e gaan naar SCHEVENINGEN Arthur Honegger over Mengelberg en moderne muziek «fc SUPPOOST IN ROYAL ALBERT HALL een traditie en een erebaantje Ereschuld en,,., armenzorg „Rampzalige invloed op het Nederlandse muziekleven Interview met de componist Leerling begint op het schellinkje Grieven tegen pensioenregeling voor nabestaanden of invaliden Gerrit van Burink krijgt zes jaar Rederijen fuseren Verzetsstrijder geen steuntrekker P,aêCtiececkte-c Een eigen Onze Marme DeVandersteng ttn. van stapel Donderdag 5 Juni 1947 3 corrigeert enige' noten, zakelijk, met zachte stem. Hij is klein en gezet, jeugdig voor zijn leef Ui rJ (een goede vijftig), zijn gezicht combineert liet ecberpc van de unci loctu cel met liet ronde \«n de. musicus. Na het vertrek van de luidruch tige da:ne&, wier exuberantie hein enigszins schijnt te Roncren. ver telt hij over zijn muzikale invloe den, Vroeger ondervond ld) alleen Duitse invloed, na l!)li echter Franse. vooial Debussy, die hit Ud do groeteden rekent, maar ook Schuuiierg en Stravinsky. Do laatste tijd onderging tnj de in- \oed san Faurc. Voor de toekomst zijn er twee Mroiniiigcii: de tonale en de alo- ttalt). Het js een kwestie vim gram matica zegt tjij. Weke van heide mogelijkheden men gubmikj is al- irun van belang voor hetgeen men er mee zeggen wil. Hij "zelf (Van ome Parijse correspondent). DE muriok van de in Frankrijk gebaren en woonachtige Zwitser Arthur Ilonpgger, die reeds sinds b(jna 30 jaar tot de vooraanstaande moder ne componisten behoort, trekt de laatste tijd in Nederland zeer de aan dacht. Onder Charles Munch Is reeds in Amsterdam zijn liturgische sym fonie uitgevoerd cn een van zijn vroegste composities. ..Cc Koï David", is onlangs door „Pe Stem des Volks" ten gehore gchracht. De meeste belang stelling wellicht heeft *Un muziek voor Claudel's dramatisch oratorium „Jeanne d'Ayc au lïüchcr" ondervonden, die hel vorig jaar door Belgische musici en zangers onder leiding van JLodewijk de Vocht hij ons een groot succes oogstte. Op 8 Juni a.s. zal De Vocht dit werk in het Amsterdamse Concertgebouw wederom ten gehore brengen. Ten slotte is ook llonegger's dramatische legende „Nicolas d.e FIuc" voor eerste uitvoering in October in ons land aangekondigd. Redenen te over urn eens met tie componist te gaan praten. „Silence B.v.p,", „Please rlo not disturb". „Nicht sloren hitte". Ik hch mijn ogen mair gesloten umr deze afschrikwekkende opschrif ten ou zijn deur. evenals hij zijn wen zal moeten sluiten voor het lawaai van de boulevard Clicliy aan do voe» van Mout mort 'e. waar hij woont. .Men producufrt in deze wereld nu eenmaal niet straffeloos geluiden ,,ll<'t vak" Juengt mee, dat mep in ciQ rumoe rige stad woont cn een nieuwsgie rige correspondent onnangt. Flanrggor vertelt, dat Hij on langs voor dc twintigste verjaar dag van Sucker's Kamerorkest van Bazel de „Dclieiae Basil ien- ses" heeft gecomponeerd. Sactier, ciie ook de leiding heeft van hot Collegium M unie urn" van Zurich is voor hem de ideale muzikant. Hij speelt alleen oude mi moderne muziek. Beethoven staat met op zijn repertoire, in Zwitserland, z,1gt hij, is de publieke smaak voor de moderne muziek daardoor veel beier ontwikkeld dan in Frankrijk en Nederland. Willem Pijper kent hij goed en waardeert hü zeer. maar zijn dood, die hem ontstelt, moet hij van mij \ernemen. Acrobatic Hij spreekt over Mengelberg. In Holland zegt men, dat Mengel berg zich misdragen heeft als Ne derlander, 'maar grootq verdien sten heeft vooi' de muziek. lloneg* ger spreekt dit laatste met klem tegen. Mengelberg heeft een rampzalige invloed op het Neder landse muziekleven uitgeoefend, („uno influence nefaste") zegt hij. Ilij heeft alleen de muzikale achterlijkheid gediend. Mep kan hot publick nie( kwalijk nemen, dat het om Beethoven, altijd maar weer om