Wollen sokken voor een strijdbijl Zoek de zon op... Geef mij Uw kind, in ruil voor 't mijne, zegt men op de Markiezeneilanden De grote dag: Zondag 1 Juni Waarin G1JSBERT iets nieuws beleeft D Tahiti; verzamelpunt j van oceaanzeilers i Met de ,,Alk" rond de wereld X Geestelijk leven - Conserverend of reyoïutiönnair? Vrijzinnigen op de tweesprong VOLKSTELLING Tenniscompetitie Spanning in de eerste klasse Wielerbaan Feijenoord „Big match" in het stadion Ontspringt Hermes de dans? Jeugdpuzzle Gezuiverde plaats Zaterdag 31 Mei 1947 M^wsMi-CTocp-Tetllepen nutUr. alm h*a- onIslaan rlnm- r \?n xwMrtira op ome benen en armen, staken »ur re V"? dc ™n)iusc nono's. kleine „varte vlierjes. die staken a|M( r.c naren mtsmisl met e^n flinke maat marlspijkers. Het onderzocht, overigens oppervlakkig. Ons teveel aan cigaretten en de vuurwapenen moesten we bij de douane'.deponeren en als goede vrienden namen de heren afscheid. Het wachtbockje vermeldt: totaal afgelegde afstand 12935 mijl., res tant olie nog 250 liter, water .600 liter. Een zécr gezellige waterkant heeft Papeete ew, vaak wandelden we langs de kade. kijkend naar de mooie handclssehoeners cn de vele jachtjes en jachten die alle ge- verg werkte langhaam en eerst «a drie "of vier dagen vormde dit een meerd. met do kop naar buiten lig- Diaasje en daarna fCn zweertje. Een nog venijniger soort, hoi zandrlicg- i geil. Tahiti is het punt waar vrijwel je, aoor dc mlanders' Prussian Nono" cenoemd, kleiner en met witte i Ocesanzeilcrs minstens eenr, vieugcujes huisde allrén aan 't strand.-Deze naam was ontstaan doordat j aün geweest. Aan bakboordszij ligt dit_ soort tijdens hrt „bezoek" van de Duitse oorlogsbodems in Comptrol- i ccn zusterschin van de. beroemde lernaai yoor.'t ccrsl was opgemerkt. Islander van Harry- Pidgeon, de zo bekende „de ëp-sea-tramp" ook in de' Msrnuesas was hij bekend en Bob had hem daar ontmoet. P. EN"'der ïaatste daden had ik «et geluk niet de Friester en mr. Lebouchet de baai van Hakaui i te kunnen bezoeken, IVij bezochten de hoofdman der vallei cn op onze i vraag hoe ver het was naar de wa- i terval „Vai-po"' (..somber water"! verzekerde hij. dat bet niet langer dan ^en half uur gaans lanctin-i vaarts Wa$. Er waren paarden dis- ponibel en we besteten dc tocht te j maken. De paardjes werden ge- vangen en we stegen op. Zittend op j houten Zadels reden we over bei*?- j ruggen en< langs diepe afgronden van net scer wilde landschap Het j werd een zware en lange tocht cn hetlaatste deel-moesten we te voet afleggen. Het „half-uurtje" was. ondanks de paarden, al anderhalf uur ge- werden. Deze mensen leven zó ge- makkcliis pu het begrip tijd is voor hen van dormatc-weinig belang, dat ze allea maar een halfuurtje n<>®- xner.. Na een steile dahng waadden 'wy door een snel stromende rivier en hoorden de waterval' dof brórn- Trifn in de verte Een laatste. vror een' ongeoefende klimmer als ik. gevaarlijke daling, bracht ons in een diepe uitholling in dc borg?o De bodem van deze put was hoef ijzervormig on de wanden van dc berg rezen recht omhoog, gedeelte-' lijk zelfs ovei hangend. Somber water 'J N een der hoeken kwam de ras- -1 caae te voorschijn. Van duizend •Voet'hoogte virrp de rivier ha-u* water otrjjaa? in de put. onderweg onderbroken door een rotspartij, die de val aar. bet gezicht onttrek 'Het was. er kil en somber. Denanrr. w-agoed gekozen. - Somber water. Het .geluid was alsof een 'zware branding^ voortdurend op eer, slrand i rolde: De natuur had ons in haar ban en we spraken niet. luisterden slechts en huiverden! j De stnunnan van tl# ,Af.k" tav kt niet wipe pi aal over de o >:#»riee1itjende, vapk ,w>»bare schoonheid van die StHle Zput- zec-eitaw/engrotp. de Markiezen. De beman ui ruf -,N het schtepje ruilt wollen sokken en rode zak' doeken voor in acht