MBS! HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bevin en Bidault stellen Molotof conferentie voor F Meer vervoer via de Rijn Crbis voorbij; ontspanning in de toestand Lieftincks spaarwet zonder enthousiasme aanvaard Vrij, onverveerd Samenwerking met Rusland gezocht voor Marshalls plan Peterson sprak met Molotof PAROLOSCOOP Weerbericht „Geweld leidt niet tot oplossing Amerika wil spoed in Indonesië Nieuwe problemen voor Ramadier sËSSP» Interview met Van der Goes N. Rijnland-Westfalen heeft regering Minder loonbelasting op overwerk Eerste transito-transporten uit Amerika reeds in Juli? Toenemend verkeer met Zwitserland Kansen op overeenstemming met republiek aanzienlijk groter Zeeliedenstaking in USA geëindigd Proces begonnen in Boedapest <j 200.000 ton suiker op Java Geen blanco volmacht voor uitgifte van Rijksspaarbrieven Van der Spek doodde drie illegalen Lijk van boswachter gevonden Lambeth-kruis voor dr. Rinkel Italiaans schip gezonken Knaap door projectiel ernstig gewond Complot verijdeld in j Tel Aviv Delinquenten bij het leger? Operatie Prinses Marijke Red en Adm. tanga Haven 14!, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4(—t losse nummers J 0,09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Baskien Amsterdamsche Bank te Botterdam FL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Donderdag 19 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 140 Bevin en Bidault hebben besloten Molotof voor te stellen, dar in de loop van de komende weken de drie ministers elkaar zulien ontmoeten ter bespreking van Marshalls plan, zo heeft het Franse ministerie van buitenlandse zaken bekend gemaakt. Het is de bedoeling van beide partijen niets te doen voordat de Sowjets er toe kunnen worden gebracht aan de besprekingen deel te nemen of tenminste voordat bekend is geworden of de Öowj'ets bereid zijn in het kader van het plan van Marshall samen te werken. Na zijn onderhoud met Bevin heeft Bidault de Sowjet-zaak- gelastigde te Parijs ontvangen om hem van de resultaten van de besprekingen op de hoogte te stellen. Op een persconferentie ter ambassade heeft de Britse am bassadeur te Moskou. Sir Mau rice Peterson, verklaard, dat hij mst de Sowjet-minister van buitenlandse zaken, Molotof. een onderhoud beeft gehad over Marshalls aanbod. Sir Maurice had er de nadruk op gelegd, dat Marshalls aanbod een economische aangelegenheid is en geen politieke en hij vroeg Molotof. of de Sowj et-regering haar stand punt ten aanzien van deze kwestie reeds had bepaald. Zomer der Beslissingen HET KAN geen kwaad nogmaals op Marshalls voorstel terug te komen, want het is een aangelegen heid met zeer vele zijden. Er spreekt haast uit. Aan de ene kant wordt die haast verklaarbaar door de overtuiging, dat Europa beter reeds déze zomer gered kan worden dan later, wan neer de'prijs der redding veel bo^'c* gesteld moet worden en het succes twijfelachtiger zal zijn. Maar &3tï de andere kant weet Amerika, dat het politieke effect van Marshalls voorstel meer in zijn voerdeel is. wanneer het alle Hulpbehoevenden tegelijk helpt, inplaats v«n ie een na de ander. Bovendien; als men als gmep nood lijdenden bijeenstaat voor het loket van het Dollarsteunburcau, vormt men zich orr-viilpi^uric een hoe men er allemaal eender aan toe is "en dat men. na dc uitreiking van de steun. slechts de handen meen behoeft te slaan om een macht te worden die weer iets betekent. De laatste kant van Marshalls hulpplannen bevat een vraag, nl. of Amerika haast nodig acht. omdat het. na in Hongarije en Oostenrijk door de Russen getroefd te