HET ROTTERDAMSCH PAROL Doodstraf geëist tegen Douwe Bakker AKÜ-fabrieken draaien weer Hongaarse premier heeft zijn ontslag aangebonden Amerika en Nederland door vriendschap verbonden Nederlandse concurrentie, ondanks de tollinie „Steen-happer" op non-actief Vrii, onverveerd Dagboek bracht verzwarende - feiten aan 't licht „Ik heb nu spijt!" Productie van „rayon-vezels" geeft grote deviezenwinst Paniekstemming in Boedapest Kleine Boerenpartij toont zich ongerust A'dam zonder brood op 6 Jïini? Histofie-onderwij s niet beknot Weerbericht Geen concurrentie van nylon Grote waardering voor; verzet Memorial Day te Margraten r Vijf voordelen Bonnen textielleder- kaart ongeldig*; Luchtvaart weer zwaar getroffen Mustang bij Medan neergestort Een nieuw Italiaans kabinet gevormd Eukayan heeft Merwè- eri Waalhaven van puin ontdaan Bon voor meat en vegetables Prijs voor 20.000-stc Homobonus bezoeker Spoedig einde van de Australische boycot? Goede fruitoogst in het vooruitzicht Vuilnisemmers in Rotterdam Eén gulden per jaar per persoon Pctroleumbonnen aangewezen Red-, «O A dm. Lcm'gs Höven 141, Schledcn» tel. 4?300 s. - Abonnementsprijs per week 31'cent, pW kwürtacd losse" nummers 0,09 ;Zaterdag 31 Mèi 1947 Uitgave Stichting ..Hét Parool" Postgiro 39844% Baakier» Amsterdamschs Bank te Rotterdam PL Directeur»' 8. 'de Vries PL Hoofdredacteurj Th, Ramaker f1;- Zevende jaargang, Ao. 124 De ss-jari&e Amsterdamse inspecteur van politie Donn-e Bakkér, dié t^Jdén» de bezetting o.m. dienst heett gedaan ais chel van het beruchte bureau. Ihlichtingen-diensfc ia de Nïeuive Doelenstraat. (de vane-arm van dé SiDu zoals president Yran Hamel het verleden-jaar noemde) vverd bègin September 1946 door bet BUzondèr'GerecfiisJiof te Amsterdam tot zeven jaar R.W.1. veroordeeld, nadat ér twintig jaar tegen hem was ge ëist. Onmiddellijk na die zitting kwamen nieuwe bezwarende feiten aan hét\licht, reden waarom de Raad van Cassatie de zaak voor -een tweede behandeling terugwee» naar het ^nsterdams Bijzonder Gerechtshof. Ka eèn langdurige zitting eiste gisteravond mr, M. H. Gelinck tegen Bakker dé doodstraf. - De rkadsman van verdachte, mr. Muller Massis, uitte erin zijn plei dooi zijn verwondering over, hoé het Hof, dat'immers verleden jaar Bak- ker.tot zeven jaar veroordeelde, thans zonder/- meer déze wettelijke' uitspraak' zou.willen vernietigen cn daarvoor in -de plaats een andere stèlleq .Ook mr. Gelinck. achtte het wen selijk,, dat de verdachte in f-der ge val recht op cassatie wcfrdt toege kend. zodèt de Raad v. -Cassatie de ze kwestie orjder ogen krijgt. Intussen ib gebleken, d^t- op ver- dachtc..tijdéns de, zitting van, ver leden jaar ceïi vccj té gunstig licht, is; gevallén. dan hijverdiende. Toen, -was "n.l. alleen bekend, dat hij chef - van het bureau Inlichtingeifdienst was geweest cn dat hii. als, een der weinigen bij de liquidatie van dit nauw met dé S.D.. samenwerkende bureau "in April 1942 niet was ,ovcr- gegaan in de -dienst der Duitse Sl- cherheitspolizei. Vlak'na die zitting bleek echter, dat de chef der Sichcr-* bèita'Polizei, Willy Lages, cr wegens de tussen 'deze beide mannen heer- PARO LCSC 0 0P SPAGHETTI EN CHIANTI 7 *'N NOODLIJDEND ITALlë duurt"' de "regeringscrisis nu al langer dan.tivee wéken; omdat niemand ze kon oplossen, moet De Gaspéri, de. premier die er „genoeg" van had' het weer proberen. Zg "die,meenden,. dat. het.'habijt-De Gasperi IV. vlug in elkaar zou zitten, hebben échter /te vroeg-hei geroepen, want" op de brug waar déze christèn-demo.craat oncièr door moést was te elfder ure een nieuw conflict ontstaan,-, n.l. van socialisten die weigerden.alleen met. roomse-katholieken in zee te gaah. Of nu'De Gasperi. toch nog onge schonden-onder die brtig doorkomt of'niét, tall003 bijvén de niaeilükhe1 dén waar*; leder Italiaans b#wind sich in do. komende-tijden, voor ge- plaatst ziet, AI zwieren* er talloze strikt geraakt". seride animositeit geen prijs op stel de Bakker in zyn, dienst op. té ne mén' en bovendien dat Bakker'na dien nog chef van bijna even anti- vaderlandse bureaux is geweest.