y<- kunst- voor ker pen en saai- verbaasd over enkele gü'r.ouiirvt' de.t in boort inger 4 F vb nut- gaa* k*t anker losT-dhitk 7 VU mijl r er der op, de ..Pa, el can. dc S'dte Oce an»".. rocjq! I n Pnpce'e, ie hoofdstad cmtmor.t men Helfan dors en e> bqgen j ch'jfs, die. net aft 'de „.lik"' rond de tre.'dd se'd'etc heT vtihiev.de artikel mtdr a ner het i'et blijf op Tahiti. Geef ons.de Alk maar! A AN stuurboord ligt de Y^wl: „Nordkapperen". die eeh week voor ons. op 23 Juni 1946 uit Ko- p.enbagen vertrok en hier twee we ken eerder aankwam. Deze'„Colte- gas" hadden de Galapagos aangc- lopen maar waren vandaar meteen naar Tahiti gezeild. We vernamen in spilboa voor hcl_ eerst van dijj schip, dat ons opk daar twee xve- ken vooruit vvas. Deze stalen ya^'l 'van 16 meter is van Duitse oor-1 sprong cn reefls 42 jaar oud. Het is ceh snel schip "want 'hun gcmiddel- i de is 5.2 mijl per uur. het onze ón- j geveer ,4. mijl. Toen .de bcmannjng ons echter vertelde van hun reis Dn van hun ervaring bij hoge achter- oplopende zeeën, waarbij hun schip j hevig slingerend telkens de g'ck door het water sleurde, zodat alles'j brak. lummclb'out cn beslag.toen prozen we ons gelukkig te reizen in j de Alk. Die'ga.at niet zo snel. maar J De dag vóór het vertrek was ge- Tve hebben zeiden water aan dek vuld met af schei ets-visites.. Het be- i pu het leven is heel wat comfórta- son om half elf bij de a dm mistra- beier- De Alk is wè.1 de kleinste', tour; die ons.; na een kostelijke 1 vsn de drie maar: ..geef ons de Alk drank, een mengsel van -wijn en.: maar": Verder moeten hier zes jaa: vruchtensappen, een uitgebreid-di-geleden Iwde Hollandse jorrgèn: cn doe dat in zo'n practisch zon- dan staat een garnering van afste- ncbadjurkjef Een bolero erover en kende banden hee' aardig; bij effen U kunt er zonder het minste be- materiaal kunt U er leuke motief- .zwaar mee in de stad wandelen. jes op borduren. Maar irt tweeërlei Maakt (J het helemaal van dezelfde stof, mits goedgekozen, is het bc- .stof 3 M, van 90 c.M. breed), slist .een succes cn.... zen goed idee om van oud nieuw te maken! Het patroon is getekend voor bo venwijdte 92 c.M. maat 42). De aangegevenma/en zijn in c.M. iVaden cn zomen moeten aange knipt worden. Het patroon van hel voorpandje en dat van dc gordel los van elkaar knippen. Dc aangegeven gedeelten aan de bovenrand van de rok rim- pelt U .in, evenals die aan Iret vodr- pandje. U zet de. delen van lijfje cn gordel aan elkaarwaarna V ze met de rokverbindt. De linkerzijnaad van de gordel blijft open voor een split, dat zich tot hel pijltje in de rok voortzet en van ritssluiting of drukknoop es: voorzien wordt. .Veemf dé gordel in afstekende stof dan kunt U. hem ook smal langs 'd kant opstikken. In de opgeknfpf^- stukjes van bet voorpand legt U een plooitje, zo dat ze 3 c.M. breed wor den. 'De bovenranden werkt U met een schuin genonien.Jreep stof van 3 c.M, breed 'af (zie stippellijn): Hieraan zetten wé de 3 c.M. brede schouderbanden van 'dubbele stof. die over dc rug kruisen en op het tekentje aan hef rugpandje ge knoopt worden. - In het voorpand van dc .bolero wordt een figuurnaad iq. gestikt. Kraag cn manchetten maakt (J van dubbele stof,.waartussen U de ran den van halsopening en mouwen zet Pas eerst het papieren patroon voor U de schaar in de stof zet.' ELLA BEZEM CR 'ner aanbood. Bobbehoordetot de genodigden en hield. als. steeds, het gezelschap aangenaam v bezig met zijn verhalen en zijn grappen.. 'Daarna gingen.-wij fiC2amenIiik. naar pêre .Dcsiré. die ons hartelijk ontving en -afscheid nam met een - vaderlijke handdruk Even later zond-hij ons een flinke mand met vruchten yoor - rie reis. 's Avonds namen wij afscheid van Bob. onze vertrouwde vriend >-an zo vele 1=>' •goede enonvergetelijke uren.