HET ROTTERDAMSCH PAROOL Advies van de commissie-generaal naar Den Haag Geen geweld in Indonesië Meer recht voor gemeenten bij wederopbouw Vermiste Nederlanders voor liet merendeel omgekomen Parool-lezers gaan varen Gooi geen roet iri het eten! Vrij, onverveerd REPUBLIKEINS ANTWOORD ONAANVAARDBAAR GEACHT Brief aan delegatie der Republiek PAROLOSCOOP Zeeliedenstaking breidt zich uit Havenarbeiders staken in Antwerpen NVV dringt aan: Tekst van Linggadjati naar veiligheidsraad Maniak vermoordde zeventien vrouwen Tweede Kamer wenst: Spaarregeling nu aan de orde Weerbericht .Enquête naar het Londens beleid? K.L.M. gaat op Berlijn vliegen Gaan kruideniers staken? Wetsontwerp om hen als overleden te beschouwen in de maak Clay bereid tot onderhandelen Kranten worden niet kleiner Regering waardeert taak der pers Sit-downstaking van havenarbeiders? v. d. Hoogtprijs toegekend Zondag22 en 29 Juni extra boten Bevin en Bidault confereren Hongaars premier is het niet eens met zijn minister Intrede ds. v. d. Sas te Pernis Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—losse nummer* 0,09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Woensdag 18 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 139 Het advies van de Commissie-Generaal over de antwoord nota van de Republiek Indonesia is naar Den Haag verzonden. Waarschijnlijk zal het kabinet morgenochtend in een bijzondere zitting bijeenkomen ter bespreking van dit advies. Hij verklaarde, dat hij geen reden voor oorlog in Indonesië zag en het Nederlandse pessimisme niet be greep. Hij zei: „Er is nog steeds tijd voor onderhandelingen op basis van de nota-wisseling". Aan het advies van de C. G. is een critische ontleding van de repu blikeinse antwoord-nota voorafge gaan, die Maandag reeds in Den Haag is ontvangen. Zowel een brief, die de c.-g. aan de Indonesische de legatie heeft gericht, en waarin de rupubïiekeinse nota „onaanvaard baar" wordt genoemd, als de analyse van de nota zijn in volko men overeenstemming tussen de drie leden der C. G. tot stand geko men. Over het advies aan de rege ring schenen de meningen verdeeld te zjjn gweest, over de inhoud is echter nog niets bekend. Malino-adviezen De adviezen van de regeringen van Oost-lndonesië en West-Borneo, die eveneens gereed zijn gekomen, zuilen door bemiddeling van de commissie-generaal aan de Neder landse regering ter kennis worden gebracht. Deze adviezen stroken volledig met de slotsom van de com missie-generaal. Sjdhrir is heden te Batavia gear riveerd om besprekingen te voeren met verschillende vertegenwoordi gers van buitenlandse regeringen. Dollarbloedtransfustc? UROPA is er ellendig aan toe. A-Maar het is nog lang met ver loren, want Europa vertoont nog veel mogelijkheden voor levensvat baarheid. Wie is echter de dokter die Europa kan genezen, en waarmede is het te genezen? Marshall, de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, wenst niet langer over dit probleem te fi losoferen, doch practisch in te grij pen op korte - termijn. Hij heelt voorgesteld een enorme dollar bloedtransfusie op het arme, uttgc- «teerde Europa toe te passen, en hij stuurt een zijner hoofdassistenten, Clayton, naar Den Haag, Brussel, Bern, enz. om te horen hoe men er over denkt. Clayton behoeft niet eens te ko men, want het enthousiasme waar mede Marshalls voorstel overal be groot wordt, is hem reeds tege moet gesprongen de Oceaan over. Welke dosis heeft Europa nodig, om van liggend, strompelend pa tiënt te worden?; naar schatting 6 milliard dollar in de eerstkomende