45670 ■1 n ontwerpt rrnhem mooiste wan iodicoalH WARKKEVZERSWAARD REI KIER WER SON Wie geduld toont wordt beloond R&D PRIJSVRAAG I? Hotels- en Pensions- NETTE MEISJES MCQ&— ERVAREN TYPISTES een ervaren correspondent jongmens een HET AVONDLYCEUM ÏTedT STAAT 5Ï0TE R Ij DUIVENVOORDESTRAAT 91 a, xime deTïlièC Handelswetenschappen bij V. Vraagt nu direct - ons Prospectus Fa. L. SU-ICR KEUZE VAN SCHOOL OF BEROEP ONDERBAAS voor KOPiERSLAG ER IJ VERDELGING VOLKSTELLING 1947 "Willem de Jong rvr KANTOORBEDIENDE JONGSTE BEDIENDE papierverwerkende industrie definitieve afslag. in een perceel van 4» pan. den eu ervea te Rotterdam aan bet AMELANDSE PLEIN 6 en 7 lirSP 4 Juni a.s., I voorniiddags 2 uur, in dö veilinffzaai van bet - SeUrsjéboijw le Kotter dam. saai 3 ingang Meent. Staande in trekgeld op f -t'SOO.—Maximum prijs f 27000.—. Notaris M. DASSEN7 De wederzijdse ©udexs van Dé de Groot en Aty Klein maken bekend, dat hun kin. deren Donderdag a s. in. het huwelijk treden. rjjtuj. .ffen Worden natuurlijk be steld hjj het sinds ifttO be kende adres: Firma vb. L. v. d. Kuijlen, Gouverntstraat 20. tel. 30597. Voor Schiedam: "tel. 68817, r Zaterdag 31 Mei 1947. Rechtskundige VAN DRIEL Cand. deurwaarder Rid der h'ederl*adio.Vcrciiisi3« ▼an Bechuknndic* Advise tu» Utc. Raadsman BOEZEM S IN GEL ÏOO Veeaujkt RottertLn» Tol. 33105 PLAATST EEN KOERIERSTER o. 1, v. Drs. F. ERING.V STAATSÊSAMEXS GYMNASIUM en H.B.S. STATEN WEG 159 TEL. 42142 Ts'bereiken met 1, 3, 22, bus D. trein (D.L station. •/achteruitgang;). VERKOOP MAANDAG 2 JüNr a,s. A. H. .1. DE GRAAF Collecteur CATH. EEERSMANSiTKAAT IA DAGELIJKSE AUTODIÉNSTEN Baar AMSTERDAM, DELFT en DEN HAAG VERTREK 17 UUR Hofdijk 16- Rotterdam Telefoon-42S97 Sportprljzen vlaggen goud- en zilver" 2 JÜM a.s. V ESP LAATS! X G riaar hoek le MIDDEL LAXDSTR A AT. TELEFOON BLIJFT 24112 Met Uw nieuwe bonnen naar Kitje Kool Vraagt hem gelijk naar zijn ge ïllustreerd reisverhaal. Hef diepe geluk van een jonge liefde Omdat.voer VaWe?* tw- hims van kostbare luxe-fla cons is afgezien, bedraagt de prijs s'echh 90 cent per eenvoudig flesje Maar ...zo gewoon hetfles- ro kostelijksde inhoudt Heus: Uw leverancier vergeet U niet. Doch helaa: is er nog. niet genoeg Stereo beschuit 'en Loek oor aUeraeal. Kunt U op t'n tijd genie.lén van dc onvolprezen. Stereo producten, dan heeft U geluk! De kwaliteit is en blijft voortreffelijk! PARFuMS s Ook op d» - ondariiaand nd-siien wordan gaarn» Uw bonnen in ontv«n5St"Bonorr,en «lieweG 70 - BUÜG.