-. Zijn d® hartelijke vróuw had voor elk on- n» zer een mooie tas gevlochten afscheid.: 'Goede ..Mama Bob", zullen U nooit 'vergeten mét AT'end el ij ke, glimlach ep uw gast vrij gebaar. - ;eveestmet een scheepi waarschijnlijk van de "Westkust van Amerika gestart; Zij. verdienden j wat geld met het geven van lezin- gen. .muziek en dans in Voléndam- mei' kleding'en het rraken van fn- to*^ Dat zij uit Nederland vcrirok- ver. zouden zijn met htm scheep'?. I k«ndf>i M-ii moeilijk cd over». Tn h"t Panama-kanaal verzekerden. Öe Uinds^n one. dat wij het ^c'ste Hd- .iarhtie waren en onk op »n- RtnpideaUcm vernamen wij van dit scTieeoje.- .en Toen liet. bekend was .„.dat wij We i hinr-p waren. kwam°n verschilleri- do Hollanders ons direct on^oefcen en we 'hebben - al. verscheidene af spraken on de kalender staan. Zo Het.: was-er als een sprookje en i pi p - fantasie k„n mm -.JJ t anlsersptl speeWa Zelfs met. Wcini,. zich ccn eeuw terugdenken, ('ten up deze plaats dc Chiefs uit de ver schillende %,a!leien hun hijeenkom- sten hielden, .van top tot trrn ce- tatoucerd cn getooid met Imn veren hopfddek*®!. bijeengehouden do«?r haar liédje:' ping,, ping ping.. De heer Debouchet bracht een zak je post aan boord. l.Foste France" is de gvlode zak gemerkt, en we zijn c*us tijdelijk een mail-schip. „Wij zeilden langs de kust en na- Naar Tahiti i zal ook Tahiti.' ..Parel van de Stille Oceaan".voor ons >vel weer - veel' interessants opleveren, waarover ik dan in een volgen dg.-'brief hoop, te berichten. een baiyd van. seV.Hdpad rn eoens- ;v-vn met dc ogen atschetd van de. t iu de.! Mavquetai, thans eilanden v schoonheid-.en avontuur, van rust en vrede!. Langzaam zeilden wé in de richting van de Tuamptit's of., Dangecous Isles. Hun. naam "is goed gekozen want de meesten van de 75 eilanden, zyn koraal-ringen, die zich slechts enkele' meters boven de j vezels-Eeii grote pac-'pachut nabijheid was kcrinrliik het hoofd kwartier Kewepst. waarop een zwar te taboe lat voor elk vrouwelijk wezen. Overtreding van hun stren ge tabne-wetten werd met dfe dood gestraft. Huivéring'.vekkerd: ja, angstig v/ild. schsrncrilï-donker cn somber. - z verheffen1 doch machtig en indrukwekkend Geheel'begroeid met eocpspalmen was deze" plaats Er groeide 'niets, sluit rte/.e ring een stille vredige *la- want zoivaestralén kenden slechU goon in. enkele nauwe pYssen go- op bepaalde tijd van het jaar even v-en toegang <ot dit rustige water de bodem' bereiken, cn er" was se>'>» Earsl on enkele mijlen! afstand riet i licht genoeg om .co^de„foto's.te r.e- men (!cz? koraal-cilsnc.en als een men. Nooit zal ik dczn.nlaats ver- j lange groene streep aan de horizon BRIDGE EN AAKDBEIEN Evffnals het Vorig jaar wordt op Zondag .29 Juni door de. Beverwijk- se Bridgè club ..Sa ns. A tout" in. dé grote veilinghal - te Beverwijk de jaarlijkse 'Aardbeien 'Bridge Drive 'georganiseërd. 4- - .W.s 92 c.M. '9 Zx KRAAG VOOR PAND GORDEL GORDEL JA J5 ACHTER ROK VOOR ROK ACHTER geten. Het grootste contreit dat ik tót heden, waar ter wereld óok heb aangetroffen. was deze put H«s 'doods én'het zonnige, larher.de. blakend-"ritte strandje op enkele mijlen afstand. hit zee oprijzen, veel later ziet men Een van de meest omstrèdén twist- riog het .blanke strandje, béstroóid [punten van 'recht- en vrijzinnigen metvkóraslblokken. in de Hervormde'Kerk i^ wel de Voor WO 'Tahiti aanliepen moès- ?