r HET ROTTERDAMSCH PAROOL Republikeinse tegen-nota gereed Wilton lag 24 uur stil Broodvoorziening stagneert in Amsterdam Nog geen beslissing over amendement-Burger Zelfbeheersing Boymans' nieuwe directeur Vrij. onverveerd Zevende jaargang. ?>o. 130 Vele punten van Nederlandse nota voor Republiek aanvaardbaar Nationale regering voor Indonesië PAROLCSCOOpj Australische boycot opgeheven Acht jaar geëist tegen Voute Weerbericht Andere vakcentrales keuren EVC-actie af Staking' verloopt reeds Conflicten in het hele land Parijse stations zijn verlaten Doodvonnis voltrokken Doodstraf geëist tegen Bosman „Perszuivering" in de Kamer Vordering is niet ongrondwettig Goed en kwaad nieuws uit Batavia Prof. Vorenkamp wordt genoemd Zeer gelukkige keuze Sit-dowiistalïing van 6000 arbeiders Britse consul bij Soekarno Vader schiet zijn zoon dood Familiedrama in Rotterdam-Zuid Installatie radio programmaraad RecL en Adm. Lemga Hoven I4J, Schiedam tel. 693DO Abonnementsprijs par week 31 cent, per kwartaal 4,—, lose© nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave stichting ..He; Parool" Postgiro 39E544 Banttari Amslerdamscbe Bank te Rotterdam PL Directeur. B de Vries PI. Hoofdredacteur. Th. Ramaker Zaterdag 7 juni 1947 Republikeinse tegenvoorstellen op de nota van de Commissie- Generaal sïjn vastgelegd in een nota, die aan het werkcomité van het K.N.I.P. (voorlopige republikeinse volksvertegenwoor diging) =al worden voorgelegd, zo heeft Sjahrir te Djogja mee gedeeld. In het algemeen is men in de Republiek van mening, dat de Nederlandse nota in haar geheel onaanvaardbaar is, aldus Sjahrir, maar dat men het over vele afzonderlijke punten eens kan zijn. De republikeinse nota bevat hoofdzakelijk punten van politieke, economische en militaire aard. Sjahrir zei: Wij accepteren het idee van een intcrimregering als mogelijkheid om bet tot stand komen van ccn federale regering te vergemakkelijken. De Neder landse voorstellen zijn daarom trent niet definitief, onze voor stellen zijn meer gedetailleerd. Wij wensen een soort nationale regering voor geheel Indonesië, >vaardoor de overgangsperiode tot 1949 gemakkelijker te over bruggen zal zijn. De belangrijke vragen zullen ecli-j ter zijn: Welke fs de positie van deze j regering en welke is de positie van „Regime-crisis, dat Is liet." R. die m staal is de Archipel te ver- AMADIER gaat naar bed met dedigen. zorgen, en staat er mede op: n' vermoedelijk droomt hij er ook nog Daarnaast zon hei nnlwooid een van in de paar uren dat hij het U-ge 11aanhod bevatten tot samenwer- mocde hoofd neerlegt, want de zor- king van de Republiek mei de Neder- gen van Frankrijk dreigen hem tel-1 landscli-Indische regering bij de vor de gouverneur-generaal? Tot nu toe had de gouverneur-generaal alle uit voerende macht in handen. Wij wen sen een regering die werkelijk rege ring is en alle uitvoerende macht be zit, die ccn normale regering heeft. De nmcht van de gouverneur-gene raal dient daarbij uitdrukkelijk te worden vastgelegd. Wij verwachten niet, dat hij betrokken zal zijn hij dc normale uitvoerende macht, maar er zouden situaties kunnen ontstaan, waar hij hij zou kunnen optreden. De tegen voorstellen zijn, aldus Sjahrir. gebaseerd op de o vei een komst van Liiiggadjati, De financiële en econo mische problemen zullen gemakkelijk te regelen zijn, wanneer een nations ie regering ïs ingesteld. Sjahrir ontkende de geruchten, als zou de Republiek een verzoek lot arbitrage hebben gedaan: „Wij zullen alles doen om de kwestie slechts door de twee betrokken partijen te doen regelen." Volgens Associated Press zulten