drie jaar. „Welnu dan", heeft men te Pa rijs verklaard, „dan hebben we im mers geen keus! Toehappen, hoe eer hoe beter! Laat ieder zijn ver langlijst specificeren, en dan „the dd total" per radio naar Washington. Moge Amerika ons volstoppen met Amerikaanse dol lars, opdat wij daarmede Ameri kaanse goederen kunnen aanschaf fen en ze met Amerikaanse dollars kunnen betalen!" ■De economische commissie der VN wil Marshall gaarne helpen zijn steunplan ten uitvoer te brengen. De wereldbank dito. Liever vandaag dan morgen. En allemaal gezamenlyk gehol pen worden zal goedkoper zijn dan stuk voor stuk uit het moeras ge trokken te worden. Commissies zullen als paddestoe len uit de grond schieten: commis sies voor vervoer, commissie voor landbouwnoden, commissies voor staal-honger, commissies voor steenkool-verdeling, commissies voor het vaststellen van de oorza ken van alle ellende België, Nederland en Luxemburg, 18 A 20 millioen noordwesterlingen, gaan reeds verder dan tolkwesties regelen, zij marcheren al voorop en ro.epen tot Marianne en John Buil: „sluit U aan, dan zijn wij reeds met honderd millioen West-Europeanen die Marshalls hulp zullen omtove ren in een herstel". Maar John Bull en Marianne we ten, dat ook Moskou moet mee doen, en laat nu Moskou juist erg stroef doen,daar het Amerika wantrouwt. Moiotof komt bij Bi- dault (Fra.) praten en zijn lijfbla den achten, nu reeds, Marshalls plan „te continentaal. Rusland vreest Amerikaanse dollarwelda digheid, die als manna uit do hemel komt vallen. Of men op politieke dan wel op financiële wyze aan Uncle Sams zegekar wordt gebon denBe USSR blijven er liever koud van!" En de voormalige vijanden? En de bezette gebieden? Want die zijn geen lid van de VN. „Betrek ze er ook in!", juichen Paryse bladen, j,öf redding voor al lemaal, öfen dan staat 't er weer, dat Europa zelfmoord pleegt, als het Marshalls aanbod niet met beide handen, en met hart en ziel aanvaardt De zcelieöenstakïng in de Ver enigde Staten heeft zich uitgebreid tot, dc Westkust. De Amerikaanse spoorwegen zullen geen goederen meer vervoeren, die bestemd z\jn voor de havens. De aanvoer van steenkool naar de ultvoerhavens is geheel stop gezet. Vermoedelijk zal een hoge func tionaris van de Amerikaanse rege ring een direct beroep op de zee lieden doen om schepen met be langrijke ladingen voor de opbouw en het herstel van Europa onge moeid hun weg te laten gaan, in dien de plaatselijke zeeliedensta- king in Amerika af geheel zou wor den Verleden jaar heeft een soort gelijk geval zich voorgedaan, toen tijdens een totale zeeliedenstaking schepen met toewijzingen van de UNRRA naar plaatsen mochten varen, waar hulp dringend nodig was. Men voorziet te Washington twee mogelijke gevolgen van een even- Luele volledige zeeliedenstaking: 1. Verdere vertraging in het uit voeren van het plan tot het ver strekken van 3,5 millioen dollar Voor hulpverlening ter vervanging van de UNRRA en van de 400 mil lioen dollar voor Griekenland en Turkije. 2. Op het uitschakelen van Amerikaanse hulpverlening zouden politieke reacties in Europa kunnen volgen, nu er juist onderhandelin gen plaats hebben over het plan van Marshall, Van de zeventienduizend Ant werpse havenarbeiders zijn heden morgen elf duizend in staking ge gaan. „Er is thans alle aanleiditt/f om nog eens dutdel'jk uit te spreken, dat elk openlijk of verkapt drijven naar of dreigen met geweld slechts onheil over de volken van Nederland en In donesië kan brengen, terwijl men dc kans op een blijvende samenwerkin; daardoor definitief verstoort. Het zou beschamend en voor beide volken een onherstelbare ramp zijn indien bet onmogelijk mocht blijken op korte termijn tot overeenstemming te geraken." Aldus het N.V.V.