Nieuwe correspondentie met de Indonesiërs I i HET ROTTERDAMSCH PARCOL Commissie-generaal vraagt nadere uitleg om Geblokkeerd geld kan worden overgedragen Filmster Paillette Goddard bezoekt ons blad Vrij, onverveerd Naar oplossing van de crisis K.L.M. projecteert nieuwe lijnen Ook in Zuid-Amerika Weerbericht „Niet vrij voor publicatie" Dakbeelden van de Robaver «I De Vrofct speelt niet mee O.S. 1952 in ons Laatste fase geldzuivering land j Kleine spaarders krijgen f 5000 vrij binnen vijf jaar Kleine restanten geheel vrij Hoop op Rusland? deelneming Nederland vraagt inlichtingen Président Tildy wil aftreden Naaste medewerker geroyeerd Eis 12 jaar tegen v. d. Meulen Rosman krijgt twintig jaar Maandag komt Paulette persoonlijk foto's uitreiken Buitenkansje voor de filmfans Sigarenwinkeliers j ontevreden Fransen reizen naar ons land Red en Adm. Langs Have« 141, Schiedam taL 69320 Abonnementsprijs per weefc 31 cent, pBr kwartaal 4,—losse aummsra 0,09 -L M SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Het Parool** Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bonk te Rotterdam PI Directeurs B de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zaterdag 21 Juni 1947;, Zevende jaargang, No. 142 SJAHRIR lieeft van de commissie-generaal een brief ontvangen, waarin gezegd wordt, dat de „verzoe nende nota", die hij (Sjahrir) Vrijdag aan de commis sie-generaal beeft gezonden, de weg zal kunnen ope nen naar een oplossing van de politieke crisis, aldus een bekendmaking van bet republikeinse ministerie van voorlichting. Kort voordat de Indonesische nota - een zakelijke inhoud van de rede van Sjahrir, die wij in ons blad van Vrijdag, tegelijk met de radiorede publiceerden - overhandigd werd, had de com missie-generaal in een brief aan de republikeinse delegatie ver klaard, dat de republikeinse tegenvoorstellen op de Nederlandse ultimatieve nota van 27 Mei „geen ruimte lieten voor verdere onderhandelingen". Deze brief kan nu, zo neemt men in repu blikeinse tóngen aan, als tenietgedaan worden beschouwd dooi de opnieuw begonnen briefwisseling, die wij hieronder publi ceren. Vrijdag is de navolgende brief aan de voorzitter van de com missie-generaal overhandigd: „Hierbij stellen wij uwe delegatie officieel in kennis met de zakelijke inhoud van de radio-rede, waarvan de tekst hiernevens gaat, welkt ik gisteravond ten 20.00 uur mocht uitspreken. 1. Wij stèmmefi in met de instel ling zo spoedig 'mogelijk van een in terim -r egeri n g. 2. Wij stemmen er mede in, dat de positie van de vertegenwoordiger van de kroon de jure en formeel zal zijn als voorgesteld in de nota van uwe delegatie van 27 Mei 1947. Wij hopen, dat in de loop van de over gangsperiode de regering op dit punt meer gelijkenis zal gaan vertonen met hetgeen in onze antwoord-nota v-erd gesteld, zodat tenslotte deze re gering overgaat in dc regering van de souvereine verenigde staten van Indonesië. 3. De besprekingen omtrent dc vorm van de interim-regering, zoals door uw delegatie voorgesteld als „nader overleg" dienen plaats te hebben met vertegenwoordigers van Indonesia, Timoer en Borneo. Deze besprekingen zullen zo spoc- mogelijk^ moeten beginnen, op- dij^ w dat de interim-regering ''reeds 'vóór Juli a.s. kan gaan werken. 