HET ROTTERDAMSCH PAROL Bedrijven van foute kranten kunnen gevorderd worden Dr. Karl Gruber (Oostenrijks minister B.Z.) afgetreden Vrij. onverveerd Noodregeling perszuivering aangenomen „Dr. Beekenkamp tracht tegen te werken,zegt mr. Burger Grote meerderheid voor amendement PAROLOSCOOP Werk bij kabelfabriek hervat Dr. van Mook blijft V riendschapsverdrag Cairo - Djokja Marshall voor een Verenigd Europa Geen oplossing in Parijs Weerbericht 15 milliard dollars voor Europa? Schenking in plaats van lening Vier arrestaties bij „Oorlog" R'dam en Antwerpen Communisten ontketenen politieke storm in Wenen Geheim overleg lekte uit jBIJENKGRF" VOOR DE RECHTER Te hoge prijzen voor huishoudelijke artikelen en biefstuk A'dam-Brussel electrisch? Mr. Bletz vrolijk x gestemd Diep-vriesvlees uit Oss Exportorder voor Stork Afstoften Wij en de werkelijkheid Brits vlootbezoek aan Rotterdam Fabricage hete lucht- motor in metaal bedrijf Rei en Adra. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent. per kwartaal 4.—, losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankten Amsterdamscha Bank te Rotterdam PI Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Woensdag 11 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 133 (Van onze parlementaire redacteur) De Kamerleden, die legen de noodvoorziening perszuivering vorige week en gisteren in actie waren, hebben een geduchte nederlaag geleden. Niet alleen, dat het wetsontwerp zelf zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen, ook het amendement-Burger, waardoor de perszuiverings- cnmtmssic vorderingsbevoegdheid kröfft ten opzichte van krantenbedrijven, welke in bezettingstijd gefaald hebben, kreeg een grotere meerderheid dan verwacht ivcrd. op papier van het departement heeft hij medegedeeld, dat de minister voornemens was het. amendement-Burger naast zich neer te leggen. Er was mr. Burger tevens ter ore gekomen. dat dr Beejccnkamp aan de heer Bol. directeur van de ..Niel)we Haagse Courant", had ver teld. dat door hem en zijn bureau de nieuwe wet zou worden gesabo teerd. „Is het juist," vroeg mr Bur ger. „dat dr Beekenkamp het „Rot terdams Nieuwsblad" heeft geadvi seerd om door een stichting aan de zuivering te ontkomen? En zal men in het optreden van dr Beekenkamp de verklaring moeten vinden van de teleurstellende uitvoering van de perszuivering?" Minister G i e l e n kon op deze vragen over zijn hoofdambtenaar, die hem bij deze debatten in een Kamer loge als adviseur ter zijde stpnd, niet antwoorden Doch bij zou een onderzoek instellen. De inter ventie van dr Beek en kamp was zonder zun medeweten geschied, verklaardp de bewindsman, en bo- 1Tvendien was m eerste instantie het imtiatiet uitgegaan van een der Ka merleden. Over het amendement van mr Burger heeft de Kamer bijna de gehele mtddag gedebuteerd Hel was. nadat de beraadslagingen er over Vrijdagmiddag waren ge schorst. belangrijk van gedaante veranderd. Het principe van de vor dering was volkomen gehandhaafd, doch de procedure, ontleend aan de Onteigeningswet, was nu in een ne gental artikelen omschreven, zodat in totaal eli artikelen aan het wets ontwerp werden toegevoegd. Uitdrukkelijk verklaarde mr Burger, dat daarmede tn bet geheel niet werd toegegeven, dat het oorspronkelijk amendement in strijd zou zijn geweest met de Grondwet, gelijk zowel de bestrijders als de regering had den aangevoerd. De voorstellers hadden slechts het juridisch ad vies van de regeringstafel ge volgd om de aanneming te ver gemakkelijken. Dit gebeurde, nadat een