REPUBLIEK WIL NEDERLANDSE VOORSTELLEN AANVAARDEN HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Onze nota verkeerd opgevat zegt Sjahrir in radiorede „Bedrijfsorganisatie biedt vele mogelijkheden' Internationaal recht voor oorlogsmisdadigers Mr. v. Maarseveen Vrij, onverveerd Samenwerking enige doel Weerbericht Bi Malino-landen wijzen antwoord-nota af f 100 millioen voor de K.L.M. Bon voor gedroogde zuidvruchten Voor SS'er Jansonius 15 jaar RWI Britse koning niet thuis bij bezoek van Senora Peron Kabinet vergadert over Indonesië Economische toestanden van '40 keren niet weer, zegt dr. Huysmans Industrialisatie is noodzaak Ouden van dagen huldigen Drees Witboek van Leopold verschenen Yoüte krijgt 6 jaar Tweede Kamer besluit: lijdt nederlaag Ontwapeningsplan der USA aanvaard Pieter 't Hoen naar Indonesië Minder loonbelasting op overwerk Stern-groep verbreekt wapenstilstand Fraude bij rijksbureau Juli 0.7 graden beneden normaal? Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam leL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummert 0,0? DE SCHIEDAM! IER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 3P8644 Bankiert Amsterdamscbe Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Vrijdag 20 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 141 AU BOEDIARDJO, secretaris van de Ïndonesisch-Republikeinse delegatie, heeft Vrijdag, naar Ass. Press meldt, aan prof. Schermerhorn een nota overhan digd, waarin de republikeinen hun bereidheid te ketmen geven, voort te gaan met de vorming van een nationale interim-regering op de basis van het Neder landse ultimatum van 27 Mei. De nota verenigt zich met het voorstel om het uiteindelijk beslissingsrecht aan de Nederlandse gouverneur of de lioge-commis- saris te laten. In ruil voor de aanvaardin g van de in de Nederlandse voorsteilen ontworpen interim-regering vraagt de republikeinse nota een geleidelijk over dragen van het gezag, nadat eerst de uieu we Indonesische regering is gevormd. In de oorspronkelijke republikeinse tegenvoorstellen werd in feite een onmiddellijke volledige .republikeinse souvereiniteit geëist. Deze op het laatste ogenblik door de Republiek gedane stap, die de weg opent voor hernieuwde onderhandeling, is ge vólgd op een tweede conferentie, welke nog gisteravond laat door Sjahrir en de Britse consul-generaal Mitcheson gehouden werd. Vanmorgen vroeg had Sjahrir een bespreking met de "Amerikaanse consul-generaal Walter'A. Boote. Het veranderde republikeinse Inzicht bleek reeds uit een radio rede. die dr. Soetan Sjahrir gis teravond te Batavia hield. Sjahrir zéi. dat de Republikeinse nota niet was bedoeld om de inwil liging van al de verlangens van de PAROLOSCOOP Paraguay's bijdrage DJ IJ DE „Zomer der Beslisstn- •*-J gen" wordt er wel eens wat ai te eenzijdig gekeken naar de Euro pese problemen en naar de schaak- zetten van de Allergrootsten, maar zelfs van een Paraguay draagt z'n steentje bij Paraguay, waar Im mers een burgerooi log ivoedde tus sen de regeringsmannen van dicta tor Morinigo c.s. en uit het noorden gekomen anti-fascisten. De laatste maal, dat wij het memoreerden, ging het om de hoofdstad- Asuncion. Bjj elkaar duurt de burgeroorlog al meer dan vier maanden. De re geringstroepen hebben met hun te genaanvallen succes gehad en de stad Capitan Bado heroverd (in het Noordoosten), daarna bevochten zij resultaten aan het Piripicu-front, maar toen kwamen de opstandelin gen met man en macht 'opzetten. Bij Tacuati wisten zij een divisie regeringstroepen te omsingelen en