Republiek accoord met idee van interim- regering HET ROTTERDAMSCH PAROOL Staking van Amsterdamse bakkers ten einde m Franse spoorwegstaking thans algemeen Vrij, onverveerd Indonesische antwoord-nota Minstens helft der leden moeten Indonesiërs zijn Naar militaire samenwerking Weerbericht Schermcrhorn en van Poll weer vertrokken Russen geven 37 schepen vrü Handelsverdrag met Bulgarije Beraamt de E.V.C. nieuwe actie? Be klad in de zeep Knoeiers beboet Drie doden bij auto-race ATO-personeel is weer aan 't werk Bouworder voor Wilton Licht in kwestie der briefbommen Economisch leven geheel lamgelegd IS Totale ontwrichting Spanje „in naam' monarchie Rotterdamse zwemmers naar Parijs Ex-i!iegaie pers heeft rechten Vleesrantsoen niet f; verder verlaagd Red- en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 3! cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 353644 Bankier. Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pi. Directeur. B. de Vries PL Hoofdredacteur. Th. Ramaker Maandag 9 juni 1947 Zevende jaargang, No. 131 Hedenmiddag is gelijktijdig in Nederland en in Indonesië de nota gepubliceerd die de regering van de republiek Indonesië opgesteld heeft in antwoord op de Nederlandse nota van 27 Mei j.l, pc republiek waardeert het feit, dat Nederland Linggadjati als grondslag beschouwt voor de politiek ten aanzien van Indo nesië en baseert ook haar politiek op deze overeenkomst. De republikeinse "voorstellen zijn vervat in een aantal punten, waar van het voornaamste dat betreffende de voorlopige regering is. 1. De Indonesische delegatie is be reid hc-t Nederlandse voorstel tot vorming van ern interim-regering te aanvaarden, hoewel zij van oordeel is, dat de vaststelling van het gebied Indonesia Timoer (Oost Indonesië Red.), waarvan Nieuw-Guinea is afgezonderd, strijdig is met de geest van de overeenkomst van Lindgad- jati. De delegatie wil het gebied van Niemv-Guinea alsnog in dc Negara Indonesia Tiroocr opgenomen zien. onverminderd de rechten, vervat in artikel 3 en 4 van de overeenkomst %*an T/inggadjati. Ook bij de vast stelling van de Status van Borneo zou de republiek geli.jke medezeg- gingsFchf-p op prijs stellen. 2. Gedurende de overgangstijd PAROLCSCOOP De kern van de onrust IVT SN WEKT wat er in Hongarije 1V1 is gebeurd; de namen Kcvacs, Nagy, Rakosi en van generaal Swi- ridow roepen de gebeurtenissen van de „koude revolutie" weer in U op. Amerika heeft fel geprotesteerd te gen het Russisch ingrijpen in de Hongaarse binnenlandse aangele genheden. Vermoedelijk hoort Washington (Marshall Truman) nimmer een duidelijk antwoord uit Moskou, of het krijgL hoogstens een on twijkende repliek met een steek onder water a Ia „kijk naar jezelf en wat jullie in Athene en Ankara hebt uitgestukt", want aldus ver loopt tegenwoordig dc diplomatieke uitwisseling van eritiek op eikaars gedragingen. Elkaar", dat zijn anti-communisnu> en communisme. Te Berlijn hebhen de Russen uit een sector die de hunne nint is. ten Poolse vrouw met haar zoon weg gevoerd, zomaar ineens. Anictika heeft scherp geprotesteerd en wenst terugvoering van beide Polen. Zie boven: geen, of een ontwijkend ant woord met eeri tikje venijn. Anli- communisme en communisme. Frankrijk schudt op zijn grond vesten. Daar behoeft ae Rus niets te ondernemen en de Amerikaan niet te protesteren, omdat de eigen mensen in volle actie zijn met een communistische en anti-communis tische strijd boven en onder de grond. Ramadier vecht met alle be hoorlijke hem te dienste staande middelen om dc wilde stakingen het hoofd te bieden; h\j overreedt, hij probeert Ionen aan te passen aan de nood van de dag zonder het rege ringsprogram van loonstop en prijs daling te torpederen; hij beseft, dat als hij de strijd opgeeft, Frankrijk open ligt