Boet ha ven vraagt. Dat is de taal. die het kent. Ue(. pu- hliQk is als oen kind, dat men slechts Latijn geleerd heeft en dat niet op straat durft, omdat het de mengen vap vandaag niet ver staat. £o heeft Mengelberg verzuimd het publiek de taal var. vandaag te leren en daarom zweert het bij het Latijn van gisteren, dat liet evenmin verstaan zou, uls het daarin niet was opgevoed. In de tijd van Bach was er een grote belangstelling voor do nieuwste muziek. Men kwam voor novitciiou. men wilde do modern st uitdrukkingswijze. Het te daarom een sprookje, dat k°t al- lijd moei)e heeft gekost, out het nieuwe ingang te doen vinden. Kerst door de romantiek is dc ver ering voor dc virtuoze interpreta tie begonnen. Men wilde steeds knappere uitvoeringen horen vat\ bakende muziek. Toen ontstond ook het euvel van do grote diri gent. Dezo beoefent een vreemde sport, een eoorf acrobatie, zegt Iiüjicgger, die, als zij iets met kupst lo maken heeft, eerder om dei' het ballet, dan onder de mu ziek ressorteert, StqkQWsky is in deze polsen ma kerij hei vprgjg gegaap; ip pis- ney's „fantasia" ziet men zijn „nummer" zonder het orkest llo- negger stelt veqr, de goede orkes ten 'niet moer nap dezo pantomi mes bloot te stellen, maar de grote diligent fe laten optreden met be geleiding van gramofoonmuzioU. In elk geval, zegt hij, hangt du Mmstnifttig opgewekte afkeer \nn hü( puljliejc voor moderne muziek saaien met de eisen, die het bal- lel nummer aan de grote dirigent stelt. De muziek moet bekend zijn. Üij nieuwe muziek interesseert hum Sfiph minder voor do gebaren van de heer op het podium, Deze bp er op het podium heeft een duidelijk belang bij de handha ving van dc oipjc, beleend p gelui den. 13- konjon een tweetal dames b'linpn, dio ons gesp rek even on derhrekeii, om IlQiioggur ^m*} het een en ander voor te zingenj llij gebruikt beide systemen en con- liBSlenrt ze met elkaar. „Komt u naar Amsterdam voor de uitvoering van uw Jeanne d'ArcMaag ik. „Ik korn graag, als ik word uit genodigd." Hij spreekt nog over de toe komst van de muziek. „Wij gaan terug nu ar da barbarij", zegj hii. ,.Be komend a geslachten worden doof vap al het fa waai men zet de radio niet meer af tegen woordig zooals men blind wordt van Ie vee] licht." Ik herinner mij de bordjes op zijn deur en neem afscheid van do componist Emigratie naar Z.'Afrika Teneinde het emigratie verkeer van Europa naar Zuid-Afrika te bespoe digen heeft de Zuid-Afrikaanse rege ring tijdelijk dc passagiersschepen Carnarvon Castle en Winchester Castle van de Union Castle Mail Slcamschip Cv Ltd. in dienst geno men. Na uitvoerige besprekingpn met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten en de Nederlandse Bank is de roogc- ll'kheid geschapen, dat nok Neder landse emigranten niet deze sche pen kunnen reizen. In Southampton kunnen zij aan boord gaan. De agenten van de Union Castle Line te Botterdam zijn Puypcr, Yan Dam en Smeer, Van Vollenhoven- slraat 50. MUZIEKFEEST 1048 IX AMSTERDAM Het 22ste Muziekfeest van de In ternational Society for Contempo rary Mqsic zal volgend jaar in Am sterdam plfiats vinden. De sectio Holland van bovengenoemde ver eniging is dan de organisatrice. In tegenwoordigheid run rcfo autoriteiten vond in het raadhuis van Mid- dlevx /c West mindertv nar gedurende de oorlog door de godficcide rei/erhtf/rn rurftlszittnigm inz/thc war i tic me cn in Vit ah e overt} dingen gehouden n'crdcn, onthulling plaats van enige pan cl m ter herdenking van dit in da varldf/eschicdciiis unieke fatDc panelen bevatten de wa pens der vijf if catlicrntp, landen met de handtaknimgcn ran staat shoo}den, om. konnuj rge ran Lnrjrhmd. koningin Wilhrfmina. kon in ff Haakon van .Vo or wegrit cn wipten koning George van Griekenland. ALS u eens een bezoek kpn brengen aan dc bekende Royal Albert Hah in