tot capitulatie' te dwingen, waar door het geringe oorlogspotentieel der „rebellen" verrijkt werd met een.enorme oorlogsbuit. Een re gerings communiqué gaf de nederlaag bij Tacuati toe, maar liet doorschemeren, dat een reeks stra tegische en tactische tegenzetten het succes veui Tacuati ongedaan had gemaakt.' Niet alleen omdat de strild op en neer blijft golven, doch ook omdat hij hoe langer hoe bloediger wordt, heeft Brazilië, de naaste buurman in het noordoosten, zrjn pogingen om tussen de strijdende partijen te bemiddelen verdubbeld; de presi dent van Brazilië staat in voortdu rende gedachtenwisseling met zijn collega van Argentinië, Paraguay's Oosterbuurman, Peron. Washington heeft z'n instemming betuigd met de bemiddelingspogin gen van beide heren, want er komt te Rio de Janeiro een* grote confe ren tie, waar alle Amerika's van de eenheid van hun werelddeel wen sen te getuigen een dergelijk in- ter-Amerikaans congres kan niet gedogen dat er ergens, In het Zui den, ten koste van veel bloed, ge krakeeld wordt. En dus overleggen de Brazilianen namens alle anderen, met Morinigo te Asuncion en met z'n tegenstan ders te Concepcion over een wa penstilstand op voorwaarde, dat zo wel Morinigo als de leiding der op standelingen hun congé nemen op dat een regering yan de nationale Paraguaanse eenheid het bewind kan overnemen. Colorado's, liberalen en Febreris- ten zouden er in zitten, en de bal ling Zubizarreta zou uit Buenos Aires overkomen om het voorzit terschap op zich te nemen. Nationale eenheid maar men zal geen communisten in Zubizarre- ta's collectie aantreffen, Dat wil Argentinië niet („vanzelf niet"), maar ook schijnt Washington be zwaar-te hebben gemaakt. Aldus Paraguay's bijdrage tot de beslissingen van deze zomer. OVERTREKKENDE REGENZONE Weersverwachting, geldig töt Zaterdag avond: Meest matige wind tussen Zuid en West. Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige re gen, later brekende bewolking. Iets lagere temperaturen dan van daag. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 762.7: wind W.N.W. 3; temp. is.4; max. temp. 19.0 (S uur gis termiddag); min. temp. Ï3.1 (5 uur he denmorgen); weersgesteldheid: licht be wolkt. 21 Juni: Zon op 4.59 uur, onder 21.44 uur. Waterstanden Rotterdam; le iU 6.24 uur, 2e tij 18l31 uur. Republiek te forceren, maar om de mogelijkheid te openen, om de sa menwerking, zbals in Linggadjati voorgesteld, terstond te realiseren. De indruk die. de nota in Batavia Reeft gemaakt, komt niet overeen met de bedoelingen der Republikein se regering. Men spreekt thans algemeen van de mogelijkheid van een catastro- phale oorlog of een strijd tussen de Nederlanders en Indonesiërs, al dus Sjahrir. Men zegt wel, dat de republikeinse antwoordnota niet anders inhoudt dan een bedekte af wijzing. Er zijn er ook, die beweren, dat de Republiek eigenlijk opzette lijk aanstuurt op 'een overwinning of een snelle afdoening van zaken los van de overeenkomst en de op zet van Linggadjati en wel door de Nederlanders te dwingen op dit ogenblik over de gehele linie toe te geven. Er zijn er die beweren, dat „é^^epubliek.