c D' Rekenins-courant-boekhouder Schiedamse waterstoker werd S.D.-portier TïUcüétfiofteêiïütosafórt? Parool-vöetbalprij svraag Frankrij k-Nederlattd Tribunaal Laag geval van wraakneming AGENDA Monopole De. Vrijbuitster Vlaardingen Distributienieuws MUitdt■uXt urXuj. SCHEEPVAART SCHIEDAM advertentie: TUINMEUBELEN NETTE MEISJES YOUTH FOR CHRIST Amerikaans Team SINGEL, 196'naaT ■SINGEL 153B No.'6 6673) VOLKSTELLING 1947 FLINKE*EERSTE VERKOOPSTER .en EERSTE BEDIENDE - De «r«e-cfe n'cH Vrijdasmot^n i Sende £"Wbe ""d" "ver Voor het Tribunaal had tc verant woorden. was Fieter Brcugen. vroe ger .tuinder-Hier ter- stede Hij was Siet-b1j.de X.S.B. geweest, doch had als lid ran de Nederlandse Oost- compagnie gewerkt in de Kaukasus. c°len en het gebied dat nu weer Joego-Slavië heet. - De raadsmao in deze zaak. mr. A. -Niessen vond het een bar eenvqu. dig geval. Breugcr. was goedgekeurd voor zwaar werk in Duitsland en öad toen gedacht dat Hii dan even. goed naar de Oost-Compagnie kon gaan.. Het Tribunaal achtte verdachte genoeg gestraft *oor zijn vrijwillige "ülpverlening aan .de Duitse zaak en veroordeelde hem tot interne- Ung. gelijk aan het voorarrest. H» 'verloor ziin beide kiesrechten, be- "evens f 25Q.~die worden beürd verklaard. een £rt>ot wraakgevoel jegens Dtop pert gebleken. Zijn Huishoudster had zijn opdracht om beV verhaal te /en, prompt uitgevoerd. Mr. A. F. A. van Velzen wilde gaarne zo spoedig mogelijk uit spraak. doch dit zai eerst over veertien dagen plaats vinden. Mr. van Veizen noemde het voor malig lid van de NSB. M'A en Landwacht, de radio-telegrafist Karrl C. Weysel. geen opportunist, doch een idealist.'die nu spijt had van ziin houding. Ook voor de oor log was hij reeds XSB-cr, doch had moeten bedanken 'in '39 omdat hij tn Rijksdienst was. Zijn eerste N"S B-smetstpf had hij volgens de j raadsman opgedaan in Indic. v aar de ..beweging" grote aanhang Had- Ook hier is de twee Weken. uitspraak erver Predikbeurten ver- Zondag 1 Juni 1947 Grote JKerfc, v.m. 30 uur: Ds. van j-Noort, Vlaarclfngen: n-irr? 5 uur: i Ds. K. dd BcL Doopsbedieninsr. j Nieuwe Kerk,. v.m. 10 uur: Dp. K. «(Wens de bezMmz ®W Ds- Broer». Tentoonstellingen; - Stedelijk Museum 105 üiir: Ex- positie Schiedamse kunstenaars- Toneel. 0 1 en 2 Juni. Musis Sacrum. 8 u.: JLK. Toneel ver. ..Bred erode" met ..Bloed en Liefde" van Godfried Romans. Films: Passage-theater. Da. 2. 6.45 en 9.15. uur: Zo. 1.45. 4*15. 6.45 en &!3 uur: De Bode Pimpernel. «Toeg. H jaar). Monopolé. Da. 2. 7 en 9 uur. Za. 2, 5, 7 en 9. uur. Zo. 3. 7 en. 9 uur: De Vrijbuitster. (13 jaar). Feestavonden e. d. 31 Mei. R.K- Volksbond. 7.30 u.: Jaarfeest EJH.B.O. 31 Mei. .Verenigingslokaal, 7.30 uur; Jaarfeest ..Kuust door j Oefening". /3l Mei." Musis Sacrum .2-—3 uur: Niwin-bridge-drive, *8 uur: Feest- avond met Daan Hooykaas. DISTRIBUTIE-AGENDA Maandag zullen in het distribu- tiekantoor Broers vest 95, nisywe I bonknSrten. tabaks- en versnaperjn- genkaarten uitgereikt worden aan de letters Stef t.nï, T. De tweede distributj^stamkaart en levensmiddelenkaarten jneebrengenl Het kantoor is geopend van 9 12.30 en van 2uur. r EX-PORTIER VAN" DE S.D. De waterstoker M'iilem Uitten- Poogaara w ^eproffKiveerd tot portier f-D. te Rotterdam. Voor A. 9.en 10.30 uur: Hoffman. Vredeskerh, v.m. j y en 10-30 uur: Ds. D. -Brot-rs, I Doopsbrdiening. Jcugdkerk. Vereni- 1 g-ïngslokaak de -heer A. Gerritsen.- I Wüklokaal. Gorzen", de hëer'Ph. Sjjl- 'Nederl. Prot. Bond. kerk: J Westvest.,. 