HET ROTTERDAMSCH PARCDL Deviezenpositie dwingt regering tot een ander beleid Ministers over hun zorgen Weer een boottocht voor Parool-lezers Gouden tientje afgeschaft Aan hulp-plan van Marshall wordt reeds gewerkt Vrij, onverveerd Goederenvoorziening niet gunstig Eén paar schoenen in 1V2 jaar Textiel en fietsbanden iets ruimer beschikbaar PAROLOSCOOP Weerbericht Initiatief van onze regering Actie voor Wallace Politiek gericht op vergroting van productievermogen Tal van attracties Amerika helpt Palestijnse post onder alarm: brief bommen! Regering houdt rijksdaalders en guldens voorlopig achter Nikkelen kwartjes en dubbeltjes Nagv vindt onderdak Schaker schaakmat Onnodig uitstel moet vermeden Verliezen: één man NSB-ers erkennen schuld Blauwwit kampioen j Gesthem behoudt wereldtitel Red. en Adm. Lange Haven IU, Schiedam tel. Ó93DD Abonnementsprijs pei week 31 cent, per kwartaal 4.—* losse nummere 0,0? JDE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Hot Parool" Postgiro 398044 Saokleri Amslerdamscbs Sank to Rotterdam PI. Directeur. 8 de Vries PL Hoofdredacteur. Th. Ramaker Zaterdag 14 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 136 De aanvankelijk gunstige devie zenpositie jgat de regering In het najaar 1946 aanleiding tot een ze ker aankoopsehema ln het buiten land, dat niet te handhaven was. Toen in Maart 1917 de vooruitzich ten minder gunstig bleken, moesten de ministeries hun beleid aanpassen. Deze noodzakelijke koerswijziging geeft het ministerie van Econo mische Zaken bijzondere zorgen. Het drijft niet zelf handel, doch laat het afsluiten van transacties over aan het bedrijfsleven. Koers wijziging heeft tot gevolg dat de Rijksbureau*. als distributieorga nen voor handel en nijverheid, de toewijzingen moeten wijzigen of uit stellen. Daardoor bestaat de laatste maanden bij verbruikers ais be drijfsleven veel onzekerheid over de gevolgen van de deviezenpositie. Nu de regering met de herziening van haar deviezenschema gereed is. Gezien de goederenschaarste, waaronder een groot deel van de wereld lijdt en de dollarschaarslc, waarmede Europa in hct bijzonder te kampen heeft, is het voor iedereen duidelijk dat ook het zo zwaar geteisterde Ne derland de krapheid aan goederen en deviezen in bijzondere mate ervaart. De regering heeft uiteraard bij haar politiek de grote lijnen voor ogen waarlangs zij het welvaarts-herstel van het volk nastreeft. Zij stalt bij haar beleid maar af te vaak op niet te vermijden hindernissen, die haar nood zaken plotseling een bepaalde beleidslijn om te buigen of zelfs af ie breken. zat zij spoedig meer bekend maken over de hiermede samenhangende maatregelen. De minister van Eco nomische Zaken acht het niet toe laatbaar reeds thans officiële mede delingen te doen. Teneinde evennel geruchten en ongemotiveerdo onrust Ie voorko men, geeft do minister van Econo mische Zaken aan hoe de voorzie ning van enkele belangrijke artike len naar alle waarschijnlijkheid In do naaste toekomst zal zijn. Hierbij dient men in aanmerking tc nemen, dat. goederenmarkten en deviezen positie zodanig zün, dat zich altjjd omstandigheden kunnen voordoen, tvclke aan de vooruitzichten af breuk doen. Vóór de oorlog Over textiel merkt de minister nog op dat vóór de oorlog, toen het aanbod aan elke vraag kon vol doen. iedere volwassen Nederlander slechts één costuum in ongeveer twee jaar aanschafte en één over jas in drie en een half iaar, terwijl iedere volwassen vrouw slechts één japon of jurk per jaar ea eenmaal in de drie jaar een mantel of man- telcostuum kocht. Ook andere tex tielartikelen werden minder vaak gekocht dan men wel eens denkt. Dat de productie niet vol doende zal zijn om de