SOETAN SJAHRIR AFGETREDEN HET ROTTERDAMSCH PAROL P.NJ., Masjoemi en linkervleugel keurden concessies af Soekarno schijnt breuk te willen vermijden Verloven niet ingetrokken Drs. Daniskas opvolger van Willem Pijper Ook Eerste Kamer aanvaardt perszuivering J Vrij, onverveerd E.V.C. wil werk staking Indien reactiè zal, provoceren President accoord met concessies van Sjahrir PAROLOSCOOP Weerbericht Vanavond begint conferentie te Parijs Molotof sprak Bidault U.N.O.-hoofdkwartier onschendbaar President de Nicola herkozen Vietto wint tweede etappe Vooren weer beste Nederlander Doodvonnis voltrokken GIRAFFE VOOR DE DIERGAARD1 Overeenkomst wordt voorbereid Dank zij afwezige leden! Katholieken allen tegen Namen van Kon. familie op vliegtuigen Philips en Werkspoor werken samen Luchlmotor in productii Dit jaar verkiezingefi in Hongarije Veto van Truman over wolwet Amerikaanse studenten naar Nederland Er komen weër bananen aed en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 3! cent, per kwartaal 4,—t losse n^mmeri 0,09 M SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39864* Banklen Amsterdamsche Bank te Botterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. fiamaker Vrijdag 27 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 147 SJAHRIR heeft zijn ontslag aangeboden als premier van de Republiek Indone sia, omdat de belangrijkste partijen de. concessies, gedaan in zijn radio-rede te Batavia, hebben verworpen. Zowel de P.N.I. en .de Masjoemi (rechtse oppositie) als de Sajap Kiri (combinatie vqn linkse partijen) hebben zijn beleid afgekeurd. Soekarno heeft zijn ontslag aanvaard. Het kabinet zal in afwachting van de vorming van een nieuwe regering aanblijven onder voorzitterschap van president Soe karno, die thans de leiding weer in handen heeff genomen. Soekarno is thans bezig met een antwoord op het aide-memoire, dat de It.-gouverneur-generaal 'deze week aan de Indonesische delegatie heeft overhandigd. Nadat de Partai Nasionalis Indonesia, de grootste partij in de Republiek. Sjahrirs conces sies na de republikeinse nota had afgekeurd en de Masjoemi (Mohammedaanse partij, de -tweede in grootte) had gedreigd •tde regering van Sjafarir omver te zullen werpen wanneer nog meer „concessies zouden worden gedaan, heeft ook de Sajap Kiri (combinatie van linkse partijen), waarop de regering steunt, in een resolutie zich tegen de com promis-voorstellen verklaard' wegens het ontbreken van ga ranties voor de eenheid van regering en volk. Sjahrir heeft verklaard, dat bij in Djokjakarta zal blijven om Soekar no' bij te staan bij de leiding van de republikeinse politiek. Hij noem de de val van zijn kabinet een psy chologische reactie van de politieke Jeiders in het binnenland en buiten Batavia op de Vbortdurende con cessies. Hij, verklaarde, dat bij per soonlijk zou blijven pogen met de Nederlanders te onderhandelen m zijn functie van plaatsvervangend minister vajt- buitenlandse zaken, mits hij .volledig gemachtigd, werd ter plaatse beslissingen te nemén en dus niet genoodzaakt zou zijn tel kens Djokjakarta te moeten raad plegen voor het verkrijgen van toe stemming. Sjahrir wees erop, dat alle leden van de Indonesische delegatie waar schijnlijk hun ontslag zouden aan bieden, zodat de delegatie opnieuw gevormd kan worden onder het ge zag Soekarno. - De ministers uit Sjahrir's kabinet blflven, zo lans geen nieuwe rege ring is gevormd, in functie in een presidentieel kabinet. Sjahrir zelf is wa&rnemend'minister