HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Eis tegen halsstarrige Amsterdammer: 3 jaar Staking bij spoorwegen in Frankrijk Dr. Beel en mr. Jonkman gaan naar West-Indië Krantenwereld schoot tekort in moed en beleid U.S.A. vraagt inlichtingen te Boedapest Vrij, onvervéerd Politiek t.a.v. Indonesië niet gewijzigd Linggadjati blijft richtsnoer Weerbericht Paul de Groot kan vragen stellen Lagere inkomens minder belast Mislukte roof overval Goudsmid kreeg bezoek liSsSt De postkantooraffaire Elf getuigen a charge Dr. Gieten zei in de Kamer: Dr. Kortenhorst verdedigt de pers Nog geen groenten naar Duitsland Holderts uit hun bedrijf ontzet Goede groenteoogst in 't vooruitzicht Beroep van nieuwe premier op hetvolk Jacht gekapseisd Ir. J. W. Albarda 70 jaar Aanslag op Britse autoriteiten Brieven met explosieve stof uit Italic BONNENLIJST Laag broodrantsoen, dat weer gevolg is van bakkersstaking, de oorzaak Ook publieke diensten gaan staken Duitse mijnen in Duits beheer Plan voor overdracht gereed Meer papier voor bezette landen? A.T.O.-personeel in staking j Bondselftal tegen Oostelijk elftal Red. en Adm. Lange Haren 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393,44 Bankier. Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur. B. de Vries PL Hoofdredacteur. Th. Ramaker Donderdag 5 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 128 „Ik hoop zodra de Kelcgonhcid zich daartoe voordoet en wanneer de SXtevrMeSnóe"llïdrM,,i 1" S»«le richtinjr ontwikkelen ku dit Suriname tc begeven"? m,i mr' Jo"km3" PtrsoonlSk naar- Dit klemt te meer, omaat deze staatsdelen die gedurende de a fee lopen jaren in vryheld de politieke ontwikkeling van de wereld volgend, de ge meenschappelijke oorlogsinspanning met voile overtuiging hebben ge steund, recht hebben op onze volledige medewerking bij de spoedige ver wezenlijking van onze gemeenschappelijke democratische idealen. Aldus dr, Beel tijdens een diner, dat de parlementaire journalisten hem gisteravond aangeboden had den. Over onze reis naar Indonesië is in de dagbladen geschreven, dat zij teleurstellend was. Dit is verre van juist. Onze reis heeft datgene opgeleverd aan oriëntatie, wat binnen, het korte tijdsbestek te verwachten was. Hetgeen ons heeft teleurgesteld is, dat zoals wij moesten verne men. zelfs van zeer progressie ve zijde, dat de houding der re publiek ns de ondertekening van Linggadjati riet heeft be antwoord aan redelijk te stel len verwachtingen. Wanneer onzerzijds een loyale en royale uitvoering van dit accoord ern stig wordt nagestreefd, dan mag, ja dan moet men ook van de wederpartij verlangen, dat rij een gelijke houding aan neemt. In bepaalde persorganen doet men het voorkomen, alsof dc rege ring een principiële wyziging zou hebben gebracht in haar beleid ten aanzien van Indonesië. Ik moet dit met grote stelligheid betwisten Zoals ook in de verkla ring van de ministerraad is gepu bliceerd, blijven de beginselen van Linggadjati richtsnoer der regering. PAROLOSCOOP India herboren F) OOR DE BRITTEN die de teke- J-"/ nen der tijden verstaan en van goeden wille zijn en_ door gelijkge zinde Voor-Indiërs it groot werk gedaan. Werk, dal als het in 1917 en '48 o verglijdt in daadwerkelijks, niet alleen burgeroorlogen en bloed baden zal voorkomen, doch boven dien aan de politieke bescnaving van de wereld iets glorieus bij draagt: een vrijheid der Indische volkeren. Om iedereen te ontzien is het feit gelijktijdig op de daarvoor in aan merking komende plaatsen afgekon digd en van toelichtingen voorzien, nl. te Londen in het parlement