HET ROTTERDAMSCH PAROOL Aflossing en vermindering van de Nederlandse troepen Regering wil: nationalisatie der Nederlandse Bank Sowjet-Unie wijst protesten van Engeland en USA af - -LJ Maandag 16 Juni 1947 Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No, 137. PvdA vraagt onze regering: Gewapend conflict met Indonesië voor beide naties heilloos Herstel toestand in Buitenzorg! PAROLOSCOOP Weerbericht „Minder troepen!" zegt C.P.N. Zuiver het leger" Dr. A. K. Gani: Mislukking moet vermeden worden Sjahrir naar Batavia Geessien Bleekers vonnis bevestigd Bon voor één ei voor kinderen Medische behandeling Prinses Marijke Doodstraf voor Puls Von Brauchitscli aan Polen uitgeleverd Communisten rukken op naar Moekden Irt bankraad vertegenwoordigers van bedrijfsleven en vakbeweging Aandeelhouders krijgen schadeloosstelling „Wij hebben niet geïntervenieerd" m GEEN SLINKSE METHODEN Bekentenis van Karl Gruber Weer drie vlieg rampen Loonregeling in Frankrijk „Mecklenburg de vaart Dagdienst op Hoek van Holland Rotterdam straks' 20.000ste bezoeker verwacht Poging tot moord op verpleegster TweeNederlandsen in Zweden zoek Legatie ongerust Bevin morgen naar Parijs Graanconferentie te Parijs op 9 Juli Aanvullingskaarten bewaren Engelsen trekken terug uit Italië Red eo kóm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 49300 Abonnementsprijs per week 31 cent per kwartaal j 4,-—, losse nummer* 0,0? JPE SCHIEDAMMER Uitgave SUchtlng „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Pt Directeuri B. de Vries Pt Hoofdredacteur! Th. Ramaker De Partijraad van de Party van de Arbeid is, blijkens een resolutie, welke in zijn vergadering van Zaterdag met algemene stemmen is aange nomen, cr nog steeds van overtuigd dat een gewapend conflict tussen Ne derland en Indonesië heilloos zou zijn voor beide naties. Hij dringt cr bfj de Nederlandse regering dan ook op aan opnieuw contact te zoeken met de Indonesische, teneinde te pogen omtrent dc meest dringende punten alsnog op korte termijn tot een resultaat te geraken en vraagt o,m„ in verband met de aankomst van de 2e divisie in Indonesië, onmiddellijke aflossing van troepen en zo spoedig mogelijk verdere vermindering van de troepen macht. loyale uitvoering daarvan door bei de partijen en dal een oplossinp niet langer kan wed en uitgesteld, daar anders een onhoudbare toestand zou ontstaan. Voorkom catastrophe De -Lv.d.A. doet daarom een hartstochtelijk beroep op de rege ringen van Nederland cn dc repu bliek Indonesia om bereid te zijn tot een uiterste inspanning om een catastrophe te voorkomen cn vraagt o.m. van de Nederlandse regering: Het onderwerpen van de daarvoor vatbare punten van het geschil aan een uitspraak overeenkomstig Ling- gadjati: duidelijke maatregelen o'm de ernstig verstoorde vertrouwenssfeer te herstellen, met name. behalve de aflossing van troepen; algeheel herstel van de toestand in Buitenzorg, zoels die was voor de aanslag van de P.R.P (Partai Ra'jat Pasoendan) tenminste mer f verwij dering uit Buitenzorg van de voor het gebeurde mede-verantwoorde- lijke Nederlandse autoriterten: beëindiging van de campagne, als thans door de regeringsvoorlich tingsdienst te Batavia wordt ge voerd. welke ontaard is in een psy chologische oorlogsvoorbereiding en benoeming van progressieve figuren op leidende posten in Indonesië. De resolutie luidt verder: De Partijraad van de Partij van dc Arbeid heeft kennis genomen van de nota van dc commissie-ge neraal aan de Indonesische delega tie cn van het antwoord daarop en met voldoening geconstateerd, dat beide partijen de overeenkomst van Linggadjati als de vaste grondslag van'bun betrekkingen aanvaarden. Hij nam echter met teleur stelling kennis van hetMeit. dat uit het Indonesische antwoord zodanige principtelt verschillen x van interpretatie dier overeen komst blijkt als niet mocht worden verwacht na de,vóór baar ondertekening tussen bei de partijen gevoerde correspon dentie. waardoor de republiek Indonesia van de