van buiten landse zaken. Juist vóór de jongste ernstige verwikkelingen In de politieke si tuatie in IndoneBië had de Ameri kaanse regering verklaard ver heugd te-zfin over de hernieuwde onderhandelingen. Het hoofdbestuur der" E.V.C. stuurde ons het volgende communi qué: „Met het oog on het dreigende gevaar van een militaire aanval op grote schaal tegen de Indonesische republiek, lieeft het hoofdbestuur van de E.V.C. zich tot het N.V.V. en de algemene bond van werkers In het mynbé'dryf gericht, met het voorstel onmiddellijk te beraadsla gen over de voorbereiding van een algemene werkstaking, tot welke dient te worden overgegaan, indien de Nederlandse reactie kennelijk door toepassing van wapengeweld een beslissing tracht te forceren". Dc Indonesische president, Soekarno, heeft vandaag, naar U.P. mededeelt, per radio een nieuw voorstel aan de Nederlan ders gedaan voor een gemeenschappelijke voorlopige Nederlands- Indonesische regering op basis van de radiorede van Sjahrir. In deze interimregering zullen volgens het voorstel van Soekarno Nederlanders en Indonesiërs een gelijke stem hebben. Soekarno verwierp in zijn radiorede echter de. vorming van een gemeen schappelijke gendarmerie. Sjahrir dat weet men heeft ontslag genomen en Soekarno heeft dit aanvaard en nog geen nieuwe functionaris benoemd. De mogelijk heid is niet uitgesloten, dat Soekar no voorlopig allo bevoegdheden aan zich houdt evenals toen Sjahrir ge- kidnapped was. Een tweede moge lijkheid is, dat Soekarno een nieuwe mandataris voor Sjahrir benoemt, en dan een die niet over de mate van begrip en toeschietelijkheid be schikt welke Sjahrir kenmerkten. Het zou dwaasheid zijn de toestand rooskleurig te noemen. Want Sjah rir „is gevallen, omdat zijn mede- Indonesiërs hem te meegaand „von den. Er komt dus een afwijzend Indonesisch antwoord op de Ne derlandse aide-mémoire of er komt helemaal geen antwoord. (Let wel: dit werd geschreven, voordat het antwoord van Soekarno binnen kwam). Onze regering heeft, in alle ge vallen, te overwegen wat haar 'te doen. staat. Zjj zal zich niet op hol laten brengen door buitenlandse nieuwsagentschappen zoals Asso ciated Press, dat van een te ver- wachten troepenactie binnen 2 3 dagen sprak met de toevoeging dat men twee dingen kon doen: voor name punten bezetten, of Java in drieën verdelen en dan naar elkaar toewerken. Want tussen deze ultima ratio uit vooroorlogse tijden en de verwar ring, ontstaan door Sjahrir's ont slag. liggen nog andere wegen die ingeslagen kunnen worden. En deze wegen houden rekening met de stromingen hier te lande en met de voornaamste opvatting buitens lands. - Bij deze laatste is er één die door Nederland beslist niet gene geerd wordt alser te Batavia en Djocja geen kansen meer bestaan op onderhandeling, en dat is de v jUNO. Evengoed als de Palestijnse kwestie voor de UNO is gebracht kan de Indonesische beleidvol aan het, Salomo's oordeel van de UNO worden onderworpen. Er kan niet sterk genoeg op worden aangedron gen, dat deze weg worde bewandeld. Zo neemt men de reactie," die an ders wil, de wind uit de zeilen. En zo wordt ook'het water niet ver troebeld, waarin extremisten him hengels hopen te slaan, hier zowel als in de Oost. Voor onze troepen 4 in de Oost zal het zeer moeilijk zijn 1 nog meër zelfbeheersing te tonen, maar zij kunnen het, gezien hun prestaties van goede wil tot dus- AFKOELING BOOR ONWEER öaSv"nd*rWaChtÜlï' eel<Uff tot- Zater- w««f^Mwarm' .doch n°B zwoel en on- weersacntlE, met