en te New Delhi, waai' zowel de laatste Britse onderkoning (Mountbattcn) als de drie voornaamste groepslei ders uil het Congres voor de radio kwamen. Nergens werd of wordt gejubeld. Daarvoor is het probleem van de Indische zelfstandigheid te lang ver schoven. te ingewikkeld, te lang ge koesterd geweest en van teveel bloedvergieten gepaard gegaan. In Engeland heelt het de diepste scheu ren veroorzaakt tussen links en rechts en de opgewondenste tonelen te aanschouwen gegeven; des te op merkelijker, dat thans Churchill, na mens de conservatieven, rustig zijn instemming betuigde met het geheel en beloofde slechts op enkele onder delen aanmerking te zullen maken. Voor-Indië wordt een zelfstandig dominion mei hoogstwaarschijnlijk twee regeringen, een hindoese en een mohammedaanse: „een onbevre digende oplossing," zeiden de drie radiosprekers van New Delhi, „maar voor het ogenblik zien wij geen be tere. In ieder geval moet ieder nu het hoofd in de schoot leggen en niet meer uit godsdiensthaat tot bloedvergieten komen;" voor de mo hammedaanse (Pakistaanse) en niet- mohammedaanse (Hindoestaanse) gebieden komen nog allerlei inge wikkelde grensregelingen. Ieder krijgt de grondwet die het meest bij hem behoort, door de eigen mensen opgesteld. Of Voor-Indië in z'n ge heel tot het Britse Gemenebest blijft behoren, zal dc toekomst geheel vrij willig beslissen. Wat nu doen de vorsten? Gaan zij over tot Pakistan, of tot Hindoenstan?, of vormen zij samen een nieuwe staat Rajistan (Konin- genstaat)?, enz. Nergens vindt de zeer moeilijke en typisch-Engelse oplossing van het gehele ex-koloniale probleem zo veel bestudering als in Frankrijk, en nergens is men er zo sceptisch over als daar (omdat de Fransman teveel militair denkt in aangelegenheden op overzees gebied?). De Monde ten minste voorziet „Balkaanse ellende, gepaard gaande met een rumoer, waarin zelfs de stemmen van hon derd Gandhi'r verloren zullen gaan." Als dat zo zou zijn, waarom heeft dan een Churchill zijn fiat gegeven? KOEL WEER Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond: Vrij krachtige wind tussen zuid en West. Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk regen, la ter brekende be wolking met een enkel buitje. Yxij koel. Waarnemingen te Hat ter dam heden morgen &40 uur: Luchtdruk 732.5: wind Z.W. 4; temp. 15.0; max. temp. 26.8 {gistermorgen 11.15 uur): min. tump. 14.0 (hedenmor gen 6.40 uur). Weersgesteldheid: betrokken. 6 Juni: Zon op 5.03 uur. onder 21.34 uur. Maan onder 5.37 uur, op 0.24 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 6.09 uur, 2e tij 18.20 uur. De regering is bereid om de vra gen te beantwoorden, welke de heer Paul de Groot (C.P.N.) in het parlement wenst te stellen, zowel aan de minister-president over het officiële persverslag van de Maan dag gehouden kabinctszilting als aan de minister van Overzeese Ge biedsdelen over de nota aan de In donesische delegatie en de republi keinse regering te Djokja overhan digd. Zij heeft de voorzitter der Tweede Kamer echter verzocht, om redenen van landsbelang de inter pellatie van de heer De Groot toe te staan op een nader te bepalen datum. De Nederlanders met lagere in komens zullen rond 100 millioen en minder, zij met hogere inkom sten S 14 millioen meer moeten be talen, nu de Eerste Kamer de be- rasting-herzieningsvoorstellen van prof. Lieftinck heeft aanvaard. Nu moeten echter landbouwbe drijven, die vrijstelling hadden voor de ondernemers-belasting, daarvoor betalen. Dc omzetbelasting wordt gewijzigd, terwijl de belasting op weelde-artïkelen op 15% ts ge