Londense regering heeft veel te royaal geleefd HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vijf jaar blijft de eis tegen Arnold Meyer Russische zone zal ons land machines leveren Meer openbaarheid verlangd PAROLO SCOOP Comniisèie voor rijksuitgaven heeft ernstige critiek ?^^M?Mrföa£^nder uitsi"E i,ov6n Weerbericht Crisis in Indonesië Hulptroepen zijn gemobiliseerd Spoorwegstaking is geëindigd Franse sttiat moet bijpassen Prinses Marijke naar het ziekenhuis Geen financieel winstbejag Contract gesloten voor een bedrag van 20 millioen Sigaren bonvrij Betaling geschiedt in guldens 1 October: Uitkering aan ouden van dagen Gratie verleend Bevin zeer bezorgd over Oost-Europa Onderhandelen! RO$NËNLIJST Red. en Adrn. lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—-, lossa nummera 0,09 Donderdag 12 Juni 1947 SCHIEDAMMER UitgavB Stichting „Het Parool" Postgiro 3P36S4 Bankten Amsterdamsche Bank te Botterdam PI Directeur: B. de Vries Pl Hoofdredacteur. Th. Samaker Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 134 Deze critick ontlenen wij aan het verslag der commissie voor de rijks uitgaven over de halfjaarlijkse ver slagen van de buitengewone alge mene rekenkamer te Londen betref fende haar werkzaamheden over genoemd tijdvak. Zij wijt deze fi nancieel minder juiste tactiek hier aan, dat het Londense ambtelijke apparaat moest worden opgebouwd met mensen, die grotendeels de ambtelijke sfeer niet kenden, terwijl er zeer veel mutaties plaats von ders. Verder het ontbreken van de al gemene rekenkamer, die, wat cri tick op het financieel beleid be treft, in ons land een sterke positie inneemt. Ontdekt zij namelijk on juiste handelingen, dan publiceert zij die in haar jaarverslag. Deze heilzame invloed van openbaar- heid heeft in Londen ontbroken. Ten slotte deed zich *zcer sterk voelen het gemis der contróle, welke bet parlement óp de finan ciële gestes van'de regering uit oefent. De buitengewone algemene re kenkamer moet tot de actiefste der Nederlandse overheidsorganen in Onrust in Oostenrijk "7ODRA .MEN een naam, of een nieuw woord voor iets heeft, wordt het duidelijker als begrip voor iedereen. Dc hele wereld is thans onwille keurig zoekende naar een woord, waarin.de politieke strijd van Ame rika tegen "Rusland (de Truman- doctrine tegen de Stalin-taktiek) evengóed .samengevat wordt als by- voorbeeld hét geworstel'van Rama- dier om 'bij het zwemmend-redden van Marianne haar-cn-zijn-hoofd boven water te houden en ook even goed als de mislukking van het Duitse socialistencóngres te. Mün- chen. Want al deze verschijnselen en nog veel meer (bijvoorbeeld in Bul- garije, Hongarije en O os ten rijk)* ko men uit een en hetzelfde voort, waardoor niet alleen de Europese doch ook de overige wereld, volgens grove lijnen in énkele stukken ge sneden wordt. De Zwitserse pcra noemt het reeds „die grosze Zwcitellung", de Grote VerdeHng in Tweeën, en dat begrip is al aardig op weg zich in te bur- •- geren. Ganse volkereu slaan óf voor de keus, net als in Frankrijk, óf voelen dat er over hen beschikt wordt, zoals in Hongarije.en thans ook in'Oostenrijk, tot welke moot zij voorlopig zullen behoren: tot de agressief-communistische, de# af- wachtend-oncommunistische. of de agressie f - an 11 com mun istisch moot. Bereikt het Oostenrijkse volk vrije, geheime verkiezingen, zonder communistisch ingrijpen? Of zullen de beroeringen, v/elke vandaar tot West-Europa doordringen, de ver- kiezingen nog' overbodig maken ook? Minister Gruber, buitenlandse za ken, heeft rgeds zijn ontslag aan kanselier Figl aangeboden, zegt de telex. Figl pleegt geheim