10.30 uur v.m.: Prof. dr. j W. Banning. Evangel. Luth. Ge- j meente, kerk-: Lange ICieüwstraat, J 10 uur-v.m.: Ds. J. v. Leeuwen, t Chr. Gerei. Gemeente, kei-k: .Wa- van 3e -. ---».erdam. Voor hij deze laatste baan bij de ergste bloedbon- den en- beulen van ,ons volk. znals. •mr. Cos de S,D. kwalificeerde, had gekregen, was h?j al5 lid van de -B. in April 1941 kantoorbedien- bij bef X.5.K.K. geweest. „YV aarom bent U daar vandaan gegaan", vroeg mr. Cos. - ..Ik wilde de- eed op de Fühier »*anrie hoek 8-K.Laan. 9.30 u. v.m-: "iet afleggen" Uecsdienst: 3 uur n.m.: Da.' Tam- vr^'^f j"™' *eI in "cr thnlTek,. Kprlc: n,ra. 10 uur v.m.: ^r<emd tfaclic», te stun al» men: Partoor Tol. L-frcr dr» Heil»., ge- n noort aar hi* zich voo. de oor- j trouw: L«ngc Haven. 10 uur v.u;.: rersbaan zelf meldde. Volgen? de Hciiigingsdieiss'6 uur: Oncnluchl- vCrdachTc' d<Jcd nliiet voor zijn :-nnic,iUun,5t.: 7 uur r.nv: Verlos- vrouw en kinderen sing^SHiiiriikomsi. Vrij»- Evangel, n. ,i_ Gcmrenfo, Harmor.i". LO uur v.m.: J sïï 3 r dczf, r,3n J- s^ar. Verenigingslokaal. 7 u.. T.1al v3.n .mevr Sonne- Seganr. Oud \Vref. Gemernte. seifj—^var Neysset. die hem in de ó^rcf. Jeucihu:»: F.ange Havm'. 10 pezettinas'srcn. als zij voor Joodse v»: uur: D?- W. Roos. Ncd. Ikrv. -3'<ep fcii de S.D. moest zün had Kvnngelisatie. gebouw: Tivoh.' ,\w. Ieren, kennen ai:, cc.i man'die hc U3Vpn in In die goede vooroorlogse t\jd, toen er nog zóveel papier was dat de drukker niet op een velletje be hoefde te kijken, kon men zich abonneren op een roman in aflev veringen. Bfo de vijftigste wëolc of zo kreegmen een .geschenk, door gaans een-wekker met kalce'lbont beschilderde wijzerplaat, vermoede lijk bedoeld als -troostprijs voor de prestatie, het lezen een -jaarlang* volgehouden te hebben. Het. verhaal was niet mis, moorden (gegaran deerd minstens één. per aflevering) roofpartijen en overspel, meisjes, verleidende slechte kerels en edel doende* edellieden, schone duivelin nen voor niemand er. njets terug- ckdnzend en zoete schepseltjes die, als te- goed voor deze wereld met opeh dgen. <Vr ongeluk tegemoet Id- pen, alles .uitvoerig beschreven op J een manier, die is aan te duiden met één simpel woord: zweel. „De Vr\jbuitster'in Monopole is zo'n verhaal-niet meer en'ni'et min der, met afs verschil, dat het geen "jaar duurt eer men de afloop wèet, maar het geval binnen''de twee. uur i3'bekeken. Bericht voor detaillisten De distributiedienst Schiedam maakt bekend, dat de detaillisten in zeep bij de inlevering van 1 t.rc. Juni a.s. het restant van de in natura aanwezige aantal rantsoe nen toiletzeep (90 gr.) dienen te vermelden onderaan net ontvangst-" bewys MD 242—08. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, dat de voorinleverings- bonnen voor spijsolie D 07 Alg. D 14 Alg. moeten worden ingeleverd met een ontvangstbewijs MD 2-42 0§; waarbij deze ,bonnen de. waarde nebben van een 1rj rantsoen. PASSAGE rod wa* j cm a-id re H ripen. .L.ittenboovaard Had ook- mee-je- hrtlnen i*t de heruchfe Simon IVs- thum^ b«i dc hu.^-zockinn bij !nl«.n van de RA-S Ak ocvojjj van -dit ooder^rek* warcn enkele pcrlnirn Leesdienst: 3 uur n.m.: Da.' Tam- mhiga van Kctterdanj-C. Oud-Ra- I Individuele aanvragen werkkleding •- j £>e distributie-dienst Schiedam maakt bekend, dat van 3 Juni t.m. I 21 Juni a.s. gelegenheid bestaat i voor het indienen van individuele aanvragen voor werkkleding' door f personen, werkzaam in .den zelf- standig beroep, dan wel in'e-en be-" I drijf met minder dan 30 weckkle- dingdragende arbeiders(stersl. I Het aanvraagformulier dient vol ledig ingevuld te worden; volgens onderstaande gegevens. 1. Naam en voorletters: 2. volle- di Haven. io en 4 uur: de heer Mid delkoop.?, Stadsevangelisatie ,.Je- ru«l". lokaal: Lange Kerkstraat 70, 10 uur v.m.: Samenkomst. Gerei'. Kerk. Ooslerkerk, v.m. 10 jO uur: Dr. J. L. Koole; n.m. 5 uur: Ds- H. do. Moor. Plantagekerk, v.m. 10 uur: Ds. W- üe QrXsX: h.ni. 5 u.:- Dr. J. L. Koole. Juliana kerk, v.m. *ev"erd io uur: Ds" R- Bakker, van Rotter- <n Hïtuii mnnntf trru£sckeerd d.tn:; n.ni. 5 uur:.Ps. W. do Graaf.. jCVr' -■ n'nev<,ld noemde dit feit: Kcthel, v.m. 10 uur? D?. H. de in. de da^aardiging WgJ erg. maar Moor: n.m. 5 uur: Ds. R. Bakker. 