üt°n1™,1= "W. in. b|tW"t" a* «ftnVi -Bun king tot de bybel. Een honderd -jaar !fiL S ÏS geleden werd in'vrijzinnige kring ünj 1 j i en W- u -- m°l°r zacb 1-• aan de menselijke rede een zo ruime Kode zakdoeken m trekbij staan. Een buiige regenachtige plaats toegekend.'dai. do bijbel als Z tin Tr-VMr> ,ia naar vs?" haast ten einde, toen we woord van gezag \vr ij wel geen kans \/IJGEND zOwhien we de paar- prn V|Cr uur in de morgen tic+ vuur- krccg cn aan de rede ondergeschikt den weer op en reden teiug utie van Vpnus-Foint waarnamen, j werd gemaakt. Het spreekt vanzelf, naar het strand waar oe outrigger- -p/e lagén to laag en moesten door dal in d e t:.icl de tegenstelling tus- T-... '"uaan„ canoe g-reee la;; o*n m» rloor de ie wind 0*m ,c k-uisen. Een taai brar.dinp aan .boora te brengen. j «„'Srk. stampend in rie holle zee. sl£?Jfun£ '^.h,ie traaf,mmiiwSr Om nogen uur pikten tvc rnkete '.'waarvan w» vele «xam'pla'rerj Catbedraal en .nlUinetverkraiten. vindt .grote af- T'rr "n kerï, m Te »S»o-<fc «anjn 1 trek bi de jachten, die deze «ilan- ««"f" Papeete, qe apoWplaaia. den bekeken. Het ruilen was een 1,0 kwam u!« n\. n=" tenédradige. geschiedenis. Zo nu en mJP <"a loods over. die direct de dan kwam er een cano langszij on fjf'.-Jl "cee'? op motor dc pas door het Koraalrif na een kwartier rondkijken .glimlachen: kwam varr onder 'de bank. een zakje riet een bewerkte schaal of een ..moderne steneri- tijdpcrk-bi;!" voor dc dag. Tegelijk wezen zc dan aan wat ze ervoor wensten. Horie zakdoeken -waren vel het meen't in aanzien. Ze ble ken prompt, naar dc dorpsschonen .te verhuizen, die er trots mee rond liepen. 'Daarna:-volgden tabak, cigaretlen en gereedschap. Ook kleding was een goed, artikel. Zelfs ce kapitein z'n dikke wollen fokken..'door hem meegenomen om'in -Straat^ Wagcl- haen te dragen, werden aangewe zen. Een prettige "dracht in een l^hd waar dc thermometer in de kajuit rü»t beneden de 90 graden kwam! We trawldcn steeds en vinger. prachtige vissen rr.ct fraaie kleuren én „tatoeëring". Vrouwen speerden - van de rotsen af in de morgenuren in enkele minuten een maaltje vis .voor hét gezin en bereid mfct een. faus tian cocosnóten vormde dit een uitstekend maal. Bread-fruit, zoete aardappelen, manga's, kreeft, 'het :s alles slechts ecn.kwest?e van ver zamelen, het is er in overvloed. Hier ruilt men. kinderen C OaiMlGE gebruiken doen- jCk? V; vreemd, aan, zo hüvóorbeela het "adopteren ,van klndcrpn. Het' is téél. gewoon wanneer, een moeder haar kinderen aan andere mensen1 i -geeft,', maar zelf van derden wéér '-ijtliid er en'adopt eert, .zodat wéér be- 'S-slist v^ in de .war raakten. Wan-, neeryre Then vroegen yyaarom ze |i dat eigenlijk deden, bleek meestal p:v' ':dat: de buren of anderen er onvbad- 'fr??ujjén gevraagd èn zij niet hadden willen. weigeren!" Toch honden ze f: 'yytl van kindereD - en wann'ccri.' er ^üï'él eens: gestraft werd, viel dit'by de omwonenden nooit'in de smaak. Éen mooi maar vreemd lanch waérvan véél te -vejfeUeh -is^jnaar.' ^:lónzë''tyd:;ié beperkt en wé hébben. 'i<:deV mededeling.gekr.egcn; dat. we fr epoedig moeieir vërtrekkèn; Tahiti, op 700 mijl afstand, is de.-volgende iaveu en wanneer we alles niogen •geloven wat er van geschreven en V'verteld wordt, wacht ons nog véél 'icooiscn intéressants;. doorvoer. De vaste bezoekers, .dokter, poli tie en douane kwamen aan boord en voor het eerst Werd'het .schip sen recht- en vrijzinnig zeer" zienlijk was. - Gaandeweg echter zijn de. gren zen- minder scherp -geworden, mede dank zij 'de invloed, van de Z,wit- 'serse hoogleraar Karl Barth, die in beide, kampen een ware ..omkeer van het denken" teweeg bracht. Tij dens de oorlog 'zijn gemeerischappe-, lijke besprekingen geVoerd waar van de z.'g. Doomse stellingen een neerslag-zijn en na de bevrijding behoorde ook de vrijzinnige Prof. Banning tot'het rondtrekkend drié tal, dat alom in den lande een ver- yONDAG' £j-ze weèr zulten weer ih de öchiendschemer door de straten rekken 'jong en oud met hvn vish engel over de sch.oudcr .eh de kanis op de ru'g. Het Hen- gelseizoenis 'ge. opendl/Hf U 'en ik zullen ons nog eens ontdraaien in bed.:..it wat. zeg ik, ik..., ik ga mee - Zon dag en m'n jongens ook! Móeder zal hét. wet eenzaam hebben, maar 's avonds iacftf ze als