Red. en Adm Lange Haven 141, Schiedam Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—-1 losse nummer» 0,09 I Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pl Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker I Dinsdag 17 Juni 1947 Vrij, onverveerd Zevende jaargang, Né, 138 België, Nederland en Luxemburg zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke politiek in verband met generaal Mars halls plan voor economisch herstel van Europa, zo heeft de Belgische regering meegedeeld. De drie regeringen hebben een nota ontworpen die aan de Amerikaanse minister zal worden overgelegd. Naar uit gezaghebbende bron te Parijs wordt vernomen heeft Frank rijk bij de Amerikaanse regering voorstellen ingediend om een aan tal Europese commissies op te rich ten ter bestudering van de speciale vraagstukken, die aan het herstel van Europa in de weg staan, en van hetgeen nodig is om tot een oplos sing in overeenstemming met het voorste! van Marshall te komen. Men neemt aan, dat de Franse re gering op het ogenblik gekant is tegen het bijeen roepen van een alge mene Europese conferentie, omdat ter voorkoming van een Europese catastrophe spoedip resultaten moe ten worden gehoekt. Volgens mededeling van een func tionaris van de Franse Ambassade heeft Bonnet een officieus en voor lopig rapport b?i Marshall inge diend. waarin Frankrijk zijn instem ming betuigt met het plan. Jefferson Caffrev. de Ameri kaanse ambassadeur te Parijs, en Paul Ramadier, de Franse pre mier, hebben Maandag het plan van Marshall en de komende Frans- Britse onderhandelingen besproken. Be vin vertrok vanmiddag, verge zeld van zijn economische adviseur, PAROLOSCOOP Geen Babelistan! ]")E VOORBEREIDING van Brits-Indië's gedaanteverwis seling is in volle gang. Mountbat- ten werkt dag en nacht, maar het. zelfde kan men zeggen van de jongste ordonnans die de verbindin gen onderhoudt tussen de ministe ries der Muzelmannen van de Mo hammedaanse Liga en die van de Congrespartij. Steeds meer deskundiger worden naar New Delhi geroepen om mee te zwoegen aan de economische en aardrijkskundige boedelscheiding: dit blijft voorlopig Engels, dat wordt Pakistan ns, d&t Hindoe- staans; en binnenkort: „en dèt Ra- jistaans", als de vorstendommen nog autonomie weten af te dwin gen voor zichzelf. Pessimisten, en overal ter we reld zitten zij, de eeuwige zwart kijkers, zeggen, dat de deling van India niet in de korte spanne tijds van één jaar te verwezenlijken is, en zij voorspellen, dat het een land vol Babels zal worden; zij geven het reeds de spotnaam van Babelis tan, naar analogie van Pakistan, Hindoes tan en Rajistan. Britse officieren die de grensdia lecten beheersen, studeren op de moeilijkheden die hun te -wachten staan" bij de volksstemmingen in het noordwesten over de vraag bij welk gebied men zich zal aanslui ten. In Bengalen worden alle pro vinciale rijkdommen gein ven tari- seerd tegen de dag dat de grote „toewijzing" geschiedt: dit komt de Pakistanen, dat aan de Hindoes. Er wordt een werk verzet, waar van wij ons, hier, haast geen voor stelling kunnen vormen; maar dui zendmaal liever de overstelpende drukte van thans dan de verlam mende burgeroorlog, die een jaar lang gewoed heeft tussen de Mo hammedanen en de andersgezinden. Van de drukte, het gezwoeg en het heen-en-weer-gehol gaat meer rust uit dan van een van top tot teen uitgerust bezettingsleger, daarom, dat Mountbatten het aantal Britse troepen tot het minimaalste be perkt en ze zo onopvallend mogelijk legert. De verschillende delen van het bi-dominiale India krijgen een eigen grondwet. Pakistan, dat rekening moet houden met een bloeiend oos telijk stuk (bij Calcutta, oost-Ben