7'J Verzocht het Tribunaal niet over het hodd te .zien dat. als dit feft verdachte, zwaar wordt s.an2ere- l'Chd, men het. gr?otsrè deel van dc Rotterdamse rnlitie' kan arrevte- rCR- die tenslotte meehuln de Jodrn weg tc halen. Volgens ver- djvhtr was.her voor hem ccn kwestie ran doen of naar Het con- ccntraf-rkamn te worden gestuurd Hét Tribunaal zal over 14 dagen uitspraak doen in deze eerste zaak -te^n een,S.D -handlanger. De metaaldreaicr Dirk Hoftiizer .v'ZR reeds s>"rnpathisercnd lid van df N..S.B. toen hif naar Duitsland en-net was ddn ook niet ver* wopderli.ik dat huVith. toen hij het n-et pnf, c;i{|sprip over li"t «Ippp- dAat niet naar ziin'zin b»d. zich; bedrijf door/dê heer L. r- rn i t«_)e v';," Sï'timeldde vcor d« Germaan-i in;eress;»:ito* b'citisr tan d» heer SC7-"" a ^uiit. die werd xerduideJijki dooi- fvn c,n'c.'c'jn^ kreeg h:i eerst in, ;fir.taan:piAitje«-. i.> iliei'aandacht "c^ Datsj \an de oorlog tev Hooge- (joor dé toel oni^dpitf. I to natuur- v5"rn: f7dat. 1,11 ï««t red meer voor ,j;k a|> gnAolg van l^i prachtige gnjc.der kon •presteren. Mr. R F.-: ?.oinerweer niet z.n talrijk ai en was raadsman m deze geuóonüjk. beluister.' zJ*K. wanrm het Trtbunaal Gereformeerde kerk De stroom van beroepen, uitge bracht op els. "VV, de Graaf .van de Geref- Kerk hier ter stede, houdt nog-steeds aan. Nadat hij bedankte voor Riundert was liet nu weer" Nij- kerk dat een beroep deed. Personeel vereniging Gusto De -personael vereniging van de I werf' Gjisto zette Vrijdagavond'de' serie voorlicJni.nge'avortden yoor. onderwerp on. de zeevaart en J cheeps bouw betreffende.' voort j- Burgerlijke Stand adres; 3..geboortedatum,*.4. op welke adressen betrokkene sinds i Aug. 1346 heeft gewoond; 5. T.D.- nummcr; 6. of betrokkene ih loon dienst dan wel zelfstandig,"Werk zaam is; 7. naam en aard van be drijf, waarin betrokkene werkzaam is: S.. op de achterzijde in dé kolom •..Benamingen"-»slechts de vermel ding ..werkkleding"; 9. indien be trokkene geen zelfstandig beroep uitoefent, dient de werkgevers ver lui ring. ingevuld te worden.. De aanvraagformulieren kuijnen afgehaald wosden aan het bureau Brocrsvest 131 van 9—12 uur en van 2—4 uur. .JIDDISCHE ZONDAGDIÉNST "Van Zaterdagmiddag. 3 uur tot Zondagavond 12 uur zal'de medi sche dienst worden waargenomen, door 'dr.R. H. M. Ghcrdes, Veen-/ Jantstraat 2, tel: 683^7; dr.G. D. Maas. Nieuwe Haven 147.*. tel. "6S067dr. "VV. A. de Ridder, 'Stad houderslaan.46. tel. 67590.Geopend is apotheek Gouka en Co., Groene: laan J27. - Gemeentebegroting komt in behandeling 'De geaieénteraaci "is door de burgemeester .voor Woetisdag ,eri Vrijdag b ij een gcroe pe n om in twee mTeldag- .en twêe avonazit- «ngun dc gemeentèbegroting voor 1{>57 te" bebandélen. Verder slaat Gp de agenda y;gor deze vergaf unpen o.a, ook iiog vermeld, de «janbevel ine,'van B. en AV.-ter he: ifoeming van de, heien G..Fer-: r "SI?? Berime» f. if_ «kt? R. F- ais gewóonlijk, ztcli eveneens over 14 da sen zat uitspre ken. .fohin- Ozeniijij* en zijn huishm'd- rfn I i klasse bij hl 'J- Hageraats en A J. M. Lindenvm, "Gerncentowerken. 5- 'A u-?a ,aA °n Prof. Kam. Onnc.Maan 175: Adfia- 1 de eerste b» de nrt<?kommandantur nuS c. -H z> v< c. F. Marijncn er. hif ter-«-tede ging vertellen "dat P-. H. M- J. Hendrikx,* Boorhaavel. 2: Dr°l>rerr. ondichter bii ren woninc- Agatha, d. v. J. B. J. v. d. M'aard bouwycreniS'ng,* dikwijls naar dc en A. Nijs, Stryensestraat' 31: EnPélse ztndcr luisterde AdiJ»i>«« A., f v C. C. Bsrakott» Hier ook 'vn. Been -»pr»k« <an v.° cT'tcfrte' cn8M. 