motie- Romme, waarin de Kamer zich uit kon spreken voor het door de mi nister aangekondigde wetsontwerp over deze materie, verworpen was, ondanks dat ditmaal de fractie der K.V.P. één Lijn trok. Zo heeft ten slotte de overtuiging, dat op verlenen van hand- en spandiensten aan de vijand door de pers een ge voelige straf dient te volgen, het ever de gehele linie gewonnen van de kranten, welke m dit opzicht niet vrijuit gaan en in de K.V.P. (op vijf man na) en leden van de Party vaa de Vrijheid krachtige pleitbezorgers vonden. Er is. ondanks deze verheugende overwinning van het beginsel ener gezuiverde pers op het oude kran tenkapitaal. echter nog een reden te over om met al te optimistisch te zün omtrent de uitvoering der nu aangenomen wet. welke ook Eerste Kamer nog moet passeren. dr Beekenkamp in actie Mr. Burger 'Arb.i uitte zijn ongerustheid door te wijzen op d? activiteit, welke dr Beeken kamp. thans hoofd van de af deling Perswezen van het de partement van OK. en W. en daarvoor voorzitter van de pe rsz u iv or mgscom missie. ont wikkeld heeft tijdens de strijd m het parlement, in een rond schrijven aan anti-revofution- naire Kamerleden dr Beeken kamp was voor de ooriog a.r. gemeenteraadslid m Leiden - De kunst van regeren in 1947 DE GROTE KUNST van regeren is tegenwoordig zeer dikwijls: voorkómen dat men door de eerste de oestc te vernederen is en voor schut kan worden gezet. Re geren is m de loop der tijden telkens iets anders geweest, van dictatoriaal ringeloren, commanderen en negeren, tot democratisch besturen met wijs overleg na rijp Dcraau toe- -Zich doen gehoorzamen, vertrouwd kunnen worden, het recht onder steunen met een zachte strenge hand. verder Jjaast met „gevoeld" worden, de meerderheid des volks eensgezind achter je weken. cis men het ais regeerder zóver heeft gebracht in deze na-oorlogse wereld, dan verkeert men m een bemjdens- \v aa i'dige ui t zon d enngsp os Ltie. Tot deze korte bespiegeling geeft het openingsartikel van Une Semaine dans 1c Monde aanleiding: „Verne derd Frankrijk" staat er boven, en in de eerste alinea luidt het reeds: „In weerwil van. de flinkheid en de pogingen van haar chef, geniet onze regering dan nog verder énig presti ge en enige autoriteit?" En het vervolg bevat: Ongetwijfeld is de regering-Ra ma- dier niet verantwoordelijk voor een toestand die haar in discrediet brengt en die zijzelve met geschapen heeft. De regering spreekt flinke taal, maar slaagt er met in de hande laren, de boeren en de arbeiders de wetten te doen gehoorzamen. Hoe democratischer de regering zich ge draagt, hoe meer zij haar toevlucht neemt tot willen-overtuigen dan tot vrees-aanjagen, en des te meer moe ten wij Fransen eigenlijk van haar houden. Maar het is alles vergeefs. Hoewel de'regering-Ramadier over een flinke meerderheid beschikt xn de volksvertegenwoordiging, heeft het land, dat nog niet zo lang ge leden die volksvertegenwoordiging samenstelde, geen vertrouwen in haar woord en in haar daad. Boeren, die hun graan met af leveren, krijgen hun toeslag toch. De handelaars die de staat een beentje lichten, zijn zo machtig, dat zij hun gerechtelijke vervolging kunnen vertragen en de bestudering van hun dossiers uitgesteld krijgen; dat staat gelijk met amnestie. En zo gaat het met tedere laag van de Franse bevolking die de garg van zaken wenst te belemmeren en uit is op eigenbaat en ondermijning van het gemeenschappelijk belang. Staking, corruptie, verlakkerij en brutale baatzucht woeden als r>n- blusbare heide- en bosbranden: hier