-bestuur in een tommuniqué, dat het Dinsdag publi ceerde. De Nederlandse 'regering heeft de tekst van de overeenkomst van Linggadjati aan de veiligheidsraad ter kennisneming aangeboden, be nevens 10 bijlagen, waarin de cor respondentie vervalt is van de com missie-generaal en de Indonesische vertegenwoordigers. Het stadie Macon in het Franse departement Saone et Loire ver keert in opschudding sinds bekend Is geworden, dat de politie jacht maakt op een maniak, die inde loop van de laatste drie jaren de dnod van zeventien in het plaatse lijk ziekenhuis verpleegde vrouwen veroorzaakt zou hebben. Het personeel van het ziekenhuis is aan een streng verhoor onder worpen, in het bijzonder degenen, die aanwezig waren bij de gynaeco logische operaties, die aan de mys terieuze zeventien sterfgevallen voorafgingen. Men vermoedt, dat de dood van de zeventien slacht offers is veroorzaakt door toevoe ging van gifstoffen aan de bij deze operaties gebruikte medicamenten. {Van onze parlementaire redacteur) Bet is een algemene grief van de gemeenten, dat b\j de wederopbouw de regering te veel handelt bU hen, over hen en zonder hen. Op de be kende vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Nymegen is de ontevredenheid over deze gang van zaken krachtig tot uiting gekomen- Minister Neher heeft, toen hij als Minister van Weder opbouw eri Volkshuisvesting In functie trad, de bezwaren tegen de centrale uitvoering van de wederopbouw in hoofdzaak onderschreven, doch in het wetsontwerp, dat de vergoeding van onteigende onroerende goederen regelt, was daar naar de mening van verschillende Kamerleden nog niet veel van te bemerken. Omdat ook gemeentegronden met instemming van B. en W. voor deze vergoeding kunnen worden bestemd kwam de heer Ten Hagen (Ar beid) er tegen op, dat dit zou ge schieden met uitschakeling van de gemeenteraad. Minister Neher verdedigde dit wetsontwerp met weinig overtui ging. ^Hy orobeerde olie op de gol ven te werpen door de verklaring, dat het wetsontwerp "gereed is dat het Besluit E 67 zal vervangen, waarop de vergaande bevoegdheden van het College van Commissaris sen van de Wederopbouw steunen. Maar dat het wetsontwerp tot al gehele regeling van de wederop bouw nog niet gereed is, weet hjj aan de Ingewikkeldheid der mate rie. Intussen is het' contact tussen regering en gemeenten bü de we- */ft Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. Meest zwaar bewolkt met vooral in de avond en nacht regenbuien, ge paard gaande met on weer. Matige wind uit Zuid-Westelijke richtin gen. Lagere temperatu ren dan vandaag. 19 Juni: Zon op 4.53 uur, onder 21.43 uur. Waterstanden "Rotterdam: le tij 4227 uur, 2 e tij 16.59 uur. Mr. dr. M. van der Goes van Naters, leider van de Tweede Kamer-fractie van de Partij van de Arbeid, heeft schriftelijk voorgesteld een enquête te hou den naar de gebeutcnissen. ver band houdend met de Duitse inval in Nederland en bet rege ringsbeleid der kabinetten De Geer en Gerbrand^ te Londen. De K.L.M. zal met ingang van 25 Juli, naar United Press meldt, twee maal per week retourvluchten tussen Amsterdam en Berlijn ma ken. In de toestemming, die de K.L.M. heeft gekregen, ziet men een teken voor de openstelling van Ber lijn voor het internationaal verkeer. De lijn, die aansluiting geeft op de reeds bestaande verbinding Amster damRio de Janeiro, stelt