galen, Sylhet-Assam, e.d.) en een arm westelijk stuk (Pendjab, Sind, Beloedsjistan e.d.), wil wat het eene aan jute en tabak verdient ten goede laten komen aar^ het andere. De erkentelijkheid van beide delen, dat Mountbatten ze betrokken heeft bij de verwerving van een eigen vrijheid, doet Pakistan hoogstwaarschijnlijk in het Britse Gemenebest blijven; Djinnab, de leider der Mohammedanen, is er vóór. En hij brengt Calcutta mee, de rijkste stad van India. Zijn houding doet nu reeds veel Hindoes redeneren: „Als wil net zonder Calcutta moeteji stellen, waarom zouden wij dan op eigen benen gaan staan, als die benen te mager zijn om ons te dragen Al met al biedt India thans een beeld, dat wij graag zouden vermel den als Indonesisch. Weerbericht ZOMERS WEER Weersverwachting, seldiK tot Woensdag avond: Heldere nacht met weinig wind. Mor gen overdag tot ma tig toenemende wlr.d tussen Zuid en Zuid-Oost. Aanvan kelijk overal zonnig weer. Later In het Westen van. het land toenemende be wolking, vooral in de hogere niveaux. Overwegend droog. Iets hogere temperatuur dan vandaag. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur: Luchtdruk 766.9; wind Z.W. 2; temp. 17.7; max. temp. 18.2 (4 20 uur gister middag); min. temp. 13.2 (2.30 uur he denmorgen); weersgesteldheid: bewolkt, 18 Juni: Zon op 4.59 uur, onder 21.42 uur. Nieuwe maan. Waterstanden Rotterdam: le tij 3.37 uur, 2e tij 16.14 uur. Sir Edmond Patch, per vliegtuig naar Parijs en zal weer op tijd in Londen terug zijn in verband met de debatten over buitenlandse zaken. Besprekingen met U.S.S.R.? Engeland zal in de nabije toe komst besprekingen voeren met de Sowjet-TJnie over de conse quenties van het plan van Marshall. Frankrijk en Enge land zullen het initiatief nemen tot deze besprekingen. „Prawda" critiseert Het blad van de Russische com munistische party „Prawda", ty peert het door Marshall naar voren gebrachte plar tot hulpverlening aan Europa als „een copie van het plan van president Truman om met behulp van de dollar politieke pres sie uit te oefenen." Het was een plan „van inmenging in de binnen landse aangelegenheden van an dere landen." De „Prawda" schrijft voorts: „Zodra een land. b.v. Hongarije, zijn regeringslichamen van samenzweer der zuivert, laat Amerika onmid dellijk zijn bazige stem horen". Volgens de „Prawda" was de bowjet-ünie vastbesloten „zich te gen inmenging in binnenlandse aan gelegenheden van kleine nlande door grote mogendheden te verzet ten." Klaarbiykelyk om te pogen de deur te openen voor verdere onder handelingen met de Nederlandse re gering hebben Indonesische autori teiten Maandag uiting gegeven aan hun bereidwilligheid om de stand punten gevat In de tegenvoorstellen van 8 Juni op te geven In ruil voor ieder „beter" voorstel, meldt A.P. vanmiddag uit Batavia. Zij stellen hierbij voorop dat de stichting van de souvereine Ver enigde Staten van Indonesië op 1 Januari'1949 gewaarborgd is. Het advies van de commissie-ge neraal zal vandaag ter kennis van de Nederlandse regering worden gebracht. Aan de republikeinse de- legatiezal mededeling worden ge daan over het standpunt van de commissie-generaal ten aanzien van het republikeinse antwoord. Bootwerkers leggen werk neer Een aantal v bootwerkers in dienst bif de samenwerkende ha venbedrijven te A'dam hebben besloten niet aan 't werk t3 gaan voordat een aantal reeds enige tijd bestaande grieven uit de weg zijn geruimd. Een dezer grieven is. dat de werkweek van Maandag tot Maandag loopt i.p.v. Maandag tot Zaterdag, een andere dax de nachttoeslagen niet op bevredi gende wijze worden uitbetaald. Vleesloze dagen van af heden Het verbod om vlees te serveren in hotels, restaurants