HET ROTTERDAMSCH PAROOL Frankrijk nu ook van gas en stroom verstoken Uitgebreide zwendelaffaire op rijksbureaus Nieuwe ingewanden voor de nieuwe city Werkgever over stakingen r~ Vrij, onverveerd Overleg tussen regering en stakende spoorwegarbeiders STAAT VAN BELEG IN FRANKRIJK? Situatie critiek voor kabinet Weerbericht Bon voor één ei Tot October minder brood in Duitsland Reacties op de note DEN HAAG: Teleurstellend BATAVIA: Geen opheldering Vriendjes kregen toewijzingen Chinese generaal in ons land Collecteur-riool van 3 Km. lengte Samenwerking en discipline nodig geacht Dreigende onrust NS bestellen 80 autobussen Geheel nieuw systeem carrosserie Winstaandeel voor arbeiders Italië doet beroep op U.S.A. Mijnwerkers in USA staken uit protest Fabricage van de hetelucht-motor Britse politic-agenten ontvoerd bij Tel Aviv Zondag volksstemming in Spanje Black Diamond Lines breiden diensten uit Damco Antwerpen verhuisd Orders werden niet opgevolgd Aanbesteding van nieuwe bruggen Conferentie te Zürich geëindigd Bokken in Odéon Red en Adm. Lange Haven Hi, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs pej week 31 cent, per kwartaai 4*—losse aumtnerj 0,09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoaldredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 132 Diriïdaï 10 Juni 1947. (Van onze correspondent) PARIJS, 10 Juni. De spoorweg-staking duurt voort, maar het contact tussen regering en vakhond is hersteld. Na een bespreking met de leiding tan de C.G-T. (vakcentrale? heeft het bestuur van de Bond van Spoorweg arbeiders b'tf de minister-president een onderhoud aangevraagd. Ramadier heeft dit gesprek vastgesteld op hedenochtend half 10. Anderzijds dreigt de gas- en eleclriciteitsstaking, die de vorige maand was voorkomen door een opdracht aan een deskundige om een compromis te formuleren, .alsnog uit te breken. De regering heeft het voorstel van deze deskundige namelijk verrvorpen en reeds gisteren werd in verschil lende werkplaatsen en centrales gestaakt. Vanochtend ontvangt de minister van industriële productie een dele gatie van de arbeiders. Als men het weer niet eens wordt, dan is le vre zen, dat Frankrijk behalve van trei nen ook van stroom en gas versto ken zal zijn. Tot overmaat van ramp zal er Vrijdag een waarschuwings staking van 24 uur plaatshebben van de publieke diensten, waaron der de gemeentelijke administratie, ziekenhuizen, begrafenisondernemin gen. waterleiding en brandweer ge rekend worden. Het personeel van métro cn autobussen zal zich uit so lidariteit daarbij aansluiten. Tenzij dit personeel alsnog besluit de sta king tot enkele uren te beperken zal de stad Parijs Vrijdag ook van alle openbare vervoermiddelen be roofd zijn. Al -deze moeilijkheden hebben de regering doen besluiten hedenmiddag een debat uit te lok ken in de Assemblee Nationale over haar beleid in hel algemeen en over haar politiek ten aanzien van de lonen in het bijzonder. Men ver wacht, dat Ramadier de vergadering om een duidelijke uitspraak zal vra gen. Waarschijnlijk zal hij geen an der programma kunnen aanbieden dan een voortzetting van de prijs ver la gi n gs pol i tie k Men vraagt zich echter af of de PAROLOSCOOP Het Indonesische conflict f-J ET IS de Nederlanders ernst 1 1 met Linggadiati en met zijn tenuitvoerlegging men heeft het uit de regeringsnota van voor 14 dagen kunnen lezen. Zelfs zó ernst, dat de regering, nog vóór zij in Ne derland de Nederlandsfc grondwet heeft aangepast aan de te verwach ten staatkundige veranderingen, voor Indonesië de nodige over gangsvormen wil klaarmaken, en de uitroeping van de autonomie van onderdelen gelijk West-Borneo en De Grote Oost heeft mogelijk ge maakt, alles om de goede wil van Nederland tc tonen en om het niet te laten blijven bij een