voor twee begerigen naar de ondemocratische alleenheer schappij (Thorez de communist en De Gaulle met zijn R.P.F.); hij heeft waarlijk het recht uit te roe pen, dat hij en de zijnen vechten voor het behoud van de Franse re publiek, van Marianne, en zij al leen. Er dreigen te grote gevaren van buiten-af dan dat men toe mag staan, dat binnenlandse minder heidsgroeperingen er misbruik van maken om een koude omwenteling door te drijven en het land over te leveren aan een verbolsje wise ring la Hongroise of haar tegendeel. Onder al die bedrijven door, waarbij het gaat om een voorkómen van een regimecrisis, door Rama dier c.s., en een murwplagerij met een, vooral op dit tijdstip, redeloze ontwrichting van het toch al zo wankel maatschappelijk leven van de Franse staat (door Thorez c.s%), werpt de ene gropp onwillekeurig een blik naar Washington, waar men er rond voor uitkomt de edele delen van het oude Europa te wil len redden van de ondergang, en de andere groep kijkt naar Moskou, of er vandaar een (nauw merkbaar) teken van goedkeuring wordt gege ven. De groten staan tegenover el kaar; Washington met z'n openlijk anti-communismc, en Moskou met z'n nooit aflatende wil tot een bolsjewistische wereldrevolutie. De kleinen voeren do strijd reeds. Hongarije verloor 'm. Frankrijk weigert zich, zomaar over tc ge ven. De twee uitersten, communisme en anti-communisme, verkennen el kaar dus in het voorterrein van uit gemergeld Europa. Niemand kan. er lauw bij blijven. AFNEMENDE WIND k Weersverwachting, geldig iqt Dinsdag avond: Voor het Noorden van het land: afne mende wind hoofdza kelijk tussen Noord- West en Noord. Van zee binnrndrijvende wolkenbanken met aanvankelijk nog hier cn daar In de kust streken van Friesland en Groningen een enke] buitje. Vfll koel. Voor het overige gedeelte van het land: Afnemende vvlnd overwegend uk Westelijke richtingen. Droog weer met perloden van zonneschijn. Overdag ho gere temperaturen dan vandaag. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.4C uur: Luchtdruk 761.7: wind N.w. 6; temp. 23.4: max. temp. 15.5 (3 uur gister middag); min. temp. 12.3 (5 uur heden morgen); weersgesteldheid: zwaar be wolkt. Na een verblijf in Nederland van tien dagen zijn de leden van de commissie-generaal, prof. W. Scher mcrhorn cn M. van Poll van af Schiphol met een Skymaster van de Netherland Government Air Transport naar Indonesië vertrok ken. Zij werden uitgeleide gedaan door prof. mr. C. P. M. Rommc. voorzitter der Tweede Kamer-frac tie van de K.V.P.. de heer J. M. Kiveron. secretaris-generaal van het ministerie van overzeese ge biedsdelen en de heer Koos Vorrink. moet de de facto-positie van de re publiek niet gewijzigd worden. 3. Daarentegen zal de vorming van een interim-regering een wijziging meebrengen in de positie van de gouverneur-generaal, wiens ambt bij voorbeeld de naam zou kunnen krij gen van Hoge Commissaris. •1. De interim-regering moet be staan uit vertegenwoordiger van Republiek, Negara Indonesia Timocr en Borneo. Minstens de helft der leden moei uit vertegenwoordigers van de republiek bestaan. 5. Gedurende de overgangstijd is in nader te bepalen gevallen, de in stemming van de Hoge Commissaris nodgi. 6. De interim-regering heeft tot voornaamste laak: voorbereidingen le treffen tot hot vormen van een constitueren de raad (constituante), die volgens art. 5 van Linggadjati de grond wet voor de Verenigde Staten van Indonesië moet samenstellen. b) de afdoening van de lopen de zaken. ci overdracht van bevoegdhe den der Nederlar.ds-Jndisché rege ring aan do federale organen en de deeistntcn. 7. Met het totstandkomen van de interim-regering zullen federale mi nisteries in het leven worden geroe pen. S. De grote vraagstukken, ver band houdende met de uitvoering van de overeenkomst van Lingga djati. blijven voorbehouden aan de gezamenlijke delegatie. 