4. Taak van deze interim-rege ring 2al o.m. zijn het instellen van de federale organen, zoals vermeld on de bijlagen van de nota van uwe delegatie. Bijzonder urgent wordt De mogelijkheden tot verdere uitbreiding van het luchtnet der K.L.M. met intercontinentale ver bindingen zijn in studie. Uit de bit- lagen, gevoqgd bij het bij de Twee de Kamer ingediende wetsontwerp „bevorderen van het onderhouden van luchtdiensten. door de Konink lijke Luchtvaart Mg." blijkt over nieuwe luchtlijnen der K.L.M. het volgende: Op het gereed komen der vlieg velden wachten de lijnen Amster damHaamstedeVlissingen Axel en AmsterdamTexel. In stu die of geprojecteerd zgn de routes: AmsterdamKnocke, Amsterdam- MaastrichtLuxemburgBazel en daarvandaan afzonderlijke lijnen naar Milaan en Genua: Amsterdam Genève-Madrid—Lissabon; Am sterdamGenèveBarcelona— Tangér; AmsterdamGenève—Ro meAtheneLydda-Bagdad; Am. s terdamMaastrichtFrankf ort aan de MainWenenBoedapest; Amsterdam—Praag—Wenen; Am sterdamPraagBelgradoIstan- boel—Ankara—Bagdad; Amster dam—Praag—Belgrado—Boekarest Ankara—Teheran; Amsterdam EnschedeMindenBerlijn; Am sterdam—Moskou; Amsterdam— Groningen—Bremen—Hamburg: Amsterdam—Gothenburg—Stock holm—Helsinki; Enschede—Eind hovenBrussel en Maastricht Brussel. In het interncontinentale net zijn geprojecteerd de trajecten Batavia Sydney; BataviaManilla—Ho- noloeloeLos AngelosMexico City—Curasao en Curasao—Belem Rio de Janeiro. In het West-Indische net zgn ge projecteerd of in studie de verbin dingen ParamariboNïckeryGe orgetown; Paramaribo—Lawage- bied; ParamariboCayenne; Port of SpainBarbados ArubaLes Piedras—Maracaibo; ArubaRio HachaBarraniuilla. In totaal dus een kleine dertig lijnen, op sommige waarvan al ge deelten gevlogen worden. Vrij koel Weersverwachting, gel dig tot Zondagavond. Matige, aan de kust tijdelijk vrij krachtige wind tussen West en Noord. Vrij koel. In het Noord-Oosten van het land meest zwaar he wolk t met nu en dan regen, in het ove rige gedeelte van het land wisselende be wolking met enkele verspreide regen buien. 22 Juni: Zón op 4.59 uur, onder 21.44 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 7.09 Uur. 2e tij 19.19 uur. 23 Juni: Zon op 5.00 uur, onder 21.44 uur. Waterstanden Rotterdam; le ty 8.08 uur. 2e tü 20.18 uur. De berichtgeving over.de Indo nesische kwestie verkeert op het ogenblik in een dermate chaotische toestand, dat wij, om verwarring onder onze lezers te voorkomen, de brief waarin de commissic-gcncraal de Indonesische tegenvoorstellen als onaanvaardbaar van de hand wees, niet gepubliceerd hebben. Deze brief bereikte ons namelijk gistermorgen, evenwel met de me dedeling, dat zij nog niet gepubli ceerd mocht worden. Zéér kort daarna werd echter dc rcpubli- kkeinse „verzoenende nota" bekend, die wij gisteren publiceerden. Laat in de avond werd plotseling door de regering dc brief van de commissie- generaal voor publicatie vrijgege ven. Deze te publiceren, nu inmid dels dc opnieuw begonnen briefwis seling, nieuwe perspectieven opent voor een oplossing van dc ontstane crisis, zou on zes inziens slechts ver warring stichten onder de lezers kring hierbij beschouwd een zo snel mo gelijke instelling van de federale economische organen. Met dit voor stel vertrouwen wij. dat aanstonds de samenwerking, zoals de overeen komst van Linggadjati deze bedoelt en wenst, gerealiseerd kan worden. Wanneer ook uwe delegatie hier mede kan, instemmen, verwachten wij u zo spoedig mogelijk het ini tiatief te willen nemen tot de be sprekingen, hierboven onder punt 3 genoemd. i Dc voorzitter van de Indonesische delegatie, (w.g.0 Sjahrir." Nederlands antwoord De commissie-generaal heeft he den het volgende aan dc Indonesi sche delegatie geantwoord. ..Ons schrijven, waarin het stand punt van de commissie-generaal be treffende uw antwoord op onze nota van 27 Mei j.l, aan uw delegatie wordt kenbaar gemaakt, werd ge kruist door uw schrijven d.d. 20 Ju ni j.l. Wij menen in dit laatste schrij ven een poging te mogen zien tot het overbruggen van de grote af stand, tvelke tussen de door onze de legaties gewisselde nota's bestaat. Gezien het belang dezer materie mag er echter geen onzekerheid zijn over de vraag, in hoeverre do sum miere formulering in de brief van 20 Juni oen aanvaarding van onze