r HET ROTTEEMMSCH PARCQL Vliegramp bij Tilburg eist-12 doden Russen vallen Hongaarse autoriteiten aan Geen wijziging in Engelse buitenlandse politiek Vrij, onverveetd Twee lestoestellen botsten tegen elkaar Oorzaak nog niet bekend PA R O L O S CO OP Namen der dóden „Zij zouden de democratie omverwerpen" Weerbericht Vijf vliegrampen in één etntaal Antwoord Zondag te verwachten Negen Constellations voor KLM - F. van Cauwelaert voor Benelux Eduard. Verkade nam afscheid Motie van vertrouwen voor Bevin Tien geboden voor de volkstelling Sluiten V.S. aparte vrede? Franse winkeliers gaan staken Moeilijkheden voor de Gasperi Sabotage bij de Good-Year - Chemische fabriek in brand Petroleum in de vaeantie Van der Meiilen voor liet Bijzonder Hof Voetbalseizoeit'opent- 7 September Tweemaal per week geen krant Voor hoger loon van metaalbewerkers Dienstplichtig kader boven dertig jaar spoedig burger? Emmy Goering- in arrest Doodvonnis voltrokken Red. on Adm. lange" Haven 141," Schiedam tol 6930O Abonnementsprijs per 'week 31 cant, per kwartaal J 4losie nummert 0,09 Vrijdag-30 Mei 1947 Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdarosche 8ctlk te Botterdam PL Directeur: B. de Vrtes .PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 123 Gistenniddag ohistreelcs vijl uur zijn bij Tijburg twee twee- motorige lesvlicgtuigen van het „Avrgt. Anson"-type, in gebruik bi; de Luchtstrijdkrachten, in de lucht tegen elkaar gevlogen en onmiddellijk na de botsing omlaag gestart. Er rijn twaalf doden te betreuren.. Vijf konden Vrijwel gaaf worden geborgen, reven zijn -zeer ernstig verminkt. .Verschei.denen van hen hebben deze week hun vliegbrevet gehaald. De twee lesvliegtuigep kwahien even voor de. landing op onver klaarbare wjjze met "elkaar in bot- 'sing 6n stortten op ongeveer 500 meter afstaiid van hét Wilhélhaina-' kanaal in liet weiland van de land bouwer Van Loon neer. De ravage was verschrikkelijk en de landbou wers; die .direèt hulp gingen verle nen, konden.niets anders -doen dan -de..stoffelykö resten van-,'de .inzlt- -tenden-bergen. Twee Van hen gaven nog teken van leven, -doch spoedig bèzwekeri.zij aan dé' bekomen ver wondingen. Rode1 Kruis afdelingen van het vliegveld Gilze en doktoren waren terstond .aanwezig,, doch konden geen hulp xneèr bieden. De toestellen, waren tweemotorige. An* son-vliegtulgen. van 'Engels fabri-' kaat, die door de Royal' Air Fórce worden gebruikt voor 'de. opleiding' van vliegers en waarnemers.Dé Nederlandse regering had -déze1 vliegtuigen, kort geleden aange kocht voor de opleiding vair de luchtstrijdkrachten. Hoewel het verouderde toestellen zijn, waren zij volgens Verklaringen der. officie^ ren, die' met de.opleiding belast- zijn, nog zeer goéd bruikbaar. De - beide toestellen, hadden elk een be manning Van 6 persqnen, de piloot,. ,een radiotelegrafist, een navigator en drie waarnemende vliegeré, die in de opleiding, waren bijde lucht strijdkrachten. 'Beide machines stonden met elkhar inlradio contact verbinding, zodat men hiet kan be- grijpen.'on wélke wijze het yrese- lijke ongeluk is gebeurd, Enkele ooggetuigen- hadden" de beidé vliegtuigen, die klaarblijkelijk "Veertien bètóngfjjkè dagen ^P-OEN. MINISTERBEEL in- Ma- 1 kassar .vertoefde/' beeft, hij, in weerwil van de feestelijke sfeer al daar, ernstige -taal'gesproken: „Ik trelf de-bereidheid der Soekarnisti- sche Indonesiërs om de overeen komst, van Linggadjati loy aal-uit te .voeren, in- twijfel",.zei hy.\ En toen Kupers, - de voorzitter van het'N.