Zuid- Amerika in staat binnen 3 dagen Berlijn te bereiken, waarbij onder weg Lissabon en Amsterdam wor den aangedaan. der op bouw veel beter geworden, al dus de minister. De Kamer nam echter het zekere voor het onzekere door met 67 tegen 5 stemmen een amendement van de heer Ten Hagen te aanvaarden, waardoor de medewerking van de gemeenteraad by het over dragen van gemeentegrond als vergoeding voor onteigening vereist wordt. Een ander amendement van dit Kamerlid, waardoor onder onroe rend goed ook de zakelijke rechten op onroerend goed worden begre pen, nam de Minister over, even als een amendement van de heer A nd r i e a s en (K.V.F.waardoor de wet vervalt op 1 Juli 1948. Het wetsontwerp werd zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Colorado-kever Hetzelfde geschiedde met het wetsontwerp tot bestrijding van de coloradokever, dat algemene in stemming vond. Minister Mans- holt wees dc door enkele Kamer leden geopperde gedachte krachtig af, dat dc coloradokever o.a. door Engeland als voorwendsel wordt aangegrepen om de Nederlandse groenten- en fruitlmport tegen te gaan. De suggestie van de heer Borst (C.P.N.) om in het Tol- unlc-verdrag met België de bestrij ding van de coloradokever bindend voor te schrijven, ging de minister te ver. Ook het wetsontwerp tot goed keuring van het Statuut van de In ternationale Vluchtelingenorganisa tie, die zich in hoofdzaak het lot aantrekt van de z.g. verplaatste personen", vond een goed «onthaal. Dit was In veel mindere mate het geval met de door minister Licf- tinek voorgestelde spaarregeling, waarvan de behandeling vandaag wordt voortgezet. Honderden kruideniers uit het ge hele land hebben gisteren te En schede geprotesteerd tegen de prij zenpolitiek der regering. Zij eisen een verhoging van de winstmarge van 17% op 20%. Mochten de onder handelingen, die de bestuurders der organisaties met de minister van Economische Zaken voeren, misluk ken,, dan zullen de kruideniers niet voor staking terugschrikken. MEVROUW IE RON, ex-filmster, thans dc echtgenote ran de Argen tijnse dictator. hc70ckt op het ogenblik, ais goodwill-ambassadrice, generaal Franco Zij had ook het plan een bezoek aan Parijs en Loa der te brengenmaar de Fransen hebben haar doen veten, dat zij op bet bezoek van een dictators» vrouw geen prijs stellen. In Londen wordt nog beraadslaagd of men me vrouw l'cron tot de koning toegang kan verlenen. Dc foto toont me vrouw Peron tijdens haar bezoek aan Avila (Van onze Haagse redacteur) Binnen zeer korte tjjd is dc in diening van een wetsontwerp te verwachten, dat hel mogelijk zal "maken in dc oorlog vermiste Neder landers, wier overlijden met zeker heid kan worden aangenomen, als overleden in de bevolkingsregisters tc doen opnemen. Daartoe zal een wjjziging van liet burgerlijk wet boek worden \oorgesteid. Tevens wordt daarbij voorgesteld een wet telijke procedure, waardoor kan worden uitgemaakt, welke onrus ten tot deze categorie kunnen wor den gerekend. De minister van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat van de 135.000 Nederlanders, die thans Het transito verkeer Generaal Clay, de opperbevelheb ber van' de Amerikaanse, zone in Duitsland heeft, naar Ass. Press lilt Washington meldt, het Ameri kaanse departement van Buiten landse Zaken medegedeeld, dat hij bereid Is onderhandelingen ann te knopen met do Nederlandse en Bel gische regeringen over oen overeen komst voor een aantal Amerikaanse verzendingen voor Duitsland via Rotterdam en Antwerpen. Men verwacht, dat generaal Clay binnen 24 uur