sn de republikeinse nota, waarschijn lijk een aantal Nederlandse miliiaire voor stellen worden aanvaard, o.a. Neder landse militaire samenwerking totdat het Indonesische leger is omgevormd tut een moderne militaire organisatie, De Australische Vakvereniging van Havenarbeiders heef» het re cente verzoek van de Indonesi sche en Nederlands-Indische te- gering aan de Australische rege ring tot verscheping van de goe deren, die momenteel in Austra lië worden vastgehouden, naar Indonesië ten behoeve van de In donesische he,«1 king, in overwe ging genomen en besloten mede te werken aan de verscheping deze goederen. Naar verluidt, het grootste gedeelte dezer g..c- deren aan Indonesische autoritei ten worden overgedragen, over eenkomstig ccn nissen de republiek cn A lands- Indische autoritei' ordt ir een vei klaring va.. vereni ging meegedeeld. De Vakverei.ip eekt de verwachting uit. da. medewer king aan dc verscheping van deze goederen van Australië naar In- donchië. op voor alle partijen be vredigende basis, zal bijdragen tot l.cr spoedig tot stand kunicn vip ccn situatie, die de handel tussen Australië cn Indonesië mogelijk maken tot wederzijdse hevordering van blijvende vriend schappelijke betrekkingen tussen Australië e.. het hnIon«&iïche volk. kens te zwaar tc worden. Van Abd el Krim weet men: die blamage is no2f niet verwerkt. Als de oude Riff-Kabyl zich nu maar kalm hield, maar lip verkondigt het van al de schone daken van Kaïro, dat hij van plan is naar Ma rokko terug te gaan. om er de po litieke onafhankelijkheid te verwe- zelijken. Dat hy en passant de eed van trouw aan de sultan van Ma rokko (die aan Frankrijk onderwor pen is) vernieuwt, doet er niets toe. hoogstens prikkelt hij zijn slappe leenheer om ook tot groter activi teit „tegen het afgedane westerse imperialisme" te komen. „Frankrijk en Spanje kunnen het zich voor gezegrd houden", zeide Abd el Krim, „er gaat oen golf van vrijheid over Arabische en Aziati sche gebieden: voor het te laat is, moet Frankrijk con bond van rechtsgelyke gebieden stichten, an ders werpen onze landen in noord- west- Afrika hun kunstmatige onder daanschap cte Oceaan en de Middel landse Zee in". Aan zo'n woord van Abd el Krim kan de Quai d'Orsay meer hechten dan aan zijn ere woord. om „netjes naar Zuid- FranUrijk te komen cn onderweg nergens uit te stappen". Het doel der vrijheid wettigt bü een moham medaan a la Krim alle middelen tot en met dure eden by een Allah, die niet de zijne is. Krim had geen psychologisch- juister ogenblik kunnen kiezen, want Ramadier c.s. komen handen tekort. Steeds meer wilde stakin gen vergiftigen dc Franse atmos feer, want achter die stakingen openbaart zich niet zozeer het stre ven de levensomstandigheden van enkele groepen verbeterd te krij gen, als wel een zenutvtrommel vuur voorafgaand aan 'een groot politiek offensief van de communis ten. Dezen willen iedereen de over tuiging {of: de vrees) bijbrengen, dat er zonder hen niet valt te rege ren, of eigenlijk: dat zij alleen het recht van regeren kunnen nemen In Frankrijk. Gas-, electriciteits-, kolen-, spoor weg-, bakkers-, metaalbedrijven alle gehoorzamen aan Thorez' en Duclos' order van „Saboteer dc productie, stuk voor stuk en daarna ajle tegelijk! Schep ccn „atmosfSre d'émeute", een atmosfeer van mui. fcerijï" want dat brengt dc schrik er in: het is een beproefd middel: Terreurmidde), ja... In z'n jongste Kamerrede riep Ramadier uit: „Ik verdedig ie re publiek, dlo de communisten aan vallen. Als uit de stakingschaos een regeringscrisis ontstaat, komt d?ar hit een nog gevaarlijker crisis voort