HET ROTTERDAMSCH PAROOL Suriname en de Antillen krijgen grotere bevoegdheden Grote smokkelhandel in horloges ontdekt Meer zekerheid voor belangen der negara's gevraagd Arie Vooren bracht kleur en tekening Vrij, onvervserd Samenstelling Staten gewijzigd en algemeen kiesrecht Wensen worden nu vervuld Weerbericht Sjahrir's regering bedreigd Mohammedanen tegen meer concessies Bedrag van een ton aan deviezen er mee gemoeid Vijf arrestaties te Schiedam Groot verlof mogelijk voor personeel van koopvaardij President de Nicola afgetreden Incidenten aan de Oostenrijkse grens Ontaarde moeder gearresteerd U.S.A. protesteert bij Roemeense regering Nota's van Oost-Indonesië en West-Borneo onder voorbehoud Kübler won de eerste etappe Niet meer kolen! Cacao en één ei Motorrijden zonder vergunning flerdistributie van de i krantenbedrijven Spijbelende Prins teruggevonden Luchtdruk 764.0; wind temp. 25J3 tefnp- 14,1 vt t weersgesteldheid lluJ M 20" °P -5"0! tJ w ^aa.n onder 2.01 nu uuf n Eotter^a Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel, 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent per kwartaal 4<—a losse, oummen 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank: te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th, Ramaker Donderdag 26 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 146. g hf Staten van Suriname.cn Curacao voorirelezd wetsontwerpen tot tytfelglng van hun Btaataregéltngen, Welke ïoniër n? Suriname en de Nederinndsï Ar»illén in de jS- ta het h/hnndi? h.mnt ÏÏV1 T' dt'el>.'<!n<]ot in het Koninï-rp en wtSfiïe f Sc" omgeving ter hand te nemen. Eén der u? n? s f'hf regering voorstelt, is de mogeHlldieid Sgemcen kUslêeht KunraMteul,,B der Staten en dte ttt tasteuihg van Volgens de memorie van toelich ting klemt de behoefte tot deze her zieningen temeer omdat Suriname en de/Nederlandse Antillen, vrij ge bleven van direct oorlogsgeweld en bezetting, een zelfstandige ontwik keling doormaakten en gedurende deze Jaren in levend contact ston den met de evolutie van het staat kundig denken in de wereld. In afwijking van vroegere doel stellingen is hét richtsnoer bij deze herzfpning geweest op ruime wijze de mogelijkheid ts openen tot over dracht van zodanige verantwoorde lijkheid' als verenigbaar is met de frondwet :en zonder' ontwrichting oor de betrokken gebiedsdelen kan worden gedragen; 1. Instelling van nieuwe orga nen ter verwezenlijking van een zo grootmogelijke mate van verant woordelijk bestuur en zelfstandig heid; 2L Vfryziging in de samenstelling vari de'.'Staten en uitbreiding van ■f- heft kiesrecht; 3.' Uitbreiding v&n de bevoegd heden bij decentralisatie en decon-, eentiratie van bestuur en wetge ving;. 4. Wijziging van de buitenge wone bevoegdheden van de gouver neur in tijden van oorlog en drin gende omstandigheden; 5. Wijziging van de zogenaamde conflictejiregéhng; PAROLOSCOOP Bont, en gevaarlek, allerlei. 'j^ERWjïJL de bijeenkomst van A Parijs morgen begint tussen Drie van de Vier, waarbjj Bevin en Bidault. Molotof zullen zien te win nen voor de dollarsteunactie van Marshall, ..rommelt het in' Midden- en ZuidrEuropa aldoor nog van de gevolgen'; der steeds scherper ge-* worden Ruasisch-Amerikaanse te genstelling, Petkof (Buig.) blijft nog steeds gevangen,Nagy (Hong. j gevlucht en Tildy. (Hong.) afgetredenr fii Noord-Griekenland gaat de oorlog tegèn de guerilla- strijders al maar voort; in Oosten rijk wordt kanselier Figl reeds spottend. Schusnigg II genoemd {d.w.z. de schijnmaehtuitoefenaar die als een harlekijn danst naar het pijpen: van een buitenlandse rnacht); en in Italië legt, vlak na de zwakke restauratie van De Gas- peri's kabinët; president Enrico de Nicola het bijltje er bij neer, Ky is een. te stil, teruggetrokken rechts- kundig geleerde, om in