bracht. De opbrengst hiervan raamt de minister op ongeveer 10 mil lioen. Twee mannen drongen Dinsdag avond om 6 uur de horlogerie, optiek- goud- en zilvcrwinkel vari P. Stutvoet aan de Katendrechtse Lagedijk binnen. Een van de man nen, wiens gezicht gemaskerd was met een stuk dameskous, bedreigde de 24-jarige winkeljuffrouw T. van Driel met een cylinderrevolver en sloot haar op in een W.C. achter de winkel. De overvallers hadden ech ter een ongelukkig moment getrof fen, want onmiddellijk kwam een klant binnen, die één der indrin gers in gebukte houding achter de toonbank zag zitten. Ondanks be dreigingen van de rover, verliet de klant de zaak en ging de politie van bureau Charlois waarschuwen. Een direct ingesteld onderzoek naar de daders, die inmiddels de benen hadden genomen, leverde nog geen resultaat op. Er werd niets ontvreemd. De nasporingen worden voortgezet. Aan de officiële mededeling, dat vroege aardappelen thans vrij ge veild mogen worden, wat toege voegd, dat er na 15 Juni minimum prijzen zouden gelden. Deze toevoe ging is onjuist. OP HET VLIEGVELD SCHIPHOL is Dinsdag het .KLM Constellation vliegtuig PH-TEN „Nijmegen" officieel gedoopt. Nadat de burgemeester van Nijmegen, mr. Ch. Hustinx, de wapens der gemeente Nijmegen en van de 82ste Amerikaanse Airbornewelke Nijmegen bevrijddehad onthuld, vond de doop plaatsDe burgemeester slaat de fles champagne tegen het neuswiel. Vanmorgen is voor de recht bank de behandeling van de ge fingeerde roofoverval op het post kantoor in Augustus 1946 voort gezet. De beruchte Abr. van B. Alias de „Mokunimcr" en destijds ontvlucht politiek delinquent, ver scheen «ts eerste verdachte voor het hekje. Van B. stond terecht, orndat hij vijf- tot tienduizend gulden als gschenk had aangeno men, geld, afkomstig van de post kantoordiefstal. Bovendien werd hein tijen laste gelegd, dat hij bij zijn arrestatie in October 19-iU. een agent van politie vijftienhon derd gulden had aangeboden, als d«ze hem wilde laten lopen. Van B.. die steeds had ontkend iets jvet de zaak uitstaande tc hebben verklaart nu tegenover de presi dent van de rechtbank. mr/Van Volicnhovcn. dat hij met de plan nen van de overval op de hoogte was geweest, maar dat hij er zelf met aan mee kon doen, omdat h".i voor een andere zaak' gevangen u'as genomen. Van B. is later ont vlucht en in October 1946 weer opgepakt. I)at hij toen nog pro beerde de politie óm te kopen, geeft do „mokuminer" toe. Dat was heiu bij de Amsterdamse PB A a) verscheidene malen ge lukt, zegt hij. Maar vijf- of tien duizend gulden als zwijggeld met betrekking tot de post kan toordiof- siiil heeft hij nooit ontvangen, zo verklaart telkenmale deze man, c.ok als achter elkaar elf getuigen beweren, dat hij het hun zelf ver teld heeft. De verdachte Van K.. hier als getuige optredend, ver klaart dat hij de Amsterdammer tweemaal vijfduizend gulden heeft gegeven om hem te bewegen zijn mond te houden over alles, wat he momtrent de diefstal bekend was. De verdachte met zijn zware gedrongen gestalte, zijn zwaaien- (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer neemt voor de behandeling der Noodvoorziening Perswezen alle tijd. Weliswaar !s minister Gtelen reeds aan het woord geweest, maar de grote strijd is nog niet gestreden. Dëze vindt vandaag plaats bij de behandeling van de artikelen en amendementen, waarbtf een grerte groep katholieken onder aanvoering van dr. Kortenhorst waar- seh^jnluk zal proberen het ontwerp de tanden uit te trekken. Dit Kamerlid maakte bezwaar te- Koersen (K.V.P.) be gen het toekennen buiten alle mi