meest zware bewol king. Veranderlijke wind. Zon op 502 mir. onder 2L44 °"der 2-!6 uur op 16.58 uür, le ®-i° „Ik, Soekarno, president van de .republiek, heb de taak van de regering overgenomen. Ik ga accoord met de inhoud van Sjahrirs radiorede". De eerste taak van de interimre- gering is volgens Soekarno de vor ming van federale organen. De bin nenlandse veiligheid, zo zeide hij, zal gewaarborgd worden zonder de Nederlandse troepen. De republiek kal blijkens de verklaring van 'Soe karno zijn troepen van de demar catielijn terugtrekken en de demar catielijn ,m haar geheel opheffen, indien de Nederlanders een' soort gelijke actie ondernemen De door de Nederlanders voorgestelde ge meenschappelijke gendarmerie wordt in de verklaring verworpen. Het bovenstaande is een samen vatting van Soekarno's antwoord, dat door radio Djocja werd gepu bliceerd. Het republikeinse pers bureau Antara heeft echter daar na verzocht, dit antwoord niet in de uitvoerige, door -radio Djocja om geroepen vorm tg publiceren, omdat daarin nog wijzigingen zullen wor den" aangebracht. Boediardjo, eerste secretaris van de Indonesische delegatie,* zal Za terdagochtend per trein in Batavia aankomen. Hij heeft de leiding van de 2e Indonesische delegatie en gaat om het definitieve antwoord van de republikeinen aan de Nederlanders te overhandigen. - Perscorrespondenten op Java zijn vandaag voorzien van passen, waar mede zij ook na verboden uren Op straat mogen komen. Verder werd hun medegedeeld, dat zij in het be zit moeten zijn van passen, die slechts één dag geldig zijn, om het vliegveld van Kfemajoran te bezoe ken. (Van onze Haagse redacteur) Ngar aanleiding van geruchten, welke thans de ronde doen, over het intrekken van verloven van mi litairen, deelt de Iegervoorlichtings- dienst ons met nadruk mede, dat deze geruchten van iedere grond ontbloot zijn. Alle militairen, die normaal met het 48-uur verlof zou- deft vertrekken, zullen Zaterdag ook inderdaad afreizen. Het depar tement van oorlog deelt ons wel mede, dat aan de bewakingstroepen van de vliegvelden sedert korte tijd hogere eisen worden gesteld. Deze troepen, aldus deelde men ons me dé, vqeren nieti veel uit en ,om daar aan sep einde te maken mGeten zij thans meer exercities maken en wordt hun wachtdienst scherper toegepast. Van intrekken hunner verloven is echter beslist geen spra ke, aldus voegde men er hier ten departemente aan toe en men ont kende ten stelligste, dat deze maat regelen op enigerlei "wijze voortge vloeid zouden zijn uit vrees voor een zich toespitsende politieke situatie. De conferentie van de Britse, Franse en Russische ministers van buitenlandse zaken wordt vanavond om zea uur onder voorzitterschap van Georges Bidault aan de Qual d'Orsay geopend. Er zal geen vertegenwoordiger van de U.N.O. bij de besprekingen aanwezig zyn. Molotof, die reeds een dag in Parijs verbluft, heeft Donderdag avond een onderhoud gehad met. zyn Franse ambtgenoot, Bidault. Er zijn geen inlichtingen over deze bijeenkomst beschikbaar. Molotof scheen bij het verlaten van het ministeriesvan buitenlandse zaken goed gehumeurd te zqru Met een brede glimlach poseerde h(j voor de fotografen. President Truman heeft tijdens een persconferentie verklaard, dat hij het volkomen eens is met Marshall, ten aanzien van de plan nen voor toekomstige hulp aan Europa. Deze persconferentie was bijeengeroepen om het standpunt der regering ten aanzien van het plan van Marshall nader uiteen te zetten en de