punten te honorceren, behoeft men niet te vrezen. Ondanks een grotere export, welke noodzakelijk is om van het buitenland grond stoffen en artikelen los te krij gen, zal naar verwachting de productie zoveel hoger zijn. dat zonder bezwaar aan de grotere vraag zal kunnen worden vol daan. De volgende cijfers geven een ver- ccl-.jkenrj overzicht van de ln de ia- ren 1946 en 3947 voor de binnen landse burgerlijke voorziening be schikbare hoeveelheden textiel goe deren: Ton in Ton in 1946 1947 Wollen stoffen 8.800 32.700 Katoenen weefsels en alle tricotages 15.SÜ0 20.000 Kunstzijden weefsels 3.700 4.400 Nog kan worden medegedeeld, dat het in het voornemen ligt een wijziging te brengen in de distribu tie van de textieigrondstoffen, wel ke tot gevolg zal hebben, dat de wens van het publiek tot de fabri kant doordringt. Het uranium van Tsjitei NLANGS AL vermeldden wij de binnenlandse zorgen van China, omdat er aan de burgeroor log maar geen einde en geen coa litiekabinet komt; vooral de on rust onder de studenten en de ar restaties verwekten telkens een op schudding, die deed vermoeden, dat Tsjang Kai Sjeks overwicht afnam; ook werd er druk gesproken over zijn eventuele opvolger en men dacht, dat Tsjang Tsjoen het zou worden. Thans verduurt Singkiang. tussen Tibet-Siberië-Mongolië, een scherpe aanval met alle wapens, en Nan king voelt ineens waar het om te doen is: om de stad Tsjitai, waar de bodem uranium, bevat. En ura nium Is een der sleutels tot atoom macht; en atoommacht is wereld macht. Over de atoomenergie, de con- tróle erop, het afhangen van we reldheerschappij en wereldtoekomst komen Amerika en Rusland elkaar maar niet nader. Amerika is Rus land nog steeds vóór, dus zien de Amerikanen in de gebeurtenissen in Sinkiang de hand van de Rus sen. Of nu Gromyko in de eindeloos vergaderende atoomcommissie plot seling meegaand wordt en ongc- woon-verzoenende pogingen doet om de ..atoomkloof"' te overbruggen daar, in het verre Singkiang, wordt een poging- gedaan iets met de ge pantserde viiist door te drijven, dat aan de groene tafel niet te bereiken is. De naam die aan de gehele af faire gegeven wordt, is ..regeling van een oud grensgeschil", maar dan vergeet men ervan te maken ..eigenmachtige regeling", want. om oude geschillen over het ver loop van een grens uit de wereld te helpen, beschikt men tegenwoor dig over het lichaam der V.N. (de UNO). dat maar al te graag z\jn bruikbaarheid en onmisbaarheid wil bewijzen' (vooral aan zijn leden) Nanking houdt zich betrekkelijk stil over deze aangelegenheid. Tsjang Kai Sjek heeft uitde kringen van zijn mede-regeerders eisen ver nomen" om een prachtiger politiek te voeren, tegenover Rusland..Maar het gaat net als in de meeste ge vallen: hij uil zich liever de uit voerder van het verlangen van een meerderheid-achter-zicb weten dan dat hij geacht wordt ai 2(jn aan hangers mee te slepen in een nieuw avontuur. Maar hij zai wet moeten, want: China ligt gevaarlijk toegankelijk aan zijn ingeklemde wester-, noord wester- en noordergrenzen. temeer, omdat daar de tpgers uit het com munistische Yenan (Slensi) hand en spandiensten kunnen verlenen aan leden die China, vnn de gevaar lekke landzijde, belaagt. En ook is er bezwaar aan ver bonden, om ai te duidelijk de Oost- Aziatische voorpost te spelen van de Amerikaanse politiek. Hoewel Marshall in de laatste iaren al zijn invloed heeft aangewend daartoe; hij was immers, vóór hij al3 minis ter van buitentandse zaken naar Washington trok, Amerika's hoofd- adviseur te Nanking! De Russen achtten zijn invloed tenminste zo groot, dat zij in Buitën-Mongolie een modem Mongolenleger en een luchtmacht opleidden en uitrustten. Dit laatste