Londen, dan zop het u kunnen gebeuren, dat u naar uw plaats geleid wordt door een dokter, een bankdirec teur, oen professor of misschien wel door een generaal. Zij vor men tezamen het „Corps of Honorary Stewards11 het corps van erosuppoosfen. IJS meeste mensen hebben nog nooit van dit korps gehoord, zo bescheiden maar ook zo volmaakt verrichten do leden hun werk. Velen van hen geven hqn gehele vrije tijd om zonder enige betaling de bezoekers van de Royal Albert Halt van chenst to zijn. De leden beschou wen het als een groot voorrecht lid te zün van het korpu cn zii ziln zo trots op hup ere-baantic, (lat nieu we leden aan een strenge ballotage onderworpen worden en een lange proeftijd mooten dooi mak on. Een uniform dragen deze sup poosten niet; het enige dat hsn Uiterlijk van het pubiich onder scheidt is een klein zilveren apeldr je, dat zij op hun revers dragen. Het bestaat uit een kroontje met daaronder de letters „R.A.H. Dit erc-korps bestaat reeds van de plechtige opening van de Albert Hall in 1871 af- Koningin Victoria verrichtte deze plechtigheid en om dc tienduizend gasten naar hun plaats te geleiden werden 15ü per sonen uit Haar omgeving aange zocht. Liefhebberij Onder de Koyal Albert Hall. in een warnet van gangen vindt men een klein kamertje en een nog kleiner kantoortje. Daar zetelt de leider van het korps; hii is bijna de ge hele dag hier te vinden. In ieder geval brengt hij mqer uren in zijn kantportie door dan menig zaken man. Nu zou u misschien denken, at hij wel salaris krijgt, maar hoe hoor, ook hij doet het helemaal uit liefhebberij. Als je hem orna§r waagt, dan antwoordt Mr, J, R. Gcale, die ?ieh teruggetrokken heeft uit zijn zaken, zodat hü eigenlijk niet verlegen is om salpris: „Zoiets is gewoon on denkbaar, Zelfs reiskosten en per soonlijke onkosten worden nooit aan ledep vgn het korps vergoed." De leden weten eigenlijk zelf niet eena precies te zeggen, waarom ze nq wel zo graag in qc Roval Albert Hall werken en dan nog wel voor niets. Over een ding Ziin Zc het ech ter allepiaal roerend eens: „Het werk heeft ons helemaal aangegre pen. J2erlijk gezegd, soms moeten we wel eons zwoegen, maar ajs we lclapr zijn dan voeleii we weer dat we wat gepresteerd hebben. Alio- I maal houden we veel vpp onze Hall en boven alles, pr heerst hier I een prettige kameraadschap. Als een nieuw lid tot het korps toe treedt begint zijn leerlingen tijd on het schellinkje, is die voorbij dan wordt hij gepromoveerd n«ar een andere plaats in de Halt om ten- Slotte zjjn vaste „plaats" lp de stal les te krijgen. Het werk van dc suppoosten be staat uit het naar hun plaats gelei den der bezoekers, het vrijhouden van de ingangen en paden, waarin niemand mag blijven staan en het controleren dor toegangsbewijzen. Zij zijn verantwoordelijk dat ieder op zijn miste plaats komt te zitten. Ook moeten de „Honorary Ste wards" erop toezie)! dat alle voor schriften worden nageleefd. U hoeft bijvoorbeeld niet te oroboren in de corridors eau kopje koffie te drinken, daar ziin de koffiekamers voor. Enig hoBef van de hoeveelheid werk, die het korps van erc-sup» poostep verzot, krijgt men als men weet, dat meer dan 25Q.DC0 mensen gedurende de acht weken van het een en vijftigste Henry Wood-pro menade eoncert seizoen de Hall be zochten. De ontwerp-rrgriing \our het buitengewoon pensioen ten behoeve van nagelaten brtrekkingen rJergcnojj, die in brztdlingslijd htm leven gaven pr van invalide geworden i przetsMcden vindt niet dio waar «li-ring. welke de ontwerpers hadden vernacht. Zelfs t|»j Memorie van Toelichting irausacue zou zi|ii, uai ue icutui- «aarin gesproken nordt ,,v,'r 11,11 "dossen \an ven ereschuld «p een uoordige aundeellióuders in de X.V. IV(|KP. die ook oor dc natie de meest eervolle is, door toekenning \an i Stoomvaart Maatschappij „Dü