toegestoken, hand alleen. Men heeft voorgesteld: departe- mentsgewijs federale commissies, voor geleidelijke taakoverdracht met ais overkoepel in gslieh aam een federale raad, die over de belang rijkste dingen eenstemmigheid zal moeten tonen, cn die naast uitvoe rende ook wetgevende macht zal moeten bezitten, zonder dat de Commissie-Generaal en de Indone sische contactdelegatie verdwijnen of aan macht inboeten. Een Interim regering dus die met de tijd zal kunnen meegroeien naar haar definitieve vorm. Bovendien eisen de economische noden van de wereld, dat het buitenland spoedig z'n vertegenwoordigers naar onze vroegere Oost katf sturen, en niet slechts de economische, ook \de poli tieke en politiek-godsdienstige no den; want on2e oude Oost is grotendeels gelcvig-mohammedaans en was altijd beroemd om zijn grote aantal Mekka gan geFs en hadji-verering. Nederland heeft de wereld en de vraag van de wereld om ordening van het productieve Duizend Eilan denrijk trachten te bevredigen, zon der gechicaneer. Hoe nu heeft Indonesië in zijn antwoordnota van gisteren gerea geerd Op het eerste gezicht tame lijk voldoeninggevend, want ook Djocja wenst Linggadjatj als grondslag tc behouden. Het voor stel voor een tussen-en-overgangs- re ge ring wordt aanvaard, maar Nieuw Guinea moet ook gelden als Indonesisch gebied en ten opzichte van Borneo wil Djocja minstens medezeggenschap. En de gouver neur-generaal zou een andere naam moeten hebben en bijvoorbeeld Hoge Commissaris moeten heten, en in afwachting van zijn benoeming zou Indonesië reeds een vertegenwoor diger in Nederland moeten hebben. De verdediging van Indonesië worde een zuiver Indonesische aan gelegenheid. Eigendommen van vreemdelingen worden teruggege ven met uitzondering van die, wel ke genationaliseerd kunnen worden. Bij de deviezcnregeling wenst de re publiek niet in do minderheid te zijn. Het antwoord is uitvoerig, zelf bewust en wat z'n gedetailleerde in houd aangaat, van een peil gelijk waardig aan de Nederlandse nota; alleen waar het bezwaren, grieven, beschuldigingen <jn eisen nair vo- \rcn brengt naast de eigenlijke be- doeling, vraagt men zich even af, of die als overbodig ornament dienst moeten doen, of iets moeten camou fleren. f Maar gelet, en wel hoofdzake lijk gelet op de positieve zijden van" het antwoord van Djjocia is de con clusie gewettigd, dat de deur voor verdere onderhandelingen en rege- lingn thans wijd-open staat. Dat men er door naar binnen ga. Spoedig en met Schcrmerhorns optimistische goede wil. Maar, zoals te doen gebruikelijk is, heeft de antwoord nota bij „hogerhand" op het eerste gezicht enige teleurstelling gewekt. Uit gewoonlijk goed Ingelichte bron verneemt A. P. dat Indien de besprekingen lussen hef vakver bond van spoorwegarbeiders en premier Ramadier zouden misluk ken de regering vanmiddag aan de nationale vergadering zou verzoe ken machtiging te geven tot het Invoeren van de staat van beleg. WARMER "Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond: Óverwegend zonnig weer met weinig wind. Warmer. 11 Juni: Zon op S.OO uur, onder 21.38 uur. Maan onder 12.14 uur,op 2.06 uur. Laatste kwartier. Waterstanden Rotterdam: le tÜ 8.32 uur, 2e tHj2L.34 uur. vele loon acties deze politiek niet reeds volkomen hebben getorpe deerd. Zou de regering dit échec er kennen, dan zou zij zieb gedwongen zien af te treden. Zij heeft echter duidelijk doen uitkomen, dat het loslaten van de huidige politiek van bevriezing der lonen en verlaging der prijzen een devaluatie van de franc onvermijdelijk zal maken. Or»k is het zeer de vraae. of het weer oonemen van de communisten in de regering aan <te stoking een pinde zon maken. Het scbiint. dat alleen het toegeven aan de eisen der arbeid°rs biertoe zou kunnen leiden, maar een