gaan naar de ontwerper van een nieuw Burgerlijk Wetboek Internationaal tijdschrift met vierhonderd redacteuren Eén man aanvaardt werknadat commissies faalden Mislukte pogingen Lichtende figuur J Zet.'m op, Dirk! Rott. droogdok.mij. ,Excerpta rtiediea" verschenen Middelpunt: huis in de Kalverstraat te Amsterdam EENS'WAS HET DUITSLAND De voorstelling van ZONDAGAVOND 1 JUNI is UITVERKOCHT! Hollandse schouwburg geen vermaak centrum heöeh Distributienieuws Zaterdag 31 Mei 1947 WANNEER aan een universiteit in een faculteit een tijdelijke, vacature- is, staat men voor -het prpbleem: wie der docenten kan deze afwezige specialist vervangen?. Want professoren zijn nu eenmaal specialisten. Maar in Leiden, aan de juridische .faculteit, heeft $nen dit probleem de laatste dertig jaar niet gekend. Want daar is een docent, die alle vakken kan doceren, of hot nu burgerlijk recht, handelsrecht, économie, wijsbegeerte of .internationaal recht betbeft. Aan deze geleerde, professor 35. M. Meyers, heeft de minister van Önderwijs -nu de taak toevertrouwd een geheel nieuw burgerlijk wetboek te ontwerpen. Een waarlijk niet geringe taak voor één man, Gewoonlijk is dit Uet werk van uitgebreids commissies. Dat de minister van deze gewoonte ls afgeweken, kan alleen maar wor den toegejuicht. Want de ervarin gen in Nederland, .en "ook iri andere landen, met commissies,- ztfn niet alttfd gelukkig geweest. Voor de herziening van ons bur gerlijk wetboek, dat al van 1838- da teert, zUn al enige malen commis- 1 sles ingesteld, Die van 1880 was. na achttien jaar nog niet voor de helft gereed. Alleen voor het tweede boek 'van het B.W; werden 230:vergade ringen belegd, dat is gemiddeld %één vergaderingvoor. twee artikelen. Geen der ontwerpen heeft tenslotte het Staatsblad beréikt. Denkt professor. -Meyers dit werk alleen aan te. kunnen? „Anders had ik" het niet aangenomen," is het af doende antwoord. En niet achttien. jaar denkt deze geleerde er'over. te doen. Tijdens de zitting-van dit ka-, binet wü hij het werk voor het grootste deel hebben'* voltooid. „Staatscommissies kunnen niét snel werken, omdat -de leden het als bij werk doen. Maar ik ben vah plan. mij van. al mijn andere 'werk- zoveel mogelijk los te maken'en .zelfs mijn colleges te beperken," zegt professor Meyers. Deze geleerde is nu'67 jaar eh men is geneigd deze taak als een levensvervulling te beschouwen. Maar hij niet. „Ik beschouw het al- leen als een mooie afsluiting van mijn professoraat," .zegt hij glim lachend. Hij denkt er niet aan zjjn_ loopbaan af te sluiten. Hij is nog' met..zoveel „levenswerkèn" bezig en hij zal-er wellicht nog meer op sta pel zetten. Zijn „hobby", het Ligur rische -erfrecht, waaraan hij- al der tig jaar wérkt (twee boeken Zijn verschenen over dit ondenverp) is nog niet voltooid. Hij gaat er weer mee voort als het B.W. klaar is: „Ik heb inWesterbork in' 1943' eens een indeling voor mijn., verdere léven gemaakt, want ik heb nog zoveel op mijn programma!" - Met bewonderenswaardige en be nijdenswaardige 'geestkracht- heeft professorMeyers in de meer dan drie jaar, die hij in kampén door bracht, zijn eigenwerk voortgezet. Elk ogenblik, .dat hij,: zich van het -verplichte kampwerk kon losmaken, heeft hij daarvoor gebruikt, of hij nu -directeur van. bet postkantoortje 'in Westerbork, of boekhouder in The resienstadt was. - „Had u boeken in hét kamp?" „In Westerbork e.en paar. Maar toen ik naar Theresienstadt ging werd.mij alles afgenomen. .