nu bedreigt TsjïtaJ, waar „toevallig" uranium in de bodem zit... HARDE WIND Weersverwachting, fcejdig rot Zondag avond: Geleidelijk tot krach tig, aan de kust 41- deiijk wellicht tot stormachtig toene mende wind, aanvan kelijk uit Zuidelijke, later uit Westelijke richtingen. Zwaar be wolkt met tijdelijk regen. Vrij koel voor de tijd van het Jaar, 15 Juni: Zon op 4 59 uur. onder 51.41 uur Maan onder 17.25 uur. op 3 02 uur. Waterstanden Rotterdam: le tp Ö56 uur, 2e tij 13.45 uur. 16 Juni: Zon op 4 59 uur. onder 21.42 uur. Maan onder 18 52 uur, op 3 20 uur. Waterstanden le tu 1.58 uur. 2e tij 14.37 uur. Zes ploegen - kampen van Palthena A.s. Zondag, aanvang namiddag 1.30 uur, organiseert Palthena een viertal s es ploegen kam pen op de sin tel baan Nenijto. Deze wedstrijden zijn verdeeld in vier groepen, nl. meisjes, jongens, dames en heren en gaan tussen SHOT (Den Haag), Ce lebes (Den Haag), Siomo (Den Haag), Zwaluwen (Den Haag), S.C.R. (R'dam) en Palthena. Een aantal prominente Zuidhollandse athleten zullen elkander in deze be langrijke plocgenkampen bestrijden, w.o. de strijd op de 100 m dames tussen Xenia stad en Ans Noord- raven wel het hoogtepunt zal vor men. Naar het ANP ter ore komt, heeft de Nederlandse regering zich tot dc Belgische regering gewend teneinde gezamenlijk overleg te plegen omtrent een eventueel te nemen initiatief in verband met een samengaan der Europese landen ten einde tot economisch herstel van Europa te komen. Volgens berichten zou de Engelse minister van Buiten landse Zaken, Bevin, zich hetzelfde verband tot enkele landen gewend hebben. Mede gedeeld kan worden» dat de Nederlandse regering geen enkel verzoek van die zijde heeft ontvangen. Het Amerikaanse blad „Los An geles Times" meldt, dat te Los An geles een comité is opgericht, dat actie zal voeren voor de canclidaat- stelling van de leider der oppositie tegen Truman's buitenlandse poli tiek, Henry Wallace, voor de pre sidentsverkiezingen. Volgens het blad is het comité opgericht met medeweten en goedkeuring van Wallace zelf. Een mooi voorbeeld tel- navolging Ieder kent het werk van de Stichting '40'45. Hiervoor is veel geld nodig, geld dat gedeeltelijk komt uit Rijkssubsidie, doch voor de rest door particulieren moet worden bij eengebr acht. 'Dezer dagen vierde het echtpaar V.S. bruiloft en tijdens dit feest is er gecollecteerd ten bate van de Stichting *40'45. waardoor dc ad ministrateur. wonend aan de Den Ronrmelseslraat 33. kon worden ver rast met een bedrag van f 25.Een voorbeeld dat navolging verdient! Rode Kruis-wedstrijden begonnen Vanochtend half tien zijn na een kou u cl kornet woord van dr. ,1. A'. H. v d. Bei'? tO| de gasfen die van heinde en verre waren gekomen, de Rode Kruiswedstrij den in Musis Sacrum begonnen. Er waren een 200 deelnemers, verdeeld over 33 groepen. Geslaagd Voor het eindexamen van het Stedelijk Gymnasium, dat Don derdag en Vrijdag werd afgeno men, slaagden den Draak, Mej. E. J. Geerkcns, Mej. W. A, Prins (allen diploma A) en H. Kuypcr en G. W. Ormel (diploma IJ.). Twee candïrlaten hebben \er- ieugd examen. HINDERWET Burgemeester en Wethouders hebben bg hun besluit van J2 Juni 1947 de beslissing op het verzoek van P, L. van der Staaij te Kethel, om vergunning tot uitbreiding van de brood-, koek- en banketbakkerij in het pand Schiedamscvvcg 170 on der Kethel, verdaagd, aangezien het desbetreffende onderzoek nog riet is geëindigd. IVIT IILEFT DE MOOISTE STAPPERTJES? Dc juffers op dit phulje bekijken cl knars bc/it met critische bhk. Maar bet blondje behoeft met taloers te zijn op dc donkere met hcur prut h tig gegolfde lokken. Ifanf de linkse juffrouw js geen tuff rouw, maar een wassen beeld, dat