of brood fes winkels op Dinsdag en Vrijdag gaat heden in. „Plastic" spoedig puntloos (Van onze Haagse redacteur) Het ligt in de bedoeling binnen komt plastic-regenkleding zonder tex tielpunten in de verkoop te bren gen. Plastic-artikelen echter, waarin een groot percentage textiel is ver werkt, zullen slechts op punten ver krijgbaar zijn. Constructiefout in de Skymaster (Van onze Haagse redacteur) De reeks ongelukken met de Douglas D.C. 4 Skymasters, die de laatste twee weken 150 personen het leven kostte, heeft vooral in Amerika en Zweden ongerustheid gewekt. De commandant van de Amerikaanse luchtmacht heeft on langs opdracht gegeven alle mili taire Skymasters voorlopig buiten dienst te stellen tot een onderzoek naar de constructie zou zijn inge steld. In. Zweden heeft men een on derzoek gelast naar de bouw van het staartstuk van de Skymasters en naar men ons van de zijde van de Nederlandse luchtvaartdienst mededeelt, is inderdaad een van de twee ongelukken, die ongeveer veertien dagen geleden in Amerika gebeurden, het gevolg van een breuk van de hoogte roerpen. Er is echter, zo verzekert men óns, hier geen enkele aan leiding om ie twijfelen aan de luchtwaardigheid van de in Ne derland gebruikte Skymasters, omdat de k!l.M. deze toestel len op grond van de gegevens, welke bij de Luchtvaartdienst ziji*. binnengekomen, aan een onderzoelc heeft onderworpen. Ten overvloede heeft men ech ter extra maatregelen genomen en er is dus niet de minste aan leiding om de Nederlandse toe stellen. uit de vaart te nemen. Intussen hebben do Skymasters waarschijnlijk wel hun langste tijd op de Nederlandse lijnen gevlogen, want als in de loop van dit jaar de aflevering van de D.C. 6 begint, zullen deze nieuwe» vliegtuigen de Skvmasters op de K.L.M.-lijnen ge leidelijk gaan vervangen. RAF zal Helgoland bombarderen Het hoofdkwartier van de Britse marine te Hamburg heeft medege deeld, dat de Royal Air Force bin nenkort Helgoland zal bombarde ren. Bommenwerpers zullen dag en nacht in actie zfjn. Een week voor de operaties zullen beginnen zal te Hamburg een waarschuwing wor den uitgegeven voor de schepen, die tenminste twee zeemyien uit de buurt zullen moeten blijven. Bronislaw Huberman, de wereldberoemde violist, is gisteren plotseling te Corsier sur Vevey (Zwitserland) overleden. Hij werd in 1882 te Czenstochowa bij Warschau geboren en bereikte dus de leeftijd van 65 jaar. Huberman was een leerling van Lotto te Parijs en van de vermaarde violist Joachim te Berlijn. Reeds op jeug dige leeftijd trok hij de aan dacht als „won derkind". Op latere leeftijd trad hij In schier alle lan den ter wereld op. Voordat Hitier aan de macht kwam woonde hij in Berlijn, doch na de nationaal- socialistische staatsgreep bleek het hem als Jood onmo gelijk in Duitsland te biyven leven en werken, dus emigreerde hy. In samenwerking met Toscanini stichtte hij het grote Palestijnse symphonie-orkest, waar vele ver jaagde musici een nieuwe werk kring vonden. Het Nederlandse publiek kent hem qok door talrijke concerten van het Concertgebouworkest, het Residentie-orkest en het Utrechts Stedelijk Orkest. In 1912 verscheen zrjn bekende boek „Aus der Werk- statt des Virtuozen". Acht jaar gevangenisstraf voor Carel Pieck vorderde gisteren de procureur-fiscaal van de Bijzondere Raad van Cassatie, prof. Lange- meyer, na een urenlangpleidooi van mr. C. H. Telders, die wilde aantonen, dat de voormalige direc teur-generaal van Winterhulp Ne derland bfj het aanvaarden en uit oefenen van deze functie niet het oogmerk heeft gehad de vijand te dienen* Documenten verbrand in Berlijn Het is thans gebleken, dat alle belangrijke documenten van het mi nisterie