9. De interim-regering benoemt een vertegenwoordiger in Neder land in atvvachting van de benoe ming van een hoge commissaris. 10. Onmiddellijk na het tot stand- komen van dc interim-regering zal de Nederlandse regering stappen nemen tot het voordragen van In donesia als lid van de U.N.O. en zal een aanvang worden gemaakt met een eigen Indonesische verte genwoordiging in het buitenland. 11. De rnpiiblielt heeft het recht een hand cisver Leg enwoordiger aan te stellen aan een ambassade of consulaat van de interim-regering in het buitenland. 12. Om in de behoeften te voor zien van de Indonesische buiten landse dienst worden Ier opleiding Indonesische volontairen geplaatst in Nederlandse vertegenwoordigin- gen. Militaire hulp 33. De republikeinse regering zal geen bezwaar maken tegen de be noeming van Indonesiërs in de'bui tenlandse dienst van Nederland. De Indonesische delegatie onder schrijft het Nederlandse voorstel betreffende de militaire aangele genheden in grote trekken. Zij ver langt: het demilitariseren van en terugtrekken uit de demarcaticge- bieden, de geleidelijke vervanging van bezetting van het Nederlandse door het republikeinse leger, en de onmiddellijke vermindering van de respectievelijke troepensterkten overeenkomstig Linggadjati. Wat de basis van militaire sa menwerking betreft, sluit de repu- Een select gezelschap was Zater dagmiddag in de raadszaal van het Gemeentehuis te Driebergen aanwe zig waar het lefuigc was van het voorbijtrekken van de wandelaars die deelnamen aan de wandelioch- ten van S.S.V.U. Van links naar rechts: mr. tl. J. Kruis, luit.-gen,, Chef Generale Staf; A. de Bruyn, Chef Alt'. Dienst NedSpoorwegen; C. E. C. Hel [rich, luit.-admiraal, bevelhebber ZeestrijdkrachfenJhr, P. P. de Beaufort, burg. van Drie bergen; Heer Woudenberg, voorz. Spoorwegsportver. en C. Giebel, gen.-majoor chef luchtmachtstaf. bliek de mogelijkheid niet uit, dat j een vreemd leger zijn aandeel bij- draagt, wanneer beide legers strij- den voor een gemeenschappelijk j doel. De verdediging van de V.S. i va.n Indonesië moet echter een zaak I zijn van de staat zelf. Als grondslag voor samenwer- king gedurende de overgangstijd stelt de Indonesische delegatie voor j dat hulp van Nederlandse zijde wordt gegeven in de vorm van ma- teriaal en zo nodig adviseurs, en dat de vermindering van de troe- i pensterkten dient te geschieden in volle oprechtheid en Wederzijds ver trouwen. De kwestie van rust en orde in het gebied van dc republiek dient los te worden bezien van de troepensterkte van het Nederland se leger. De handhaving van rust en orde in het gebied van de repu bliek is de taak der republikeinse politie en niet die van het Neder landse leger. Economische regeling Betreffende dc economische rege ling is de regering der republiek van mening, dat het eigendom van vreemdelingen zal worden terugge geven met uitzondering van die eigendommen, waarvan de repu bliek nationalisering nodig acht met vergoeding voor geleden scha de. opdat de productie ten spoe digste voldoet aan de binnenlandse en internationale behoeften. De re publiek wenst, dat de ondernemers, die naar hun ondernemingen in re publikeins gebied terugkeren, zich aanpassen aan de nieuwe verhou dingen. De delegatie aanvaardt de econo mische voorstellen van de Neder landse delegatie onder voorbehoud van enkele detailpunten. (a.) Deviezenfonds). 