-V-V. te Malang v/as, deed hri een beroep op de Indonesische 'arbeiders van Soekarno om. van.de; regering të Djokja te eisen, dat deze Linggadjati loyaal zou na leven; 'een*, eis die dé Nederlandse arbeiders aan de regering-Beel zou den stellen als deze mét Üeuitvoe- ring van Linggadjati zou willen sla- .bakken/ - 4 -Het-wemelt van getuigenissen van heep- en weer-reizende,van hier te lande politiserende'en van in Indië vertoevende persoonlijkhe den,, die twijfel -en mismoedigheid vertolken,''en talrijk 90k" 'zijn de aan-'en 'vër-maningen. Vooral, *na- dat de Soendane.zen een in eerste aanloop geslaagde poging dedèn, om Soekarniaeh Indonesiëkleiner te maken door van West-Java een zelfstandige staat, te maken,en nadat langs alle demarcatielijnen vuurgevechten talrijker werden dan betuigingen van vriendschap of van. begrip'én vertrouwen. De ministers .Beel- en Jonkman zouden niet naar 'de Oost zijn ge- reisd, als eok zij niet gevonden had den, dat twee maanden' n.S, Lingga djati, het Nederlands-Indische probleem,.er kritiek aan-toe was. Zij hebbèn ter plaatse, gewaagd van huil ernst om Linggadjati te rea- 'liseren, ear te realiseren met de vereiste spoed. Omdat er „pericu- lum in mora? schuilt, gevaar in nog- - langer gedraal. Nederland wil z'ri koloniaal verleden vaarwel - zeggen 'en eep. nieuwe rechtsordelijke vér- houding... scheppen in de Oost op grondslag van gelijkwaardigheid", vrijwilligheid en'rechtsgelijkheid.- Wat er'ook moge gebéuren, van dit zelfbewuste principe zal. door Nederland steeds weer worden'uit gegaan. Dat wil Schermerhorn, dat wil- Van Mooie, dat wil de regering .BeelJonkman en dat willen zij die reeds met ons medewerken in dë" Grote, Oost (Soekaw£.ti), -West- Borneo (Hamid-Ü), Wcst-Javp. (Koestomo en Kartalegawa, hoewel zij geremd moeten worden)en zeer. lang hebben wij gedacht, dat ook Soetgn Sjahrir, hier moest worden, genoemd. Thans spreekt de nota. die giste ren hcj/blad vulde, ernstige taal. Zeer concreet wordt gezegd„Djpk- ja, maak ernst met die en die, voor de wereldeconomie,gewichtige punten,; en met eenreeks, andere, dringende problemen, «n antwoord 'hierop binnerul'4- dagen, in ons bei der belang, anders „móéfeeh- wij *te -rade' gaan wat ons,:të döen staat?. Men heeft het allemaal kunnen lezen.. Hét was .ind rük-wekkend. De', commissie-géneraal vertoeft ook hier te lande ook dat wékt een indruk, 'van ernst. 4 'Ernst, die allen-moge bezielen, om Lmggadjdti te redden. De mïlitaifen: die door hét vliegtuigongeluk bij. Tilburg, het leven verloren zijn: A. A. Dobbe, res. 2e luite- •nant-waarnemer uit Zaandam. W. J. A. Vis, sergeant-waar- - nemer uit'Vught, J. A. Mol, sergeant-vlieger Kon. Marjne uit Treebeek. C. W. Nieuwenhuizen, ser geant-vliegtuigtelegrafist Kon. - Marine uit .Amersfoort A. H. Ti gc he laar, matroos le kD leerling-vlieger uit Zeven bergen.*. a K, Stienstra, .sergeant 'zee- waarnemer Kon Marine uit Gd een. A.J. de Groot, sergeant- vliegtuigtëlegrafist Kon.Mari- - ne uit Den Haag. w: J. Kroeger, sergeant-- vhegtuigtelegrafist. Kon Land macht uit Helvoirt. J. Geertsma, sergeant-ma joor vlieger, Kon. Landmacht uit Deventer. G. Bakuwcl, sergeant-vlie ger, Kon. Marine uit Amster- dah2* >Al M. AL Wetjters, sergeant- vliegtu igtei egr'af ist. Koli Land- macht uit.Tilburg. Beyers, adjudant-bnderoffi- 'cier'uit Scheveningeru Hei invullen der formulieren voor de volkstelling in' ons land :leveri voor menigeen ohoéerkomen/i/ke moeilijkheden op. De tellers, diè in verschil lende plaatsen van oni land reeds begonnen zijn met hei, ophalen der formulieren, .zijn echter gaarne behulpzaam bij het: invullen:der lijsten. NOG STEEDS TV ARM Wecrsrverwacbttns sell dig tot-Zaterdagavond!- TaJigxaam ztild vormende meest mati ge tvlnd. Vrijwel'nér gens belangrijke bewol king. 'Opnieuw warm weer. Waarnemingen te Rotterdam heden-- morgen a.40 utir: luehttïruk-7SS.l; wind O.Z.O. 2; temp. "20.8: max. temp. 26.8 (4 i ,uur, gistermiddag)-rnin. temp. 15j7The-1 - denmorgen. 