HET ROTTERDAMSCH PARCDL Teleurstelling in Nederland en in Indonesië Wij gaan naar Scheveningen Abd' el Krim in Port-Said aan land gegaan Nieuw Hongaars kabinet in enkele uren gevormd r~ Maandag 2 Juni 1947 Vrij. onverveerd Zevende jaargang. No. 125 Zal Bjokja nota afwijzen? Aan beide zijden voor de andere partij onaanvaardbare voorstellen PAROLCSCOOP Weerbericht Vrolijkheid in het circusgebouw Volkshogeschool ,01aertsduin' geopend Vervoer van vee weer toegestaan Kleine botsingen bij Soerabaja Brand in dancing Brussels filmfestival geopend Het water eiste slachtoffers Herman Robbersprijs uitgesteld Haringvissers zijn bezorgd over prijzen Kleinere kranten? Marokkaans rebellenleider terug in de politieke arena Rebel versloeg leger van Spanje Egyptisch-F ranse wrijving Slechts twee wijzigingen aangebracht Russisch veto Koningin bezoekt „Rotterdam straks" Om half timalf rijtoer door de stad Red. en A dm, lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI. Directeur» B. de Vries PI. Hoofdreciacteuri Th. Ramaker Aldus weet A.N.P. uit gewoonlijk goed ingelichte kringen te melden. Er zijn toen talrijke besprekin gen gevolgd, zo blijkt uit deze in formaties. Daaruit is het vermoe den gerezen, dat bij de republikein se regering niet de bereidheid aan wezig is op Linggadjatibasis verder te onderhandelen. Ware deze be reidheid nog aanwezig geweest, dan zou verder onderhandelen mogelijk gebleven zijn en had de situatie een ander aspect vertoond. Het gebrek of liever de afwezigheid van be reidheid tot onderhandelen bij de republikeinen, heeft de nota, welke dr. van Mook vorige week overhan digde, tot gevolg gehad, v- De republiek maakte propa ganda tegen de federalistische gedachte, welke zij zelf in Ling- gadjali aanvaard heeft. Deze politiek der republikeinen is buiten het republikeins gebied De reis van de ministers dr. Beel en mr. Jonkman naar Indonesië, bedoeld voor eigen oriëntering en met het oogmerk persoonlijk contacten le leggen ter bevordering van een beter wederzijds begrip err vooral ook met nut doel de Indonesische verhoudingen, die nu eenmaal anders zijn [jan die in Den Haag, beter te leren kcnncig is voor hen een teleurstelling geworden. Juist toen zij op 3 Mcl uit Nederland vertrokken keerde Gani uit Djokja terug niet de mededeling, dat de zojuist besproken economi sche oplossingen met aanvaard konden worden. Toen de ministers de Woensdag d.a,v. in Batavia arriveerden troffen zii ecu situatie, die zij bij hun vertrek niet hadden verwacht. niet populair. Zo heeft Soeka- wati klachten over de propa ganda-methoden naar voren ge bracht. te regeren in het land van de Poes- ta's: Dinnyes, premier, en Kertesz, buitenlandse zaken. De ministers meenden, dat de re publikeinse regering elke twijfel aan haar bereidheid Linggadjati na te leven moest wegnemen, Er 2jjn ir, de republiek in de laatste maan den geen mogelijkheden geschapen het economisch apparaat weer np gang te brengen. In Oost-Indonesië is het echter aanmerkelijk beter. In de haven van Makassar heerst een druk verkeer en er zijn talrijke in dustriële projecten, terwijl ook de landbouw wordt gemechaniseerd. De deviezennood in de republiek is zo groot, dat de toestand, zoals die nu is, slechts twee a di'c maan den kan voortduren. Er is import nodig om welvaart te krijgen. Er moet textiel komen, er ligt eeu hoe veelheid goederen ter waarde van 400.000.000.in" dp republiek. De ze goederen moeten geëxporteerd worden om de deviezen-positie om hoog tc helpen. Terugbeven De Nederlandse regering neemt het standpunt in, dat zij teruggege ven dienen te worden aan de eige naars. De republiek zou dan een re delijke vergoeding krijgen. Het standpunt der republiek hier tegenover is, dat zij het recht heeft op de goederen en dat zij de be schikking mag hebben over de de viezen-opbrengst daarvan. Zij zijn bereid aan de eigenaars een/kleine vergoeding te geven. Dit is één der kwesties waarover onderhandeld is en waarbjj men geen overeenstem ming