een recht oj> pensioen, is niet met gejuich ontvangen in. (je kring derge- Maas'' behing krijgen in een zeer nen, die thans de zorg op ziek hebben genomen van de slachtoffers uit de verzetstijd en \an de ge/innen. Het Rotterdamse ex-gemeente raadslid Gerrit van Burink is gis teren door de Bijzondere Raad van Cassatie veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met aftrek van pre ventief en ontzetting uit de beide kiesrechten en uit het recht amb ten te bekleden voor het leven. Op de jongste vergadering van commissarissen van de N.V. Stoom- maart Maatschappij „Dc Maas" is besloten aan de a.s, jaarvergadering voor te stellen, uit de winot over het boekjaar 1948 een dividend uit te keren van 8 c/c Tuvens werd besloten ter goed keuring voor te leggen een project tot lusie van Phs. van Ommeren's Sc he opvaart be dri|£ N.V. met de N. V. Stoomvaart Maatschappij „Dy Maas", welke lus ie m die zin zal worden voltrokken, dat Phs. van Ommeren's Scheepvaartbcdlriif met al zijn activia en passiva bij de X.V. Stoomvaart Maatschappij „De Maaa" wordt ingebracht, waardoor laatstgenoemde naamloze vennoot schap een maatschappij wordt met eon uitgegeven aandelenkapitaal van 14 nul hoen gulden, waarna, het gefus;omleerde bedrilf ue naam van Phs van Ommeren's Scheepvaart bedrijf i Phs. van Ommeren ship- pipg X.V, zal voeren. Het geiolg van de voorgestelde transactie zou zijn, dat de tegen- Gerekend werd op een vast pen sioen voor weduwen \an gevallen strijders, oen pensioen zoals b.v. ook dc Invaliditeitswet kent. Met de redelijk yeaehtu inuondermy. dat iemand, die zeer rijk i«, latvil we zeggen die ecu /.eer belioorlul; inkomen geniet cn in de vermo gensbelasting is aangeslagen, voor dit pensioen met in aanmerking behoeft te komen. Maar hel wets ontwerp stelt een pensioen voor met do bepaling erbij, dal nu ook hot inkomen van de pensiocngeiechiiy- do met hoger mag worden. Heelt een weduwe op ecu bepaald ogen blik eigen inkom «den uit eigen ver mogen, uf omdat /J] werkt, dan wordt van het pensioen tot zeven tig procent afgetrokken Dit brengt mode, dat y.ii leder jaar precies zul moeten opgeven, hoeveel zu extra heeft verdiend. Een sil natie, die men zich herinnert uit dc periode toen de maatschappelijke steun op soortgelijke basis was georgani seerd. En daarmede wordt tekort gedaan aan dc belofte dat nagela ten betrekkingen in staat zullen zijn ..binnen de redelijke grenzen te blijven leven in hun vroegeic sociale milieu". In plaats van een yast pensioen krijgen zij een vorm Van armenzorg. Zouden zij in 1947 enige honderden guldens meer ont vangen dan hun pensioen bedraagt, dan zouden zii het volgend jaar 70ró van dal bedrag van het pen sioen zien aftrekken, ongeacht de vraag of zii dan weer extra inkom- SM? genieten. Dit is een der belangrijkste grie ven tegen dit wetsontwerp. Hier wordt niet een pensioen vorige)id. waarop de betrokkene recht heeft. Het recht er op begint pas, als zij arm genoog is om tc worden gehol pen. Zulk een pensioen betekent in de meeste gevallen en zeker in deze financieel voor elk gezin moeilnke tijden, vaste armoede, omdat bui tenkansjes piet meer mogelijk zijn. Want, elk bedrag, gekregen, ver diend of int eigen inkomen, moet precies worden opgegeven en ver rekend. I3i| dc pensioenwetten voor de land- en «-.pemacht ten aanzien waarvan thans een wijziging bij de Tweede Kamer aanhangig is, geldt een andere regeling Bij dc betaling van militaire pensioenen vindt geen verrekening plaats van inkomstc-n uit kapitaal en dergelijke. Als men deze pensioenen gnat vei gelijken met die van dc verzctsslaehtoffers, drm komen de2e laatste er maar on gelukkig af. Controle nodig Het element ..armenzorg" in het buitengewoon pensioen hclicpt bo- I venthen andere nadelen. De Slaat zal een orgaan nodig hebban om re gelmatig de