voorstellen van 27 Mei jl betekent. Alvorens hierop in te gaan, wu de commissie-generaal met voldoening constateren, dat ten aanzien van de positie van de vertegenwoordigers van de Kroon haar voorstellen, zowel ten aanzien van zijn de jure bijzondere positie met beslis- smgs-bevoegdheid, als ten aan zien van de vorm van zijn optre den in de overgangsregering te zamen met de vertegenwoordi gingen van de staatkundige or ganisaties in Indonesië worden aanvaard. De aanvaarding van dit ene punt neemt echter niet weg, dat op alle andere punten uw voorstellen de on ze met zijn genaderd. Een andere conclusie ware slechts mogelijk wan neer punt 4 van uw schrijven al dus gelezen zou mogen worden, dat de republikeinse regering instemt met de instelling van al die federale or ganen, welke in de bijlagen onzer nota worden genoemd, en uit het woord „zoals" onder punt 4 zou mo gen worden afgeleid, dat hetgeen in onze bijlagen omtrent deze federale organen wordt gesteld, alsnog door genoemde regering tenvolle wórdt onderschreven. De commissie-generaal meent in ait verband te moeten opmerken, dat het nimmer in de bedoeling kan liggen de vaststelling van de alge mene regelingen der uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati te ontnemen aan de delegaties en toe to vertrouwen aan de 'interim-rege ring. Aangezien ook uw schrijven, van f-0 Juni aan de Nederlandse rege ring werd voorgelegd, stelt de com missie-generaal het op prijs uw ant woord op het bovenstaande ten spoe digste te mogen vernemen, opdat ook dit bij de beoordeling van uw schrij ven in- aanmerking kan komen". Sjahrir heeft, aldus A.P., de lei ders van de Indonesische politieke partijen cn andere vooraanstaande republikeinen uit Djokjakarta naar Batavia ontboden om deel te nemen aan de besprekingen, die tot een de finitieve beslissing moeten leiden omtrent het antwoord op de brief van de commissie-generaal. Tevo ren had Sjahrir reeds het republi- 1 keinse kabinet bijeen geroepen. Het voornaamste punt, dat besproken moet worden is, of de Nederlandse eisen voor de instelling van een ge meenschappelijk Nederlands-Indo nesische gendarmerie aanvaard kunnen worden. Postduiven wedstrijd AmsterdamStockholm In dc nacht van 21 op 22 Juni zal op Schiphol een nachtpost-vlicg- tuig arriveren van de Zweedse luchtvaartmaatschappij de A.B.A., met o.a. een lading aan boonl van 100 k.g. levend gevogelte. Deze lading bestaat uit ongeveer 70 post duiven uit Zweden die tussen 5 en 6 uur weer van Schiphol zullen starten voor een vleugel aan vleu gel race AmsterdamStockholm, De Zweedse bond van postduiven- houders, die deze „vlucht" organi seert, heeft een prijs van 1000 Zweedse kronen beschikbaar ge steld voor de eigenaar van de duif, die het eerste in Stockholm neer strijkt. Rotterdam leeft, weer. Overal blijde hakkenei, de Vruchtbaarheid waar geheid, gehakt, gegraven en cn de ErkentelijkheidTwee jonge geklonken wordt kun je het voor je mannen verrichten het fijne werk, ogen zien. Wij staken onze RotterAnd Slinger en Marinus de Boer en damse steekneus achter de rieten zij vertellen ervan met doodeenvou- schermen van de Robaver en vandige woorden, terwijl t, een brok den twee Zweden bezig met pneu- werk verzet wordt, dat kunstzin, matische beitels het grove, werk op vakmanschap en toewijding vergt te knappen aau de beeldengroep, Over vijf weken gaan de groepen die volgens het ontwerp van Oer, die vrij in de lucht staan, ontdaan FJemnn de daklijst boi'cn de hoofd- van tgmpaan-omlijsting) vaar bo- ingang sullen versieren. Een groep ven en dan zullen se de blik van die 60 ton zal wegen30 ton Oorlog iedereen trekken: H meter bij 2, en en oorlogsellende en 30 ton Vrede 0.80 dik. Of bovenof nog in het en vredesgeneugten. Mars komt aan- Rotterdamse Mcudon