heeft kunnen bereik ia. Voor de reconstructie van Indo nesië is voorts een lening nodig. Deze lening kan de republiek niet krijgen zonder Nederlandse garan tie.. De Amerikanen willen volko men bekend zijn met de economi sche moceliikheden en willen slechts dan geld lenen, wanneer zii het vertrouwen hebben dat de lening zakelijk volkamen verantwoord is. Een verdere voorwaarde voor de reconstructie van Indonesië acht men een van beide zijden aanvaarde overeenkomst ten aanzien van het goederen- en devie2enregiem. ten slotte ook de organisatie van de voedselvoorziening. Over al deze punten is er bij de besprekingen geen overeenstemming berikt. Het wordt van Nederlandse zijde gewenst geacht, dat er eenheid 21J in geldpolitiek tussen de verschil lende eilanden óm ook de interna tionale positie van Indonesië een voudig te houden. Elke verdeeld heid t.a.v. economische politiek tus sen de eilanden onderling zou Indo nesië sterk benadelen, al zouden be paalde geografisch gunstig gelegen gebieden er wel bij varen. Politieke czardas DE VELE CRISIS en critieke da gen die land na land. en soms enkele landen tegelijk, beleven, doen zien, dat de Europese oörloggchaos zich bij lange niet „gezet" heeft tot een v red es-kosmos. Het kalmst en. het meest doelbewust gedraagt zich dc Noord-westelijke korst van ons continent, waar de Scandinaviërs, Engelsen en Nederlanders hun tra ditie hoog-houden van bezonnen vol keren te zijn (dit voor hen, die altijd menen defaitistisch te moeten mop peren) De Latijnse volkeren tonen drift, nervositeit en oimventèlirtgsgezind- heid. tenzij zij in de. klem worden gezet door een politiek van fascisti sche dictatuur gelijk in Spanje bij de mond van de Middellandse Zee, of dor een politiek van dollar-voogdij gelijk in de achterzeeën van de Oude Wereld. Duitsland zou de wildste dingen te beleven geven, als daar niet per slot de wees voor de bezettingsmogend- heden er diep bij de fiere edel-Ger- manen inzat. Tegen de dagen dat Oostenrijk op eigen kunstbenen komt te staan, kan men nog verrassende, onheilspel lende'dagen meemaken, waarbij de Hongaarse uit hel jongste week-eind en reeds verschillende malen vóór deze, nog maar kinderspel zullen blijken te zijn geweest. Het ware van de Boe da pester cri sis zal pas te ontwarren zijn. als. ge bleken is, of minister-president Nagy reden had uit te wijken naar Bern en daar zijn ontslagaanvrage bij de Hongaarse gezant in de bus te stop pen. Is hij gevlucht voor een com munistische- (Russische) arrestatie, of had hij gedacht van de verte uit iets nuttigs voor zijn land te kun nen doen? Naast deze twee vragen rijst toch de simpele opmerking, dat men, als men in hachelijke tijden, een partij leidt, altijd meer voor de zijnen kan doen en altijd veiliger is, als men bij zijn aanhangers onder duikt. In ieder geval heeft zijn daad zo op de verbeeldingskracht van de Hongaren- gewerkt, dat èr een pa niekstemming ontstond met al de gevolgen van dien: runs op banken, vrtde geruchten en rijp-ma king van de bodem voor .een staatsgreep, uit te voeren door de vastberadensten en ko elbloed igsten Het sterkst gedupeerd zijn Nagy's aanhangers, de kleine boeren;zij waren het die de communisten in balans hielden, en deze ïaatsten droomden ervan hun slag te slaan (en o.m. de banken te nationalise ren) vóór de Russische troepen het land zouden ontruimen, omdat het, na de ontruiming moeilijker zou zija. Maar ook de. secretaris der klei ne boeren, Kovacs, zit el geruime tijd bij de Russen in arrest, in weer wil van anglo-Amerikaanse protes ten. En deze Kovacs zou hebben verraden, dat Nagy e.a. een com plot hadden beraamd tegen de staat zoals de Russen, 'm goed-von- den. Nagy's secretaris is natuurlijk ook al gearresteerd. De kleine boeren zijn dus onthoofd of met lamheid geslagen, door de, Russen of door de loop der omstan digheden. Des te verwonderlijker, dat er in de chaos nog twee mannen te vinden waren, die zullen proberen NOG STEEDS