J1-1- een régimecrisis en dat is on aanvaardbaar voor hen die Frank rijk willen behouden." Hiermee heeft llij de spijker op de kop geslagen. Régimecrisis daar gaat het om en in dat troebel water legt niet alleen Abel el Krim z'n hengels; er fijn nog gevaarlijker kapers op de kust! ïrung van een federale interim-rege ring, dit? de economische en politieke clausules van de Nederlandse voor stellen ten uitvoer zon ley gen. Volgens een republikeinse woord voerder is hel kabinet van mening, dat al het mogelijke moet worden gedaan om de huidige spanning in de betrekkingen tussen de Indonesiërs en de Nederlanders te verminderen. Mr. N. J. G. Sikkel, procureur lis- cgal ann liet bijzonder gei echt stiet le Amsterdam heeft gemeend niet le kunnen blijven tij zijn eis van 5 jaar, die hij op 25 April j.l. tegen de oud- burg enieester te Amsterdam, de heer E. J. Voute heeft uitgesproken cn heefi een gevangenisstraf voor de tijd van 8 jaar tegen de verdachte ge- rcquirccrd. Heinnth Luebke, minister i Voedselvoorziening in de provincie Nuurdrijn-West falen 'fin gel se zone) heeft op de conferentie van Duitse premiers voorspeld, dat Duitsland economisch volkomen zal meen-tor- ten, als niet meer voedsel wordt ingevoerd. Hij zei. dat het Duits land moet worden toeeest aan han del te drijven met Denemarken. Nederland, België cn Frankrijk, FRISSE WIND Weersvcnvaehtinp. gelrug tot Zondagavond: Knel weer met een Krach tige wind tussen West en Zuid-West, Vanavond In het midden cn Oosten van het land nog enige regen, vannacht brekende bewol king en morgen overdag wisselend bewolkt met hier en daar een regen buitje. Waarnemingen 1c n'dam hedenmorgen 6 40 uur: luchtdruk 757.0: wind N.W. 5; temp. 15.4; max. temp. 14.5 f 10 40 uur gister avond); min. temp. 8.4 (11.00 gister» morgen); weersgesteldheid: zwaar be wolkt. 8 Juni; Zon op 5.02 uur, onder 21.56 "uur. Maan onder 8.39 uur, op 1.20 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 7.23 "Uur, 2e tij 19.2? uur. 9 Juni: Zon op 5.01 uur, onder 21.37 bur. Maan onder 9.49 uur. op 1.28 uur Waterstander» Rotterdam: le tij 8.06 tmr, 2e tij 20.05 uur. i Van (le 800 Amsterdamse bakkerijen zijn dertien grote hndrytcn niet aan het werk. De staUiiigsh-iding heeft me ego der hl, dat daardoor onge veer 70 pet. van de brood productie stil ligl. De stakets postten gister morgen en weerhielden verscheidene w-erkuiliigen aan de arbeid te paan. Van krachtdadig optreden Is nog niets gebleken, alles verloopt ordelijk. Vrijdag staakten in Amsterdam 275 bakkers, vandaag zijn het er neg maar 300 a 150. Er wordt al leen nog maar gestaakt by 4 gro- De patroons van „Aller belang", die aan de eisen der E.V.C. tege moet zijn gekomen, zullen waar- schijn]iik niet de pofitie :n aanra king- komen wegens overtreding van rle loonstop-ma at regel en. Het N.V.V. bestuur heeft de staking „overbodig en tegen over rle Amsterdamse bevol king misdadig" genoemd. Ook de Christelijke Bond neemt een afwijzende houding aan. De federatie van Amsterdamse bakkerspatroons heeft haar lerlcn geadviseerd in geen geval aan de eisen der E.V.C. toe te geven. Z;j zal met deze arbeiders-organisatie niet onderhandelen. Mits het pu bliek niet hamstert kunnen de wer kende bakkerijen waarschijnlijk vol doende brood afleveren. Men heeft de arbeids-inspectie meegedeeld dat men zicï tijdelijk niet aan de voor schriften der Arbeidswet kan sto ren. Overleg van de samenwerkende werkgevers-organisaties en de Be- drijfsunie voor het bakkersbedrijf met de minister van Sociale Zaken heeft tot resultaat gehad dat dc bakkers waarschijnlijk binnenkort vacantie-toeslag krijgen. Een nicu- we binende regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden zal spoedig worden bekend gemaakt. Voor het verkrijgen van een pres tatie-toeslag vindt overleg met de Rijksbemiddelaars piaats. Deze schijnen daarvoor niet warm tc lo pen. De Twentse P.T.T.