1. De Indonesische delegatie gaat er mee accoord, dat aanstonds een deviezenfonds van tijdelijk ka rakter voor gehpel Indonesia wordt opgericht waarvan het bestuur van het deviezenfonds verantwoordelijk moet zijn aan de interim regering. Het bestuur stelt vast de rege lingen voor de export en import voor heel Indonesia. Totdat de „V.S. van Indonesia*' zullen zijn opgericht zal de repu bliek Indonesia geen bepaald per centage van de buitenlandse devie zen eisen, doch slechts verlangen, dat daaruit de voor het volk van de republiek voornaamste behoeften worden voldaan. De import en export zullen ge schieden overeenkomstig de aan- ivijzingen van- dcrint-erim-regering. Na bevrediging van de vitale be hoeften zal het surplus aan devie zen over de verschillende deelstaten worden verdeeld. Hot deviezenfonds zal eveneens deviezen beschikbaar stellen ten be hoeve van de schuldverplichtingen aan het buitenland. 8. Voorts zal nader worden be sproken de mogelijkheid dat goe deren in het buitenland worden aangekocht door bemiddeling van een Nederlandse organisatie onder toezicht van vertegenwoordigers der republiek. Tenslotte bepleit de nota ren cen traal vocdingsmiddelenfonds en een voorlopige regeling van de verhou ding tussen republikeins en Neder lands gold. De Russische autoriteiten hebben een groep van 37 Nederlandse sche pen vrijgegeven, welke zich in de Russische zone van Berlijn bevin den. Van de zich 'elders in de zone bevindende schepen is er nog geen vrijgegeven. Eén der officieren van <ïe C.G.R. is thans te Berlijn nm de terugkeer der schepen te regelen. Op 4 Juni is ie Don Haag een NederlandsBulgaars handelsnc- cocird gesloten. De invoer in Ne derland uit Bulgarije zal o.a. be staan uit de navolgende goederen: Hout. bariet, pyriet, opium. mica. tabak cn vruchten pulp. Daartegen over zal Nederland aan Bulgarije leveren radio-artikelen, medica menten, diverse chemische 'pro ducten, rubber zaden. etc. Boven dien werd de mogelijkheid gege ven in Nederland scheepsbouw- orders to plaatsen. De verreke ning van do transacties zal ge schieden via een cruldensrekening bii do Nederlandse bank. Do ge sloten overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van een iaar. Nederlandse coureur Hortus van lïnmersveld, die zoals 1 blad wordt bericht, tijdens een training is gevallen en in een ziekenhuis is opgenomen (Van onze correspondent) AMSTERDAM, 9 Juni. Na een staking van 48 uur hebben de Am sterdamse bakkersgezellen, ver enigd in de E.V.C., besloten weer aan het werk te gaan. De voorzit ter van de plaatselijke bedrijfsgroep ..Voeding en Genot" van de E.V.C., de heer Swaders, betoogde op eert Zondag in het gebouw ..De valk" gehouden vergadering dat de sta king pas succes zou boeken indien ook de leden van het N.V.V. en de Roomskatholiekc cn Christelijke vakorganisaties hot werk zouden neerleggen. Aangezien de eisen van deze bonden practisch overeenko men met die der E.V.C. meende hij, dat zulk een gemeenschappelijke staking in de nabije toekomst mo gelijk zou zijn. Immers a.s. Woens dag ontvangen de erkende vakbon den antwoord van de rijksbemidde laars. Mocht dit afwijzend luiden dan verwachtte spreker, dat de be- drjjfsunie op een Donderdag te hou den vergadering een staking van bakkersgezellen zou uitroepen. De E.V.C. zou zich dan daarbij aanslui ten en eventueel ook een beroep doen op de solidariteit van de ar beiders in de meelfabrieken en in het transportbedrijf. In afwachting van bedoelde vergadering adviseer- de hij de stakers weer aan het werk tc gaan. Het bestuurslid van de bij het N.V.V. aangesloten bakkersgczel- Icnbönd,- Hfc'hee^ih-'S. -Gt Kuijpers, wees erop, dat het voorbarig was ren staking der Bedrijfsunie op Vrijdagmorgen te verwachten. Dat zal allereerst afhangen van het antwoord van de rijks be mid rl el aars en de Bedrijfsunie behoudt zich het recht voor daaromtrent zelf te be slissen. De leden van de Bedrijfs unie hebben bet bestuur opgedra gen bij een eventueel afwijzend ant woord een actie voor te bereiden. Tenslotte beloofde hij alle steun om te bereiken, dat er geen