ineenstorten van de jn«uit. dat. naar men ons verzekert, hier van het gevolg zou zijn. zou dan non tonen, dat de bewoners van een verarmd land niet rijker worden door hogere lonen te krijsen. Voedscltoevoer normaal De- voedselvoorziening hpeft voor alsnog in geen enkel opzicht onder de snoorwegstaking te Jijden. De aanvoer van levensmiddelen in Pa ri ie door middel van sp^riale voed- seltreincn Ls normaal. Een begin van een vervangend verkeersnet is gemaakt door de vorderine van tal rijke bussen en vrachtauto's. De Es planade des Invalides is veranderd in een uitgestrekt open luchtstation. Autobussen, luxueuze touringcars en armoedige vrachtwagens vertrekken naar alle uithoeken des lands Biina 10 000 reizigers zijn gisteren op deze Y,'"zc vervoerd. De Nederlandse ambaccadé' heeft gistermiddag ongeveer 25 gestrande en op deviezengebied uitgeputte landgenoten per gevorderde vracht auto naar de Belgische prpns ge transporteerd, van waar het gezel schap per trein huiswaarts is ge keerd. Donderdag a.s. zal in de bonnen- lijst voor alle leeftijdsgroepen een bon voor een ei aangewezen wor den. In verband met de bevoorra ding van de detaillisten zal hier en daar de aflevering van dit ei niet onmiddellijk, doch slechts geduren de do termijn van geldigheid van de bon, kunnen plaats hebben. Tot aan de nieuwe oogst zullen de Duitsers in de Britse zone van minder dan duizend calorieën -per dag moeten leven. Eerst eind Augus tus zal de nieuwe Duitse oogst ver oorloven het rantsoen van 1550 ca lorieën weer ten volle te honoreren. De vooruitzichten voor de Duitse graanoogst zijn volgens mededeling van de leider van het bizonale bureau voor.de voedselvoorziening jets beter dan vorig jaar. Voor dit jaar is geen verbetering van bet vetrantsoen tc venvachten. In regeringskringen te 's-Gra- venhage wordt de nota der republiek thans bestudeerd met al de ernst die de toestand ver eist. Intussen kan reeds thans worden medegedeeld, dat de eerste indruk daar bepaald te leurstellend is. De nota van de republiek zou een knap stuk kunnen worden ge noemd, wanneer het een civiel proces goid. Maar hier geldt het de uitwerking verder te brengen, op een voet van constructief staats manschap, van het accoord van L'nggadjati. Dat «telt geheel andere eisen dan een redelijk klinkend antwoord, zoals thans door de repu bliek is gegeven, welk antwoord zich echter in wezen verwijdert van letter en geest van Linggadjati. 'Blijkbaar wil de republiek, een .overheersende plaats in Indonesië innemen, ten koste van de andere delen, die zichzelf willen zijn als gelijkgerechtigde partners in de te stichten Indonesische federatie, zo zegt men in Den Haag. In niet-offidële kringen te Bata via heerst de opvatting, dat de re publikeinse antwoord-nota niet in alle opzichten beantwoordt aan de in de Nederlandse nota als uiterste grens van aanvaardbaarheid ge stelde normen. Men heeft hier de indruk, dat de republikeinse nota op verschillende punten recht streekse instemming met of beant woording van de Nederlandse nota ontwijkt, terwijl in sommige geval len een aanvankelijk gegeven prin cipiële instemming later weer wordt herroepen. Gezien bet ultimatieve karakter van de Nedcrland.se nota kan, zo meent men. deze wijze van beantwoording bezwaarlijk als be vredigend aanvaard worden. De zo zeer gewenste opheldering van de situatie is nog niet bereikt. Financiële en economische des kundigen zijn van mening, dat de economische punten in de republi keinse nota moeilijk aanvaard kun nen worden als antwoord op de con crete uitwerking van de vraagstuk ken. die van Nederlandse zijde naar voren zijn gebracht. Na de terugkeer van de herers Schermerhorn en van Poll zal de com missie-generaal zo spoedig mo- geliik aan de Nederlandse regering advies uitbrengen. Vreemde