de stormen van tegenwoordig het'roer van het slingerende en stampende Italiaan se schip vari staat nog langer 'te willen hcjuden. De uiterste linkerzijde wist het het eerst, 20dat de andere „zijden" direct mompelden, dat De Nicola week .voor druk van communisti sche zijde. Waarop prompt de lin- kerzyde. antwoordde; „Ronden wij hem maar houden, want zijn opvol ger zal'beslist niet beter zijn! Wie het meest met De Nicola's ontslag in-zit, is De Gasperi, omdat dé traditie wil, dat de mmister-pre- sident het ontslag vari zijn kabinet aanbiedt, zodra er een nieuw staatshoofd optreedt; de, samenstel ling van' het huidig kabinet had al zoveel 'voeten in de aarde gehad, dat een restauratie op, een ongele gen ögértblik, of devorming van een eventueel nieuw kabinet vrijwel ondoenlijk lijken. Maak* De Nicola was niét te verbidden: -Ik ga terug naar mijn boeken en myu tuin in Torre del Greco, aan de' voet van de Vesuvius", heeft hij hardnekkig volgehouden te antwoorden. En onderwijl zijn er onlusten, al weer onlusten, waarbij doden zijn fevallén. ola. op Sicilië. Om die do en ,té "eren ia voor a!He bedrijven een korte algemene staking bevo len, waaraan geen' café en geen ra diozendstation zich dorst te ont trekken. Ou datzelfde Sicilië -woeden ver schillende bewegingen tegen elkaar in: een onafhankelijkheids, een communistische eri een. anti-com- murtistische -beweging, waar de „rovers van Salvatdre Giuliano" grif gebruik maken am hun ouder- ■"wetse Sieiliaahse rovers-slag te slaan. Politie en gendarmerie zijn gemobiliseerd, om al deze, elkaar fel bestokendegroepen, uit elkaar te houden, maar de neo-fascisten en' de Party vari de Kleine Man zitten echter ook al mee dwars. In zo'n sfeer komt mevrouw Pe- ron, de afgezariste vrin de fascisti sche dictator van Argentinië; haar Spaanse, feesten;in Rome vervol gen. Zal De Nicola haar begroeten, of' trekt hy zich. terug,! intijds,- naar zijn tuïnbibliotheek aian de-voet van de Vesuvius? i Italië Kookt-weer eens; ON WEEKS K/t NS EN Weersverwachting, eel tig tot Vrijdagavond. Heldere nacht, morgen overdag toenemende be wolking,. met op vele plaatseny onweersbuien, nog warm, zwakke en later matige wind tus sen Oost, en Zuid. Waarnemingen 'te Rot terdam hedenmorgen 8.40 Z.Z.W. 2; temp. (gistermorgen (hedenmorgen licht bewolkt, uur. onder 21.44 15.43 uur. tij 12.01 die tot Instelling van 6. Wy2iging de voorschrif ten inzake de vaststelling van de begroting en die ten aanzien van de financiën. In beide staatsdelen bestaan er grote bezwaren tegen dat de gou verneur in geval van oorlog, op stand of andere dringende omstan digheden met. buitengewone be voegdheden wordt bekleed. De bui tengewone bevoegdheden zijn' nu ter nadere regeling opgedragen aan de landsverordening. Commandant strijdkrachten De benoeming van de comman dant der gezamenlijke landstrijd krachten geschiedt door de koning. De gouverneur wordt het recht verleend officieren, ingedeeld by.de gewapende macht, te benoemen, te bevprderen en te ontslaan. Er is, overeenkomstig het doel de democratische beginselen ook in het overzeese bestuur verder door te voeren, gezocht naar een meer actieve en positieve .beleving van verantwoordeiyk bestuurvoor de betrokken bevolking, Hieruit Is ontsproten de in- stelling van een college van ge committeerden bestaande uit ten minste drie en - hoogstens vyf leden, dat tot taak heeft een zo intensief mogelyjee sa menwerking niet de gouver neur als met de grondwet ver- - enigbaar ia .terayl .de mogelijk heid tot optreden als besttiyrs- gemachtigde In de Staten ook formeel gegeven is; In nauAv verband hiermee Is in gesteld een vertegenwoordiging van Suriname (Curasao) In Nederland. De wijziging in de samenstelling van de Staten en de daarmee ver band houdende mogelykheid tot in stelling