Nederlandse interpretatie volledig op de hoogte was. De Partij.aad stelt vast. dat de antwoord-nota van de republiek Indonesia voor onmiddellijke ver wezenlijking voorstelt een staats rechtelijke contructie. welke niet te rijmen valt met heigeen Line- gadjati voor de overgangstoestand naar de souvereine Verenigde Sta ten van Indonesië bepaalt en is van oordcel. dat dc Nederlandse rege ring daaraan niet zonder grond wet s- herziening zal kunnen medewerken. Hij is overtuigd, dat na hef tot stand komen van LinggadjaÜ geen andere grondslag voor een juist beleid aanvaardbaar1 is dan een „Pleeg geen verraad" V ERDWALE. VOOR EEN KEER, een redevoering van een der hoofdfiguren van de PEN-club-bij- eenkomst te Zürich hier in het vooronder van de voorpagina. Hij. die haar uitsprak, de beken de Italiaanse romancier Ignacio Si- lone van de Saragat-socialisten (o. m. schreef hij het ook te onzent be kend geworden Brood en Wijn), riep aan het einde de welwillendheid zjjner hoorders in: „Mijn woorden" zei hij. „hebben misschien patheti scher geklonken dan ik ze bedoeld heb. Ik bedoelde echter: laat ons trouw blijven aan onze plichten en idealen t.'o.v. de lijdende mensheid, laat ons geen verraad plegen aan ons betere Ik". Zijn woorden hadden politieke be tekenis. „Tegenwoordig", had hij gezegd, „hebben velen een onzichtbaar va derland zonder grenzen, een onder gronds-vaderland. Het is in de jaren van oorlog en vervolging ontstaan. Zij die erin moesten en moeten _le-, ven en zij die erin gestorven zijn, hebben veel teleurstellends ervaren. Zij hebben gezien, dat :r vrijwel geen land ter wereld is. waar de geest niet vernederd is tot oorlogs- slaveoarbeid. Geen partij, of zii is door die'geest besmet. Van bevrien de landen keurt men alles goed, tot het aanklagenswaardigste toe, en 'bij vroegere, en nieuwe vijanden deugt er niets, En men ziet de, schuld niet meer die wij allen gemeenschappe lijk hebben te dragen, te ooeten en te overwinnen. Wij moeten -eerlijk blijven tegen over iedere tragische kerkelijkheid die onze schuld is. Het oer-symbool voor de tragiek der mensheid is het kruis. En in ons persoonlijke leven is het de onrust van ons hart. door geon vooruitgang, door geen politie ke of socialeverandering ooit tot rust-te'brengen. In hét vlak der geschiedenis is die tragische werkelijkheid het lij den van hen, die niets hebben en nimmer iets zullen hebben: de ar men. Zij dragen verscheiden namen; Koelies heten zij in China, Peons in Zuid-Amerika, Fellachen bij de Ara bieren. Cafone in Italië; verder dekt men dit begrip met het woord pro letariërs, of Joden. Maar het is één 'enige, smartelijke werkelijkheid, het enige wezenlijk-oecumeense, alles omvattende werkelijke dat op de bo dem der beschavingen is blijven lig gen. Laten wij deze mensen, die het lijden zijn en het lijden vertegen woordigen op deze wereld, .trouw, blijven. Laten wij hen niet verra den, wat er ook gebeure". JETS WARMER Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond. Heldere windstille nacht, morgen overdag tot ma tig toenemende wind tus sen Zuid-West en Zuid, Gedeeltelijk Bewolkt, overwegend droog. Iets hogere temperaturen dan vandaag. 17 juni: Zon op 4.59, onder 21.42 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 2.47 uur, 2e tij 15.23 uur. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8,40 uur. Luchtdruk 763.8; wind N.W. 3; temn. 13.8; max. temp. 16.8 (gistermiddag 12 ttur); min. temp. 11.8 (gisteravond 23.30 uur); weersgesteldheid; bewolkt. Het bestuur van de CPN consta teert met voldoening, dat in steeds breder kling de eis wordt gesteld, dat de geschillen in Indonesië uit sluitend langs vreedzame weg tol oplnssing zullen worden gebracht, is van oordeel, dat de nota der Nederlandse regering rechtstreek* tegen dit verlangen ingaat, doch dal het antwoord van de repu bliek Indonesia een ernstig voor stel tot loyale uitvoering van Lioggadjati bevat, waarbij op es sentiële punten tegemoet wordt gekomen aan in de