ftorlogsbodems jiaar Rotterdam Ter gelegenheid van liet lO-iarïg bestaan van de onderzee dienst der Kon. Ned. Marine zullen vnn 12 tot 16 Juni tvop Noorse duikboten en van 17 tof 23 Juni do Britse on derzeeboot Facit urn een bezoek brengen aan Rotterdam. De sche pen zullen ligplaats kiezen in de Waalhaven. Twee Britse torpedo* hoot jagers de Mvngs cn de Dun kirk zullen van 11 tot 16 Juni ge moerd liggen aan de Parkkade. Voor do bemanning zullen o.m. tochten naar Arnhem en Marken worden georganiseerd. Bewegingsvrijheid militairen (Ven onze Haagse redacteur) De minister van oorlog heeft be paald, dat aan militairen geen 48 uur bewegingsvrijheid meer zal 'worden toegestaan in de maand, waarin, zij reeds 2 of meer dagen vacantie, algemeen of zakenverlof hebben genomen. De politie heeft Ingegrepen in een uitgebreide zwendelaffaire, waarbij ambtenaren en ambtenaressen van verschillende rijksbureaus zijn be trokken. Veertig personen zijn voor de Jus titie geleid "-n een aantal van hen is in hechte) lu genomen. Nadat de corruptiezaak aan het rollen, was gebracht door een café houder kwam men terecht bij het Centraal Bureau voor hout bij het Rijksbureau voor Hout, bit de BOVAG, de ondervakgroep Auto-, mobiel- en Motorrijwielrcparatiebe- drijven. Op 't Centraal Bureau voor Hout alsmede op het Rijksbureau voor Hout bleek men te kust en te keur houttoewijzingen te hebben uitgegeven voor allerlei kantoor mensen. Zo kreeg een kantoorjuf frouw een houttoewijzing van 3 li m3 hout om een ameublement te laten maken. Een ander lid van het personeel kreeg tot viermaal toe een toewijzing voor hout voor een tuinhuisje. Een ander kreeg een toewijzing, omdat hij familie uit In- die overkreeg, enz. De toewijzing petroleum, bestemd voor de bedrijyen, die motoren re viseren, per mnd. 16000 liter, ging naar de vrienden, die niet in de kou mochten zitten. De heren hadden zoveel nodig, dat ze een hogere toe wijzing vroegen in Den Haag en ook kregen! Het werd 24000 liter per maand. En om dit te verheimelijken knoeide men maar in de administra tie. Ook werden voor grote bedragen toewijzingen aan- duistere' lieden verkocht. Het hout werd gebruikt o.m. voor het betimmeren van wan den in kroegen, het werd verkocht aan aannemers, enz. Terwijl in de geteisterde gebieden de mensen nog in kippenhokken huizen, omdat er geen hout voorradig is. verdween hier het hout naar zwarte hande laren. Glasbonnen werden verkocht aan allerlei aannemers, die er geen recht op hadden. Het glas werd verwerkt in toonhamers enz. Van de 35 man personeel van de „Bovag" zijn er 24 voorgeleid. In totaal werden hier 27 man aange houden. Het Centraal Bureau voor hout en het Rijksbureau leverden in totaal 19 aanhoudingen van wie tien ambtenaren. Van de Bovag be vinden zich de secretaris, de chef de bureau, twee boekhouders en dé redacteur van het vakblad in arrest. De Rijksrecherche heeft thans haar rapporten gereed, zodat het vervolg van deze zaak zich voor de' rechtbank zal afspelen. Generaal Wei-Ii-Huang van dc opperste Chinese legerleiding en twee van zijn officieren maken, op het ogenblik een studiereis door Europa om zich op de hoogte te stellen van de wederopbouw in dit werelddeel. Donderdag zijn zij uit België in ons land aangekomen. Vrijdag en Zaterdag heeft het ge zelschap een bezoek gebracht aan Arnhem, de Betuwe en aan de af sluitdijk. De generaal was zeer enthousiast over het herstel dat zich hier te lande voltrekt. STEEDS groter bouwen de Amerikanen hun vlier/tuigen, zo groot, dat men ze eigenlijk beter met do vaam vUcyschcpcn betitelen kan. Bo venstaande foto geeft het inwendige weer ran het nieuwste Boeing trans portvliegtuig, rie Strafo-Frieghter. Hef lijkt wel iets op de tunnel van een onderyioivtse spoorweg! Men ziet hier slechts