WARM Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond: In de nacht en vroege ochtend enige nei'elvelden, die na zonsop komst snel oplas sen. Daarna tot ongeveer dezelfde waarde als van daag oplopende temperatuur. Zon nig weer, vooral, in het Zuiden en Oosten van het land in de namid dag enkele- verspreide onweersbuien met kans op hagel. Meest zwakke wind tussen Oost en Zuid, langs de kust koele zeewind. Aansluiten op het weerbericht Maandag 2 Juni: 3'Juni: Zon op 5.05 uur. onder 21.31 uur. Maan onder 4.47 uur, op 21.33 uur (Volle Maan). Waterstanden Rotterdam: le tij 4.10 uur, 2e tij 16.39 uur. Niet eens geworden Men is het op deze punten niet eens geworden, er zijn grote moei lijkheden en gevoeligheden aan beide zijden. Van Nederlandse zijde bepleit men als strikt nodig het op bouwen van een deviezenfonds 'ter vorming ener structuur, die onmis bare voorwaarde is voor de toe komst van het hele gebied. Eind April was er te dien aanzien inder daad een zekere overeenkomst be reikt. Nederland had veel conces sies gedaan. Gani ontving echter in Djokja tegenwerking en begin Mei kwam de thans bestaande contro verse naar voren. De republiek bleek zich niet vooreen deviezenfonds. eén economische eenheid, een cen trale deviezenpoïitiek en een gemeenschappelijke verkoopor ganisatie te kunnen verklaren. Men hoort nu de gedachte uiten, det de Nederlandse regering van koers is veranderd nu de uitvoering van Linggadjati tot teleurstellende resultaten heeft geleid. Het is ech ter niet geheel juist dat er een uit gesproken koersverandering is, im mers de regering houdt nog steeds vast aan de basisovereenkomst. Na tuurlijk verwachtte men niet, dat reeds dadelijk na de ondertekening van Linggadjati positieve resulta ten zichtbaar zouden worden, wei meende men iets van een resultaat te mogen venvachten vier a vijf weken daarna, niet slechts op eco nomisch en financieel gebied, doch ook op staatsrechtelijk en juridisch terrein. De verwachtingen te dien aanzien werden niet beantwoord. De aard der besprekingen was zo dat telkenmale als er iets bereikt v;as, dat op overeenstemming leek, de onderhandelaren der republi keinen terugkwamen met voor Ne derland onaanvaardbare voorstellen. Amerikaanse interesse Er is in Den I-laag een druk con tact tussen de Amerikaanse am bassade en buitenlandse zaken over de Indonesische kwestie. De Amerikaanse ambassade ontkent echter, dat er deze week een schriftelijke Amerikaanse nota overhandigd was aan de Neder landse regering. Wel hoopt men op een spoedige oplossing van het probleem, zodat de goederen van Indonesië ter beschikking komen van dc wereldmarkt. Xa S Mei zijn geen nieuwe formele slappen gedaan en het ziet er*, niet naar uit, dat dit in de nabije toekomst ook zal geschieden (A.P.). Het Indonesische standpunt Zondag hield het Republikeinse kabinet in Djokja zich bezig met het door de Commissie-generaal over handigde Nederlandse memorandum. Een betrouwbare bron zeïde vol gens U.P. Zondagavond, dat de Ne derlandse nota aan de Republikeinse regering waarschijnlijk op tenminste 7 punten zou worden afgewezen. 1. De Indonesische overwegingen luiden: De Nederlanders hebben ver zuimd te stipuleren of de vastge stelde interimregering een uitvoe rende of een wetgevende macht zal hebben. 2. Tijdens de periode van over dracht zou de Nederlandse regering een speciale positie innemen met „dé macht van het nemen van beslissin gen, welke gelijk staat aan een veto recht." Z. Onder' art. 16 van de overeen komst van Linggadjati. zoal®» het door de Nederlanders in bun nota wordt geïnterpreteerd, zou het Ne derlandse troepen vergund zijn re publikeins gebied te betreden in het belang van „wet en orde". Wij kun nen' echter geen buitenlandse troe pen op ons grondgebied toestaan. 4. Het memorandum neemt auto matisch aan, dat de Indonesiërs zul len vragen om Nederlands technisch personeel om de Indonesische de fensie op te bouwen. Dit is volgens de zegsman ..een andere list. waar door de Nederlanders hun troepen in het binnenland kunnen krijgen." 