nisteriele verantwoordelijkheid, van zeer grote bevoegdheden aan de Persraad. Van een mislukking der perszuivering kan volgens zijn me ning niet gesproken worden. Een absolute maatstaf van wat juist en wat onjuist was, is niet vast tc stel len. Het volksgeweten is hier be slissend. Spr. vond het belangrijk, dat het Episcopaat in bezettingstijd de verschijning van Katholieke bla den niet heeft verboden. Volgens dr. Kortenhorst hebben de oud-illegale bladen al genoeg voorsprong gehad en zijn zij zuiver-kapitalistische on dernemingen. Hij bestreed krachtig de mogelijkheid tot vordering, neer gelegd in een amendement van mr. Burger. Mej. mr. Witte waal van Stoetwegen <C.H.) betreur de bet, dat er nu nóg geen de finitieve regeling wordt voor gesteld. Als wij in Mei 1945 voor de keus geplaatst waren tussen de oude en de illegale bladen, zouden wij allen de laatste ge kozen hebben, doch in twee jaar is het onderscheidingsvermogen blijkbaar afgestompt. Mr. R o o s j e n <AJt.) bracht hul de aan die bladen, die liever ver dwenen dan zich dienstbaar te ma ken aan de satanische opzet van de bezetter. De geestesvergiftiging van ons volk door de pers was zo ge vaarlijk, dat rechtvaardigingsgron den hier niet kunnen worden aan vaard. toogde, dat Indien de Nederlandse pers haar plicht had gedaan, cr niet zo veel illegale bladen zouden zpn ontstaan. Minister G i e 1 e n stelde vast, dat wij helaas niet kunnen spreken van een persverzet, zoals wij b.v, kunnen spreken van een artsenverzet. In de krantenwereld is men in moed en beleid ernstig te kort geschoten. Als men andere regelen zou gaan stellen, zou.de zuivering aanmerke lijk vertraagd worden. Vari absolute persvrijheid is naar spr.'s mening geen sprake, doch de grondwettige persvrijheid wordt niet aangetast door het „droit da réportse." De be slissing daarover liet de minister aan de Kamer over. Tegen de vorde ring had hij grondwettige bezwaren. Spr. had in de memorie van toelich ting weliswaar gewaagd van een „ereschuld" tegenover de oud-ille gale pers. doch dit betekent niet. dat zij zal worden ingelost door middel van vordering. Het naamsverbod is voor een goede perszuivering onmis baar. Ook de Persraad kan spr. niet missen. Wat de samenstelling van de persraad betreft, zij geschiedt op advies der betrokken organisaties. Twee Joodse jongens beneden dc IS jaar zijn wegens sabotage tegen de spoorwegen door een Brits gerechtshoF te Jeruzalem tot le venslange gevangenisstraf veroor deeld. de dikke armen-en zijn weinig vertrouwen inboezemende spleet ogen onder het lage hrecie voor hoofd, blijft echter brutaal ont kennen, De officier van justitie die in het kot't de zeer duistere levensloop des „Mokummcrs" na gaat en memoreert, dat deze nog voor verscheidene andere delicten straf tegoed lieeft. acht door de verklaringen der elf getuigen het bwijs geleverd, daj Van B. schul dig is. zowel aan heling als om koperij en eist een gevangenis straf voor heide misdrijven van crio jaar zonder aftrek. De "nachtportier vari het postkan toor B. M., die 27 jaar in dienst van de PTT was geweert die on hei de avonden van de diefstallen in het postkantoor de nachtdienst had, heeft vandaag, nadat hij negen maanden halsstarrig had gezwegen, een volledige bekentenis afgelegd Te a aanzien van ie eerste zaak werd ...hijvrijgesproken, wegens rae- ilejilicJitigheid in do tweede grote diefstal werd tegen hem drie en ecu half jaar, rnet a/trek, geëist. Dezer dagen is in de pers een be richt verschenen, als zou het Cen traal Bureau voor de Veilingen een overeenkomst hebben afgesloten met