rie helft van hel inwendige, want de fotograaf stond op het opperdekwaar beneden zich een even grote ruimte bevindt. Vijf cn vijftig van deze Boeing-lvchtreuzen worden voor diverse luchtvaartmaatschappijen waarbij ook een Et gelse ge- bowed. Imlhii dngprirJii als passagiersvliegtuig de naam is dan Strata- cruiser is de luxueus uitgevoerde ruimte benedeudeks bereikbaar via een wenteltrap van 't hoofd-pa ssagietsdek. Voor is zijn tu:ce aparte kleed kamers, één voor dames en ccn voor heren, ingebouwd Als vracht vliegtuig kan de Boeing Strato-Frieghter 140 soldaten met volle uitrusting of 20 ton lading met. een snelheid van meer dan 300 mijl per uur door het luchtruim voeren De gezamenlijke u er bge ver «orga nisaties hebben een communiqué het licht doen .zien over de stakin gen die zich de laatste tijd voor doen. Zij merken op, dat. na een periode van betrekkelijke orde. thans moeilijkheden ontstaan, die zij voor een niet onbelangrijk dee! als politieke stakingen beschouwen. Zij menen dat deze een internatio nale oorsprong hebben en verband houden met soortgelijke conflicten elders in West-Europa. Op deze wij ze. aldus het communiqué, wordt ia ons land getracht de moeilijkheden iter arbeider? en hun gezinnen op onverantwoordelijke wijze uït 1 brriten. Een algemene sfeer van onrust dreigt daardoor fe ontstaan. fingn- twijfelheeft hipr in dc eerste plaats de regering opdracht om enerzijds in het openbare leven de noodzakPlijke -voorwaarden voor 'n verder herstel te handhaven, ander zijds pen vaste economische koers te blijven volgen en on* volk hier omtrent een zo ruim mogelijke voor lichting ie geven. Ptellig is hier naast echter, behalve v or de arbei ders zelf. die zich van hun plichten ook muter bezwarende omstandighe den hewusf moeten zijn. ook bi taak voor de ondernemers weggelegd. Rij een geleide economie, waarvan men de onvermijdelijk heid. althans voor de nog voor ons liggende ia reu van zorg cn nood. algemeen zal moeten er kennen. past een bereidheid tot samenwerking en tot discipline. Wil men met de regering de loonontwikkeling in dc hand blijven houden, dan dient men zich naar de hiervoor geldende regplingen te gedragen, terwijl De Nederlandse Spoorwegen heb ben bij van Doorne's Aanhangwa gen fabrieken (D.A.F.) te Eindhoven een order geplaatst voor dc fabrica ge van tachtig autobussen. De2e zul len geheel volgens ontwerp van D.A.F.-technici vervaardigd worden in samenwerking met ingenieurs van de Spoorwegen. Deze order be schouwt men bij de D.A.F, als ccn „aanloop-order", waardoor zij in staat worden gesteld ccn geheel nieuwe industrie te vestigen. Dc bussen bieden plaats aan 42 nersonen. Onder dc vloer is een ho- rizorttale motor aangebracht. Het próblcem van dc constructie te op gelost door ccn zelfdragende carros serie, ais het ware ccn samenbouw van chasis en carrosserie, vervaar digd door de firma Verheul tc Wa-d- dinxvecn. Deskundigen zijn van mening, dat deze zelfdragende carrosserie de pas sagiers een betere bescherming biedt cn het comfort bij het rijden vcfJjoogt. Voorts wordt door deze con tractie materiaal bespaard, waardoor dc bus als geheel lichter wordt..De bus is voorzien van 'een Amerikaanse „\Vaukcsha"-bcnzinc- motor, van 125 pk., voorts is ccn luchtcirculaticsystecm aangebracht berustende op ccn geforceerde cir culatie, waarbij dc bis in dc winter verwarmd wordt. 