HET ROTTERDAMSCH PARCDL INDONESIA IN AFWACHTING Republikeinse delegatie houdt spoedvergadering Rijksbemiddelaars erkennen vacantie-toeslag Voorkomt sigaren-ehaos! Vrij, onverveerd Bemiddeling door Engeland en USA? Marshall hoopt op snelle oplossing Ambassadeur in Amerika Douane-beambte doodgeschoten Twee pet. van het jaar-loon is toegestaan Geen uitvoer van sigaren zonder vergunning Weerbericht Meer fietsbanden uitgereikt? Radio Batavia hier te ontvangen Hogere vergoeding voor Kamerleden Is het alleen de coloradokever? Geen onderzoek naar Gruber's gedrag Vormt geen voorraad Prinselijk paar op Olympische dag in Amsterdam Gewapende overval mislukte Prinses Marijke's operatie Frans Bastiaanse overleden Twee zware jongens plunderden winkel op klaarlichte dag Zij werden al gauw ingerekend Deportatie van Chaplin geëist Bed- en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse rzummera 0,09 DESCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bcmkleri Arasterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur. B- de Vries PI Hoofdredacteur. Th. Ramaker Vrijdag 13 Juni. 1947 Zevende jaargang. Nu. 135 In een in allerijl bijeengeroepen vergadering zal de republi keinse delegatie morgen de toestand bespreken, ontstaan na de overhandiging van de Indonesische tegen-nota over de Neder landse voorstellen voor een interim-regering in Indonesië. Minister Koem, die rich op het ogenblik in Djogja bevindt, ral per vliegtuig naar Batavia komen om de besprekingen bij te wonen. Na de vergadering ral met de Commissie-Generaal worden geconfereerd. Naar in Den Haag verluidt heeft de regering van de Ver enigde Staten onlangs, bij het overhandigen van het memo randum, aangeboden bemidde lingsdiensten te verlenen om de vastgelopen besprekingen weer op .gang te brengen. U.P. meldt, dat goedingeiichte kringen te Batavia van mening zijn, dat de Engelsen pogen om in Indonesië tussen de Republiek en de Ne derlanders te bemiddelen. Officiële Britse kringen weige ren hierover commentaar te ver lenen, doch andere welingelichte kringen wijzen op de overhaaste vliegtocht Vrijdag j.l. van de Britse consul-genera ai naar Djogja. De volgende dag ging een En gelse voorlichtingsofficier naar Singapore Men neemt aan. dat hij aldaar rapport ging uitbrengen aan Michael Wright, .de plaatsvervan ger van Lord Killearn, Engelands speciale gemachtigde voor' Zuid- Oost-Azië. Ook uit het feit dat de C.-G. Woensdagavond Michael Wright bezocht heeft, wordt opgemaakt, dat Engeland als bemiddelaar zal optreden. PAROLOSCOOP I'rotest en af uy zing DEZE ZOMERSE dagen zijn in tegenspraak met de bewogen heid der politieke, zeeën. Nog steeds héëft'Tiet opbreken van dé Moskou - se bijeenkomst der Grote Vier gean bestendige kalmte gebracht, inte gendeel, de ene storm na de andere steekt op, vooral in midden-Europa. Nominaal kent men daar vier voog den, die in pais en vree z'n lot, her stel, boete en toekomst bepalen; maar in werkelijkheid houden twee der voogden zich tamelijk rustig, terwijl de twee grootste elkaar overal dwarszitten, of een terrein zoeken, waar zij, zelfstandig, en eigenlijk zonder de anderen, hun gang kunnen, gaan. Het enige voordeel is, dat zich daardoor nauwkeuriger de ijzeren grens aftekent, hoewel men oor spronkelijk gehoopt had op volko men verdwijning ervan. De staatsgreep in. Hongarije heeft gevoerd tot protesten. Het is vol gens de Amerikanen een „open the door, Ivan"-staatsgreép geweest (en voor Oostenrijk dreigt hetzelfde, zeggen zij), om de Donau in zijn geheel