overleg met de leider der communisten, Fi- I scher, én met president Renner. De Weense bevolking maakt zich onge rust over ai dat geheimzinnigs, te meer, daar er ineens een commu nistische krant is verschenen, de Volksstimme, de eerste sedert de bevrijding,-waarin Grub or wordt ge doodverfd als „agent .van. Amerika" Wordt Gruber nu vervangen, vraagt men zich af, door een „Mós- covisch agent"?, of .weigeren Figl en Renner Grubers ontslag te aan vaarden?, want de Volkspartei van Figl heeft eèn vage verklaring ge publiceerd, dat men zal toegeven aan drpk van buiten-af cn dat het volk, in vrijheid, bij de stembus over zijn lot zal moeten beslissen. En iedereen weet. dat onder die 'druk van buiten-af geen Anglo- Amerikaanse druk wordt verstaan. Waarop weer Fischer, en nu openlijk, geëist heeft, dat men een onderzoek zalinstellen naar het Jek, waardoor al deze bijzonderhe den naar-de buitenwereld zijn door gedrongen. Lek of geen lek, het proces van de grote onrust, waarop wij in de laatste tijd herhaaldelijk wezen, heeft zich, nu in Oostenrijk kenbaar gemaakt. De., onrust veroorzaakt door het grote*proces;van de Ver deling in Drieën van de wereld; een Verdeling in Tweeën Ifókt ons iets 4 o simpel gezien. „BH de Londense regering hecffer in de periode van 1 Juli 1941 tot SI December 1944 mö een zuinig beheer nogal wat ontbroken, men heeft meermalen «p roya e voet Beleefd. AI fe dlkuüls hleeK Itet ™f fe ont- breken, dat de gelden, dn» daar werden uitgegeven, het vermogen van ♦hVeLari" Nederlandse volk vormden, waarop werd Ingeteerd. Voorts' voortdurende herinnering aan het levenspeil van het Neder landse tolk in de oorlogsjaren dat hoe langer hoe moer daalde, zodat er nimmer aanleiding had mogen zijn in Londen een levenspeil te voeren, oorlogstijd overzee worden gore kend. Aan de voorzitter van deze kamer. rar. dr. A. A. van Rhijn, en zijn medewerkers uit de commissie dan ook haar warme erkentelijk heid. Chaotische toestanden De financiële administratie van verschillende gezantschap pen en consulaten heeft te wensen overgelaten, Zo ver volgt de commissie. Chaotische toestanden hebben er bestaan te Madrid, moeilijkheden zijn er geweest te Cairo, Bern, Algiers en Tanger. De wijze, waarop het vluchtelingenb'eheer in zweden en Spanje plaats vond was schijnbaar met in aJJen dele bevredigend.- Ook over de manier, waarop on der de Nederlanders in Brazilië in gezamelde gelden door de gezant ajdaai; beheerd zijn, werden klach ten vernomen. De commissie voor de rijksuitgaven zou gaarne zien dat de regering hierover zoveel mo gelijk opening van zaken geeft. Ook over verblijfsvergoedingen, duurte- toeslagen, salarispolitiek en ge bruik van auto's meent de commis sie de regering te moeten verzoe ken, een overzichtelijk exposé te ge ven. Hoge salarissen De commissie kan zich niet ont trekken aan de indruk, dat- 'door vele ambtenaren, van hoog tot laag, in Londen en Amerika door de combinatie salaris plus verbljjfsver- coeding en andere emolumenten 'reis- cn verblijfskosten) naast de sneeiale helastingpolitiek inkomens zijn genoten, die ir.et inachtne ming uiteraard van de byzopilere omstandigheden in generlei ver houding stonden tot wait zü voor overeenkomstige arbeid in Neder land zo tul en hebben genoten. Of de verschillende ministers In Londen, door het'zeer nau.ve persoonlijke contact; dat 7.tf mot de eigen amb tenaren hadden, wej. voldoende bet «menselijke streven naar de bek ar riving van biet naakte eigenbelang hebben kunnen ond'Tkennen. nr-ebt de commissie in dit verband te moeten betwijfelen. De commissie voor de. rijksuitga ven zou gaarne een 'overzicht ont vangen van de financiële opzet van de regeringsvoorlichtingsdienst en van .de geldelijke verhouding met de persburèaux ANP—Aneta. Het verslag wijdt- ruime beschou wingen aan de Netherlands Purcha sing Commission «'Nederlandse In- koop-Comjnissic) Met de grote waardering voor het werk van de N.P.C. heeft de reken kamer toch gemeend op enige pun ten ,te moeten wijzen. 