-. om dit te bereiken, bWPram^20 nodig oorlog en geweld te aanvaarden. De geest en de hoofdpunten van de republikeinse nota hielden echter in waarheid niets anders in dan de vurige wens om snel tot een practische oplos sing te komen. Het,is mogelijk, dat de keuze van de woorden in de republi keinse nota zou kunnen worden verbeterd en dat daarmede het ongemotiveerde wantrouwen had kunnen worden voorko men, doch met nadruk dient ie worden verklaard, dat achter ons antwoord geen bedekte be doeling verborgen ligt, die een kwade opzet of een catastrophe inhoudt. Sedert echter de antwoordnota aan de commissie-generaal is over handigd, is er tot nu toe geen ge dachtenwisseling' geweest nopens de voorgedragen punten, en heeft een vergelijking of confrontatie van de standpunten niet plaats gehad, ofschoon het onderling wantrouwen steeds groter werd en de sfeer steeds slechter werd, zodat men nog. niet weet, welke laatste mo gelijkheden beide partijen aanvaar den kunnen. Paniek voorkomen Wü behoeven thans hierover geen spijt L hebben. Ik acht het mjjn plicht, om algemeen bekend to ma ken, dat de wezenlijke bedoeling van de republikeinse regering Is, om elke mogelijkheid te voorkomen, dat men gedreven wordt door psy chose, door een sfeer, die ons dwingt te kiezen tussen oorlog, moord tegen moord met voorbe dachte rade, dan wel geen oorlog en onvoorwaardelijke overgave. Het is daarom' niet onze bedoeling geweest een aanvaarding van onze verlangens in hun geheel en Ineens te forceren. WD hebben voorgesteld, dat aanstonds de samenwerking, zoals In Linggadjati bedoeld en ge wenst is, wordt gerealiseerd. Besprekingen betreffende de vorm van de overgangsregering, zoals door de commissie-generaal voorgesteld, als „nader overleg" dienen uiteraard plaats te hebben met'vertegenwoordigers .van Indo nesia, Thnoer én West-Borneo, op dat de overgangsregering v£ór me dio Julikan werken. Diev- over gangsregering dient eveneens tot taak te "hebben het opzetten van federale organen, zoals vermeld is in de bijlage van de nota van de nota van de commissie-genéraal. Zo snel mogelflk zal ondermeer een aanvang gemaakt worden met de oprichting van federale economi sche organen. Indien In het voorgaande het openen van een mogelijkheid gezien kan worden om een aanvang te ma ken, met het realiseren van hetgeen in de overeenkomst van Lingga djati is overeengekomen, dan zal zéker de duistere en benauwde sfeer' weer helder en ruim worden. Sjahrir had geen gelegenheid om 'voor zjjn radiorede met Djogjakar- ta overleg te plegen. Het lid van de tweede kamer de heer B. J. Stokvis heeft de minister van oorlog, marine, over zeese gebiedsdelen en justitie ge vraagd, of het juist is, dat Po1** tieke delinquenten, die ontzet werden uit het recht om te die nen bij de gewapende macht, toch bij de zeemacht, landmacht en het K.N.I.L. worden ingelijfd. ■kwéM Dr. Soetan Sjahrir. In de memoranda van Oost- Indonesit cn West-Born co. die door bemiddeling van de com missie-generaal aan de Neder landse regering zijn overhan digd, worden de republikeinse tegenvoorstellen voor de vor ming van een interim-regeling vóorMe Indonesische federatie volkomen afgewezen, zo is van daag in Batavia bekend ge maakt. Het Staatshoofd van West-Bor neo *n de premier van Oost-Indo- nesië verklaarden op een persconfe rentie dat Beide staten in principe het plan aanvaardden voor een in- t^fim-rrvrrinrt znats oe^chetst In He prir, Ho fgwiMïelr R^iHrn f' nT> H-ï-irrrt" Hit Wp»t-^ntTPi nn O/sct- TnH^T.ocï? por, r-neï+ïo 5>1<s „-U-Hirto taHarxlf loi-tno- inHn-H wi-df in tt.