van buitenlandse zaken, die in Mei 1940 door de Duitsers verduisterd werden, verbrand z;jn in het pand Fürst Bismarckstrasse 2 in Berlijn, dat in de nacht van 22 op 23 November 1943 tot de grond toe vernietigd werd by een bom bardement. Arbeid door Duitse particulieren De Bijzondere Raad van Cassatie heeft zyn beslissing gegeven op de vraag of Duitsers, die hier te lande tijdens de bezetting arbeid hebben verricht, die in hun eigen land als normale arbeid zou ajjn te beschou wen geweest, naar Nederlandse rechtsorde al of niet strafbaar zijn. De procureur-fiscaal, prof. mr. Langemeyer, was bij de behande ling van een zaak in cassatie in het belang der wet, op 19 Mei 1.1. tot de conclusie gekomen, dat der gelijke personen niet strafbaar te achten zijn. De bijzondere raad heeft o.m. overwegende, dat de vraag van strafbaarheid afhanke- lyk is van de feitelijke waardering der daden, het beroep verworpen. Binnen enkele weken zal een bon voor 100 gram zuidvruchten (rozij nen of pruimen) voor de groepen bt c en d, kinderen tot 20 jaar, worden aangewezen. De prijs per ons is 2 ct. hoger dan vorig jaar. Er is op het ogenblik een voor raad van 240 ton rozijnen en 120 ton gedroogde pruimen. Voor een algemene verstrekking van smid- vruchten zou minstens 1000 ton be nodigd zijn. Voorts z|jn enkele honderden ton- nen amandelen aangekocht voor de verwerkende bedrijven, zoals bak- r, kers e.d. Waarschijnlijk zullen de Jhr. I an der Goes van A aiers heeft amandelen in Augustus of Septem- Maandagmiddag namens de Inter» |ber worden gedistribueerd. In het parlementaire Unit een krans ae- j algemeen worden de vooruitzichten parlementaire unit een nrans ge iQr de 3mport van zuidvruchten legd bij 't standbeeld van ErasmusJ echter njüt bijzonder gunstig geacht Merendeel vrouwen en meisjes (Van onze Haagse redacteur) Acht- tot negenduizend zgn. „displaced persons" zullen, nadat zu op hun politieke en hygiënische zuiverheid zijn getest door een binnenkort in te stellen Nederlandse selectie-commissie overeenkomstig een Neder landse toezegging aan de Internationale Vluchtelingen Organisatie uit Midden-Europa naar Nederland worden gezonden. Op deze wyze zal Ne derland een bijdrage leveren tot de oplossing van een der problemen, welke Hitier Duitsland aan Europa heeft nagelaten en ook zal aan het werkkrachtenprobleem van Nederland hierdoor worden tegemoetgeko men. hand van de gegevens, welke in de archieven over de D.P.'s aanwezig zijn, op toevte zien,'dat deze ele menten uit het voor Nederland be stemde contingent worden uitge sloten. Doch er zijn nog andere maatstaven, welke voor de gasten van ons land worden aangelegd. Baltische vrouwen De meerderheid van hen, die nog komen er zijn reeds thans 1000 Polen m Nederland tewerkgesteld zal uit vrouwen bestaan. Deze ongeveer 5500.vrouwen cn meisjes, hoofdzakelijk iiit Letland^ en Li- thauen, zullen slechts worden toe gelaten indien zij de handen uit de mouwen kunnen steken. In hoofd zaak zullen zij in ziekenhuizen en later in grote gezinnen tewerk worden gesteld, terwijl weer andere voor de textiel- en confectie- industrie worden aangewezen. De mannen zullen in de metaal n ij ver-'- heid en in de industrieën, welke in hoofdzaak voor de export werken, worden opgenomen, van de aan vang af zal men hen door het systeem van werkvergunningen on der contróle van de arbeidsbureaux houden. Voor zover dit noodzakelijk is zullen deze D.P.'s hier in kampen worden ondergebracht en in ver band hiermede heeft Nederland de voorwaarde gesteld, dat slechts on- gehuwden worden toegelaten. Canada: het beloofde land Politieke selectie noodzakelijk Nog steeds zyn honderdduizenden slaahtoffers van de