1. De voorzitter, die daarin een meer dan voile dagtaaft vond heeft 'zich niet daartoe beperkt, doch allerlei andere functies aanvaard, waardoor een onaanvaardbare cu mulatie van functies ook met het oog "op 'de controle ontstond; Geenbegroting .2. Al was de N.P.C. in wezen een regeringsdrgaan, zij beschikte in 1943 'niet over eon begroting. Dit had.tot gevolg, dat men zich te Lon- dpn moeilijk rekenschap kon geven van de salarispolitiek. der N.P.C. Het ging. daarbij over grote bedragen, want hei personeel, der N.P.C be droeg op 1 Juli- 1.943 271 ambtena ren. De rekenkamer kon zich. even min als de commissie voor de rijks uitgaven.. aan de indruk onttrekken, dat de- bézetting van Nedcrlands-In- dië. die een. grote verandering en vermindering van werk voor de N.P. C. met zich rdÜebracht, geen even redige in krimping'van het personeel ten gevolge heeft gehad;" ook op de huisvesting viel veel aan ie merken. Het. is de commissie allerminst duidelyk waarom de N.P.C. en op haar voetspoor andere Nederlandse en Nederlands-Indische organen moesten worden gehuisvest in mis schien wel het duurste gebouw van New York, nl. het Rockefeller Cen tre.!, Deze luxe kan aan het aanzien van het verarmde, koninkryk in de Verenigde Staten niet ten goede ge komen zUit. - Of* IJL' MLESTE PLAATSEN WARMER Weersverwachting. Kel- dig tot Vrijdagavond: Koude «acht. Overdag mee si matige wind tus sen Noord-Oost cn Oost. Ju He Noordelijke pro vincies nog overdrijven de wolkenvelden. In het overige gedeelte van het land licht of half bewolkt. Op de meeste plaatsen iets hogere temperatuur dan vandaag. Wa-arnesningeri te Rotterdam heden morgen B-40 uur: Luchtdruk 763.1; wind O N O. 3; temp. 11.B; max. temp. 17-1 (12.40 gis termiddag); min. temp. 8.3 (5 uur he denmorgen) weersgesteldheid:'be wol kt. 13 Juni: Zoa op 5:00 uur. onder 21.40 Uur. Maan onder 14.52 uur. op 2.34 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 11.34 uur, 2e tij 23.46 uur,. De Republiek heeft de mobili satie van Haar gewapende hulp troepen gelast, ,-,om iedere even tualiteit fict hoofd te kunnen bieden," zo heeft radio Djogja bekend gemaakt. De commissie-generaal zal van-, daag in Batavia aankomen, om de antwoordnota te bestuderen en de Nederlandse regering van haar be vindingen op de hoogte te stellen. .Niet-officicle Nederlandse menin gen over het tegen-'memorandum zijn algemeen ongunstig. De T.R.I. heeft hij Malang verde digingsmanoeuvres gehouden. Uit Nederlandse bron wordt ge meld. dat de situatie „op het front bij S.oerabaia". dicht bij Modjokerto, slechter is geworden. Antara deel; mcc. dat op 10 Juiii dc kustverdedi ging in de buurt van Banjnewangi ccn Nederlands oorlogsschip be schoten beeft- Het republikeinse dagblad „Merdcka" veronderstel!, dat i\et zeer waarschijnlijk is. dat de minister-president, Soetan Siabrir die zich op het ogenblik te Chcri- bon bevindt, cén verzoek om inter nationale interventie zaT indienen, wanneer dc commissie-generaal het republikeinse tegen-memorandum zou verwerpen. Het jaar 1943 kenmerkte zich op de meeste departementen door een vermeerdering van. werkzaamheden. Het meer nabijgekomen einde van de oorlog maakte het mogelijk en noodzakelijk allerlei maatregelen betreffende de terugkeer naar Ne derland m:et spoed ter hand te ne- m.en. Bü deze verheugende activiteit kon de kamer tot haar leedwezen evenwel niet juichen over het finan ciële beheer. Zo liet het tijdig ge reedkomen der. -begrotingen nog steeds ernstig m wensen ov.er. Een soortgelijke omstandigheid de.ed zich voor ten aanzien van het scbeepvaartfonds. De regering had de- koopvaardijvloot.