kort geleden op een Londense tentoonstelling fc zien uv?. liet schoentje, dat ze in haar tere handles houdt, is van het allernieuwste model, met hak ken, gemaakt van verende stalen butsics. Dezer dagen vcwchuni dü soort damesschoenen in de Engelse etalage*1*. Of ze ook gauw naar Holland komen'?.... Politiek gericht op vergroting van pro due tie vermogen Allen, die Vrüdagaxoncl in de door dc Partij van de Arbeid in de Rivièra- hal belegde vergadering, prof. Licftinck, minister van Financiën en ir. Vos. minister van Verkeer en Waterstaat, '-ebben horen spreken over de pro blemen. waarvoor rij rich gesteld zien. rullen begrepen hebben, dat de bewindsman van thans een weinig benijdenswaardig haantje heelt. Hij ontmoet schier onoverkomelijke moeilijkheden 7ondcr tal, ro mogelijk nog vergroot door crilick en tegenwerking hem volop toegemeten door groe pen, die de werkelijkheid niet zien of willen zien. DAT de boottochten, die „Hel Rotter.'amsch Parool" verle. den jaar organiseerde gezellig waren en bij de «deelnemers in de smaak zijn gevallen, daarvan ont vangen wij nog dagelijks de be wijzen. Talrijke Paroollezers informeer den in de afgelopen weken of er ook deze zomer Parool boottocht en worden gehouden. Wij kunnen deze lezers thans antwoorden. Inderdaad organiseert „Het Rotterdamsch Parool" ook dit maal weer een aantal boottoch ten, die nog gezelliger zullen zijn dan verleden jaar' DE EERSTE PAROOL- BOOTREIS vindt plaats op: ZONDAG 22 JUNI Jlefc een salonboot van de ree- derjj op de Lek wordt deze dag gevaren naar het typisch ge bouwde stadje Wijk bij Duur stede. Daar deze reis precies in de Meikersen-tyd valt, wordt een bezoek gebracht aan een kersen» boomgaard De boomgaard is niet verder gelegen dan hoogstens twintig minuten wandelen van de aanlegsteiger. De pachter van deze boomgaard is bereid gevon den onze lezers kersen te leveren tegen de veilmgprijs van Vrijdag 20 Juni, verhoogd met 5 cent p°r kilo. Afgezien nog van het bezoek aan de kersenboomgaard, zal de boottocht op 22 Juni in alle op zichten de moeite waard zijn. Een bekend Rotterdams conferencier- humorist en een accordeonist zul len de reis meemaken en de deel nemers aangenaam bezig houden. Er zullen gezelschapsspelen plaatsvinden, terwijl naast ande re attracties bovendien gelegen heid zal worden gegeven een dansje te maken. Er is buffet aan boord. De boot kan duizend passagiers bevatten, doch er zullen, om het uitstapje zo prettig mogelijk te maken, niet meer dan ruim 500 reisbiljetten worden verkocht. DE PRIJS VAN DE BOOT REIS HEEN EN TERUG IS UITERMATE LAAG GESTELD, KL. f 1,75 PER PERSOON (alle leeftijden). VERTROKKEN WORDT 's MORGENS TE NEGEN UUR VAN DE OOSTERKADE, TE. RUGKOMST 's AVONDS TUS SEN ACHT EN NEGEN UUR, Reisbiljetten zijn van Maan dagmorgen 9 uur af verkrijgbaar aan het kantoor van „Het Rotter damsch Parool". Schiedamsesin- gel 42 (tel. 25430) en te bestellen bij de bezorgers. Houdt U er rekening mee: wie het eerst komt, het eerst maalt Een allergezelligste boottocht en slechts een beperkt aantal kaarten. Wacht dus niet! Prof Lieftmek, de man. die znn schouders zette onder de enorme teak enige orde te scheppen m dc wanhopige financiële toestand, waarin ons land in en na dc oorloc is komen le verkeren, vergeleek al lereerst dc situatie van nu met die ran voor dc oorlog Nederland ging de oorlog in met een matige staats schuld van 4 milliard, die door het schandalig wanbeleid dor bezetters rn hun handlangers is aangegroeid tot ruim 22 milliard. Na dc bevrij ding was de invoer groter dan ooit het herstel van ons productieap paraat cn vorming van grondstoffen- voorraden maakt dit noodzakelijk terwijl de export bijna geheel ont