„1 Hnnr „Pi H-;» Hn "'VfD flnHntipctc-».» Wiet- "ifnpn pn One+.TnH/Mo^jS) P»*- luïrp vf"rtpvpnw»nrH!n?nn in de in- tprtrn-revenuo te neven. Bevorderd tot generaal-majoor zijn de kolonels P- Alons en dr. J. Th. Wilkens. De regerinc heeft machtiging- ge vraagd voor een bedrag van f 51 millioen deel te nemen Ln het aan delenkapitaal van de K.L.M, en deze maatschappij een lening te ver strekken van f 50 millioen. In de naaste toekomst Z-I de K.L.M. zes maal per week een dienst Amsterdam—Batavia onder houden. Naar New York en naar Montevideo zal zij drie maal per week vliegen, evenais naar Curasao en naar Johannesburg. Verder zal zij een gelijke dienst instellen van Curacao naar Rio de Janeiro en van Curasao naar Mexico City. Voor het uitvoeren van dit pro gram zal de K.L.M. moeten aan schaffen zes Douglas D.C.-4 toe stellen, zeven Douglas D.C.-6 ma chines, zeven Lockheeds L. 49. ze- van Lockheeds L. 749 en twaalf Consolidated Convair-machines. De thans in gebruik zijnde vlieg tuigen zullen na betrekkelijk korte tijd volledig moeten worden afge schreven. Men schat, dat de nieuw aan te schaffen machines een le vensduur hebben van vijf jaren. Op 26 Juni a.s. zal een bon voor gedroogde zuidvruchten worden aangewezen. Deze bon, die alleen voor personen van 2 t.m. 20 jaar beschikbaar wordt gesteld, geeft recht op het kopen van 100 gram zuidvruchten. De S.S.-er Jansonius. die van 1941 tot 1945 chef van de staf en plaatsvervangend leider van de Germaanse S.S. was en die tevens als agent.B. 2 van de S.D. optrad, tec en wie de doods Iraf was ge- eist, is vanmorgen voor de Utrechtse kamer van het Bijzon der Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot 15 jaar Rijkswerk- inrichting^met aftrek; on'der toe kenning van het recht van cassa tie. Senora Eva Peron zal in geen ge val een bezoek op Buckingham Pa lace afleggen, daar haar verblijf van vier dagen in Londen waar schijnlijk samenvalt met het ver trek van de koninklijke familie naar het kasteel Holyrood in Schot land. Mevrouw Peron wordt 15 Juli in Londen verwacht, terwijl de ko ninklijke familie van plan as de 14e naar Schotland te vertrekken en daar tot 21 Juli te blijven. De raad van min* Iers heeft gisterochtend vergaderd over de Indonesische kwestie. Do beraadslagingen zullen heden morgen worden voortgezet. Minister Huysmans zou gisteren In de algemene vergadering van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, welke te Haarlem is gehouden, een redo houden over de industrallsatte van Nederland In verband met de economische samenwerking in Europa. Door een bui tengewone vergadering van de Ministerraad was hjj echter verhinderd te spreken. Hieronder volgt een overzicht van hetgeen do Minister had willen zeggen: „bottlenecks" in de industriële pro ductie. Een theoretisch sluitend plan, heeft geen zin, indien het niet op zfjn mogelijkheid tot practische verwezenlijking is getoetst. Voorts is de toekomstige structuur van de wereld cd politiek en op economisch gebied nog zo onzeker, dat de „planning" van een sluitend com plex nieuwe industriële projecten slechts op zeer vage veronderstel lingen kan zjjn gebaseerd. Do Minister laat niet na te wil zen op de constructieve mogelijkheden, die ook Industrieel gezien ln een goede on doelmatige publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie schui len. Htf acht het nodig, dat aan de voorbereiding van een publiekrech telijke bedrijfsorganisatie met voort varendheid en met kracht gewerkt wordt. Vele wensen Nederland moet zorgvuldig over wegen, of zijn vertakkingen in Oost-Europa geen versteviging verdienen. Het moet trachten met de Noordelijke Europese staten een blijvend intensief verkeer op te bouwen. Een groeiend oVcrleg met Frankrijk van nauwelijks te over schatten betekenis, evenals het streven naar uitbreiding van de handel met Engeland. Voor de op leving van het economisch verkeer met Duitsland moet het offers brengen. De Banelux