistraf wan. 1- jaar.en "4 maanden. De nog jeugdige machinebankwer ker N- H. hoorde 1 jaar en 3' maan den tegen zich eisen., A. D. H". van ÏC. die op de uitkijk, heeft gestaan- en later de buit naar het huis van zyn vader beeft ge bracht," werd door de officier gety peerd als de „auctor intellectualis". De eisr 1 jaar on 4 maanden. Vervolgens kwam in behandeling de pos t kan too t* af faire, waarvóór de rechtbank drie zittingsdagen heeft uitgetrokken. Begonnen werd Viet de inbraak in het póstkantoor in-de nacht van 26 op. 27 Januari 1046, toen .een bedrag van 57000»— uit de kluis werd gestolen, Het eerst stond "te recht de 48-jafige bestelier bij 'de PTT P. T. Hem werd ten laste ge legd het bedrag alleen of met behulp van medeplichtigen uit de kluis te hebben weggenomen. Verdachte ver telde, die bewuste avond in gezel schap te -zijn geweest van zijn colle ga L. Er was over, de sleutel van de kluis-gesproken en L, had dc sleu tel uit het laatje gehaald en getoond •hoe dc'zc sleutel, zoridér het zakje te, beschadigen,,kon worden gebruikt. Vervolgens, is T. inct de sleutel baar de kluis gegakn en naaf Jii| nu vertelde, hééft hjj deze uit nieuws gierigheid" opengemaakt; de inhoud ingekeken en is zonder iets aan te ra ken weer teruggegaan. Daarna is L. met dp sléutel naar.de kluis gegaan'en nief drie zakjes - teruggekeerd. Aan twee daarvan hing' een .label! waarop een bedrag -stond 'vermeld van 37.000,De afspraak .werdge maakt, het geld samen te délen. Ge-, durende de eerste twee weken is hét geld verstopt gehouden in de schuil kelder van het postkantoor.- j (De zitting duurt voort). De volkstelling een Nationale zaak IEDEREEN kan het hu langzamer-, hand door aankondigingen in pers De volkstelling een nationale zaak én radio, door de allerwegen aange plakte affiches en door het* bekende filmpje in de bioscopen weten: eind dezer maand is ^het volkstelling. Dan. worden de neuzen en nog een hele boel dingen meer geteld. Naar de toestand waarin. ,die neuzen en die andere dingen, om heel precies te zijn, op 31 Mei te middernacht ver keren. De baby dus die om één. yóor 12 die nacht geboren wordt, hoprfc er nog bij; dia echter welke om één na 12 het levenslicht aanschouwt niefc - Deze twaalfde volkstelling rs on der de huidige omstandigheden een - lands- en volksbelang van de eerste orde.' Zeventien jaar is hét al gele den, dat de laatste volkstelling plaats had en tot die zeventien jaar be- hoorden vijf jaar oorlog en bezet ting.-Het is dus wel erg hard nodig, dat wij de beschikking krijgen over, de gegevens die beslist n o di g zijn voor het verdere herstel' van ons land en die als grondslag' kunnen dienen voor een nieuwe ontplooiing, van ons volksbestaan. Burgerplicht en gemeenschapszin c-isen dan ook 'van iedereen: mede werking aan het welslagen van deze nationale zaak, - Q TEEKT er iets achter?'Heeft de- ze volkstelling een „dubbele bodem"? Men-hoeft' daar nu een. N e d!e r Fa n d s e overheid haar or ganiseert niet- bevreesd voor' te zijn. Wat u aan individuele gegevens verstrekt,, heeft slechts waarde om. daaruit een tótaal beeld van.de ge- hél e bevolking samen te stellen. Ambtenaren van belasting, wóning- vórdëring, inkwartiering of' dienst* plicht zullen eenvoudig de kans- niet k r ij.g e nin' de formulieren, te neuzen! Zodra de tellers de formulieren, hebben opgehaald en- ingeleverd," moeten de gemeentebesturen het ge-r helc materiaél onmiddellijk