doven ze ogenschijnlijk, ginds flak keren ze op. onder de grond kruipen ze verder, binnen Frankrijks gren zen en daarbuiten. Frankrijk boezemt geen vrees en geen eerbied meer in. Frankrijk heeft teveel aan de we reld gegeven, om nu door zijn eigen mensen en door wie-ma ar-wil aldus te worden bejegend. Dat het zich herstelle! Want een volk zonder gepaste trots en zonder gevoel van eigen waarde, begeeft zich in slavernij! Mr. Korten horst zwijgt Daarna trad prof- R o m m e (K.V.P.) op, die deze zaak klaar blijkelijk overgenomen had van mr. Kortenhorst, die merkwaardiger wijs gedurende de debatten van ais- teren zich in stilzwijgen hulde. Ziin fractievoorzitter, die hem nog pas in „De Volkskrant" zo uitbundig heeft verdedigd, liet duidelijk mer ken, dat h;{ liever een regeringsont werp had dan het amendement-Bur ger, dat hij bovendien te ingewik keld vond om zonder» schriftelijke voorbereiding te behandelen. Mr. cfr. B. Stokvis (C.P.N. I vond. dat het amendement er door de wijziging niet begerenswaardiger op was geworden en mr. Donker (Arb.) bepleitte in een zeer helder en scherpzinnig betoog de urgentie van de door mr. Burger voorgestel de regeling, omdat de perszuivering tot een aanfluiting was geworden. Minister G i e 1 e n ten slotte maakte nog eens reclame met zijn afzonderlijke wet, waarvan het voorontwerp al gereed was. doch verklaarde, dat hij tegen het amen dement geen overwegende bezwa ren had. Nadat de minister plechtig ver zekerd had, dat het amendement, als het zou worde» aangenomen ook zou worden uitgevoerd hij had dr. Beekenkamp blijkbaar nog niet geraadpleegd - werd overge gaan tot stemming over de motie- Romme, die met 49 tegen 40 stem men verworpen werd. Dit was het werk van P. v. d. A., A.R., C.P.N. en enkele C.Il.'s. Het amendement- Burger kreeg daarna een meerder heid van 56 tegen 33 stemmen, waartoe ook de dissidente ltatholic- ken en drie leden van de P. v. d. V. (mevr. Fortanier, de heren Hacke en Den Hartog) meewerkten. Do aanneming van het wetsont werp geschiedde ten slotte zonder hoofdelijke stemming met aanteke ning, dat de fractie van de Partij van de Vryheid er tegen was. Het werk bij de kabelfabriek te Delft, waar de arbeiders sinds Don derdag staakten in'verband met een geschil over de toekenning van een prestatietoeslag, is hervat. Officieel wordt medegedeeld: In het begin \an dit jaar is be vestigd, dat dr, van Mook in Octo ber 1Ü1G nogmaals zjjn voornemen had te kennen gegeven einde 1Ö46 ontheffing van zjjn taak té verzoe ken, Hieraan werd toen toegevoegd, dat dr. van Mook echter had mede gedeeld daartoe pas te zullen over gaan wanneer het stadium der po litieke ontwikkeling dit mogelijk mocht maken. Het overleg tussen de ministers Beel en .Jonkman en dr. van Mook, de vorige maand te Batavia gehou den, heeft geleid tot het inzicht, dat de politieke ontwikkeling de ver vanging va» dr. van Mook thans nog niet gedoogt. Het kabinet heeft daarom vorige week dr. an Monk verzocht zijn functie In 's lands belang te willen blijven uitoefenen totdat de poli tieke toestand het verzoek cm ont heffing vervulbaar zal maken. Egypte heeft Dinsdag een vriendschapsverdrag gesloten met de Indonesische Republiek. Egoes Salim, onderminister van de Republiek, die bet verdrag voor de Republiek heeft getekend, zal binnenkort ook aan andere Arabi sche landen een bezoek brengen, om dergelijke verdragen te sluiten. De Amerikaanse* minister van buitenlandse zaken, George Mar shall. heeft in een brief aan Arthur Vandenbcrg. de voorzitter van de