inkomsten vap de we duwen te laten controleren. Die controle zal niet goedkoop zijn. Reeds nu wordt er van ge waagd. dat het Centraal Bureau voor Oorlogsslachtoffers de uit voering van deze wet in han den zal krijgen en daarmede is voor dit tijdelijke staatsorgaan gedurende een mensenleeftijd tevens be st a ansno o d/a keli j k he ui geschapen. Om nu maar tc zwijgen van het feit, dat de ge zinnen der verzetsslachtoftcrs toch via het ambtelijke loket zul Ion worden geholpen, terwnl juiat de oprichting van do Stichting 1S4Q—1945 bedoelde dit te voorkomen en tot nu toe ook voorkomen4 hecit. Er zal natuurlijk aan dit wets ontwerp nog veel worden gedok terd voor het in het Staatsblad ver schijnt, Maat" zoals het er nu ligt delgt het niet de ereschuld op de wijze waarover met zoveel ontroe ring is gespiokon tijdens de bezet ting hier in het land cn in Londen. Maas' gi'wiriei'rd internationaal bedrijf, ilut onder Nederlandse. Engelse en Franse vlag liet zee van rtbedrijl uit oefent, up dn Wcst-Europesc cate ren o vit een uitgebreide blunen- iunlalout beschikt, eigenaar is van of belang Jieeft bij tankinstuilatfes in Ned eiland, lielgjë en Engeland t'il cargadoors- cn cxpiMlitiu-omllT- wmlngfn heeft in verschillende grote havensteden van West-Eu ropa. Massa-transport van emigranten naar Canada De Nederlandse regering heeft on langs een drietal troepentransport- schepen, de 10.000 ton metende vaar tuigen van het Victory-type, de Wa terman. Zuiderkruis en Grote Beer m Amerika aangekocht. Een van deze schepen, de Waterman, is thans door hcL Ministerie van Oorlog voor enkele weken afgestaan aan de Stichting Landverhuizing Nederland oin met ongeveer 1000 Nederlandse emigranten naar Montreal (Canada) te vurep. Dc Waterman, die op het ogenblik bij de werf van de Rotter damse Droogdok Mij tc Rotterdam in reparatie ligt, zal oj 17 Juni van Rotterdam naar Canada vertrekken. Nering en tering" Het uniform van rle P.T.T., met de rode bies, had hu nog- aan, de kleine bleke hulpbesteller. Maar dit zal de langste tijd wel_ geduurd hebben hij zal het zeker uit moeten trekken, zodra h(j z'n straf heeft gehad, want die kleine Kees heeft veel te lelijke dingen gedaan om nog ooit rlè kostelijke post aan hem te kunnen toevertrouwen. Hij ziet maar erg witjes, die Kees, vee] zon heeft hij gemist in de 3's maand dat hij iri voorarrest zat. In de dagen dat Kees nog brie ven en pakjes rondbracht, had hij in zijn vrije tijd een meisje. Dal kind was eigenlijk de oorzaak van alle narigheid, maar ze was zo on schuldig ala een verloofde, want ze wist niets van de rare streken, die haar jongen uithaalde. Wel, dat meisje was een dochter van vrn gegoede ouders en bij zo'n burgerfreule kun je niet aankomen met een ijsje van tien cent, al zou het dubbeldik zijn. Dat moest min stens een plombière wezen of een fcorbet met verdronken kersen er in. 'n Sjekkie draaien was ook niet hoog genoeg. Sigaretten van de bon gjngen nug net, maar zo'n sjiek mensje moest nu en dan een prima Virginia roken en die vallen met mee in de pnis. Ten minste voor een hulpbestelJersfcraktement. Maar je moet maar veel van je meisje houden en menen duur te moeten doen uit achting. Kees begon met z'n schoonvader te flessen. Die goede man gaf hem driemaal twintig gulden om ze per poat over te maken. Dat kan a.s. schoonzoon wel even doen, niet, da s makkelijk, die was van de post. Driemaal stak Kees do tientjes m z'n zak en knoeide met een vals regu-tje. Toen die zestig popjes aan ver snaperingen voor de liefste op wa ren gegaan, ging Kees nieuwe in komsten zoeken. H\j maakte brie ven open en pakjes nam geld er uit en sigaretten. Daar loopt men natuurlijk al gauw mee tegen de lamp en daar staat Keesje nou. met handenvol spijt voor de rechter. Drie en een halve maand heeft hij al gezeten, z'n meisjp kwijt