brak. De sterk gestegen, invoerbc- hoefte enerxljd? cn hef gedaalde uit- voervermogen anderzijds* deden het deviezenprob!"em ontstaan. ccn ding. waarvan we voor de oorlog geen weet hadden, doch thans de toekomst van ons land volledig be heerst In 1946 bedroeg het tekort op de handelsbalans 1.4 milliard cn dit jaar wordt het op 2 milliard ge raamd. tekorten, waarvoor m tegen stelling met \oor do oorlog, thans zeer moeilijk dekkingsmogelijkhe den Je vindon zijn. Vorig jaar werd het deficit gedokt door het aanspreken der buitenlandse beleg gingen en het sluiten van leningen tn het buitenland. Het derven van buitenlandse dividenden en renten vnnd de minister geen ernstig ver lies. mits het geld zo productief mo gelijk wordt besteed aan de vergro ting van dc Nederlandse exportmo gelijkheden Dank aan Amerika Dr errfler genoemde tekorten zijn vibeteringen belemmert Door een renteverlaging lot 3 procent en een verschuiven der aflossingsverplich tingen naar de toekomst zal de staat in 1948 rond 200 milhoen min der hebben te betalen. Bovendien zal door middel van bijzondere hef fingen de staatsschuld met ongeveer .7 milliard kunnen worden vermin derd. Enorme uitgaven De uitgaven, die de schatkist zich thans En ook in de komende jaren nog moet getroosten z-jn enorm. De opbouw van het militaire appa raat kostte m 1946 900 millioen. ter- wjü dc uitgaven hiervoor in 1947 op f»on nu Ui oen worden geraamd. In het knmrnde jaar is volgens de mini: ter een agnrnerkéliike vermindering der militaire uitgaven te verwach ten. In dit 'verhand. en ook met hot nog np ccn hernieuwde economische samenwerking met Indonesië, acht te spr. oen snelle oplossing van de Indonesische kwestie, zowel in be lang van ons land als van Indonesië, uitermate gewenst. De opbouw eiste in 1946 900 mil lioen en zal dit iaar 6(10 millioen ver gen. Dc minister merkte hierbij op. dat de materialen, die hoofdzakelijk 'ut het buitenland worden betrok ken. 3 a 5 maal zo duur zim als voor de oorlog. Een verbeterde regeling der oorlogsschade-vergoedingen zal worden ingevoerd. Als laatste grote uitgavppost noem de de minister dc prijsstthsidies op het levensmiddelen pakket, die in 1946, 430 millioen bellepen en dit jaar naar raming 501) millioen zul len bedragen. Met inbegrip van het ronsiimrntcnerediet, draagt de staat dit iaar 100 millioen h(j in de ver licht ing van de kosten van hel le- vnornnmelyk dot)artek«rten. Daar- 11 cnsonrlerhoud. Het is. zot7eidc prof. om. aldus zei de minister, zijn we Lieftïnek, een kostbare prijs om het en prijspeil te kunnen hand de minister, ziin de Amerikanen erkrnteiiik voor hun gebaar om ons de schuld in cn kort na de oorlog ontstaan kwijt te schel den. Met vreugde hebben wil van generaal Marshall gehoord, dat Ame rika ter bescherming van dc mense- Isike rechten rn dc politieke demo cratie bereid is Euroa de helpende hand te bicden. Wij zullen deze hulp met dankbaarheid aanvaarden om het herstel van ons land mogelijk te maken. Over de hinnenlandse financiële toestand zeidc orof Lieftinck dat de rentebetaling en of lossing van de nationale schuld jaarlijks een be drag vordert van 750 millioen gul den. ccn ondragelijke last. die het herstel en de invoering van sociale Het hoofdkwartier van de vei ligheidsdienst le Jeruzalem heeft de postbeambten te Tel Aviv en Jeruzalem gewaarschuwd te letten op brief bommen, die uit Italië haav hoge functionarissen van dc Palestijnse regering zou den zijn gestuurd. Door de gepubliceerde foto's is de ren-en-twintig-jarige Franse Joodse vrouw. Elizabeth Lazarus, die teza men met een man op de Frans Belgische grens i$ gearresteerd en in het bezit van brief bommen bevon den, door baar