de bezettingsautoritciten in Duitsland over de levering van 200 millioen kg. Nederlandse groente. By een onderzoek naar aanleiding van dit bericht is ons gebleken dat: het op z'n minst als voorbarig moet worden beschouwd. Wel zijn reeds geruime tyd be sprekingen gaande over mogelijke leveranties aan Duitsland, maar van een afgesloten overeenkomst is nog geen sprake. Het is zeer de vraag, of men tot overeenstemming zal kunnen komen, zolang de vei- jirigprijzen nog zo hoog zijn, als thans het geval is. Hieraan kan nog worden toege voegd, dat hedenmorgen een gezel schap van 14 personen, onder wie de heer v. d. Meer, directeur van de Trustmaatschappij voor de handel van Nederland met het buitenland N.V. naar Minden (Dtsl.) is ver trokken teneinde de onderhandelin gen over uitwisseling van Neder landse groenten tegen Duitse indu striële producten uit de Engelse en Amerikaanse bezettingszones af te sluiten. Bij uitsprark van de commissie voor de perszuivering bekrachtigd door de centrale zuiveringsraad voor het bedrijfsleven is Fredcrik Hendrik Joseph Boldert, directeur van de N.V, Drukkerij Elsevier en de N.V. Courant „Het Nieuws van dc Dag", ontzet van het recht een leidende functie uit te oefenen in enige dagblad-, drukpers- cn uitge- versonderncming voor de tijd van vijf jar.r, ingaande 20 Mei 1947. Lcendert Bastiaan Röhrman, di recteur van dc N.V. Drukkerij Else vier en de N.V. Dagblad „De Tele graaf", is ontzet voor de tijd van 7 jaar, Henrf Heldert voor de tyd van tien jaar. Volgens algemene verwachtingen in tuinderskringen ziet men een zeer goede groentenoogst tegemoet. Ook de vroege aardappelen staan er uitmuntend voor, Daar nu be halve in Noord-Holland ook in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland de aardappelteelt uitge breid ter hand is genomen, ver wacht men een oogst van vroege aardappelen van ongeveer 3GG mil lioen kg., wat neerkomt op onge veer het dubbele gemiddelde van voor de oorlog. Het wachten ig nu op de regen. Indien het nu gaat regenen, zo deel den vakkringen mede, „betekent Iedere druppel één vroege aardap pel". De Amerikaanse regering heeft de Russische voorzitter van de geal lieerde bestuursraad to Boedapest verzocht om uitlevering aan tie Ame rikaanse vertegenwoordiger in die raad van copieën van alle documenten e.d„ die. naar beweerd wordt, het aftreden van Ferenc Nagy hebben teweeg gebracht. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gezegd, dat het verzoek is gedaan op grond van een artikel van het statuut van de- geallieerde bestuursraad, dat bepaalt, dat de regeringen van Engeland en de U.S.A. het recht hebben afschriften van alle documenten te verlangen, die deze regeringen interesseren. De woordvoerder van het depar tement verklaarde, dat hij geen on- middellijke bevestiging kan geven van het uit Boedapest afkomstige bericht, dat het de Hongaars-Russi sche luchtvaartmaa:schappij „Mas- zovlet" in het vervolg verboden is over de Amerikaanse zone van Duitsland en Oostenrijk te vliegen, daar er geen burgerlijke luchtvaart- overeenkomst tussen Hongarije en do USA beslaat. De Hongaarse gezanten te Bern, Washington en Londen hebben geweigerd naar Boedapest te gaan op het bevel van de nieu we Hongaarse regering, waarin alle diplomaten worden terug geroepen om verslag uit te brengen. De nieuwe Hongaarse premier Lajos Dinnyes heeft een beroep op het volk van Hongarije gedaan om zich te .erenigen in het streven naar het gemeenschappelijk doel vrijheid. De Hongaarse autoriteiten hebben de ex-premier Nagy, en de vroegere voorzitter var» hot Hongaarse par lement Varge, bevolen binnen 66 dagen terug te keren, daar ?.