senaatscommissie voor buitenland se aangelegenheden, geschreven: ..Natuurlijk wensen de Vererucde Skaten een Europa, dat niet in zich zelf verdeeld is, een Europa, beter dan wat het thans vertegenwoor digt". Marshall verklaarde zich eens met een aan het congres voor te leggen resolutie. waarin de op richting van de „Verenigde Staten vnn Europa" in het kader van de verenigde naties, wordt toegejuicht. ("Van onze correspondent) PARIJS, 11 Juni. De besprekin gen van Ramadier met de bond van spoorwegpersoneel hebben geen re sultaat opgeleverd. Ook een onder houd van dc minister-president met de C.G.T. was vruchteloos. Beide partiien hl ij ven op hun standpunt staan. De regering is bereid de onderhandelingen te heropenen wan neer de vakvereniging de order zal geven het werk te hervatten. Deze weigert dat echter als te voren geen toezeggingen worden gedaan, die de inwilliging der eisen van de arbei ders waarschijnlijk maken. De bond van spoorwegpersoneel heeft een. beroep 'gedaan op de pre sident van de republiek om te be middelen in zijn conflict met de re gering. Van deze stap kan men nau welijks succes verwachten. De dreigende gas- en clectrici- teitsstaking schijnt na langduri ge nachtelijke discussies te zijn afgewend, al is op vele plaat sen in het land de gasdruk en electriciteilsstroom reeds aan zienlijk verminderd. Bij de waarschuwingsstaking van dc openbare diensten op aanstaande Vrijdag zullen de métro en autobus sen zfch niet aansluiten, is thans tot opluchting van de Parijzenaars me degedeeld. De spoorwegstaking ver oorzaakt op zich zelf ai ongerief genoeg. Maar ieder ogenblik, heeft Ramft- dier gisteren in de Assemblee Natio nale meegedeeld, kunnen ernstige gevolgen intreden. De industrie be gint gebrek te krpgen aan steenkool en grondstoffen. Duurt de staking nog een paar dagen voort, dan zullen de fabrieken gedwongen zijn te slui ten. Dinsdagavond zijn twee kinderen van 4 en 5 jaar, die aan het spe len waren in de Rivierenstraat te Amsterdam al spelende onder de passerende tram van lijn "25 geraakt. Met ernstige verwondingen moesten zij naar het Wilhelminagasthuïs worden vervoerd, BREKENDE BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond: Zwakke tot matige naar Oostelijke richting draaiende wind. Afnemende bewolking en vrij warm. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur: Luchtdruk 766.1; wind W.N.W: 3; temp. 14 8; max. temp. 16 3 (6 40 uur gisteravond); min temp. 12.8 (530 uur hedenmorgen); weersgesteldheid: be wolkt. Regeringskringen te Wash ington overwegen op het ogen blik de Amerikaanse deelne ming aan het Europese herstel over de gehele linie. - waarbij Europa economisch als een ge heel wordt beschouwd - en wel tot een bedrag van 15 tot 25 milliard dollar. Het programma zal het karakter dragen van schenkingen en niet van lenin gen. Men wil dit doen daar de ondervinding met de lend-lease- overeenkomsten tijdens dc oor log heeft geleerd, dat de moge lijkheid bestaat, dat een gevoel van verbittering zal o'ntstaan, wanneer de U-S-A. hulp ver lenen en terugbetaling verlan gen. Hoge ambtenaren verklaarden, dat men het programma ziet als een overbrugging tussen het na-oor logse reiiefwerk en de credietver- ienmg door de wereldbank. Men wijst er in dit verband op. dat de wereldbank m tegenstelling met de vroegere verwachtingen op zijn best een bijkomstige rol zal kunnen spe len in de periode onrmd delink na de oorlog. De schenkingen, die op het ogen blik worden overwogen, zullen hoofdzakelijk werkkapitaal betref- ten, noodzakelijk