- Tot Bakkers) ongeluk vielen kort geleden, zijn^ complete, in eepi ■s twintig-dclig dagboek- ncerge- schrevên, ervaringen In handen van de justitie' en het is dit dag boek vooral geweest, dat dê le den van het Hof "cn 'de procu- feur-generaal - aanleiding gaf om met nauwverholpn walging, over verdachte's dualistische 'mentaliteit te spreken. Enerzijds - kwam daaruit ecp nietsontzien-, de. pro-Duitse gezindheid naa'r' voren, anderzijds veel zwakke goedhartigheid, die hóm,er enke- Ie. maleri toedreef. ondanks zijn'- heftige anti-sémiti'sme. Joden te -helpen. Nadat, hij een aanbeveling voor een beloning bad verstuurd voor een zijner mannén,, die een -voor ..Vrij ^Nederland" werkend illegale strijder had gearresteerd en.mishandeld, schreef hij ih zijn dagboqk over deze arrestant: „Arme kerel, opgehitst door de vopra'derskliek in Engeland, gaat hij nu zijn dood .tegemoet". Na een Duitse, fusillade van-' negentien- goede Nederlanders/schreef Bakker: •..Goedzo.' dat zoodje is opgeruimd". Uitdrukkingen als ..Vervlóekte* Jo.-r den" en ..plutocraten" - waren .sche ring én'inslag. v „Vandaag tien Joden aangehouden, pover resultaat". ..De katholieken, zullen aan die herderlijke brieven ten ondergaan", ..De Gestapo is' aan gekomen, pu zal-er recht worden gedaan" en „cr móeten flinke cancentrótiekamnen .worden Inge richt", waren citaten, die. .de pre- I sident er toe bewogen aan verdach te te .vragen hoe hiidaartoe geko pt cn-was. Deze antwoordde: „Ik was gchyphólisècrd door de Duitse maqbt eivhet^me erop onbegrijpelijke wij ze door laten meeslepen. 'Nu heb ik er ontzettende spijt van,dat ik me zo heb' laten gaan President: ..Maar U hebt''niet al oéz*e: dienstentochónndémelijk- vèe 1 kwaad aangericht.; Watzijp ér niét con'landgenoten in- jullie'netten ver- - Dê rayon-fabrieken van het AKU-coneern („rayon" is het niêuw-hïo- dische \yoord vóór kunstzijde) te Ede en in Arnhem hebbén danig van .de oorlog te ljjdên gehad- Niet alleen gemerktekend door direct oorlogS- gevvèld, maar tevens ernstig gedupeerd doordat kostbare spinmachines, electro-motoren én de^ehêle raagazijnslnhoud gestolen waréii, leek hét. aanvankelijk na de bevrijding een hopeloze taak ze neer aan het draaien te krijgen. ZF.S WAARDEVOLLE F^IW.DERUEX. die tijdens; de Duitse bezetting uit Xcder/nnd waren ontvreemd, u-csden dezer- daz.cn ontdekt irt het ge-.' bouw van het militaire bestuur der Ver. Sla ten' in'Berlijn.De secretaresse Van generaal Clay en de secretaris van de didf. bezichtigen de schilderijen voor de lerugkecr. naar Nederland. Nagy, dé Hongaarse .premier," heeft de. Hongaarse; ge'mt< te B^rn zijnontslagaanvrage.' overhandigd. De ontslagaanvrage ia tiaar Boeda pest doorgezonden. *De ontvangst van het document is officieel beves- j denb Tlldy on de minister van .Voor treden "/was geëist, tenzij hif èrin loestexndenaarHongarije terug te' kerén; Dezelfde 'kringen verklaren, dat .Nagy dit ultimatum' pist wilde aanvaarden cn zijn ontslag automa tisch volgde; - -.Terugkomst gewenst Té Won en-zijn berichten uit Boe dapest' binnengekomen. dat prest Amerikaanse en Zwitserse toeristen rond, twéé en .een half mill.iocn werklozen vragen steeds.clringpndcr jom Iwerk. Italië's welstand .af te meten aan het aantal luxe-winkels en uitspanningen 'waar de grote zwarte handel, uitrust van z'n infer-. ns.le'zorgen, Is verkeerd, want. nie mand Itan "langer dan- tien dagen van z'n rantsoenen'léven in de - twintig'overige dagen.Tnóet vvorden, bij-gekocht. Daarom wordt iedere profeet dié brood belooft luider toe gejuicht, en trouwer gevolgd 'dan de. waarheidslievendo die op plicht, so berheid civ morele beginselen een be foe p doet. Brood .belogen ts nog niet: brood géVen, maar het is wel:-demagogi sche tactiek. Om aanhahg te "win-. Mien overtroeft de ecne" tactiekde andere Ui'Italië, cn waaruit bè' staat die aanhang?