'kuis. politieke motieven. Het wns cnkrl R/,tterd.dijk 70. een lage marier van wraakneming L geweest van verdachte op Drop- j Vpprfin* ïuxr in rpii 7aak pert, die hem eens ten onrechtp van CClUg ja*r in CCU zaaK distal had'beschuldigd. Eerst n.i- Pinsdig herdenkt de. heer A G dat hij Toor .het Gercditshof in A. Dnlnieycr. werkmeester bij de D«u Vlaag ïh hoger beroep was je- firma Kips en Co. de dag. dat "hij gaan. was zijn onschuld gebleken. voor .veertig jaar in diens: trad >a zijn vrijspraak was »r natuurlijk njj deze firma- EXCELSIOR—V.O.C: t Eindelijk, na een langere rtistpe- friode dart gewoonlijk, zal Zondag j het cricketseizoen, voor Schiedam i geopend worden niet de wedstrijd j Excelsior I—V.O.C; I. V.-O.C. boekte, de. eerste, pinkster- 'i dag reeds goede rpsultaten tegen j H.B.S. en daar onze stadgenoten i zich dit seizoen nog-niet op de mat i vertoond hebben,2iin wij zeer I nieuwsgierig naar het resultaat". Wanneer. Excelsior start met de- zelfde" vorm als die, 'waarin verle- i den jaar het seizoen besloten werd, i kunnen'wq dbze ontmoeting hoop- i \?ol'tegemoet zien. „ooi;>45A ^v" 438. Van Knots ec Knars waren we dus verlost, al was.het dan op een onverwachte marier! ..Hoera"/* juichten de Buiketaciérs. die de cctmaskering van de 70,-ee dienen-koningen bijgewoond hadden: ..Van' die tirannen 'zijn we verlost, leve koning Caroius. de oyer- 'winnaar!" V.-or.lk he't besefte'hadden ze mij al op hun ^houders gehesen en dreigen «ne In juiclicnde 'optocht naar de grote troonzaal, wat voor een koning hetzelfde is als voor jullie de huiskamer. Ie begrijpt 'dat ik erg blij was. nu kon ik pas écht koning zijn,, zonder droog brood ea zonder huur voor mijrf'paleis te moeten betalen. Terwijl een paar stoere mannen de bedjeaden van Knots en Knars opzochten eu opsloten oaa In afwachting van een nieuw wetsontwerp gezuiverd te worden, belaadde ik Jn de gróte zaal op de troon.i Eindelijk hielden de daverende toejuichingen op en. ik maakte daar dadelijk gebruik/van. „Mensen*Vriep ik:7,Jullie gejubel is,erg goed' voor mijn zelfvertrou wen. maar het is nu genoeg- Nog .steeds is het nacht en ik heb sedert, gistermorgen nog' gétn minuut kannen slapen. Ik heb voor oud vrouwtje gèspeeld en in een'taart gezeten-en die dingen-zijn'erg ver moeiend, ik. wj] graag naaf mijn" bed. Gaat allemaal naar huis, morgen zullen" we Knots'en Knars en mijn.' kroon opsporen en dan begin ik; te regerenl" De Bufc» ketaniërs begrepen het, ze gingen'naar huls en ver heugden 2lch op de komende feestdag. Door vijf la keien werd ik naar. mijn slaapvertrek gebracht en ik sliep-een gat in dë nacht Het gebeier van tientallen, vrolijke klokken wekte me. ik moest even nadenken en juichte toen zachtjes:.,.Hoera.'Vandaag fs het de eerste dag, 'dat-ik Ketdbihkië, een gewone kwa jongen koning ben!" Ook "wie .Vóórde 'oorlog reeds k<mnis gemaakt hebben, met de Rode» Pimpernel, kunnen deze week gei'ust hun schreden Passagewaarts richten, want deze Korda-film, waarin Leslie Howard zulk een meesterlijk werk doet; heeftjde tand des tijcis met .glorie weerstaan'.' In tegenstelling tot veel andere „oude"' films, weetdeze even 'stgrk te boeien als zoveel jaren teriig, mis schien wel sterker^ nog zelfs en dat is zeker niet te 'danken aan het ge romantiseerde a von tuü rgege v en; dat'elke middelbare scholier,op een prikje ykent. Eerder is het andersom: De. Rode Pimpernel bewijst, dat zelfs' -een tiyeede-rangs - geschiedenis tot-een goede film kan .worden, als de fil mische middelen ijiaar metr hart en verstand gehanteerd avorden'. En dat is hier zeker het geval; want hot knappe spel van Leslie Howard, wiens dood men weer eens; te meer nis een werkelijk verlies voelt,' zou niet tot zijn recht gekomen zijn, als hij niet de steun had gekregen van een gevoelige camera en een scherpzinnige regie we denken b.v, aan de prachtige close'ups van de breiende vrouwen rond de guil lotine en aan de sfeer'in de kerker, zwaar van dreiging, ondanks het- yrolijk kinderspel en'de "rust-van de. ge doemden.: Het deed- ook plezier Merle Obe- ron nog. weer-Vens te 'zien,- die' in Midsu'mmern igh tsd r cam haar - ta- lênten toonde,, en Raymond.