voer de aanschaf fing van nieuwe uitrustingen, mate rialen, en andere goederen van es sentieel belang voor het herstel der Europese economische productie. H«*t ontbreken daarvan ziet men als het voornaamste economische pro bleem, niet alleen voor Europa, maar voor tie gehele wereld. Het ministerie van buitenlandse zaken overweegt een speciale afde ling in te stellen voor de uitvoering van dit programma, met betrekking tot de grondstoffen enz. Dc moge- lnkheid bestaat, dat een dergelijke afdeling niet slechts voor Europa, doch voor de gehele wereld zal functïonneren. In zeer goed inge lichte kringen acht men het vrijwel onvermijdelijk ,dat een speciale zit ting van het congres bijeengeroepen zal moeten worden ter behandeling van dit programma. (Fan onze Haagse redacteur) De Marechaussee heeft te Den Haag 4 militaire ambtenaren 3 an de afdeling Dienstplicht van het Departement van Oorloc gearres teerd. die op frauduleuze wijze dienstplichtigen aan vrijstellingen hielpen. Tegen betaling werden zij bereid gevonden keuringsuitslagen te vervalsen, dossiers te laten ver dwijnen of kaarten uit het register te lichten. V.S. willen overleg Het Departement van Buiten landse Zaken te Washington zal binnenkort een nota zenden aan Nederland en Belgic. waarin wordt voorgesteld een bijeenkomst te houden van deskundigen op het ge bied van het transportwezen om een plan samen te stellen voor dc omlegging van bepaalde Ameri kaanse verschepingen voor Duits land via Rotterdam en Antwerpen. E 'sHEHTOG EX BOSCH werd de xijf tiende grote trekpaardententoon- stelling gehouden. Een merrie met veulen, dravend voor de jury. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, dr Karl Gruber, is afgetreden tengevolge van een politieke storm, die door de communisten is ontwikkeld. Ixt de communistische „Volksstimme", die gisteravond met een extra-éditie uitkwam, wordt dr Gruber gedoodverfd als een „Ameri kaans agent", die het nieuws heeft laten uitlekken over geheime bespre kingen tussen dr Figl (de premier) cu Fischer (leider der communisten!. Het blad eiste onmiddellijk aftreden van dr Gruber en van het gehete „ramp-kabinet". ge vol ff van communistische druk. Op een massa-vergadering heeft de communistische leider, Fischer, geëist, dat het parlement een spe ciale commissie voor onderzoek naar het „lek" zal instellen. De kabinctszitting, die voor j termor ff cn was gearrangeerd, is uit gesteld. omdat alle pai tijen zich nog steeds aan het beraden waren over de door hen aan. te nemen houding. De mogelijkheid bestaat, dat ook de bijeenkomst van het par lement van vandaag zal worden uitgesteld, totdat de houding der partijen duidelijk is geworden. Het bcstuurscomité van de socialistische partij heeft een verklaring uitgege ven, waarin geheime politieke on derhandelingen veroordeeld worden en een volledig onderzoek van de gehele kwestie wordt geëist. Figl blij Et aan De Oostenrijkse kanselier, dr. Figl. heeft gisteravond in een radiorede ontkend, dat hij de communistische leider, Fischer, zou hebben gezegd, dat hij be reid is af te treden. „Integen deel heb ik verklaard, dat ik op het pad van plicht cn verant woordelijkheid voor Oostenrijk verder zal gaan," aldus Figl. De kanselier deelde mee tot Fischer gezegd te hebben, dat er geen kwestie zou zijn van nieuwe verkiezingen voor de door de grond wet vastgestelde zittingstermijn van het parlement zou zijn verstre ken. Figl vervolgde, dat Fischer tegen over hem had verklaard bereid te zijn aan de regering deel te nemen, indien een