rancune - maatregelen tegen de stakers bij hun terugkeer in de bedrijven zou den worden genomen. Ambtenaren van de prijscontrole hebben in Den Haag een 'fabrikant van reinigingsmiddelen, een fabri kant van chemische producten en twee slagers geverbaliseerd wegens het vervaardigen en verhandelen van zeep tegen te hoge prijzen. De twee slagers leverden het vet, dat bedorven geitenvet bleek te zijn, en ontvingen als beloning f 3.50 voor elk stuk zeep dat werd gemaakt. Er werden 600 stukken huishoud zeep en 430 kg. vet in beslag geno men benevens 300 kg. zachte zeep cn 504 flessen vloeibare zeep. Rotterdamse prijzencontróleurs hebben hun werk van enige tijd ge leden, waarbij zij een omvangrijke kettinghand el in gestolen zeep had den achterhaald, door een uitspraak van de tuchtrechter voor dc prij zen bekroond gezien De chef ran een wassery tc IJsselmonde had zich de zeep toewijzing van zijn be drijf toegeëigend en daarvoor uit eigen zak zeep gekocht, die hij in de zwarte handel bracht. Hij betaal de de normale prijs van f 0.82 per kg,, maar liet do zeep langs tal van kanalen „afvloeien" voor prijzen van f 4.50 tot f 6.50 per kg. De tuchtrechter legde hem een boete op van 2000 gulden, terwijl zijn zes handelsschakels gezamenlijk een boete moesten opbrengen van 830 gulden. Bij dc races om de grote prijs van Zwitserland, welke heden op het circuit van het Brcmgartemvald plaats hadden, vielen ernstige on gelukken tc betreuren. Twee toe schouwers. die zich binnen de om heining hadden gewaagd, werden gedood toon dc Talbot van de Brit LesJio Johnson slipte. Later ver loor een kleine iongen. die over de schutting was geklommen, het le ven doordat hij onder de wagen van een Italiaanse coureur gemak te. De grote nriis werd tenslotte gewonnen door de Fransman Jcan Pierre Wimillc {Alfa Borneo), die in de eindrit over dc afstand van 218.400 km een gemiddelde snel heid van 153.0 km per uur haaide. Tweede werd dc Italiaan Achi 11c Varzi (Alfa Romeo), derde graaf Rossi. Italië (Alfa Romeo) mei 149.S3 km. In Iowa is de Des Moines, zij rivier van de Mississippi, buiten haar oevers getreden. 10.0Q0 bewo ners van Ottumwa werden uit hun huizen verdreven, minstens zeven personen vonden dc dood. Deze stad, die 32.000 inwoners telt, is thans geheel verstoken van electri- citeit cn drinkwater. Het rode kruis 1 schat, dat een derde der bevolking dakloos is. Erkende organisaties bemiddelen nu In een vergadering van het ATO- personeel en vertegenwoordigers van de erkende vakorganisaties is Zatnlag met 7L tegen 0 stemmen en drie blanco, besloten de staking te beëindigen. Hedenochtend is men weer aan het werk gegaan, hoewel een lid van liet landelijk comité van actie, dat zich achter de staking had gesteld, nog pogingen heeft aangewend opnieuw een staking te verwekken. Nu het conflict dus weer in de normale kanalen van het georgani seerd overleg is geleid, kunnen de erkende organisaties bemiddelend optreden om het ontslag van de drie arbeiders, dat als aanleiding tot de staking heeft gediend, bij de directie ongedaan te maken. Het valt alleen te betreuren, dat een staking van vele dagen nodig is ge weest om tot dat resultaat te lei den, aangezien de N.V. Spoorweg en Tramwegpersoneel reeds in het begin van de vorige week bemid deling had kunnen en willen aan bieden en met meer hoop op een gunstige afloop, dan nu het geval kan zijn. De gehele staking komt trouwens in een merkwaardig licht.te staan, 1 indieirmen verrfeerot,' dat - enige Ltfd geleden vier arbeiders zijn ontsla gen, dat toen niet is gestaakt en dat dc ontslagenen na overleg prompt weer in dienst zijn geno men. In Utrecht heeft het landelijk co mité van actie Zondag een verga dering van ATO-personeel bijeen geroepen teneinde ook hier een sta king uit te