ïk .be hield. alleen een paar aantekeningen, die de .'Duitsérs - van geeh'waarde vonden", - Gedachten bleven Maar ook zonder aantekeningen en-.zeifs zonder papier en p'otlood zou prof. Meyers zijn geestkracht - hebben Behouden. Want: „Ik heb toch altijd mijn'gedachten" Zonder studiemateriaal schreef hij In Theresienstadt een boek over'de algemene begrippen van'het burger lijk recht, dat binnenkort zal uitko men. En^ zonder boëken begon hij in zijn gevangenschap aan de herzie* .ning van het burgerlijk wetboek, de taak. die- hem' nu is opgedragen. „Hoe. kon u- daar werken?" heb- ben wij hém gevraagd. „Altijd men sen om u heert. Nooit een - rustig - ogenblik "om U te' concentreren". TÜk.heb 'vier dochters", verklaart zij hebben mij wei geleerd on der onrustige omstandigheden te ■tflferken'V r. - Ongeknakt van geest is professor Meyers. Ouder is hij wel geworden. „Natuurlijk'ben ik gesleten, harder gesleten dan in normale tijd"! Maar hij'is-weer teruggekeerd in (.zijn-oude huis aan „de Rij'nsbürger- weg. Hij heeft weer een kamér vol boeken. Helaaszijn'niet 'allebtfeken er .meer. De kostbare verzameling over modern recht ontbreekt. Dat lag niet aan de studenten, die op de dag. dat hijvan de Duitsers/aanzeg- ging kreeg.binnen 24:uur zijn huis .te verlaten, zijn gehele'beroemde bi bliotheek hebben, weggesleept. Het grootste deel dopk. onder. Maar ja, op zijn nieuwe adres \vilde hij natuur lijk doorwerken' .en hij'-nam daar-. heen,wat hij direct-nodig had! mee. Die boeken namen - de Duitsers 'bij zym vertrekvnaar. het kamp in ber slag. „Het is jammer...." Maar daar over-klaagt hij niet. Hij ïb er immers met zijn familiegoed doorheen ge- komen, en ,dat is al wonderlijk ge noeg. nAls het nieuwe1 B.W. ér is, zult u ve*l van die boeken hier kunnen TUINKALENDER -ZATERDAQ 31 MEI'. Snijd of pluk de snijbloemen in Uw tain reeds vroeg in dë morgen. Ze bevat ten tdan meer vochtdan, overdag als zè'reeds uren door de fellé zon zijn beschenenDé kenmerken van - rijpheid voor het snijden der bloe men zijn. zeer verschillend, Rozen worden gésnéden op het' tijdstip, dat de knop zich 'gnat openen. Pa pavers 1 warden 'eveneens als ont luikende knop .gesneden. Gladiolen snpdt men zodra ..de onderste bloe men vandë tros zijn geopendDe overige naar boven gelegen knop pen openen zich naderhand wel. in de. Vaas.- Bij Dahlia's is liét echter, geheel andersBierbij wacht men totdat de. bloem geheèi open is. Een onrijpe'Dahlia zal - zich later niet verder openenMet al deze .bijzon derheden koude men wel rekening. SL PROFESSOR - mr. E. .Si, MEYERS, de Leidse hoog leraar in het burgerlijk recht, zal een hieuw burgerlijk wet boek samenstellen Deze hoogleraar werdjn IS80 geboren. Rij promoveerde iti 1303 op een' wijsgerig ondenverp, wdardoor hij al direct- grote 7jCT" tnaardlieid verwierf. Zeven jaar later werd hij tót -professor in heiden benoemd. Hij publiceerde een onnoemelijk aantal artikelen en werken. Allee, de 'opsomming van zijn rechtsgeleerde opstellen, die in 1935 werdén- uitgegeven, 'beslaat al 69 bladzijden druks; In November 1910 werd hij, omdat hij Jood is, door dé Duit sers afgezet, vervolgens uit zijp huis. verdreven en ten slotte naar, eenconcentratiekamp gevoerd Op '26 November' '1941/ hield professor Clever ingazijn beroem de protestrede t"gen het ontslag van prof.-Meyers, een réde waars vóqt Jhij .met gevangenschap moest boeten; „Een lichtende figuur. Een dar grote rechtsgeleerden van zijn land en zijn 'tijd. ja van vele land den--en vele-tijden. Een onge woon doceertalent. Een man, die vervaarlijk uitziende vragen in een 'simpele vorm kan giéten..En hoe rijk aan verscheidenheid, koe. grondig doordacht, hoe moester- lijk lion opzei en uitwerking,.hoe scherp gevat is alles geweest waf tot dusver uit Meyers' pen is Q&' vloe'id", zei prof. Clevermga toen.