instructie zal ont vangen om zo spoedig mogelijk vertegenwoordigers naar Den Haag en Brussel te zenden. De Neder landse en Belgische regeringen hebben aangeboden alle extra uit gaven te bekostigen, die voort vloeien uit het gebruik van hun ha vens. Functionarissen van de Amerikaanse regering hopen, dat de overeenkomst binnen enkele we ken haar beslag zal krijgen. Het gaat hier om verzendingen van 150.000 200.000 ton. Voorlopig on onder voorbe houd van een. regelmatige aan voer kan de paptervoorziening der dagbladpers op het huidige niveau gehandhaafd worden. Aldus heeft de minister-president geantwoord op vragen, die het Tweede Kamerlid Vorrink hem over deze moeilijkheden bij de papier- voorziening had gesteld. Hij zegt van oordcel te zijn dat aan een zo ruim mogelijke vóórlichting door middel-van de, dagbladpers eer» grote betekenis moet worden toege kend cn dat dc noodgedwongen be perkte omvang der bladen aan de pers bij dejuis - vervulling van haar voorlichtende taak zware eisen stelt. Onder volledige erkenning van dc taak der dagbladpers met betrek king tot de geestelijke volksgezind heid en verdediging van dc demo cratische beginselen, en van de bij zondere plaats, welke dienovereen komstig de papiervoorziening in het bch oef tens ch erna van ons volk ver dient, merkt dr. Beel op, dat noch tans ook bij de materiële behoeften- voorziening van ons volk bepaalde minima gelden, die in acht genomen moeten worden, zelfs indien in ver band hiermee de papiervoorzienmg enige vermindering zou moeten on dergaan. De 1500 Amsterdamse bootwer kers bijna allen georganiseerd jn de E.V.C. hebben besloten hun staking voort tc zetten. Ai ie vaste havenarbeiders zijn door de E.V.C. opgeroepen morgen. Don derdag, een sit-down staking van twee uur te organiseren. In de haven is de toestand rus tig. ongeregeldheden kwamen niet voor. De schepen vertrokken tot heden ook op de normale, vast gestelde tijden. nog worden vermist, van omtrent 99.000 wel vast staat dat zij zijn omgekomen. Zij zijn naar de Duitse vernietigingskampen gezonden en ook dc regering is er thans van overtuigd, dat omtrent hun lot geen onzekerheid meer overblijft.. Deze zekerheid, welke voor de regering thans bestaat, is er op dit moment echter nog geenszins voor de amb tenaren van de Burgerlijke Stand. Naar aanleiding van oen afwijzend arrest van de I-Iooge Raad van enige maanden geleden was er zelfs een einde gekomen aan dc behan deling door de rechtbank van de verzoeken van nabestaanden om die vermisten, omtrent wier lot het Rode Kruis zekerheid had, in de be volkingsregisters als overleden op te nemen.Talloze nabestaanden, voor wie het lot van hun verwan ten intussen reeds vaststond, wer den bij gebrek aan een andere wet telijke regeling door dit besluit op nieuw ernstig gedupeerd, vooral in erfeniskwesties. Een jaar geëist tegen platiiiadief ROTTERDAM. Woensdag Gistermorgen stonden voor tie ti rmn d issem e n tsre ch than k alhier terecht 1J. van S. cn „zijn IS ja rige neef J. v. G. V'm G., die werkzaam nas bij de „Chcfaru" wees zijn oom. Van S.. do weg naar lief olectrolysc-apparaat, waarin platina platen hangen. Van S. stal vijf van deze platen en zou zc voor de som van f 9000 verkocht hebben, ware het niet. dat hij even voor dc verkoop ge snapt werd. liet neefje, van G., had inmiddels f 1000.beloning gekregen. Dc officier eiste tegen P. van S. 1 jaar, tegen J. van G. b maanden gevangenisstraf. Belgische zeekadetten naar Rotterdam Een klein opleidingsschip van bet Belgische zeekadetten korps zal in Augustus