zijn, weer een slag wil vóórkomen met iets groots v/aartegen vooreerst géén Bussif-che machinatie opgewassen is. mooier nog: iets zó groots, dat ook „de gevaarlijke Russen" in twijfel zullen worden gebracht of zij niet wijzer zullen doen met mee te profi- teren van de enorme dollarbloed transfusie in plaats van zich afziidig te houden en hun eigen, stille, zetten uit te werken. De haast, de nood, de ware en de onware bijbedoelingen stempelen deze zomer van 1947 tot een ware Zomer der Beslissingen, een zomer die. in zijn genre, even gewichtig is als die zenuwslopende zomer van 1939. Beslissingen van groot gewicht. Ter ene zijde staan politici van naam te springen om de Marshalldollars, en onder hen vindt men zowel Fransen (Vincent Auriol). Italianen, als satellieten van Moskou,* en ter andere zijde verheffen zich even zeer uiteenlopende stemmen van critici,-die altijd adders onder het gras menen te voelen. Deze laatsten waarschuwen, dat men zich niet moet laten verblinden, nóch door de Truman-doctrine, nóch door de Stalin-taktiek. nóch door de nieuw ste overtroeving. de (zoals men ze reeds noemt:) Marshall-doctrine. De Truman-doctrine zou dan zijn: economische hulp aan landen die door de Russische expansie bedreigd worden, en de Marshall-doctrine: hulp aan iedereen en tevens binding van Rusland.. Als Rusland op „Marshall" ingaat, kunnen de scherpe kantjes van de Truman-doctrine hun bestaansactua- liteit verliezen, waardoor het begrip „Amerika's tegendruk" wegvalt (Maar o! Ruslands argwaan dan ook verdwijnt? Men kan dus attent blijven, of de Russen waarde hechten aan hun eigen !druk-uïtoefening (dus: niet ingaan op „Marshall"), of dat zij een kanc *.;«n zichzelf .gelijk te blijven bi" i.sn de bedoelingen van Mars hall en de praktijk van de Traman- doctrine. Inderdaad: een Zomer der Beslis singen! TIJDELIJK BREKENDE BEWOLKING Weersverwachting, gel- tig tot Vrijdagavond. Zwakke, later matige wind, overwegend tussen West en Zuid. Weinig verandering van tempe ratuur. Jn de provincies Friesland, Groningen en Drente vrij veel bewol king met aanvankelijk nog nu en dan enige re gen. In het overige ge deelte van het land: Tijdelijk opklarend met op enkele plaatsen ochtendmist. Later Weer toenemende bewolking met enige regen in het Westen van het land. 20 Juni: Zon op 4.59 uur, onder 21.43 uur. Waterstanden Rotterdamle tü 5.21 uur, 2e tij 17.45 uur. Molotof antwoordde, dat de Sowjet-Unie zich nog niet ge noeg op de hoogte acht om haar mening over Marshalls aanbod te kennen te geven, doch zij stelt er belang in verdere inlich tingen te ontvangen over de ont wikkeling der kwestie. Pierre Charpentier. de Franse ge zant te Moskou, heeft Dinsdag met Jakof Malik, de Sow jet-Russische onderminister van buitenlandse za ken. eveneens een bespreking ge voerd over het plan van Marshall. Geen leen-en-pacht William Clayton, onderstaatsse cretaris voor economische aangele genheden der U.S.A. heeft voorge steld dat de Sowjet-Unie zal trach ten een positieve bijdrage te leveren tot het plan van Marshall door be paalde landen in Oost-Europa aan voedsel en grondstoffen te helpen. Verder heeft Clayton op een pers conferentie meegedeeld dat de Ame rikaanse regering de economische raad voor Europa van de- UNO een voortreffelijk lichaam acht om de Europese ideeën en plannen betref fende de toekomstige hulp van de U.S.A. samen te binden en aan de U.S.A. door te geven.1 Het Ameri- kf^anse ministerie van buitenlandse zaken is het een smet het verleden week door senator Van den berg ge dane voorstel dat te Washington een raad van democratische