1 De bussen worden speciaal gecon strueerd voor het verkeer over smalle landwegen. De negende partij om het wereld kampioenschap dammen, tussen on ze landgenoot Keiler en de Franse wereldkampioen Ghestem gespeeld te Nijkerk eindigde na 67 zetten in remise. De stand is thans 10S in. het voordeel van de Fransman. de totstandkoming van eventu ele correcties ordelijk behooTt te verlopen. Hiervoor wordt het voeren van overleg met de arbeidersorganisa tie?. met welker centrales door- »ie georganiseerde werkgevers in «te Stichting; van de Arbeid wordt sa mengewerkt. aanbevolen. De regering is verantwoordelijk, aldus het communiqué, voor even tuele verhogingen in het niveau van prijzen en lonen. Overleg is ste'eds nnrlig. Aan wilde, onregelmatigs eisen dient echter niet te worden tegemoet gekomen. Rijksbemirklelaars geien Wilton toestemming tot uitkering De directie van de werf Wilton- Fvenoord heeft van het cellege wan rijksbemiddclaars loestemmincr ont vangen haar personeel over 1946 'n winstaandeel uit té keren. Derge lijke winst-uitkeringen bestaan van mids o.a. bii de Rotterdamse Droog dok Maatschap pü. Het geld is de arbeiders Maandag middag uitbetaald. Het college van rijksbemiddelaars deelt over deze kwestie nog mede: De beslissing in deze zaak is ver traagd cn bemoeilijkt doordat de di rectie tot dusverre had verzuimd te handelen overeenkomstig het haar herhaaldelijk schriftelijk en monde ling kenbaar gemaakte gevoelen van het college. Door het college werd verlangd, dat een blijvende en pre cies omlijnde regeling zou worden gemaakt, terwijl de directie aan de arbeiders toezegde, dat ccn of ande re gratificatie zonder meer zou wor den verleend. Het ligt in. de bedoeling van de directie van Wilton, dat naast dit winstaandeel geen andere gratifica ties #f andere uitkeringen voor één keer aan het personeel zullen worden gedaan. Onder vele interrupties van de linkse partijen heeft de nieuwe Italiaanse premier, de Gasperf, zijn regcringsprogram aan de nationale vergadering voorgelegd. Dc premier verklaarde, dat het grootste gevaar, dat Italië thans be dreigt inflatie is cn hij deed opnieuw ccn beroep op de U.S.A. om ccn lening van 200.000.000 dollar. Dc regering zal het 14-punten-pro gram van de vorige regering ten uitvoer leggen, wat neerkomt op de controle van beleggingen, beper kingen der productie van niet-nood zakelijke goederen, onderdrukking van speculatie, prijsbeheersing. ver mindering van de openbare uitgaven cn oplegging van nieuwe bclastin- gen. De Gaspcrj zei, dat Italië dit jaar ruwe grondstoffen ter waarde van 430.000.000 dollar cn voedsel ter waarde van 24Ö.ÖOÖ.OÖO dollar moet importeren. De Italiaanse socialistische partij heeft besloten tegen het nieuwe ka binet in de oppositie te gaan, cn naar men verwacht zullen ook de communisten dezelfde houding aan nemen. De actiepartij heeft- eveneens be sloten tegen dc regering te stem men, evenals de democratische ar- bciderspar^ij. Dc liberalen zullen voor de regering stemmen. Een grote mijnwcrkersstakïng is in Amerika uitgebroken als protest tegen de arbeidswet, die het Con gres heeft aangenomen, en die thans door Truman ondertekend moet worden. De arbeidswet beknot de macht van de vakbonden. Botterdam Dinsdag, In de afgelopen winter zijn op verschillende plaatsen van ,,'t Nie mandsland" tussen Kruiskade en Witte de Withstraat „bosjes" be- tonpalen neergelegd. Deze waren bestemd voor het grote collecteur riool. dat al het grond- en huishoud- water van het nieuwe centrum zal moeten verwerken en via de, gema len bij Boezemsingel en Westersin- gel afvoeren. Een gedeelte van het werk. na melijk de verbinding Witte de With straat - Kortenaerstraat - Wester singel en een traject bjj het Boe zemgemaal is reeds uitgevoerd. Thans is een dragline van de Witte de Withstraat ter hoogte van de Hartmanstraat af bezig een iange sleuf van 4 m. diep en breed te gra ven in de richting van de Kruis kade. Achter de dragline aan, volgt de stoom kam er, die de betonnen fundering slaat voor de zware riool buis, die drie kilometer lang zal worden en waarvan de breedte va rieert van 1.501.90 meter. Van de Kruiskade voert het col- Naar het A.N.P. verneemt