5. Het Nederlandse memorandum stelt de vaststelling vari een geheel Indonesië omvattend buitenlands valutafonds voor, hierbij inbegrepen de Malin©gebieden van West-Borneo en Oost-Indonesie, „welke beide ge bieden gecreëerd zijn zonder voor kennis én toêstemming. Onder een dergelijk gezamenlijk fonds zouden de Javaanse binnenlandse valuta worden gebruikt om de Malinoge- bieden te steunen, aangezien onze binnenlandse valuta de hunne ver overtreft. 6: Het voorgestelde fonds zou worden beheerd door een raad, waarin de Indonesische Republiek een minderheid van stemmen van 6 tegen 4 zou hebben. 7. Bezitters van ondernemingen zouden begeleid door Nederlandse troepen naar het binnenland terug keren. 8. Volgens de zegsman zouden zekere punten van het memorandum waarschijnlijk wel worden geaccep teerd, bijvoorbeeld de instelling van een gezamenlijke voedselcontröle- commissie en een comité om de voor bereidingen voort te zetten voor de ontwikkeling van de Nederlands Indonesische Unie. Dc speciale Parooltrein, vol mei vrolijke stadgenoten vertrok gisteren voor de eerste keer naar Scheveningen voor een bezoek aan de show van Boyd Buchman, in het Circus te Scheveningen. Zaterdagmiddag werd onder grote belangstelling te Rockanje de volkshogeschool „Olaertsduin" ge opend. De heer Prof. dr. P. J, Bou- man, voorzitter van het hoofdbe stuur was. verhinderd. Er was nog bovendien een kleine tentoonstel ling van foto's van het werk over het gehele land en van handwerken, weefwerk en houtsnijwerk. Aanwezig waren o.m. de burge meester, wethouders en secretaris, van Oostvoorne, de burgemeesters van Brielle, Rockanje, Nieuw Hel voet, een vertegenwoordiger van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en voorts vertegen woordigers van de gemeenten Rot terdam en Den Haag, het bestuur van Volkskracht, de rentmeester van Volkskracht te Oostvoorne, de presidente van de afdeling platte landsvrouwen en de bestuurder van de Hollandse Mij. van Landbouw, de heer Schouten van de Rotter damse Gemeenschap en vele ande- De voorzitter van de volkshoge school "OJaertsduin", dr. H. G. w. van der Wielen, schetste de tot standkoming van deze school, *Hij sprak een woord van dank tot hen, die door royale medewerking de stichting hadden mogelijk gemaakt, speciaal Volkskracht en Volksher stel hadden daarin, een belangrijk aandeel. Dr. van der Wielen gaf voorts een korte schets van de eerste volkshogescholen in Europa, welke ongeveer in 1850 in Denemarken werden opgericht en al spoedig een goed resultaat opleverden. Daarna volgde de oprichting hiervan in Duitslarid, Zwitserland en ongeveer 16 jaar geleden deed de volkshoge school ook haar intrede in ons 1 and. Een belangrijk aandeel in de op richting en de leiding hiervan had Hermine van der Heide, die slacht offer, is. geworden van de Duitse be zetting. Ook mej. Wilbrannink werd genoemd als de stuwkracht jn deze arbeid. Spreker gaf verder een schets van de ontwikkeling in ons land. In 1933 begon men met 25 leden en geringe geldmiddelen in een oude boerderij in het Noorden van ons land.Het aantal scholen breidde zich gestadig uit tot aan de overweldiging van Nederland door de Duitsers. .In 1941 werd de orga nisatie onder curatele gesteld. Men legde de arbeid daarop neer, om deze na de bevrijding onmiddellijk weer op te vatten. Deze school is thans de zesde in ons land. De leiding van de volkshoge school „Olaertsduin" zal worden op gedragen aan Ir Zeip. Nu ter bestrijd in.g van 'de smok kelhandel in vee dc grensstrook, waarbinnen be naaide voorschriften bestaan over registratie o. vervoer van vee, is uitgebreid Tl 1 .i, komt de contróle op het vervoer over de grote rivieren in het mid den des lands te vervallen. Het ver bod tot vervoer van vee des nachts io het Zuidelijk gebici blijft echter gehandhaafd, Er heerste Zondagavond ccu uitgc- If-ten stemming in het gezellige cir cusgebouw te Scheveningen, waar de muzikale nonstop show „Wc gaan naar