regeringsnota vervatte denkbeelden. Het verlangt van de Neder landse regering: Onmiddel lijk heropenen van de onder handelingen. teneinde op vreedzame wijze te geraken toteen integrale uitvoering van Linggadjati, onder uit sluiting van geweld of drei ging met geweid en onmiddel lijke vermindering der in In donesië gelegerde troepen, zuivering van de leiding der civiele en legerdiensten en de bezetting van de posten door personen, die de in Linggadja ti overeengekomen vreedzame regeling van het conflict waar borgen. Ook de iBugd Zaterdagmorgen hebben 35.000 jongeren uit protestants-christe lijke en humanistische kringen zich gericht tot dr. Beel, prof. Schertnerhorn. mr. jonkman, dr. Van Mook, ir. Soekarno en Sjabrir met bet dringende verzoek een vreedzame oplossing voor de moeilijkheden tussen Nederland en de republiek Indonesia te zoe ken. Naar wy vernemen heeft het bestuur van de Nederlandsche Wiel. reu-Unie besloten vooralle nummers der wereldkampioenschappen, welke eind Juli, begin Augustus te Parijs en Reims worden gehouden, in te schrijven. De Indonesische republiek zal een derde natie om bemiddeling" vragen, indien de onderhandelingen met de Nederlanders mislukken, zo h dr. A. K. Gani, minister van cc< mische zaken. Zondag meegedeeld. Dit besluit, zo zeide hij, js In o- censtemming met de slotclausule Linggadjati. „Wij zijn nog steeds be reid hard te werken aan een vreed zame oplossing van dit accoord voor het welzijn van beide betrok ken volken". Dr. Gani Het zich niet uit over de vraag, welk land de re publiek -tot bemiddelaar zou kiezen. In sommige republikeinse kringen is men van menii.g. dat wederom de hulp van Engeland zal worden inge roepen. Volgens dr. Gani zijn de verschil len tussen de voorstellen van de Commissie-Generaal en 't Indonesi sche contramemorandum gering en rechtvaardigen zij geen mislukking der besprekingen, Het advies var» de Commissie Generaal aan Den Haag is nog niel gereed, hel Paleis Rijswijk was Zaterdag en Zondag het ccn- Lrum van een drukke politieke activiteit. De C.-G. voerde o.a. be sprekingen met- vertegenwoordi gers van Borneo en Oost-Indonesië Ier voorbereiding van het advies. Ken der belangrijkste. punten van overweging is de vraag. of het re publikeins antwoord moet worden keziert als 'n poging om slechts ten opzichte van de in de nota ver vatte onderwerpen eventueel voor nadere hesp rek in g vatbare ziens wijzen van de republikeinse reee- ringaan le, bicden dan wel als een in tactische vórmen geformuleer de integrale afwijzing van de Ne derlandse nota. In verhand met dc ontvangst van de resolutie van rit Partij van de Arbeid acid te de woord voerder v$n het republikeinse ministerie van vnorlirbling het niet uitgeslo ten. dat Sjabrir naar Batavia zal reizen. De bijzondere raad van cas satie te 's Gravcnhagc heeft de doodstraf, opgelegd door de Groninger kamer van het bij zondere gerechtshof te Leeu warden aan Geessien Bleeker uit Delfzijl wegens verraad van een groot aantal illegale wer kers in dc provincie Groningen, bevestigd. Zij heeft te Gronin gen en te Assen, nadat zij als illegaal koerierster door de „Sicherhefts Dienst" gearres teerd was, verzetslieden verra den. Dit is de eerste maal in Ne derland, dat een doodstraf, uit gesproken tegen een vrouw, door de bijzondere raad van cassatie is bevestigd. De verdedigster van requi- rante, mevrouw Mr. R. C. Broekbuijsen te 's Gravenhage zal revisie van dit vonnis vragen In de bonnenlijst, die op 19 Juni zal worden gepubliceerd. wordt een bon aangewezen voor één ei voor de leeftijdsgroepen C. D en E CO t.m. 14 jaar). Naar wij vernemen is hedenmor gen in 't Ooglijdersgasthuis te Utr. de eigenlijke med. behandeling be gonnen van Prinses Marijke Christi na in verband met het bij haar ge constateerde euvel aan de ogen. De ze behandeling zal door een her haald ingrijpen geen operatie in strikte zin gevolgd moeten wor den, voordat een definitief resultaat te verwachten is en voordat men van officiële zijde