- uit wanhopige mensen die werken wil/en en die er 'n gekwetst eergeyoei.op nahou- dén Jhet verlies van Triëst, het als As-lid "bèhandeldrZijn iii plaats van s als waardevol geallieerd partisa- nenooifï, e.d. Naar binnen:tactiek om- "aan hang';' naar bulten: grote- machten, f^chter decoulissen, De Ga^oe.ri is niet onwftlgevallis aan het Vaticaan-en aan de..Westèr-<' se geatlijserden.' maar zonder com munisten is ïtalië--nk!t tè regeren! Togliatti -isMoskou's handigste 'vertegenwoordiger, terwij] hij bo vendien" ini hettraditioneel-katho.-. lie'ke land 'dè:kerk geen strobreed f ln* de weg legt; hij; komt het gaafst - op de stembus, afgelaVeerd, 'dit na* jaar,; Dé Nennirsocialisten en.de Sara- gat-sócialistijn doerielkaar afbreuk; Nenni'. „annekl^iert sich-selbstf by. hét coinmumsme, Sara gat'; tracht niet de jonge 'Matteotti-1 en met de gevierde letterkundige Ignazio Si-' lone 'een. soort nationaal-marxisme uit te .vinden/*. Giannini de fascist van het'Front -Van de Gewone" Man en" TogilattV wachten op elkaar en... op de •oogst. .Want. slechte oogst, nog min der; en nog duurder eten, dus' nóg omwentelingsgezinder gemoedertin in roezig Italië.- ^Vèl' of geen langdurige Dë Gas- Jy eeh eervoller vredêsvèr*. drag en een paar bórden spaghetti r-■ -plus een - glas chianti schijnen be- langriiker te zijn, en niet alleen vpor de'214 millioen, die om werk rpepen., v Ex-b urge meester 'Vöütc verklaarde, dat. hij. de plvV hoofdcommissaris Corhelis Bakker destijds opdracht had gegeven het bureau Inlichtin gendienst tc liquideren., nadat hjj .vernomen had, datverdachte's on dergeschikten hun'arrestanten mis- ha'iulefdcn.; Mr. Gelinck noemclc in "zijn - rè»- quisitoir da werdaebte „een Moffeii- Icnecht". die later* heeft gezégd, dat hij ïijn dagboek heeft-geschreven in de overtuiging, dat het van his torisch '.belang zou zijn-. - „Dat is bet ook gewórden; aldus de pibcureur- fiscaal. ..maar anders dan de vêr^ dachte het zicli had vpprgesleld**.- Op een vergarlcrinE van hakkers-- gezellen te Amsterdam! aangcslotqji 1»Ü de E.V.CL. werden 50% vacantle,- toi'slag en ca, 15% loonsverhoging geëtstr IndieiK'de desbetreffende, instan ties nfwjjzeiul besrhikkén, zal Am sterdam op Vriidn'» G Juni van bfood verstóken blijven. 1 Dé samenwerkende!organisaties van werkgevers en werknemers in het .bakkersbedrijf hebben de •niinis- ter gevraagd een onderzoek in .te stellen, wélke, invlotd de prestaties •van bakkerijarbeiderskan .hebben, op dê looijbépaling. tigd. InBoedapest .heerst ecu paniek stemming. Gistermorgen; ontstond er een .run ,oo de bankèn. In lange rijen stonden de mensen_ te wachten op hun beurt om hun Spaargelden op te vragen. Welingelichte kringen tëBoeda pest geloven, dat Ferènc. Nagy niet naar 'Hongarije zal,terugkeren eh zijn verblijf in. Zwitserland .zal voortzetten.'Bela- Kovacs. secreta- ris-generaai van dc'partij der kleine boeren, die zich in. arrest bevindt, zou. tijdens'een langdurig, verhoor: jdat nog niét ten eïndc is,-verklaard .hsiibéH.. dat premier Nav-v./de voórr - zittcr .yan het parlement én de rrfi- nister van buitenlandse zaken bii ceu conipiot. betrpjtkeli waren. Deze oufchulling doór de Rdssen-heeft tie Hongaarse' regeringscrisisingeluid. Voorts meent men. dat' er reden is om aan te nemen, dat Nagy's af- Dëminister van Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen heeft, afgezien van zïjn aan vankelijk •voornemen om het aantal lesuren voor de middel bare scholen, dc gymnasia cn de Lycea terug-te- brengen tot 30 per week en dit