en na tuurlijk ook z'n baantje. Uit het re- classcringsrapport blijkt dat Kees heus niet zo'n echte slechterik is, alleen zijn meisje was te duur voor de jongen, stond or in. Kees kreeg 6 maanden, maar 2 daarvan voorwaardelijk en de pre ventieve hechtenis werd er ook af getrokken, dus over 34 dagen komt hij vrij, Dan wacht hem gelukkig een nieuwe betrekking, daar heeft z'n vader voor gezorgd. Wie weet hoe good die jongen nog terecht komt. En dan krijgt hij wol weer een nieuwe verloofde ook, een spotgoedkope, die terstond aan het sparen gaat voor een eigen til! VOOl VOOR DE VOORSTELLINGEN OP ZATERDAGAVOND 7 JUNI EN ZON DAGAVOND 8 JUNI IS NOG EEN BEPERKT AANTAL PLAATSBEWIJZEN EN REISBILJETTEN VERKRIJGBAAR AAN HET KANTOOR VAN „HET ROTTERDAMSCH PAROOL", SCHIEDAMSESINGEL 42 (TEL. 25430). Wc reizen met de geriefelijke Parool-stroom lijn-trein. Zitplaats voor een ieder! Een prettige tramrit van Den Haag naar Scheveningcn v.v. en ccn daverend non-stop programma in het romantische circusgebouw! Een uitstapje opi nimmer te vergeten tegen de sterk gereduceerde prijs vail ƒ2.75 (reisbil jet extra trein cn tram inbegrepen). Vertrek van de Parool-trein uit Rotterdam (D.P.) iedere avond om precies 19.0S uur, ver trek te Schiedam 19,15 uut. Terugkomst te Rotterdam (D.P.) ongeveer kwart voor twaalf aansluiting remisetrams). NA UW DAGTAAK EEN VREUGDE VOLLE AVOND IN SCHEVENINGEN Woensdagmiddag om half zes hoeft mevrouw A, C. Helfrich G ie ben in bijzijn van haar echtge noot, If. admiraal Helfrich, de be» vclhebbor der zvestrfldkracnten, de laatste beletselen weggenomen, dia het contactvaartqig „Vandersteng' nog op een helling van de werf Wil ton - Fyenoord te Schiedam vast hielden. Het vaartuig, dat snol eq zonder haperen te water gleed, wordt gebouwd voor rekening van het Alg. Ned. Coipité „Onze Ma rine" en zal dienst doen als drijvend instituut voor algemene nautisch- niaritiemc voorlichting en wordt verder ingericht voor het houden van cursussen» filmvertoningen, le zingen, tentoonstellingen c.d., waar bij 100 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. De „Vandersteng" is 43 nieter lang, 6.80 meter breed en 1,95 meter diep. Twee SLqrk-Ricgr- do-motorim van 210 P.K. elk ge hop- pcld aan een schroef, geven hot j schip een snelheid van 12 knoop. De bekende jachtbouwer H. w. de Do stapelloop van tic „Vav<h hef contact vaartuig, dat dot/t li'if- tonFpenoord voor reken ing van het Alg. Ned. Comité t,0)ne Marine" wordt gebauwd. Mor rouw A. C. Hel- frich'óieben, echtgenote van de bC' vel hebber dar zeestrijd kracht en, verrichtte de doopplechtigheid. TUINKALENDER UONÜERnAd S JUNI, - l'e z>'- genaamde Ste/nool, ook vel ge- nqamd Dessettkaol is een koohp:- W(is, dat wt^Iunewt als swi ycuxis wordt gebinihr Ze heeft da vorm en groeiwijze otm bom enkooi, do>h op de blatleien pnlwikkefcn zirft fi do nazomer en herfst zeer mooie kleurencombinaties van rose, kar- mgn, paars, wit, rood enz. Doordat dq sterkaol %pb\icTtmrd is, leent *e ziefs zeer gger om in de winter als decoratieve plan tussen heesters, op borders oi perken en zelfs bloembakken te worden geplant De slprkool kgn thans in de aan- VQHg van Jum, nog wo den ge zaaid ln hef najaar n d ze in de sier tuin of in (to bloembakken uit- geplant. S, L. door Craiy Uice Vertaald door Ada Campers De dria kleine Carstalrs knikten eensgezind. „Pat is gek", zei ze ppipzpnd, Ze maakten vlug vap de gelegen beid gebruik. „Weel U moeder", zej Dirjah in één adem, „ik wil wedden, dat U dit veel vlugger zou kunnen uitpluizen dan de po litie". Ze dacht aan moeders gezegde over de politie van de vorige avond en voegde er aari toe: „Ze zijn een stelletje suffers". „Dat zou ik waarschijnlijk wel kunnen", zei Marian na denkend. trouwens, bijna iedereen Ze hield op en probeerde streng te kijken. „Ik heb het