roepen uit sympathie met Rotterdam, waar men dus een dag te voren besloten had het werk te hervatten. De staking werd niet uitgeroepen. Groot en snel schip voor de H.A.L. De directie van de Holland Amerika Lijn deelt ons mede op dracht te hebben gegeven aan de dok- en werf maatschappij Wilton- Fyenoord tot de bouw van een ge combineerd passagiers- en vracht schip bestemd voor de lijndienst naar California en Brits Columbia. Het schip zal worden uitgerust met een turbine-installatie van 8500 pk., waarmede het een snelheid van 17 knopen zal kunnen ontwikkelen en zal worden voorzien van moderne koel ruimen voor het vervoer van vers fruit, vlees en vis. De passa giersinrichting Is berekend op het vervoer van ongeveer 50 eerste klasse reizigers. Een Joodse vrouw is in dc trein van Brussel naar Pa rijs de grens bij Quevy gearresteerd, verdacht van de aaanslagen „per brief op Britse regeringepersonen, meldt ..Het Laatste Nieuws". Zij had in 'n koffer met dubbele bodem lOenveloppes die exploeiva bevatten. Zij droegen de namen van verschillende geadresseerden. Men gelooft echter, dat op de en- veloppes niet de juiste bestem ming was aangegeven. De politie nam do koffer in be slag. doch liet de vrouw vrij, daar zil vermoedde, dat zich mede plichtigen in de nabijheid ophiel den. Dit bleek juist te zijn, want ae vrouw werd later door een man vergezeld. Zij zijn toen bei den gearresteerd. D© arrestanten waren in het bezit van spoor kaartjes «aar Antwerpen en zei den, dat zij van Russischs natio naliteit en uit de hoogste kringen alkomstig waren. De vrouw gaf toe, dat zij tot een geheime organisatie behoor de. Zij verklaarde, dat de koffer haar te Parijs door een onbekend persoon was ter.hand gesteld, die zich door middel van een geheim teken kenbaar had gemaakt. Op dezelfde wijze moest do vrouw de koffer in Brussel afgeven. De arrestanten bevinden zich thans Ie Brussel. Engelse, Belgi sche en Franse politie zet het on derzoek met kracht voort. Reeds verschillende schakels van de ter reurorganisatie, die verantwoor delijk is voor de naar Engeland gezonden brieven, zijn ontdekt. (Van onze correspondent) PARIJS, f) Juni. De spoorwegstaking in Frankrijk is thans alge meen. Vrywtl het gehele reizigers- en goederenverkeer per trein staat stil. Alleen het vervoer van aan bederf onderhevig voedsel en in geringe mtltn nnlr nnct Tk~f_L, jj j mate ook post wordt voortgezet. De regering tracht door middel van hus- en vliegdiensten in het allernoodzakelijkste personenverkeer te voorzien. Overigens is liet gehele economische leven van Frankrjjk lamgelegd. Talloze personen zien zich afgesloten van hun woonplaats. In de voor steden van Par u's zjjn duizenden niet in staat de plaats van hun werk te bereiken. D regering volhardt in haar wei gering om met de arbeiders te on derhandelen, terwijl dc staking voortduurt. De arbeiders weigeren hef werk te hervatten zolang niet de mogelijkheid van een-bevredi gende regeling in uitzicht is gesteld. Voorlopig is dc zaak dus volkomen vastgelopen. De stemming onder het publiek is somber. Algemeen be schouwt men de situatie als onheil spellender dan zij ooit sedert Je oorlog is geweest, liet is niet zon der belang om het ontstaan van de- zo algemene spoorwegstaking dui delijk te belichten. Dc staking aan het Gare de l'Est, dio Vrijdag begon, was niet afge kondigd door het hij dj CGT aan gesloten vakverbond van spoorweg arbeiders. Dit vakverbond wilde geen staking zolang do onderhande lingen voortduurden. Maar do sta- kingsbeweging verspreidde zich zo snej over geheel Parijs, dat vakver bond ou communistische partij, die overigens wel bolatig had bjj het veroorzaken van moeilijkheden, om dat de communisten niet meer in de regering zijn, zich achteraf gehaast hebben om de leiding