van de Zwarte Zee tot Duits land te voorzien van Russisch-ge- zinde steden, dus om een waterweg dwars door centraal-Europa te be heersen van de Russische Zwarte Zee tot in de omgeving van de be vaarbaarwording van de Frans- Britse Rij» toe. Inderdaad: men mag politiek wei eens aardrijkskundig zien. Ook vindt Amerika de haast, die de Russen hebben gemaakt om zich met de Hongaarse binnenlandse aangelegenheden te bemoeien, ver dacht groot. Deze zomer moet het vredesverdrag voor Hongarije ge ratificeerd zijn. en dan zullen de geallieerde bezettingsstrUdkrachten Hongarije binnen drie maanden ontruimd hebben. Voor de Russen was het dus kort dag, om een staat achter te laten, waar hun broeders in de politieke leer de lakens uit delen. Amerika eist nu een onderzoek, want het wil noch Yalta, noch het Hongaarse vredesverdrag dat te Pa rijs - in elkaar getimmerd is. ge schonden zien. Komt er een onvol doend antwoord, dan dreigt de zaak voor de UNO le komen. Amerika zegt, dat de Russische beschuldigingen tegen Kovacs, Nagy erl anderen, spreken van een samen zwering welke „ongedaan moest worden gemaakt door een commu nistische staatsgreep, maar die dan toch zo belangrijk was. dat de Rus sen er geen woord over hebben meegedeeld aan hun medegeallieer- den! Een minderheid van 17% rin geloort nu van Boedapest uit een meerderheid die anti-Russisch is". Natuurlijk komt er een Russische afjachting op dit scherpe Ameri- kasmse protest. Want in het Britse Hogerhuis deelde lord Pakenham reeds mede. daf Molotof op een parallel-lopend Brits protest geantwoord had: „Jul lie bemoeiden je zelf reeds ontoe laatbaar met Hongarije's binnen landss aorcolegenheden!" Lord IVK»nham vervolgde: „Dit is .een verdraaiing van feiten. Ik heb oen brief van Nagy over het ondergrondse werk van een vijfde colony* een Russische, die-in Hon garije de dijk val der democratie heeft «te? flgd". Y««n de AmariXaan Marshall zal m«n binnenkort dezelfde moede- lozt kien kent "imemen. R"«*5* m kan men zeggen, dat de Grote V»»r in November a.s. even min succes zuilen boeken als dit voorjaar in Moskou. Volgens de Djogja se correspon dent van het republikeinse blad „Merdeka" heeft de minister van voorlichting. Mohammed Natsir. op een persconferentie verklaard, dat de republikeinse antwoord-nota niets nieuws bevat, zeer redelijk is. en geenszins de grenzen overschrijdt. „Indien ons antwoord de Neder landers niet bevredigt en zij zou den overgaan tol het gebruiken- v&n geweld, kan de gehele wereld ge tuigen, dat de Indonesiërs hieraan geen schuld hebben". Natsir wordt in deze mening bijgevallen door de gehele republikeinse pers. die een stemmig de redelijkheid van de le gen voorstellen prijst en de hoop uitspreekt, dat Nederland nog een open oog zal hebben voor dc moge lijkheid om de vredelievende weg te bewandelen, teneinde de Indone sische kwestie 20 spoedig mogelijk tot oplossing te brengen. Een woordvoerder van de Rege ringsvoorlichtingsdienst te Batavia zei daarentegen: Er zou samengewerkt moeten worden tussen de Nederlanders, de Republikeinen, de Oost-Indonesiërs en de bewoners van Borneo.' om met vereende krachten dit land een waardige plaats in de wereld te ge ven. Het woord samenwerking komt praclisch niet voor in' de republi keinse nota en als het voorkomt is de redactie van de betreffende pa ragraaf toch wel zo. dat deze samen werking in feite uitlooot op een dictaat van de republiek". De woordvoerder zeide, dat het opmerkeiiik is. hoe de republikein se delegatie door kleine wijzigingen