4 u.ur)r.' weersgesteldheid: onbewolkt. I wilden landen, "boven het vliegveld zien'kome»,. ohgeyeer *500 meter, hoog.. Een der toestellen had het. landingsgestel reeds uitgetrokken. Plotseling vlogen de toestellen tegen, elkaar op. Eén'brak doormid-' den en stortte'onmiddellijk 'neer. Het andepé volgde direct daarop. De boeren hebben nog gezienv dat één van.de inzittenden uit het toe stel sprong.'De parachuteiglng ech ter niet open cn-men kon nog slechts het deerlijk vermiakte lichaam bergen. - 1 Tussen "dó wrakstukken van de" heide vliegtuigen 'lagen de lijken van 'de ^verongelukten, waarvan 7 totaal verminkt warén eii 5 vrij-- wel geheel* geborgen konden wor den.'Van de beide lestoestellen wa ren nog map:r enkele resten ovér. Spoedig warén, vele hoge militaire au'töritêiten. vertegenwoordigers vande/Rijksluchtvaartschool en de. burgemeester Van GLIze-Ryen op -dé plaats des .ophéïlsAanwezig. Door de Rijkspolitie- werden de nodige- maatregelen getroffen.'voor de af zetting.. Men tast .-teij bpzichtë van - de oorzaak, nog in het duister. Minister Fiévez is vandaag naar Gilze-Rijengegaan om zyn deelne ming te betuigen. .Tenminste- vijftigpersonen von den, in de afgelopen 24 uur de.dood bjjvier vlieginigpn fclukken^ in verschillende'streken van de w.o-- reld. Bij de botsing op Qilze-Hijen kwamen twaalf militairen om hét leven. Hét neerstorten van een vier motorige' Skymaster even buiten', het vliegveld..,4>aguardia" ,b,ü Neiv- York, eisteachtendertig 'doden ën een tientaj gewonden. Een - Amerikaans legervliegtuig, eveneens" een Skyma§ter, is in de bergen nabij Tokio neergestort. Om trent be'f tot van de drieën-dertig passagiers en dë acht léden v^q de bemanning: verkeert •men nog- in,bet .ofizekere-yoortg verongélukte nog een Amerikaans dégervliegtuig, een euperfort, te Laddfield in Alaska, waarbij negen inzittenden gewond raakten, terwijldrie. leden' van do bemanning, vermist "worden. Bovendien is een, IJslandse Dako ta meteen-ën-twintig. passagiers en .-een bemanning van vier koppen 'sedert Donderdagmiddag 'als- ver mist opgegeven. De-nota qan Indonesië v. Mook bij Indonesische kabinetszitting Betromvh®'"» kringen t& Batavia vachten volgens U.P. Zondag lodanesisch antwoord, 'op .hét Door middel van een officiële no- ta~ hebben de Russen - bekendge maakt, dat de eerste minister 'van Hongarifé, '.Feue'nc Nagy^en twee andere hooggeplaatste autoriteiten betrokken zpnAbn" een recent com plot om de Hongaarse democratie omver te werpen.' Volgens nog niet bevestigde be richten Waren de beide anderen de minister - van. 'Buitenlandse Zaken en de voorzitter van hét parlement,. Evenals de eerste minister zpn zii, leden van de antl-communistischè partij der kleine boeren. De inlichtingen, die de Hongaar se-regering had ontvangen, .zouden bestaan hebben uit een „beëdigde" verklaring vanBela Kovacs. de voormalige sccretaris^generaal v*an de par.tij der Kléine Boeren," .dié volgens kort geleden ëan Ameri kaanse zrjde ontvangen mededelin gen "doof de Russen is gearresteerd' op aan klacht van .spionnage, nadat de Communistische partij tever-» geefs had getracht hem uit het Openbare leven weg-te werken. Volgens een heden'in alle plaat selijke bladen^verschenen comm'uhi- qué van de Russische luitenant-ge neraal Sviridof hadden de Russen- Kovacs ondervraagd en besloten, heni -niet,',zoals beloofd, aan de. Hongaren .uit. te lev.eren, doch hem gevangen të houdên" en de Hongar reh zijn.' beëdigde 'verklaring^ té zendén.f Dr. Ferenc Capocs,: de particu liere secretaris van de 'premiér. xs -Woensdagavond gearresteerd. Z\jn huis werd doorzocht en hij wordt volgens .