heeft als taak naar bulten: het en bloc als economische eenheid optreden op handelspolitiek gebied, naar binnen: elkander steu nen door het stelselmatig kweken van een .eigen markt binnen de nieuwe tolgrenzen, zonder naar autarkie te streven. Dr. Huysmans is van mening, dat er geen sprake zal kunnen zijn van herstel van toestanden en verhou dingen, die vóór 1940 bepalend wa ren voor onze volkshuishouding. Er bestaat vrijwel eenstemmigheid over de "stelling, dat Nederland bh zijn jtreven naar welvaartsherstel op het moeizame pad der industria lisatie voort moet gaan al is deze weg niet de meest gemakkelijke, striële ontwikkeling konden de Ne- Ten gevolge van de Duitse indu striële ontwikkeling konden de Ne derlandse doorvoerhandel en het transitoverkeer tot bloei komen. Dit ging gepaard met een ionende export van onze hoogwaardige agrarische producten naar Duits land. Thans Is het velen onzer dui delijk, dat wjj bij de opbouw van onze nationale economie met structurele wijzigingen heb ben rekening te houden, toch moet men in Duitsland geen verloren post zien. Indien Ne derland zich er niet van be wust blijft dat het economisch een taak heeft ten aanzien van centraal Europa vervalt het ln een foutieve redenering. Het is verklaarbaar, dat een af gerond industriee' ontwikkelings plan niet gereed ligt. Vooreerst heeft de begïnphase van het herstel zeer veel aandacht gevraagd voor de acute problemen van import ver vanging en van het wegnemen van Goudse en Vlaardingse ouden van dagen hebben in de Schouwburg te Gouda hun „vader" Tl7. Drees, minister van Sociale Zaken, en zijn ambtsgenoten dr. Beel en prof. Lief» tinck dank gebracht voor het tot standkomen van wettelijke geregel' de ouderdoms-voornening. i De beweringen, als zou koning Leopold zich zonder de Britse en Franse bondgenoten te hebben ge waarschuwd. hebben overgegeven, worden in het witboek van de com missie van acht, die door de koning was ingesteld, volkomen vals ge noemd. In Juni 19-10 deelde de regering van Pierlot de koning mede, dat „de tijd voor België scheen te zijn gekomen om openlijk met Duits land te onderhandelen. Koning Leopold heeft tijdens de bezetting verzoeken van zekere noiitici en hoge functionarissen, die in Brussel een nieuwe regering wil den vormen ter vervanging van de regering van Pierlot in Londen, van de hand gewezen. De vorst vroeg tijdens' zijn onder houd met Hitier: i. vrijlating van de Belgische krijgsgevangenen en 2. verhoging van. het broodrantsoen der Belgen. De suggesties, als zou de depor tatie van de koning naar Duitsland in 1944 een met de Duitsers voor bereide .comeclie zijn geweest, wor den van de hand gewezen. Het bijzonder gerechtshof te Am sterdam, heeft de 59-jarige Edward John Voute,, ex-burgemcestcr van Amsterdam, veroordeeld tot een ge vangenisstraf van zes jaar met af trek van het voorarrest (ruim Vis jaar). Hij werd voorts voor het leven ontzet uit het recht tot het bekle den van ambten, het dienen bij de gewapende macht en uit hot recht der verkiezing en verkiesbaarheid. Tenslotte zijn hem het lidmaat schap en de versierselen ontnomen van de orde van Oranje Nassau. De raadsman van de veroordeelde, mr. A. W. Kymmelï, zal een ver zoek indienen voor het aantekenen van cassatie. (Van ocje, parlcmcT.taire redacteur) 3ii arrest van 17 Februari heeft de Bijzondere Raad van Cassatie uitgesproken, dat ons bijzondere strafrecht niet dc elementen bevat, welke de rechter de bevoegdheid geven oorlogsmisdadigers van vreemde nationaliteit te berechten. Duitse