-reeds van 1 Ju ni 1942 af gevorderd, desniettemin waren het koninklijke besluit en de begroting betreffende het scheep- vaêrtfonrïs ruim anderhalf jaar na de vorderingsdatum nog niet ver schenen. .Het ging hiérbij om een bedrag van veie miilioenen. tcrwij] tevens de financiële verhouding tus sen regering cn rederijen in het ge ding was. De commissie acht dit zeer laakbare verschijnselen, waar voor bezwaarlijk 1 verontschuldigin gen zullenworden aangevoerd. Het Franse vakverbond van spoorwegarbeiders heeft gister middag de voorstellen van de directie der spoorwegen aan vaard. De regering heeft de overeenkomst goedgekeurd. Het vakverbond heeft de arbeiders gelast, terstond aan het werk te gaan. Do voorwaarden waaronder de overeenkomst tot stand is geko men, zijn .nog niet bekendge maakt. Wel schijnt vast te staan, dat dc staat vee! meer in het bud- eet van dc genationaliseerde spoorwegen zal moeten bijpassen, dan door dc wet voorzien is. Men verwachtverder, dat de spoorweg tarieven zullen worden verhoocd. Itobort Schumann, de minister van financiën, heeft gisteren in de ministerraad meegedeeld, dat de nationalisatie van verschillende takken van industrie sedert de bevrijding de staat op bijna hon derd milliard francs komt te sfaan. Hij stelde vast. dat óf dras tische bezuinigingen moeten wor den ingevoerd, öf oen aantal na tionalisaties ongedaan moeten worden gemaakt. De Utrechtse kinderarts J. H. G. Carstens deelt in overleg met het Prinselijk paar het volgende mede: „Reeds kort na de geboorte van prinses Marijke is het gebleken, dat de kleine een dubbelzijdige iens- Iroebeling heeft» Er is hieraan niet direct ruchtbaarheid gegeven, om dat moest worden afgewacht hoe de kleine prinses zicli lichamelijk zou ontwikkelen. Daar haar gezond heidstoestand uitstekend is, bestaat thans - tegen een operatie generlei bezwaar. Prinses Marijke 7.-.i voor een ope ratie behandeling door prof. dr. H. M. Weve in het Nederlands gast huis voor oo glijders tc Utrecht wor den opgenomen.." Dc doop zal eerst na.de behande ling plaats hebben. De prêa'icJerjl' xun de National Meat industry CoundDverklaar de, dat de Amerikaanse binnen landse' prijzen, voor vlees stijgen 'ils gevolg van het eit. dat buiten landse kopers 4.dollarcents, per lb. meur willen betalen dan de Amerikaanse groothandelaars. Hij deelde mede, dat kopers uit Nederland, Engeland. Duitsland, Holen, België. Frankrijk en ande re* landen in dc afgelopen weken al het vlees hebben opgekocht dat zij konden krijgen.' De bijzondere raad van -cassatie heeft opnieuw Arnold Meyer aan de tand gfcvoeld, nadat de behandeling op 13 November j.l. werd geschorst. De procureur-fiscaal prof. mr. Lange mey er bleef bij zyn els van v|jf jaar gevangenisstraf, ontzetting uit de kiesrechten voor het leven en verwer ping van het beroep voor wat do hoofdstraf betreft. ping van het beroep i De- president mr. Haga merkt op dat een nader onderzoek is inge steld in verband met de vraag of requirant - geld van de Duitsers heeft ontvangen. Dit onderzoek heeft in zoverre een negatief resul taat opgeleverd, dat gebleken is, dat een schuld van F 12.000, die requirant- bad bij de Residentiebode, betaald is door bemiddeling van de Duitsers. Niet