^zegslieden uit politieke kringen door 0e' politieke politie gevangen,gehouden. Na een buitengewone zitting van het -kabinet,- die Woensdagavond -heeft plaats gevonden, is. telefo nisch contact gezocht met de eer ste minister, die in .Zwitserland verblijft... Tijdens-dqge zitting waren de wandelgangen .van' het parlement opgdóropt met ongewonderi men sen, die druk wat zij hóemdèn „de jongste Russische nctiè" besprakeè. De Import-Export Bank in Ame rika heeft medegedeeld, naar A.P. bericht, dat zü aan de Amerikaanse 'LoClcheed Vnegtuigfabrlek een lë- ninig verstrekt' heeft om voor .de K.L.M. '9 vliegtuigen.van het-Con- stellation-type te kunnen bouwen. De vliegtuigen bieden slaapgelegen heid voor ongeveer 22 passagiers. De lening moet in 4^aar worden te rugbetaald. Van-Nederlandse zijde is dé uitdrukkelijke garar.tiè gege ven, dat' de lenmg binnen de - ge stelde termijn zal worden afgelost. KLM wil KM LM c.vcr- verwachten een Nederlands'o" voorstel. Het 'Indo nesische .kabinet komt Zondag te Djokjakarta bijeen. Bij de behande ling zal dr. Van Mssk- ës Neder landse regering vertegenwoordigen. Indien het antwoordJ bevestigend is zal onmiddellijk een interim- regering, worden .ingesteld, - met executieve volmachten om de mili taire en financiële kwesties en die dér economische blokkade te be handelen. In- dezelfde kringen .meent men, dat de Nederlanders van mening zijn, dat de huidige on derhandeling niet. veel langer kan vbortduren. Daarom hebben de. Ne derlanders aan het laatste voorstel de „neem-het-of-Iaat-het"-voor waarde vastgekoppeld. Z. Exc. Frans van: Cauwelaert, oud-minister én voorzitter van de Belgische volksvertegenwoordi ging;, houdt onder auspiciën van het 'comité waij Belgisch—Neder landsLuxemburgse samenwer- kjngop Maandag 2 J uni a.s; in- cle grote zaa! van - de JKamer vim Koophandel en fabriekeii. voor Zuid-Holand-in het Beursgebouw. ëen lezing ovër r het onderwerp „Europa en dé Atlantische Unie". Dë toegang tot deze hijeenkomst- die. dés namiddags om 4.30 aan vangt, is vrij voor iedereen,^1* (Van onze correspondent) Bij dë viering van zijn 40- jarig •jubileum in de Stads schol! whurg te Amsterdam heeft 'Eduard Verkade tevens afscheid - genomen van liet tonéëb Met 'fragmenten uit zijn vroeger repertoire -t- werken van Sctinitz- ler, bhakespeare en Wilde iieefj hij, geassisteerd door yêr- schillenue-VTia.zijn oude collega's, waaronder Nel chants, nog .een- matü. de uit verkochte zaal zijn kwuliteilëii- aië regisseur én spe ler gotöond. Blj'de huldiging, uie tot ver -.nai-- mid dernacht 'duurde, zijn een rij van sprekers komen getuigen vandeJucrbiëd, dio zij \oör de kuustenaar '.Verkadé hog steeds in - hun heritlnering bewa red en deden- üit vergezeld gaan- van stoffelijke blijken «van belang- *stfelllng. Namens minister Gieleh -werd .Verkade allereerst de oucierscliei- aing van Officier in de Orde van Oi-anje-jS assaü' aangeboden. V^oor- dep.van dank' én béwóndering voor zijn prestaties, verkotuligde de. Engelse géStant Nëvilie Bian'd: Fie Caröisen r memoreerdewat .Verkade voor haai' als Icermces- ler jiad beiekerjcr fin na haar yolg- deii Defreséne. als veciegenwobrdi- ger van' dé SiTiA.R.T., Cor -Her- mus en Paul Huf met' hun bloe- nemen 'Naar wij vernemen worden tussen de K.L'.M.-en de K.N.I.L.M. bespre kingen? gevoerd waarvan men- ver-, wacht, dat zij 2Ullen leiden tot.het overnemen van-het gehele K.N.I.L, M.rbedrijf door, de K.L.M. Reeds zijn enkele functionnarissen ,van de K.L. j 3VT. naar Batavia .vertrokken om daar de 'voorbereidingen voordevesti ging van het K.L.M.rbedrijf in In donesië te troffen. ■Amerikaans schip naar de republiek. ^Op .6 Juni zal het'eerste» Ameri kaanse schip, idat. na hgt incident .met de Martin Behrman een Indonesische Republikeinse haven. binnenvaart, een lading van 1000 ton kapok "inne men ia Cherib'on en Probolinggo. De redèrs hebben eriti toegestemd dat het schip voor eri n«j. het bezoek aan de republikeinse..haven door de Nederlanders wordt onderzocht om vast te- stellen da't er geen' contra bande wordt vervoerd. De^'ministers Beel en .'jonkman hebben in