Nazi-terreur in de vluchtelingenkampen van Mid den-Europa. Dc meesten ..zullen nimmer naar hun vroegere woon plaatsen kunnen terugkeren, omdat, aie woonplaatsen niet meer bestaan of omdat zij voor hen niet meer toegankelijk zijn. Hoewel het uiter aard onjuist zou zijn te beweren, dat de Letten en Polen en andere Oost-Europeanen, die onder de nieuwe politieke verhoudingen in Oost-Europa niet naar hun vader land willen of kunnen terugkeren, alle fascisten zijn, lijdt het geen twijfel, dat deze elementen toch on der de D.P.'s ruim vertegenwoor digd zyn. Het zal dan ook een voor name taak van de Nederlandse se lectie-commissie zijn om er aan de Gemeentepersoneel wil hoger salaris Herziening op 'korte termijn (Van onze Haagse 'edacteur) In de op Zaterdag te Den Haag gehouden ledenvergadering van de afdeling Zuid-HoHHanrl van de Ne derlandse Bond van Gemeen te-amb tenaren bleek, dat de aanwezigen eenstemmig van oordeel warert, dat de bestaande verhouding tussen prijzen en salarissen van het ge meentepersoneel op korte termijn herziening behoeft. Besloten werd in de bintengewone algemene leden vergadering. welke Zaterdag te Utrecht oj verzoek van de drie Noordelijke provinciale afdeliugen wordt gehouden, een mulio voor te stellen, waarbij het hoofdbestuur zal worden opgedragen deze dringmdo kwestie met kracht en op de kortst mogelijke termijn ter,hand te ne men. Veto van Tramam President Truman heeft zijn veto uitgesproken over een wetsvoorstel, dat door het Congres reeds is goed gekeurd en een verlaging der belas tingen beoogt van 4 milliard dollar. Dit is het eerste veto, dat Truman heeft uitgesproken over een maatre gel, die door het door de republi keinen beheerste Congres is goedge keurd. Truman zeide. dat het wets voorstel dubieuze voordelen bood ten koste van een gezonde belasting- politiek. Bovendien, aldus Tfuman, „moeten wij nog steeds grote ver plichtingen tengevolge van de oor log nakomen". Het Congres zal vandaag het wets voorstel nogmaals behandelen. Het is echter niet zeker, of de republi keinen in staat zullen zijn, zich te verzekeren van de twee-derde-meer derheid in beide Kamers, die nodig is om het veto van Truman te niet te doen. Het communistische lid van de Italiaanse constituerende Vergade ring, Scoccimarro, die minister van financiën was in het tweede kabi net-De Gasperi, heeft tijdens het debat over het regeringsprogram verklaard, dat zijn partij de .„poli tieke stabiliteit" niet in gevaar zal brengen. Uit alle provincies Vanmorgen hebben ca. 1000 Ne derlandse boeren zich ingescheept, voor hun emigratie naar Canada. In de loodsen van de HollandAmerika Lijn, aan dc Wilhelminakade te Rot terdam, heerste dc gezellige drukte, die by het vertrek van schepen naar Amerika gebruikelijk is. maar nu verleenden kleurige klederdrachten en een mengeling van allerlei dia lecten er wel een bijzonder tintje aan. Uit alle provincies Om acht uur al kwamen de eer sten zich melden. Het werden er meer en meer en omstreeks tien uur was het een onafgebroken stroom taxi's, vrautauto's en touringcars, die voor de deuren van het passage kantoor van de H.A.L. stilhielden en glunderende boeren, boerinnen en kroost, op hun Paasbest uitgedost, afleverden. De gebruikelijke formaliteiten le verden weinig moeilijkheden op. De douanebeambten deden rustig hun werk en doorzochten de soms kolossale koffers met dezelfde rou tine als anders. Dc emigranten ston den er bij, of ze hun leven niets an ders gedaan hadden dan reizen naar Amerika ondernemen, maar de fa milieleden en andere getrouwen, die meegekomen waren, om nog een laatste vaarwel toe te wuiven, zorg den er wel voor, dat de stemming lichtelijk nerveus