iu de getalverhoudingen, die de commissie-gene raai beeft voorge steld. zich een positie tracht te ver werven. waarin zonder medewer king van 'de Republiek Indonesië niets kan worden beslist. De repu bliek verschaft zich in feite een veto-recht. De .Republiek stelt in de ant- woord-nota—steed s -eisenl -Zij - trekt in feite aile macht aan zich en zij doet dit op grond van pretenties, die stuk voor stuk in de praktijk nog bevestiging moeten vinden, aan gezien zij tot op heden juist door die praktijk in alle opzichten wor den gelogenstraft. Prinses Elisabeth van Engeland ont ving in het beroemde stadhuis van Londen het burgerrecht der City of London. Na de plechtigheid over handigde de Lord Mayor der Britse hoofdstad aan de prinses de met juwelen versierde herinnerings penning De minister van buitenlandse zaken der Verenigde Staten. Marshall, heeft gisteren op een persconferentie gezegd: „De re gering der Verenigde Staten heeft met vreugde kennis ge nomen van het feit, dat de rege ring der Indonesische Republiek spoedig heeft geantwoord op de Nederlandse voorstellen van 27 Mei voor een federaal bestuur, waarin alle delen van Indonesië zijn vertegenwoordigd. Hoewel de volledige tekst van de Ne derlandse en Indonesische voor stellen ons nog niet ter hand werd gesteld, hopen wij, dat in deze ontwikkeling de mogelijk heid bes.uten ligt van een spoe dige "raadzame oolossing in een geest v*m goede trouw en com promis". Spoedige benoeming van Van Kleffens verwacht CVan onze Haagse redacteur) Verwacht wordt, dat binnen en kele dagen in de Staatscourant het besluit zal -/orden gepubliceerd van de benoeming op 1 Juli van mr E. N. van Kleffens tot ambassadeur" in de Verenigde Staten, onder gelijktijdige verlening van zijn eervol ontslag als minister zonder portefeuille in het huidige kabinet. Het ligt niet in de bedoeling, zo vernemen wij, nog een nieuwe mi nister zonder portefeuille in dit ka binet op te'nemen vóór definitief be sloten zal zijn tot opneming van een minister van Staatkundige Hervor mingen. Men houdt echter nog steeds rekening met de mogelijkheid, dat óf de minister-president, dr. Reel, óf minister Jonkman deze nieuwe por tefeuille zal aanvaarden, zodat in dat geval een minister voor binnenlandse zaken of voor overzeese gebiedsde len zal moeten worden genomen. Vóór ér een deugdelijke uitweg uit de impasse in Indonesië is ge vonden acht men verwezenlijking van deze plannen^echter niet te ver wachten. Spoor. cn Piuke-voor-de radio In het programma voor de i\e- derlandse strijdkrachten van Za terdagavond 6.30 uur over Hilver sum I op 301 m. zullen generaal Spoor en vice-admiraal JPInkc het woord voeren. In de nacht, van Dinsdag op Woensdag heeft 2Ïch nabij de Duit se grens te Siebengewald een drama met dodelijke afloop voorgedaan. Twee patrouillerende douanebe ambten troffen bij de grens een man aan, die ze sommeerden halt te houden en zijn papieren te tonen. Nadat de man zijn papieren te voorschijn had gehaald Jrok hij een revolver en vuurde op beide be ambten. De 25-jarige hulpcommies W. B. Scholten stortte zwaar getroffen in een en overleed een half uur later. Hij bleek een schot door de longen gekregen te hebben. De uniform van zijn collega werd op verschillende plaatsen doorschoten, toch kwam hij er met een schampschot af. De dadeT is er in geslaagd met me deneming van zijn papieren over de Duitse grens te verdwijnen. Men vermoedt, niet met een smokkelaar, maar eerder met een gevluchte SS-er te doen te hebben. Het slachtoffer