-ambtenaren 1c bedrijven. Aan alle Parijse stations is het werk neergelegd. De spoor wegarbeiders rijden alleen nog treinen voor het ervoer van levensmiddelen. Ramadier heeft besprekingen voorgesteld, under voorwaarde dat het werk zou worden herval Het bestuur van de vakvereniging van spoorwegarbeiders heeft zijn voor siet echter afgewezen. In de avond-vergadering van het kabinet, na deze afwijzing gehou den, is besloten dat de spoorweg arbeiders niet zullen worden gere- quneerd. Men zal op andere wijze trachten het hoogst noodzakelijke verkeer te onderhouden. De socialistische pa rle men 1st rac- lic heelt een motie van vertrouwen in Ram ad ie rs politiek aangenomen. Zeven leden onthielden zich van stemming. Bij K.B. is afwijzend beschikt op liet gratieverzoek van Tj. van der Weiden, tot de_ doodstraf veroor deeld bij sententie van het Bijzonder ge rechtshof te Amsterdam. Het doodvonnis is voltrokken. Tj. van der Weiden, die gedurende de bezetting burgemeester van Vel- sen was, werd veroordeeld wegens medeplichtigheid aan mishandeling en hulpverlening aan dc vijand. Zeventien Nederlanders moeten ten gevolge hiervan de dood hebben ge vonden, Bij K.B. i.« gratie verleend aan A. J. du Burck, tot de doodstraf ver oordeeld bij sententie van het Bijzon der gerechtshof te Arnhem. De dood straf is veranderd in levenslange ge vangenisstraf. Bjj de voortgezette behandeling voor bet Bijzonder Gerechtshof al hier van de zaak tegen de 36-jarige Pf.S B.-er Bosnian, m de bezettings tijd administratief hoofdambtenaar van de R.E.T. bracht de president, rar. van Vollenhoven nog een brief ter tafel, die verdachte destijds ge schreven had aan de beruchte groep 10 inspecteur van Breuaem. Hier- i« drong \erctschte er op aan. zoon tjes van met name genoemde dokto ren fz.g. pi u toer at en) naar Duits land te zen don om handenarbeid te verrichten. Ook andere voor Bosnian ze ei' compromitterende brieven ko men ter sprake. Als laatste punt van de dagvaar ding wordt dan nog behandeld het optreden van verdachte te Wmters- wnk. waar hij m dienst van do TO.D.. jacht maakte op onderdui kers. Hij gebruikte daarbij meerma len zijn revolver. Requisitoir Re/.e man. aldus tnr J. C. Donker in zyn requisitoir, heeft onnoemelijk leed gebracht over lal van van ge zinnen van trammcnscn. Hi] heeft mensen, tegen de desbe treffende voorschriften in. naar Duitsland gezonden. Alleen kruipc- .1 ui tierige N.S.B.-ertjcs kon Mr. Visser, ex-burgcmccstcr van Zeist, is gisteren geïnstalleerd ate bur gemeester van 's-Grnvcnhüge. Enkele collega's wensten hem geluk, t'./.n.r. mr. d'A dly, burgemeester vun Amsterdam, nu. Oud. burgemeester^ van Rotterdam, mr. De Monchv, de voorganger van mr. h'Dser. rr. Fcber, dc Haagse wet houder die h'ct ambt tijdelijk waarnam cn mr. Visser (Van onze parlementaire redacteur) Zij, die menen, dat jmirnalMcn en dagbladondernemingen, die tijdens de bezetting in de kaart van de vijand gespeeld hebben, niet ongestraft kunnen blijicit mogen niet ontevreden zijn uier hel icrloop \an «le debat, ten in de Tweede Kamer o»er de Noodvoorziening Perswezen. Tot nu toe zijn alle pogingen vat) dr. Korten horst, die optreedt als kampioen voor de bladen, die een tekort aan moed en karakter hebben getoond en hen eert al? bedrijvers van hetgeen hij noemt het „bovengronds verzet'', grandioos mislukt. Zijn Donderdagmiddag aangevan gen nederlagen-serie heeft zich gis- i teren uitgebreid. Intussen is dc Ka mer met de behandeling van het wetsontwerp nog niet gerec'J geko men, omdat het amendement van mr. Borger (Arb) om in de wet np te neniPii de vordcringsbeioegdhrid ten opzichte van bedrijven, welke fout zijn geweekt, niet kon worden afge handeld. Na een nogal verward en rumoerig debat heeft de Kamer be sloten de behandeling te schorsen tot Din.