o.ni: te be reiken, door' inkriiflping van-het geschieÜenisonderwifs'. Wanneer te zijner tijd wel licht de 6-jarige HBS zal worden ingesteld, zal zich opnieuw een gelegenheid, voordoen om dc overbelasting van'd^ onderwijs te vermin deren. NÖG STEEDS WARM Wccrsverwzch- ting geldig' .tot Zondagavond: Opnieuw warm, zonnig weer. Te gen' de avond echter" Kans op enige verspreide - 'omveersbuien, voornamelijk in het Zuiden van het land/ Over dag tot matig toenemende "wind" ttissea Oost en Zuid;' "Waarnemiögen te "Rotterdam hoöèh-' morgan8.40 uur:- luchtdruk' 762.8: wind- Z.O. 2;' temp- 23.0: max. temp. 23.0 (4-40. gistermiddag): 17.4 <5- uur' hedenmorgen)-. ivécrsgesteldheid; .licht bewolkt. - 1 Juni: Zon op 5.07. uur, onder 21.29 uur.sMaan onder 4.08 uur.-op 19.08 uur. .Waterstanden Rotterdam:le tij. 2.45 vuur, 2é tij 15.21 uur.- 2 Juni:* Zon óp 5.06 uur, onder 21.30 uur/Maan onder 4.23 utnv op 20.22.uur. Waterstanden Rotterdam: Ie 'tij. 3.20 uur, ze ty 15.93 -uur, tJk wil'nu "niet ingaan op de iinanciële en andere ^bijzonderheden vande overeenkomst,' waarbij: de regering der-VerenigdeStaten Nederland een: groot deel van zijn oorlogsschulden kwijt schold. Alleen wil ik. verklaren, hêfgeen reeds te Washington is gedaan, dat 'dè'overeenkomst; die op zulk- een bevredigende wijzè tot stand gekomen is, door de Amerikaanse zowel als de Nederlandse regering begroet wordt als een opmerkelijk resultaat in-de-door vriendschap cn samenwerking verkregen voltooiing van deze ïase van onze Internationale betrèkkingen." tèf rMarsliall, zeer ;veel gedaa;; qm de geallieerde overwinning tè bespoedi- 'gen. ;"*VS 'v' ."'Vele moedige daden zijn'dopr onze regering.raar waarde- ge schat door de-uitreiking van ere- tekenen door'onze'mililajre a<ta- ché aait de dirécteur-der.'Nëdèr- landse. Spqprwegen eit zeer i.'éle andere /dapperen dié 'deelgenb- 1 mén hébbén'aan het'actief'v.erv zet,/;- lichkins 'slfch naar ci'e crens begeven hadden om waarschijnlijkNaa.v te-'' semoat te-komen, dié echter niet kwam .opdagen. DC-meeste leden van de partij der kleiné boeren zijn -se.cr yerontrüst door iNaï-w's ktwe- zighqid en -wénsen zrjn teruskonfst in verband - met de /situatie. Zij zijn van' mening/ dat ./rp Communisten van - Nasry.'s. af weziffhèld gebruik 'ge maakt; hebben óm de partij der .klei- ne boeren cr uit'te werken, hatio- n'aliaatie van grote banken in te voevén én nieuweverkiéziiisfen'te cièen ónder de huidige - communis tische ministeryan Binnenlandse Zaken, het, vertrek van. "het rode Icficv ^y-it' HniiKarije. Het -Hoiï^aarsc kalt'inVlItaefL^bê*. kenri Renvaakt tTaf Lajn5"~D'ln«y*sde 46-jarigê mlnislér van oorlóg lot minister-president is gekozen. Tegelijkertijd is medegedeeld dat in September a.s., nieuwe verkiëzin-, gen zullen' worden -gébouden. De enige andci'e' wijziging - in 'de Hon-- gaarsc regering is. dat 1st van Ker- tesz.'dis onlangs tot gezant te-Róme werd., benoemd/ thans rhinister 'van buitenlandse zaken wórdt, aldus mciót A.P. nader. Maar men pakte aan, na-oorlogse lusteloosheid eO arbéidsschuwheid tênspyt: het puin verdweèn, dé ga- tenwerden gedicht en dé installa ties hersteld. Men vocht voor grond stoffen en reeds' enkele maanden ha de bevrijding, in 'September '45. kon- de Enka-fabrïek in' Ede weer draaien. Twèe andere fabrieken varr het AKJI-concern, in Arnhem -volgden in de loop van 1946. Uiter aard .was de productie aanvanke lijk slechts 'frerinjf. maar zy steeh gfeleidelük, niet enkel .tengevolge van de aanschaffing van nieuwe machines, maar ook doordat de ruim 5000 arbeiders, door byzon- dece premie-stelséls geïnteresseerd, steeds grotere activiteit gingen ont plooien. En thans, nauwelglts twee jaar. na de bevrijdinpr,ia dé productie - yan ^ic AKU-fabrie-' ken reedS tot boven hét peil van 1939 gestegen. In de gróte fabriekshallen