was pas drie maan den gehuwd. Gisteravond heeft in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp de 1 'iel or ia regia voor het eerst dit jour irx volle bloei gestaan. Omstreeks acht uur was de bloem „uit". De kleur was toen wil: in do loop van de dag zal zij veranderen in zacht-rose. Vanavond verwelkt zij, maar over vier a vijf dagen zal weer een nieuwe bloem opkomen: ook deze verwelkt nu twee dagen. Dit verschijnsel herhaalt zich int begin October, dan is de Victoria regia werkelijk uitgebloeid en zullen bloemenliefhebbers ruim een half jaar moeten wachten. Het college van Rjjksbcmiddetaars heeft een algemene vergunning af gegeven voor het verlenen van een extra uitkering, ten bedrage van ter» hoogste 2 van het jaarinkomen, In eens of bij gedeelten, by voorko mende gelegenheden als vacantle, Pasen, Pinksteren, Kerstmis enz. De werkgevers mogen deze uilkeringen niet doorberekenen In de prijzen. Dc N.V.V.-bestuurder A. Ver- Het ministerie van Financiën deelt mede. dat met Ingang van 13 ,Juni a.s. sigaren en cigarillos in -beginsel niet meer als goederen voor het persoonlijk gebruik van de reiziger of als kleine geschen ken zonder vergunning van de cen trale dienst voor in- en uitvoer mogen worden uitgevoerd. De ambtenaren der invoerrech ten en accijnzen kunnen" evenwel naar gelang van de omstandighe den de uitvoer van een. aangebro ken doos met ten. hoogste tien si garen toestaan. WEINIG VERANDERING Weersverwachting, gel- Hij; tot Zaterdagavond: Windstille, koude nacht. Morgen overdag tot matig toenemende wind tussen Noord en Oost. In de noordelijke pro vincies opnieuw over trekkende wolkenvel den, waardoor de tem peratuur vrij laag blijft. In het overige gedeelte van het land, naar het zuiden afnemende or dunner wordende bewolking met vrij veel zon. Slechts weinig hogere temperatuur. Waarnemingen hedenmorgen 8.4D te Rotterdam: Luchtdruk 759.8; wind Z.O. 2; temp. 12.8; max. temp. 14.4 (2.30 uur gister middag) min. temp. 7.7 (4 uur heden morgen); weersgesteldheid: bewolkt. 14 Juni Zon op 5.00 uur, onder 21.40 uur. Maan onder 16.02 uur. op 2.47 uur." Waterstanden Rotterdam: le tij 12.41 uur. De minister van Economische Zaken heeft beslist, dat voor het toewijzen van vergunningen voor fietsbanden de bepaling, dat mcn zijn werk met geen openbaar ver voermiddel kan bereiken, voor Am sterdam, Den Haag en Rotterdam vervallen is. Hy motiveert dit be sluit met de mededeling, dat de trams en autobussen in deze drie steden in een zeer slechte staat ver keren, zodat zeer velen er geen ge bruik van kunnen maken. Aangezien liet toch de wens is van de minister dat eindelijk ook andere categorieën fietsers dan alleen zij, die hun rijwiel voor het werk nodig hebben, in beperkte mate aan banden ge holpen worden lag bovenstaan de beslissing z.i. thans voor de hand_ Aldus antwoordt hij het Tweede Kamerlid Deering, dat hierover vragen bad gesteld. De match Ghestem-Keller De elfde party om het wereld kampioenschap dammen tussen Gheatem en Keiler, alhier gespeeld, is na 54 zetten remise gegeven. Donderdagavond heeft de Neder landse "hardloopster Fanny Blan- kers-Koen tijdens de internationale athletïekwedstrgden te Oslo de 100 m. 