daar beneden stormen op Dies Irae-knol, gevolgd in de Robaver legt Ger. Heman de door de Dood met zjjn zeis en een laatste hand er aan. sgmbool van de oorlogsellende. Als Roe zullen ze met hun diepe contrast tegenover die wild-jagende schaduwen en hun lijnen vlakken ■verwoestershende, ooiven de zachte verloop tegen de lucht staan? Wij lijnen van de Vr ede-maagd op haar. hebben er vertrouwen in. Het is vandaag vijftig jaar {Jeté den dat de bouw van hei „Witie luis" werd. aanbesteed. Boven: de omgeving van het „Wille Huis" vijftig jaar ge/eden. Onder: Het „Witte Huis", zoals onze generatie het kent. Het plan-Marshall In plaats van De Vroet, die met zijn vereniging Feyenoord naar Ko penhagen is meegegaan, zal Zon dagmiddag in het Olympisch Sta dion te Amsterdam als linkshalf in dc Bondsploeg worden opgesteld de Volewijckersspeler Van der Steen. \f Bij de Tweede Kamer Is ingediend een wetsontwerp dat tot doel heeft, j de machtiging, welke de minister van Financiën t.a.v, de geldzuivering was verstrekt, met één jaar te verlengen. In afwgklng van de oorspron kelijke doelstelling zal deze machtiging echter slechts beperkt blijven tot het vaststellen van bepalingen nodig voor de afwikkeling van de geia- zui vering. België, Nederland, Noorwegen en Denemarken hebben de Britse re gering gevraagd om inlichtingen omtrent de Britse bedoelingen ten aanzien van het plan-Marshall. De Britse denkbeelden ovejc^Jiet fn nracijjk/brengen van het plan ver keren echter nog In een stadium van voorbereiding, en het Is on waarschijnlijk dat er conferenties zullen worden vastgesteld, voordat Molotof heeft gereageerd op de Frans-Britse uitnodiging, de volgen de week een conferentie over het plan bij te wonen. Eidault. dc Franse minister van buitenlandse zaken, heeft Vrijdag in de Asscmblê zijn instemming be tuigd mot het hulpverleningsplan. De Assemble besloot echter, een debat uit te stellen tot later. Italië heeft zich in een nota aan Washington bereid verklaard tot volledige samenwerking. Polen: onder voorwaarde Polen heeft nog geen uitnodiging ontvangen voor het bespreken van het plan maar een Poolse woord voerder heeft het plan „slechts mo gelijk" genoemd als voldaan wordt aan enkele voorwaarden, o.a. de ga rantie dat er geen politieke condi ties aan verbonden zijn, nauwe sa menwerking mét dc UNO en voor rang voor de landen die van Duitse agressie te Jijden hebben gehad. Inschakeling van de UNO bij de uitvoering van het plan-Marshall wordt ook gesuggereerd door een officiële Britse mededeling aan Trvgve Lie, waarin deze namens Be vin ermee in kennis gesteld wordt, dat Engeland de rol van de UNO in gedachten houdt. De secre taris der UNO zal, aldus deze mede deling. volledig op dc hoogte wor den gehouden van dc onderhande lingen. Deze Britse verklaring is, evenals het bericht, dat de Sovjet- nie Marshall's aanbod overweegt, te Lake Success met voldoening ont vangen en de mening gewekt dat dc kans op deelneming door Rusland groot is. De Hongaarse president, Zoetan Tildyy heeft op een speciale bijeen komst van hefc kabinet zijn ontslag aangeboden, aldus heeft zijn voor malige kabinetschef, Laslo Jekely, gisteren te Genève medegedeeld. Het Hongaarse kabinet heeft ge weigerd het ontslag van Tildy, te aanvaarden. Tildy stemde er in toe nog enkele dagen, in functie te blij ven, teneinde de huidigegespan nen politieke situatie niet te doen verergeren, aldus voegde Jekel.y aan zijn mededelingen toe. Jekely zelf, Tildy's naaste mede werker,is door de politieke commis sie van de Kleine-Boerenpartij uit do partij gestoten. Hij was be noemd als gezant in Nederland en België, maar diende zijn ontslag in van Zwitserland Uit, waar hij was heengezonden om in Bern de zaken te regelen van de afgetreden ge zant aldaar. Jekely