\j an ders het Hongaarse staatsburger schap zullen verliezen. Woensdagavond bemerkten drie opvarenden van het regenboog jacht „Piet Hein" op weg van Stavoren naar Enkhuïzen, dat de boot snel water maakte. Ondanks ingespan nen pogingen zakte het jacht steeds dieper wes tot nog slechts de mast top. waaraan de mann zich wan hopig vastklemden, boven het wa teroppervlak uitstak. Voortdurend trachtten de drenke lingen-door. lutrf. geschreeuw de aandacht fe trekken van de soms Op korte afstand passerende vissers schepen, waarvan zij de motorea duidelijk kouden boren, doch de nacht verstreek zonder dat zij wer den opgemerkt.. Tegen de ochtend was de toertand onhoudbaar ge worden en besloot de heer H. Eêa- wijn uit Beverwijk hulp te halen door de 800 m, die hen nog van de vaste wal scheidde zwemmende af te leggen. Hij bereikte volkomen uitgeput de JJsselmeerdijk, van waar een auto hem naar Enkhuizen bracht. Onmiddellijk voer de redding boot uit, maar op de plaats van de ramp aangekomen, vond men de mass top verlaten. Hoewel het niet uitgesloten geacht mag worden, dal de twee zeilers zijn opgepikt, houdt men er ernstig rekening mee, dat zij in de golven zijn omgekomon. De vermisten zijn waarschijnlijk beiden uit Den Haag afkomstig. Een nader onderzoek heeft thans zekerheid gebracht over het lot van een der opvarenden. In de touwen verward is namelijk het stoffelijk overschot aangetroffen van de heer Oene Muller uit Langweer bij Joure Ir. ALBARDA Vandaag viert ir. J. W. Albarda, ex-minister van Waterstaat in het kabinet dat jhr. dc Geer in 1939 vormde cn Sater in het Londense ministerie-Gerbrandy, zijn zeven tigste verjaardag. Het is echter niet in deze functie dat ir. Albarda grote bekendheid verwierf, doch als partijleider van dc S.D.A.P. Toen in 1925 mr. P. J. Troel- «tra, door ziekte. Jcd won gen, zijn taak als leider der Nederlandse sociaal-democra- ten moest over dragen was iedereen er van over tuigd, dat ir. Albarda de man was, die hem moest vervangen. Hoewel niet zo vereerd door de socialisti sche arbeiders gelijk Troelstra was hij toch zeer populair en genoot zijn woord steeds groot gezag. Ir. Albarda, die zijn loopbaan als leraar aanving, later deze functie verwisselde voor die vnn directeur van de Amsterdamse Arbeidsbeurs, is vele jaren lid van dc Haagse ge meenteraad dewccst.' van 1917 tot 1923 wethouder. In 1913 gekozen tot lid van de Tweede Kamer bleef hij dit tot 1939, toen hij tot het mi nisterschap werd geroepen. Thans is hij lid van de Raad van State. Het stoomschip „Emperor". een Canadees vrachtschip, daj op de grote meren vaart in de Ver enigde Staten is in het Boven- Meer gezonken. Twaalf leden der bemanning, onder wie de kapitein, en drie vrouwelijke koks, zijn om het le ven gekomen. Verscheidene hoge Britse auto riteiten hebben brieven met ex plosieve stof ontvangen, die uit Italic werden verzonden. De stof was zodanig in dc brief verpakt, dat bij onvoor zichtige opening een ontploffing moest volgen. De betrokken personen hadden evenwel on middellijk argwaan. Scotland Yard heelt de namen van de betrokkenen bekend gemaakt. Het zijn SWnwelt, minister voor brandstof cn energie; Sir Stafford Cripps, minister van handel; John Strachcy, minister van voedselvoor ziening en Arthur Greenwood, ge heim zegel bewaard er en een aantal hoge functionarissen, die met het be stuur van Palestina tc maken hebben, te weten brigadegeneraal sir Ed ward Spears, deskundige inzake het mïdrlen-Oosten cn voormalig Brits gezant tc Syrië