is gebjeken dat dc betaling heeft plaats gehad op ver zoek van requirant. Verder is niet gebleken, dat hij andere betalingen zou hebben ont vangen 'zoals de heer van Oberen- dorrf heeft te kennen gegeten. De beweringen van dc heer van Obe- rendorff zijn.niêt gestaafd. Het rap port merkt o.a. verder op, dat ac handelingen van Arnold Meyer Van oudsher heeft de Nederlandse vlag op de Rijn gewapperd. Ondanks het huidige geringe handelsen scheepvaartverkeer met Duitsland wap pert ook nu nog altijd op verscheidene plaatsen langs de Rijn de Neder, landse vlag, .nl. in de kleine gemeenschappen van Nederlandse varensge zellen. Nabij- Dusseldorp is men thans bezig met het lichten van. het Rot terdamse schip „Henriette" en andere Nederlandse schepen met behulp van* drie drijvende bokken. 700 Nederlandse.schepen werden reeds gebor gen en 118 staan nog op het programma. Een belangrijke aanvulling van onze geschonden Rijnvloot. niet zijn ingegeven door financieel winstbejag, doch meer uit zucht om een in. het oog lopende rol te «pe len. Schijn en wezen Requirant zegt dat zijn standpunt geweest is er van te maken wat er van tc maken was en wanneer er niet meer te bereiken zou zijn, te stoppen. Dat is dan ook in Mei Juni 1941 gebeurd. De procureur-fiscaal zegt zich niet te kunnen voorstellen wat bedoeld wordt met „te maken wat er van 'te maken is". Requirant verklaart, dat zijn op zet was annexatie-strevingen tegen te gaan, cn te trachten te voor komen, dat de N.S.B. aan het be wind kwam. De procureur-fiscaal is van oor deel, dat'er dan toch iets -tegenover geboden moest worden. Requirant betoogt, dat schijnbaar medewerking moest worden ver leend. In dit verband merkt de pro cureur-fiscaal op, dat schijn en we zen in dit geval samen gingen. De presidentwijst erop, dat re- kéning gehouden moest worden welke indruk de artikelen op hef Eu bliek moesten maken. Daaruit on alleen een. zeker defaitisme worden afgeleid. Dat moest van in-* vloed zijn op de verzetsgcest .van het volk, Requirant zegt, dat hem daarvan niets bekend is. Verdediging De raadsman mr. van der Putt legde een aantal verklaringen over van personen, die geen fté waren van natio'naal-front, waaruit zou blijken, dat verdachte te goeder trouw is geweest. Hij doet een be roep-op dc menselijkheid van de leden van de raad en Arnold Meyer in zijn rechten te Hersteljcn. De procurcur-fisca.al herinnert er nog aan, cat verdachte 2ich bij de Februarl-staking tegen deze staking heeft verklaard. Het artikel over het Nederlandse legioen was een afwijking ten gun ste van Duitsland van wat de rechtmatige houding van. een. Ne derlander moest zijn.. Vandat plichtmatig gedrag is requirant' tel kens en telkens meer afgeweken. De president bepaalt de uitspraak daarna op "25 Juni a.s. Gisterochtend arriveerden in de Rolierdamse haven voor een kort be zoek aan Nederland de twee Britse torpedoboot jagers 11.M.S. Mynge cn „Dunkirk". Links dè „Mynge". Maandag is te Berlijn de handels- en betalingsovcrcenkomst tussen Nederland cn de Russische zone getekena. xrien "is overeengekomen, dat de Russische zone van Duitsland aan Nederland voor een waar de van twintig miilioen gulden aan goederen zal leveren. Met dit accoord, dat geacht wordt in werking te zijn getreden op 1 Juni 1947 en geldig is tot en met 31 Mei 1948, is een aanvang gemaakt met het herstel van, de economische betrekkingen tussen Nederland en Centraal- en Oost-Dmtsland. rins dc doorvoerhandel van en naar de Russische zone zoveel mo gelijk zal stimuleren. Voorts werd over een twee tal vo rede lings Iran sac tics over eenstemming bereikt. In de eerste