van de bewe ging t© hernemen. Ook trachten zij zoveel mogelijk ie verdoezelen, dat zij niet het sein tot deze staking hebben gegeven. Daaruit zon men immers kunnen afleiden, dat do communistische invloed op de ar beiders minder grnnt is dan deze partij zelf gaarne doet voorkomen. Voor mij ligt een pamflet van „Comité van syndicalistische actie" waarin werd opgeroepen tot dirccle actie cn tot de algemene spoorweg staking. De leiders van het grote vakverbond worden hierin op hefti ge toon aangevallen. Ffet is dit co mité, niet het vafcverband, dat de staking ontketend heeft. De vak bondsleiders zijn wellicht niet eens bij machte on. de staking op te hef fen, teneinde'de besprekingen J© hervatten. Zij hebben slechts met een staking willen dreigen, maar de beweging is hun over het hoofd ge groeid. Het is misschien ook niet Thorez maar De Gaulle, die bij deze revolutionnairo en anarchistische beweging zijde zal spinnen. Met gro te spanning wacht men af wat de komende dagen zullen brengen. Het Spaanse parlement heeft Zaterdagavond met algemene stemmen de wet op de opvolging aangenomen, die Spanje tot no minale monarchie maakt, met generaal Franco als het hoofd van de staat. De aanhangers van Don Juan hebben te Madrid een verklaring uitgegeven inhoudende, dat de mo narchisten dc nieuwe wet niet er kennen. In regeringskringen verwacht men stellig, dat Franco de opvol- gingswet begin Juli aan een refe rendum zal onderwerpen. In som mige kringen denkt men echter, dat hp dit tot het begin van de herfst zal uitstellen. Het besluit, dat een referendum instelt, ligt klaar en wacht slechts op de handtekening van Franco. In opdracht van de „Stade de Francaise" organiseert „l'Enfants de Neptune" tc Tourcoing a.s. Zaterdag en Zondag een interna tionaal zwemfeest te Parijs, waar voor het eerste polozevental van S.V.H. is uitgenodigd. Op dc persoonlijke zwemnummers zullen o.a. starten: 200 m. schoolslag: P. Kruithof; 100 m. rugslag: H. van Polvliet; en 100 m. borstcrawl, de Schiedam mer, D. van der KuyI. I 1 De betekenis van het amendement-Burger DE twee regeringen, die sinds de bevrijding in ons land aan het bewind kwamen en die onder de zware druk van een reeks dringen- de problemen hebben moeten vrev- ken, zijn er sinds Mei 1915 n:ct in kunnen slagen een bevredigende re-,' geling van het Nederlandse perswe-;-; zen tot stand te brengen. Hoofd- opgaaf voor een. dergelijke regeling?^ zou moeten zijn, dat met volledige handhaving van de grondwettelijke -j persvrijheid een nieuwe inhoud ge- geven wordt aan dit democratisch,:., recht waartoe de negentiende eeuw-L. se opvattingen, die daarover be staan, voor een modernere concep tie zouden dienen plaats te maken. De dictatuur, die de fascistische zo wel als de bolsjewistische staat op de pers wil oefenen, behoort daarbij uiteraard met beslistheid over de hele linie verworpen te worden, maar tegelijkertijd zullen vorrne: moeten worden gevonden, waai door tevens $en einde gemaakt kan worden aan de alles overheersende invloed en druk, die kapitalistische belangen in de democratische sta ten op de pers uitoefenen. Het feit, dat een behoorlijke wet-l;- geving tot nog toe niet tot stands- kon komen heeft ertoe geleid dat de;]; vooroorlogse persverhoudingen in Nederland, ondanks de perszuive—.1: ring, in hoofdzaak weer hersteld jr. konden worden, zodat b.v. de libe-j; raal-cons ervatieve machtsgroepen^ in ons land, die 6% van de beval- king achter zich hebben, ruim 50% ft van de nationale dagbladpers ing- handen hebben en daar als vanouds^.'1 gebruik van maken om een groott;?! deel van het krantenlezende bliek onder de suggestie van een j overleefde ideologie te brengen of,; te houden, De regering-Beel heeft onlangs^ weliswaar een commissie-Pompe in het leven