onzekerheid, nagela ten door verklaring van de minis ter van financiën, John Snyder, weg te nemen. Truman verzekerde, dat er geen verschil van mening in de regering bestaat over de raadzaamheid van het plan zelf en de methoden vol gens welke het zal worden uitge voerd. Ook de minister van financien, Snyder, is het met ons eens, aldus Truman. De president weigerde de tails van het plan te bespreken. Volgens een gisteren door het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken. Marshall, en de secretaris-generaal der U.N.O.. Lie, getekende overeenkomst zal het nieuwe district \an het hoofd kwartier van de U.N.O. te New 1 ork, „onschendbaar" zijn en mo gen'politie of andere" functiona rissen,niet zonder vergunning het gebied binnenkomen. Der- U.WJÜ?~vtrrJcrtjgt - bij deze overeenkomst privileges en &bxi Lie en zijn assistenten wordt di plomatieke onschendbaarheid ver leend. Leden van het secretariaat der U.N.O., officiële delegaties en journalisten, die bij de U.N.O. zijn geaccrediteerd, zijn ontheven van de gewone visum-formaliteiten bij het binnenkomen van de Verenig de Staten, Enrico de Nicola,, die om gezond heidsredenen afgetreden is ala pre sident van Italië, is door de natio nale vergadering te Rome met 405 tegen 26 stemmen tot president her kozen. Onmiddellijk na de stemming heeft de voorzitter de Nicola van de uitslag op de hoogte gesteld. De Nicola heeft medegedeeld, dat hü als voorlopig president in functie zal blijven. Het Franse persbureau meldt nader, dat van de 26 perso nen, die niet voor de Nicola stem den, 19 hun stembriefje blanco heb ben ingeleverd. Een briefje met de naam van ex-koning Umberto is vernietigd. Rolschaatscnbaan krijgt Den Haag op terrein aan Savornin Loh- maniaan. Exploitant: „Enros" Eerste Ned. Rolschaatscnbaan Ooms-Seme). De Belgische Tour-de-France-ren- ners, die favoriet waren voor de tweede etappe (Rljssel—Brussel) werden in een moordende hitte door de Fransman Robert Vietto versla gen. Klibler kon gisteren niet mee komen: hfl moest de gele trui aan de Fransman afstaan. Opnieuw werd een renner uit de gemengde (half-Nederlandse) ploeg vierde: de Italiaan Camelin. Vooren was weer de beste Nederlander (veertiende). Hij heeft de zesde plaats in het algemeen klassement. De uitslag luidt: 1. Vietto (Frankrijk), 5 uur 5 mi nuten 52 seconden (gemiddelde snelheid 35,701 km per uur)2. Im- panis (België) 5.07.33: 3. Depre- domme (België) 5.07.33; 4. Camellm (Italiaan in Ned. ploeg) 5.14.51; 5. Callens (Belg); 6. Breuer (België); 7. Cogan (Fr.); 8. Mahé (Fr.); 9. Brambilla (It.); 10 Huguet (Fr.) 5.15.04; 11. Bertocchi (It) 5.15.17; 12. Gjjsselinck (Belg.); 13 Schotte (België) 5.16.35: 14. Vooren (Ne derland); 28. Janssen, 54. Sejjen, 5 uur 20 min.; 61. Galliusso, 67. Joly, 81. Klabinsky, 82. De Korver, 6 uur 12 min, 10 sec. Algemeen klassement; 1. Vietto 11 uur 59 min. 45 sec.; 2. Impanis 12 uur 3 min. 13 sec.; 3. Maye 12 uur 6 min. 16 sec.; 4. Ronconi 12 uur 8 min. 38 sec.; 5. Brambilla 12 uur 8 min. 43 sec.; 6. Vooren 12 uur 10 min.;. 