- opruimen," vragen wij hem. wijzend op een van de boekenkasten. „Die, boeken daér niet,, want dat zijn- historische .boeken," maar/ die daar achter u wèl, want dat "zijn boeken vol uitleggingen van 'onbe grijpelijke en onduidelijke artikelen van het B.W, en eindeloze discus sies over de bedoelingen van de wet gever'!.: Kot zyn' de boeken, die 'elke juri dische, student moeizaam moet door worstelen en dxe zo zinloos lijken. Menig student, maarsöók professor Méyers, heeft gezucht: „Schreven ze. al die onduidelijke - artikelen nu ma.ar eens oyer.. Zetten ze de tegen strijdigheden eens recht en vulden de leemten aan. Wat een opruiming zou dat zUn." „Ja. wat een opruiming -zaL. dat zijn," zegt professor Meyers. Natuur-, lijk kan ook hij niet alle problemen .oplossen en tpekomstigè debatten vermijden. Maar het nieuwe burger lijke reent zal ongetwijfeld duidelij ker en' hanteerbaarder voorden. „Al kan ik dan ook niet een wetboek maken, dat bij het gehele -volk po pulair wordt, ik wil er toch een sa menstellen, dat tenminsten'voor ju risten hanteerbaar is." Want nu .is het zo, dat de juristen piet vele onderwerpen geen' raad weten en niel uit de 'doolhof van on duidelijke en' tegenstrijdige'artikelen komen. ..Denkt u b.v.-eens aan die onmogelijke- régeling over.'de -voog dij .en de curatele", zegt professor Meyers., „En wat. is eigenlijk het recht \jan de .vinder. Nergens, is dat 'onderwerp geregeld". Zo kan deze- grieeerdé doorgaan. Hij heeft eens in een: artikel, in 1038, een opsomming van honderd leemten in ons B.W. gegeven. Drie daarvan zjjn intussen' aangevuld. Maar zéven en negentig wachten nog op een re geling. „De rechtsonzekerheid is op het ogenblik gevaarlijk groot; het is de hoogste tijd," dat hierin verandering komt", ■Het nieuWe wetboek zal wellicht een geheel andere- indeling 'krijgen. Veie onderwerpen, die buiten het B. geregeld zijp, zoals bet pa'chtcon-, tract, het arbeidscontract -en de -wet op de coöperatieve vereniging wor den er in ondergebracht, .ovenals enkele onderwerpen uit het wetboek van koophandel. Onnodigefinesses en details zullen vervallen, eventueel buiten het B.W.' gereglementeerd worden. Nu heeft ons B.W, 2030 arti kelen. maar. pr-of, Meyers .verzekert, dat het er minder, althans niet méér, zullen worden. Contact met buitenland Bij zijn werk zal hij contact zoeken .met de'Franse commis- sie;. die een herziening van het B.W.' voorbereidt. En het Italï- aanse wetboek van 1942. dat wel is waar'tijdens het fascisme tot stand kwam, 'maar een niel-fas cistisch en modern stuk !werk is, zal hem veel steun geven.. Want professor Meyers is' egn Ijveraar ^Voor de unificatie van .het recht.' Ky is ook lid van de Volkenbondscommissie, 'die in- dertijd .m.et dat doel is ingesteld. Die commissiebestaat nog, maar' de UNO zaljdeze maand rbeslis- sen, of .ze vjordt opgeheven -óf haar werk voort kan zetten. - -De technische verbeteringen kan professo'r Meyers alléén wel', aan, maar waar hervormingen op sociaal- politiek terrein'nodig zijn, zal hij eerst de heersende mening moeten peilen.- Het. personenrecht, dat juist op so ciaal-politiek -terrein het ingrij pendst moét werden gewijzigd; zal hij dan ook tot het laatst bewaren. De Kamer zal zich intussen over veel dingen-kunhen uHspreken. Over de" 'ouderlijke.macht is dit al gebeurd. De echtscheiding is nog op-komst. Voorlichting vaii allerhande belang hebbende groepen zal professor Meyers vragen-. Voor herziening' van het arbeidscontract b.v. moeten de vakverenigingen en de Stichting van de "Arbeid worden geraadpleegd. Maar op elk terrein is deze geleerr de thuis. Hij kent elk artikel en weet welke -problemen, er aan vast. zitten.' pit. grote werk kon. ongetwijfeld aan niemand-beter dan aan hèm worden opgedragen. iH POTTEN- E 5j- GEBRÉK t potten GEBRÉK BEDREIGT MET JftNRArtT- SQErt BRENG de L^G'E POTTEN TERUG.' De Vrijdag" te Rotterdam gehou den f Algemene Vergadering van Aandeelhouders va^ de .Rotterdam- sche Droogdok Maatschappij^ N,V. .hééft de balans en verlies-en winst rekening over het boekjaar 1046 goedgekeurd en- het dividend op de. aandelen -vastgesteld op 8 pet. (óver 1945 3 pet.), terwijl voor hou ders der bewijzen van oprichters- rechten wordt bestemd 400.