verwanten herkend nis de dochter van een bekende Franse componist, Daniel Lazarus, een van de technische directeuren an de Par use opera. Haar grootva der van moeders kant was de Rus sische componist Alexander Scria- bin. Zij was beter bekend onder het pseudoniem Belty Ivnuth, onder wel ke naam zij twee boeken geschreven heeft, waarvan oen. bevattende korte verhalen over haar verblijf onder de Duitsers in Frankrijk, bin nenkort zal verschijnen. Zij was tii- dens de oorlog iIJci»ju»l werkzaam in de omgeving van Toulouse. Een zen ding in 3943 bracht haar door de Duitse zone van Frankrijk naar Bel gië. Bij haar terugkomst vernam zij. dat haar 38-jarige moed*.-", een vooraanstaand illegaal werkster va» Russische afkomst, in haar flat te Toulouse door Vichy-soldaten was doodgeschoten. „DE HOORN VAN OVERVLOEI)" De klaverjas vereniging „v. Rijns Vrienden" organiseert ter gelegen heid van haar 2-jarig bestaan een groot toumooi, waarvoor tal van prijzen beschikbaar zijn gesteld. ■oon- haven cn ons concurrent ie vertin». een tegenover het buitenland te kunnen beveiligen. Hcrstci van het verkeer Minister Vos gat met interessant cnfermateriaal als toelichting een overzicht van het moeizaam herstel, van het Nederlandse vervocrappa- raat sinds de bevrijding. Hij legde hierbu dc nadruk op dc mngeluk- hcid. die dc overheid thans geboden wordt om in de verschillende tak ken van verkeer combinerend, coör dinerend cn sanerend op to treden. Over de zeescheepvaart deelde ir. Vos mede, dat de Nederlandse koop vaardijvloot aan het eind van dit jaar haar vooroorlogse omvang zal hebben bereikt, doch dat rij voor een groot deel uit verouderde sche pen zal bestaan. Een uitgebreid ma- demisermgsplan zal ten uitvoer wor den gelegd, teneinde in de toekomst de buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Uit het wetsontwerp „nieuwe regeling inzake het Nederlandse munt wezen", dat de minister van Financiën aan de Tweede Kamer heeft aange boden, blijkt dat het in de bedoeling ligt de zinken munten af te schaffen cn te vervangen door nikkeien en bronzen geldstukken. In de toekomst zal ons muntstelsel bestaan uit zilveren rijksdaalders en guldens, zuiver nikkelen kwartjes en dubbeltjes, bronzen stuivers en centen. Voorts wordt genoemd de gouden dukaat als van rijkswege gegarandeerde handelspen ning zonder de hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Wanneer dit ont werp wet wordt, zullen uit ons muntstelsel dus verdwijnen het gouden tientje en het gouden vijfje, de halve gulden, het twce-en-een-halve cent stuk en de halve ceut. Ook aan de rijksdaalder en aan de gulden zal de hoedanigheid van pasmunt worden gegeven, waar door 7.\i slechts tot een beperkt be drag 50.wettig betaalmiddel zullen zijn. Voor kwartjes, dubbel tjes, stuivers en centen worden de vroegere grenzen gehandhaafd. In verband met het wegvallen van het onderscheid tussen teken munten en pasmunten wordt in het wetsont werp alleen gesproken over munten zonder meer. Evenals de kwartjes en dubbel tjes zullen voortaan ook de stuiver cn de cent de koninklijke beeltenis dragen. Aan de memorip van toelichting ontlenen, wij de volgende bijzonder heden: De Minister acht thans het ogen blik gekomen do samenstelling van d" muntcirculatie en de inrichting van het muntwezen in overeenstem ming te brengen met de opvattin gen. welke thans worden gehuldigd. Een van dc consequenties daar van is, naar het oordeel van de minister de afschaffing vnn fwt gouden tientje en het gouden vijf. je. welke sinds iaren geen dienst meer deden als betaalmiddel. De Minister stelt er prijs op te verklaren, dat hiermee geen oor deel is uitgesproken over een even tuele terugkeer van het