geroepen, die tot taak heeft een goede perswet voor te be* reiden, maar het zal nog wel even duren voor deze commissie met, haar werkzaamheden gereed Is en' met het oog op de samenstellinggij van dit college is trouwens ook welfe';; enige twijfel gerechtvaardigd tenujij aanzien van de vraag, of deze com-rfj missie met voorstellen voor de dag^j'j zal durven komen, die voldoende® radicaal zullen blijken te zijn. fl«l INTUSSEN heeft de regering zich j wei beijverd om een poging te j doen tot opruiming van het pers*] vuil, dat na de oorlog en de Duitse bezetting in ons land is achterge-9 bleven. De door de overheid inge.J stelde perszuivtTingscomTnissieaj hebben zo goed mogelijk getracht' de ergste journalistieke knoeiers.! die in de oorlogsjaren op,.allerlei manieren hulp aan de vijand beb-j ben verleend, uit de perswereld tel verwijderen. Niet alleen journaiis-l ten, maar ook directeuren van dag-[ bladen en commissarissen van|j krantenuitgeverijen heeft men voorf' korter of langer tijd uit hun voor-j lichters ambt gestoten. Tot het ne-L men van krachtiger maatregelen»! zoals dat b.v. in België, Frankrijkp en Tsjecho-Slowakije geschied is£ waar enkele journalisten ter dood^ veroordeeld, anderen in de gevan-f genis opgesloten werden en waar! de drukkerlfinstallaties van de pa pegaaien pers aan de uit de verzcts-l beweging voortgekomen dagbladen] overgedaan werden - is men hier te lande tot nog toe niet kunnen komen, Alles, wat collaborateur] was. wat de conservatief-liberaïei opvatting was toegedaan, dat del onschendbaarheid en heiligheid van. het bezit der oude krantenmagna- ten niet aangetast mag worden en alles, nog op het standpunt staat,| dat een arme journalist met een| gerafelde broek wél zwaar gestraft! mag worden, doch dat het kranten-j kapitaal niet zondigen kan en dus;, buiten schot moet blijven, heeft! j zich op woedende wijze tegen zulkopl krachtige maatregelen verzet. pi In de jongste persdebatten in daf Tweede Kamer hebben deze krin*| gen hun welsprekendste woord*f voerder gevonden in rar. Korten*! horst, oen van dc scherpzinnigste,),; maar tevens aartsconservatieven sprekers van de K.V.P. Mr. Kor-Aj tenhorst is trouwens op dit terrcia§; bijzonder goed thuis. Hij is n.l.g; niet alleen dc verdediger vanfj' een groot aantal pers collabo rateurs^Sj die hij in de gloed van zijlijn- pleidooien zelfs „Nedei'Iand op$ z'n best" pleegt te kenschet-];] sen. maar liij is tevens een dcró advocaten van de •erfgenamen vans. H. M. C. Holdert, de in 1944 over-M leden eigenaar van het sinds de bend vrijding opgeheven dagblad „De Te-p lcgraaf", welk blad in de oorlogska jaren dc aandacht op zich vestigde;]: door publicaties tegen H.M. de Ko-h ningin, tegen onze Joodse landge-fj noten, tegen dc verzetsbeweging en|i;: tegen onze regering in Londen, be*!'.' nevens door de belangrijke subsi-s dies, die het aan de N.S.B., de W.A!$ en de S.S. schonk. In aïle fracties van de Tweedén Kamer ook in de K.V.P. was;']; men van mening, dat mr. Korten-i's; horst zijn mond bij het persdebat^k behoorde te houden, omdat hij egVd rechtstreeks veel te zeer bii ge-4? lnterosseerd is. Maar de ijver, waafd mee mr. Kortcnhorst de collabora-[|; teursbelangen voorstaat, is zo.";, groot, dat hii een dergelijke wijzel) zelfbeperking1 niet toelaat. Talloze);! leden der Kamer - ook van de ICl'i V.P, hebben hem zijn houding^! dan ook verweten. Tu Tas voulu,?! Georges Dandin... (Vervolg op pag. 3) „„;|j Volgens mededeling van de vak- :1 groep slagerijen te Utrecht zou over-j: wogen warden het reeds verlaagde)? vlecsrantsoen opnieuw drastisch te'i verlagen. f] Van officiële zijde verneemt het| A.N.P. dat van een verdere verlaging]] van dit rantsoen geen sprake zal zljn,Jf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1