de ministerraad verslag uitgebracht over hun bevindingen gedurende hun verblijf in Indonesië. Émest Bevin, de -Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft gis-, teren, op de conferentie der Labour- partrj verklaard, dat Gróot-Brittan- nië- het zich niet kan veroorloven, zijn positie in het Midden-Oosten prijs'te geven. Over de kwestie van het vredes verdrag met Japan zeide Bêvin, dat de methode te Potsdam gevolgd, waarbij men trachtte deze kwesties door vier 'of vijf ministers van Bui tenlandse Zaken të laten regelen, voor het geval. Jaóari niet bevredi gend zou, zijn. Aan de conferentie voor dit vredesverdrag moesten de elf landem die met Japan'in oorlog -geweest waren, deelnemen. Groot-Brittannië had zich alle moeite gegeven om .een. overeen komst in Indonesië tot stand- te brengen. „Men-beseft niet", aldus Bevin, ,^dat Avanneer.in Nederlands- Indië vrede zou heersen, de vetpo- sitie van -dp, wereld over ongeveer een jaar geregeld zou zUn. Vrede in China en Indonesië en een verdrag met Japan zullen de verdeling van levensmiddelen, vetten, oliën, grond stoffen, züde en textïelgóederen en duizend andere'dingen, die het le ven veraangenamen, openstellen." Engeland had er- nimmer in toe gestemd zijn positie'in Egypte op te geven, wel wilde het de Britse be zetting van Egypte vervangen door 'een verdrag van- bondgenootschap op gelijke voet. Palestina-probleem Bevin wilde niets zeggen ten na dele van de Joden in. Palestina, wat betreft hun kolonisatie van het land. Dat was echter niet het car dinals punt van de Palestijnse kwestie. Hij. wèes er op, dat er 1.200.000 Arabieren en 700.000 Jó den in Palestina waren en dat de Britse regering volgens het man daat niet gerechtigd wag de Ara bieren van hun rechten en vrijhe den of hun land te beroven. Bevin hoopte, dat de U.N.O. het Palestijn-- se vraagstuk voor igóed zouden re gelen. Over Duitsland sprekend, zeide Bevin, dat hij het niet wilde doen voorkomen, alsof de fusie der twee zones'volmaakt gefunctfonneerd zou hebben.- H$ las .hierna een verkla ring voor. die naar hij. zeide terzelf- .dertijd ook in Duitsland zou worden bekend gemaakt, In de verklaring wordt betreurd, dat te Moskou geen- overeenstemming werd bereikt over de economische eenheid, van-. Duits-, land. Het verschil van mening.hier- -ovér wordt-echter (niet, als definitief beschouwd. De Britseregering-zal -blijven strevën: naar. economische eenheid in het kader van .het ver- drag Vvan Potsdam. Tot "slot zeide Bevin: „Toen ik Lticiiguveu en uuscó 'TvëiiaeïK in ëen kort slotvyoórd gaf Eduard Vcrkatlo uiiing aan zijn d'ank voor de hem toegezwaaide lof; Auto'smet nummerborden -uit byna alle provincies stonden óp Deeleh geparkeerd. Het departe ment van. Financiën hield uitver koop van de roestige resten, 'dis daar staan opgeslagen, in twee flinke kavels ^splitst werden par tijen staal en. hzer aan dé meest biedende verdocht. 1. Ontvangt dé .teller welwil lend. Hij komt niet voor zich zelf, doch in het algemeen belang. 2. Verstrekt do,.door de teller over Uw woning gevraagde - inliéhtingfen zo nauwkeurig mogelijk. Deze Inlichtingen rijn n i e t bestemd voor \vo- nlngt'ordering ólinkwartle- ring.'Uoch als grondslag voor algemene verbetering der. ■volkshuisvestlpg in ons -land. ^8. Bewaart de door de';-teller voor U en Uw gezinsleden af? gegeven formulieren zorgvul- .dig en laat-zc hiet vull wor den. 4. Vult de formulieren duidelijk- leesbaar in. 5. Raadpleegt b(j de invulling de toelichting, welke op do hinnenzijde van de gezlnsom- slag bij iédere vraag is ge-. geven. 6. 'Verzuimt vooral niet de aard van Uw. beroep''nrfüwkeürlg te. yermelden, alsmede, aard, naam en adres van het be drijf» waarin gij werkzaam ZIJL - - Zoriri. dat: de ingevulde .for- muiieren gereed liggen, zo dat Ae teller niet behoeft ze wachten, wanneer hij ze "te rugkomt haien. 