stelsel van de gouden standaard als zo danig. Zowel de rijksdaalder als de gul den komen thans in de geldcircu latie niet voor. Aan dc verplichting tot inlevering van deze munten tij dens de bezetting is slechts in ge ringe mate gevolg gegeven zodat mag worden aangenomen, dat een groot deel zieli nog bii het publiek bevindt en in verband met de tij delijke hoge waarde van de zilve ren munten aan de circulatie ont trokken is. Terugbetalen Zolang de ontwikkeling van de zilverprxis niet meer zeker heid verschaft omtrent de mar ge tussen nominale en reële waarde van de zilveren mun ten. zullen de destijds in Ame rika geslagen zilveren guldens niet in circulatie worden ge- Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft aan Fe- renc Nagv, de voormalige Hongaar se minister-president, die kortgele den, na van Russische zijde van ver raad te zijn beschuldigd, is afge treden. en aan zyn gezin de diplo matieke status verleend. Zii worden binnen enkele dagen per vliegtuig te New York verwacht. Dc Franse Nationale Vergadering heeft gisteravond met grote meer derheid haar goedkeuring gegeven aan het vredesverdrag met Italië. 'e. Morgens zeven uur werd dezer dagen een negentien-jarige jonge doch ter uit Soest geschaakt. Een twintigjarige minnaar, die zich tegen de zin van haar vader niet haar wilde verloven, was de dader. Fa nam de politie in de arm cn deed een inval in de ouderlijke woning van de jonge man, waar het verlovingsfeest met feesttaarten, verlovingsrin gen en wat er zo by Zioort, in volle gang was. Op het laatste ogenblik was de overval cchGr uitgelekt en de jongedame had zich teruggetrokken in een schuurtje van de buren en zich daar verschanst. Nadat de laatste obstakels op. geruimd waren, kon de vader zijn recalcitrante dochter mee naar huis nemen. Groot-Brittannlë is voornemens het Initiatief te nemen bjj het regelen van besprekingen tussen vertegenwoordigers van de Europese landen om te overleggen, hoe het plan \-an Marshall voor hulp aan Europa uitgewerkt kan worden. Dit overleg zal een van'de onderwerpen vormen van de be sprekingen. die Bevin cn andere leden van de Britse regering zullen roeren met Clayton, de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, wiens komend bezoek aan Londen in welingelichte kringen „zeer welkom" wordt genoemd. werd gerekend tot dc landen te be horen. die voor hulp m aanmer king komen. Senator Arthur Van den berg. voor zitter van de Amerikaanse senaats commissie voor buitenlandse betrek kingen. beeft de vorming van een adviesraad van de republikeinse en democratische partijen voorgesteld om na te gaan, wat de U.S.A. ter beschikking kunnen stellen voor het herstel van de door de ooriog ge teisterde economie der wereld. Al zal er enige tijd moeten ver lopen. voordat concrete maatregelen kunnen worden getiotlen, toch be seft men zowel te Washington ais in de Europese landen, dat onnodig uitstel moet vermeden worden. Waarschijnlijk zal men pogen Marshall's plan althans gedeel telijk deze winter in practijk te brengen. In ieder geval zullen de Amerikaanse autoriteiten de plan nen nog aan het Congres moeten voorleggen. uirvan de leden on langs eritiex hebben geoefend op gro'e uitgaven voor hulpverlening aan Europese landen. Men is te Lon den verheugd over Marshall's ver klaring, dat de Sowj et-Unie ook De regering maast tot haar leed wezen bekend, dat in de af gein- pen week is gesneuveld tengevolge van oorlogshandelingen: Koninklijk Nederlands-Indisch le ger: Soldaat Bontang, afkomstig uit Indonesië. bracht Een deel van da voor raad van 130 millioen stuks zal evenals de te Philadelphia sre- slagen zilveren dubbeltjes en. kwartjes, gebruikt kunnen wor den tot