was. Er Is goed gezorgd De heer Halfweg van de passage- afdeling van de H.A.L. vertelde ons, dat precies 1050 personen de reis meemaken. Daarvan zijn 44 man le den van de bemanning van een nieuwe boot van de K.N.S.M., die in Amerika wordt gehaald cn er gaan ook 70 Canadese bruidies mee. De reis naar Montreal, die een dag of tien zal duren, wordt gemaakt met het S.S. Waterman, een troepen- transportschip, dat eigendom is van de Nederlandse regering, maar dat voor deze gelegenheid is uitge leend aan de stichting Landverhui zing NederlandCanada. De aeco- modatie aan boord is zo goed'moge lijk verzorgd. Men slaapt in stan- dies, eenvoudig, maar goed. Aan het eten zal bijzondere zorg worden besteed en ook aan ontspanning is gedacht. Of de reis aangenaam zal zijn hangt natuurlijk af van het weer, maar men doet, wat onder de gegeven omstandigheden mogelijk Voor onze kinderen De emigranten komen uit alle streken van het land. Wij hebben er gesproken uit Friesland en Zeeuws- Vlaanderen, uit Zwijndrecht en Amsterdams kunstschilder gaat „op jacht" Diergaarde Blijdorp heeft de Am sterdamse kunstschilder E. J. Lig- telijn bereid gevonden tijdens zijn verblijf in Wcst-Indië een collectie dieren en planten te verzamelen ten behoeve van ons dierenpark. De di rectie van de Diergaarde hoopt op deze wijze in het bezit te komen o.m. van enkele Tapirs, Panthers, Prairie-wolven en Flamingo's. Laatstgenoemde dieren leven vooral op dc kleine We^t-Indische eilanden. De heer Ligtelijn vertrekt in op dracht van het Indisch Instituut in Amsterdam waarvoor hij een dio rama van 24 M2 zal schilderen voorstellende de bedrijven der B.P. M. aan het Schottegat op Curasao. Behalve studies voor dit diorama zal hij studies en schetsen op deze reis vervaardigen, die het Neder landse publiek straks een goed beeld zullen kunnen geven van dit zo belangrijk geworden eiland. De heer Ligtelijn was reeds eerder enige jaren in Centraal-Amcrika, waar hij o.a. een expeditie naar het binnenland van Suriname mee maakte. Bij zijn „jacht" op dieren zal dc kunstschilder de volle mede werking hebben van de gouverneurs Chaplin antwoordt Charley Chaplin heeft ie Hol lywood commentaar geleverd op de woorden-van afgevaardigde Rankindie hem uit Amerika wilde laten zetten. De acteur zei: „Dit is de gebruikelijke tac- Hek der fascisten om de vrijheid van spreken en de vrijheid van de film te onderdrukken. Mijn film Monsieur Verdouxis uit gesproken pacifistisch en het wil mij voorkomen dat dit de be langrijkste reden voor Rankin's ongerustheid is". Edward G. Robinsonbekend o.a. uit de film „De Vrouw in het Vensteren de schrijfster Dorothy Parker zijn gedagvaard om voor de commissie voor on Amerikaanse activiteit ie ver schijnen. Zij worden beschuldigd van communistische activiteit in Hollywood, aldus meldt de New York Daily News. Wallace stelt voor Big Three bijeen te roepen Henry Wallace, de voormalige vice- president der U.S.A., heeft !.1 een te Washington gehouden redevoering er bij president Truman. en Marshall op aangedrongen om Stalin en Molotof op een conferentie te Berlijn uit te no digen. Hij stelde deze conferentie voor als eerste stap in de richting van een politiek, die tot doel heeft om het be reiken van overeenkomst tussen Ameri ka en Sowjct-TJnie voorrang te verle nen bo\cn de vredesregelingen met Duitsland en Oostenrijk. van de West terwijl de K.N.S.M. heeft toegezegd het vervoer van de dieren gratis te verzorgen. Dit laat ste was voor de oorlog usance bij de scheepvaar t maatschappij en, maar nadien er doorgaans geen plaats voer de dieren. Nu Indonesië als dieren-leveran cier voorlopig is uitgeschakeld, schijnt vooral Suriname belangrijk te