worden momenteel tussen de N.V. Philips" gloeilampenfabriek tc Eindhoven en Werkspoor, onderhandelingen gre- voerd over de stichting van een con cern voor de fabricage van hete- lucht-motoren. Deze industrie zou in Dordrecht worden gevestigd. Twee Britse politie-agenten zijn gisteren door vier Joodse verzetslie den ontvoerd, toen zij zich in een zwembad in het Joodse stadsgebied van Ramat Gan nabij Tel Aviv be vonden. De militaire commandant van het gebied om Tel Aviv heeft de bur gemeester van de voorsteden Petah- Tiqvah en Ramat-Gan doen weten, dat er ernstige maatregelen zullen worden genomen als de beide po- litie-agenien niet ongedeerd terug keren. Uit Joodse bron wordt vernomen, dat alle Britse troepen en, politie uit Tel Aviv zijn geëvacueerd. De Joodse ondergrondse organi satie Haganah heeft een beroep op de verzetslieden gedaan om de ont voerde politieagenten vrij te laten. Dc hoge executieve der Pa lestijnse Arabieren heeft beslo ten voor 16 Juni een algemene Arabische staking in het gehele land uit te roepen. 16 Juni is de dag, waarop de U.NO..-commis sie voor Palestina haar werk zal beginnen. Twee Arabische sjeiks werden gisteren door onbekenden doodge schoten nadat zij Tel Aviv hadden verlaten, waar zij land aan Joden hadden verkocht.' Franco's opvolgingswet, die Spanje tot koninkrijk zonder ko ning maakt, zal Zondag aan een volksreferendum worden onder worpen. Dit zal dc eerste maal zijn dat Franco, sedert hij in October 1936 aan de macht kwam, het Spaanse volk raadpleegt. Alle personen boven de 21 jaar zullen verplicht zijn hun stem uit te brengen, behalve zij, die geen volle politieke rechten bezitten, on der welke laatsten vallen de links- gcoriëntcerden, die sedert de bur geroorlog tot gevangenisstraf ver oordeeld zijn. De stemming zal openbaar zijn. Met het ingebruik hemen van het elfde Victory schip, het s.s. „Ply mouth Victory", "zal dc Black Dia- mon Steamship Corporation in de loop vandeze maand haar Atlanti sche dienst belangrijk uitbreiden. Ook R'dam zal hiervan profiteren. Het ligt nl. in dc bedoeling, voortaan twee afvaarten per weck van New York te bieden, welke afvaarten beurtelings rechtstreeks naar Rotter dam cn Antwerpen zullen plaatsvin den. Hierdoor wordt bereikt, dat voortaan ieder weekeind een schip rechtstreeks van New York te Rot terdam arriveert, welk schip dan de Woensdag daarop, via Antwerpen naar New York en Outports ver trekt. Iedere Donderdag zal te Rot terdam een schip van Antwerpen arriveren, dat een dag daarop recht streeks naar New York en Outports vertrekt. Agenten te'Rotterdam van dc Black Diamond Lines zijn Van Nievelt, Goudriaan en Co. Wy vernemen uit Antwerpen: De N.V. Damco, Antwerpen, werd on middellijk na de bevrijding onder sequestra at gesteld, dat na voorlo pig onderzoek werd opgeheven, doch thans opnieuw op de N.V, Damco is gelegd. Na de oorlog is ccn nieuwe firma Van Gunsteren Scheepvaart cn Expeditie in Ant werpen opgericht, door dc Direc teur der Damco te Antwerpen J. van Gunsteren cn de Procuratiehou der der Damco Goormans, De nieuwe N.V. heeft het kantoor der Damco op de Groenplaats 42 betrokken. De thans weer onder sequestraat staande N.V. Damco heeft haar zetel verplaatst naar de Edg. Casteleinstraat 5. Wij vernemen, dat het pand Edg. Casteleinstraat 5 het woonhuis is van de heer Goormans. lecteurriool onder Metropols door naar het doofstommen instituut, om vandaar via Hofplein en Bosje op de Boezemsingel aan te sluiten. Vanmiddag is in tegenwoordig heid van ir. J. D. Quak van ge meentewerken. ir. Van Hossen, de aannemer E. Blok en de uitvoerder J. Kwaaiwegen de eerste officiële paal van het project men heeft al een soort generale repetitie ge houden ingeslagen. Hiermee is een begin gemaakt aan een groot werk dat de