wc de vang$t gaan snierken. TFhni we zullen' zemee brengen, de knullen - cn gezondheid zullen we met scheppen op-: doen. Alleen Hefheb- hers van hengelsport weten wat het bete kent -een heerlijke visdag buiten, in dé zon en in de' frisse lucht. En zij ook we ien wat1 een" genot het is .'s avonds te- rug te komen in de stad met gebruinde gezichten, met of zonder ~rvis, maar overgelukkig 'en heer lijk üiigerusf voor de komende vermoeien de werkweek. Laat zc maar mees muilen dé langsla pers, die moppen, tap pen over dc henge laar,die 's avonds terug komt met een „sfufc. in zijn kraag". Dat is uit de tijd. De echte sportvisser zoekt de vrije paf uur, aan de waterkant', en drinkt de frisse lucht met vólle teugen. 7k zal -er bij zijn Zönr dag, op het. 'pontje, mijnspullen zijn in orde en' die van m'n jongens ook. En nu ziendal we het fcef- r.ctjc vol krijgenl nieuwing van, de Hervormde Kerk bepléjtte. De toenadering tussen - recht- en vrijzinnigen .is intussen In een der mate' vergevorderd'stadium geko men., "dat Mevrouw ds. A'. Mankes Zérnikèin. een artikel 'in/ De Groene" van 3 Mei j:l- de vraag stelt, of het vrijzinnig protestan tisme een" blijvend verschijnsel is, dan wel .-een zal' zijn 'van/ voorbij gaande aard." of., zoals zij.hët uit drukt een mutatie of een variatie. Wat honderd jèar geleden, .ondenk baar was. is nu. het géval:. ;,Vrijzin- nigen. die de -"bijbel wèer. Gods Woord,. Christus Gods Zoon .noe men. zyn geen uitzonderingen meer". Is hier. sprake van ontrouw aan de vrijzinnige leer of is het vrij zinnig protestantisme 'n 19e eeüwse variatie, die de 20ste eeuw niet zal overleven? j Prof. Banning ziét volgens Mevr, Menkes een strijd tussen het conser verend en het. revolutionnaire mens type, In zijn openingsrede voor de vergadering van modernetheologen, die onlangs te Amsterdam werd ge houden., l^eeft hij voor ds laatste ge kozen; daarmee hen. die willen vast houden aah de .(vrijzinnige) tradi ties. afwijzende. ..Maar'', zo, vraagt .Mevrohw Mankes, „vallen zij. dié kerk en bijbelgezag willen herstel len, niet pp. neg veel oudere tradi ties .terug?" -• De Amsterdamse hoogleraar, dr. Van Niftrik wijdt in ,,De' Gerefor meerde Kerk" yan 22 Mei j.l. een bespreking aan het. artikel*van -me vrouw Mankcs. waarin hij zegt: ..In onzeTd.i. rechtzinnige -Red.) krin gen'is Prof._ Banning -dikwijls "de ..boeman"; hij is „links", hij is „yrij- •zinnïg". Tn vrijzinnige- -kringen is hij óók 'de .hoeman"; hij is te ^rechts", hij „valt terug op de oude tradities". Een figuur ais ..prof. - Banning wet tigt de verwachting, dat het toeriade rm gs pro ces tussen recht-'en .vrijzin nigen nog niet is afgelopen en^men is geneigd, aan ie hemen, dat .het vrijzinnig protestantisme al^ een „variatie", een voorbijgaand ver schijnsel moet worden beschouwd al -.staat een. Mevrouw Mankcs nog ver van de orthodoxie vandaan. Meér'ouw Mankes zelf werpt nieuw licht op de zaak, als zij een referaat van mr. dr. H.Jv Hearing citeert, waarin, deze de neó-orthodo- xie. v'an de Amerikaan Niefcuhr be handelde'; ook.een stroming, die naar beide zijdèn openst-aat. En zij duidt er op, dat-in.tal van landen een nieuwe geestesrichting doorbreekt*.; Tri Amerika vertegenwoordigd dóór Niebuhr, in Nederland door Krae- 'mer, inFrankrijk door Denis de Rougèmont en. waarbij ook ^.Ge meenteopbouw". hoort.dé - vernieu wingsbeweging in de Hervormde Kerk, waaraan zowel dóór vrijzin nigen als rechtzinnigen wordt deel genomen. V.; Als dit. zo is, als er inderdaad iets nieuws komende is, dan is het vrij-' zinnig .'protêstahtisme volgens-: me vrouw Mankès noch een mutatie, die blijft, noch eón"yiriaüe,. die'in h'et oude terugvalt, maar één van de voorbereidingen op net niéuwe. In de hoofdklasse zijn de beslis singen aangaande de afclelingskam- piocijschappcn feeds gevallen: Lci- monias I en DDV I zullen reeds, op 8 Juni (ko vroeg is nog npoit voor- -'gekoinen, menen wc) om "het kam pioenschap van Ncdcrhind speler». Zij hebben deze Zondag nog een wedstrijd te snelcn, doch deze „is slechts vai betekenis voor de ande re ploegen: AKC zal door Leimo- nias definitief op de laatste plaats gebracht worden cn NMC in II evenzo door liet Spiegel. Dit zal daii zelf op de tweede plaats komen Intussen is jn de eerste'TJisso nog geen enkele beslissing gevallen over het kampioenschap. Dc komende Zondag zal waarschijnlijk" uitwijzen welke Rlocgcn kans hebben promo tie-wedstrijden tc'gcn de nummers laatst der hoofdklasse (AKC- er. NM.C) te moeten spelen. In afde ling I komt L.eimonias .111 in; aan merking. hoewel Park Marlot nog niet geheel uitgeschakeld'is. In af deling Jl'kan T-hor zich wel zeker achten van hri kampioenschap; het heéfr een veilige voorsprong op Alta. In III zat/vermoedelijk dc Zondag, te spelen wedstrijd "tussen Róód Wit en HiJIcgcrsberg de be slissing brengen, althafis wanneer de Rotterdamse ploeg haar' zc^c van rt5 weet te herhalen. En m het Zuiden-heeft B.B., hoewel het nog-drie afgebroken wedstrijden uit te spelen heelt, zoveel hetere cijfers dan de andere ploegen dat het a! vreemd moet lopen wil het "kam pioenschap aan de Bossche ploeg ontgaan.' - Tcjmisprogramma Hoofdklasse: Afd. 1; Den- Haag: Leimonias. IAKC I; Eindhoven-r- Hilversum. Afd 2.'Den Haag: NMC I H^t Spiegel 1; Amsterdam: DDV" I Leimonias II. Eerste klasse, Afd. l. Den Haag:- Leimonias .III—PDV II;- tltrécht: F.hijnauvven I—Park-Marlot I. Afd. 2 Amersfoort: Alia IFestina I; -Den Haag; Thor I—NMC II.. Afd. 3. Den 1 Haag: Rood-Wit I—Hülegersberg I; Bussum:" Het Spiegel TD-WGA I. Zuid en ^Tilburg: Pliilharmonie I— Wpbumpark I; Den Bosch; Bastion Bazelaar I—Breda i. Zondag zal op de geheel gerestau-, reerdé Wielerbaan^. Feijenoord aan de Krommp Zandwèg te Rotterdam, behalve: een 2-uürs koppelwedstrijd als_extra' nummer verreden wördeh een achtervolging' tussen de spec ia- list" op dit gebied, de",-Rotterdammcr Jan Gicseler, en 'de Amsterdammer KuntsL Verder wordt nog gehouden een klassementsrit óf eventueel en sprintwed strjjd In matches k deux, waaraan o.a. zullen deelnemen G. Bonté koe,<en It. Wing.sIn het hoofd nummer, de twée-uurs* koppelwëd- strijd komen. o.m. uit de koppelsA- de 'Korvgf-Ve rschurenJef. v. d. Vyver—varr Gerven, Vethaak—de Ruiter, v. d. StarMatena, Tillieu Bakker, va/t Stratenden Otter. Van Schopenhauer wórclt ver- tel cl, dat hij" eens wandelde in een bos. Een bordje ..verboden toe-, ganp". aan een boom bevestigd, had hij niet gezien, want, hii was. zoals men yah 'een filosoof eer wachten kan. in diépe ge dachten verzonken. Eén boswachter, die zich verdekt had opgesteld en hem de verboden weg hiel zien in gaan, meende déze overtreding niet te kunnen laten passeren» sprong te voorschijn en heet Scho penhauer toe; hal tï wie zijt gij*?- V-Daar liep ik net over te denken, was Schopenhauers antwoord. Vanavond moeten allen de formulieren voor de volkstelling invullen. Bij de eerste- vraag moet gij invullen wie gij zijt. Met naam eri voornaam is de beant woording gereed. Een bekeuring behoeft niemand er v'an ie vrezen, ook geen inkwartiering of belas-, tjng. naar ons nadrukkelijk op liét omslag wordt verzekerd. Met een eenvoudig, eerlijk antwoord' hebbenv wij orize plicht gedaan. Niet een boze. boswachter, maar een vriendelijke: en vrijwillige tel ler of teister bezorgt en baalt de formulieren énis. ons, als wij 't alleen niet aïkunnen, zelfs 'nog behulpzaam. Moeilijkheden of on aangenaamheden behoeft dit ons dus niet op te leveren. Toch js de ze eenvoudige daad be tekenis. omdat daardoor 'een beeld, van dé samenstelling .