davert .weer het stampende rhyth'me van de machines, daartussen klinkt het: geraas-van de onophoudelijk voort- kruipende transportbanden. Mach tige'ventilatoren .zuigen brullend de dampen weg'van de honderden ku bieke meter chemicaliën, die in enorme bakkan .en tanks, soms' ko kend'cn borrelend, elders weer ge niepig- stil hun werk. doen en hon derden spindoppen spuiten'de uit celluose gewonnen vloeistof ineen nooit èipdigehde stroom tot dunne. Taaie rayongarens/ dié' zo ge wilt uit-ö6 .maar ook uit 36UU ragfijne draadjes kuhncn bestaan: j v Atfdcrc structuur Rayon-garen is 'niet het enige" product van dc AKU-fabrieken. Men is" er ook begonnen mét het vervaardigen van speciale rayon- producten. voor de autobanden-indu strie. Belangrijker; nog is de pro'-, ductie van raj*on-vezel, een'nieuw materiaal geheel anders van struc tuur. eii met talloze andere eigen schappen dan het-rayon-garen. Het AKU-concern zal vërru.ocdelök bo vendien de produptie tér hapd ne- ïnon van ÜellulóSfï-uit atro en .van fWol uit,ondermeïk. Grotet cöricurréntic van dé kunsthars-garens, als nyjpn, verwacht, men -njet, daar élk product zijn eigen-terrein heeft en nylon voor de^textielproduc- tie* minder mogelijkheden en minder voordeion biedt,dan aanvankelijk gemeend werd. De rayon-vézel wordt het artikel van de toekomst genoemd, hij.biedt' België'zou verh'eugd zijn, indien Frankrijk en/Engeland wjlden toe treden tof. de tolunle, omdat de internationale politieke en ecpnomische verhoudingen voor de vorming daarvan thans veel gunstiger zijn dan voor heen," stelt de -.heer Scheyen vast in zijn rapport over de d'ouane-ovCreen- ktimst mctvNedcriand. Dil rapport is gisteren in de Belgische Kamercom- (iiissies behandeld. - Hei rapport wijst *er op, "dat de Böl- gi5ch-Luxenihurg.e landbouw waar schijnlijk* bedreigd zal -worden door dë import tTit Nederland, daar Neder land z' tr„clil en het verlies van zijn twee* beste afnemers, Duitsland en Engeland te compenséren. Speciale commissies zullen hier echter de middelen moeten besluderén, d'è een ruïnerende concurrenfie lussen de dn'c landen np* landbouwgebied kun nen voorkomen en tevens de produc ten bepalen, die voor Vrijhandel in .aanmerking komen. !n afwachting.van de unificatie der accijnzen wórden deze afzonderlijk geïnd. Het nieuwe tarief'zal naar schatting jaarlijks voor België - 2 rriillialrd francs opbrengen; deaccijn^t rechten .zullen -1 milliard francs per jaa'r meer. óptèvéreh. Verwhcht;-wordt dat de unificatié varf accijnzen en omzetbelasting vóór t September 1948 plaats heeft. Zo sprak de Amerikaanse anibas-, sadeur dr. Herman'. B. Baruch gister avond voor dë; radio. Hij vervolgde; „De Nederlandse minister "van fi., nanciëri, prof. Lieftinck, heejt Woens- dagayopd over dit onderwerp een uiteenzetting voor de radio 'gegeven. Bij die gelegenheid: bracht hij "hulde aan de regering der. V.S. :en liet Amerikaanse .volk voor. hun .houding, t.a.v. de afwikkeling van de wedeV? zijdse vorderingen, •Afgezien van.-de bijdrage 'der Amerikaanse strijd-' krachten bij de bevrijding van'.Ne derland, aldus prof. Lieftinck, heeft Amerika*' nó$ een offer "gebracht,- waardoor Nederland, bevrijd 'wordt van eén last, die zeer zwaar ie dra* gen -zou, zijn geweest. Op zijn beurt bracht minister. MarShall luild- vóór de grote bijdra gen die tijdens de oorlog ^oori,'_:dé Nederlandse koopvaardij, en marine, lief/ondërgronds'en.bovengronds yer- zet in h'et-bijzonder de algemene stakïh'g ivan de Nederlandse spoor; wegmannen geleverd werden. Het Nederlandse volk heefC aldus minis- 'Op de.Amerikaanse kerkhoven te Margraten, Son-en.Heumen zijn de. Am.erikaanse soldaten, die vielen voor' de bevrijdingvan ons vader land herdacht. 