druk", zei ze, „en jullie zullen de schoolbus nog mislopen als jullie niet wegvliegen". De drie kleine Carstalrs keken naar de keukenklok en. ylogen weg. Aan de voordeur ktisi.cn ze hun moeder haastig goedendag- April, die als laatste wegging, keek weer naar de klok en maakte een vlugge berekening. Als ze de bin nen bocht nam en de hele weg hard liep, kon ze zestig se conden uitsparen. Zc hing aan moeders hals en begon te huilen. „Goeie genade", zei Marian verbaasd, „wat krijgen we nou kindje?" ,,Ik dacht er net aqn", huilde April, hoe vreselijk het zal zijn als we allemaal groot ?ijn en getrouwd cn >veg en als U helemaal alleen zult zijn". Ze drukte haastig een vochtig zoentje op moeders wang, draaide zich om en vloog als een pijl uit de boog de heuvel af. Ze pioest maketj, dat moeder aan het denken sloeg, voor het geval dat ze inspecteur Bill Smith tegen het lijf liep terwijl zij naar school waren. Marian Carstalrs liep langzaam terug naar de keuken. Ze zette dc borden in elkaar, zette ze in de gootsteen en liet er water over lopen. Toen borg 2c de melk en do boter weg in de ijskast. Het huis scheen erg loeg cn erg stil nu dc drie kleine Carstairs lawaaiend en gillend de stoep af ge rend waren. Ze voelde zich alleen, ongelooflijk alleen en had ineens het land aan alles cn iedereen. April had gelijk. Wat vreselijk zou het zijn, als ze allemaal groot en getrouwd cn weg waren. Boven 'itond bladzijde 245 in de schrijfmachine cn de laat ste rogel ervan luidde: „Clark Cameron stond op. na de stille gestalte onderzocht to hebben. „Dit was geen hartaan val", zoi hij langzaam, „deze man werd vermoord, net als alle anderen", Marian Carstairs wist precies hoe de volgen- dé regel moest beginnen: „Het bleke meisje uitte een ge smoorde kreet van schrik". Ze wist ook. dat 't t|jd voor haar was, om haar werkbroek aan te pekken en aan de volgende tien bladzijden van ..Ht Zevende Giftmenger" te beginnen. In plaats daarvan liep ze de tuin in en rusteloos de grintpaden op en peer. Hef zou jaren duren, voor ze alleen achter bleef. T«en op zijn allerminst. Maar tien jaar konden zo vlug voorbijgaan. Kon |iel al tien jaar geleden zijn, dat Jerry. Marian ging zitten op de bank, die April en Dinah ge bruik ten om erwtjes te doppen en nat ajles van het begin af aan nog eens de revue passeren, zoals ze al zo dikwijls ge daan had- Ze hadden elkaar ontmoet bij het lijk van een door m a chin oga weer-kogels gedor|e gangster op de hook yan een straat in Chicago, Het was bayr ecvslc cnpio van enige betekenis geweest cn ze was nog maar negentien jaar, hoe wel ze een dure eed gezworen had, dat ze vijf en twintig was, toen ze het baantje kreeg. Zo was bang. Jcrry Carstairs was lang, had warrig, bruin haar cn een lgchcnd, alledaags gezicht met spvoeten. Hij had gezegd: „Zo. kindje! Alles vergeten, wat je op de school voor journalistiek geleerd hebt? Kijk eens hiel*...." Tien minuten later had hij gezegd: „Ben je morgenavond vrij?" Ze hielden zich niet aan dc afSPF33k. Pat was de avond van de brand in he( warenhuis. Ze ontmoetten elkaar ccn jaar lang niet en toen zagen zo elkaar weor in een roeiboot, die op het modderige water van de buiten haa^ oevers ge lreden Mississippi ronddobberde. Uitgerekend op dat tijd stip, daar in die roeiboot vroeg l <j haar ten huwelijk. Een vrederechter in New-York had ze getrouwd, juist op de dag. dat Mayor Walker Cliarl a Lindbergh had verwel komd. Hij zette haar af bij dc hooi 'ingang van hun hotel en ging er vgn door met twee fotografen. Dc volgende dag kwam hij weer boven water, vermoeid en ongeschoren en zei: „Luister eens kindje, pak gauw de spullen in. Over twee uur gaan we naar Panama". Dimil) werd geboren in een heet, stoffig Mexicaans stadje, waar niet eens een dokter was en waar behalve Marian zelf niemand Engels sprak. En zi) sprak geen enkele andere taal. Jerry was duj'tig mijl ver weg om de revolutie mee le ma ken. April werd geboren in Madrid, op de dag, dat koning Alfonso vluchtte. 