7. Schotte 12 uur 10 min. 17 ff*"' Bij KB. is afwijzend beschikt op het gratieverzoek van H. W. Ver- wayen, tot de doodstraf veroordeeld bij sententie van het bijzondere ge rechtshof te *s-Gravenhage. Het vonnis is voltrokken. Bij K.B. is gratie verleend aan C. J. D. Neven en aan D. J. N. Slaaf, beiden tot de doodstraf veroordeeld. De doodstraf is voor allebei ver anderd in levenslange gevangenis straf. H. W. Verwaijen uit 's Heer en - berg, wiens gratieverzoek is afge wezen, is lid geweest van een exe cutie-peloton. Het bijzondere ge rechtshof te 's-Gravenhage had hem ter dood veroordéeld. De procureur-fiscaal bij de bijzon dere raad van cassatie had, toen V. voor dit college ïn hoger beroep te rechtstond, tot een gevangenisstraf van vijftien jaar'geconcludeerd De bijzondere raad sprak de doodstraf over V. uit. Gisteravond arri veerde in Blijdorp een levend exemplaar van het embleem dat onze diergaarde voert, n.l. een giraffe. In het be gin van de maand is deze dame, in gezel schap van een man nelijk collega en twee babygiraffen in Mom- bassa aan boord ge gaan en na een voor spoedige reis in Ant werpen aangekomen. Vandaar zou zij met genoemd schip naar Rotterdam worden vervoerd haar col lega was jammer ge noeg in de Straat van Mcssma gestorven en de jongen waren in Marseille reeds van boord gegaan. doch de staking bij de slcepbootdienst in on ze haven noodzaakte de Randfontein naar Amsterdam te varen. Veilig in haar tijdelij ke woning geborgen, werd zdi daar vanuit het schip op een trai ler geladen, waarna haar reis naar Blij dorp een aanvang nam. Doch weldra bleek dat in ons land geen rekening is ge houden met dames die over een zo lange hals beschikken. Bij het eerste viaduct in de hoofdstad aange komen bleek reeds dat dit ruim 30 c.m. te laag was. Goede raad was duur, doch op advies van de heer Van Doorn, de dieren- opzichter van Blij dorp, werd de hoogte van de kist met 50 centimeter verminderd en toen kon men de reis vervolgen. Een vriendelijk Am sterdams agent heeft dienst ge daan als gids, en dank zij zijn hulp was het transport snel buiten de hoofdstad aangekomen. Bij aankomst in Rotterdam, werd eerst even geposeerd voor de foto grafen en toen werd de kostbare aanwinst voor haar verblijf ge bracht. Zeer verwonderd trok de elegante dame even haar wenk brauw op toen zij met hevig geknjs werd bejToet door een aantal pape gaaien waarmee zq baar verblijf moet delen. Met een hupse sprong deed'zij' haar intrede in het gïraf- fenhuis, dat nu, na 1% jaar leeg gestaan te hebben, weer bewoond wordt. Voordien huisden hier giraf fen van de wijnbladsoort: de nieuw aangekomene is een net-giraffe. Zij is prachtig getekend, zodat het Ijjkt of een net op haar huid ligt. Doorvoer naar Duitsland De Verenigde Staten hebben Don derdag aan de Nederlandse en Bel gische regeringen bericht gezonden, dat spoedig een aanvang zal wor den gemaakt voor een overeenkomst om een gedeelte van de Amerikaan scheepvaart over Rotterdam en Antwerpen te leiden. De nota „van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken werd aan het Nederlandse en Bel gische ministerie van buitenlandse zaken gestuurd om deze te, verze keren, dat het plan van de Ameri kaanse regering zich te houden aan haar-beslissing indien mogelijk ge bruik te maken van Rotterdam cn Antwerpen voor verschepingen naar Duitsland. Blijkbaar ongerust, dat nog steeds niet met de besprekingen een aan- i vang is gemaakt, hadden het Ne derlandse en Belgische ministerie van buitenlandse zaken geprobeerd dat er een conferentie van hoge personen gehouden zou worden om een beslissing te verkrijgen. Onder tussen wordt vernomen dat een de finitieve instructie over het stand punt van de V.S. gezonden" is naar It. gen. Clay1, de Amerikaanse Op perbevelhebber in Duitsland. "Waarschijnlijk zullen de conferen ties afzonderlijk in Den Haag en Brussel' gehouden worden, zo werd van diplomatieke zijde medegedeeld. Als