voor drie dagen de haven van Rotterdam bezoe ken. De bemanning zal bestaan uit twee officieren en twaalf schepe lingen van hvt zeekadetten-korps, terwijl bovendien twee leden van liet hoofdbestuur de reis zuilen meemaken. Du ar onze minister van marine cn dc bevelhebber der zeestrijd- krnditen' grote belangstelling voor deze nautische jeugdbewe ging hebben, zal ook dc Ko ninklijke Nederlandse Marine zich bij deze ontvangst met onbetuigd laten. Bert Voeten en J. J, Klant onderscheiden Op de jaarvergadering van de Maatschappij voor Nederlandse letterkunde te Leiden is de Lucie B. en C. W. van dei Ilongi-prijs voor 1915-MG toegekend aan Bert Voeten voor zijn oorlogsdagboek „Doortocht" cn voor lfllO'47 aan j, J. Klant te Pretoria voor zijn roman ..De geboorte van Jan Klaasscn". Tevens werd tweemaal de drie jaarlijkse Wiinands Francken- prijs toegekend aan A. M. Ham- ma ch er voor zijn bock .„Amster damse Expressionnisten" en aan dr. J. Pressor voor zijn boek over Napoleon. Bij de onderscheiding van Bert Voeten zijn de andere publicaties van deze auteur in aanmerking ge nomen, speciaal het episch gedicht „Odysseus' TerugkeerBert Voe ten Ts 6 Juli 1918 in Breda gebo ren en kwam na zijn H.F S.-tikl aan de redactie van een plaatselijk dag blad, waar hij werkzaam was toen de Duitsers ons land binnenvielen. Hij was gewend een dagboek bij te houden en noteerde zjjn indrukken van dc 10e Mei af geregeld. Hieruit ontstond het thans bekroonde „Doortocht". Van zijn vroegere pu blicaties noemen wij zijn in 1914 anomem gepubliceerde poëtische pamflet .Babylon Herhaald", naar aanleiding van de Jodenvervolgin gen. In 1916 verscheen de „Blinde Passagier". Hij heeft in voorberei ding een bundel „Twee Werelden", een roman en een biografie over Slauerhoff. De tweede bekroonde, J. J. Klant, is te Warmenhuizen iN.-H.) op I Maart 1915 geboren. Klant, die geen andere werken dan „De geboorte van Jan Klaassen" op zyn naam heeft, studeerde in Amsterdam eco nomie en was enige tjjd aldaar als statisticus vtikzaam. Als zodanig werkt hij thans in Pretoria. In Zuid-Afrika is hij geregeld mede werker van „De Nederlandse Post" de litteraire bladen „Standpunt" cn „Vandaag". Gemecntepersoneel over lonen en salarissen ROTTERDAM, V.'oenidaR In de dezer dagen gehouden ver gadering van de centrale commissie van overleg der gemeente Rotter dam werd het algemeen betreurd, dat, nu sedert de toekenning van een gratificatie aan het gemeente- pcrscriecl over het tijdvak van 1 October 1946 tot 1 Februari 1947 geruime tfod was verstreken, we derom een tydelijke voorziening moest worden getroffen, doch de organisaticverto gen woord igc rs ste 1- den zich op het standpunt dat, waar het met hoger bestuur over dc nieuwe salnrisregeiing gevoerde overleg nog niet kon worden be ëindigd, tegen aanvaarding van het thans by dc commissie aanhangig gemaakte voorstel in het belang van het personeel geen bezwaar diende te worden gemaakt. Te meer waar zy de zekerheid hebben ver kregen. dat het Rotterdamse ge meentebestuur alle pogingen in het werk stelt om de regering te over tuigen van de noodzaak om een door het gemeentebestuur urgent geachte verbetering van de lonen cn salarissen van Het gemeente- personeel, tc aanvaarden. Van de zijde van de organisatie-vertegen woordigers om evenals aan particu liere werkgevers is toegestaan een uitkering van 2 van het jaarloon van de betrokken werknemer, zon der voorafgaande toestemming van het college van rijksbemiddelaars te verlenen. De delegatie van, het gemeentebestuur verklaarde