plaats bclreft het hier de verwerking vnn een hoe- - veelheid ruwe wol tot tricot garen en naren voor do weve rijen. terwijl voorts de vcrwer- king van een hoeveelheid ruwe katoen tot naren in.de Russische zone zal plaats beb- bon. Ten slotte zij tiopr vermeld, dat de gesloten overeenkomst los staat van de transacties, welke reeds vóór 1 Juni 1917 tussen Neder landse firma's en- firma's in de Russische zone zijn nfcesloten. Deze transacties zullen vol eens dc bestnan de contracten worden uit gevoerd. De distributie van sigaren wordt met Ingang van 13 Juni jïimi opgehcvwi. Het tabaksrant soen zal waarschijnlijk op Zft eenheid gehandhaafd bljjvcn, zo dat Wen dat geheel voor de aan koop va™ sigaretten en kerfta bak kan gebruiken. Aldus een mededeling van het- -ministerie van Economische Za ken. Indertijd deed de minister de toezegging dat half 1947 het tabaksrantsoen zou worden ver-: dubbeld. De verhooging van 2 op 2Vz rantsoen had een bevredi gend resultaat. Toch is men niet overgegaan tot een verhoging tot 4 rantsoenen, maar heeft blijkbaar de voorkeur gegeven aan het opheffen van de sigaren- distributie. Onder dc aan Nederland te leve ren goederen bevinden zich arti kelen. die voor onze industrie van zeer grote betekenis zijn. o.a. jna- chincs cn onderdelen voor dc me taal industrie, de textielindustrie, de grafische cn do papierindustrie, de schoen- en lederindustrie dn de chemische industrie. Ook land bouwmachines cn machinerieën nodig voor do voedselindustrie zullen worden ingevoerd. In verhand inot het feit. dat in dc Russische zone geen me tal en beschikbaar zijn voor.de productie van zulke machines iieeft. dc Nederlandse delega tie gemeend de Russische autoriteiten togeriioet tc moe ten komen cn dc hiervoor he- iiodjgdc metalen (er beschik king te stellen. De levering cn dc aankoop van de goederen zal plaats hebben vin contracten, die door dc bevoegde Nederlandse instellingen, waar van'in de eerste plaats dc Trust- maatschappij voor de handel van Nederland met het buitenland moet worden genoemd, kunnen worden afgesloten met het ..De partement" voor de buiten landse handel van het Russische mili taire bestuur in Duitsland of rechtstreeks met de firma's in de Russische zone, welke daartoe door dat „Departement" kunnen worden gemachtigd. Zakencorres- pondentie met de Russische zone zal uiteraard mogelijk zijn. terwijl aanvragen- voor reizen naar de Russische zone bij de Trusimaat- sqhnppij kunnen worden inge diend. - Hoe betalen? Het betalingsverkeer zal lopen via een door de Garantie i?.nd Kre- dit Bank (Berlijn, Jacgersirasse 49/50) ten behoeve van hot Russi sche militaire bestuur ie openen rekening, bij Dc Nederlandsche Bank. Deze rekening zal in gul dens lpiden, terwijl een eventueel saldo op deze rekening, voorzover dit een bedraa van twee millioen gulden te boven gaat. hetzij in Amerikaanse dollars, hetzij in een andere, door de betrokken partijen overeen tc komen valuta, zal wor den vertekend. Tijdens de besprekingen is ook de kwestie van dc doorvoerhandel aan de orde gekomen. Hier werd door de Nederlandse delegatie (in volledige overeenstemming met de Russische hczctlingsautoritci ten in Duitsland) de toczegeihg gedaan, dat dc Nederlandse rege- EU Koninklijk Besluit is bepaald dat de wet „Noodregeling Ouder domsvoorziening" peir 1 October in werking zal treden. Op deze datum zullen de eerste uitkeringen aan de daarvoor In aanmerking komende ouden van dagen plaats vinden. Een populaire uiteenzetting van de werking dezer wet zal heden avond 12 Juni om 7.45 uur over de zender Hilversum 1 worden uitge zonden in de radiorubriek „De re geringsvoorlichtingsdienst ant woordt". Gratie is verleend aan C. A. Kooijmans, tot de doodstraf veroor deeld bp sententie van het bijzonder gerechtshof te Arnhem en aan J. v» Barneveld tot de doodstraf veroor deeld bij sententie van het bijzonder gerechtshof te Amsterdam. De doodstraf is ten aanzien van Kooij mans veranderd in levenslange.ge vangenisstraf en ten. aanzien 'van Van Barneveld in een gevangenis straf voor de t<jd van 15 jaren. Bevin, de Britse minister van bui tenlandse zaken, heeft in het lager huis in antwoord op gestelde vra gen over de toestand in Hongarije on Bulgarije verklaard, dat de arres tatie van dc Bulgaarse oppositie-lei der Petkof. volgend op het verbod van de twee enig overgebleven Bulgaarse oppositie-bladen en an dere maatregelen waardoor de te genstanders van de Bulgaarse rege ring van vrijheid van handelen be roofd werden, bij de Britse rege ring ernstige bezorgdheid had .doen rijzen. Burggraaf Tcmpclwood, meer be kend als sir Samuel Hoare. heeft tij dens het debat over de buitenland se aangelegenheden in het Engelse hogerhuis voorgesteld dat de Brit se regering, indien de Sowjet-rus- sen het verzoek om een En gels-Am e- ri kaan s-Sowj e trussisch ond erzoek naar de gebeurtenissen in Hongarije afwijzen, samen met de Amerikaan se regering deze kwestie voor de algemene vergadering der U.N.O. of voor de veiligheidsraad brengt. „Volksherstelcigaretten" goedkoper? Het restant van de door de rege ring aangekochte party import ciga rette)), de zgn. Volksherstelcigaret ten. dat nog bü de importeurs be rust, is sinds kbrte tyd geblokkeerd. Men overweegt namelijk de toeslag ten bate van Volksherstel, die ƒ2,50 bedroeg, te verminderen. Ilct is nog niet bekend hoevee] wij eerstdaags voor een pakje Amerikanen zullen moeten betalen, maar het zal onge twijfeld aanzienlijk minder zyn dan de 4,20, die wij nu moeten neer tellen. Intussen blyffc de prys van de Volksherstelcigaretten, die nog in de handel zjjn, gehandhaafd. De leden van de commissie-ge neraal, prof. W. Schermerhom én M. van Poll zijn. te Batavia aan gekomen. Er was geen „ultimatum" E.MAXO geen staatsman f heeft ongeluKkiger wijze de Ne derlandse Nota, aan do Republiek Indonesië ter beantwoording binnen veertien dagen aangeboden, alè een „ultimatum betiteid. Die iemand dacht kennelijk in militaire termen. Hij zag Nederland en de Republiek aan de rand van een oorlog en deed dus wat Engeland in 1939 tegen. Duitsland cieed: een „ultimatum" formuleren. Dat wil zeggen: als gy mijn voorwaarden r.iei accepteert dan verklaren wij u de oorlog. Het enige vreemde in de gedachtengang\ van die iemand is dan dat dit ul timatum veertien dagen looptijd had: dat is voor een èeht ultimatum aanmerkelijk te veel Nederland en de Republiek Indo nesië hebben een overeenkomst aangegaan: een „pactum de con- trahendo", een afspraak om af spraken te gaan. ;makcn: Lingga- djati. Niemand die verstand heeft, kan hebben gedacht, dat daarmee dc kous af was. Ieder, die naden ken kon, begreep, dat integendeel alleen maar was afgesproken een kous te gaan breien. I)it is voors hands nog maar bitter slecht ge lukt en wij begrijpen, dat Neder land .op oen bepaald ogenblik de behoefte heeft gevoeld om eigen inzichten maar eens duidelijk te formule) en ten einde er achter te komen, op welke basis dc Repu bliek zien de verwezenlijking van Linggadjati, het breien van de kous, heeft gedacht. De Nota was. tot dat doel een geschikt middel. Niet meer. Niet minder. Door* de Republiek veertien dagen ant- woordtijd te laten werd uitgedrukt dat de stellers van de Nota begre pen, dat ook