van algemeen kiesrecht ko men geheel tegemoet aan de door de Staten van Suriname en de Ne derlandse Antilles geuite wensefl- Hét aantal Statenleden is met zes uitgebreid, en gebracht op 2i„ ter- wyl zij rechtstreeks worden geko zen in kieskringen, volgens de be ginselen van algemeen kiesrecht, nader te regelen in het kiesregle ment..,, r. O De regering ontveinst zich echter niet. dat in beide staats delen het Politieke leven nog, betrekkelijk weinig georgani seerd aan de dag treedt. Dit heeft haar echter niet weerhou- den de mogelijkheid tot verdere staatkundige ontwikkeling open* te stellen. Met het oog op de in Curasao bestaande maatschappelijke verhou dingen waarbij veronachtzaming van minderheidsgroepen niet uitge sloten moet worden geacht, is voor lopig, onder handhaving van de be ginselen ener; gekozen vertegen woordiging als uitzonderingsgeval voorzien in 'n mogelijkheid tot aan vullende benoemingen in dit college door de gouverneur van ..een of meer representanten van die groep(en), welke door de verkie zing niet vertegenwoordigd was (waren) en zulks wel zou (den) moeten zijn, wil men met recht spreken van een volksvertegen woordiging^ Ook vrouwenkiesrecht Voor Suriname is door de.instel ling van het instituut van. kies mannen beoogd recht te doen aan die bevolkingsgroepen welke in. De machtige Indonesische Moham medaanse party, die beweert 10.000.000 leden te tellen, heeft Woensdag gedreigd een poging te zullen doen, om de regering-Sjahrir omver te werpen. Indien het Indo nesische kabinet besluit nog meer concessies aan de Nederlanders te doen tijdens de zittingen die thans aan de gang zyn. De kritieke kabinetszitting begon Woensdagmiddag om 12 uur. De ad viezen van het kabinet eri het gehele standpunt van de regering tijdens de recente onderhandelingen zullen Donderdag laat aan het werkcomité vsn het Indonesische voorlopige- par lement voorgelegd worden. De Mohammedaanse partijleider, ar. Soekiman, heeft in een interview gezegd, dat de regering-Sjahrir reeds-te ver gegaan is door aanvaar ding aan te bieden van een Neder landse krqonvertegenwoordiger als de jure leider van de interim rege ring. Dr. Soekiman. die zich tegen alle onderhandelingen met de Ne derlanders verzet heeft, zei, dat de Mohammedaanse partij baar opposi tie zou laten varen eri zich achter de regering-Sjahrir zou plaatsen, indien het kabinet besluit zich te verzetten tegen deze Nederlandse politieke agressie en, indien deze zich verder 'ontwikkelt tegen. Nederlandse mili taire. agressie. Woensdagavond zou hij confereren met de minister van binnenlandse zaken, Mohammed Roem en de mi nister van voorlichting Mohammed Natsir; .beiden leden der Mohamme daanse partij. Indien zij te verstaan geven, dat het kabinet van plan is nog fineer concessies te doen, zou het zeer wel mogelijk zijn, dat de Mohammedaanse partij zou trachten de regering-Sjahrir om ver tè werpen. Acht van de 40 leden "van ""het parlementaire werkcomité zijn lid der Moham medaanse partij. Sajap Kiri, de combinatie van zes tot de linker vleuegl behorende In donesische politieke groeperingen, die in het Indonesische parlement vertegenwoordigd zijn. heeft naar Ass. Press verneemt vandaag een resolutie ingediend, waarin protest wordt aangetekend tegen de conces sies, die reeds door de regering van Sjahrir aan' Nederland zijn gedaan. Geëist werd bovendien reconstruc tie è'n consolidatie vari Sjahrirs ka binet, JWjet/ .de oppositie van deIn.