ïfassey al3 Chauvelin,'een rol toen gcknip't- vooV, iiem als de rechter uit 'De V>ouw in >'t Venster. COVENA OPENT HAAR POORTEN Onder grote "belangstelling open de «ie verenisring tot verbreding van de natinirbetThprmingegcdachte gis termiddag haar poorten ju d,e Har monie. Talrijke autoriteiten gaven van hun belangstelling-blijk. h*.o. iie burgemeester van Vlaardipgon, het college van e» "W./afgevaar- iligden uit Maassluis Rozeifburg. en. hét M* est land. Allereerst w«rd he* woord gevoerd dóór. de voorzitter van het plaatselijk comité 60VENA de.heer L.. de Haas, die op het gro te belang v.m de', tentpónstelling wees én dank bracht aan de yel6 mede werkers. De .offiri?!» öpe.ning werd verricht door mr. Heusdens. burgemeester"van 'Vlaardingen. die het werk var COVENA en de aan-, gesloten verenigingen prees. Hierna bezichtigden de. genodigden de in; "gezonden wérken, die. d« zah] Har monie in een'prachtige bloementuin herschapen hadden- In de- foyer hevindp zicti bloemwerk van de fir ma Vogel. terwijl in de zaai de door de HTpst!ands.c kwekers.Ingezonden, bloemen, opval! - Éf zijn verder talrijke kaarten, foto's "6nz„ die een duidelijk beeld geven, vanwat Vlaardingen doe't ón. nattuirhescher- nvngsgebipd. Dé tëntoon'ptellingwU een dringende oproep zijn mpe helpen dé'prarhtige natuur, die de laatste jarer» zo veel,te leiden heeft g,ehad. in shand te honden.. Bijzon dere vermelding verdient nog de m de serre 'aangebrachte schilderwer ken vinn Vlaardincse kunstjchiMers. nOKTERSDIENSTEN Van Zaterdagavond 7 uur tot Zonj dagavond 11 uur zullen in bijzonde re gevallen digpst doen - de genees- .heren Dr. .Dwarshuis.. Schjed.weg F9. tel." 2013 en Dr. Kousemaker, Hofhaan 13. tel."2203. Geopend Apo theek CL. A. Hr v. fl._ Corptit, Sehied.- weg 8l>. tel. 32H4. De praetijken van iie geneesheren Bussemaker. L? ég!'- ma en-Moerman vaHpn niet nder deze regeling. PREEKBEURTEN'. N.ÉD. HERVORMDE GEMEENTE. GROTE KERK, 10 uur ds Oosten, brug.'.ö uur ds Schouten.; NIEUTVE KERK. .10 uur ds- Groot- jans. uur ds Koikert. Zondag 22 BETHELKERlv 10_ uur ds v d Vloed. 5 uur ds d v Noort ('Jeugd- rliénst.) - THQRBECKE^CHOOL, .10.45 uur ris. Schouten. GEREFORMEERDE KERK 1 OOSTERKERKk.iI'- uur dr Kraao, 5 uur ds Zandbergen. Zondjig 50 KUIPERSTRAATKERK,. 10 uur ds Zwaai, Winters wij:., .5 uur ds Van AndeJ. LANDSTRAATKERK. 10, mr ds Van Andd. 5 uur ds Zwaai. Mr. TERPSTRASCIIOOL, ;0 uur ds •Zandbergen, 5 uur'jr Kuiftii, Radio-proKramma ZATERDAG 3t .3IEI Avondprogramma HILVERSUM!: 19.00 „Con Ani ma". 19.30 Voor de,., rijpere jeugd. 20.20 Wim lbo presenteert „In vo gelvlucht". Kleinkuiistrevue. 21.43 „The rRamblers"? 22.15 De ellendi- gcn. Hoorspel. 22.45 -..Breflg eens een zonnetje)'. y23'.15 Hobby^Hoek, 23.30 Nachlvoorstelling.. HILVERSUM II": 19.00 Nieuws. 19.20 Vaudeville-Orkest. 39.45 Volkstelling. 20.20 De gewone man zegt er 't 2jjne van,. 20.-30 Lichtba ken. 21.00 „Negen heit de klok". 22.00 „Muzikale Tpmbola". 22.45 Avondgebed. 23.00 Nieuws. 23.15 „Vaders dagboek".-' 23.20 Gemengd koór „Jubilate Deo". ZONDAG 1 JUNI HILVERSUM I: S.Q0 Nieuws. 8,38 De Mo!dap. 8,30 Voor de tuin. 8.45Zondagmprgenmelodiecn. o.ig Congres van de bond van volkstuin- dors. 0.30 Men vraagten \vjj, draaien- 10.35 Strijkkwartet.. 10.45 In de tuin der poëzie. 11.00 Man- nenzangverenigina;. 11,35 Altijd-an ders. 12.30 Be Zöiidagclub. 12.40- Zangklasse „Nooyd". 13.00 Nieuws, 13.15 Virtuoso Sextet, 14.05 Boe kenhalfuur,- 14.30, Omroeporkest. 15-00 Filmpraatje. j.5!5 „Tné-Dan- sant-". 16.30 :Wat yrouwen op het hart hebben.: 16.40 'Sportflitsen. 17.00 G.G»-Cabaret,17^0 Ome Hees je.18.00 NiruwS; 18.15 Sport, 19.00 Kerkdienst. 20.00 Nieuws. 