-dag, Aanleiding daartoe v as de verkla ring, welke tninUtcr Giejen af legde. Deze was door minister Van MaaTÊEYceu opgesteld mi gaf toe, dat tegen de onteigening geen grondwet- lelijk bezwaar bestond. Poch de Grondwet eï.-t, dat zulk cm onteige ning is omgeven met bepaalde rege len mi in het amendement was daar in niet voorzien. De minister deelde mede. dat hij opdracht had gegeven, otil een wetje tc nul werpen, waarin de gedachte van het atiicndomeiit- Burger op grondwettelijke wijze zon zijn belichaamd, Op zidveïf dos reeds ern succes voor do ooreteller, van wie de minister echter verlang de. dat hij zijn amendement terug zou nemen. Als de Kamer hiermede niet medeging, zou rle minister ge dwongen 7ijn om schorsing der be raadslagingen te vragen. Mr. .Toe k es (Arb) zei de mi nister nint te kunnen bijvallen. En hieruit bleek, dat het overleg, dat tus.-en het Kabinet en de P.v.d.A vooraf had plaats gehad, geen vrucht had gedragen. Deze afgevaardigde zijn zeer ontevreden over hun posi tie. hetgeen tot uiting kwam ui een protest-ver gad er mg te Hengelo. Mr. Snel poogde namens de drie samenwerkende vakbonden olie op de golven te gooien, doch de aan wezigen riepen „Staken, staken!" Toen inr. Snel gewaagde van stille tegPiiwerking van het departement en het hoofdbestuur der P.T.T. riep men: „Gooi ze er uit?" Men ver wacht, dat deze actie ernstiger vor men zal aannemen. Ook bij dc boeren rommelt het. In het Westelijke con sump ties eb ied is ernstige onenigheid tussen de melkveehouders, verenigd in de Coöperatieve Melkafzet Centrale (C.M.C.) en de grote consuniptie- melk bed rijven, georganiseerd in de Industrie Melkmkoop Vereniging (I.I.V.) Oorzaak: de voorwaarden van me Ik-aflevering. Het bedrijf schap voor zuivel heeft de I.I.V. verplicht de melk der C.M.C.-boe ren af te nemen, tcrwyl de bedrij ven aangekondigd hebben de boeren te betalen buiten de C.M.C. om. Zo lang dc mclkvoorzicning gceen ge vaar loopt zal de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening zich cr buiten houden. De staking bjj de meelfabriek „De Sleutels" te Leiden is op geheven, omdat zowel de direc tie als personeel voortzetting ongewenst achtte. hu ccbruik.cn m zijn bedruf en als or gaf er de voorkeur aan de vergndo- ring voor enige tijd te .<chor>en, op nam gven mannen genoeg waren hij moffenhoeren als op dc tram. Bu de arrestatie van do tram per. ■neetleden. wist hij heel goed. dat zij niet vnnr zwarte handel werden gepakt. JTct waren illegale werkers en lip speelde zc de S.D. in handen. Bloed kleeft aan dc zijne. Het ver weer van verdachte noemt mr Don ker misselijk cn minderwaardig. Na Dolle Dinsdag ging hij m het Oosten des lands terreur uitoefenen onder de bevolking aldaar. Wat dc strafmaat betreft: spr. weet wel dat er thans een stroom van barmhartigheid gaat door het land. maar een man als deze. bij wie geen spoor van hoop op beterschap I aanwezig is. moet voorgoed uit de I maatschappij verdwijnen. Al is spr. geen groot voorstander van de dood straf, voor verdachte acht hij haai de enige cn juiste. Mr. A. Nicssep pleitte clementie. conductrices |rfat-rfe