zich bereid deze mogelijkheid te onder zoeken. Helsinki favoriet voor 1952 Zaterdag zni in Stockholm, waar het Internationale Olympi sche Comité lilj elkaar komt. wor den beslist waar de O.S. in 1952 zullen worden gehouden. Zoals men weet heeft Nederland ge vraagd om deze in Amsterdam te mogen organiseren, doch thans reeds wordt aan Helsinki do beste kans gegeven, omdat het de O-S. van lOiO aan zich voorbij zag gaan. De belangstelling voor de Parool-boottochten blijkt zo enorm groot te zijn, dat de kaarten voor de bootreis van Zondag 22 Juni in enkele uren geheel waren uitverkocht. Ten gerieve van de vele honderden Parool-lezers, die moesten worden teleurgesteld, is nu met medewerking van de Rederij op de Lek een tweede salonboot Ingeschakeld, die Zondag 22 Juni de reis naar Wük bü Duurstede zal maken. Ook voor deze grote boot zullen, om het uitstapje zo prettig mo gelijk te maken, niet meer dan 500 reisbiljetten worden verkocht. Daar ook met deze tweede boot op 22 Juni zeer waarschijnlijk niet aan alle aanvragen zal kunnen worden voldaan, zal eveneens op Zondag 29 Juni met een salonboot een reis naar WUk bij Duur stede worden gemaakt. Beide reizen vallen precies in de Mei-kersentijd. Er zal dan ook een bezoek worden gebracht aan een kersenboomgaard. Deze boom gaard is niet verder gelegen, dan hoogstens twintig minuten wande- len~vana£ de aanlegsteiger. De pachter van deze boomgaard is be reid onze lezers verse kersen tc leveren tegen f 1.10 per kilo. Afgezien nog van het bezoek aan de kersenboomgaard, zullen de Dooltochten op 22 cn 20 Juni in alle opzichten de moeite waard zijn. Op alle boten zal een conferencier-humorist en een accordeonist de deelnemers aangenaam bezig houden. Er is buffet aan boord De prijs van de bootreis heen en terug is uitermate laag gesteld nl. f 1.75 per persoon (alle leeftijden). Vertrokken wordt 's morgens te negen uur van de Oosterkade, terugkomst 's avonds ongeveer negen uur. Reisbiljetten voor deze boottochten op Zondag 22 en Zondag 29 Juni zjjn van Donderdagmorgen 11 uur af verkrijgbaar aan het kan toor van „Het Rotterdamsch Parool", Schicdamscsingel 42. Voor Schiedam: Lange Haven 141. Houdt U er rekening mee: wie het eerst komt, het eerst maalt. „Van een voortzetting" der be sprekingen kunnen slechts schade lijke, cm niet te zeggen heilloze, ge volgen te verwachten zijn; de repu bliek is onmachtig en. onwillig medewerking te verlenen aan een integrale uitvoering van Lingga djati". Aldus sprak de heer Jan Schou ten gisteravond op een ver gade ring van de Chr. Staatkundige Party in. Batavia. Men krijgt, met alle res pect voor de democratische rechten, de neiging zo'n spreker de mond te snoeren. Juist nu er weer ontspan ning ontstaat en er kans is op een redelijke samenwerking, acht een heer Schouten het noodzakelijk een aantal grove beledigingen te uiten. Zo moet men immers wel denken als hij spreekt van onwil en on macht. En dat, terwijl er van de zijde van de republiek kennelijk ernstig gepoogd wordt de deur open, te houden voor verdere onderhande lingen; dat, terwijl de commissie- generaal en de Indische regering het eens zijn geworden en er hier te lande door de grote partijen re soluties worden opgesteld, die in wezen een hartekrect zijn om oor log te voorkomen; dat, terwijl tien duizenden Nederlandse jongeren zich tot de hoogste instanties wen den van Nederlandse en Indonesi sche zyde, met het dringend ver zoek een vreedzame oplossing to zoeken voor de moeilijkheden, tus sen Nederland en Indonesifi. Het lijkt ons onjuist