20.15 Waltztime. 20.4^ De twee Egyptische dieven. Een Serie-hoor spel. 21.15 Schots jn'ogrfunma; 21.40 Hersengymnastiek. 22.15.-Orgel en piano. 22.30 „Dé lichte toets in'de poëzie. -23.00 Nieuwsl 23.15 Matra; polë-orkest. HILVERSUM II8.00 Nieuws. S.30 Hoogmis.9.45 'Orkestmuziek; 10.00 .....Wü loven U, o God..." 12.00 Werken-van J: S..Bach. -12.15 „In 't BoeckUuys'A 12.20 Amuse mentsorkest- r 13,00 Nieuws. 13.15 „Welk boek'? Een .goed .bóe.k!' 13.20 Amusementsorkest. 13.45 Apologie. 14.05 „Dë Gooise Kring". 14.45 „Kampvuren' langs de eve naar'!, 15.00 „De Gooièe Kring". 15.45 Mannenkoor „Excelsior" 1^,20 „Zonnekinderen". 16;30 Ziekenlof. 17.00 Kerkdienst. 18.30 Hét Paa's- bergkoor. 18.45 Ned. organisten. 19!5 „Kent gij, Ujv- bijbel?" "19.30 Nieuws. 19.45_^>ort. .19.52 Actuali- Dat men over het.algèrtieen geen 40V nederlaag van -de Oranjeploeg tegen het Franse' elftal iftad verwacht, blijkt wel •uit ds ingekomen uitslagen van de duizenden deelnem'ers aan de Parool-voetbalDf-'-vraag.i Slechtséén inzender heeft de uitslag goed geraden, terwijl en- J>ele tientallen deelnemers de meest .nabijkomende uitslag n.l. b0 of 41 hebben ingevuld. De moeste deelnemers voojr- spelden-, een kleine overwinning. Een klein deel was niet zo opti mistisch gestemd en geloofde in een nederlaag met lage cijfers. Na loting werden dé. volgende prijswinnaars bekend: - 2 "rondvluchten .metgratis -vervoer .naar en vanhet vlieg-i veld ypcnbu: -29; 2. H: Boer, Goereëschestraat 49; 3. N. C., Groeneweg 3S6c. Een toegangsbewijs gratis vervoer- per extra Parool-trein inbegrepen) voor BoyH Bach- mans grote muzikale show „Ws, gaan naar Scheveningeft". 1. G, Groenevcld. 'Ossewei- straat- 38; 2. H. Krimpen, 3e Pioenstraat 14: 3. J. Kolles, Cath, Beermanstraat 23;. 4„. T> Raveh^bcrgen, - Paulu# Potter- straat 4a. Schiedam; .5, C. A, Groenendal. Osscweistraa't 41b; 6.' Y. Cranendonk, Schie.weg 67c; 7. A. Sturrus, Korte Hillestraat 24; 8- A. v. d- Befg, Korte Dijk-' straat 11; 9. D. de Held. .Mau- ritsstraat 119a: 10. S.. v. cl. Gies- sen. Win. Beukelszoonstr. 15b. De winnaars ontvangen nader, bericht. De overige inzenders die. 30 of 4—1 irivulden krijgen -een 1. Sonneveld Ochtèrvcldstraat troostprijs toegezonden. feiten, 20.07 De gpwone--man zegt er 't zijne van. 20.-15 „De'Zilver-» ijloot". 21,00 KareolSeptet. 21.15 ,Duinkerke'n". Hoörspel. 22.00 Ka- eol Septet. 22.30 Nieuws. 22.50 Al fred Cortot, piano. 22.55 „Vaders dagboek". v MAANDAG 3 ^UNI Ochtend- cn middagprogramma HILVERSUM I: 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 8.00 Nieuws, 8.18 Gram.ijiuz: 10.00 Mor-, genwjjding.. 10.20 „De Regenboog"-, 11.20 Piano-recital. 11.45 Familie berichten; 12.00 Zrgeimermuziek. 12.35 Staf muziekcorps. 13.00 Nieuws. 13.20 Stafmuziekcorps. 13.50 Musette-orkest. 14.00, Jouck Cuperus. alt; HermanNrUyt, pfanó. ,14,30 Voor de vrouw.14.45 Sym- 'phonie no." 9 in d kl. '1/ opus 125. 16.00, Voor de "kleuters. 16.30 Voor de jeugd.. 17.30' Orgelspel. 17.45 Rijk over.Zee. 18.00 Nieuws. 18.15 Orgelspel. 18.30. Ned. Strijdkrach ten; f HILyERSUM yi: 7.00" Nieuws. 7.15 Ochtêndgymnastiék."- 8.00 Ni euws. S!5 Koor- en s ol o -zang. 8.30 Morgen concert. .9.15 Ochtend bezoek by. onze jonge zieken. 10.30 Morgendienst;11.00 Balletmuziek uit „Guillautne Teil". 11.15 Van oude en nieuwe schrijvers. 11.35 „Amafl-Trio" 12.15 Het koor'. Van de Bach Cai'xtate Club. 12.30 Bach- Gycius (II). '13,00 Nieuws. .13.15 Kamerorkest. 14.00 Voor jonge móeders. 14.20 All Round Sextet. 15.00 Strijkorkest. 15.30 Zangreci- tal.'"36.45 Cello-recital. 17.15 Aus aller Herren ,Éander. 17.30 Sport uitslagen. 17.45"„De. Varianten". 