voorstellers win het amonclc- t met <lc minister en de vaMe commissie voor privaat- en slrnf- Ten slotte redde dr. Giclen zich uit de benarde ritmitie door schorsing ian de beraadslagingen tc vragen. Kegel is. dat zo'n verzoek zonder meer door dc Kamervoorzitter wordt ingewilligd, doch mr. Van Scha ik gat' de minister up andere wijze zijn zin, door de Kamer tc laten besluiten, j dat slcchti- rie behanrfrjing van het amendement tot Dinsdag zou wor den geschorst. De afhandeling \an de merige nog resterende artikelen hrarht in hoofd zaak een aantal stemmingen over amendementen van dr Kort en horst. Hij had e»-n gehele porie ingediend, waarvan de strekking iva«. dat de bevoegdheden, welke in het. ontwerp opgedragen ziin «aan de Forsraad. in handen van de minister v.orden ge legd. In deze materie vond hij de anti-rerolutionnairen »n de chrisle- liik-hDtomrhen op twee na aan zijn zijde, doch, het mocht niet haten. Met 4(1 tegen 34 «temmen werd het eer ste zijner amendementen verworpen, met medewerking van P.v.d.A., C.P.N. en de katholieke leden Hagel», I,r*?elminder. Sorrarens. Pe ters en Koersen //et artikel, waarin het z.g. „droit dn répon<e" is op,ge. nomen, werd na bestrijding door dr. Knrtrnhorst aangenomen met. 44 tn- geu 32 stemmen Daarop zag hij weer een van ?jjn a mende men ten met 40 tejrcn 33 stemmen verwor pen. waarna hij de rest maar introk. Wat nok het lot van het amende ment. Burger mag zijn, waarvoor een meerderheid in de Kamer aanwezig is. in ieder geval is dc toeleg van dr. Kor ten horst, mn de zn nering zoveel nui gel ijk te verzwakken, door de Ka mer verijdeld. ZIEHIER wat generaal Spoor in een speciale order aan alle com mandanten en ondercommandanten, onze troepen in Indonesië toewenst, zelfbeheersing- Die order luidt: „Deze dagen zijn hoogst kritiek m de onderhandelingen-der Ncacrland- se regering en het is derhalve van het hoogste gewicht, dat tedere sol daat discipline loont en zelfbeheer sing. daarbij elke mogelijkheid van provocatie vermijdend, waardoor de positie der regering zou kunnen wor den geschaad." Een voortreffelijk woord. En te- gen over onze Indonesische gesprek partner (want dat blijven zij!^ êeil van die gebaren, zoals er tegenover hen meer gemaakt moeten worden. ,.Het Vrije Volk", dat uit Batavia de tekst van deze order wist te mel den, voegt daar echter van de hand van ccn speciale verslaggever het volgende aan toe: ..In militaire kringen trachten sommige figuren de Nota te ge bruiken als een bevestiging van hun mening, dat er gewapend moet v orden opgetreden. Door de gema tigde elementen liicr fin Batavia) wordt met name hot optreden van hot Kamerlid Jan Schouten beden kelijk geacht, die in een bijeenkomst van officieren tut geheel Indonesië de stelling verkondigde, dat alleen snel militair ingrijoen erger kan voorkomen. Bil veel officieren trof ik dc stemming aan: we moeten er op in hakken. Deze mening wordt aangewakkerd door officieren van het Kon. Ncd.-lndisch leger, d:e de opvatting verkondigen: wq kennen, de „inlanders" door en door. WIJ tekenen hierbij aan: dat de zaak der Nota er een ia tussen dc Commissie-Generaal ert de vertegenwoordigers der Republiek: dat liet opzet, overtuiging en be doeling der Commissie-Generaal is, om dc weg van onderhandelingen en constructieve opbouw te blijven be wandelen: dat wanneer onverhoopt de Com- missie-Genrraal met haar Nota niet bereikt wat zij hoopt te bereiken, zi] terugtreedt cn het woord aan de Regering is: dat ook dan nog rie ..andore weg" om tot uitvoering van Linggadjati te komen er niet een hoeft te zijn van toepassing van