een bericht kan tegemoet zien. PROF. MR. P. LIUFTINCK minister van Financiën, die samen met mr. J. H. van Maarsseveen het wetsontwerp tot nationalisatie der Mederlandse Bank bij de Tweede Kamer indiende. Het bijzonder gerechtshof te Amsterdam heeft de verhuizer Abraham Puls, die in de; bezet tingstijd op grote schaal meubi lair uit Joodse buizen heeft ge haald, tot de doodstraf veroor deeld. Negen hoge Duitse officieren, onder wie de voormalige opperbe velhebber veldmaarschalk Walther von Brauchitsch cn generaal Heinz Guderian, Hitler's voornaamste tankdeskundige, zullen volgens een besluit van de hoofdaanklager van Neurenberg, de Amerikaanse bri- gadegeneraal Telford Taylor, uitge leverd worden aan Dolen. Het offensief van de Chinese communistische tröfepen op de spoorwegen in Mandsjoerpe heeft zich uitgebreid met een aanval op het spoorwegknooppunt Szepingkai bij Moekden. Een hevige strijd woedt in cl* nabijheid van het vliegveld en de westelijke voorsteden van deze stad, die onder voortdurend artille rievuur staat en reeds hevig brandt. De ministers van Financiën en Justitie hebben bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerpen tot de eigendomsovergang op de staat van dc aandelen in het maatschappelijk kapitaal der Nederlandse Bank (dus: nationalisatie) en nieuwe bepalingen in het statuut aer Bank. De ministers zijn van oordeel, dat het gewijzigde karakter van de po sitie der Nederlandse Bank onder de huidige tijdsomstandigheden de nationalisatie wettigt. L>e bank kreeg hoe langer hoe meer het ka rakter van een centrale bank, welke o.m. door het uitgeven van bankbiljetten een deel van de over heidstaak verrichtte. Hieraan werd het streven naar winst, het com merciële element in de taak der bank, vrijwel ondergeschikt ge maakt. De regering acht het billijk dat de staat de gevolgen van een even tuele winstderving moet dragen en deze niet af kan wentelen op par ticuliere aandeelhouders. Het ka rakter der bank vraagt thans in het statuut wettelijke erkenning van het gemeenschaps-element. Het ligt niet in de bedoeling, dat de Nederlandse Bank haat zelfstandigheid verliest en een departementale afdeling wordt, evenmin als haar directie een college van ambtenaren, die onmiddellijk onder de hevelen van de minister van Financiën zouden staan. De directie krijgt daarom, indien zij het met be paalde aanwijzingen van de minister niet eens is, recht van beroep op de Kroon. Geen geld! De regering zal de aandeelhou ders een schadeloosstelling toe kennen. Uitkering daarvan in geld acht zij in de huidige omstandighe den niet aanbevelenswaardig. Z\j wil daarvoor In de plaats stellen inschrijvingen in het JS'/i PCL groot hoek der nationale schuld tot twee maal het nominale bedrag van elk aandeel, omdat zjj een vaste rente- Uitkering van 5 pet. 's jaars billijk acht. Eén der belangrijkste wijzigingen in het statuut is de bepaling, dat de bank tot taak heeft het reguleren van de Nederlandse geldeenheid zo danig als voor 's lands welvaart dienstig is. De ministers zijn van mening, dat de vraag, wélke con crete monetaire maatregelen op een gegeven moment nodig zijn, er één van regeringsbeleid is. Beslis singen op dit punt kunnen niet aan de circulatiebank worden overgela ten. De regering zal haar dan ook daarvoor de nodige aanwijzingen geven. De bank zal toezicht uitoefe nen op het credietwezen. Wet- Sowjet-Russische autoriteiten hebben thans gereageerd op de protesten over de gebeurtenissen in Hongarije: met een in Moskou uitgegeven com muniqué van buitenlandse zaken, op sommige plaatsen „gesteld in termen die zelden in diplomatieke taa! voorkomen" als antwoord aan Engeland en een nota van generaal Swiridof voorzitter van de geallieerde bestuursraad in Hongarije, als antwoord aan de Verenigde Staten. De protesten worden van de hand gewezen, omdat de Sowjet-Unie zich niet in Hongaarse zaken zou hebben gemengd. telijke regeling acht de rege ring niet noodzakelijk. Een gewijzigde bepaling zal lui den: „De (bank-)biljetten zijn op vertoon verwisselbaar", dus niet meer tegen specie, gelijk voorheen. Dit is naar het oordcel van dc mi nister van Financiën geen beletsel eventueel de gouden standaard te herstellen. Rechtsvorro: N.V. De rechtsvorm van de Neder landse Bank blijft de naamloze^ ven nootschap, welke minstens drie en hoogstens vjjf directeuren zal heb ben (thans: een president, een se cretaris en minstens één directeur). Behalve dc president en de secreta ris zullen ook de directeuren, vroe ger benoemd door de aandeelhou ders, voortaan door dc Kroon aan gesteld worden. De bankraad, welke In 1045 was ingesteld, wordt uitgebreid met acht leden. Hjj bestond tot nu toe uit de Koninklijke commissaris (voorzitter) en acht leden, benoemd door <le minister van Financiën. Dc toekomstige samenstelling wordt: Koninklijke commissaris (voorzit ter), vier commissarissen en twaalf leden, benoemd door do Kroon. Deze zullen de verschil lende takken van het bedrijfsleven cn dc arbeiders organisaties vertegenwoordigen, terwijl er ten stutte een financiële deskundige aan wordt toegevoegd, In dit orgaan kan ir. ruime mate van gedachten gewisseld worden over het algemene bankheleid en de aspecten daarvan. Het za! de minister van Financiën van advies dienen voor de richtlijnen van dit beleid. De vier artsendie zullen trachtende kleine prinses Marijke te genezen van de oogafwijking welke kortgeleden, geconstateerd is. V.l.n.r..dr. J. ti. G. Carstens, prof. dr. H. J, M. Weve, dr. Jde Groot en dr. Rob- berts, een Engelse specialist, die voor de2e bijzondere operatie overgekomen is. In Molotofs communiqué wordt gezwegen over liet Britse verzoek om de documenten over de voor geschiedenis van liet aftreden van Nagy in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst der bestuurscommissie ter be schikking te stellen van dc Britse vertegenwoordiger in de geallieer de bestuursraad. Er op wijzende, dat terzake do kwestie Bel a Kovncs en andere deelnemers aan"' een samenzwe ring tegen de republiek te Boeda pest een openhaar rechtsgeding van ruim oen week gevoerd was. er. dat de Britse autoriteiten thans zowel als voorheen in de gelegen heid zijn volledig over dat rechts geding ingelicht te worden, wees Molotof de Britse beschuldigingen van de hand als totaal ongegrond. Hij legde er de nadruk op, dat slinkse methoden, zoals door En geland aan Sowj et-organen in Hongarije toegeschreven, wellicht typisch zijn voor Britse organen, doch geheel en al vreemd aan Sowjet-organen. Dc voormalige minister-president. Ferenc Nagy. van wiens deelneming aan een anti-republikeins complot het be wijs geleverd is, en die naar het buitenland is gevlucht en ontslag genomen heeft, is op democrati sche wijze vervangen door een nieuwe, mmister-presiöent uit de zelfde partij der ktcine boeren, die Dr- Karl Gruber, de Oostenrijk se minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een rede toegegeven, dat hij verantwoordelijk is geweest voor het „uitlekken" van de geheime besprekingen tussen dr. Leopold Figl, de Oostenrijkse kanselier, en Ernst Fischer, de communistische afgevaardigde, dat aanleiding ge worden is tot de politieke crisis, die Dinsdag j.l. begon. „Het was mij niet mogelijk dit voor het volk geheim-te houden", aldus Gruber, dc meerderheid in het parlement bezit Het voorstel, gedaan namens de Brjfse regering, kan daarom niets anders betekenen dan een niemve poging tot interventie in Honga- rije's binnenlandse aangelegpnhe- den en moet beschouwd worden als voortspruitend uit het verlan gen om aan Hongarije do wil van zekere buitenlandse regeringen op te leggen. De Skymaster, die dezer dagen in Virginia (U.S.A.) als vermist werd opgegeven, is totaal vernield op een top van de Blue Ridge Mountains teruggevonden. Geen van de vijftig passagiers heeft de ramp overleefd. Een groot Amerikaans legervlieg tuig, een B 29 is in de Hawks Moun tains verongelukt. De acht inzittenden werden gedood. In Frans indo-China is een Frans toestel ,'neergestort, waardoor tien personen, onder wie vier kinderen, om het leven kwamen. Het Franse kabintt heef: beslo ten, de werkgevers toe te staan zelf de schaal voor productie-toe- slagen aan' hun arbeiders vast te stellen, op voorwaarde, dat. ten eerste, dat de toeslagen geen zes en een halve franc per uur te bo ven gaan; ten tweede, dat zij wor den toegekend naar rato van de meer-productie; ten derde, dat zii geen inflatie veroorzaken. De re gering zal optreden als scheids rechter tussen werkgevers en werknemers. „Dit schip nam ais overval- schip met Nederlandse beman ning deel aan de landing in Normandië op Dinsdag 6 Juni 1944". Dit is <le tekst op een klein koperen plaatje, aange bracht op het schip „Meckten- burg", waarmee Vrjjdag de dagdienst van de scheepvaart maatschappij „Zeeland" ge opend werd. Uit de bij de eerste vaart ge houden redevoering bleek, dat nog niet definitief vast staat of de My. Zeeland haar diensten blijvend zal onderhouden tussen Harwich en. Hoek van Holland ofwel dat de Mij. weer naar Vlissingen zal terugke ren. De beslissing hieromtrent ligt by de regering. Men kon. uit het be sprokene wel beluisteren, dat Vlis singen weinig kans meer maakt en dat men doende is een oplossing te vinden waarbij op de een of andere wijze aan Vlissingen een schade vergoeding, in welke vorm dan ook, gegeven 2al worden. Het zojuist in de vaart gebrachte schip verliet 11 Mei '40 de haven van Vlissingen en nam actief aan verschillende oor logshandelingen deel. Toon het in April 1948 bij de maatschappij Zee land terugkeerde, was het onge schikt om als passagiersschip te dienen en uiterst grondig herstel volgde. Op het ogenblik heeft de Zeeland voor dc dagdienst slechts de beschikking over een schip. Er vinden wekelijks drie afvaarten plaats. De Oranje Nassau vaart nog voorlopig in de nachtdienst, welke tesamen mgt de Engelse spoorwegmaatschappij wordt on. derhouden. Twee andere schepen, de „Koningin Emma" en de „Prin ses Beatrix", die indertijd werden overgenomen door de Britse admi raliteit worden opgeknapt en zul len in December van dit jaar en in April '48 in de dagdienst komen. De „Prinses Juliana" tenslotte, ging in Mei 1940 verloren. De tentoonstelling „Rotterdam Straks" mag zich in zo'n grate be langstelling verheugen, dat de ten toonstellingscommissie heeft beslo ten, om met ingang van deze week, ook des avond gelegenheid te geven tot bezichtiging: voorlopig zal dit al leen kunnen geschieden op Dinsdag en Donderdagavond van 810 uur. Morgen venvacht men de 20.000ste bezoeker, die uit handen van do wnd. directeur, de heer J. C. Ebbinge Wubben, een boekwerk zal ontvan gen. De 27 jarigs D. uit Amsterdam heeft Zaterdag een moordaanslag gepleegd op de verpleegster T.. in de omgeving van het provinciaal ziekenhuis le Santpoort. Het tweetal ontmoette elkaar, waarna een woordenwisseling volgde. De Amsterdammer trok een revolver en lests een schot, dat cellier geen doei trof. Nog tweemaal schoot, hu. maar beide keren ketste het wapen. Tenslotte sloeg D de verpleegster met de revolver op het hoofd, waardoor zij ernstig gewond raakte. Spoedig was de nolïtie van Bloemendaal aanwezig, die de Amsterdammer aanhield en naar het bureau van politie overbracht. De verpleegster is in een ziekenhuis te Haarlem opgenomen. Naar de reden van de moord wordt een onderzoek inge steld. Twee Nederlandse meisjes zijn. zonder een spoor na te laten in het Noorden van Zweden verdwenen. Per advertentie en radio is getracht nadere inlichtingen te verkrijgen. Een lid van de Nederlandse legatie deelde Zaterdagavond aan Ass. Press mede, dat de 25-jarige Ynske Schaap en de 23-jarige Elizabeth Laming op weg waren naar het Noorden van Zweden om daar de broer van de laatstgenoemde te be zoeken. Na per boot te Koeping te zijn aangekomen, begaven zij zich naar Stockholm om de broer te ontmoeten, die echter niet was ver schenen. Zij besloten toen op eigen, gelegenheid naar Munksund, op 2500 3<m van Stockholm gelegen, te