- per bewijs (over 1945 nihil). Tot Commissaris* werd herbe noemd, öe heer Mr.,Dr. H. J- D. van' Lier. HET was al ging hij betrekkelijk „onopgemerkt voorbij" —'voor Amsterdam eeri belangrijke datum; toen daar dezer dagen hét eerste nummer verscheen van- een internationaal "wetenschappelijk maandblad, „Excèppta iviedlca". „Exccrpta Medica" is een medisch tijdschrift, dat/— uit vijftien medische tijdschriften bestaat. Óp vijftien gebieden deT medische wetenschap zullen voortaan te Amsterdam, elke maand vüftien verschillende maandbladen verschijnen, die In het Engelseen volledig overzicht geven van %vat er over de gehele wereld op het betrokken medisch gebied is gepubliceerd. Querido cn de Wetenschappelijke Uitgeverij der A,B.C. Zij schiepen voor Excerp.ta Me- dica een afzonderlijke organisatie; die bevolkt het gebouw in de Kal- veirstraat waar eens het Duitse Beisbureau z'etclue; 65 mensen, wer ken daar dagelijks; 4Q.0 redacteuren en 3000 referenten zénden dagelijks naar dat adres hun bijdragen. Zes duizend medische periodieken wor-, den voor de' Excerpta Medica -geëx cerpeerd; na gebruik krijgt de Kon.- Academie van Wetenschappen dio_ periodieken. Werk van experts Er wordt niet maar réak geëxcer peerd; dë geschiktste man (al zat hij in Japan) krijgt datgene te excer peren .waar juist hij,deskundig in is. Vijf drukkerijen' werken in Ne derland aan'zetten en drukken van Excerpta Medica. Ook hier dus: samenwerking. At een gemeen schappelijke Nederlandse onderne ming vgn maken. Waar men'b.v. in •Uhesco-kringen opgetogenover is. Zo iets inoest Ook/op het gebied van andere wetenschappen.tot stand komen, zei men daar. En had verder slechts een wens: dat. Excerpta Me- tlica ook nog eens in andere talen kan verschijnen. -Spaans? Frans? Voorlopig komen we met Engels best uit; redeneren échterde uit gevers. Voor wie het vertaalpro bleem lang niet het makkelijkste Neem het eerste nummer van de eerste serie (Dermatologie en Vene^ reologlch Omvang:'96 grote pagina's. Iloofdrpdacteuren (van dit en andere delen)prof, 1*1. TV. IVoerdeman, A. P. H. A. dë KI eyn, W. P. C. Ze e m a n. Medewerkers: ontelbare. Des deskundige uit Den Haag, Bue nos Aires, Glasgow, San Francisco, Groningen, Dundee, Jeruzalem,- Ox ford, Stockholm, Vancouver, Padova en Zwolle geeft er uittreksels van wat er overal tér wereld is geschre ven. in- die ontelbare tijdschriften enz. die geen. méns allemaal kan zen, dbcji -waaruit nu de* dokter in Wladiwostok én zijn collega in Val kenburg precies datgene - krijgen voorgezét wat .zij moeten weten, willen zij bijblijven. Internationale samenwerking van belang! Yóor de oorlog vond zjj haar publicistisch middelpunt in Duits land Springer's „Zentraiblatter" en „Berichte"L Nu- is dat middelpunt •verplaatst haar Amsterdam. Dank zij Nederlands- initiatief, Nederlandse ondernemingszin (en Nederlandse taaiheid oin allerlei moeilijkheden ,te boven te komen!). Nederlandse uitgevers werken aan deze Excerpta Medica samen mee: Meulenhoff, Voor de feestelijke openingsvoórstellin gen op ZONDAGMIDDAG en MAAN-* DAGAVOND is nog een beperkt aantal toegangsbewijzen eh reisbiljetten ver krijgbaar: Zondagmorgen van 10-1 uur en Maandag, van 9-5 uur aan het kan toor -van „Het Rotterdamsch Paróol". Schiedamsesingel 42 (telefoon 25430). - H A A S T' U i-. -• Wie'ga.it mee met dit heerlijke zomerweer naar Soh'eveningen? W© reizen met de geriefelijke Pa-, rool-stroomlyn-trem. Zitplaats voor een 'ieder'! Een prettige tramrit' van Den Haag naar Schevemngen v.v. en' een daverend non-stop programma'in het romantiBche en heerlyk