Scheveningen" werd opgevoerd. Het aanwezige publick. waaronder vele honderden Rotterdammers, die gebruik hadden gemaakt van de ge riefelijke extra-Parooltrcin. genoot zichtbaar van deze show vol vreugde en jolijt. Van het moment, dat het orkest van Boyd Bachman zijn herkennings melodie liet horen tot het cir.de van de avond toe. daverden de lachsalvo's door het circusgebouw. Boyd Bach man liet de ene reeks dwaasheden volgen op de andere, die het beoog de effect bereikten en grote vrolijkheid brachten. Geschaterd is er om de „Rotterdamse kegelclub", „Holly wood canteen", ,,Xylophocn parodie" 'en zovele andere komische shows. Voeg Hierbij het optreden van Wil ly Vcrvoort, die met zijn geestige conference en liedjes ook nog een Aan het front in Öost-Java is de rust in de afgelopen week herhaalde, lijk verstoord donr botsingen op kleine schaal, heeft de Nederlandse militaire woordvoerder gisteren me degedeeld. Het RepubJikeinsche persbureau berichtte, dat de Nederlanders in de 'middel sector van de Soera ba ja-zone, gesteund door artillerievuur, een krachtige aanval hebber onderno. men, waarna de Indonesiërs, aldus Antara, een tegenaanval deden, „een Nederlandse compagnie terugsloe gen en hun posities weder innamen." Van Nederlandse zijde wordt dit Republikeinse bericht niet bevestigd, doch men verklaarde, dat gedurende de gehele week ten zuiden van Soe rabaja hier en daar gevechten had. den plaats gehad. Het Indonesische ministerie van Voorlichting heeft de berichten, dat voor het Republikein se leger alle verloven waren inge trokken. bevestigd. Groningen werd opgeschrikt door een fel uitslaande brand in de dan. cing „Huize Astoria". De Groninger brandweer, die spoedig ter plaatse was, bestreed het vuur, dat een groot gevaar opleverde voor de be lendende percelen, met acht stralen uit twee motorspuiten en het water kanon. Het vuur, dat waarschijnlijk begonnen is achter het buffet in de danszaal, greep snel om zich heen en zette in een minimum van tijd ook de in hetzelfde pand ondergebrachte kantoorboekhandel van de firma Tempo, de kantoren van de stadsbe- zittingen en de kantoren van de 'deurwaarder B. Sleeker in lichter laaie. Zowel de burgers als de voorma lige luchtbeschermingsdienst van deze wijk verrichtten hier zeer goed werk, De brandweer kon het vuur tot dit grote pand beperken en was om 2.02 de brand meester. Bij het blussingswerk liep de brandwacht eerste klasse B. Gorter, die boven op de mechanische ladder het vuur be streed, door een steekvlam ernstige brandwonden op, zodat hy naar het academisch ziekenhuis te Groningen moest worden overgebracht. Gisteren is het wereld film- en kunst festival plechtig geopend in het Brusselse paleis voor de scho ne kunsten. Na een concert van Belgisch muziek onder leiding van rle Bel gische componist Léon Jongen, sprak de minister van binnen landse zaken Pierre Vemieylen een openingswoord uit. waarin liii do deelnemende landen voor hun medewerking bedankte. De plechtigheid .werd besloten rnet de vertoning van een film. we 1 k c toegewijd was a a n be t 1 c- vcn van koning Leopold de eerste. De eerste week van het film festival. rlat een maand zal duren, zal gewijd zijn aan de opening van tentoonstellingen en centra voor voorlichting over films. Ver der zullen er verscheidene con certen van jonge componisten worden uitgevoerd, duit in liet zakje deed en men kan zich voorstellen, dat het op dit zomer avondfeest erg vrolijk toeging. Ook het optreden van Suzy Alarlène en Francis Bay pasten volkomen in dit luchtige programma. De organisatie van extra trein en trams klopte prima, zodat de bezoe kers uit Rotterdam een zeer geslaagd uitstapje hebben gehad. Tot en met 15 juni-wordt de show ,,\Ye gaan naar Scheveningen" ver toond. Voor verschillende avonden zijn echter nu al geen reisbiljetten meer verkrijgbaar. Het aantal deelne mers. dat per extra trein mee kan is namelijk beperkt. Zij, die het uitstap je naar Scheveningen willen maken, doen dus goed