20.000 'mensen waren te Margra ten biieen/waar de Nederlandse mi nister/van Oorlog' Luit.Tkoi.A- *Fiê- vèz eén herdenkingsrede uitsprak. Na' afloop van' de plechtigheid de den luit-kok" Turner én'professor Booth, tivee Amerikanen, wier zo nen te .Margraten begraven, liggen, een •beroepvoor. de zender F.C.J«.op de Amerikaanse bloedverwanten om de Amerikaanse soldaten op. deze rustplaats té laten. Wat de nadelen van de economi sche unie betreft onderstreept- dé hefer Scheyen de concurrentie van de Nederlandse landbouw en'de voort schrijdende 'industrialisatie'/iri Neder land, Hij merkt op dat in ieder'geval concurrentie zou bestaan en dat het fcetèr is. dat de industrialisatie/in sa menwerking geschiedt met de B,el- g?6C»te nijverheid dair bmten deze om. Tégenover de -eventuele .-hadelën' der tollinie somt dc r«Tpporteür de Vól gende voordelen op x 1*. Een sterk economisch gebied mét éeii bevolking van 17 millioen. *2. de uitbreiding der binnenlandse markt zal het mogelijk ma'ken dé nif- verheid teontwikkeleneri nieuwe industrieënop te richten, 3. uitwisseling van wetenschappe lijke, technisclie eri culturele krach ten, 4. op éconpf1tisch( terrein zullen/de •drie partners dë derde plaats in de 'wereld innemen, waardoor hiin inter nationale; rol belangrijker zal wor den. 5. compensatie van het vèrljeg der* Duitse markt Voorts is de héér Schcyeit' van dor- dc^l, dat. sommige der .Belgische .ex-, portindustriefe'n weinigs óf geen con currentie .zujlen ondervihdért vqn de Unie. eigen textielindustrie *de mogelijk heid tot aanmerkelijke deviezenbe- sparing; kost aan grond tof f en min der dan dé „klassieke" textieima- teriaien* Vervanging door de. bin nenlandse textielindustrie van I millioenk.g. katoenen garens le vert reeds, een netto besparing van llzt millioen -gulden- op en zou. men eeii gelijke hoeveelheid wol vervan gen door ras'on-vezcl, b.v.-door .ver menging van deze tweetcxtiel- grondstoffen, dan zou. de' be reilde deviezénbesparing zelfs stggèn tot 31-i millioen 'guldep. Bovendien zal het deêl der vezel-productie, dat niet door de Nederlandse indu strie opgenomen kan worden een belangrijke deviezenwinst oplevèrén bij export. In 1946 bedroeg de export van rayon-garens een waarde van ruim 20 millioen gulden. Mén verwacht dat dft bedrag tot 50 millioen gul den opgevoerd kan worden, waarbij de behoefte dér Nederlandse tex tielnijverheid onverminderd gedekt zal bUfven. Bovendien zal, naar ru we. schatting de productie van rayon-vezel óns nog een netto-de- viezemvinst van 10'tot 12 millioen gulden bezorgen, doordat mlndêr import van andere grondstoffen nodig is. De' textiel bon pen van de textiel-' lederkaart VA óiO zulleu na 21 Juni a.s". niet meer geldig zijn. Pegénïïu, ditf bedoelde bonket)' nog in bun be-" zil hebben, zijn derhalve in.de ge- légeubeid tot uiterlijk Si Juni a.s. deze honneut re' beBfedeu voor' de aankoop van op punten "verkrgg-r bars téxtielgoederen. Her iii>. de EVC georjëniseérde geuieeotepersonéel van Abmerdam dreigt met een 24-uur6- staking, in dien dé/ionen en 'salarisgeo nisl worden verhoogd, én er gesn vaean- tiestoeslag. wordt verleend. - i" Skymustcr geëxplodeerd £cn Skymaster van de Eastern Airlines, die op weg was van New- Yerscv naar Florida, is tepletter, gevlogen cn geheel verbrand. Vol gens ccn ooggetuige explodeerde het toestel op middelmatige hoogte in de. lucht; dc politie verklaart, dat hét vernietigd is en dat de lijken eruit zijn' geslingerd. ,;NTadèr wordt nog gètnëld, dat 53 personen zich aan boord bevonden. Men vrccstf dat allen de dood héb ben gevonden. s. Dc Ünitcd ;Atrlincs deelt in eeri he"dcn uitgegeven verklaring- mede. dat hét ongeluk wet de Skymastêr •bij 't vliegvéld „Laguardia" te Nèw A'ork, waarbij' ,39 personen om bet leven kwamen, waarschijnlijk te wijtenis aanbeen, plotselinge ruk wind. Volgens eèn rapport' van "het Amerikaanse legér zijn .bij de yliég- ramp nabij Tokio véértig