-van ons yolk wordt verkregen. Maar als wij met de invulling der. formulieren 'gereed!zijn, kan het toch geen kwaad nog eens na le denken overhét antwoord van Schopenhauer, wapt-om' waar!ijk te weten wie wij zijn, moeten wij nog op andere vragen antwoorden dan die 'dóór eèn boze: boswachter of eén behulpzame valksteller, worden gesteld. - B. J. AIHS. Verboe ven—van. Vliét en Riethoven Rosbergen. Vethaak heeft Dins dag j.l. dë Rónde van Zaandam ge wonnen; de strijd; aan dc Kromme Zandweg kan dus. ook spannend, worden. Op 10 Juni a.s. zahOueiitfiT ïïièyer zijn; half zwaargewichtti- lel verdedigen te^cn P.ene' Doo-. renboé. ir» de ApoJlolial te Am-, Étertiam. pe voetballiefhebbers kunnen morgen hun hart .weer ophalen, want In liet Fëyenoord stadion be gint de worsteling om-het begeerd®, plaatsje in de eerste klasse. Excel sior en S.V.V. zullen hier, in 'af- ivaehting van de derde candldaat (VUC of Unltas) beginnen met de degens te kruisen. Ook iri"Amsterdam is het hóogtH- dag,'want7 daar kunnen de ,,Bdc- eers" kiezen tussen Volewyckers— Blauw Wit en, AjaxHermes. De -• Amsterdamse grocn-witten hebben- aan !n gelyk spel genoeg om zich kampioen te noemen. Verliezen'ze - dan moeten ze nog afwachten wat Blauw Wit in z'n laatste wedstrijd -1 doet. Wint Blauw Wit die ook, dan moet .erinog .een beslissingswed strijd - komeq: AjaxHeripes ig uitermate belangrijk voor de Schie dammers; want. verliezep. zy en mocht Emma uitspelend van Edo "winnen, dan komen-'zrj nog in-groot d eg radat 1 c ge vaar. De voot Zondagvastgestelde wedstrijd; NeptunusXerxes ~zal .eeén doorgang vinden. Vermoede. Üjk vordt deze op éen Woensdag- avpnd gespeeld. - Jubïïeumconcours van hét .Ned. Hengelaars Yerbond «Ter gelefrepheiii .vap hef 23-jarig bestaan van liej Centraal Neder- lands'.Hengelaars. Verbond, afd..Rot- terdam zal op'Zondag 6 Juli in d®: LeidseVJiet .onder de 'gérneent® Leidschendaui een grjot jubileum-, concours tvordéh; gehouden, waar-' aan zowpj corpsen- als persoonlijk® hengelaars kunaeu dótlnenjeo. Elke - vereniging kan met .een'corps van 5 hengelaars jnschrüven^ persoonlijk® deeloamc onbeperkt. j - Beste jongens én meisjes, Of het -mooie weer jullie er piet yan weerhouden zal. ^aan het paz2e- lën te gaap, ;weet ik* niet. Maar er komen telkens, -zoveel oplossingen bij. ónze piizzle-redaêtië. binnen, dat wij. hét nlaatseii van wat raadsel tjes toch niet. achterwege, wilien la-.' ten. a|' zijn .ze deze.'week ,wat :gé- makkelijker dan ander-!! - j.fk ben een vis. die in een vijver we rot. Geef mij *n ander staar tj® eh ik'word een- vloerkleed. 2. Zonder spreken, zonder liegen» - Zónder iemand te bedriegen, j 5J"e^t,hij zonder bevrepsdhéid, Aan een iéder, de waarheid.' Onder de inzenders vrö de juist® Óplftssing worden drieboeken ver- looti Inzendingen vopr Vrijdag'fl 'JunT aan rle Redactie - van „Het •Rbtterdamsch Parool". Schiedamse- einge] 50, Rotterdam.. Op de enve loppe'vernielden: .Teugdpuzzle. De op lossing -van onze-raadsel» van. 17 Af.eiyis als volgt: T. room^S." roz^ 3. rqèf: 4. ruig; 5V raar: -6. Rome: S. raat. De naam Van de prinses is dus MARGRIET. •Na lóting werd een!boek gewon nen door Pret. Hetstek, "Oudedijlr 30Ji, F£, Jurgens. Oude Raadhuis- laan 67a, HiMegèrsbcrir en Jan H. Krijgsman,Oosjüijk 1.76e, ..Middel bands. De boeken' worden door' on- ze administratie' toegezonden. k N wie V stehan Ondanks hun minder prettige levtn" hébbéri de Èerlijhers nog een zeker gevoel voor'humor'be waard. Een schaterlach 'steeg on- langs'in eèn der (ramsop, bij liet volgende voorvalletje; Een jongeman ex-lid van 'de nazi-partij, blijkbaar stand op, voor een ^charmante jonge' 'dame.; Maar: de schone weigerde te gaan ziften, „Ik neemgeen 'plaat.f aan van een gewezen mzi" xéi ze resoluut. Tlktnop. ging èèk Amerikaanse soldaat, 'op. de yvrijgekomen plaats zitten maar der hief. zich .Onmiddellijk weèr,. de dame gent. ■tstcllend im't de