kbele circusgebouw! Een uitstapje om .nimmer te vergeten, tegen, de-sterk' gereduceerde prijs van 2.75 (reisbiljet extra trein en tram inbegrepen). - VoorDintdagayond 3Jupi- en 'Vrijdagavond 6 Juni zijn geen' plaatsbewijiep meer verkrijgbaar! -Volgende. - voorstellingen' op" Woapsdag 4 Juni," Donderdag 5 Juni, Zaterdag 7 -Juni -enz. tot .en met 15 Juni. Plaatsbewijzen dagëlijks verkrijgbaar van 95. Haalt Uw kaarten- minstens 3 4 digeh tevoren! - - Paroollezers, haalt Uw kaartentijdig' H>H. Bestuurders'van; personeels- en buurtverenigingen, ofgani- Naties en clubs, die in groepsverband, dit onvergetelijke uitstapje willeii maken, heeft U al een vo'or- lopige datum met ons 'besproken?.. I- NA UW'DAG-TAAK EEN VREUGDE T7ÓLLE AVOND IN SCHEVEXIXGEN! Pro/, M\ 11'. WOERDEMAN Samenwerking van Odessa tot V.ancouver .was, maar. zij zijn het de_-baas ge worden.- En de' Nederlandse overheid? ZU subsidieert' Excerpta Medica nièti doch droeg- wel bU tot dc'Verge makkelijking der financiering. Trou wens, de initiatiefnemers werken 't liefst zonder subsidie; rij verwach ten dat hun onderneming op de duur geheel selfsupporting zal zijn. In 'bezettingstijd begon men reeds' aan de voorbereiding- zeker van de overwinning, zeker van dè.taak die Nederland na-de oorlog te'ver vullen zou krijgen, zeker van 'de overtuiging, dat Amsterdam het internationale uitgeverscentrum be hoorde te worden. Onze regering te Lpndqn werd van "die voorbereiding op de hoogte gesteld;, zij gef. hukr zegen, èn haar suggesties. En nu is'Excerpta Medica dan ge start; elke maandbegint er een sectie te draaien. Van de vijftien! Wie zich op alle vijftien zou'abon neren, zou per. .jaar', een 14.000 pa^ gina's druks .in huis krijgen.Over 't- algemeen echter zal de neuroloog zich wel tot zijn sectie en 'de ophthal- moloog of de chirurg tot de rijne,be palen.. Een verheugend feit. hog tot slot: niet het 'minst dank zü dë bemoeie nis van de Russische ambassade ih Den Haag is voor dit internationale werk de medewerking ook van de Russische geleerde wereld verkre gen. En zo treft men. onderr de na- meij der 400 redacteuren ook die-van een prof. Tron uit Moskou, een prof.' Filatov uit Odessa aan. De gchale .wereld .één in weten schappelijke coöperatie ër ge beuren4 ook nog. goede dingen op aarde! - Gedeputeerde Staten van Noord- Holland hebben hef beroep' van de exploitant van de Hollandse Schouw burg te Amsterdam verworpen. Het beshut van het Amsterdamse ge meentebestuur blijft dus van kracht, zodat in deze schouwbip-'g geen bios coopvoorstellingen mogen wórden gegeven. (Van dit gebouw uit-vingeo duizenden*Jooflse landgenoten hun tocht naar de gaskamers aan). BIJBELSE OUDHEDEN Van 2 tot en met 14.Juni zal In de Nieuwe Kerk aan dc 's-Graven- dijkwal de collectie van. het/Am sterdams. Museum Van Bijbelse Oudheden worden tentoongesteld. Deze collectie onivat o.m. éen re constructie van de tabernakel (op 1/7 der ware grootte)veel bijbelse voorwerpen, oüd-Egyptiur.he, Assy ria che eh Kanaünletische reliquieên- enz.'De tentoonstelling die ook van ,alg"emeen 'cultuur-historisch belang is.' is geopend van 9—12 uur.v.rru voor scholen, van 25 en van 7 0^ n.l. vóór particulieren en voor verenigingen, Rondgang, onder des-', kundige lqicling heeft' plaats om 2, 3.30, 7 en.8:30 uur n.m. door .Craig Rice y Vertaald dbor 'Ada Campers. Ze glimlachte tegen hen allen en deed zichzelf verwijten, dat ze diep in haar hart ook maar de geringste argwaan tegén hen koesterde. -En toch...'; er was .iets bekends in de volmaakte zorg waarmee ze omringd werd. Dat had ze meer meegemaakt. Door-vroeger opgedane'ervaring" móést ze wel vermoeden, dat er binnenkort een plannetje besproken moest-worden. Ze zuchtte weer, maar nu niet meer zo gelukkig. ..Zulke plannetjes'waren gewoonlijl?prijzenswaardig en begrijpelijk, maar' ook gevaarlijk en duur, en betekenden vaak een bG- lemmering voor het werk,'of alle drie. ^„Upallupes ipin upordupe?" zei Dina tegen April.' '„Upen upofri zei April:blij.. .