8. Vraagt de teller raad indién tw yfelt of Uw be antwoór- ding van - bepaalde' vragen wel juist is.» Luistert op Saterdagavond 31 Mei haar deradióuitzen- ding van-kwart Vóör acht tot kwart, over acht over béide zenders. Alsdan zal een ge- meenschappelijkeinvulling der formulieren' plaats vin- den, 10. Beseft, .dat deze twaalfdé volkstelling een lands- en volksbelang is van de eerste orde. Werkt dus allen mede - om - haar tp doen 'slagen. Er is een mogelijkheid, dat de, Verenigde Staten een aparte vredè zullen sluiten met Duitsland en Ja- pan. 4 Hoewel het denkbeeld pas deze. wèek door de ex-president Hoover in het openbaar werd geuit, is het een fêit. dat vooraanstaande perso nen in Washingtèn het reeds, enige tijd. koestereh. 'President Truman "en. dé, minister/van buitenlandse zaken, Marshall, zouden het;eveneens reeds in ernstige overweging hebben geno men. Het algemeen 'argument, dat' eraan ten grondslag.ligt, is dat Rus land de totstandkoming. van een vredesverdrag op de langè baan schuift, in dé mening, dat de tijd aan zijn kantstaat. De Russen denken, zo wordt beweerd, dat in'de herenig de Staten binnenkort, een ernstige depressie waarschijnlijk .is en dat het land daarna eerder ertoe gebracht zal kunnen worden een vrede naar Ruslsnds zin te sluiten. •Uit protest tegen de regeringscon- tröle hobben oiigeveer twee mülioen Franse .winkeliers cn andere kleine zakenlieden met staking ^gedreigd. De mSn'.stec van Economische Zaken heeft verklaard dat de regering hiet zal .schromen .om krasse maatrege len'toe tc passen; eventueel zou worden, overgegaan tot sluiting van alle bedrijv'en, dio' aaii dc sta- king deelnemen. Ter kabinetsvergadering, is beslo ten een delegatie van de winke- licrsbond op te roepen .voor. ccn onderhoud met Ramadier, dé minis- ter-préstdent. Dc wiRkeljersbond heeft inmiddels besloten tot een staking van vier-en-twmtig uur op 4 Juni, met, uitzondering van voed- ■selwïnkèls, die alleen in 'de. namid dag zouden sluiten. Enige linkse partijen in Italië, dï'c zich1 eerst' bereid hadden verklaard als technici bftitcn .^partijverband aan de regering deel; te nemen, heb ben thans dc Gasperi meegedeeld, dat humafgeyaardigden slechts deel van de regering wilden uitmaken op partij-basjs, terwijl 'zjj :allè be langrijke economische posten 'wen sen tc bezetten, Door deze houding hébben ook de 'vorige kabinctsfor'mateuren schipbreuk geleden. De Gasperi is echter 'vastbesloten in ieder geval een regering te vormen en zoekt naar onafhankelijke, afgévaardig1 'den, die heirr van dienst willen zijn. Men' gelooffin welingelichte- krin gen/dat de* Gasperi heden óf mór gen de leden van zijn nieuwe kabi net :za! bekend maken. twee jaar geleden minister van "ui- tenlandse Zaken werd, verklaarde ik dat indien iemand van mii in. vier of vijf jaar tijds grote^dingren ver wachtte, hij teleurgesteld zou wor den. Ik hoop nu alleen, dat wij in November zoveel tegen elkaar gé- zegd hebben,dat v/fl .moeeepraat zullen zijn en' tot overeenstemming komen."' Tijdens een inleidende schermut seling over de buitenlandse zaken kreeg Bevin met meer dan-twee te- gén één 'stemmen de motie van ver trouwen dér partij. De rede van. Bevij over de bui tenlandse politiek oogst vrijwel ai- gemene instemming va\, de Engelse pers, met uitzondering x*an de communistische Daily Worker. Vol gens de conservatieve Daily Tele graph kan Bevin ..vooi de politiek', welke hij ve.dedigde, wat betreft alle .ruimere aspecten -rekenen op een steun tot ver buiteii zjjnt-eigen partij" De Times g<»eft'hoofdzakelijk een. recapitulatie'van de kernpunten van de réde. De liberale' Manches ter Guardian schrijft, dat 'de alge mene indruk- vèn de red. er een;is van eenvoud en verstand. De Daily FTeraM vraagt in zijn