opvolger van Willem Pijper ia tot directeur van het conserva torium en de muziekscholen der maatschappij tot bevordering der Toojikunst afd, Rotterdam en om streken benoemd de heer drs. John Daniskas, hoofdleraar aan. het Con servatorium. De heer Daniskas, musicoloog bij uitstek, werd 1 Mei 1907 te Rot-' terdam geboren en ontving zhn eerste muziekonderricht aan de school, waarvan hij nu directeur is geworden. Hij studeerde piano bij Willem Andriessen en contrapunt^ by Henri Zagwjjn. Voor het clave- cimbelspel en' de studie der oude klaviermuziek werkte hij enige tftd onder leiding van prof. Erwin Bod- ky. Na een korte tijd van pianisti sche werkzaamheid ging hij zich geheel aan de studie der muziek wetenschappen wijden, studeerde hiervoor aan de rijksuniversiteit te Utrecht onder prof. Smjjers en deed in 1939 doctoraal examen. De heer Daniskas hoopt dit najaar te pro moveren op een dissertatie, die vooral de muzikale begripsvorming behandelt en waarin mede een basis gevonden kan worden voor 'n psy chologische fundering voor een ver nieuwing der muziekpaedagogie. Drs. Daniskas werkte mede aan de „algemene muziekgeschiedenis" van prof. Smijers, waarin hij het gedeelte „van Wagner tot de mo dernen" behandelde. Van zfln ove rige publicaties noemen wij o.a. „Nederlandse componisten in de 19e en 20e eeuw", „Hector Berlioz" fin de Sinfonia-reeks), artikelen in verschillende tijdschriften en ver zorging van programmatoelichtin gen. Hq werkte verscheidene jaren als muziekrecensent aan diverse Rotterdamse bladen mee. Plannen In een onderhoud, dat wij heden morgen met de heer Daniskas had den, vertelde deze ons, dat hij van plan is volledig mede te werken aan de grondige vernieuwing, die het muziekonderwijs behoeft. Het invoeren door de minister van mu ziek als leervak aan de middelbare scholen is reeds een symptoom van het algemene verlangen, muziek meef te laten doordringen tot de grotere lagen van de bevolking. „Het gaat er om, de jeugd muzi kaal te maken", zoals de heer Daniskas het uitdrukte. Per 1 September zal aan de school dan ook de opleiding tot mu ziekleraar aan de middelbare scho len ter hand genomen worden, die, gezien de eisen, zo breed mogelijk moet'worden gehouden en waar o.m. muziekpsychologie, algemene paedagogie, cultuurgeschiedenis, zang en koordireetie onderwezen zullen worden. Om tegemoet te komen aan het grote bestaande tekort aangoede orkestmusici zal per 1 September aan dé school een orkestschool wor den verbonden o.l.v. de dirigent Jan Oud, waarbij ook gedacht wordt aan omscholing van musici. Op de muziekschool wal de heer Daniskas streven naar het bijbren gen van een algemene muzikale vorming in plaats van enkel het be heersen van een instrument terwijl ook bij de vakstudie aan het con servatorium de theoretische specia lisatie meer op de algemene muzi kale vorming zal worden gericht. Doodstraf voor leden t kommando Frank De advocaat-fiscaal bü het Bij zonder Gerechtshof in Den Haag heeft de doodstraf geëist tegen drie leden van het. Kommando-Frank, n.l. J. H. C. Krom, C. W. J. baron van Boetzelaer en C. van Baarle. De vierde verdachte, H. Zinkhaan hobrde levenslang tegen zich eisen. Een zeer onvolledige Eerste Kamer heeft gisteravond met 10 tegen 14 stemmen de noodregeling-perszuivering aangenomen. Alleen de P.v.dA,, A.R, en C.P.N. stemden voor. Indien alle Kamerleden aanwezig waren ge weest zou het verworpen zijn. Dat de Eerste Kamer zich tegen de perszuivering ernstig verzetten