machtsmiddelen; dat met name de Partij van de Ar- boid hii moor d?n één gelegenheid 7.jch duidelijk in die zin heeft uitge laten; dat van dc Regering verlangd mag worden, dat 7.ij aan generaal Spoor kenbaar maakt, dat zy van Neder landse officieren in Indonesië geen tegen leiding. norh doorkruising har er politiek duldt: dat men niet dient te aarzelen dit zcr duidelijk te doen blijken: dat ton slotte aan het Neder landse volk nadere inlichtingen die nen te worden verschaft over het op- treden van dc heer Schouten, wiens particuliere gezags-npvattingen zich bhikbaar concretiseren in "onduld bare prediking van rebellie jegens het wettig Nederlands gezag. Zaterdag 3 Mei des ochtends om Il.lJh uur tergal de wachter van de poor w ego ver weg in de Over- ■-(■liiescsiraal de bomen te sluiten toen oen trein uit de richting Delfl naderde. Ken onbekend ge bleven persoon heeft locn enige kinderen die over wilden steken tegen gehouden. Hii wordt ver zocht zich te melden hij de afde- linsr recherche aan hel hoofd bureau van politie le Schiedam, j •echt overleg zouden kunnen p!e? over een andere formulering van het amendement. Dr Kortcnhorst opponeert Dr. Kortcnhnrst Iv. V.P. opponeerde hiertegen en de voorzit ter van de K.VJ'.-fi actie, prof R o ni me, bezwoer de Kamer, toch vertrouwen tc hebben in de toezeg ging van de minister. Doch dit ver zoek had geen uitwerking: mr. doe- kes handhaafde zijn voorstel, waar tegen dc m i n i s t e r namoerde, dat hem dit niet genoeg tijd gaf, om met zijn ambtgenoten van Justitie en Economische Zaken overleg tc ple gen. B. rn W. zulten vermoedelijk \oordrngen als no. 1 voor directeur van het Museum Boy mans, prof. dr. A. P. A. Vorenkamp van het Smid» College 1e Northampton In de Verenigde Stalen. Deze keuze is zeer gelukkig. Boy- niana kan hiermede een internatio naal Nederlander rijk worden, die zijn sporen oji kunstgebied heeft verdiend. Prof. Vorenkamp is een De Amsterdamse bakkers staken, vooral bet werk bij de grote bakkerijen ligt stilPosters voor de M.B.P.-broodfabriek in de. J£ijzelstraatt Zesduizend arbeiders van de werf Wilton-Fycnoord, die er vast op rekenden" aan het cm de van deze week eindelijk het toegezegde winstaandeel van 79 werkuren in hun loonzakje te vinden dc di rectie had het geld reeds klaar lig gen! - besloten het werk neer te leggen toen Donderdag bekend werd, dat het college van rijks be middelaars bezwaar had tegen dc uitkering ervan. De nachtploeg van Donderdagavond verscheen op de werf, doch stak geea had naar het werk uit. Evenzo geschiedde met de dagplocg van Vrijdag. Vrijdagavond is dc nachtploeg op aandr ngen van de directie en dc pcrsoneelskcrn weer aan dc slag gegaan en ook vandaag is de werf normaal in be drijf. Dc heer Röhmor, directeur van Wilton, heeft zicli Vrijdag naar Den Haag begeven, teneinde van het college van rh'ksbcmlddeJaars alsnog gedaan te krijgen de grati ficatie te mogen uitkeren. Hierbij zij aangetekend, dat een klein deel van het personeel, o.m. de werk bazen, deze reeds heeft ontvan gen. Men. hoopt, dat het overleg met Den Haag tot resultaat zal hebben, dat liet extraloon Maandag middag kan worden uitbetaald. De sitdownstaking, ontstaan uit grote ontevredenheid over de trage wer king van het college van ryksbemid- delaars en dus eigenlijk niet gericht I legen de directie van Wilton, was algemeen. Alle arbeiders, zowel de georganiseerde in liet N.V.V.. R.K. W„ C.N.V. en E.V.C., als dr onge organiseerden namen eraan deel. l>e Britse consul-generaal in Ne derlands Oost-Imllë, Mi tcbe sou Damhert, heeft gisteren, naar A.P. meldt, een bezoek