zich tijdig niet het kantoor van „Het Rotterdams Pa rool'' in verbinding te stellen. Op een plaats in de Kralingse Plas, waar ongeveer 1.50 m water staat, is Zondagavond de 29-iarige schoen maker Arie Olders, uit de Jericho- Inan. verdronken. Ter hoogte van het lisclubterrein zag men hem plotse ling onder water verdwijnen. De 38-jarige drogist Otto de Vaal, uit de Lusthof straat, dook onmiddellijk op de plaats waar men de schoen maker had zien verdwijnen. Hij bracht de drenkeling aan de oever, doch de levensgeesten waren reeds geweken. Sedert Zondagmiddag is vermist de 26-jarige Cornelius Hondcrs uit de Bootsmanstraat, die vermoedelijk hij het zwemmen in de Waalhaven is verdronken. Dreggen leverde tot nu toe geen resultaten op. Verder hebhen zich Zondag aan de waterkant nog enkele ongevallen voorgedaan, die gelukkig goed af liepen. Teneinde de nagedachtenis van de romanschrijver Herman Robbers te eren heeft de uitgeversmaatschappij Elsevier een naar hem genoemde lite raire prijs ingesteld. Deze prijs van j 10.000.zal om de 3 jaar worden toegekend aan een literair werk. dat over een bepaald onderwerp moet handelen. Nadere bijzonderheden zul len op 15 September a.s„ de dag waarop Robbers 10 jaar geleden overleed, worden bekend gemaakt. De vissers maken zich zeer be zorgd over de marktprijzen van de nieuwe haring, die in snel tempo on rustbarend daalden. De bemanningen der haringiog- gers, zowel de schippers als het an dere scheepsvolk, ontvangen als loon een zeker percentage van de netto besomming, met als garantieloon een bedrag voor matrozen van 30. Slechte vangsten of slechte markt prijzen hebben dus onmiddellijk een grote invloed op de verdiensten der vissers. Geen wonder dus dat de lage haringpryzen het onderwerp van de dag waren in de telefoongesprekken en tussen de verschillende schepen onderling. Totdat op een gegeven ogenblik enkele schippers via de ra diotelefoon contact met elkaar zoch ten om na te gaan of men de daling **an de marktprijs geen halt kon toe roepen. Het feit dat de consumenten prijs bijna 300 hoger ligt dan de marktprijs van de aangevoerde ha ring was mede aanleiding hïertne. Na "verleg werd besloten in de vorm van een radiotelegram stappen j te doen bij de minister van Land bouw en Visserij en Voedselvoorzie ning, de heer S. L. Mansholt, indien alle vissers van de gehele vloot zich hiermede accoórd verklaarden. Tussen India cn Nederland is een luchtvaartovcreenkomst getekend. De K.L.M, kreeg liet recht om over India ie vliegen en de Indische tucht havens op de route NederlandIndonesië te gebruiken in beide richtingen, met tussenlandingen te Karachi. Delhi cn Calcutta. De Indian Airline kreeg het recht op van India via het nabije Oosten naar Europa, Amsterdam of Rotterdam tc vliegen en via Birma, Siam en Malakka naar Batavia, Soe- rabaia en Koe| ang. (U.P.) ER is geen krantenpapier genoeg cn als de minister van Econo mische Zaken ter elfder ure sijn standpunt niet herziet, zullen de dagbladen nog deze maand weer kleiner moeten worden. Men heeft reeds kunnen lezen, dat de Neder landse directies cn hoofdredacties zich dezer dagen beraden hebben over dit probleem cn dat het be stuur van de Ned. Dagblad Pers voorstelde om dan in vredesnaam op één dag van de week in 't geheel maar niet te verschijnen. Een wan- h oops voorstel, waar* wij nog niet aan willen. Het moet toch onmoge lijk worden geacht dat een ministe rie in deze tijd geen begrip hoeft van de betekenis der volksvoorlich ting Bij even nadenken moet men toch als een der noodzakelijkste dingen voor maatschappij cn cul tuur de krant zien? Of is men zo kortzichtig, dat men over strips, feuilletons, foto's en vrouwenmode in de courant valt? Ziet men niet dat deze variaeopv nodig is om de belangstelling voor de krant en daardoor oolc voor de belangrijke gebeurtenissen levendig te houden? Voor de oorlog waren de landelijke bladen vijf maal zo groot als leg en- voord ig. Ze zouden met meer reden thans zo groot moeten