'gewonnen in de tyd van 12 sec. m e u l e n gaf de volgende toelich ting op deze beslissing: Het betreft hier een algemene vergunning, hetgeen betekent, dat indien dc partijen over de vacan- tietocslag tot overeenstemming zijn gekomen, déze lean worden ver strekt zonder dat daarvoor de goedkeuring van het college van Rijksbcmiddejaars nodig is. r "T?e regering is- van "mening;""dat de huidige prijsregeling, in het al gemeen, ruimte Iaat om deze uit kering te verstrekken. Daarom mo gen de uitkeringen niet worden doorberekend in dc prijzen. Mocht een prijsvaststelling zodanig zijn, dat het absoluut onmogelijk is daaruit een vacan tic toeslag te be druipen, dan kunnen de partijen zich tot het college van Rijksbe middelaars wenden methet ver zoolt een bijzondere vergunning te verlenen. De vergunning Joopt over het jaar 1947, hetgeen betekent, dat ae regelingen welke partijen op grond van deze vergunning tref fen, zich tot dit jaar moeten be perken en dat bijvoorbeeld opname in een collectief contract, hetwelk zich uitstrekt ook over 1948, niet is toegestaan. Als partijen, waartussen de overeenstemming moet worden be reikt, worden in de vergunning aangemerkt, werknemersorganisa ties en werkgevers. De arbeiders organisaties hebben dus de gele genheid een regeling zowel met individuele werkgevers als met werkgeversorganisaties tot. stand te brengen. Anderzijds kunnen kernen, personeelsraden enz. hier de taak van de arbeidersorganisa ties echter niet overnemen. Onder inkomen wordt in. deze vergunning verstaan loon, plus eventuele premietoeslagen. Be staande gratificaties, tantièmes e.d. worden niet als inkomen be schouwd. (Deze regeling van Het college van Ryksbemiddeiaars betekent in feite niets minder dan de officiële MeMngang van 'Zondag 15 Juni za| Radio Batavia in ons land dage lijks van 17.15 tot 17-wJ;") uur op 1875 m te beluisteren sfijn. Vanaf die datum namelijk verzorgt Radio Ba tavia dagelijks een programma van ■1 uur voor de Nederlandse troepen in Indonesië. De organisatie van dit programma is in handeifvan de Ne derlandse Strijdkrachten. Pér dag Is een half uur van deze uitzendin gen bestemd ,voc.r Nederland. Radio Xoordwijk"vangt deze uitzendingen op en relayeert ze op I8"5 ui, zodat zij in geheel Nederland te horen zijn. Indien het parlement het wets ontwerp tot wijziging van de scha deloosstelling en pensioenen der Tweede Kamerleden, dat de rege ring thans ingediend heeft, aan vaardt zai de schadeloosstelling van 5000.op 6000.per jaar wor den gebracht. De regering meent tot deze verhoging .gerechtigd, te zijn door de sterk gestegen kosten voor het nood zakelijke levensonder houd, welke oen algemene joons verhoging tot gevolg hadden. De vergoeding der Kamerleden thad echter nog geen wijziging onder gaan. Het pensioen zal worden bepaald op 187.50 voor elk jaar dat een Kamerlid zitting heeft tot een ma ximum van 3500.Ook de reeds verleende pensioenen zullen evenre dig aan deze nieuwe regeling wor den verhoogd. De regering stelt voor deze herziening in werking te doen treden met ingang van 1 Jan. 1947. erkenning van de vacantie-toeslag voor alle arbeiders. Naar wij nader vernemen is het niet de bedoeling dat door deze regeling de uitkering van aandelen in de winst, gratifi caties en tantièmes moet verval len. Red.). De groente-export naar Engeland (I'"«« onze Haagse redact ear) In kringen van de Nederland se groente handel toont men ziek in ernstige mate ongerust over een rede. waarin ile En gelsman Gardner, vice-presi dent van de National Farmers Union, dezer dagen verklaarde, dat Engeland er naar streeft in 1948 ..selfsupporting" te worden in de groentevoorziening. Reeds dit jaar heeft Engeland aan de Nederlandse' groenten- export ernstige belemmeringen in de weg gelegd, die gerechtvaardigd werden als bestrijdingsmaatregelen tegen de coloradokever. Doch