de' wederpartij het iccht heeft een standpunt te for muleren. Dat is nu dan oolc gebeurd. De beide standpunten wijken van el kaar af- Niemand die anders ver wachten kon. Maar wie wijs is, let op wat cr reeds nu aan overeen- siemming tussen de twee stukken, is en dat valt niet tegen. DE volgende stap "kan er maar één zijn: praten. Proberen irz korte tijd de verschillen weg te werken. De volgende stap kan*'on der geen voorwaarde zijn: oorlog, omdat ons „ultimatum" niet is aan vaard. Wij weten helaas -dat er doordrijvers zijn, die 'daarop aan sturen. Zij kennen noch de interna tionale verhoudingen noch de men taliteit van ons eigen volk. Interna tionaal gedoogt men oen oorlog vaa Nederland tegen Indonesië niet. Nationaal evenmin. Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, de Eenheidsvakcentrale, de Partij van dc Arbeid, de Communistische Par tij Nederland zij alle hebben sich ten aanzien van een oorlogs- mogelijkheid ten duidelijkste uitge sproken. Geweld tegen de Repu bliek is alleen denkbaar ten koste van onze naam ip de wereld stel u voor: w ij vechten, terwijl Enge land in India door wijze politiek geweld vermijdt en een oplossing vindt en ten koste van hevige deining binnenslands. Alleen on verantwoordelijke dwazen lopea over dergelijke overwegingen heen. De Nota was géén „ultimatum". Zij kan het niét zijn. Voor een Re-* gering, die nog dezer dagen uit drukkelijk verklaarde, dat zij vast houdt aan de basisovereenkomst, is cr maar één ding te doenopdracht aan de Commissie-Generaal om te praten met Sjahrir en de zijnen. Wij wachten op de onomwonden Verklaring der Regering, dat dit de weg de énige weg is, die zal worden ingeslagen. Voor het tijdvak van 15 t,m. 28 Juni 1947 BONKAARTEN KA, KB, KC 707 (Scrio E) E-03 Algemeen: 750 gr. suiker, boterhamstrooiscl enz., of 1500 gr. jam, stroop enz,, of 750 gr. chocolade of suiker werk. E-04 Algemeen: 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda. E-05 Algemeen: 1 el. 1 BONKAARTEN KD, KE 707 (Serie E) E-13, JS-14 Algemeen: 250 gr. sui ker, bóterhamstrooiscl enz., of 600 gr. jnm, stroop enz., of 250 gr. chocolade of sui kerwerk. E-15 Algemeen: 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda. E-16 Algemeen: tl eL BONKAARTEN MA, DID 707 (Bi)z. arbeid, ms. moeders) (Serie E) E-2I Suiker: 250 gr, .suiker, bo terhamstrooiscl enz., of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gr. chocolade of suikerwerk. TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 707 E-31 Tabak: X rants, sigaretten of kerftabak (geen sigaren). E-32, E-35 Tabak: 2 rants, sigaret ten of kerftabak (geen siga ren). E-33 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk, of 200 gr, suiker, boterhamstrooi-* sel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. E-36 Versnaperingen: 100 'gr. cho colade of suikerwerk, of' 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. Op de bonnen E-31, E-32 en E-35 tabak zyn uitsluitend sigaretten of kerftabak verkrijgbaar. Op deze bonnen mogen géén sigaren worden afgeleverd. De werp ld voorraden suiker werden in Juni geraamd op iri.3i0.000 short tons i.p.V. op H.ÖS6.000 short (ons. zoalg in Fe bruari was geschat. Daarom hoeft de internationale nooüvoedsel raad een verhoging van suiker- Iog wij zinyen aan 24 landen voor gesteld. De belangrijkste verhoging werd voorgesteld .voor de V.S. n.l, 350.000 ton, die voor Indië be- draagt 80.000 ton, voor Gr. Brit- tannië 73.000 ion. voor Canada 22.000 ton, voor Oostenrijk 21.000 ton. voor Nederland 20.000ton en voor Zwitserland eveneens 20,000 ton.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1