- „Praat gewoon", zei Marian Carstairs met een poging om ernstig Te kijken; - - _i „Dat is gewoon", glide Archie, „dat is de Fee:taal, Ik zal' U vertellen, wat het betekent". Zijn gezicht straalde, .Je" neemt de eerste Ietter .van iedere..,." „Hupou jupe mupohd!" zei April haastig en schopte hem ónder de tafel aan. Archie bromde iet',.onverstaanbaars en gehoorzaamde: -■ t» -Na het eten, toén April koffie naar de zitkamer bracht en Archie voorkomend voor sigaretten, lucifers en een'asbakje zorgde, moest Marian wel concluderen, dat haar vermoedens ongetwijfeld gegrond waren. En toch...;; Hoe kon iemand ooit argwaan koesteren tegen zo'n onschuldig kind met zulke .heldere' ogen als April? „U ziet er moe uit7, zei Dinah medelijdend. „Wilt U .geen voetenbankje hebben?" Ze kwam er al rhee aandragen, zon der .op antwoord te wachten". „U moest niét zo hard hoeven te werken", zei 'Axchie, „Ja heus"/'voegde April er aan toe, „U inoest meer om- spanning hebben. Bovendien ontspanning, die- u zou "hel pen bij Uw werk. - Marian nam een gereserveerder houding aan. Ze aaeht aan de tijd, toen zé allemaal les in het diepzeeduikén hadden genomen voor „couleur local"-Goed, ze inoest toegeven, dat die ervaring een van J. J, Lane's meest geslaagde boeken had opgeleverd, n.l. met het lijk van de man, die men in een duikerpak op onverklaarbare wijze doodgestoken 'had "ge vonden. En toch.... „Moeder", zei April by de, hand, „als er een dame vermpord in haar eigen huiskamer werd geyondën, en'als er een paar minuten later een' snoeperige filmster aan kwam rijden en- zei, dat ze op de-thee was gevraagd en- als iemand twee schoten had horen knallen, maar als de dame maar/door één schot gedood was, en als haar man .er tussenuit was en geen alibi had,, maar als de man en de filmster, het geen van tweeën hadden gedaan".*... ze ra&kte buiten, adem, hijgde en-eindigde; „wie afou U dan denken, dat het gedaan had?" „Lieve hemel", zéi Marian'verschrikt, „waar heb'je! die onzin gelezen?" Archie giphelde en'sprong op de sofa ïi.eerren weer. „Het is geen onzin", riep hü,. „en we hebben het niet gelezen ook. We hebben het gezien", „Archie!" 'zei Dinah streng. Ze wendde zich tot moeder en zei: „Het is-bij de buren gebeurd; vanmiddag". Marian Carstairs'sperde, haar' ogen 'open.. Toen fronste ze het voorhoofd. „Onzin, deze kècr laat ik me niet door jullie voor de gek houden!" „Eerlijk"- zei April, „het <is eerlijk waar.gebeurd, Het ctaat allemaal in de krant van. vanavond", en tegen Archie: „Ga. de krant's.halen. Hij ligt In de keuken". „Ik moet ook altijd alles doen", zei Archiè klagend en ging, „Mrs. Sanford", zei Marien, „Dat mens!" Wie heeft het ge daan?" '1 „Dat is het 'm 'nou juist7 zei April, „dat weet g«en mens. De politie heeft, een of andere theorie-wan niks, maar ze zijn „d'r'glad naast, zoals altijd".. .Ze spreidden de krant op tafel uit en kwam.en er omheen. 1 staan. Er .stond een plaatje van de villa Sandford in en photo's van Flora Sanford en de onvindbare-"Wallace" San- ford. Onder een grote, fantastische photon van Folly Walker. Stond de kop; FILMSTER ONTDEKT LIJK. „Ze is geen ster", zei Marian, „ze is amper een toneel speelster". ,.Nu is Ze een ster", zei April wijs. „in de kranten",- Wallace'Sanford was ongewoon vroeg van kantoor ver trokken en was met het lokaaltje naar huis.gegaan, Oiri dertien minuten, voor vijven, was hij uitgestapt. Sindsdien had niemand hem gezien en hij werd door de,politie gezocht Polly Walker had het lijk'ontdekt en om vijf uur de poli tie opgebeld. Er waren- geen tekenen,' die wezen op beroving -of geweldpleging. -• „Dat gebeurt nou vlak naast je deur" mompelde' Marian, De gezichten van de drie kleine Carstairs verhelderden 'zichtbaar. - „Wat zou. het reuze'zijn", zei April tegen Dinah, „als -moe ders hoeken nu eens beroemd-werdén, omdat ze de moorde naar gevonden had en het raadsel had. opgelost!" „Er is geen raadsel", zei Marian en vouwde de krant op.' „De politie zal ,Mr. Sanford zonder moeite inrekenen. In 'zulk soort dingen zijn ze handig.