en republi keinse verte een woordi gors wordt on gericht om de sterkte van de Ameri kaanse hulomiddelon te onderzoe ken en in welke mate de U.S A. zon der eigen risico tot het herstel van Europa 'kunnen bijdragen. De Ame rikaanse regering acht de Engels- Franse besprekingen het logische begin van de Europese uitwerking van Marshall's plan. Clayton legde er de nadruk op. dat de verklarin- Vijftienduizend Amsterdammers hebben gisteravond gedemonstreerd tegen verdere uitzending van troe pen naar Indonesië. Sprekers van verscheiden politieke kleur verde digden dit standpunt; dr. Henrlëtte Roland Holst, H. Henning, ds. 3. 3. Buskes, dr. B. Polak, mevr. Alma- Heyncn eh mevr. Soebrandio. Op voorstel van de voorzitter mr. C J. van Heuven Goedhart verenig de men zich met een resolutie waarin uitgesproken wordt, dat het toepassen van wapengeweld nim mer tot oplossing van de Indone sische kwestie kan leiden. Men moet op basis van Linggadjati ver der onderhandelen en dat zal, vol gens de resolutie, alleen mogelijk zijn indien van Nederlandse zijde de troepensterkte zodanig wordt ver minderd dat de Indonesiërs haar niet meer als een bedreiging voelen en er op sleutel-posities in Indone sië progressieve personen worden benoemd. Waiter A. Foote, de Amerikaanse consul-generaal in Batavia, zou. Donderdag volgens een republikein se woordvoerder met Sjahrir bespre kingen voeren over de Indonesische crisis. Ass. Press meldt, dat Foote dc na druk zau leggen op het feit, dat Amerika een snelle en vreedzame oplossing wenst voor de Indonesische kwestie, opdat de rijke producten van Indonesië weer op de wereld markt kunnen, worden gebracht, waar men ze zo dringend nodig heeft. Verzet tegen loslaten van Blums politiek (Van onze correspondent) PARIJS, 19 Juni. De C.G.T., het centrale Franse, vakverbond, heeft verzet aangetekend tegen de plannen die de regering gisteren heeft bekent! gemaakt. Schumann, 1 de M.R.P.-mlnlster van financiën beoogt namelijk de prüsverlagings- poHtick (hel zogenaamde expcrl- ment-Blnm) los te lalen. De rege ring wil o.a. dc vaststelling van maximum-Ionen uit handen geven \&A EBS& MOEDERWEELDE IS DE LOSDESSE DIE REST UIS. Binnen zeer korte tijd zal Diergaarde Blijdorp ook weer een giraffe rijk zijn. De 24e wordt de Klipfontein in A'niwerpen verwacht met het voor Rot- terdam bestemde dier aan boordcn van Antwerpen naar Rotterdam is maar een stap, vooral i'oor een giraffe!.... gen van Marshall en andere leden pn zich voortaan beperken tot de van het ministerie van buitenlandse rol van arbiter, wanneer zich con- zsken niet moeten worden gehouden I fiicfen gaan voordoen. voor aankondigingen van een geheel nieuw leen- en pachtprogramma Den Haag bevestigt De Nederlandse regering heeft thans de verzending van een nota aan het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken, waarvan wij reeds Dinsdag melding maakten, be vestigd. De Nederlandse regering heeft het vraagstuk van Europese samenwer king reeds in studie, zoals o.m. blijkt uit het memorandum over Duitsland van 15 Januari, zo wordt in het com muniqué gezegd. Op betrekkelijk korte termijn hoopt de Nederlandse regering het resultaat van die studie niet alleen aan alle Europese landen, maar met name ook aan de Ameri kaanse regering kenbaar te maken. De Nederlandse ambassadeur te Washington heeft het State Depart ment in kennis gesteld van dit standpunt en van het bovenvermeld voornemen. Tevens doet de Neder landse regering hiervan mededeling aan alle Europese regeringen. De christen-democratische- burge meester van Dusseldorf, Arnold, is er eindelijk