er» Libanon, sir Eve lyn Parker, voormalig algemeen op perbevelhebber In Palestina, sir Ha rold Mac Mitlan, voormalig hooge commissaris van Palestina, en John Freeman. Het hoofd van de Italiaanse politie, dr. Ferari. heeft verklaard het lioogsi onwaarschijnlijk te vinden, dat explo sieve stoffen in brieven het geweld van de automatische stempel machine doorstaan. Volgens Scotland Yard zou de ont ploffing van de stof zware verwon dingen en zelfs de dood tengevolge kunnen hebben. Voor het tijdvak van 8 t.m. 21 Ju ni 1947, geeft elk der volgende bon nen, recht cp het kopen van: Bonkaarten KA. KB, KC 707 (serie c) E-01 Brood: 800 gram brood. E-02 Brood: 400 gram brood 2-01 Boter: 125 gram boter. 2-02 Boter: 2a0 gram margarine oi 200 gram vet. E-01 Melk: 4 liter melk. E-O3.E-05 Melk: 7 liter melk. E-01 Vlees: 100 gram vlees. E-02 Vlees: 200 gram vices. £-03 Vices: 1 Eng. pond: ca. éo0 gr. Meat and Vegetables (geldig t.m. 5 Juli 1947). E-01 Algemeen: 200 gram kaas. E-02 Algemeen: 2 eieren. E-01 Reserve: 125 gram margarme of 100 gram vet. E-D3 Reserve: 1600 gram brood. E-04 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet. E-05 Reserve: 200 gram kaas. E-06 Reserve: 800 gram brood. E-07 Reserve: 125 gram boter. Bonkaarten KP, KE 707, (serie E) E-U Brood: 800 gram brood. E-ll Boter: 250 gram boter. E-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. E-13.E-15 Melk: 12 liter melk. E-ll. E-12 Vlees: 100 gram vlees. E-ll Algemeen: 100 gram kaas. E-12 Algemeen: 2 eieren. E-13 Reserve: 800 gram brood. E-16 Reserve: 500 gram rijft of kin dermeel (uit rijst bereid) o£ kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, MD. ME, MF. MG 707 (serie E) (bfjz. arbeid, a.s. moeders en zieken) E-21 Brood: 800 gram brood. E-21 Boter: 250 gram boter. E-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet. Er2l Melk: 5 liter melk. E-21 Vlees: 3(10 gram vlees. E-22 Vlees: 100 gram vlees. E-21 Kaas: 200 gram kaas. E-21 Eieren: 5 eieren. Op 12 Juni zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen. wn spoeder en tabak. De bon E-03 vlees voor Meat and vegetables blijft geldig t.m. 5 Juli 1947. Zwemmer gered De 17-jarige Wim F. van Bust schafttijd in de Dclfshavense Shcie gaan zwemmen, hoewel hy deze kunst niet voldoende verstond. Hjj raakte aan het zinken cn werd door j de '17-jarige vvnehtsman H. T. Hen- driks en de 17-jarige monteur Leo C. Ivleyn in uitgeputte toestand op het dróge gebracht. De jongen is ter observatie in het Bcrgwegzie- kenhuis opgenomen. j (Van onze correspondent) PARIJS. 5 Juni. Van de vele stakingen in Frankrijk is de ergste die van de snoorwegarbeiders. die in Villcneuve-Sl. George begonnen was cn zich naar het Gare de Lyon in Parijs had uitgebreid. Gistermiddag vertrokken geen grote ^treinen meer naar Lyon cn dc Rïvïèra. Een toe nemend aantal zenuwachtige reizi gers verzamelde zich in de stations hal. 's Avonds werd het werk in zo verre hervat dat de treinenloop kon worden hersteld. Hedenmiddag zou de minister van verkeer een delega tie van het vakverbond der spoor wegarbeiders ontvangen om hun eisen to bespreken. Deze eisen be treffen verschillende loonsverbete ringen. De staking was echter uitge broken als protest tegen de verla ging van het broodrantsoen, die het gevolg was van de staking der bak kersknechts. Komt men vanmiddag niet tot overeenstemming, dan zijn enerzijds uitgebreide stakingen op het spoorwegnet, anderzijds requisi- tiemaatregclon tc vrezen. Ook dc staking in do petroleumbedrijven duurt voort en blijft ccn ernstige bedreiging voor het stadsverkeer. Dc