oorlogsmisdadigers, vallen dus buiten de werking van het bij zonder strafrecht. Dit heeft dc Bij zondere Raad al vorige zomer ter kennis van de minister van Justitie gebracht, die echter hardnekkig gewacht heeft eieren voor zjjn gekl te kiezen, totdat de Bijzondere Raad in een arrest openlijk uitsprak, het geen hjj hem vertrouwelijk reeds had meegedeeld. Er is thans een wetsontwerp ingediend, waardoor de berechting van vreemde (i.e. Duitse) oorlogsmisdadigers moge lijk wordt gemaakt en de Tweede Kamer heeft daaraan gistermiddag geruime tijd besteed. De vaste Kamer-Commissie voor Privaat- en Strafrecht had n.l. een amendement ingediend waardoor het systeem van de voorgestelde wet geheel gewijzigd zou worden. De minister geeft n.l. ,een eigen de lictsomschrijving, waarbij een roï speelt, dat de bedrijver „weet of vermoeden moet, dat zijn handelin gen in strijd zijn met internationale wetten en oorlogsgebruiken", ter wijl de Commissie zich voor de de lictsomschrijving beroept op het Londens Handvest van 8 Aug. 1945. By de debatten, waarin mr. Don- ker (arbeid), die namens Com missie sprak, zich bijzonder onder scheidde, waren vele fijne juridische onderscheidingen aan de orde, waar op hier niet nader wordt ingegaan. De principiële betekenis van het de bat was, dat de Commissie het in ternationale recht wil invoegen in het Nederlandse recht ten einde de berechting van alle oorlogsmis dadigers te verzekeren, terwijl mi nister Van Maarseveen, daar tegen ernstige bezwaren had. Niet voor niets wees mr. Donker op de ideële betekenis van het amen dement. Ten slotte werd het zonder hoofdelijke stemming aangeno men, zodat de minister zich zelf in de positie heeft gebracht, dat hjj straks in de Eerste Ka mer een wetsontwerp zal moe- ten verdedigen, met welks be ginsel hij naar zijn eigen woor den het volstrekt niet eens is. Woensdagavond tot bijna zeven uur vergaderend heeft dc Tweede Kamer het wetsontwerp tot be krachtiging van het besluit Dicnst- plichtvoorziuningeii aangenomen zonder hoofdelijke stemming, met aantekening, dat do C.P.N. ertegen was. Bij dc godacptenwisseling deel de minister F i v e r mee. dat wan neer in een gezin twee zoons in dienst zijn, aan de derde uitstel kan worden gegeven, totclat een der an deren met groot verlof gaat. Do lichtingen 1Ö47 en 1918,Welke aanvankelijk 5(10 man groter zou den zijn dan do lichtingen van 1945 4?n 1946, bljjven op 40.000 man be paald. Van de lichting 1944 zullen vermoedelijk slechts cnUclo honder den worden opgeroepen. Het wetsontwerp kennisneming van misdrijven buitengewoon straf recht door de militaire rechter werd z.h.s. aangenomen, doch het wets ontwerp. waardoor hoger beroep wordt mogelijk gemaakt van von nissen van krijgsraden te velde, kon niet worden afgehandeld, omdat er zo laat geen leden genoeg aanwezig waren om te stemmen over een amendcmcnt-D onker, waardoor ook beroep mogelijk wordt vail krijgsraad-vonnissen buiten Neder land. Gistermiddag nam minister VanM aarseveen het amende ment over, nadat een kleine wijzi ging was aangebracht, waardoor beroep bij feitelijke oorlog is buiten gesloten." Dc Kamer is nog begonnen met de behandeling van de wijziging van de Hoger Onderwijswet, waar van de strekking is, tandartsen, een volledige universitaire opleiding te geven. De ontwapeningscommissie der Verenigde Naties heeft mst acht stemmen voor, do Sow jol-Unie fegeu met twee onthoudingen een Amerikaans werkprogram aangeno men. Do belangrijkste punten van het plan zijn ten eerste do algemene beginselen van do ontwapening, ten tweede een systeem van beveiligin gen tegen schendingen en ten derde practischo voorstellen voor do ont wapening ir» staiea die geen lid zij a van de ÜNO. Het Russisch© werkplan waarin getracht wordt do ontwapenings kwestie en de atoomcnergiecontrÖle samen to vatten werd afgewezen: HET B.B.C.