in geslaagd, in Noord- Rfynland-Westfalen ecu coalitie-rege ring uit de vier partijen te vormen. Zijn eerste optreden bestond in het zenden van een vriendschappe lijke boodschap aan de ministers- presidenten van alle andere Duitse stales, inclusief die van dc' Sowjet- Russische zóne, als -een eerste po ging om de breuk tussen de Ooste lijke en Westelijke staten te helen, die op de minister-conferentie te Miinchen zo tot uiting kwam. Arnold werd met algemene stem men tot minister-president gekozen. De christen-democraten kregen vijf portefeuilles, de sociaal-democraten drie, de communisten twee. Voor de Centrumpartij neemt dr. Amelunzen, de aftredende minister-president, het ministerie van Sociale Zaken over. Alleen de „vrije democraten", die weigeren iets te maken te hebben met enige vorm van socialisme, blij ven buiten de regering. Het komt dikwijls voor, dat in werkplaatsen, bedrijven en kantoren overwerk moet worden verricht. Het bedrag van de loonbelasting over de beloningen wordt dikwijls als onbillijk gevoeld. De minister heeft nu goedgekeurd, dat de inspecteurs aan dc werkge vers. die daarom verzoeken, under bepaalde voorwaarden vergunning verlenen de loonbelasting aan het einde van elk kalenderkwartaal te herrekenen. In de loop van het kwartaal wordt de belasting dan ge heel als tot dusver Ingehouden. De herrekening aan het einde van het kwartaal kan echter een voor de werknemers voordelig verschil op leveren, dat dan aan de werknemers ten goede komt. Het vakverbond heeft nu ais z\jn mening: uitgesproken, dat de loonsverhoging niet tot prijs verhoging hoeft te ietden en •ook de communisten zullen zich verzetten tegen de nieuwe voorstellen, die Schumann Za terdag bij het parlement zal in dienen. In dc socialistische partij schijnt echter groter eensgezindheid te dien aanzien te heersen, In dc mi nisterraad heeft de M.R.P.-minister van financiën, Robert aclvumann, minister-president Ramadier aan zijn zijde. Maar een minderheid van socialistische ministers onder lei ding van dc minister van arbeid, Daniël Mayer, bleek gekant tegen maatregelen, die bij de arbeiders uiterst impopulair zullen zijn. In de Assemblée schynt de socialistische opDositie echter veel groter te zijn. Ramadier zal een. zware dobber hebben om zijn eigen partij in het gareel te houden. De socialistische moeilijkheden blijven aan de orde van dc dag. Vandaag begint in geheel Frankrijk een bankstaking. die naar men hoopt van korte duur zal zijn, om dat de besprekingen tussen het bankpersoneel, de directie en dc re gering in beginsel reeds tot over eenstemming hebben geleid. De sta king, die in de Parijsc eenheids- prfjzenwtnkels was uitgebroken heeft thans ook dc grote warenhui zen bereikt, die gedwongen worden een voor een hun deuren te sluiten. Gedurende de laatste weken Is er enige opleving te constateren in het verkeer op de Rijn, welke mede het gevolg .is van een toenemend ver keer van voor Zwitserland bestem de overzeese kolen, die via Rotter dam worden aangevoerd. Voorts is zij o.a. het gevolg van de Franse spoorwegstaking, gedurende welke de goederen, die regelmatig over Franse zeehavens werden geleid, tfldelyk via Rotterdam en Straats burg zjjn vervoerd. Naar schatting heeft Rotterdam ongeveer 80.000 ton van deze voor Frankrijk bestemde goederen via de Rjjn te verwerken gehad en al Is Inmiddels de staking beëindigd, nochtans kan cr een partij van ca. 40.000 ion goederen te Rotterdam worden verwacht. Wat deze transporten betreft, kan er dus slechts van een-tijdelijke zij het welkome opleving worden gesproken, die echter