'Ze word geboren in een Madnhiense taxi. wua in Marian, half krankzinnig van angsi op znek w.is naar Jen y. Toen Marian de volgende dag helemaal wakker wr:s, wa:. .Jciry nayr Lissabon vertrokken on had ren briefte iipMergebiteu, waarin stuud: „Xnnm boar Martha, naar mijn grootmoeder". Marian vloekte huiiend in hqar kussen en noemde de hab.v April. Drie yeken later volgde ze, niet de twee baby's. Jcrry napr Lissabon, naar Parijs, naar Rorlijn on tenslotte naar Wenen, alijd pn ge veer twee tremen achter hom aan. In Wenen haalde Jerry haar af, /ijn armen vol met al de bloemen, die hij had kunnen vinden, en ze vergat, dal zo i azend op |icm was, ln het begin vqn 1932 word Archie geboren op eon Chinese vrachtboot. d«o juist op de dag van liet bombardement van ,io Japanse vloot de haven van Shanghai binnen liep. .Danrna besloten de Carstairs zich te vestigen. Jerry kreeg ecu baan bij een Ncw-Yuvkse krant Zc had den een huisje op Long Island, oen dienstmeisje, dat Walila heette en meubels, die met zo-cp-zo-veel per maand moesten worden afbetaald. De eerste maand wits het een hemel op aqrde, de tweede maand was het leuk en toen begon Marian zich dood te vervelen. Ze liep ongeveer een week lang Time on my Hands to neuriën en toen begon ze een detective roman tc schrijven. Ze wilde Jerr.v het begin ervan laten lezen, maar hij was drulc met het proces Hanptmpnn, Ze wilde hem de roman laten lezen toon hij af was; hij las hem in een hole! in Was hington en telegrafeerde naar haar: „Bost meisje". Ze wilde hem de brief van de agent laten lezen aan wie zo liet boek had toegezonden, maar hij zat ergens op de riffen van Flo rida. Hij kwam terug met een zware kou en voor hij er toe gekomen was om de brief van de agent te lezen, was Dutch Schultz vermoord ergens in Newark in New-Yersey, Twee dagen daarna ging Jcrry qaar het ziekenhuis. Longontste king, zei de dokter. (Wordt vervolgd). Voost uit Haarlem verzorgt de in,» wenuige architectuur. Reeds in de oorlogsjaren wer den aan, door de heren iCink- iveg, Vermant en JZurroüfile vgn do zijde van Wilton de plannen en ontwerpen uitgewerkt, opdat /.o spoedig mogelijk nu de be vrijding Hiel de bouw kou wor den begonnen. Dit te iiulmlnmi gebeurd en nog \vei met Kiftte» riual, dat men van een Duitse torpedojager had „georgani seerd," Het vaartuig heeft drie dekkep. Op het tussendek bevinden zich het manschappenverblijf, tie hutten voor het nautisch en maehmekamor- pcvHoneel, een zeer ruime kombuis en een eetsalon vuur de bt'iruinnmg. Aullter de muehinekamcr i« behalve de kapiteinshui, een serie hutten vpor Lnjzpndere gasten. Op het hpoukU-k. is vumnu de sal nu ondcr- guinachL P;m volgen et*u hall met bar en adniinislmtii-knntoort jq en tien luuiiu pioirrlirzmd mul 101) Zit- phulsi'ii. Op het brug- en Mocpeu- df]c slaan een stuurhuis, voorzien van utlr modmic technische hulp middelen, een kaarten kamer en een iinvignlichut. Ou fles bleef be el! \Yut zeiden gebeurt bij de doop plechtigheid van een schip geschied de vanmiddag mul dc „Vander steng"; de LriuhLmiicle flos cham pagne bleek de liarde klap tegen de scheepshuid znndiT oen barst je tc lubben Dvcijeehl! Nog tijdens do stapelloop haalden de runners op hei scliip tut grol o vimigdti van dc toeschouwers de Hes niet kosLeli|lc vocht uls de weerlicht binnen boord. Ilij had in lid water kunnen vallen en dat was zonde! Ghestom wijlt de vijfde partij De vijfde partij om hel wereld- luiinpioensijutp dammen tussen Holler en dc Fransman («lioslem, Ie lerseke gespeeld in na 4J zet ten door Keiler opgegeven. Giie- etem leidt uu dus met Gi.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3