worden voor de import. Maan dag heeft diergaarde Blijdorp een transport ontvangen van 5-boa- constrictors een wild zwijn en en kele hoenders: 29 Juni wordt we derom een transport verwacht. De volgende maand zullen hier waar schijnlijk zes Flamingo's arriveren, die aangekocht zijn van de Dieren tuin van Zürich. De diergaarde hoopt het aantal hiervan tot cifca 30 te kunnen opvoeren. Ongetwij feld zullen de sierlijke, fraaigekleur- de dieren een grote aenvinst blij ken voor ons dierenpark. Noord-Holland. Een boerin uit Bar- neveld die met haar zeven kinde ren stond te wachten, tot haar man. de papieren in orde had gemaakt, vertelde: „Oh ja, 't is natuurlijk een hele onderneming. Maar voor ons zit er hier in Holland niet zoveel muziek meer in. Mijn man en drie van m'n jongens gaan werken op een suikerbietenfarm ergens in het hartje van Canada. Het zal hard werken worden, maar we hopen op een goede toekomst. En is het niet voor ons, dan voor onze kinderen, zullen we hopen. En zeven paar ver wachtingsvolle heldere ogen kijken, ons aan. „Good luck, lui! hou Hol lands naam hoog en maak er het beste van!" Per boot van de H.A.L. werden de reizigers naar dc Merwehaven ge bracht, waar de Waterman lag ge meerd. Het vertrek zou vanavond omstreeks zes uur plaats vinden. Zeeliedenstaking in USA funest voor Engeland Zevenhonderd schepen liggen vast in de Amerikaanse havens door de zeelieden staking. Volgens Amerikaanse ambtenaren, die be last zyn met de zorg voor graan- en steenkool voorraden voor het buitenland, kon de staking niet op ongelegener tijd begonnen zOn. I)oor deze staking zou Groot-Brit-„ tannics hoop, om nog voor de ko mende winter Amerikaanse steen kool in voorraad te krijgen, wel eens' in rook kunnen vervliegen. De Amerikaanse onderminister van arbeid, John Gibson, heeft op nieuw vertegenwoordigers van re ders en zeelieden voor een confe rentie uitgenodigd. Joseph Curran, de voorzitter van de vakvereniging van zeelieden, heeft verklaard, dat de staking, die Zondagnacht door hem is geproclameerd, zich zal uit breiden, wanneer aan de eisen van dc vakvereniging betreffende ar beidscontracten niet tegemoet ge komen zou worden, en dan binnen enkele dagen een 1150 schepen zou treffen. Vergaderingen van de oppositie verstoord Deszo Sulyok, leider van de Hon gaarse vrijheidspartij, die Hon garije verleden weck een politie staat heeft genoemd, heeft aan Laszlo Rajk, minister van binnen landse zaken, beloofd niet meer in het openbaar te zullen spreken, voordat de minLtcr rijn houding cn die van dc communistische poli tie ten opzichte van de bijeenkom sten cn de organisatie der vrij heidspartij heeft 1 aald. Op een bijeenkomst van de vrij heidspartij te Szcged, waar Sulyok in gevolge zijn belofte niet gesproken heeft, is het tot botsingen gekomen. De politie moest tusse.. beid* komen. Verscheidene personen werden gé- wond. N, In een vergadering van de Vrijheids partij tc Boedapest begonnen tijdens een rede van de vice-voorritter der par tij, tegenstanders met rotte eieren te gooien. Er ontstond een schermutseling van man tegen man. Stoelen werden als wapens gebruikt en binnen vijf minu ten was de zaal eenage. De ruiten waren kapt* cn dc zaal Lg bezaaid met ka, otte stoelen —i gewonden. Na aankomst van de politie werd de strijd buiten voortgezet en werd het balkon van het hoofdkwartier der vrijheidspar tij het mikpunt voor dc rotte eieren. Eerst na een uur slaagde de politie er in het plein te ontruimen. 