heschonwing: „Welk land heeft meer gedaan t«T- zake de -vervulling van het band- Vest. Groot-Brittannië of de Sowjet^ Unie? en welk land heeft méér per- ging. getoond tot machtspolitiek: r?rnot-Brittannië Vf de Sowjetr Unie?" De Daily Worker doej een aan- vaï op de ,jgezwcllen strijdkrachten" zeggend: ,.We kunnen een. grootse nationale, campagne voor vergroting'- van onze .han del met liet buitenland hébben ofwel Bevin'p kostbare bui tenlandse politiek, doch het - staat, vast» dat w© niet beide kunnen heg ben op basis vjjn ons totale iriannen- aantal.1' Het radicale rechtse Franse blad .J'Aurore'' noèmt Bevins rede „meer Engels dan- socialistisch''. In Buitenzorg zijn twee Indóne- siërs gearrest(*?rd omdat zü van plan waren een tijdbom te plaatsen in de fabriek van de Afherikaanse Good Year én Tyre Rubber Cy. Inmiddels heeft de -directie van de Goód. Year fabrieken medege- deld, dat de "sabotage, ondanks de aanwezigheid van Nederlandse sol-, .daten,- die de wacbtTbielden bij de Tabriek,* voortduurde., t -- Zü" weigerde uit- te wijden over de redenen voor de sabotage, doch gaf toe, dat de opbrengst aan ban den naar het-Nederlandse leger en het,departement-wan het Verkeers wezen van-de Ned. Indische wege- ringginfr- Eeïi 23üarige jongeman liet een kolf met natrium en benzol uit zijn' handen valen^dn dq'chemi sche fabriek Chernorgpla te A"m- slérdam. De koll explodeerde met een klap. en een grote vlam schóót de lucht in. De jongeman ki'èeg glas scherven in zijn arm en 'is. naar het ziekenhuis vervoerd, De fabriek stond weldra in lich? terlaaiejDikke groene rookwolken stegen op. De brandweer had de brand eerst drie kwartier later onder controle. Een gedeelte van de fabriek is uitgebrand, dc^ labora toria' bleven behouden; Zij dié tussen .15 Mei en 15 Octo ber 1947 hun vacontic buiten gaap doorbrengen en voor het bereiden van- hun maaltijden op het gebruik van petroleum zijn aangewezen, kunnen petroleum aanvragen. Kampeerders en zij, die een spe ciaal daarvoor bestemd zomer- of kaïhpcerhuisje hebben, gehuurd, moeten hun aanvragen ridnten. tot de A.N.W.B. Zy, die een (gedeelte van een) woning hebben gehuurd of over ccn buitenhuis(jel beschik ken, 'moeten hun aanvragen op sen H-formulier indienen bü? de distri- butiedienst van de gemeente der 'tijdelijke vestiging, terwijl perso- ncJV.die. aan boord van een schip verblijven, dit bij de distributie- dienst van hun domicilie-gemeente: moeten doen. Dr.. Gejus van der Me Uien, die gedurende vele jaren doelverdedi- fer van het Nederlands voetbalcJf- al is geweest, zal qp Zaterdag, 21 Juni a.s. voor het Bijzonder Ge rechtshof te. Amsterdam terecht staan. Van der Meulen, die er reeds vóór dc oorlog nationaal-soclalisfi- schè denkbeelden op na hield, ver loor tijdens de. bezetting vélen zijner patiënten door zijn opealflk bedre ven pro-Duitse activiteit. Later sloot ny zich bij de S.S. .aan.; Lever de öüde lube in! Per. jaar verbruikt Nederland ten minste 100.000 kg'lood voor .de ver vaardiging van' tubes. Nog afgezien van een groot tekort aan luod ovèr de gchvle wereld is met de invoer van-een gelijke hoeveelheid njeuwe grondstoffen f 100.000.aan devie-' zen gemoeid. Het is dan ook,* naar wij van officiële zijds Vêraemén, nog steeds dringend noodzakelijk, dat het publiek bij aankoop van volle tubes een lege tube inlevert.' De Koningin - zal hedenmiddag aanwezig zfln op'het Amerikaanse kerkhof - Margraten, bfl Maastricht, vyaar ter ere van de Amerikaanse gesneuvelden herdenkingsplechtig- heden wprden gehouden. Nog in het voetbalseizoen 194647' niet beëindigd ofhet Bondsbesfuur kondigt reeds het nieuwe seizoen aan. Dit. zal op Zondag 7 September a.s. starten. Nog minder papier voor dagbladen - De minister van economische za ken heeft de geringe maandelijkse papiertoewijzb. aan de