gebracht aan Djokjakarta voor een conferentie met Soekarno en Sjahrir. Mitcheson verklaarde na de con ferentie, dat Soekarno de oprich ting had goedgekeurd van een sjie- ciaie voorlichtingsdienst cn consu lair bureau in Djokjakarta, waar toe de Nederlanders zich reeds in principe bereid hadden verklaard. Dc Britse autoriteit weiger de rr zich over uit te laten of hun missie met het Indonesische ant woord in verband stond. Van be trouwbare zydc wordt echter ge zegd, dat Engeland op een snelle en vredelievende regeling van de Indonesische impasse aandrong. De Nederlandse ambassadeur le Washington, dr. Loudon, heeft een onderhoud gehad met de Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken, Acheson, kenner van oude kunst, heeft ten minste zes grote tentoonstellingen in Amerika ingericht, beschikt over voortreffelijke relaties cn is „wei een figuur voor Rotterdam." Ala luitmant-kcloiicl heeft hij ons land onschatbare diensten bewezen bij de recuperatie van door de Duit sers uit ons land geroofde kunst schatten. Hij was de „favoriet sedert Janu ari van de jaar" op wie wij onlangs zinspeelden, toen wij het hadden over de moge)<jke spoedige vriwul- Ling van de belangrijke vacature aan Boy mans. Eenvoudig en oprecht schreef prof. dl*. A. P. A. Vorenkamp in een Vanmorgen omstreeks 11 uur heelt zich in de jagerslaan hoek Strevels- wcjj, Rotterdam-Zuid een familie drama afgespeeld. Tijdens een hevi ge ruzie over een woningkwestic heeft een vader zijn 24-jarige zoon F. met een revolver dood geschoten. De vader F. F. is op de vlucht door voorbijgangers overmand en aan de politic van het bureau Sandclingcn- plcin overgeleverd. Dc vader heeft drie schoten gelost. Het eerste trof de jongen in het been. De man heeft zijn kind vervolgens in het gezicht geslagen en hem daarna met twee schoten in het hoofd ge dood, brief, in antwoord op enkele vra gen: „Als Rotterdam het met mij wil proberen, waarom sou ik het dan niet graag met Rotterdam probe ren 7" Ook voor dr. Ebbinghe Wubben, die het directeurschap twee drukke jaren heeft waargenomen, lean men verheugd zijn, dat hij thans het veelomvattend dirccteurswerk kan overdragen aan een iets ouder en zeer mannelijk collega. Dr. Wubben heeft zich verdienstelijk van het wanrnemerschajj gekweten Frof. dr. A, P. A. Vorenkamp Is leerling geweest van prof. Martin te Lcirlen. De beslissende commis sievergadering over ziin Candida- tuur is vermoedelijk 19 Juni a.s. De minister ven onderwijs, kunsten en wetenschappen, dr. J, Gielen heeft de onlangs benoemde programma raad voor dc radio-omroep geïnstal leerd. De minister verklaarde hierbij gezocht te hebben naar een oplossing die trteer aansloot bij het verleden, ctan dc weg, die door zijn voorgan ger was ingeslagen. De minister meende de oplossing van dit vraag stuk gevonden te hebben in het in stituut \an de gezamenlijke program ma's. De minister wilde niet verbergen, dal de inhoud van het gezamenlijk programma, als ook de tijden, waar op het wordt uitgezonden tot dusver met in alle opzichten aan zijn ver wachtingen hebben beantwoord. In dien het werk van de programmaraad slaagt, zat aldus de minister wellicht een kostbare aanwijzing kun nen worden gegeven voor de rich- hng, waarin de oplossing van het definitieve radiobestel moet worden gezocht. De commandant van liet Ameri kaanse militaire instructiecorps in China, generaal Lucas, heeft ver klaard. dat er thans meer dan 1000 Amerikaanse officieren, soldaten en matrozen als instructeurs bij het Chinese regeringsleger werkzaam zjjo

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1