18.15 Mandolinata. Zaterdag 31 Mei 1947 Aan gek Diticn tjehepfh tc Rotterdam w 3« Wel Arlhur. Rlgga-Three 'Rivers .Hjldig Veder Maashiiven, tarwe: Express, Kmgslynn IMulier Par)Uiaro.n, sttik- Goco. Joseph- Story 1 Newport News -Vulc?t'..n Waalhaven, koten; Salvik, linmingham Fürness ledig. - 31 Mei Veendam. New Vork Wilhel- nunakadc. stukgoed. SCIIEErSEEWEGINCE.N Aghiofi Nicoiaos, 23 van Hampton R«ads naar Nederland; Aruba, 29 van MoJJendo naar.Balboa. Alphacca. 31 van Pacific kust "te Zaan- .dain: Alhér.a. 30 Me 'Montevideo: Al» "pherat. 29 van Vancouver naar Londen en JVdam: Al-.vakl, So te Port "Albërni-- Agiena, 31 van Swansea naar Londen* Arnerskerk. 30 te Brisbane; An ton ia 29 van Saigon nriar Palembang; Atlan tic Wjnd. 30 van Sydney naar R'dam;. Am ar one. 29 van' BlytU naar Falmouth; Ar.v Scheffer, 30 te Oporto. Brein, 29 van* Gothenburg naar R'dam; Bayeux. 27 té Portland Ore; Boskoop, thuis, 28 te CuraCa*. Bvtana, .Bentenan, TaboeJan en Tapa-' t.toe3ii, 'SO op 4 36 Zuid en101.2Oost; 'Beta en ünitas. 29 van Colombo naar Java; Biervliet, 31' te Antwerpen; Bor neo. 31 van Newcastle naar Londen. Crescendo, 31 van R'dam te Arttwer- 1 penCobhle Hill. 28 van- Curasao- ria. R'dam; Clavella. 27 te Pulo. Samboe.' Cottica, 50 Van Plmouth haar Ant- werpen. - Doros, .27 te 'Barranquilla: Deido, 33 4je L?rgos; PSnae. 30 van Gibraltar te ^Antwerpen; Dido. 27 van Cristobal naar Depa., 31 'van DeR2l.fl. naar Londen, Elisabeth", -30. te Kopenhagen; Éem- land. 29 van Santos naar Rio de Ja- "ribiro. Franka.' 27 van Bengasi haar "Mar seille: Tiat-, 31 te Londen; Fort 'Moose, 27 van Accra naar R'dam, Glashaven. '30 van Antwerpen naar Kopenhagen; Glcnartney. 'van. Oost- Azië naar R'dnm. 29 te.London; Gerard Do ui 28. van Batavia naarSemarang. Hast I„ 27 te Sfax; Hadiotls, 23 van Hampton Roads naar R'dam. Houtman. 23 van Kopenhagen haar Wismaf; lïccmnkerk, 3ft van Antwerpen naar Middelfaltrt; ,-Hedel.- pass. 30 - Land's Erid naar R'dam: Hast V. 30 te Hamburg; Hcmony, S0van Antwerpen via Suez naar Belra. Indrapoera. 29 te tBatavJa; Ionian Trader, 2g van Baltimore naar R'dam. Ingeborg. 30 te Zaandam; Iris, 30 van •Kopenhagen naar Gothenburg. Jaya (kustvaarder),.29 van. R'dam Ie' Lfttlehampton; ;Java(Nederland), 31 Juni,'s midd. 12 uur-van Batavia te. A'dam. verwacht; Johan 'de Witt, 30 "van A'dam naar Batavia. Helbergen. 30 van Saffi tc A'dam; Kertosono. 29 te Port Swettenham. Kota Intcn.' uitgaand, pass. 30 Oues- sant;, Kuwi, '23 van 'Leith naar' Teign» mouth; Klipfonleiu, ,30 tc Port Elisabeth. "Loppersüm. 25 te Rosa rio; Leegh wa ter. .thuis, 30'van .Marseille; Leuveha- ven. 23 teGothenburg. Mtrza, 30 van Abartan naar "Bombay; Maartje. pass. 29 Dungcness. 1 Juni to Glassondock verwacht; Marlt Maersk, van New Vork n. .R'dam. 30 te Ant werpen. Madekerk, 29 te Sari Francisco;. Mu- rena. 1 Juni van'Las Picdras te R'dam verwacht: ,Mulan.'30 te Par. Nassauhavgn, 29 van Huil naar Duin kerken: Nettie. ,30 'te' Abvenas; Nigerstroom, 30 van Bordeaux naar DJkarT Noordam, 31 van R'dgih' naar. New York; Nieil- waa). 30 van Leningrad naar Bergen. Oranjefóntein. 29 te Pott Elisabeth. Oise. .30 van Parijs naar Londen en R'dam; Orion, 30 te (Grangemouth. Phrontis.'29 te. Montreal; Prins Mau- "rtts, thuis; 1-Juni te Londen verwacht. Prins Alexander, pass. 30 Scilly naar- Montreal. Robert Fxuin, 29 te Port Swettenham; Ruyst 24,"te .Buenos Ayres. Randfontein, thuis. 31 Je Suez; Radja, 29 -van New Vork naar Soerabaja;* Ra- benhaupt, 29 te Hatlepooi; Rosemarie, 30 van Hogenesnaar Duinkerken. Saidjd, 29 te Singapore: Slbajak, uitgaand, pass. 30 Suez; Sambre, 30 van A'dam naar Parfjs; Sweeïlnck. *30- van .Londen naar -Ant- - werpen; stad Schiedam,"pass. 30 Gibral tar naar Savona. Tjibesar. 11 Juni te Brisbane ver- waeht; Tjitj^lenka. .30 te soerabaja; Tjibadak. 31 te Singapore; - TJisadane.' 28 van Shanghai naar Japan;. Tiba. 3. Juni-van Zuid-Amerika'te R'dam ver- (tvacUt: Tyro, 30 van" Belfast naar 'A'dam; Tidewater, 29 van --Aden naar R'dam; Twickenham. 