bakkersknechts zullen vandaag Vandaag wordt een plan voltooid voor het overdragen van de steen koolmijnen van het Ruhrgcblcd op 1 Juli aan een Duitse raad van tech nici en vertegenwoordigers der vak verenigingen, aldus verneemt Reuter uit betrouwbare bron te Minden. In Parijs wordt dit nieuwe initia tief van Brittannië cn de U.S.A. be treurd. Men beschouwt dit als een onderdeel van een Brits-Amerikaan- se politiek, van het zo spoedig mo gelijk herstellen van Duitse autori teiten in hun gezag op economisch cn politiek gebied, waarmee de Franse regering niet accoord gaat De sub-commissie der UNO voor dc persvrijheid, waarvan mr. G. J. van Hpuvcn Goedhart, hoofdredac teur van „Het Parool", voorzitter is, heeft aan het eind var? de ló-daagsc zitting te Lake Success de agenda opgesteld voor de conferentie voor de persvrijheid, die in Maart 294S in Europa zal worden gehouden. De commissie nam hot voorstel van Mr. van Heuven Goedhart aan, waarin de economische en so ciale raad der TJ.N.O. wordt aanbe volen om maatregelen te overwe gen tot het verminderen van het te kort aan papie.' voor dagbladen tn de voorheen bezette landen. waarschijnlijk weer aan het werk j gaan. maar het personeel van de Pa rijs nu bliek e diensten heeft besloten. op 25 Juni een proteststaking van i 24 uur te houden. Ook de studenten.1 zijn met de stakingsziektc besmet f geraakt. Zij zullen 2 dagen staken om te protesteren tegen het vermin- j, deren van het aantal studiebeurzen. 1. Het loods-, chauffeurs- en tech-ï nisch personeel van de A.T.O. te i Rotterdam, omvattende een. kleina 300 man, is sinds enige dagen in staking. i- Aanleiding tot deze staking is lici{l ontslag, dat drie leden van het per- !- sonccl kregen, toen zij Zaterdag- achtend. komend uit de nachtlos-f! ploeg, weigerden overwerk te ver richten. Op het verzoek van het personeel aan de directie om do drie ontsla- genen weer in dienst tc nemen, is geen antwoord ontvangen. Met nadruk verklaren de stakers dat hun actie een plaatselijke is, in gezet door het personeel zelf, zon der dal enige organisatie hierachr ter staat. Uit sympathie met de drie kamtraden is gestaakt, maar tevens 1 is aan dc staking ccn actie gekop-j; peld voor 20% loonsverhoging en" prcmicvrjj pensioen, waarvoor men op 9 Juni met de directie een on-- dorhoud had aangevraagd. Op de - beschuldiging van bepaalde zijde, dat hier weer „communisten ach-,i ter zitten", antworden dc stakers, j dat het plaatselijke actiecomité be- staat uit drie leden van de N.V. -j Spoor- cn Tramwegpersoneel, één ij lid van dc Christelijke organisatie»!; één van de E.V.C. cn drie „daklo zen". In ccn openluchtvergadering he denochtend is besloten, door te gaan met dc staking. Ook in Am sterdam heeft men het werk neer gelegd, in Den Haag wordt van-ti avond een spoed-vergadering j houden en in het algemeen krijgt')! men de indruk dat het sterk gist:; onder het A.T.O.-personeel in hefc:j hele land. Dc bondsploeg. die Zaterdag-.1, avond a.s. in het Goffcrt Stadion',: tc Nijmegen tegen het Oostelijk: elftal uitkomt, is als volgt samen-ir gesteld. De Munck (Sitt. Boys);- Christian! (Sp. Emma) en De Jong: (ADO); Dusscnburg NAC), Schti-1 venaar (EDO) en The un is sen (Lim- burgia); Colthof (HVV), Nass (VVV), Van Onselen (VSV); Bles broek (R.CH) en Groeneveid (Haar lem). Reserves: Schaap (Donar), Engel: (Willem II) en v. d. Tuin (Hermea DVS). Uit de kern van dit elftal zal da Zwaluwen-ploeg geformeerd wor den. welke op 11 Juni a.s. In het Foyenoord-st&dion tegen de Rode Duivels speelt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1