zou, was reeds af te leiden uit de toon van het voorlopig verslag. Dat de minister de Kamer in de dwang positie bracht het wetsontwerp in enige dagen te behandelen, wordt hem zeer kwalijk genomen, omdat een dergelijke wijze van behande ling zich niet verdraagt met de waardigheid van dit College. Ver der duidt men het de minister euvel, dat hjj tegenover het amen dement-Burger, dat in de Tweede Kamer is aangenomen, niet het „onaannemelük" heeft uitgespro ken. Zoals bekend is door dit amen dement in de wet het vorderings recht gebracht ten opzichte van de technische apparatuur van dagbla den, die hebben gecollaboreerd. Voordat de debatten over de perszuivering begonnen had de Ka mer zich door een lange reeks wets ontwerpen heengewerkt De voor naamste daarvan waren; goedkeu ring van het verdrag in zake de maaswijdte van visnetten, wijziging van de wet dienstplichtvoorzienin- gen, nadere voorzieningen roet be trekking tot bijzondere rechtsple ging. AI deze ontwerpen gingen zonder hoofdelijke stemming onder de hamer door, hetzelfde was het geval met de goedkeuring van het verdrag betreffende de culturele be trekkingen tussen Nederland en België. De heer Pollema (C.H.) noem de perszuivering een. slecht wets ontwerp, omdat de draagwijdte niet te overzien is. Collaborateurs lachende derde? Mr. Kropman (K.V.P.) betreur de het, dat de gelegenheid tot ver ontschuldiging in het wetsontwerp niet aanwezig is. In het bijzonder had hij echter bezwaar tegen de opneming van' het amendement- Burger in de wet Naar zijn mening is hierdoor een monstrum van wet geving geschapen. De ex-illegale Bladen worden er z.i. niet door ge holpen en de perscollaborateur is de lachende derde. Evenals de heer Pollema,* kondigde hij aan, dat zjjn fractie tegen zou stemmen. De heer Algra (A.R.) bleek technische bezwaren te hebben te gen het amendement-Burger. Ver werping,zou evenwel de schipbreuk van de zuivering betekenen. De heer Stufkens (Arb.) stelde vast, dat er van het tot stand komen van een zuivere pers-feitelijk niets is terecht gekomen. Ten bate van een ge zond perswezen acht hij het no dig, dat drastisch wordt inge grepen. Dat de Tweede Kamer door aanneming van het amen dement-Burger nog een stap verder is gegaan dan de minis ter, verheugde deze spreker. Hij was van mening, dat de onteigening ook toegepast moest kunnen worden ten op zichte van ondernemingen, wier zaken reeds zijn behandeld. Deze kunnen door een beroeps instantie opnieuw onder de loupe worden genomen. Z(jn fractie zou voor stemmen. Een zelfde verklaring legde de heer Koejemans (C.P.N.) af. Gielen zegt; „Haast!" Het was intussen half zes ge worden en de zitting werd tot acht uur geschorst. Toen kreeg minister Gielen gelegenheid het^wetsont werp te verdedigen. Hij verklaarde de overhaaste behandeling uit de korte tijd van voorbereiding in ver band met het aflopen van de wer kingsduur van het tijdelijk persbe sluit op 1 Juli. Evenals verschillen de afgevaardigden had hq bezwaar tegen het amendement-Burger, doch niet zo ernstig, dat daarop een „onaannemelijk" moest volgen. Intussen is het de vraag, of de artikelen van het amende ment-Burger in werking moe ten treden, want het aangekon digde wetsontwerp inzake her distributie van de persappara- tuur zal reeds in de eerstvol gende ministerraad Worden be handeld. Breedvoerig zette de minister uiteen, dat hij de ex-illegale pers op verschillende wijze helpt, o.a. door haar het gebruik van een bestaande apparatuur toe te