om, bij" elke wijziging in de tactiek der onder handelaars, bij elk onderdeel van een beslust of overeenkomst, aan de lezers mede te delen wat wij er nu wel van vinden. Er wordt niet ge sproken over een pond rijst. Het probleem Indonesië is te ingewik keld om het met wat vlotte beslui ten nf te doen. Dat eist tijd. Doch wat verreweg het grootste deel van ons volk daarbij van het allereerste belang acht is, dat de wapens niet behoeven te worden opgevat ora het begin van een oorlog tc ontke tenen welks duur cn gevolgen niet te overzien zyn. Daarvoor is het noodzakelijk, dat vooral dat deel van de resolutie van de Partij van de Arbeid, waarin er op wordt aan gedrongen op de verantwoordelijke posten progressievo Nederlanders ie plaatsen, alle aandacht krijgt. En dat mannen als Schouten geen roet in het eten gaan gooien. De Britse cn Franse minister van buitenlandse zaken, Bevin en Bi dault hebben gisteren de gehele avond tot na middernacht geconfe reerd over het Amerikaanse aanbod van hulp aan Europa, dat minister Marshall onlangs heeft gedaan. Een woordvoerder van de Britse ambassade te Parijs verklaarde, dat 1 het reeds van het begin dor bespre- '|i kingen gisteravond, duidelijk is ge bleken, dat cr een grote mate van, overeenstemming heerst. Men neemt aan. dat do bcsjirekingcn een alge meen karakter hebben. Er is nog geen definitieve beslis- sing genomen over liet Franse voor- 1 stel om vier speciale commissies op J tc richten, voor het bespreken van steenkool- en staal vervoer en do landbouw. Evenmin kwam men tot een be- - slissing ten aanzien van de vraag welke landen van Europa ïn het eerste stadium bij de „planning" der Europese economie zullen wor den betrokken. Ook Italië 1 Alberto Tarchinani, do Italiaanse ambassadeur te Washington, heeft officieel aan William Clayton, de Amerikaanse onderminister voor economische aangelegenheden aan het ministerie van buitenlandse f zaken meegedeeld, dat Italië zijn volledige steun zal verlenen aan het plan van Marshall om in Euro- pa met vereende krachten tot eco- v notnisch herstel te komen. t Dc premier van de Hongaarse co alitieregering, Lajos Diimyes, ver klaarde, dat zijn partij, de kleine boe- ren, nooit zou toestemmen in verkie» zingen zonder afzonderlijke partij lijsten. of in ccn kieswet, waarbij het kiesrecht zou woraen beperkt. Deze verklaring staat tegenover 1 die van de sociaal-democratische mi nister van justitie, Ris, die heeft me degedeeld dat dc nieuwe kieswet tenminste 300,000 Hongaarse kiezers uit zou sluiten. Dit zou voornamelijk; geschieden door het verhogen van de kiesgerechtigde leeftijd en door hot uitsluiten van familieleden van. 1 Nazi's, die nog steeds onder het zelfde dak leven met hen. Zondagmiddag heeft ds. J. v. ct. Sar, gekomen van Moerdijk, zijn 4 intrede gedaan bij do Ned. Herv, Gemeente tc Pernis, na des mor- J gens bevestigd (e zijn door ds. A. J. Bronkhorst van 's-Gravenhage. J Ds. v. d. Sar hield zijn intreepre- dikatic naar aanleiding van. Jo- I hannes 1 vers JGb. Na afloop hiervan werd de nieuwe predikant toegesproken door de heer W, J. Noordzij na- mens de kerkoraad, ds. J. B. Mccrwaldt namens dc kerkvoog- dij, ds. Samson van Feijenoord namens classis cn ring, ds. J. C. Neeleman, oud-predikant en de 1 consulent ds. Van der Ree van. Charlois. Do burgemeester was vertegenwoordigd door de heer G. A. Sooteman, chef van de hulp- secretarie. Het kerkgebouw was overvol, terwijl tientallen ge meenteleden van Moerdijk do dienst bijwoonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1