-, dónérische^'islamitischè"^^" partijen wordt door -deze rèsolutie de be dreiging van een republikeinse ka binetscrisis imminent gemaakt, vol gens een Indonesische bron. verband met hun graad van ont wikkeling rechtstreekse kiesbe voegdheid voorshands wellicht niet zouden kunnen hanteren. Voorts is ruimte gelaten om vrouwenkies recht in te voeren naar de mate, waarin hieraan in de betrokken staatsdelen behoefte wordt gevoeld. Hoewel Nederland" "de tekor ten op.de begroting van Suri name gedurende vele achter eenvolgende jaren voor reke ning van He Nederlandse begro ting heeft gebracht, en de eigen middelen van Suriname ook thans nog niet voldoende zrjn om de uitgaven te dekken, heeft, de regering gemeend dat dit geen beletsel zou mogen vormen; om de begroting door de 1 andsorganen in Suriname zelf te doen vaststellen. Daar de Nederlandse Antillen zich sedert 1932 onafgebroken In een sluitende begroting mogen verheugen, kan dit standpunt natuurlijk ook voor dit staats deel-worden aanvaard. Het Is de Schiedam»© Politie ge lukt een grote smokkelhandel in Zwitserse horloges op het spoór te komen, waarbij vjjf Schiedammers en twee Zwitsers ziin betrokken. Het betreft hier een partii horloge» waarvan de deviezen waar de alleen reeds ca. 100.000 gulden bedraagt. Het grootste deel van de horloge» kon nog w0rden achterhaald. De vyf Schiedammers zifn reeds gear resteerd wegens overtreding van het deviezenbesluit. - Op 18 Juni kwam het' de politie ter ore dat m een café te Schiedam een transactie zou plaats hebben met een party gesmokkelde Zvylt- serse horloges. De politie was zó vrij óp dit han deltje in te gaan en kwam op deze wijze van W. A. S., wonende aan het Rubensplein en in wiens gezel schap deSchiedammer ft. zich be vond, 'té weten, dat 3.000 horloges konden worden geleverd tegen een prijs van ƒ- 22-50 per stuk. De Koop ging .rtiet door, wel- werden beide heren in arrest gesteld. Een huis zoeking bij S. leverde een Partij van 2972 horloges op. By het verhoor kwam vast te staan dat reeds eer der drie partijen, van in totaal 1100 horloges waren verhandeld, die iets duurder in prijs waren dan de in be slag genomen, exemplaren. In Fe bruari hadden de transacties, waar- htj oolc twee Zwitsers uit Z%ich be trokken 'Zijn, een aanvang.genomen. De Zwitsers brachten de horloges, verborgen in de laadbak van een auto.-jlet Schiedamse tweetal» iri wiens gezelschap zich ook de hor logemaker A. V. Jr. bevond, nam hier de party over en verkocht deze. direct door aan derden, met een winst van ƒ1,25 per'horloge. Het geld voor de aankoop werd ver strekt door mevr. B., eveneens uit Schiedam. Bij de arrestatie van S. eri'R. bevonden zich de twee Zwit sers in Schiedam, doch zjj-vertrok ken in. de avond van dezelfde dag. Eén hunner had nog de brutaliteit om op het politiebureau te komen vragen waarom S. wel gearresteerd Was. De politie, die wel enig ver band zocht tussen de Zwitsers eri de, gearresteerden kon echter eerst in de avond voldoende bewijsmateriaal tegen hen verzamelen, doch toen waren de vogels reeds gevlogen. Hóéveel vertrouwen de Zwitser had in de goedé afloop, bewijst wel het feit, dat hij y. en zrjn echtgenote met mevr. B., die achterstallig geld persoonlijk naar Zwitserland brach ten, na de arrestatie geheel gerust gesteld haar Schiedam liet vertrek ken. waar zij gisternacht prompt werden gearresteerd. Mevr. V. is later ,weer op vrije voeten gesteld. S. en R. .werden inmiddels voorge leid bij; de officier van', justitie. Te-* gen de Zwitsers, wier idealiteit vol doende bekend is. zullen" in eigen land zeker nog maatregelen worden genomen. Voor een bijéénkomst ter bespre king van het voorstel betreffende de. zendingen voor Duitsland over Rotterdam en Antwerpen 'zullen heden formele uitnodigingen wor den gezonden aan Nederland en België. Daarna zullen de staven, die de - onderhandelingen moeten voeren, benoemd worden. (A.P.) Twee woonwagens aan elkaar ver bonden, de wielen gecamoufleerd, en klaar was hel langwerpige huisje, aan Coolsingel-Doelwaicr, waarin sedert kort het kantoor gevestigd is van het algemeen secretariaat van het