99 99 Het Roode Kruis kan geen Nederlanders onverschillig laten. Wie niet' geneigd zou zyn uit andere hoofde daarvoor belangstelling to tonen heeft alleen al verplichtingen tot dankbaarheid en interesse op grond van het Zweedse wittebrood, dat on3 in de donkerste dagen van de hongerwinter het leed kwam verzachten. De vereniging „Het Nederlandse Roode Kruis" zal op 19 Juli 80 jaar bestaan en men hoopt dit op groter schaal te vieren dan by het 75-jarig jubileum in oorlogstyd xnogelyk was. GROTE KINDERSTERFTE IN FRANKRIJK Jaarlijks sterven ongeveer 100.000 kinderen in Frankrijk aan dodelijke- ziekten, tengevolge van de oorlog, bezetting, sociale en economische toestanden, aldus heeft professor Lesne op de Académie de Médicine te Parijs medegedeeld. INTERNATIONALE LUTHERSE CONFERENTIE STOCKHOLM. De Lutherse Wereldbond (Lutheran World Fe deration) houdt van 30 Juni tot 6 Juli een internationale conferentie in Lund, waar ruim 500 afgevaar digden, uit niet minder dan 21 lan den aanwezig hopen te zyn. Het ge meenschappelijk onderwerp voor de fehele conferentie is: „De Lutherse erk in de wereld van vandaag". Film over Florence Nightingale Koning Willem HC heeft de stoot gegeven voor de oprichting en se dert dien is dc band met het Oran jehuis zeer nauw gebleven tot in het heden toe, waarin prinses Ju liana niet alleen in naam voorzit ster is, maar ook een werkzaam aandeel neemt in dc veel omvatten de arbeid. zy zal dan ook de officiële opening verrichten van de bei de Roode Kruis-dagen, die op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 Juni worden gehouden op de Gouds- berg te Lunteren, een naam met een onaangename klank, maar die een uitstekend gele gen en prachtig terrein aan duidt. Daar zullen gedurende deze bei de dagen wedstrijden worden ge houden op E.H.B.O.- en transport gebied, waaraan vertegenwoordi gers van de provinciale afdelingen en de grote steden zullen deelne men. Daar wordt op Vrydag, als om half vier de officiële opening heeft plaats gehad ook een demon stratie van hulpverlening op grote schaal met transportcolonnes en ambulances gegeven. Maar ook op andere wijze wordt van het werk getuigd, 's Avonds wordt een Florence Nlghtingale- film vertoond. Aan het einde zal zjj als het ware uit het doek stap pen, om deel te nemen aan een openluchtspel, dat do strijd tussen oorlog cn vrede verbeeldt en dat de geboorte van het Roode Kruis In herinnering brengt. Wedstrijden Zaterdagmorgen worden wed strijden gehouden tussen vrouwelij ke hulpteams, waaronder ook één. uit België met welk land reeds een zekere vorm van samenwerking in de hulpverlening verkregen is, die men ook hoopt uit te breiden tot het Frans-Belgische gebied. De vertegenwoordigers van de besturen en transportcolonnes en de deelnemers aan de wedstrijden zullen worden ondergebracht in twee-grote tentenkampen, een Flo rence Nightingale-kamp voor de dames en een Dunant-kamp voor de heren. Ook vertegenwoordigers van de Liga van Roode Kruisver enigingen en van het Internationale Comité te Genève zullen deze her denkingsdagen bijwonen. En ten-* slotte heeft op 28 Juni in het Kur- haus te Scheveningen een gala-con cert plaats, waar door het Amster damse Concertgebouworchest onder leiding van Eduard van Beinum een toepasselijk programma zal worden uitgevoerd. tel. 69300 n v *s* -/ HET ROTTERDAMSCH PAROOL Kleine Drie" zenden nota aan generaal Marshall Gemeenschappelijke politiek voor economisch herstel Ook Frankrijk heeft voorstellen Republiek wil weer praten C Bronislaw Huberman overleden Weer acht jaar voor Pieck Zuidvruchten voor groepen B, C en D Nederland tehuis voor 8000 verplaatste personen Duizend boeren ondernemen de reis van hun leven Diergaarde Blijdorp krijgt dieren uit de West 1 MMla» Dészo Sulyok zal niet spreken Rode Kruis bestaat tachtig jaar Grote feesten te Lunteren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1