persónen om hét leven gekomen. De lijken. waren ohherkénbaariYértöïokt. Vrijdag Is een Mustang van de militaire luchtmacht tfjdcns een contrftlevliichfj bmen Nederland» gebied hij de rand van de stad Me dan neergestort. De piloot werd gede.ocl en het toestel Is uitgebrand, Over dè oorzaak Is niets bekend. AJcide de Gasperi (Christy-De mocraat), de formateur der nieuwe Italiaanse regering, hééft na éen onderhoud met president de Nicola ri»> verzekering gegeven, dat hii zijn taak „definitief" had volbracht. ..Morgen 2al ik de officiële lrist heb ben" verklaarde hij. - Later deelde hii mede, dat hij ccn nieuwe regering had gevormd, be staande uit Christen-Democraten en. Opafh anke lijken. iet* iedere Roltérdammsr zal dë naam „Lukayan" zo ver trouwd in de oren klijiken, als hij .eigenlijk' verdient. Dè „Lukayan" is eén van de ve len geweest*, die dag-, in dag uit zuoegen oni onzc verwoeste liaven óp te,, bouwéu. Na gedane arbeid is deze geweldige lepelbaggérmo- icn thans zonder enig vertoon op non-actief gesteld- De „Lukayan" is. eigendom van de X.V. Maatfdiappij root' Haven werken 'en werd vfjór de oorlog voornamelijk inCuiaijao gel) mi kt voor het'op diepte houden van het vaarwater, dal'met zijn rotsachti ge Jiodetu* aan de baggermolens zéér speciale 'eisen stelt. Bij de Duitse overval was dc molen in Nederland en de bezetters maak-, ten zich. er 'onmiddellijk meester van. Jlet gevaariewérd naar Helgoland gébraëlit, vanwaar het, 11a. dc" heyriiding tiaar ons land werd. teruggevoerd.T Bij het opruimen van de ver- Óver het gehele land verspreid is nog een hoeveelheid blikken meat and vegetables voorradig. Het is thans-een geschikt - ogenblik om déze, voorraden op te.* ruimen. O.m aan iedet de kans te geven zich zijn' rechtmatig aandeel daarin aan te 'schaffen zal op 5 .luni ccn speciale,* bon met lange geldigheidsduur wor- den aadgewer.cn. Deze bon geeft recht op_ ccn blik van, 11 Engels, pond (ca. 450 gram), waarbij men cr rekening mede moet 'houden; dat op meeé' bonnpn eyéii-. Zondag a.s.; wordt de 20.000ste bezoeker verwacht op :dé tentoon- ,s1'élUng; yan het* Nederlandse Ro- 11V(U^>1 ,<IWW. de Kruis, die'worÖtyStihoudpn in £Uecj grófer yjj: za\ moeten .pand 'Sty Homobonus aan 'de Wa-, worden gcnomeni lenburgenveg.. Dij fcit> zal niet ongemerkt voorbijgaan. Het b.e- sfuur lieeft het plan opgevat de ,2Ó.00Östej.bózoekcr(§tcr)._ een ge schenk' aan te bieden-in de vorm van 'een fraain ëlectriache kachel^ terwijl er twee troostprijzen'zul* Icn uitgereikt worden best Minne' uit een kapstok cn- een kranten- standaard. Voorts zal >lke-, OOste in-zoeker morgén é:-»j- verrassing, ontvangen. He/ jigt'iTj de budye- ling dat 'd? prijzen /.«lUdagavOnd om half teven officieel op de. ten- tOóJjsteJiing ziilien worden uiigé- reikt, - genomen, De bon zal alleen voor de'leef tijdsgroepen van 5 jaar cnouder worden aangewezen. De re'eds aangekondigde vlees^ verlaging zal op-G Juni'ingaan, zo dat' verbruikers !van 5 jaar'en' ouder ■dan bonnen voor 150 gram per week toegewezen.'krijgen. Het rantsoen voor.-de. jongere 'groepen blijft on veranderd, ev.en.als .dc toeslagen vcor, bijzondere arbeid e.d, De, rant soen waardering van paardénvtee?, waarvan men totmi toe 150 gram krgeg op één bon .voor 100 gram, sal van 6 Juni af voorlopig 'gelijk gestéld worden agri dit van"'rund en varkensvlees. Hét dagelijks hoofdbestuur, van" 9c Australische vakvereniging van ha- yfenarbeidórs zal volgende week te Sydney eon bespreking houden over ^de boycot van Nederlandse "schepen, die 'reeds sinds twintig nmandon,van kracht Ï3. De tweede, secretaris, die uit In donesië ia teruggekeerd, zal rapport ultbrehgcn over dé besprekingen» met do Republikeinse leiders. Hri heeft verklaard, dat, hij niets wist van èen gemeensehaPDeUik Neder-. lands-Iridisch-Indönesirfch beroep op dè Australische regéririg tot ophef fing van de boycot „Doch", zo voegde hii .'