gaan waar hij werkt. Dit gebeur de op 30 Mei en het is te begrijpen, dat de legatie zich nu ongerust maakt en de politie heeft gealar meerd. Het is ook mogelijk, dat de beide meisjes ergens werk hebben gevonden, om aldus in het bezit te komen van geld voor het bekosti gen van de réis. Er is iemand bij de legatie geweest, die vertelde, dat hij meent de meisjes 10 dagen geleden gezien te hebben, bloemen verko pend bij Falun. Ernest Bevin, de Britse minis ter van buitenlandse zaken, gaat' Dinsdag naar Parijs om bespre kingen tè voeren met zijn Franse' ambtgenoot, Gc-rges Bidault.' over het Amerikaanse plan voor hulp aan Europa, Het contact in deze zaak is op genomen door Bevin. Frankrijk, heeft bij monde van zijn ambassa deur te Washington om nadere bij zon dorheden over het plan van Marshall verzocht cn heeft te ken nen gegeven, dal het de grootste- belangstelling voor het voorstel, koestert. De Franse regering heeft die, der Sowjet-Unie gevraagd, of zij bereid is haar mening over de projecten van Marshall te zeggen. Officiële kringen in Londen schre ven Engelands goedkeurende hou-: ding voor het plan Marshall san de. volgende redenen toe: 1. Het geloof, dat de beweegreden,; van de Amerikaanse actie was te: verzekeren, dat de Amerikaanse bui-; tenlandse markten niet zouden wor-Y -den afgesneden, Daardoor zou een economische daling in Amerika ont-; staan, die de gehele Wereld, inclgsief Engeland zou treffen. 2. De hoop, dat gecoördineerde" hulp aan Europa dollars voor Enge-', land zou betekenen als de Ameri kaanse lening uitgeput is, zonder de; politieke moeilijkheid om oen. nieti-'; we lening te moeten vragen. De „Observer" berichtte, dat eeni commissie vrh het kabinet, die wor-i stelde met het Engelse voedseün- voervraagstuk reeds haar budget van! 200 millioen pond gehalveerd had,!: een vermindering die door de! schatkist geëist was. Deze handeling' was gedeeltelijk;, gebaseerd op de rede van. Marshall.;1 De Food and Agriculture Orga-? nization of the United Nations; (voedsel- en Janbouworganisatio:; van de verenigde naties} en de In-! ternational Emergency Food! Council (internationalo nood voed-! sclraad) hebben de 52 bij deze or*: ganisaties aangesloten, landen waaronder ook Nederland uit-; genodigd voor een speciale graan-; conferentie, die op 9 Juli a.s. tej P' -rils zn\ worden geopend. bedoeling van deze conferen-j 1. do naties er van in kennis1 te >4. vn' dat da wcreldgraan-j voorr.i en en -productie (inclusief, rijst) in 1917—1918 een waar-; schi.inli.jk groter "tekort zullen op-; leveren dan dn 1916—1947 het ge-; val was, In de conferentie zullen aanbevelingen gegeven worden! aan de regeringen voor de wijzen! en middelen om de grootst moge-.1 lijke voorraden aan te leggen uit; eigen oogst teneinde dc thans; jaarlijks terugkerende moeüijkhe-. den in dc laatste maanden vóór; de nieuwe oogst te ondervangen.1 Zowel dc importerende als expor-j terende landen zijn uitgenodigd. In het stedelijk gebied van ons' land zijn in April z.g.n, aanvullings-; bonkaarten uitgereikt, die voor het geval er in de laatste maanden vóór' dc nieuwe oogst zich tijdelijk nood-, zakelijke verschuivingen zouden.! voordoen in de voedselvoorziening,; dienst zouden moeten doen. Nu het; waarschijnlijker wordt, dat zulke1 moeilijkheden zullen uitblijven, zal. men geneigd zijn, de kaart als waardeloos te beschouwen. Deze op vatting is niet juist. Men beware: de kaart zorgvuldig. Het blijft nog mogelijk, dat ze te eniger tijd zal. worden gebruikt. Op het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken is een overeen komst getekend met betrekking tot< het terugtrekken van Britse troepen uit Italië en het bepalen van hun- status gedurende de 90 dagen vol gende op het van kracht worden van het vredesverdrag met Italië. De overeenkomst is gesloten als - tussen twee souvereine naties op ge--, lijke voet. De Amerikanen bereidend thans een dergelijke overeenkomst! voor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1