Nederland se dagbladen per 1 Juni" terugge bracht van 2300 op 200Q ton en ge waarschuwd. dat verdere vnrlaging niet uitgesloten moet worden geacht. Tweehonderd directeuren en hoofdredacteuren hebben zich' giste ren le Amsterdam over de ernstige';., toestand, die- daardoor ontstaat, be- raden. Dt secretaris van de Neder landse Dagbladpers, rar. W. G. J. Veenhoven en de"-voorzitter van de Nederlandse Journalistenkring, mr. M. Rooy, spraken hen toe. Zij stelden ae regering in gebre- - ke. dat het publiek, dat toch reeds' slechts 20 a 35 procent van de voor oorlogse berichtgeving ontvangt, nu nog onvollediger zou worden inge licht en dat juist in een tijd als deze/ - Besloten werd de eerste week van Juni nog op de eigen papiervoor-- raad normaal door te' draaien. Op 9 Juni wordt opnieuw vergaderd. Men blijft, met de overheid in "con tact. Leidt, hel overleg niet tot re sultaat en. gaat de papierinkrimpirig door. dan overweegt het bestuur van. de N.D.P., voor te stellen de kranten cén dag in de week piéér in het' ge-, heel niet te doen verschijnen. De Eenheidsvakcentral© bedrijf»-. groep Metaalnijverheid heeft, een ontwerpregeling voor lonen en an- dere nibeldsvporwaaxden Ingediend j bü de werkgeversorganisatie en re- gerlngslnslanties. In dit ontwerp wordt o.m. ver zocht om eeh verhoging der mini- mumlonen mét 10 procent met een evenredige verhoging van het ma ximumlood, nog deze 2omer*een vacantietoeslag van 50 procent en een verhoogde uitkering by ziekte of ongeval. Firtnin Mortier directeur K.N.S. te Antwerpen Tpt directeur van de Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen ie Fir- nrin Mortier benoemd, een echte Viamine, dié voor zijn overtui ging heeft betuald met verban ning en veroordeling. Voor de op leiding van jonge krachten cn voor de herovering van de sym- pathic der Anuvorpcnnren voor liun oude 6chouwburg-lijkt hij-de geschikte -mail.- Het reizend gezel schap komt or.oer leiding van.Rik- Jacobs, ben jonge enthousiaste kracht. (Van onze. Haagse redacteur) -'S Naar wij vernemen streeft mén eri V naar, zóveel mogelijk dienstplichtige -, onderofficieren, boven de. dertig jaar ,te -demobiliseren. Bij de bezuinigin- i. gen,' die men wil-toepassen, worden a.m. verschillende bureaux opgehe- ven of samengevoegd, waardoor per- sorieel vrij komt, dat men zoveel*mo-' i gelijk wil laten afvloeien. - ,'i Voor zover bet echter speciaal óp-/ 'i geleide administrateurs,betreft, zal i die demobilisatie nog op-bezwaren. stuiten. Het vraagstuk wordt op het ogenblik bestudeerd en de ksns- is groot, dat'velen boyen de dertig jaar j?] )iun. -werk in de. burgermaatschappij spoedig kunnen h^q*vatten." EMMY GOERING De weduwe van Goering is tri 1 Beieren gearresteerd om vóór een zuivcHngstriburiaal terecht.' té 1 staan. - Behalve Enimy Goering zijn dak' de vrouwen,van Frick en Frank gearresteerd, eveneens op bevel J van dr, Loritz, do Beierse. Dainis- .i ter voor .de zuivering. J*/ Het doodvonnis tegen P. J. Ger- i rits, tot de doodstraf veroordeeld 'i bij sententie van het Bijzonder Ge- rechtshof te 's-Hertogenbosch, is. voltrokken. Hy had begin 1944 de lieren J. M.- r. d. Mortel en F. G. H, P. M. van Spacndonek 'te Tilburg aan de S.D. verraden. Beiden hebben tengevolge daarvan de dood gevonden. - Om dc Zilveren 13al Voetbal Aan (In wedstrijden oir: de Zil veren J3al, die ditmaal op het tor- rein van Sparta .op de Zondagen 2i en 31 Augustus, en 7 September zullen worden gehouden, zullen du volgende verenigingen deelctv' men: BVV-',Deu Bosch), Eindtio- ven. Emma (Dordrecht), Ensche de, f-'eijenoord, 't Gooi (Hilver sum). Heracles (Almelo), HV.Vi (Den Haag), Neptunus (Hotter- dam). Sparta (Rotterdam), SW (Schiedam), ünitae (Gorcum). VVV (Venlo) en Willcm/II-(Til. burg). -•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1