afwate ring van het nieuwe centrum, waar voor het bestaande riolensteïsel to taal ongeschikt zou zijn, op een royale manier zal regelen. Ongeluk op „Oranje" voor de Raad voor Scheepvaart De Raad voor de Scheepvaart heeft onder voorzitterschap van prof, Offerhaus een uitvoerig onderzoek ingesteld naar het onge val op de „Oranje", waarbij in de Golf van Biscay e bij zwaar storm weder drie leden van de beman ning, door overkomende zeeën uit de ach ter well, over boord werden gespoeld en de vierde stuurman ernstig werd gewond, aan welke verwondingen hij is overleden. Gehoord werden kapitein X. Bak ker en J. Kuipers, schrijver. Het verhoor liep hoofdzakelijk over het uit het roer lopen van het schip, de situatie van de achterwell en of men daar mocht lopen bij zulk een zware storm. De inspecteur-generaal, de heer Van 't Haeff, achtte de primai re oorzaak, het niet opvolgen van orders. De stewardess mocl?tgeert gebruik van de achterwell maken. Doordat zij daar. door een golf ge troffen, bewusteloos heen en weef dreef, zijn er bij de redding nog drie slachtoffers gevallen. Het schip was te voren uit zijn roer gelopen en toen het dwars zee was, was er alle mogelijkheid, dat et water in de well kwam. De kapitein heeft terecht afgezien van nadere reddingspogingen. Do ..Oranje" was toen reeds te ver van de plaats van het ongeluk. De Raad zal later uitspraak, doen. Op 10 Juni wordt aanbesteed liet bouwen van drie bruggen van gewapend beton in de rijksweg RotterdamBaren dr echt. Deze bruggen komen ter vervanging* van dc bruggen onder Oude Sluis en Nmnansdorp. welke in 1944 door dc Duitsers werden vernield, liet verkeer moet bet thans nog stellen met een hulpbrug, welke ter vervanging van de brug tussen Oude Sluis cn Nu mansdorp werd geslagen, terwijl de beide andere biuggcn met lapmiddelen zodanig hersteld warendat liet verkeer er met vele .beperkende bepalingen zo goed cn zo kwaad, als dat gaat, gebruik van kan maken. Rijks waterstaat, welke de bouw aanbesteedt, heeft in hetb estck de bepaling opgenomen, dat de drie bruggen 210 dagen na aan vang der werkzaamheden! gereed, moeten zijn. Verwacht kan dus worden, dat dc bouw in het begin van liet volgend jaar gereed zal zijn, waarmee vooral het drukke streekkwartier ten zeerste gehaat zal zijn. De internationale socialistisch® conferentie te Zürich is heden ge ëindigd, nadat zij unaniem het voor stel van de Griekse delegatie had aanvaard, om in een beroep op do U.N.O. dc toepassing van een kal merende politiek van democratische pacificatie in Griekenland te vra gen. Tevens eiste de conferentie, dat de Griekse regering algemene amnestie zal afkondigen. Dc conferentie besloot de vol gende vergadering in December in. België te houden. De speciale commissie,- die door dc internationale socialistische con ferentie werd ingesteld om contact te onderhouden met de Duitse so^ ciaal-democratiscbe partij, heeft be sloten het congres der Duitse partij, dat 28 Juni a.s, te Neurenberg wordt gehouden, bij te wonen. Gisteravond werden in. het gebouw Odeon te Rotterdam bokswedstrij den gehouden tussen amateurs uit Eotterdam en Amsterdam. Rotter dam toonde zich sterker en won met St/-—3t/:. Dc uitslagen waren: Van 't Hof verl. van Bouman; Snoek—Verboom onbeslist; Breet- veld wint van Disco door opgeven in de derde ronde; van Leeuwen verl. van Plaat; Roos wint van Ys- brandi: De Wolf verl. van Nicmans door k.o. in eerste ronde; Duiver man wint van Termeulen; Jansen wint van Macky, Van Dijk wint van Albers door k.o. in de eerste ronde; Voorwinden wint van Houtman door k.o. in de eerste ronde: Diessen wint van Kramer; Van Kempen wint van v. d. Busken.Kramer uit Amsterdam ontving een Stijlprijs voor het zeer fraaie boksen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1