zijn. De ken nis van de internationale verhou dingen is bedroevend: men weet niet meer wat er op wetenschappe lijk gebied gepresteerd is en wordt. Wat weet men van onderwijsver nieuwing zoals die zich voltrekt? Op alle gebieden zijn wij zeven jaar achter. Wat onze zelf weer gekozen, volksvertegenwoordiging in parle ment en raad behandelt, men kan er slechts enkele woorden aan wij den. De aller ingrijpendste politieke beslissingen zullen zometeen geslo ten worden zonder dat de pers ge legenheid heeft gehad van uitvoe rige voorlichting te dienen. Ziet men dat niet op het minis terie en merkt men niet dat dc Ne derlandse pers in heel West-Europa ver achter ligt? En moet ze nog verder achter komen te liggen De deviezen wegen zwaar uiter aard, doch in vergelijking met de uitgaven voor leger-, vloot- en luchtmacht, films, auto's, kost de dagbladpers weinig. "Wij vertrou wen, dat dit bij dc onderhandeling tussen overheid cn pers nog duide lijk gemaakt zal kunnen wórden. (Van onze correspondent) PARIJS 1, Juni Abd el Krim, de vermaarde Marokkaanse rebel len leid er, die reeds meer dan 20 jaar verbannen zat op Réunion, is plotseling weer op et politieke ter rein verschenen. Handelende vol gens haar traditie en grootmoedig heid jegens haar vijand had de Franse regering het thans 67-jarige stamhoofd gratie verleend en hem toegestaan zich metterwoon in Frankrijk te vestigen. In Ville- neuve-Loube t aan de Cöte d'Azur was alles voor dit verblijf in gereed heid gebracht. Maar toen het onder Franse vlag varende Australische schip Katoomba. waarop Abd el Krim van Réunion onderweg was naar Marseille, op et punt stond de aven van Port Said te verlaten is hij onverhoeds gedrost Met behulp van de Egyptische autoriteiten be gaf de oude heer zich met zijn 2 lyk overschot van zijn in 1938 ge- vrouwen. 11 kinderen en het stoffe- storven moeder en zyn verdere ge volg aan land. Per Pullman reis den allen vervolgens naar Cairo, waar zij tans de gastvrij ei d van Ko ning Faroek genieten. Ih een buitengewone kabinetsvergadering, die onder voorzitterschap stond van vice-premier Rakos, heeft het Hongaarse kabinet Zaterdagmorgen be sloten om af te treden. Dgze beslissing werd genomen, npdat men des nachts tevergeefs had gepoogd een nieuw kabinet samen te stellen. De president van de Hongaarse republiek, dr Zoltan Tildy, heeft de minister van Oorlog en "lid van de partij der Kleine Boeren, generaal Lajos Dinnyes, verzocht een nieuwe regering le vormen. De benoeming van Dinnyes tot premier was een verrassing in parle mentaire kringen. Personen, die nauw contact hadden met de leden van het kabinet, waren van mening, dat de communisten hun keuze voor het premierschap op de gewezen presi dent van de Nationale Bank hadden laten vallen, tengevolge waarvan hij de meest waarschijnlijke candidaat was geworden. Op hét laatste mo ment echter heeft men hem laten val len naar aanleiding van een bood schap, ontvangen van dc Russen. Het was nog niet mogelijk om de werke lijke reden na te gaan van dit Rus sische veto, maar in parlementaire kringen heeft men de indruk, dat de Russen hem niet Wilden, omdat hij van Duitse afkomst is en deel uit maakte van de afdeling intelligence van het Hongaarse leger, toen dit tegen de Russen vocht. Naar de Duitse nieuwsdienst in dc Sowjetzone meldt, is de nieuwe Hongaarse regering Zaterdagavond beëdigd. De enige wijziging, die nog in 'de regering is aangebracht, betreft de benoeming van Istvan Kertesz tot mi nister van Buitenlandse Zaken als op volger van Gyongyosi, tegen wiens pro-westelijke ideeën de linkse par tijen gekant waren. De nieuwe mi nister Kertesz- was onlangs, tot ge zant te Rome benoemd. H. M. de Koningin heeft, liet voornemen morgen een bezoek tc brengen aan de tentoonstelling „Rotterdam Straks" in het mu seum boymans. Alvorens tc 11.30 uur de terugtocht te aanvaarden zal Hare Majesteit oen rijtoer door de stad maken langs de volgende route: Matlienesserlaan. Nieuwe Bin nenweg. Lage