stadionspel „De Waterweg Her- overd", dat op 30 Augustus en 1 September in het Feyenoord-stadion zal worden opgevoerd. In het woon wagenhuis is o.m. een tekenkamer ingerichtOnder leiding van de heer j. DrenUi. assistent van de artistieke leider, Carei Uriels, wordt reeds hard gewerkt aan de voorbe reiding en organisatie van het sta dionspel. Van 1 Augustus af zullen aan het bureau piaafsfcaarfen wor den verkocht, jiet secretariaat is telefonisch te bereiken onder no. 29606. {Van onze Haagse redacteur) Met het oog op het nijpend per soneelstekort "bij de Nederlandse koopvaardijvloot heeft de. minister van oorlog bepaald, dat gediplo meerd koöpvaardjjpersoneel. leerlin gen van zeevaart-, machinisten- en stuürliedënschblen én gediplomeerd bevaren "personeel van de koo(K waardij, als vrijwilligers dienend by de. Koninklijke Landmacht, van de vrijwillige verbintenis'worden ont heven indien, daartoe een verzoek wordt ingediend, dat vergezeld gaat van een verklaring van de direc teur-generaal, van de scheepvaart waaruit blijkt, dat zij op de koop vaardijvloot zullen worden ge plaatst,. Déze ontheffingsmogelijk heid staat open voor vrijwilligers bij de landmacht, echter nitV voor be- roepsvrijwilligers. Ook koopvaardij- personeel, dat voor de eerste oefe ning onder de wapenen is. zal voor de rest van de eerste oefening uit stel worden verleend voor de duur dat rij op de koopvaardij gaan va ren. Aan kooovaardi,jpersoneel, dat ingevolge deze buitenzewone om standigheden onder de wapenen geroepen zal, indien dit wordt aan- gevraagd; 'grijpt '■verlof "worden ver leend. Zwaluwen vliegen naar Z.-Vlaanderen Ten bate van de getroffen ver enigingen in Zeeuws-Vlaanderen zal Zondag een Zwaluwenelftal een wedstrijd spelen tegen een Zeeuws elftal in St. Janstecn bjj Hulst. Het Zwaluwenelftai reist in de volgende samenstelling: d.: De Muncfc (Sitt. Boys)'; a.: Al- bers (Vitesse) en Advokaat (DFC); m.: Colombon (Sitt. Boys), Kuiper (ZFC)'en De Vette (Hollandiaan); v.: De Ridder (DFC), Groeneveld (VFC). Van Roessel (Longa),. Vau Eist (Theole) en Van Eijk (VFC). Reserves: Van Vliet (ODS), Ter louw (DCV) en Groenewegen (ODS) President de Nicola, van Italië is gisteren om gezondheidsredenen af- gefcrejen, aldus meldt Radio Rome. De Nicola zou- oorspronkelijk op 24 Juni zy'n afgetreden, pp welke datum do constituerende vergade ring zou zijn ontbonden. Toen deze vergadering echter besloot nog zes maanden aan te blijven stemde hij er in toe in functie te blyven, tot dat er een opvolger zou zijn ge kozen, daar er volgens de consti tutie geen voorziening voor de tussenperiode bestaat. De Britse autoriteiten waren ern stig verontrust over een herleving van de ongeregeldheden aan de Oos- tenrijks-Joegoslavische grens, waar Sloweense „witte-gardetroepen", die het wapen van ex-koningPeter van Joego-Slavië voeren en dé omge ving, hebben geterroriseerd. De Oostenrijkse gendarmes zijn te licht gewapend om er een einde aan te maken en de Engeisen zijn niet bereid troepen in te zetten in een gebied, waar gemakkelijk een inter nationaal incident kan ontstaan. Er.-zouden verscheidene personen door deze witte-gardetroepen gedood zijn. Vólgens brieven, die op het graf van een witgardist waren ach tergelaten. vechten deze troepen te gen het communisme. De Hiiversjimse recherche heeft een 26-jarige vrouw gearresteerd, die gescheiden van haar man leeft en zich niets vau haar moederlijke plichten jegens haar drie kinderen aantrok. Zij bleek, alle distributie bescheiden. te hebben verkocht voor f 140.aan eèn militair en met dit geld was zy 'aan dé zwier gégaan, de bibderen aan, hua.lot overlatend. Ook 'ie 'militair werd opgespoord. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft krachtig geprotesteerd tegen de „drastige be roving van burgerlijke vryheden, waaraan het Roemeense volk wordt onderworpen," In een nota, die door de Ameri kaanse vertegenwoordiger in Boeka rest, Roy Melbourne, namens de Amerikaanse regering aan' de Roe meense minister van. buitenlandse zaken, Tatarescu, is overhandigd, wordt uitdrukking gegeven aan de „grote bezorgdheid" over deze ont wikkeling in Roemenië en verklaard, dat zij de naleving van de bepalin gen van. het Roemeense vredesver drag nadelig zou kunnen beïn vloeden. In de nota wordt vooral geprotes teerd tegen „de arrestatie van hon derden leden der oppositiepartij en hun detinering voor onbepaalde tijd in gevangenissen en concentratie kampen onder betreurenswaardige omstandigheden."-De verklaring van de Roemeense minister van binnen landse zaken, dat deze maatregelen „noodzakelijk zijn om de orde in het binnenland te bewaren" wordt door de Amerikaanse regering v,an de hand gewezen. De USA waarschuwt de-Roemeen se regeringdat de toestand in Roe menië in het oog gehouden zal wor den en de genomen maatregelen in strijd zijn met artikel drie van het Roemeense vredesverdrag, waarbij de Roemeense regering verplicht is, de meest elementaire menselijke' rechten en fundamentele vrijheden in Roemenië te waarborgen. De inhoud van de memoranda van Oost-Indonesië en West-Kalimantan (Borneo) naar aanleiding van de nota-wisseling tussen de Commissie-Gene- raai en de Republiek, memoranda die door bemiddeling van de C.-G. aattj de Nederlandse regering zijn overhandigd, is thans door de respectievelijke regeringen bekend gemaakt. In de memoranda wordt de republikeinse nota.J onaanvaardbaar genoemd en enige amendementen op de nota der C.-GvJ vermeld, die meer zekerheid beogen voor de belangen van de Negara's. AcCOOrd met nota. C G plaats hebben tussen de^Nederland*J Blijkens haar memorandum komt de regering van Oost-Indonesië tot de slotsom, dat zij met het systeem van overgangs-staatsbouw». zoals voorgesteld door de Nederlandse de legatie, in principe kan instemmen, met inachtneming van enige voor behouden, doch dat de voorstellen van de republikeinse delegatie voor haar onvoldoende waarborgen in houden voor de rechten en belangen, van Oost-Indonesië, waardoor de2e voor de regering van Oost-Indone- sië onaanvaardbaar zijn. De voorbehouden, "die Makassar ten opzichte van de Nederlandse nota maakt, berusten op twee mo tieven: Oost-Indonesië wenst een plaats, zeer uitdrukkelijk naast, en in geen geval onder de Repu bliek Java-Sumatra: Oost-Indonesië verlangt voorts de economische be langen van de Negara te beveiligen. Oost-Indonesië meent, dat van de aanvang af voorop moet staan, dat de Negara aanspraak maakt op ge lijkheid, gelijkwaardigheid en gelijk- berechtïgdheid. Derhalve verlangt de regering der Negara een gelijk aantal vertegenwoordigers in de or ganen en commissies van de inte- rimregering. Een zekere onevenre digheid is voor Oost-Indonesië slechts aanvaardbaar in colleges, die een overwegend technisch ka rakter dragen. Ook in dat geval vraagt de regering echter de nodige waarborgen .-voor de positie van Oost-Indonesië. Naar aanleiding van de passage in de nota van de commissie-gene raal, dat de behandeling van de grote vraagstukken blijft berusten by de gezamenlijke delegaties, waarbij Oost-Indonesië en Borneo vertegenwoordigd zullen zijn, wijst de regering van Oost-Indonesië er op. dat het dan voor deze Negara een levensbelang is, om als gelijke, dus met een afzonderlijke delegatie, aan de besprekingen deel te nemen. Gelijkberschtigdhcid Ook het memorandum van West* Borneo, opgesteld door het dage lijks bestuur van de West-Kaliman- tan-raad. spreekt als eindoordeel uit, dat de voorstellen, vervat in de antwoord-n.ota van de republikein se delegatie in ongewijzigde vorm niet aanvaardbaar zijn. West-Kali mantan (Borneo), beperkt zich in het. memorandum tot die -delen-van de nota, die betrekking hebben op staatkundige, militaire en econo mische voorzieningen voor geheel Indonesië'. Met klem wordt aange drongen op een spoedige uitvoering van Linggadjati. Voor zover deze betrekking heeft op de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië en de voorlopige voorzieningen die hiermede verband houden, verlmgt West-Borneo, dat er overleg zal Tour de France (Speciale verslaggever) In de traditionele atmosfeer van elkaar verdringende renners en journalisten, getoeter van duizen den claxons, fanfares van militaire muziek en gedreun van een hon- derdduizenkoppige menigte heeft de start voor de eerste étappe van de Tour plaats gehad. De symbolische start had reeds plaats In het hartje van Parijs bij de Triomph-boog, Het is aardig te kunnen verniel den dat in de eerste uren van de course het een Nederlander was. en wel Vooren, die voor de verlevendi ging gezorgd heeft. Htf trok er al heel spoedig alleen tussen uiten had te Morlaye 22 km van het be ginpunt, zowaar 1 min. 25 sec. voorsprong genomen. Natuurlijk was dit al zo gauw na de start wel een tikje te stoutmoedig. Het was een- bravourstukje, maar had dit voordeel, dat het wat kleur en te kening in de rit bracht en dat eerst vier of vijf renners en daarna het gehele peleton als een haas achter hem aanging. Na een kwartier van dol jagen over acht k.m. was ziin voorsprong te niet gedaan. Vooren en Kablinsky (Pool) die beiden een uitstekende course re den, en die uit alle macht aan het peleton genikt en getrokken had ken, als de kans zich voordeed, wa ren üv de kopgroep die de voor sprong van de uitgelopen regionale Fransman Danguillaume te niét ge daan had en eindigde slechts op enkele minuten van de winnaari Kü bler in het hippodrome van Ryssel. De Korver niet te spreken Het was jammer, dat de Italiaan Galliussl door pech veel tijd verloor en ook. de andere renners hadden hun. kleine ongemakken! welke nu eenmaal in elke étappe voorkómen. Twee had pijnlijke' voeten, hetgeen waarschijnlijk kwam door het feit, dat de zon brandde op vrii vochtige schoenen, welke nog nat waren van het nationale kampioenschap op de Cauberg, van. Zondag j.l. De Korver was niet erg te spreken over zijn versnellingsapparaat hetwelk vol gens de Rotterdammer nogal eens „doorsloeg". Schellingerhout heeft een fraaie prestatie geieverd want toen hü een lekke band had moeten verwisselen wist h|j op eigen kracht terug te komen. Van Schendel had uitstekend in de course gelegen maar naai* mate men Rüssel meer naderde moest tui lossen. Hü had honger gekregen, had geen drinken hij zich en zonder drinken kan men nu eenmaal in de course niet eten. De beslissing kwam in de sprint, die gewonnen werd door de Zwitser Kübler. 1.' Kübler, 236 km in 6 uur 51 min. 55 sec.; 2. Mahè (Fr.)» 3. KLeber Piot (Fr.), 6.uur 53 min. 19 sec.,*4, Vooren (Ned.) 0 uur 53 min. 25 sec.; -5. Kla- binsky (Pool) 6 uur 53 min. 42 sec.; 6. Schotte (Belg), 7. Ronconi <It.), 8. Brambilla (It.), 9. Robic (Fr.), 10. Tacca (It.), 11. Vietto (Fr.), 12. Idee (Fr.). Seyen was 24ste in 6 uur 56 min. 41 sec.. Van Schendel 27ste in 6 uur 57 min. 59 sec., Caraeliini 28ste in 6 uur 58 min. en 2 sec. Janssen 47ste in 7 uur 1 min. -59 sec. De Korver werd 49ste in dezelfde tijd. Schel- lingerhoudt was 50ste in dezelfde tijd, Joly 72ste in 7 uur 8 min. 49 sec., Galliussi 84ste in 7 uur 17 mtn. 57 sec. ARIE VOOREN uit Beverwijk was de heid van de eerste Tour-de 'France-dag se regering en de deelstaten. West-Borneo kan zich in het al- 1 gemeen verenigen met de nota vait s de commissie-generaal, doch vraagt op enkele punten meer waarborgen, J ora gelijkheid en gelijkberechtigd-J heid van de deelstaten in de toe-. komstlge federatie tot haar recht te doen