men heeft hier (c lande wel dc indruk, dat aan de voortvarendheid, waar mede deze maatregelen zijn geno men, eensdeels wel dc wens ten grondslag heeft gelegen, de colora dokever te weren, doch dat aan do andere zijde economische motieven van protectionistische aard aan de ze snelheid van reactie niet vreemd zijn geweest. De Nederlandse rege ring en de landbouw maken zeer grote ernst mct.de bestrijding van de coloradokever en men verwacht hier stellig, dat deze strijd zoveel succes zal hebben, dat de terrein winst. door de kever in do oorlog behaald, weer te niet zal worden gedaan. Het Oostenrijkse parlement heeft een eis verworpen van de commu nist Ernst Fischer tot benoeming van eer, parlementaire commissie, om een onderzoek in te stellen naar de persoon van. dr. Karl Gruber, de Oostenrijkse minister van bui tenlandse zaken en diens onderhan delingen met Amerikaanse autori teiten in Wenen. Het voorstel werd zonder formele stemming verworpen. Handenwrijvend kwam hij de winkel binnen. „Goeie morgen, me neer, mag ik vijf sigaren van u?" De winkelier antwoordt: „U krijgt alleen sigaren meneer, wanneer u ook uw bon besteedt: Bij drie rantsoenen tabak of sigaretten kunt u vijf sigaren krijgen. Als u aile vijf rantsoenen tegelijk neemt, krijgt u tien sigaren. De koper kijkt verongelijkt. „Maar de sigaren zijn toch vrij" zegt hij. „Dat stond gisteravond in alle kranten". „Dat weet ik heel goed, antwoordt de man achter de toonbank, maar ais ik iedereen die binnenkwam volop sigaren zou verkopen, was ik gauw uitgeput. Dan zou ik mijn klanten moeten teleurstellen. Gaat u maar eens bij mijn collega verderop proberen. Die heeft ^ai geen. enkele sigaar meer in huis". Er hebben zich vanmorgen duizen den van deze toneeltjes afgespeeld. Er waren sigarenwinkeliers, die be weerden in het geheel geen sigaren meer in huis te hebben. Sommigen zullen dit naar waarheid hebben verklaard, anderen zullen hun bol- knakjes en panaaltjes voor andere doeleinden hebber, achtergehouden. Er waren kleinhandelaren, die op goed geluk hun voorraad hebben uitverkocht. En daarvan hebben natuurlijk diegenen geprofiteerd, die de dikste portemónnaie hadden. Vrouwen en kinderen, collega's en jongste bedienden hebben ze er op af gestuurd om hun portie te halen. In deze winkels stonden de vaste klanten, die wat later kwamen, er naast. Er is natuurlijk tegen het afleve ren van sigaren, alleen bij aankoop van tabak of sigaretten voel in te brengen. Op deze manier is de ver koop van sigaren niet volkomen vrij te noemen. Dit is koppelverkoop, kan men terecht zeggen. Toch lijkt ons deze methode voor het ogenblik dc enige juiste. De winkelier kent over het algemeen zijn pappenheimers wel. Hij weet heel goed. wie van zijn klanten si- garenrokers zijn cn wie niet. Bij het nu opgekomen si ga ren vraagstuk is discipline bij het publiek, een eerste vereiste. Wie nooit sigaren rookte, kopo ze ook nu niet. Men late zich niet ver- Prinses Juliana cn Prins Bern- hard zullen de Olympische dag. die op 22 Juni a.s. in het Olym pisch stadion tc Amsterdam ge houden wordtbiiwoncn. Dc out- hulling van het gedenkteken ge wijd aan alle gedurende dc oorlog gevallen Nederlandse sportlieden, zal geschieden door Prins Bcrn- lmrd. beschermheer van het Ne derlands Olympisch comité. Clandestiene slachters opgesloten Negen inwoners van Soest zijn achter slot cn grendel gezet omdat zij clandestien runderen hebben ge slacht. Drie van hen, waaronder een vrouw, gaven in hun huizén gele genheid de dieren te doden, één