heeft gewei gerd naar Boedapest terug te keren, en zal dezer dagen naar New York vertrekken. Teneinde de economische ontwik keling van de Oost-Indonesische eilanden te bevorderen zijn de olie- en benzineprijzen belangrijk ver laagd. In een der zittingen van het con gres van het Internationaal Olym pisch Comité vroeg president Ed~ stroem aan de Amsterdamse dele gatie inlichtingen omtrent de roci- baan, welke zeer sterk de aandacht had getrokken. Edstroem herinner de voorts aan het sportieve succes van dc spelen van 1928 en deelde mede, dat een eventuele keuze van Amsterdam voor 1952 zeker de overweging waard was. Verschillende leden van het I.O.C. vroegen inlichtingen over de hotel- accomodatie. Medegedeeld werd dat behalve Amsterdam voldoende hotelaccomodatie in het Gooi, Den Haag cn Schevcningcn en voorts in Noord wijk en Zand voort zou zijn. Aan alle gedelegeerden werd een brochure in de Engelse en Franse taal over Amsterdam en de even tuele organisatie van de Spelen in 1951. ter hand gesteld. Hoe het ook zij, Amsterdam heeft voor het forum der Olympische sportbeweging een uitnemend fi guur geslagen cn de candidatuur van de Nederlandse hoofdstad heeft sterk de aandacht getrokken. Twaalf jaar gevangenisstraf en levenslange ontzetting uit de kies rechten .eiste vanmorgen de procu reur-fiscaal van het Bijzondere Ge rechtshof te Arasterdam tegen dr. Gejus van der Meulen oud-doelverdediger van liet Neder landse elftal. Uitspraak op 5 Juli a.s. Vrijdagmiddag veroordeelde de Rotterdamse kamer van het Bijzon der Gerechtshof de 36-j. X.S.B.-er Rosman, tijdens de bezetting admi nistratief hoofdambtenaar van de R.E.T. cn vertrouwensman van ex- biirgcmecster Muller, die vele goede Nederlanders in handen van de ïr.D, heeft gespeeld en tegen wie de doodstraf was geëist, tot 20 jaar gevangenisstraf met verlies van beide kiesrechten, ücm werd het recht van cassatie verleend. Hoewel thans kan worden gezegd, dat wegens geldovervloed dreigend gevaar van inflatie is afgewend, is de geldzuivering nog niet gebed vol tooid. Werden de blokkeringsbepa- lingcn in net afgelopen jaar ver zacht, toch bleef een grote hoeveel heid geblokkeerd geld over, waar aan nog geen definitieve bestemming kon wórden gegeven. Daartoe moest na de totstandkoming van de wet op dc vermogensaamvasbe lasting ge wacht worden op het van kracht worden van het wetsontwerp ver moge nsheffing ineens. Zodra ook deze wet is afge kondigd. zal worden overgegaan tot de afwikkeling van de geld zuivering, welke dan naar de minister van Financiën ver trouwt, binnen een jaar haar be slag zal krijgen. De thans nog resterende taak: het geblokkeerde tegoed af te wik kelen op zodanige wijze, dat mone tair de gunstigste resultaten wor den verkregen, brengt mede. dat de minister ook in de afvvikkelings- phase zal moeten beschikken over de vereiste vrijheid van handden cn ingrijpen. Op deze wijze zullen eventueel tijdelijke verstoringen op de geld- en kapitaalmarkt op dyna mische wijze worden opgevangen. Het verlengde machtigingsbesluit geldzuivering zal het tenslotte ook mogelijk, maken de bestaande geid- zuxveringsbeschikkingen geleidelijk weer in te trekken. In vermogenssfeer In de memorie van toelichting wordt meegedeeld, dat deze afwik keling zich in de vermogenssfeer zal dienen te voltrekken. In dé eerste plaats zullen de hou ders van geblokkeerde saldi en in schrijvingen in het 3 Ca Grootboek 1946 deze middelen kunnen en moe ten aanwenden om zoveel mogelijk bun aanslagen in oude belastingen," de vermogen saanwasbelasting en de vermogensbeffing. ineens te voldoen. Voor zover daarna nog een overschot aan geblokkeerde middelen overblijft zuUen de houders er van in de eerste plaats in de gelegenheid wor den gesteld dezo middelen tegen verkrijging