-genoeg". „Maar moeder", zei Dinah, „Mr. Sanford heeft het- niet gedaan". Marian- keek haar verbluft aan, „Wie heeft het dan ge daan?" „Dat. is nou juist'het raadsel", zei-April. Ze haalde diep adem en-stak van wal. „Moet U horen. Er is altijd iemand, die door de politie van de moord verdacht wordt..Zoals die arme Mr. Sanford nu. Maar het .komt nobit uit," dat die Ket ook echt. deed. Iemand anders moet uitzoeken, wie bet ëclit deed. Niet.de •politie. Zo iemand als Dön Drexel in de J. J.: Lane-boeken".. Ineens begreep Mórian Carstairs "alles biet inbegrip van de beschuitbolien en de rozen 'op "tafel. Tenminste, dat dacht ze. „Hoor eens" zei ze-streng en, beslist; „het ligt 'èr dik;bo venop, dat Mr. Sanford zijn vróuw heeft doodgeschoten, en dat hij probeert er tussen uit te komen; Ik kan- het hem niet -kwalijk nemen: ze'was een vreselijk mens. Maar dat is de zaak van de politiö eri niet .de mijne. Ze. keek naar de klok en zei: „Ik moet weer aan het werk". - „Moeder", zei DSnah wanhopig, „tóe. denkt U er nu eens over.U weet niet, wat voor.een'kans dit'is!"!,' „Ik weet.' dat ik voor ons allemaal dó'kost moet- verdie- ,.nen'\ zei Marian Carstairs?. ;,en juist-nu moet-ik Vrijdag over .een Week een boek af hebben, en er is pas twee derde van klaar. Ik heb geen tijd-om me met andermans zaken te bemoeien, en al had ik tijd, dan zou ik er nog geen 'zin in hebben". (Wordt vervólgd). Volkstelling' Drukke ambtsbezigheden .belem- hieren mijn' gezinsleven zozeer, dat - ik maar slecht'van de toestand thuis op de hoogte ben. - .Wij schijnen met velen te zijn, als ik mijn goede- vrouw geloven mag (en dit mag ik), en dat klopt wel, want heb ik het geluk thuis te xpo- gen eten, dan tref ik gewoonlijk di verse nakomelingen aan-tafel aan en ook wei inwonende familieleden, maaf dat weet ik- niet zo precies, want die gaan wel eens kwaad weg, zegt mijn -vrouw*, en schijnen- dan. niet meer in te wonen, maar plotse ling keren zij weer verzoend terug als huisgenoten, dus dat is voor iemand als.ik niet goed uit elkaar te houden. Toch ik dan ook Donderdag in on ze krant las dat de volkstelling wel-- dra- zou losbreken, kwam ik door de volgende alinea geheel tot bezinning: Burgerplicht en gemeenschapszin, zo" las ik, eisen van iedereen medewer king aan het welslagen van deze nationale zaak. Luister eens.-lieve, sprak ik tot' haar, die temidden der hevigste huise lijke woelingen nimmer haar kalm ste en waardigheid verliest,ik laa daar dat wij moeten meewerken aan de volkstelling. Het is een nationale plichtdat wij weten wie er Zater dagavond om 12 uur in dit huis le ven en slapen ep hoevelen zij. in ge tal zijn. Ditmaal kunnen we er geen slag'naar slaan, we móeten *t geheel precies weted,.tot op een neus nauw keurig. Heb Jij enig idee wio er,al zo in huis wonen? Laten we va:macht om 12- uur eens een inspectietocht dpor. gangen en kamers maken, een soort generale repetitie houden,,dat zal de telling op Zaterdag vergemakkelij ken. We hebben het gedaan, maar het is geen succes geworden. ',Acb. de kleintjes boden niet veel *moéilijk- heden. Vertederd hebben wij voor de diverse opklapbedjes gestaan. Drie, neusjes noteerde ik. Klopt, zei de vrouw en moeder. .