bood het „zwarte" vee onderdak tot dat het onder het mes ging. terwijl vijf slagers het vlees verkochten. Behalve deze arrestaties heeft dc C.C.D. proces-verbaal gemaakt te gen een expediteur, drie kopers van dit clandestiene vlees cn een boer, die de koeion geleverd had. Hoge onderscheiding voor onderzeedienst De Koningin heeft aan de on- derzeedienst van de Koninklijke- Marine een hoge onderscheiding; toegekend, namelijk het ordete ken van ridder in do Ae kbesedcr militaire Willemsorde. Wegens het gedurende de tweede wereld oorlog van. 1940 lot 1915 uitge munt hebben door voortdurende uitstekende daden van moed. be leid en trouw van officieren, on derofficieren en manschappen tijdens operaties tegen een mees- la] overmachtige vijand in nage noeg alle werelddelen. Door de onderzeeboten werden 54 vijanden Jijke oorlogsschepen, transport schepen en koopvaardijschepen tot zinken gebracht en talrijke andere beschadigd. Twee millioen liter brandbomvul- ig, overgehleven van de Ameri kaanse Iuchtcampagne tegen Duits land, zijn toegewezen aan Duitse fa brieken om verwerkt te worden tot zeep en benzine voor de Duitse be volking. leiden tot het meebrengen van si garen voor vrienden of collega s. Want nu voor sigaren geen bonnen meer nodig zijn. dreigt het gevaar, dat de rokers, die anders hun bon nen voor sigaren gebruikten, nu de tabak- en sigarettenpositie aan het wankelen brengen. In het belang van alle rokers: houdt u bij uw strootje, wanneer u niet anders gewend was. En weest tevreden met het door uw winke lier vastgestelde rantsoen sigaren. Laten sigarenrokers niet trachten een voorraad te vormen, Dan. alleen zal een sigaren-chaos worden voor komen. Door het kordaat optreden van de vrouw des huizes is een gewa pende overval, die twee gemaskerde mannen vannacht op een pand aan de ScIüeweg wilden ondernemen, veredeld. Om half één werd er aan de wo ning van dc 55-jarige boekhouder J. H. van Linschoten gebeld. Toen zijn vrouw de deur clectrisch opentrok, werd van beneden geroepen: „Tele gram". Zij begaf zich naar heneden, waar zij 'twee als militair geklede, gemaskerde mannen in de deur zag staan. Eén van hen bedreigde haar met een stengun en trachtte naar boven tc lopen, maar dc vrouw greep de loop van het wapen vast en duwde dit in een. andere richting. Op haar gegil kwam haar man benoden. Sa men drongen zij de man dc trap af en in het portiek ontstond nog een worsteling tussen Van Linschoten en doze man. Tenslotte wist hij zich los tc rukken en vluchtte. Zijn tra want was inmiddels reeds verdwe nen. Van L. en z'n vrouw kregen lich te verwondingen, aan resp. rechter en linkerhand. Van. de daders ont breekt elk spoor. De Utrechtse kinderarts, J. H. G. Carstens, deelde nog mede, dat de kleine dubbelzijdige lenstroebeling, die dezer dagen uit de beide ogea van prinses Marijke cnirurgisch zal worden verwijderd, het gevolg ia van het feit dat Prinses Juliana in het begin van haar zwangerschap aan rode hond heeft geleden. Na een langdurige ziekte, dio Jiern reeds de gehele afgelopen win ter op bej heeft gehouden, is Don derdagmiddag tc Amsterdam iu da leeftijd van negenenzeventig jaar de dichter Frans Bastiaanse over leden. Bastiaanse wij spraken hem nog op-de jongste vergadering van let terkundigen in Parkzicht te Am sterdam was crc-lid van dc ver eniging van letterkundigen, omdat hij zien vroeger ala bestuurslid zo verdienstelijk had gemaakt. Zijn letterkunde, in verscheiden delen uitgegeven bij de W.B., verkreeg grote bekendheid. Hij was typiscn dc géboren docent gebleven, zyn hele leven door: leerlingen hielden veel van hem, hetgeen vooral tot uiting kwam bij zijn afscheid van dc H.B.S. in Hilversum. Daarna ging hij te Amsterdam wonen, om in .