Erfbrug. Ael- brechtsbrug, Scliiedamseweg. Jan Kruyfst.rn.at. Mathcncsserdijk. Ma* thencsserbrug, Mnthencsscrplein. Heemraadssingel "Westzijde. Beu kei sdijk. Bcukelsweg. Aelbracbts- plein. Abraham van S tolk weg. waar dc burgemeester afscheid zal nemen. Alle overheidsgebouwen zullen Dinsdag vlaggen. Aan rle burgerij wordt verzocht langs de bovenge noemde roufc eveneens de vlag uit te steken. Het Noorse motorschip Rafna, le- digscheeps op weg van Oslo naar Rotterdam, is Zondag voor de Noord- Nederlandse kust door een mijnont- pioffing beschadigd. Het schip is he denmorgen zonder assistentie in de Nieuwe Waterweg aangekomen en opgestoomd naar de werf Wilton- Feyenoord te Schiedam, waar een onderzoek naar de schade zal wor den ingesteld. Abd el Krim, oorspronkelijk ia Spaanse dienst, kwam in 1919 in op stand na een persoonlijke beledi ging door een Spaans generaal. Hij versloeg de Spanjaarden in 1921 en dwong hen een groot deel van het protectoraat te ontruimen. In 192S kwam hij in botsing met de Fran sen. Nadat ook zij enige llïnke sla gen van hem hadden geincasseecd, organiseerden Frankrijk en Spanje een gezamenlijke campagne. Frank rijk stelde de toenmalige maarschalk Pétain aan het hoofd van zijn leger, hetgeen echter geringe resultaten opleverde. Pétain werd teruggeroe pen on eerst het volgende voorjaar werd Abd el Krim definitief be dwongen. Parijs eeft dit berict met verbijs tering; ontvangen. Men maakt da regering- evige verwijten, dat zich deze poets heeft laten bakken. Een interpellatie in de Kamer is reeds aangevraagd. De overrompe ling Van de Fransche autoriteiten is des te wonderlijker, omdat Abd el Krim de vorige week in Suez aan, de pers reeds verklaringen had af gelegd, waaruit duidelijk bleek, dat hy nog allerminst verzoend was met het land, waar hij zou gaan wonen,. „Marokko maakt deel uit van da Arabische wereld", heeft hij toen gezegd, „en moet bevrjjd worden van de vreemde overheersing om toe te treden tot de Arabische Liga". De sultan van Marokko heeft onlangs een opzienbarende rede in Tangcr gehouden van soortgelijke strekking. Na deze rede van de sul tan trok Frankrijk zijn gematigde en progressief ingestelde president Labonne uit liet protectoraat terug en verving hem door generaal Juin, wiens antecedenten uiteraard aan een geheel andere politiek doen den ken. Of men echter de moeilijk heden met generaals en militaire krachtsinspanning zal kunnen ver* mijden, is natuurlijk een andere vraag. De coup dc théatre van Abd. el Krim is een belangrijke zet in het positie kiezen van de Arabische Liga tegenover Frankrijk als voor bereiding van een strijd, waarbij da Noord-Afrikaansche gebieden dé in zet vormen en waarbij het lot van Palestina en de Engelse en Ameri kaanse invloed in het nabije Oosten evenzeer betrokken zyn. De eerst© fase is thans een conflict met Egyp te, waarheen het vorige jaar ook de beruchte moefti van Jeruzalem is gevlucht. Frankrijk heeft onmiddel lijk te Cairo geprotesteerd tegen do uitnodiging aan Abd el Krim. De Egyptische ambassadeur te Parijs ontkent de invitatie. Abd'el Krim zou zelf aan Koning Faroek asyl hebben gevraagd. Niettemin logeert, hy in het koninklijk paleis bij Cairo. Tegelijkertijd heeft zich nog een ander incident voorgedaan, dat de Frans-Egyptische betrekkingen be- moeiykt. Egypte heeft namelijk ko ren ingezameld bestemd voor de be volking van Tunis, waar een voed seltekort zou heersen, welks be staan de Franse overheid ontkent. De Egypte naren hebben deze graan- zencling niet per vrachtschip, maar zonderling genoeg per kruiser naar Tunis gezonden. De Franse autori teiten weigerden dit oorlogsschip op het laatste moment de toegang tot de haven van Tunis. Zij hebben verzocht het schip naar een Frans© haven te dirigeren, waar het zal worden gelost. Het graan zou dan met Franse instemming naar Tunis worden gezonden. Op deze wijze zou de gevreesde politieke demonstratie worden vermedena

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1