-MfclNESZPLElN' 33a BOCWuSSENSTöaAT 280% ZAAGMOltNKADÊ 31 Ah ouij c'esf Va (del is voor brallnten voorschetorlaan REPARATIES KUNSTQEBITTEN in een 14 tiu'r klaa Claes de- Vriesefnan 2! fc. Rotterdam - Te)et. 37Ó19 Tafjet-zijden zomerjapon in Fantasie en,' mdd'êrne. uni linten. Amerilt, ma ten H.t/m 20 slecht Zijde-lrnpritné zomerjaporv met.de moderne plissé-toic Amertk. niateh' 14 j-fcQ-73 lechts-7 GEVRAAGD BEKWAME BONTSTOFFEER5TER LEERLING BONTSTOFFEERSTER EEN NETTE JONGEN CL INK E.TUBE .1,. KLEINE- ®OT f.50 ÏEESGRC7EPOT f,?5 VOOR LOOP- EN MAGAZIJN-WERK. Hoog loon. 'vaste, werkkring. V.g Aanmelden D. LAMAITRE 'NV.Binnenweg 232, Rotterdam V... y IMDiA-OliE tas egti" buictvtrbrarKfimr OVEyAL VERKSUG 0AAB MACHINEFABRIEK TE ROTTERDAM v-ra a g t H.K.G-03S naeacbakct TEL. 33727 i t NEDERLANDSE Kunstenaars. Rath Doocleheefver gaat •een' beroep doen óp Uw talent. Nu er voor de komende jaren geheel 'nieuwe Rath Doodejieéfyer-coliecties in voorbereiding zijn, bestraat er voor 'U gelegenheid, onze Hollandse behangsel- kunst te verrijken mét. Ujw persoonlijke opvattingen en idééën. Geestig én smaakvol geornamenteerde wanden: Nederland zal ze met vréugde begroeten! Binnenkort, pok in alle huhste- nacijsblaclen, nadere bijzonderheden omtrent de organisatie van een belangrijke A'% - - voor de N edérlandse kunstenaarswereld" i MÉDAILLES BEKERS TAKKEN en .KRANSEN Gouvernestr. 88c, -R'dam Wie he.t beste zSekt voor zijn kind, loopt niet luchtig beeo over bet probleem van de Deze immers moet 'stroken met de intellec tuele cn karakterologische aanleg, terwijl ook rekening dientte worden gehouden met de bestaande mogelijkheden. Deskundige adviezen op-dit gebied'wordeir verstrekt door'hei - AL0EMEEN PSYCH0TECHN. LABORATORIUM o.l.v. Drs. j. SHkboet en O. de Groot Binnenweg 175 Rotterdam Tel. 3790B Pl Vanaf JunJ PENSION 5. !.s; aangeboden.!•- DOKïER. Si 'i S Badweg 93, HoUum, Ameland S «miinlNMIKIitllllHIMMaMlillI j h: J A' v A H O T E X Soest dijk, Lel. K. 2955—2033 üw Hotel. Modern comfort Publicatie: Rath Doodeheafver Prinsengracht 730-73Ó> Amsterdam Alleen.zijj die leiding kunnen geveir aan ca. 10 man en •prima vakman zijn,- gelievenTte solliciteren met 'uitvoerige, in licht In genzoals lfeef tij J, waar. we rfc- zaam, opleiding, laatstgenoten- salaris, etc. ondër .no. 2870, bureau Het* Paiool; E E NL P RLE TTiCE W E R K K'RI N G in..héldere omgeving,' 'dat 7,i6 f?at wij naast goed loon,.-te .bjeden hébben boven 16.jaar r -VERPAKKINGSAFDEELING DÉR VAy' DE27- S BERGH'S- JURGENS' FABRIEKEN N.V., NAS3AUKADE 3 ROTTERDAM '?Iéld Je* bij den hoofdportier .tusschen 8;, ,.en .--.12-." uur. - en..- hrfin,'* ja.' vriendin mee. nViuitiij i if 11 Ti 111 ui. NEDERLAND MOT- HOUTWÓRM P'DALC 49S04 TEL: DOROT: 57 71 A'OAM*. 55S81 In II lil Hl ni nil mufin - VUXCANlSEEREN EISI^.' COVEREN. VAM AUTOBANDEN J< DE HAAN Pr. Fr.