moeilijkheden waarmede de Rijnvaart sedert de bevrijding te kampen heeft, niet opheft. In Rtjnvaartkrfngen blijft de hoop gevestigd op een toeneming van het geregelde doorvaartverkeer naar Duitsland via Rotterdam en (Van onze Haagse redacteur) In de week, welke de commissie-generaal heeft nodig gehad om de ant woordnota van de Indonesische regering te bestuderen, is de crisis ln de betrekkingen tussen Nederland en de Republiek onmiskenbaar over haar climax heen gebracht en is er een duidelijke verbetering van dc toestand naar te nemen. In Den Haag en ook in officiële kringen in Batavia valt naar het. zich laat aanzien een verheugde ontspanning te constateren, die voortvloeit uit (le overtuiging, dat de kansen op overeenstemming tussen Nederland en de Republiek aanzienlijk groter zijn geworden. gebracht, dat zij voor een betere of andere regeling dan zij in haar laatste nota heeft voorgesteld openstaat indien haar maar de ze kerheid wordt gegeven, dat de con ferentie van de 'Indoncsiacue fede ratie op 1 Januari 1949 een feit zal züii, meent de heer Van dor Goes, dat overeenstemming op dit punt op korte termyn zal kunnen worden verkregen. De Amerikaanse zeeliedenstaking aan de Oostkust van de Verenigde Staten, is geëindigd, nadat een loonsverhoging van vyf procent was toegestaan. •Dc overeenkomst zal aan ver schillende sch ec pvaar tm aats ch app ij - en en aan de leden van dc drie vak verenigingen ter ratificatie worden voorgelegd. Zij geldt ook voor dc scheepvaart in de Golf van Mexico. Men verwacht van deze regeling eveneens gunstige terugslag op de kwestie aan de Westkust. De in dc E.V.C. georganiseerde Amsterdamse bootwerkers hebben besloten het advies van het bestuur der bedrijfsgroep transport van de E.V.C. cn van dc bedrijfskern bij dc samenwerkende havenbedrijven op tc volgen cn hedenochtend het werk tc hervatten. Dc stakingslei ding is tot dit advies gekomen na dat van dc zijde der S.H.B. is toe gezegd, dat Maandag a.s. met dc arbeiders-efgevaardigden dc wensen van de havenarbeiders nog zullen worden besproken. Van de zeventienduizend Ant werpse havenarbeiders zijn hedeu- morpen elf duizend in staking ge gaan. De staking Is een gevolg van de weigering van Paul Henri. Spaak, de Belgische minister-president, in. te stemmen met een algemene loons verhoging voor de arbeiders. Voor het gerechtshof tc Boeda pest is dc zaak van Tubor Ham be handeld, een afgevaardigde van de partij der kleine boeren, een van de 43 Hongaren, die van militaire sa menzwering tegen de regering is aangeklaagd. Volgens de tijdens het proces voorgelezen verklaring heb ben de Hongaarse ex-premier Nagy cn andere leden van de partij der kleine boeren gepoogd een onder gronds leger te vormen. Geheime wapenvoorraden werden opgeslagen uit Hongaarse wapcnconiingentcn. die voor de geallieerde ontwape ningscommissie verborgen werden jclioudcn. Tijdens het kruisverhoor ver klaarde Ham echter, dat hij geen verantwoording op zich neemt voor onjuistheden in deze schrif telijke verklaring, daar hij n de gevangenis zo slecht behandeld is, dat hij niet weet. wat hij on dertekend heeft: Door de behan deling was hij bijna een week bui- ten bewustzijn. Jehudi Mcnuhin zal in Augus tus 'een tournée door Duitsland ma ken waarhij hij in alle vier bezet tingszones zal spelen. De resolutie van de Partij van de Arbeid is van het grootste belang voor het bepalen van do koers, wel ke Nederland zal volgen. De frac tieleider van dc Partij van de Ar beid in de Tweede Kamer, dc heer Van der Goes van Naters, zcide ons in een toelichting op de resolutie, dat