bepaalde persoon er uit zou treden. Tevens had Fischer een aantal andere personen genoemd, die hij dan aan de regering wilde zien deelnemen. Het is uitgelekt dat de premier, dr. Figl, met de communistische lei der Ernst Fischer in geheim over leg is getreden, aangaande een wij ziging m de regering. Fischer moet .hebben geëist dat een niet met* name genoemd minister zou aftre den. dat een aantal door hem ge noemde personen in het kabinet zou worden opgenomen en dat er ten spoedigste nieuwe verkiezingen zou den worden gehouden. De communisten hebben er Gru ber van beschuldigd, de oorzaak te zijn dat het onderwerp van deze be sprekingen is uitgelekt. Zij hebben ook het gerucht verspreid dat de kanselier, dr. Figl, zou aftreden, om zich geheel te geven aan de lei ding van de volkspartij. In een officiële verklaring van de volkspartij wordt gezegd: „Er is geen sprake van dat wij bereid zou den zijn de regering te wijzigen vól gens de wensen van afgevaardigde Fischer, noch dat wij zouden willen aftreden. De kanselier zal aftreden wanneer het Oostenrijkse volk dit in overweldigende meerderheid zou vragen. Nieuwe verkiezingen zullen gehouden worden wanneer de grondwet van de democratische Oostenrgkse republiek of de meer derheid van het Oostenrijkse volk dit eist." Voorstellen afgewezen Ofschoon door een regeringspers chef werd ontkend dat dr. Gruber zijn ontslag heeft ingediend, werd dit bericht door andere bronnen be vestigd. doch er werd aan toege voegd, dat de ontslagaanvrage niet is ingewilligd en mogelijk zal wor den ingetrokken. Het bestuur van de volkspartij heeft een verklaring uitgegeven, volgens welke er geheime bespre kingen met de communisten zijn geVoerd, doch de communistische voorstellen voor reorganisatie van het kabinet werden afgewezen. De verklaring voegde er aan toe, dat geen minister zal aftreden als DE EERSTE GASTEN van het jubilerende studentencorps der Amster damset Universiteit, bestaande uit een Engelse delegatie, werden san het Cent raai Station feestelijk ingehaald. deze beneden één gulden en toen werd voor die bladen ieel beter materiaal gebruikt. Een wasbord mocht zich al evenmin in de waardering van mr. Blctz verheu gen: „We spreken nu wel over verbruikers prijs, maar zal je dat ding werkelijk kunnen gebrui ken?" vroeg hif. In Rotterdam werden 65 brood planken in beslag genomen. De winkelprijs was 1.90, de ambte naren steiden vast 1.20 en mr. Bletz zei, dat hij ze voor een kwartje nog niet wilde hebben. „Dit ding kun ic niet zonder lachen een broodplank noemen", zei hij. Een paar houten boekensteunen met een uitgezaagde kabouter ver sierd, welke de lachlust van de tuchtrechter opwekten, ontlokte de verdediger de opmerking dat deze dingen toch voor een kinder kamer geschikt ziin. Mr. Bletz ant woordde niet te kunnen inzien, waarom juist kinderen zulke lelijke dingen moeten hebben. Een Belgische electrificatie-com- missie heeft aan de directie der spoorwegen aldaar plannen voorge legd om te komen tot de electrifi- caiie van de Hjn Antwerpen—Essen. Indien tnen hiertoe inderdaad zou overgaan, zou een electrische ver binding AmsterdamBrussel niet tot de onmogelijkheden behoren. De Nederlandse spoorwegen zul len vermoedelijk nog dit jaar een aanvang maken met de electrificatie van de lijnen DordrechtLage Zwa- Iuwe—Roosendaal en Dordrecht— Lage ZwaluweBredaTilburg BoxteL De vierde dag van het Bijen korfproces voor de tuchtrechter te Amsterdam, mr. J. A. Bletz, was gewijd aan sandalen, huishoude lijke artikelen, houten boekensteu