-ORKEST zal op 25 en 26 Juni a.s. een tournée maken door ons lend onder leiding van zijn dirigent, -Sir Adrian Boult. Het orkest tijdens de repetitie. Pieter 't Hoen (het Tweede Ka merlid Frans Goedhart) die vorig jaar een reis door Indonesië maakte, is Woensdag naar Djoc- jafcarti vertrokken oui namens het bestuur van de Partij van de Arbeid niet Indonesische autori teiten besprekingen te voeren. Het komt dikwijls voor, dat in werkplaatsen, bedrijven en kantoren overwerk moet worden verricht. Het bedrag van de loonbelasting over dc beloningen wordt di1 -wyls als onbillijk gevoeld. De minister heeft nu goedgekeurd,, flat de inspecteurs aan de werkge vers, die daarom verzoeken, onder bepaalde voorwaarden vergunning verlenen dc loonbelasting aan het einde van elk kalenderkwartaal te herrekenen. In dc loop van het kwariaal wordt de belasting dan ge heel als tot dusver ingehouden. De herrekening aan het cfnde van het kwartaal kan echter een voor de werknemers voordelig verschil op leveren, dat dan aan de werknemer» ten goede komt. Dc Joodse verzetsgroep Stcrtt heeft in een communique aan do pers verklaard, dat de wapenstil- i j stand, die sinds de aankomst van. j de commissie van onderzoek voor i Palestina stilzwijgend in acht ge- nomen werd beëindigd wordt, j. daar de Britten zich niet aan de wapenstilstandsvoorwaarden ou- s den. u ij Het ministerie van economische' j zaken deelt het volgende mede 'I over de onregelmatigheden - bij- het rijksbureau voor hout. I Een chauffeur heeft door vfi-ïs- beid in geschrifte te plegen, zich. op onrechtmatige wijze in het he- zit van enkele vergunningen voor i totaal twee m3 hout gesteld; 'j Voorts bieek, dat een employé van het centraal bureau van de houtgemachtigden te Amsterdam voor het uitreiken van een ver- I gunning een lap stof in ontvangst heeft genomen, j Verder zijn vier reeds op 1 April' j 1916 ontslagen employe's van het i centraal bureau betrokken bij liet i verhandel en van een vergunning', 'j De afdeling klimatologie van hot j KNMI te De Bilt heeft enige bereke- i ningen gemaakt over de gemiddelde overdag-temperatuur voor de ko- mendo Juli-maand. j j De becijferingen leren, dat Juli. j 0.7 graad beneden normaal zal wor-.. j don. Aangezien do normaio ovor-;, dagtemperatuur 18.4 graden Celsha.; bril raagt, wij dit dus .zeggen;<Iat| j wc*"'ia Juli op 17.7 graden Cclsnisj? mogen ■- rckcr.cn. Dergelijko JuJP*^ 1 maanden komen twee op de drie i kcor voor. Een verdoro vraag is onder ande re: hoeveel zomerso dagen (maxi mum temperatuur boven 25 graden Celsius) zn! Juli tellen? Daarop is het niet gemakkelijk een antwoord - te geven. Een gowono Juli-maand telt gemiddeld 5 zomerse dagen, er komen echter gewone Julimaanden! voor mot slechts tweo zomers© da- gen, doch ook met 13. Bij het befcy- ken van gegevens van Julimaanden di© ongeveer dei elfde temperatuur hadden als die nu wordt verwacht, blijkt dat Juli 1S82 een gemiddelde temperatuur van 18.0 graden Cel sius had en slechts een zomeTse dag. Juli 1923 had een gemiddeld© tem peratuur van 17.9 graden Celsius met elf zomerse dagen. tl Aan vice-ad'miraal J, W. Ter-' mij telen, adjudant van de Konin gin, is eervol ontslag verleend,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1