van andere vermo genswaarden over'te dragen aan derden, die daarmede recht streeks aan de ontvanger der dircc-tc belastingen hun aansla gen in de oude belastingen, de vermogensaar»wasbclasting en de vermogensheffing zullen kunnen voldoen. Deze faciliteit ls tweeledig: aan hen, die ter voldoening van hun aanslagen vermogenswaarden zullen moeten verkopen of bezwaren dan wel leningen willen aangaan, geeft zij gemakkelijker gelegenheid om een daartoe bereide tegenpartij vinden, terwijl de houders van een overschot aan geblokkeerd tegoed een bestemmingsmogelijkheid voor hun tegoed wordt geboden. Aangezien in het kader van de vermogensyvisseling ongetwijfeld ook afstoting van effectenbezit noodza kelijk zal blijken te zijn, zuUen hou» ders van een overschot aan geblok keerd geld onder zekere voorwaar- 1 den in de gelegenheid worden ge-1 steld daarmee ter beurze effecten I te kopen. Ter vermijding van dub-l bele koersen zal hier niet de eisf van rechtstreekse overdracht van fl het geblokkeerde tegoed aan de ont-1 vanger der directe belastingen- ter J voldoening van aan de verkoper der l effecten opgelegde aanslagen in I oude belastingen, in de vermogens-] aanwasbelasting en in de vermo-l gensheffing ineens worden gesteld.! Tegen misbruikI De ïilmster Paulette Goddard komt Maandag onze stad bezoeken! Zij keèrt het Filmfestival 111 Brussel gedurende enkele dagen de fraaie rug toe, teneinde ook eens lets van het, in Amerika veelbesproken, Holland te zien. En natuurlijk komt zij dus ook in Rotterdam. Ze arri veert omstreeks elf uur, maakt een rondrit door de stad, bezoekt de tentoonstelling in Boymans, „Rotterdam Straks" en neemt vervolgens deel aan een perslunch in Parkzicht. Vooral de jongeren ondè.r onze lezers zullen het op prijs stellen te vernemen, dat Paulette Goddard tegen half vier een bezoek zal bren gen aan „Het Rotterdamseh Parool," aan dc Schiedamsesinge! 42. Zij zal daar, enige honderden foto's met haar handtekening uitreiken. Wij-twijfelen er niet aan, dat velen teleurgesteld zullen moeten worden, doch In elk geval- zal men Paulette, wier gracieuze verschijning ieder zich herinnert uit dc films, vooral die zij vroeger met haar echtgenoot Charlie Chaplin maakte, van aange zicht tot aangezicht kunnen zien. En dat is al een ongewoon genoegen voor de tallozen die haar bewon deren. Niet" overdrijven' Wij moeten er wel'sterk op aan dringen, dat de rust wordt bewaard. Pauiette. is maar een frêle vrouwtje cn wij zouden het erg onprettig vin den, wanneer zii tussen de filmfans onder onze auspiciën werd geman geld. De enthousiaste bewonderaars wordt daarom bij voorbaat vriende lijk verzocht een voorbeeldige file te vormen, opdat dé filmster rustig onze kantoren kan betreden en weer verlaten. Tn Brussel heeft het enthousiasme voor handtekeningen van filmsterren een dusdanige vorm aangenomen, dat genoemde sterren zich na de eerste dag vrijwel niet meer in het openbaar vértoonden, en .Maandagmiddag om half vier ben ik op het bureau van .„Het Rotterdamseh Parool" omdat ze geen leven meer'hebben. Zo mag het bij „Het Rotterdamseh Parool" Maandag niet worden. Om half twaalf zal Paulette God dard aan de stadsgrens te Overschie arriveren. Daarna zal zij langs de volgende route naar het museum Boymans rijden: Rijksweg Overschie, Kanaahveg, V roezen laan, Stadhou- dersweg, Schieweg, Schiekade, Hof plein, Goudse bingel, Oostplein, Groenendaal. Blaak, Schiedamse Sin gel, Witte de Withstraat, Museum Boymans. Om te voorkomen, dat cicze facili teit zal worden misbruikt, zal be paald worden, dat de gekochte effec ten gedurende drie jaren gcdepo-l neerd moeten worden bij een bank.! Aan dit depot kunnenzij slee hts worden onttrokken onder depone ring van andere efiecten tot een| overeenkomstige koerswaarde. In