ér aan toe,' „vrii zijn al tijd bereid' ieder, voorstel, dat to.t. ons gericht wordt in beschouwing te nemen." .-r Onvoorziene omstandigheden van storm; hagelbuien e.d. voorbehou den, .zijn de .voorwaarden aanwezig om ccn goede oogst van zacht ep hatd fruit te verwachten. Wanneer, ct'. een ruim aanbod van fruit aan de markt Is, moet de prb» op een redelijk niveau gehouden Iniftnen* worden. Ook zal. een vriie import van kersep 'uit 'België tot een grotqr aanbod leiden. Het vo rige jaar,.waren de fruitprjizen,In het begin vanhet'seizoen buiten sporig hoog, zodat de minister van Landbouw,. Visserij'.en Voedselvoor ziening zich/genoo dzaakt zag maxi- .mumprijzen, vast le ttellen. Naar het ministerie van- Land bouw, Visserijen Voeds'elyoorzie- 'ning .mededeelt, zal hetverloop, nauwlettend worden gevolgd. De bij de handel in fruit'betrokkenen met name' de kopers en verkopers van* frtiit op. stam— dienen !er thans reeds terdege rekening mede te houden, dat hoge prijzen niet'zul len worden toegelaten. .Indien .dit nodig mocht blijken zal de regering er onmiddellijk tóe overgaan maxi mumprijzen vaat te stellen. nie/dé kfidemtireu hiecfc él 6poe- tiig dat de niolr.n zêer nuttig werk zou kunnen doen bij het baggeren van het puin.ui', die haven?, waar. T de fundering van dri kadémufón uit caissons bestaat nafnelijk in de Mcnvehavcn en, de Whathavéri. Re niolen. wgra door Hayemver-/ T ken .gecharterd *en ruim één jaar/ heeft hii met zijn trekeapacifeit; van, GÓ tori het puin langs dè JcadéiiT:/ van de Merwehaven en de Waal-;*' haven naar boven gebracht,. Deze eek wijs men mót dit \yéi'k idvêr'/; gevorderd'dat van' 'de kiiênstéh vaa de „Lukayan",* die wekelijks eèri ;- zeer fiaiizienlijk bêdrag vqrderderi, geengebruik meer beiiocfdev te/;" woi'den Remaakt., - 7 Jn de ilcrwehaven,* waar hij zo- veel nuttig werk heeft verricht, ris/: dè „Lukay-an" ,iri afwachting; vari/u; nieuwe op dr ach fen èlders,; thans/;/ tijdelijk-opgelegd..:-*r",j^ Blijkfèns een schrijven van B..jmï rij W. aan de raad krijgt dé gemeen-,:j!; te binnenkort de beschikking;p'vér,'*-;^ 200.000 'nieuwe vuilnisqpmieis. 1 i-*.;.;. Hieryoor,, Is'* e'cn bedrag: uitge-- trokkcn yaii 900.000. Voor. onkos-; 'ten aan de auto's - van de •yüilnisVfwi diénst is oen bedrkg vmi.f '55.000' uitgetrokken, zodat hiermede bij- na een millioen gerhóeid 'is.' AIla.Tri; burgers," die immers Tii( èen be- I// hoorljjk funcli-cinheren -yari dè./i/ vuil ophaaldjenst direct''geïiitèrea^ .4 seerd zijn, zullen, meéhelpén dezó v kosten, te dragend die evénwel zeer .L'; geringzijn en.; slechts >0i90 öf J..25 dat hangt af Van' de j4: gróótte van rJe vuilnisemmer zuHen bedragen. 4' 4^ In 'sommige wijken van de stad is het .ophalen van huisvuil :eeri.Vl4 aanfluiting, voorde hygiërié. Al jaren is het publiek niet nieér '4 in staat'geweest, om nieuwe em-;: mera té kopen, on het materiaal; r.. waarmede vuilophalers moeten ;t4 werken is vaak' zo*, bedroevend - slécht, dat de mensen -erverwbri- .jv dipgon door oplopen,'Deze emmers gratis beschikbaar stelled bete- '4 kent een te grote, belasting/ voor .4 de ccnieente, vandaar dat mén een kleine vergoeding'vragt - v 'b In de zitting-van Donderdag a.s, j4 zal, de 'goedkeuring, v^n.'dë'gö-: ;*;4 mèenteraad-worden gevraagd.!4j;4 •'Op dfc onderstaande - bonnen vim de peü-oleumkaarten. voor. koófedóql- einden en verlichting zullen* gedu- rqnde de maand Juni. 1947 de daar- ,4 achter vermelde hoeveelheden pe-Zc1* U'olèum verkrijgbaar zijn. *>v^:|. Kaarten UA 611; bon' A £9 A 32. 4 liter per bom Kaarten UB 613; bon B 15 en B Ifk'ïï 41 literper, bom -J- Kaarten UC 611: bon C 03 4 li tem por bon.' Kaarten UD 611: bon D 13. 2 litar per bon.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1