komen. Gedurende de overf j gangsperiode moet naar het oordeel van West-Borneo het gezag van de; vertegenwoordiger der Kroon on* V; aangetast blijven. v. De in de nota's (ook de Neder landse) voorgestelde samenstelling; van het bestuur van het deviezen-;/ fonds acht West-Borneo, onbevredi- gend. Evenals Oost-Indonesië wijst ook Pontianak er op, dat West-Bor- J reo zich een aandeel moet voorbe- r houden uit de inkomsten uit dat gebied, dat in redelijke verhouding moet staan tot de eigen behoeften I. van West-Kalimantan. Ook ten .aan-;;! zien van het voedselprobleem .heeft Wcst-Bomeo bijzondere belangen te :i behartigen, op grond waarvan het een andere samenstelling van het j bestuur van het centraal voedings-'J middelenfonds verlangt. Aanstaande winter kan niet ge-.'j l rekend worden op verstrekking van-é l meer huisbmndkolen dan de vorig® J I winter deelt dr. Huysmans in ant-I woord op vragen van het Eerste Kamerlid Woudenberg mede. Officiële bonneniyst voor het ttid-ifl vak van 29 Juni t.m. 12 Juli 1Ö47.':«. I BONKAARTEN KA, KB, KG 707 Iff I (Serie F) F-05 Algemeen: 750 gr. suiker, bo- JI terhamstrooisel enz.; ,of 1500a I gr. jam, stroop enz. of 75Q gr. J I chocolade of suikerwerk. '-4.I F-06 Algemeen: 50 gr. cacao 'i I F-07 Algemeen: 1 ci v-, F-08 Algemeen: 2 liter petroleum. -'A F-05, F-08 Reserve*. 100 gr. ge* J droogde Zuid-vruchten. J BONKAARTEN KD, KB 70T 4"! (Serie F) ]M F-13, F-14, F-15 Algemeelï 250 gvM m suiker, boterhamstrooisel, enz.;'^ l of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gr. chocolade of suiker*-f werk F-16 Algemeen: 50 gr. cacao J F-17 Algemeen: 2 liter petroleurii F-15 Reserve: 100 gr. gedroogde Zuid-vruchten. BONKAARTEN MA, MD 707 i f (BUZ. arbeid, a.s. móedersk.MÏ®! (Serie F) F-21 Suiker: 250 gr, suiker, boter* hamstrooisel enz. of 500 gr.S jam, stroop enz. of, 25Q. grji chocolade of suikerwerk. j TABAKSKAARTEN ENZ. QA, QB, QO 707 F-Sl Tabak: 1 rants, sigaretten^dfjl kerftabak F-S2,F-S5 Tabak: 2 rants, sigaret*;! ten of kerftabak F-33 Versnaperingen: 200 gr. cho-J colade of suikerwerk of 200 f gr. suiker, bóterhamstrooiaelM enz. of 400 gr, jam, stroopj|i enz. vM F-36 Versnaperingen: 100 gr. cho-';| colade of suikerwerk of lOOjt gr. suiker, boterharnstrooisdti enz. of 200 gr. jam, stroop.,! enz. De minister van Verkeer en Wa-::| terstaat is van mening.dat de ver«*t gunningsplicht voor motorrijtuigen^ 1 niet langer gehandhaafd pioet wor-:J| den dan strikt noodzakelijk is. Hy J; wil reeds nu deze plicht voor mo-^ torfietsen en personen-auto's metsf R-nummer opheffen, £s|| De minister van Onderwtjs, Kun- J sten en Wetenschappen, dr. Gielem werkt op het ogenblik met spoed aan een wetsontwerp, dat dc her- 41 distributie van krantenbedrjjven re- geit, 7.0 verneemt „Het Vrijo Volk". Daarmede geeft h(j dus uitvoering nan zfjn. by de persdebatten in de Tweede Kamer geuite voornemen, om ce bepalingen, die by amende- ment-Burger In het wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen werd gebracht, in een aparte wet uit te werken en te preciseren. Dit amen- dement maakt de vordering van dagbladondernemingen mogeiyk, welke gedurende de bezetting ge- collaborcerd hebben, ten bate van de ex-illegale bladen. De bezwaren, welke aan de bfl amendement ingevoerde regeling mochten, kleven, zal de minister door deskundigen laten onderzoe- i| ken en met de resultaten van dit onderzoek zal hy rekening houden. De 15-jarige IraanBe prins Hamid Reza Pahlevi, die vernist werd te 'il New-York is thans t© Parijs terug- J gevonden. Hij had een hevigo tegen- ?.l zin om de school te bezoeken en >1 volgens zijn broer was dit nu reeds, Jl de derde keer, dat hy spijbelde, één keer in Berroet, in Zwitserland en;:; nu in New-York! V</

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1