29 van^Ouebec te R'dam.. - Tali wang en Tarempa, 30 op 5.42 Zuid en- 102 kJost; Telamon.'.,30 te La Guayra;. Tasman, .20 van.Beïawan naar Batavia; Trltop, 30 te Paramaribo,. Urmaj.o, pass. 30 Vlissirigen naar Ko penhagen. Venus, 28. van Thessaloniki naar Cavaila. Zuyderburgh, 30 geankerd'in he't Kie- lerkanaal; Zeeland Hott, Lloydv 20 te. Los Angeles. - Zuyderburgh, 31 te; Delizill. - I i302 1947 12 Juni", a.s. höp'en\ohze geliefde Oudersen Groot«mders - J. F. W. ENTROP H. ENTROP—BIJL hun 45-jarig huwelijk te' herdenken. Hun dankbare, kin- deren, en Kleinkin deren, i Schiedam, Oostsingel 8J. Gevraagd op Handels1- en Fabriekskantoor een jonge Bij gebleken geschiJcth. 'goede vooruitzichten. Diploma boekhouden strekt tot aanbeveling. Brieven- onder nó.* 2(873, bur.- Van 'dit. blad. 'Heden overleed tot-mijn diépe droefheid mijn lieve Man, Ir. ALBERT JAN. FRANS .WEIJGERS Bedrijfsingenieur Ver-, önigde Giasfabriekén in ïe ouderdom'' van- 62 jaar. - A. M. WEIJGERS—- ANDEL Schiedam, -30 Mei 1947. Willem de Zivijgerlaan '31. -Geen 'bezoek. Geen bloemen. Geen toespraken. De crematie ial plaats hebben Dinsdag /a.s. tc Yelsen na aankomst van .treiji 13.09" uur halte Driehuis/Westèrvelö: Voor de zeer vele bewijzen van. deelneming óns betoond bij het overlijden van otizc lieve Vrouw en.Moeder, MARIA CATHARINA V. VL IET- CAMPHUYND ER .betuigen wij onze hartelij ke dank. Botterdam: Dr.' J. ,C. van "VLIET Leiden: L c. -Van vlïeT ■Botterdam: ■•••.- M. van VLIET' W. G.'L. van VLIET Mei 1947. PLAATST EEN vragen voor önje werkplaats enkele zeer bekwame FIJNBANKWERKERS Alleen .eerste klas vaklieden komen in aanmerking. Zij dié in .staat' zijn tot Jiet zelfstandig houwen en reviseren van interessante machines" worden verzocht zicjj-te mëi- den. TEVENS ENIGE JONGENS dipi..-A.B.S.. -fiin .bankwerker,. óm* verder té .worden, opgeleid, N.V. SCHIED. GART.FABR-', Oranjestr. 24, tel. 69161. Te hvuir gevraagd - in Schie dam of Rotterdam-West GARAGE RUIMTE 'circa 200 m- Br, met condities onder let ters S.F.K. bür. van dit bi. Aangeboden: sqlide. stel 4 'fauteuils. 1 tafel. D. KOENE Galvanistraat 15, tel. G7900- GEVRAAGD BEKWAME BONTSTOFFEERSTER -en LEERLING ^BONTSTOFFEERSTER EEN NETTE" JON GEN VOOR LOOP- EN MAGAZIJNWERE Hoog loon, vaste werkkring. V.g.g.v. Aanmelden D. LAMAiTHE, Nwy Bin Rotterdam. - __._j.j-_ ooar ■HiHinfiMitdmiiiMiiiiiigiiinia <><?0<>0<>0<>C>OC><>^<><>C>0<><>OOC<k<><>^OCkO<>00<>&0<><' BISCUITFABRIEK W. KEjSTER N.V., vraagt-voor haar b'edrgf 1. - Goed-loon,.prima', sociale verzorging - en tevens pFettige werkkring, Aanra; Grofhaan, tussen 9 en*5'uur. ckx>oc<><><>o<>oc<><>ck><><><><k>c»o<><^^ EEN NIEUW TOURNEE DOOR ONS LAND. Rev. Spencer de Jcd» kemt met een 'op DOXDÉRDAO-AVOSD 5 JÜXI naar SCHIEDAM in de JULIANA- KEHK, B. K. laan, aanvang S uur DOUGLAS FISHER. Piano.- e STRATTON*. SHUFELT, zang - 6 GEKE JORDAN, Xylophóon D SIDNEY .WILSON, Vertaler. Deuren open 7.30 Toegang vr^j. kortelings'verhuisd van is nu ook telefonisch, te bereiken onder, Indien Gij "geen kerkdienstrbezoekt, .yult dan vi-aag 7a in met ,fneen" en laat .vraag- 7b d.m- onbeantwoord- VRIJDENKERS-VERENIGING ,«DÉ DAGERAAD" v Afd, Rotterdam •Seer. -R.M.O.: Gr. Lod. van Naseaufitraat 2. _Secr. L.M.O.: Kerkdijk 135, - JJs el monde. v i V' i COÖPERATIE „D.E.S." Voor. direct gsyraagd voir de afdeling [Kruidenierswaren; Sollicitaties dagelijks' EËTHELSTRAAT, 10; .1 Ombouw 'f 30.-; haby-óom- mode-, f 35.-;' kinderledi- kantje.' Tussenbroek, Ëdi- son?traat'31 a. Voor witwerk. Gebr. Kleij- heeg's Witters bedrijf, Hoofd straat 239, Schiedam. Zend briefkaart of boodschap. Te koop weckglazen en rol-, veger.. W. Officier. Over*-. sch.straat 70. Zondag ook te bevr. _Te huur gevraagd,- zolder- "kamer 1 p. Br. no. £5. 1832 - bur, van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2