de Party van de Arbeid cr in derdaad up aandringt, dat met do vermindering van de troepensterkte thans zo spoedig mogelijk een be gin wordt gemaakt, zo ook maar enigszins mogelijk nog deze maand. Gedacht wordt daarbij" aan een eer ste contingent van enige duizenden soldaten, dat dan op gezette tijden dcor contingenten van overeen komstige grootte zal moeten wor den gevolgd. Ongewenst achtte de heer Van der Goes het, indien deze terugtrekking nog tot een punt van onderhandeling zou worden ge maakt. Tijdnood Omtrent de arbitrage, welke de resolutie heeft aanbevolen, merkte de heer Van der Goc3 op, dat daar mede niets anders bedoeld is dan een bemiddeling bij eventuele ge schilpunten van staatsrechtelijke aard, waarby de tijdsfactor van niet te grote invloed is. De heer v. d. Goes dacht hierbij in het bijzonder aan de buitenlandse vertegenwoor diging. Voor die punten echter, welke een economisch karakter hebben of welke met economische problemen hand in hand gaan laat de tijdnood een arbitrage moeilijk toe. Tot deze laatste categorie moet de vorming van een interim-rege ring worden gerekend, omdat met de interim-regering de vorming van dc gemeenschappelijke economische organen onmiddellijk samengaat en een onderhandelingsprocedure met eventuele buitenlandse bemiddeling te veel tyd zou vergen. Waar de Republiek echter tot uiting heeft daarom wordt ook in die kringen met grote belangstelling uitgezien naar het verloop van de Woensdag aangekondigde onderhandelingen, welke, naar wy vernemen, aan het eindo van deze maand met vorte-, genwoordigers van de Nederlandse regering en Amerikaanse instanties zullen worden gevoerd te 's-Gra- venhagc. Het gaat om de verscheping van voor Duitsland bestemde goederen uit Amerika, waarvan do omvang kan worden geschat, wat de Rot terdamse portie betreft, op 50 60,000 ton per maand (tarwe cn stukgoed). Wanneer deze besprekingen tot gunstig resultaat zullen leiden hetgeen wel te verwachten is zal men in Juli de 'eerste transporten 'uit Amerika tegemoet kunnen zien. Van het Amerikaanse departe ment van Landbouw wordt.verno men, dat volgens een uit Batavia ontvangen rapport van de heer Lawrence Myers, de internationale Suikercommissie 2ÖO.OOÖ ton suiker op Java heeft aangetroffen, welke binnenkort beschikbaar is voor ex port en wereldgebruik. (Van onze parlementaire redacteur) Do vraag of sparen In de gegeven omstandigheden, mogelijk is kan verschillend worden beantwoord, gelyk bleek hij de Tweede Kamerdebat ten over het wetsontwerp van minister Lieftinck, dat hem zal machtigen, een Nationale Spaarraad in te stollen en tot het uitgeven van Ryks Spaarbrieven. De bezwaren, in de Kamer aangevoerd, zijn in het kort als volgt samen te vatten: men wil de leiding by het sparen in handen laten van de spaarïnstellingen en deze belasten met de propaganda- De Regeringsvoorlichtingsdienst zou men dit niet gaarne willen opdragen omdat 't een aanleiding kan zijn om dit instituut in stand te houden. Verder achtte men sparen vrijwel onmogelijk voor hen, die een klein in komen genieten. In dit opzicht ging de heer Hoog- carspcl (C.P.N.) het verst, door tc- verklaren, dat dit ontwerp een hoon was voor de arbeidersklasse, <lic al gedwongen spaart, omdat de Ionen te laag zijn. Mr. Bierema (Vrijh.) meende, dat de regering sparen on mogelijk maakt, omdat zij veel te hoge belastingen heft. En verder hoorden wij, één of meer van de boven opgesomde motieven, de he ren Verkerk (A.R.), Krol (C.H.) en Schmal (C.H.) het wetsontwerp be strijden. Het iverd slechts verdedigd door de regeringspartijen. Daarbij nam