wqzen. Dat,zich daa**by moeilijkheden voordoen, is een gevolg van de buitengewone tijdsomstandigheden. De K.L.M. beschouwt zich meer en meer als propagandist van het Nederlandse belang en de Neder landse cultuur. Deze opvatting heeft ertoe geleid, "dat zij ook in de namen van haar vliegtuigen duidelijk deze gedachte wil laten uitkomen. De benoeming van vliegtuigen met namen, die her inneren aan de Nederlandse ste den, welke van betekenis zijn. ook voor hét buitenland, is hier-' aan niet vreemd. De 7 nieuwe D.C. 6 toestellen zullen in dit ver band de namen gaan dragen van de leden van het koninklijk huis. De 7 Constellations, die bestemd zijn zullen worden genoemd naar onze grote schilders uit het verte- den, In de vliegtuigen zullen ra- producties van schilderijen wor den opgehangen en daarbij zal teven verwezen worden naar de musea waar deze schilderijen te zien zijn. De besprekingen tussen Philip en Werkspoor hebben geleid tot d oprichting van do NVV. „Thermt motor". Deze samenwerking gek voor de ontwikkeling van heteluch motoren boven 199 pk. Philips e Werkspoor zullen ieder voor 50<J deelnemen in het aandelenkapitaal der nieuwe N.V., dat 50.000 b€ draagt. De Hongaarse minister vai voorlichting heeft medegedeeld dat de partij der klein© boerei heeft besloten, dat er dit jaar ver kiezingen moeten worden gehou den. De partij stelt echter kleine wij zlgingen in de kieswet voor. D< voornaamste is een iiieuwe clau sule, die is bedoeld om te voor Komen, dat fascisten candidaai worden gesteld voor het pariet ment. President Truman heeft ztfn ret uitgesproken over het wetsvoorstel waarbjj de Amerikaanse Invoerrech ten op wol kunnen worden verhoog! en de invoer van wol kan wordex beperkt. In zijn boodschap, waarmee hi het wetsvoorstel heeft teruggezon den naar het congres, verklaard* president Truman, dat het wetsvoor stel op de internationale betrekkin gen der U.S.A. doch bovendien „nie noodzakelijk zijn voor het steuner van de Amerikaanse wolproducen ten. De president wees er op, dat he van kracht worden van een wet, dit ten doel heeft de invoerrechten ,01 wol te verhogen op hetzelfde tijd dat de Amerikaanse regering leidende rol speelt in de conferentb der Verenigde Naties te Genève, bij eengeroepen voor hpt geheel of ge deeltelijk opheffen van handelshaf rières en voor het ontwerpen vai een handvest voor een international! handelsorganisatie tot herstel van d< economische wereldvrede; een tragi sche fout zou zijn, - i Op 17 Juli a.s, zullen zes Ame rïkaanse studenten, 3 jongens en meisjes, per vliegtuig uit New Yorl naar Nederland vertrekken, waa zij vier weken als gasten van Nederlandse regering zullen door brengen het zijn de eersteprïjswin naars van de ter gelegenheid vki het 100-jarig bestaan van de stac Holland in Michigan uitgeschrevei opstelwedstrijd, dit in samenwer king met de Nederlandse ambassa de, de Holland-Amerikalijn en 'dt K.L.M. De opdracht was een opste te maken over de invloed van d« Nederlandse kolonisten op de'Amé- rikaansc beschaving. In de loop van Juli zal naar wij vernemen een bon voor een pond bananen (voor kinderen) worden bekend gemaakt, evenals vorig jaar moet vooraf bij de detaillisten een bon worden ingeleverd. De afleven ring zal zo spoedig mogelijk geschie den. De deviezen voor de inkoop van deze bananen warden verkreé gen door onze transitchandeL,, "MW verwacht,, dat er dit jaar meer ba-' nanen zullen komen dan vorig iaai A - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1