het belang van kleine spaar-l ders zullen overschotten tot een be-l drag van 5000,— per persoort kun-F ncn worden omgezet in een speciale! depositorekening, welke in vyfl jaarlijkse termijnen zal worden vrtj-T gegeven. De ondernemers mogen hun tegoed den naar een invest er in gsrekehmgT overschrijven. Deze zal binnen-LvSjlI jaar geleidelijk kunnen worden öm-4 gezet in verhandelbare certificatenJ Tenslotte zal houders van over-J schotten de mogelijkheid worden ge-f baden dit onder zekere voorwaarden] san te wenden ter betaling koopsommen voor ievensverzeké-| ringen. De overschotten, welke in het ka-| dér van vermogensverplaatsing deze afwikkeling geen bestemming hebben gevonden, zullen worde» omgezet in obligaties van een lang! lopende staatslening. Wanneer ueze restanten zeer gé-I ring blijken zullen zij eenvoudigJ heidshalve kunnen worden vrij ge- geven. Overeenkomstig de toezeggingri zullen houders van inschrijvingen, id het 3% Grootboek 1946 deze in-| schrijvmgen, voortover zij deze:'hi,è behoeven ter voldoening van vérJ schuldigde zekcrheidsstellingeni aanslagen in de vermogensaanwas-l belasting of in de vcrmogenshefJ fing-ineens, tegen vrij geld kunnetf overdragen aan derden. Hierbij ia de'voorwaarde gesteld, dat de aldus overgedragen inschrijvingen recht! 5lrceks worden overgeboekt naar ontvanger der directe belastingëd ter betaling van aan deze derdéx] opgelegde aanslagen tn dc heffingen Goede sigaren' verdwijnen in de zwarte handel Sinds dc sigaren vrijgegeven zjjj heeft dc cetailhar.de! in tabaksB artikelen geen reden tot juich© Het vrijkomen van de sigaren heéfï hoofdzakelijk de kleine sigarenfal briekjes de handwerkers voor] deel gebracht. Het product, dat zJ fabriceren is grotendeels van mini dere kwaliteit Het komt tbaru veelvuldig voor, dat de sigarenrt kers geen genoegen willen nemeiL met dit product van onbekende ma! kelij. De merksigaren, die zij vfoèl ger op de bon konden krijgen z™ nu uiterst schaars geworden. Di winkelier klaagt echter, dat dez! wel in de zwarte handel volop verf krijgbaar zjjn. zodat zijn sigaren! omzet sterk terugloopt. Hier koin! nog bij, dat de toewijzing aan fabrikanten van merksigaren il verlaagd. Ze moeten 10 minde! produceren dan voorheen. Bovehr dien bestaat de vrees, dat binnenL kort de bonnen, die thans uitslü! tend voor de aankoop van cigaretf ten en tabak bestemd zgn» niei meer gehonoreerd kunnen worden Tot nu toe is immers nog niets bel kertd van. een overeenkomstige verL hoging van de tabakstoewyzin! voor sigaretten-fabrikanten. Waq neer dit niet geschiedt, dient. heL verbruik van r-ooktabak te worde! aangemoedigd. Hier doet zich cpfT ter het gebrek aan goede pgpel gelden. Do Hollandse pijpen Zjf! veelal minderwaardig» terwijl d! import-pijpen van goede kwaliteff peperduur zijn. I AI met al acht dc detailhandel d| toestand verre van bevredigend i. snakt z\] naar een betere oplossin! van het zo belangrijke taba" vraagstuk. Het AN.P. verneemt, dat er tus sen de Franse en do Nederlam_ regering een regeling ls lot stanl gekomen, volgens welke Franse! naar Nederland kunnen reizen on der medeneming van vierhonderl gulden per persoon. Naarmate het Franse bezoe naar Nederland zich ontwikkei] zal er voor Nederlanders gelege hcid bestaan zich naar Frankrijk; - begeven onder medeneming van ee| bedrag aan francs overeenkomen! met vierhonderd gulden Het zal zowel bezoekers betrei fen, die voor gezondheidsredenen studiedoeleinden en culturele ui wisseling willen reizen als. voor hei die voor genoegen willen reizei Zakenreizen vallen er buiten. Daa voor bestaat een aparte raKeing.' De eerste Franse bezoekers, .re zende volgens deze nieuwe bepaliï gen zouden reeds in ons land zi aangekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1