nen, dassendozen, fotostandaards enbiefstuk. De Bijenkorf-deskundigen er kenden, dat zij bij de prijsvast stelling van houten sandalen een vergissing hadden begaan en daardoor te hoge prijzen berekend 2ijn. „Honderd zeven en tachtig en «een half paar sandalen"-wer den in beslag genomen. Bij de bespreking van mahonie houten theebladen kwam evenals destijds bij de ceramiek de „kunst zinnige" zijde naar voren. •Mr. H. L. Houthoff. verdediger van „De Bijenkorf*, herinnerde er aan, dat onze voorvaderen prat gingen op hun werk.' Mr. Bletz was het hiermee eens, doch voegde er aan toe: „Laten we er dan nog een tijdie prat op blijven en er niets bij maken," Een groente hakbord kostte bij „De Bijenkorf" 4.25.- De prijsbeheersingsambtcnaren vonden dit veel te boog en mr. Bletz concludeerde: „Bii dat ver schrikkelijke ding hebben wij ge lukkig niet met kunst .te maken. Voor de oorlog was het eenvoudig onverkoopbaar." De productie van serveerhlaSen is volgens de ambtenaren van 'de prijsbeheersing voor de fabrikan- ten een goudmijn geweest. „De Bijenkorf' prijsde ze f 8.95, do ambtenaren schatten de prijs ma ximaal 3.90. Voor de oorlog lag In Oss is men thans druk be zig met de bereiding van diep vries-vlees. Als de „biefstuk-in-ccllophaan" door de kruiden ter zou worden verkocht, zou dtl voor het sla- gersbedrijf een grote slag zijn, aldus de heer de Gruyter, direc teur van het bureau van dë R.K. Hanzcbond voor Slagerspatroons in Den Haag op een vergadering van slagers in Maastricht. Hij verwachtte, dat hei huidi ge vleesrantsoen van 1\2 ons vlees per week per hoofd gelei delijk zou kunnen komen tot 3'j i 4 ons op hei einde van 1947. De machinefabriek Stork te Am sterdam heeft, naar wij vernemen, een zeer belangrijke exportorder ge kregen voor dc bouw van tien palmnlicfabrieken, waarvan -de eer ste na een jaar moet worden afge leverd cn dc laatste binnen drie jaar in bedrijf moet worden gesteld. Dc fabrieken zijn geheel voor bui tenlandse rekening besteld en vor men dus een welkome aanvulling van onze deviezen positie. Zij zijn van zeer moderne uitvoering en zullen door Nederlandse technici ter plaatse worden gemonteerd. Engeland is bang voor coloradokever Naar de „Manchester Guardian" meldt, heeft de vice-president van de National Farmers Union, E. H. Gardener, te Lincoln medegedeeld, dat het Engelse ministerie van landbouw de import van groenten uit Europa na 1 April van het vol gende jaar zal verbieden met het oog op de schade welke- door de coioradekcver op het continent is aangebracht. Hij vertrouwde er echter op, dat alle groente- en fruitsonrten welke Engeland nodig heelt, in Engeland zelf zouden kunnen worden ver bouwd. MLN rnoest de helft van alle Nederlanders naar Amerika en de andere helft naar Indonesië kunnen sturen voor een maand of drie cn na hun veilige terug keer achter de horretjes van het goede vaderland een volksstemming kunnen houden over de Indonesi sche politiek. Eigenlijk js dar zowat het enige middel oin ons volk af te helpen van zijn wanhopig tekort aan ztn voor de werkelijkheid. W ic in Indonesië heeft rondgeneusd be hoeft helemaal niet als bcwonde- raar-door-dlk-en-dun van de Repu bliek terug te komen; maar één ding weet hij: die Republiek is een realiteit cn er staat een heul volk achter. Deswege zal hem duidelijk zijn, dat alleen domoren en door- dravers nog kunnen voortgaan te verkondigen, dat 99 van dc 100 In donesiërs diep gelukkig zouden, zijn, keerde dc „goeie ouwe tij<i" maar terug. Wie in Amerika rondkijkt ontdekt, dat daar geen snipper