de heer Lucas (K.V.P.) een vrij negatief stand punt in met een redenering, die on geveer neer kwam op ,,baat het niet, het schaadt in ieder geval niet". Daarom zou hij de minister niet willen weigeren om zijn plan nen uit te voeren, mits de organisa tie, die voor de beoogde spaarcam- pagne in het leven wordt geroepen, alle onnodige uitgaven weert. Een heel ander geluid liet de heer Hofstra (Arbeid) horen, die ver baasd was over het verzet tegen het wetsontwerp, omdgt algemeen in het kader van het streven nRar verhoging van productie en beper king van consumptie sparen als een noodzakelijkheid wordt beschouwd. Waar het gebrek aan geestdrift voor het sparen beschouwd moet worden als een gevolg van de alge mene apathie, kan een spaarcam- pagnc gelijk de minister voorstaat van grote betekenis zijn. Er is bij verschillende groepen, gelijk uit vele overbodige uitgaven blijkt, nog wel een marge voor besparingen aanwezig. Een Bpanrenmnagne zal rich niet moeten richten tot do arbeiders- Dat zou volkomen misplaatst zlJn. Alle krachten actief Minister Lieftinck betoogde, dat met het oog op de zorgwekkende toestand van ons land alle krachten moeten worden geactiveerd en dat daarbij het accent moet liggen op het nationaal belang. Dit eist niet alleen sparen in engere zin, doch ook het achterwege laten van alle overtollige consumptieve uitgaven. Dit laatste geldt zowel voor parti culiere huishoudingen als voor be* drijfshuishoudingen en de huishou ding van de staat. De heer Lucas, die bezwaar had om de minister een blanco volmacht te geven voor het uitgeven van Rijksspaarbrieven, zag zijn amen dement, dat strekte om de daarop betrekking hebbende artikelen op Doodstraf geëist De doodstraf eiste mr. W, P. Bakhoven, procureur-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam, tegen de 30-jarige land- wachterscommandant IV. A. van der Spek, dio op 1 Mei 1945 te Zwaag (N.H.) opzettelijk dc illega le werkers R. Dijkstra, J. Smink en J. Kort van het leven had beroofd, door van korte afstand enige scho ten op hen te lossen. Voorts werd hem ten laste ge legd uitlokking tot moord door zijn ondergeschikten, de landvvachters Jonker, Mayer en Alders, op de il legale werkers A. C. de Graaf uit Wieringcrmeer cn C. Commandeur te Spanbroek cn op dc vluchtende wielrijder J. van den Bosch uit Hoorn. Voor deze moorden hadden deze heren vorige weck de dood straf tegen zich horen eisen. Dinsdagmiddag omstreeks half twee vonden enige dames op de heide tussen Hilversum en Holtnnd- schc Ra ding bij dc Hoornc Boeg, op enkele honderden meters nfsinnd van het marinckamp, dc 59-jarige boswachter A. v. d. Sclmgt, wonen de aan de Lorcntzwcg 101 tc Hil versum, dood langs dc bosweg lig gen, Zij waarschuwden onmiddellijk ide politic, die bij haar onderzoek vaststelde, dat het slachtoffer reed? enige uren tevoren vermoord was. Hij moet met ^cn hard voorwerp zijn neergeslagen cn vervolgens met een pistoolschot in dc nek gedood. De enkele omwonenden verklaar den niets bijzonders te hebben hoord, wat niet verwonderlijk j omdat op de schietbanen van het marinckamp overdag voortdurend wordt geschoten. Dr. Geoffrey Fisher. aartsbisschop van Canterbury, heeft de hoogste onderscheiding, die dc Anglicaanse kerk aan buitenlanders kan toeken nen, gegeven aan dr. Andreas Rin kel, aartsbisschop van Utrecht der Oud-katholieken en primaal van de oud-kathclicken kerken. Een Italiaans schip met wijn, dat van Sicilië op weg was naar Genua, is bij het eiland Giglio, 125 km ten Noord-Westen van Rome op een mijn gelopen en gezonken. Vijftien opvarenden Kb/amen om