- Bij de middelsoort liep' het al een beetje mis: ik herinnerde mij duide lijk dat er twee moesten zijn, of schoon het al negen en elf jaar gele den was dat zij ons gezin vermeer derden. Maar-in hun bedden' troffen wij- ze niet aan. Pa,s na de hele -rond gang ontdekten we dé lieverds, rus tig slapend in- onze 'Iitsjumeaux. Met de drie oudsten ging het ook niet "zo vlot. De kamér vah zoon' lief leek leeg en onbewoond. Op de schoorsteenmantel vond ik een briefje: Gekchte vader, als ïk nu/piefc binnen 24 uur die motorfiets krijg, ga'Ik terstond opkamers wonen. Die er dus maar 'niet bij -tellen, zei mijti vrouw rustig. - -In de* badkamer hoordé ik lawaai. Zal tante Theodoor zijn, -sprak mijn' gade. die' heeft een was-cpmplèx. Stoor haar maar- niet want - zg is pas weer, goed. Verstrooid wilde-ik de deur óp enen,-'maar het haakje zat er. gélukkig op. Wat zijn. dat vpor manieren, hoorde ik haar krijsen."- een oude vrouw lastig vallen in,het bad. Schande, morgen vertrek ik voorgoed. Even promemorie'noteren,, zei m'n vrouw kalm en waardig. Hoe moet dat nu Zaterdagnacht- om 12 uur, zei ik wanhopig. We zul len ons best doen, zei m'n vrouw.. Als de volkstelling niet, klopt, zullen we ze waarschuwen dat hier bij .ons- de fout zit. - V - 4 1DESEDERIUS. G. I. Joe koopt souvenirs van Hitier - Ts München, waar -voor. Hitler eens de victorie begon, heeft zich.' éen Ipvendige'handel ontwikkeld, .in artikelen, 'die volgens de han delaars aan Hitler hebben toebe- lloord. Men'kan er op do zwarte markt, asbakken vinden, die „(ioor de Führer persopniijk" zijn-gebruikt' en polshorloges die hij „zeif heeft gedragen". Onlangs werden **!mjnstens 24.' van zulke asbakken* ennegen horloges aangeboden voor prijzen? tot duizend mark.. En de Amerikanen kopen maar, het komt niet eents bij ze óp, zich' af ie vragen of Hitier wel rookté. (en dat.deed hij inderdaad niet)/ en pf hij ooit een polshorloge hoeft gedragen. y DOOR DETAILLISTEN IN TE' N de week van 1 t.nj. 1 Juni 1947 LEVEREN BONNEN VOOR Suik'er/versnaperingen: C-04 Alg. (3 rts.). C-14,- p-15, C-lfl Alg. C-21- suiker (l rts.); Bantsoénbon. E-14 (1. rts), 73-1 versnap. <0.8 rts.); 73-3 versnaperingen (0,4 rts.), rant- soenbon E-12 (ö.'4 Aflossing wcék 4—10 Mei 3947. Brood: ,D-03 res. <18 rtsi); D-öé, D-13 res., D-01, D-ll, D-21 brood <6 rtsd; D-02 brood, xantsoehbon E-21 <4 rts.) Coupure X 105.' - Syljsotle: D-07, D-14 Alg.(V,: rts.), - Melk: C-13. C-I5 melk <12 rts.); C-' 03. C-05 melk <7. rts.); C-21.melk (5 rts.) C-01 melk <4 rts,); Rantsoenbon E-39 <1 rts,). Afloss. week 4—10 Mei 1947;.- Zu ld vruchten: B7-E. 67L. 68-T res. <1 rts.); rantsoenbon E-64 (l-rts.) Af loss. week 23 -Febr,1 Maart 1947 Huishoudzeep: C-03, C-33 alg. (1 rts.); C-17 res. (1 rts.);.Rantsoenbon.' E-41 (1 rts,). AÜ055. week 23-^-29. Maart 1947. Onaer aan het ontvangst bewijs voorraad toiletzeep opgeven. Zie afzonderlijke publicatie. 7 Tabak (detaillisten):- 73-1 tabak' (8 rts.); 73-2, 73-3 tabak (2 rts,->, rant- saenbon E-_66 (1 rts.) Afloss/ weék 4—10 Mei 1947. Tcxttcl: Toew. text, goederen, Toew. Distex MD 85; I ttn! 25 VA ■510, 101 t.m. 140-VA, VB, VC/VD, VE 605 B. C, D. E. F (5 pnt.). 101 t.m.- 200 VF 605 A en B VA 705 (1 pnt);. m y^n70,5/ (5 pnU: B*82 (1 «n 10 pnt.) C-82 (1 en",10 pnt.). 2 ?e.t,CoT®ura- Verkoopmiien.,"Gross... detadhsten: 67-8, .68-7' Alg.(1 rts) C-05 C-17 Alg. D-12 (1 rU>; A-25S A-2S. B-13.B-14.C-07, (2 rts.)» Brandstoffen: 74 BV, 75 BV (3 rta) Mogen gezamenlijk .op 1 opplakveL Voor hen waarvoor deze week Is- aangewezen: Brandstoffen, Mndustr'iekolen; Nieuwe coupures B, C, D, E.-vèr- ringenrB; Geen vervahgingstoewiJ- V O DRRAAD O F GAVEN TOILET ZEEP M de, inlevering, van de bonnen' huishoudzeep in de week van 1 Juni •Hof' v a"s" dienen 'de detail-, tere opgaven kunnen-ip geen -geval worden aangenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 5