voldoening van de ver plichte teruglevering van het op basis van de leen- eu pacht wet verkregen muntzilver. Hoe groot dit deel zal kunnen zijn. hangt aX van de bereidheid van het publiek om daaraan by tft dragen door het achtergehouden zilvergeld uit te geven en de cir culatie te bevorderen. De nieuwe muntwet zal, indien zij door de volksvertegenwoordiging wordt goedgekeurd, op een nader door de Kroon te bepalen tijdstip in werking treden. Tot inwisseling van de buiten omloop gestelde mun ten zal gedurende minstens drift maanden gelegenheid worden ge geven. ln gesprekken, gevoerd tus sen geest el j ik e verzorgers an gedetineerde politieke delin quenten is tot uiting geko-' men, dat in de loop der maan den een opmerkelijke wijzi ging is gekomen in het oor deel van el en over hun hou ding tijdens de bezetting. Geconstateerd kon worden, dal hij een aantal in de KSJB. hekende figuren de wens be- stond openlijk schuld te er- kennen. Dit heeft er toe geleid, dat met meden erking van de betrokkeö autoriteiten, in het hewarings- kamp te M'ezep bij Zwolle aan een groep gedei meerden, die destijds in de N.S.B. een vooraanstaands positie bekleedden, gelegenheid is geboden besprekingen te voeren onder leiding lan dr. C. P. Gun ning. rector van het Amsterdams Lyceum. Aan deze besprekingen? namen nok deel enkele oud-poii*, ricke delinquenten, die reeds ge ruime tijd in vrijheid zijn. Na een conferentie van vier da gen. gedurende welke alle deelne mers gelegenheid hadden vrijuit te ï-pickcn. is een belijdenis van schuld opgesteld. Prze is overhan digd aan vertegenwoordigers van a lie kerken iti ons land. die daar toe naar Wezep waren gekomen. Verwacht mag worden, dat de kerken deze erkenning vnn schuld aan hun leden zullen doorgeven, in er m kansel boodschap, waarin de \erklfiring nop nader zal wor den bespreker en toegelicht. Dit zal geschieden, als het In terkerkelijk Overleg ten einde is gebracht. Tribunenmur stortte in j In het Ajax.stadion, dat tot Op j de laatste plaats gevuld was, heeft j Blauw Wit gisteravond in dc be- shssings wed strijd om het kampioen schap van District H met 3I van-4 Yotcwijekers gewonnen. Voor de rust had Blauw Wit reeds een 2-1 voorsprong, die door het onzekere 'J spel van Volcwijckcrs na de hervat» 1 ting geen ogenblik in ge\-aar is ge- wcest. j Nadat de wedstrijd 20 minuten oud was, is een deel vnn de 2 meter hoge muur. die voor de staan tribune aan de'Diemerkant is gebouwd, on- .s der het gewicht van de er op leu- nende toeschouwers ingestort over :j ccn afstand van bijna tien meter. Het ongeval liep wonderlijk goed af. Twintig personen vleien over en. op j de mum-stukken, die op het gras- ,i veld neergekomen waren, doch nie- mand liep ernstige kwetsuren op. !j hoewel het publiek hier ongeveer -• anderhalve meter boven het terrein l. staat. De wedstrijd werd niet on- j derbroken. ,1 Tn de 12e partij, met veel durf 'j door beiden gespeeld, gelukte befc.j Ghestem 2ijn tegenstander danig in i het nauw tc brengen. Hoewel Keiler^ in materiaal gelijk bleef had hij een "i onsamenhangende positie. Dit buit te Ghesteni meesterlijk uit cn zo kon hij reeds bij de 30e zet bet ge- noegen smaken zijn partner te heb- ben verslagen, daardoor in 't bezit van de titel blijvend. Engels bezoek aan Rijnbende Gisferiniddas omstreeks half vier hebben de bemanningen van. de Engelse torpedobootjagers „Myngs" en „Dunkirk" een be zoek gebracht aan de distilleer derij van de firma Simon Rijn- bende aan de Xoordrest. De gas ten. die de reis naar Schiedam per R.E.T.-bus maakten, kregen hij het vertrek een klein kruikje I Schiedams .vocht als aandenken mee, i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1