médedèling:y..h,v kunt u wel gtianzitfërG de zitplaats is (/ede: nazificcerd". ...y ric "ben/jij?" zóngen de steïnmetjes nog'eens.als een refreintje toen Gijsbert geen ant woord gaf; „Waar zijn jullie 'dan?'1 vroeg hii ergens In de lucht. Je ziet ons' niet Wi j, zijn er wel Wij zijn om op te eten - -Maar niemand lust ons.,-. zongen de wurmpjes droefgeestig. "Aangestoken door het dichterlijk^ in hen, berichtte Gijsbert toen:' y .Ik kom,-uit het circus Ik.ben beroemd - en Gijsbert 'KONIJN Even was het stil. Nietlang, wantvóór de wtirmpjês nieuwe fluistemeöedèlingen konden „dóen, was er een geritsel in de blader an 'en voor' -Gijsbert stond, eensklaps ,een .'veldmuis niet een vreselijk lange staart' en een verschrikkelijk snugger .gezicht, die Gijsbert vor send bekeek. „Ziekjes?" vroeg, hij niét eeh piep .stem". Gijsbert wist',niet veel belet te doen dan. hém sprakeloos, aan. te' glossen. De muis .verwachtte blijk baar ;geen.;antwoord. „Hela hopsa"-» zei ;hij flink- en begonmet kleine 'dunne, pootjes- in'. Gijsbert rond' .te •knijpen. uBlijf van me - lijf", zei Gijsbert, war.t hij kon~het niet heb ben'als. ze aan hem zfrten,- -;.Aha>r, -antwoordde; de -''muis. duister en klomvUegensvlug in de frambo- -zenstruik- ter hoogte van- Gijsberts' neus. -' Daar aangekomen* kneep hij er met een onverwacht 'gebaar in. Gijsbert werd er. 'onaangenaam door 'getroffen. Nvónt hetbelette hem, adem te- halón,; zoals*"hij dat-tot-nu toé altijd gewénd was: geweest /Laat dat/mirakel", sprak hij -heü- zig en( opende zijn. bek in opperste .ademnood. „Even in de''keel kij ken", riep." de .muis opgewekt cn stak zijn kop halverwege Gijsbèrts bek;. Dit vopd hij ZQ on géhoord, dat hij een Ogenblik ernstig overdacht de muis eenvoudig door te slikken, maar hij..lustte geen. muis. Het beest trok zich terüg uitzijn keel...Tong goed. alles in orde", rapporteerde, het in- het. algemeen. Gijsbert had nu .-.zijn tong teruggevonden» „Watr heeftdit„ te betekenen?"- sprak hij uit -de hoogte. - ..Wie geeft u het recht mij 'te bekijken cn te betasten of ik een een kunstvoorwerp ben?" De muis, scheen helemaal, niet te. luisteren- en; .keek Gijsbert nog altijd doordringend aan...,.On gelukkig?" vroeg', hij ón' keek pien ter. Gijsbertverbast door déze vraag, antwoordde tegen; zijn zin, „Soms", zei hij, „en soms wat- min- dër„Prachtig» prachtig", de muis klapte in/zijn .miezerige poot jes en scheen er zovrolijk van te .worden, dat hij'.een vreselijk vals lied. aanhief met &e volgende, woor den: .- ".- .-' Daldaldaldal dalderiedaldaldaH. „Je bent .bèroemd" zei de "muis;- gezellig, „ikhoorde het je/zeggen/' ï*(cu,je ziet-hét: roèm maakt ook niet' gelukkig. Wkt een bof, dat ik je "gevonden heb. Mijn-dag is goed, Je moet direct v/orderi 'opgeno-, Kiehv.." „Wat bedoel je en .wie ben jé?" 'zei Gijsbertgebelgd,--want hij kon- niet inzien, dat ongelukkig .zijn iets, was om óver te. lachen, zelfs "niet- door anderen. .De muis.;riichtt^ zifch.v hoog-op. stak de- smalle-borst voor,- uit en zei: ,Jk ben Pil,- de zieken--- aanbrenger".Ik ben niet ziek"» stribbelde Gijsbert tegen.' „Nee, maar ongelukkig", zei Pil.-tevreden. ■;,Ik heem-, je, mee naar het „Hospi taal". voor Zieke'" 'en Ongelukkige Dieren". Ik verzamel zulke dieren- voor het meisje Aphrodite". meisjeAphrodi -i'wat?-w'' vroeguijsbert./„Tee", legde Pil'uit. ;jZij is zo lief en .zo goed,/datzij,- geloof ik, éen' soort, engél. isi Zij houdt van dieren en- doet; ze nooit kwaad. Alleen xpaar goed en ik helj) haar", besloot hij machtig trots. De wurmpjes-in de 'frambozen- struik.- die alles gehoord hadden, begonnen nu een lofzang op het meisje Aphrqdite: Zij is des ,v dokters dochter cn zes jaar. Zij. heeft veel sproeten en'twee vlechtjes. TWordt vervólgd) JLARIAN SMEETS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 6