- Hendrikstraat 33 BUIegcigherg TcL 44T97 Indien Gij geen kerkdienst bezoekt, yiilt .dan vraag 7a in met „deen'" én laat .vraag 7b dan onbeantwoord. VRIJDENKERS-VERENIGING „DE DAGERAAD" Aid. Rotterdam Seer. R.M.O.: Gr. Lod. van Nassaustraat 2- Secr. L.M',0.: Kerkèdijk 135, .iJselmonda Wij'kopen MOf GONFLATEN. Wüi. U ons even bellen? .Wtt halen ze .bij U af gaarne, goed-bespeelbare, februikte GRA- y.h. Passage. - Platentntlquariait. Ah één WYTSÏviAWIG a. d.'Mathenésserl,- kruisp, Rochussébstr.; Tel. 28098 Rotterdam R. 75 N.V. Zeepfibrieken v/h de Haai en van Brero REPARATIëN KUNSTGEBITTEN 1 in enkele uren. J. MAS Jacobs Catsstraat-125, Tel. 43186 TITOEirjKE AANBIEDING - ELECÏRISCHE KANTOOR, en WINKELKLOKKEN 1 - PRIMA KWALITEIT '..MATIGE-PR UZ EN ■'.VRIJE VERKOOP N.V., Handelmaatschappij R'. S. STOKVIS /ZONEN te'Rotterda'm "vraagt vdpr haar cominërdëlg afdelingen r v Voor de-Nederlandse correspondentie,: Z Voor correspondentie in de mod. talen. Sollicitaties vermelding, van leeftijd,, opleiding en practijkervaring aao /afdeling; Rersoneelzaken,/ MacMnefabriek en Canstructiewerkplaats A. M. N; NELLEN "vraagt:'. Machine- en Constrüctiehank'werkers; Plaatwerkers; Electr. Lassers) Draaiers en Fraisers- Tevens aank. krachten voor bovenstaande vakkenv Alleen zijt'v4ifi- over. weHdust beschikken, gelieven'; te söllicitereo. Aanmelden: SCH1 ET BA AKST RAAT 7, Rotterdam. illillINNNIIIINIINIinilUIHinMIIillllUiililltUtlliMn GEVRAAGD: liefst voor sposdigc. indiensttreding - vlug-van begrip; met kantoorervarïng. Leeftijd circa 20 jaar. - TEVENS EEN voor eenvoudige werkzaamheden. N .SóllicitstiRF onder-No. 7036, Adv. Bur. Harte, Zaag- •moleodyïft ,3ó.a;,.'Róttefdatói. vraagt voor haar afd. .Export a géwend zelf af; te- we verkóop;' - afd. Binnen bekend-met dé modern e taleben géwend zelf af; ts- werkefl Tevéps gevraagd. \*Qor" haar verkoop; afd. Binnenland Voor geschikte krachten goede vooruitzichten. Uitvoerige 'ixichtingen, o.a. opl.. «leeftijd,- fi-a-. met opgave veVlaogd salaris onder no.» 2872i bureau Het farooL VERFGRONDSTOFFEN en CHEMICALIËN Wij zoeken voor onze -tre'rteoop a f del 1 n g een - Beschaafd. ,';Vi Vertegenwoordiger v.v leeftijd 25-3.5 jaar voor bezoek aan fabrieken In diverse provincies. Kennis van moderne talen, BIJ VOORKEUR MET VERFBRANCHB-KENNTS A- 'A Vaste betrekking en pensioenregeling ^Uitvoerige sollicitaties met^ opgave, van levens"-" loop, referenties, portret, en salariseisen ónder ..motto '",;Dïscretié". eri No, 125.887, 'te- richtenaan Adv;'Bur. BOI,REK. Koningsplein L'Amsterdam.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4