en recht streeks doorzonden naar hét Centraal... Bureau voor de Statistiek'. Daar- valt' de enkeling weg; daar.'ziet men- al leen nog maar. de cijfers; daar. gaat men alleen, maar tellen; namen zijn voor de statistiek van geen enkele waarde. Is men- met de telling klaar» dan gaat uw formulier in-*de papier-, molen 'om er weer-krahtenpapier van te rpak^n. En. >de heer'Jansen,-die eigenlijk nog een onbewoonde kamer .over heeft, verdwijiit in~vyf milioen" formulieren. De onpersoonlijke gegevens, die de telling opleVert. zijn echter;-van on schatbare xvaarde. aan de hand -daar van kunnen wij in de tnekomst kij-:- ken> kunnen" wij ons voorbereiden .op: onze .thkeö4n-sde; komende ^areir. \Ve zullen weten hoe en waar wij*' rrfoeten bouwen, hoeveel leerkrachten^ wij nodig zullen .hebben, -op hoeveel jeugdige krachten' de arbeidsmarkt: zal'kunnen rekenen, wat -wij moeten produceren. Ue verzekeringsmaat schap py en-krijgen stof voor moderne berekeningen, wij krijgen inzicht in. het national# inkomen,materiaal vóór- hét" welvaartspian, voor het nationale plan, "vpor da Economisch-: Technologische diensten, voor de Ka- mers' van. Koophandel,1 voor de uit breidingsplannen van de gemeenten, voor -Bde openbare nutsbedrijven, voofhet markt-analytisch onderzoek van handel en nijverheid, voor het: }verk op cultureel en sociaal gebied. E ZE doelstellingen m aken de volkstelling tot'een-zaak van;..'- groot belang iroor het 'gehele Neder- landse volk. een nationale 'zaak;.-' Niemand'-mag zich aan de medewer king 'onttrekken uit onverschillig- heid^ gemakzucht of ongemotiveerde vrees. Geen enkel individu kan wor- den gemist óm het totale beeld vol- ledig te: maken. Honderdduizend-,; manneh en vróuwen staan klaar om zich" met ambitie te geven aan deze taak, waarvan z:j- het belang be seffen. De openbare diensten zullen een paar dagen' minder goed of in. het geheel niet werken, doch dit kan men licht tellen bij het. gïole doel, dat men in enkele dagen denkt-te bereiken. Het grote„doc-l. waaraan alle Nederlanders, dit keer onver deeld en eensgezind, kunnen mede werken. Het honderdste schij) met repa,- triorenden liep gistermorgen de Rotterdamse liavcn binnen. Het was dc Sloterdijk vnu de H. A. L., die met &>'J personen uun boord hel aan gore patri eerden op 83.000 .bracht.Na de aanvankelij ke strubbelingen heeft Rotterdam wèl zijn deel gehad bij de ont vangst van de rcpatricrcndcn; 42 van de 1Ü0 scliepcn arriveerden in onze haven cn van do 30.000 per sonen, die nog In Indonesië op scuofsgclegcni cid wam en. zal ongetwijfeld een belangrijk con tingent in Rotterdam dcbarkcren. Aan de honderdste binnenkomst' is een fesetelijk tintje gegeven: ■allen kregen 'n boeketje bloemen,. behalve do traditionele verrassin- Rem - Vóórts zijn er toespraken - ge weest van de' heer J. D. Dauban- ton, voorzitter van het Rótter-: damse comité Nederland "Helpt In-.- rtië en van dc hcer.R, Bert«ch,;die namens het departementvan Overzeese", Gebiedsdelen allen* dankten, die- bijhet repatrierings- werk - betrokken zijn geweesten Aan het hoofd van de repa- -thörhigsdiensl,. maj. tC. v. Bogkfel, de sterren van luitcnant-köiohel. ovqrhaririigde inwelke rang dezo tijdelijk benoemd jfe. - Amerikaans consulaat gesloten Wegens ^Memorial Day- is het Ametikaarise consulaat - aan de Païkiaan; 38, alhier Vrijdag. 30 Mei dé gehéle-dai sëslQteni

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1