„the midst of all things" zijn weinige „otium cum magna digni- tate" (weinig rust met grote waar digheid) te genieten. Hij hertxxmw- de en kreeg nog een zoon, op wie hij geweldig trots was. Tot op het laatst behield hij een grote tegen woordigheid van geest: zijn slag vaardigheid verliet hem nooit, zelfs niet tegenover spotzieke, of „las tige" grootheden gelijk Boutens. Frans Bastiaanse heette eigenlyk Wilhelm Ange Frsjigois B. Hij werd 14 Mei 1868 te Utrecht geboren en is dus 79 jaar geworden. Als dich ter sloot nij aan bij de generatie van de nieuwe gidsers, meer een Kloos-vcreerder dan een geestver want van Albert Verwey. Bekend heid kregen zijn bundels Natuur en Leven (1900) waarmee hg Lodewgk van Deyssels bewondering afdwong, een Zomerdroom (1919), Klank, Kleur, Natuur en Liefde. Voorname in zichzelf gesloten menselijkheid hebben een gevoelig vertolker ver loren. TerwijT de filiaalhouder en zijn vrouw ter kerke waren is Zondag morgen j.l. ingebroken in de winkel van Simon.de Wit aan de Schicweg. De inbrekers, die zich via een keu kendeur aan de achterzijde toegang hadden verschaft, waren met een buit van enige duizenden bonnen en 1000 gulden aan geld verdwenen. Reeds Maandag werd de 36 jarige winkelier P. G. aangehoi.den, die z'n medewerking had verleend aan het zware werk. dat enkele beruchte in brekers gedaan hadden, wier namen al gauw bekend werden. De '30-jarige automonteur C. J. U. werd het eerst gepakt, ten huize van een collega inbreker. Hij ontkende natuurlijk, maar 'de bewijzen waren zo overtuigend, dat hij toegaf „de kraak gezet" te hebben. Als medeplichtige werd nog aan gehouden de 25-jarige reiziger C. J. B-, die op een zolderkamertje in 't Noorden woonde. Bij een poging om van de zolder te ontvluchten ontstond tussen hem en de twee rechercheurs, die hem kwamen halen, een worsteling. De inbreker moest het onderspit delven en hield van deze vechtpartij een wond aan bet hoofd over, die in'het. Bergwegziekenhuis gehecht en ver bonden werd. In het bed van R„ die bovendien nog bij de politie van Leeuwarden gesignaleerd stond voor diefstal, werden allerlei inbrekers werktuigen gevonden. Van het geld werd ƒ900,ïn be slag genomen. De bonnen zijn echter zoek. De inbrekers zullen naar het Huis van Bewaring worden overge bracht, De democratische' afgevaardig de John Rankin uit Mississippi heeft in het huis van afgevaar digden de deportatie van Char les Chaplin gcëisti Bij heeftge weigerd Amerikaans burger' le worden door hem te deporteren Iran hij in Amerika niet meer op het witte doek verschijnen en kan dc Amerikaanse jeugd ge speend blijven van zijn walgelij ke films." Chaplin is Brits onderdaan en ging in 1910 als acteur 'met «en gezelschap mar Amerika. De vorige maand heeft hij verklaard nog steeds niet van plan te zijn Amerikaans burger te viorden. FJij verklaarde, niet in te zien, waarom de bond van onafhan kelijke Amerikaanse bioscoop eigenaren zijn jongste film Mon sieur „Verdoux" boycotte. De film geïnspireerd op het leven van Lnndru, is de geschie denis van een bankbediende, die zijn beirekking verliest en, ten einde in het onderhoud van zijn invalide vrouw en zoontje te voorzien, met verschillende wou wen trouwt die hij vervolgens om wille van haar fortuin ver moordt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1