het leven. een nader bij de wet te bepalen da tum in werking te doen treden, aangenomen met 44 tegen 27 stem men. Alleen P.v.d.A. en C.P.N", stemden tegen. Het wetsontwerp werd met 45 tegen 26 stemmen aangenomen. Tegen: A.R., C.H., F.v.d.V., C.P.N., St. Ger. De heer Th. Ho o y (K.V.P.)' vroeg de minister van Oorlog- enke le verzachtingen voor dc broeder- dienst. MinisterFiévez zal alle aandacht aan dit probleem schen ken. Het schijnt wel zeker te zijn dat een derde zoon uit één gezin, niet onder de wapenen zal moeten indien cr twee andere in dienst zijn en de eerste nog niet met, groot verlof is gezonden. Door het ontploffen van een pro jectiel op dc heide, achter de Pyra mids van Austerlltz, werd een tien jarige Amsterdamse schooljongen ernstig gewond, zo meldt „Het Pa rool". Nadat in Zeist bloedtransfusie was toegepast, is hij overgebracht naar hot Ooglijdersinstituut in Utrecht, ter behandeling van de zwa re oog ver wondingen die hij opliep. De jongen zal ook een teen moeten missen en zjjn gehele lichaam zat vol scherven. Vier meisjes, die bij de ontploffing licht werden gekwetst, keerden per auto huiswaarts, nadat zij in Zeist waren verbondon. Op het terrein waar dit ongeval geschiedde, wordt nergens aange duid. dat hier nog projectielen lig gen en de rode vlaggen, die cr vroe» gcr stonden, zijn reeds lang verdwe nen. De jongen schopte tegen een voor werp, dat cr uitzag als de dynamo van een fietslantaarn cn dat bij do tweede schop ontplofte. Volgens eon betrouwbare Jood- sc bron zou de Ilaganah. de ille- gal© Joodse verdedigingsorganisa- tie. een complot verijdeld hebben, l dat ten doel had Citrus House, het j Britse militaire hoofdkwartier to I Tel Aviv op to blazen. Gisteren. heeft een lichte explosie zich voor ji Citrus House voorgedaan. Politie cn militairen ontdekten een vijf'Ij meter lange tunnel, die haar oor- sprong vond in een kelder tegen- over Citrus House. I-Ialvcrwcge do jj tunnel lag "t lijk van 'n Jood met i; "n briefje aan z'n kleren bevestigd, waarvan de inhoud luidde: „Do ITaganah was hier. Wii waarschu wen U niet verder te gaan met het complot." Voorts werd nog in do tunnel oen massa draden gevon den. dio waarschijnlijk bestemd was om springstoffen langs elcc- trische weg tot ontploffing te brengen. ITct lid van dc tweede kamer do lieer B. J. Stokvis heeft de minister van oorlog, marine, over zeese gebiedsdelen cn justitie ge vraagd, of het. juist ik. dat Poli tieke deliiuiuenien. dio ontzet werden uil, liet recht om tc die nen l>ij ric gewapend© macht, toch hij dp zeemacht, landmacht cn het K.N.T.L. worden ingelijfd. Naar aanleiding van het bericht j ir sommige dagbladen, dat dc oog-:j operatie van Prinses Marijke reeds:; zou hebben plaats gehad, verzoekt 1 men ons mccic tc delen, dat dc be- handeling van het prinsesje nog ge-] ruime tijd in beslag zal nemen, en j hei niet doenlijk is liet gehele Vcr- .in liet nu/infi',; rnees stap.' 1,1 1 'I' (bint jw r ,hejic|i1 eu tftLj d t:. '1 e ndcuencr tijd zal] i >1 üeiecl medcdeling?j 1 1 1 r het verdere ver-,; 1'in toe zeer gun-;j 'niis en 1'rinses betuigen hum f .M u Iijkc dank voor de vele blijken!; van medeleven, welke zij van zovele;! zijden mochten ontvangen. j Tot corresponderende loden, 'j van do Sow jet-academie van Wo-l tensclinppcn zijn benoemd dc Fraa- j se natuurkundigen Irene cn Fredo-1 ric Joliot-Curie. Boottochten volgeboekt De kaarten voor alle Parool- tochten op 22 cn 29 Juni zijn geheel uitverkocht. Nadere me dedelingen over de volgende boottochten volgen binnenkort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1