be grip bestaat voor een Nederland, dat dc gedachte aart „cr op slaan ergens tn het achterhoofd heeft. De doorsnee-Amerikaan gruwt van „ko loniale" verhoudingen. Voor ons moge zijn vrijheidsbegrip soms kin derlijk, soms wreed zijn dat hij met heel zijn hart achter de Indo nesische vrijheidsverlangens staat is een realiteit, waarover noch het State-Dep ar tem ent in Washing ton noch het Plein in Den Haag onaestraft heenlopen kan. Nd Indonesië onze Nota beant woord heeft in een geest van'goe de wil en kennelijk met de bedoe ling, een bijdrage tot os er een stem ming te vinden, lcggc Nederland elke gedachte aan het bloedig alter natief radicaal oprij. Die gedachte is dom. Zij komt van achter de hor retjes. /?ij miskent de werkelijkheid. W ij hebben maar écn ding te doen: tot overeenstemming komen cn die overeenstemming met loyale men sen uitvoeren. Het is schoonmaaktijd. Neder land moet nodig dc vensters open gooien. stof uitkloppen en de lon gen vol zuigen met de frisse lucht van de werkelijkheid. Myngs en Dunkirk in Parkhaven Twee Britse torpedoboot jagers, de Myngs en de Dunkirk hebben vanochtend ligplaats gekozen aan de Parkhaven voor een vijfdaags officieel bezoek aa ons land- Beide schepen, zijn van bet modernste type, de flottillcleider Myngs (1850 t.) is in Juni '44, tc water gelaten, de Dunkirk die met 2400 ton tot de grootste klasse destroyers hootf, in Augustus 3946. Alleen dc Myngs", genoemd naar de 17de eeuwsc admiraal sir Chris topher Myngs, die in één van de zeeoorlogen tegen Holland sneuvel de. heeft oorlogservaring: met an dere schepen beschermde zij de convooien naar Moermansk. waar bij het herhaaldelijk tot een treffen met de vijand kwam. Dc Myngs voert 8 torncdolanceerbuizen en 4.5" snelvuurkanonne.1 en andere artillerie van kleiner kaliber: capt. M. W'. St. Leger Searle C.B.E. com mandeert haar cn in vredestijd heeft zij een bemanning van 180 officie ren cn manschappen. De Dunkirk is het vierde schip van die naam cn is gedoopt door de vrouw van wijlen admiraal sir Ber tram Ramsay, die „operatie dyna mo", codenaam voor de evacuatie van Duinkerken in 1940 leidde. De schecpsgeschiedenis bevat een aardige anecdote over dc tweede Dunkirk, die in 1711 in de Middel landse Zee opereerde. Dc kapitein Samuel Butler werd van zijn com mando ontheven, omdat hij op eigen houtje zijn convooi in de steek liet en de vijand achterna Sing, vermoedelijk omdat zijn ver langen naar prijsloon sterker was, dan de instructies het convooi te beschermen. De huidige Dunkirk die 35 kno pen loopt en vijf 4.5" kanons en 10 lanceerbuizcn voert, staat onder be vel van It. commander J. Small- wood. Zij heeft een bemanning van 204 koppen. Het schip is nog gloednieuw en met de laatste snufjes op het gebied van anti-du ik bootwapens en Radar toegerust. In de officicrsverblijven ontdenkten we zelfs stalen mcubc-, len! Voor de officieren en de be manning is door de gemeente en particulieren een uitgebreid pro gramma van uitstapjes en ontspan ning samengesteld., Öp hun beurt willen de gasten, ook gastheer spelen, zij nodigen de Rotterdamse burgers uit tot een be zoek aan de schepen op Donderdag of Zondag van 25 uur n m. On gecorrigeerd De industrie, die hete luchtmoto- ren gaat fabriceren, en die zich te Dordrecht zal vestigen zal onderge bracht worden in de gebouwen vatx de N.V. Dordtse metaal-industrie Johan de Witt aldaar. In deze fa briek worden momenteel gloeilam pen en draaibanken voor de N.V. Philips gefabriceerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1