SOEKARNO ZET SJAHRIRS POLITIEK VOORT HET EOTTERDAMSCH PAROOL Linkervleugel geeft oppositie op Omzetbelasting is verhoogd In 42 uur naar Indonesië? Anjerdag! Vrij. onverveerd Sjahrir opnieuw r? premier PAROLOSCOOP Weerbericht Maandag militaire actie? Dagorder van Gen- Spoor Amerikaans voorstel over Griekenland HITTE SLAAT ALLE RECORDS Honderd graden Fahrenheit in Rotterdamt Van Beinum trapte af! Noodzakelijke levensmiddelen zijn vrijgesteld Weeldebelasting 15 pet. K.L.M. wil wel, routeorganisatie deugt nog niet KLM fuseerde met deKNILM Haring kost tien cent Maandag: Vietto houdt de gele trui Schendel, De ICorver vallen uit Verliezen Nederlandse strijdkrachten Parijse conferentie begonnen Laatste transport Stijkeigroep Gratificatie voor het rijkspersoneel Arrestaties bij V. en D. Zal groente weer doorgedraaid worden? Belgische kamer juicht tollinie toe Fel debat in Hongaars parlement ~"J - -- -- -v--- 5» v*.- Red. en Ada. Lange Haven Ml, Schiedam teL 69300 Abonnementsprli* per week 31 cent per kwartaal 'J, 4,t losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankierf tonsterdamsche Bank te Rotterdam PI Directeuri B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zaterdag 28 Juni 1947 Zevende jaargang, No. 148 SOBKARNO^s ANTWOORD op de laatste Nederlandse nota was gisteravond gereed en wordt vandaag overhandigd. De grote lijnen van Sjahrirs politiek worden in het antwoord voort gezet. De politieke leiders van de Sajap Kiri (linkervleugel) hebben de nota volledig aanvaard. Naar een betrouwbaar zegs man was de linkervleugel zelf geschrokken van de uitwerking van zijn resolutie. Wij zijn verheugd, aldus de nota, uit de rapporten van onze delegatie te kunnen concluderen dat/overeenstemming is bereikt over de kwestie van de interim- regering. Voorbeelden noemend brengt de republikeinse regering enige prin cipiële inzichten onder de aandacht-: a) De grote problemen, verband - houdende m.et de uitvoering van de uitvoering van Dinggadjati, zullen - behandeld worden door de beide de- legaties. b) de interimregering zal ten spoedigste- wórden gevormd en er zijn geen bezwaren, dat de verte genwoordiger van de Kroon zitting heeft in de interimregering. c) De bevoegdheden van de de-facto-rege- ring van de Republiek zullen volle- dig worden uitgeoefend door de ge zaghebbende republikeinse organen, d) De eerste.taak van.de interim- regering zal zijn het totstandbren- gep. van federale organen, zoals aangehaald in de Nederlandse voor- - stellen. De samenstelling van die federale organen moet een kwestie vah.be- Critiek op Marshall A an DE VOORAVOND van de bijeenkomst van de Drie Gro ten te Parijs, waar Eevin, Bidault en Molotof dieper zullen ingaan op Marshalls bekende voorstel, is er een redevoering gehouden, waaraan men' de'Waarde-van een Russische .afbrekende critiek moet geven. Zij weerklonk te Straatsburg en kwam tut de mond van de leider der Franse communisten. Thorez. Thorez viel Amerika en het plan- MarshaLl aan op precies dezelfde wijze als waarop de Moseovisehe ..Prawda het reeds heeft gedaan. „Amerika wil geheel Westelijk Euro pa in een belangenblok aan zich bin den", zeidé hij. als voor ver onder- 'stelde hij, dat. de landen ten Oosten van dé demarcatielijn, Rusland en 'de landen,'begrepen in de Russische invloedssfeer niet op het plan- Marshall zullen ingaan. Dat Europa feitelijk reeds in tweeën'verdeeld is, jóerde hij niet aan. In een tweede opmerking zeide hij: „Het plan-Marshall wil de Duitse herstelbetalingen liquideren, waar door Duitsland op eenzelfde plan wordt gesteld als Frankrijk en de 'overige slachtoffers van Hitier." Deze opmerking is niet dwaas. Reeds ver liggen de grote geallieerden uit-, een over het thema der herstelbeta lingen: de Russen en de Fransen volgen hierbij de ouderwetse opvat ting," dat de verliezer betalen moet, hoe dan ook, cn de anderen neigen, op grond van de ervaringen van na de eerste wereldoorlog, meer tot de opvatting van: „Maak. dat de ver liezer weer werken en dan normaal betalén kan (terwijl hij tegelijk jouw producten gebruikt!): zie meer een markt, een afzetgebied in Duitsland, dan een noodwendigerwijs uitdro gende bron van herstel-inkomsten." Waar Thorez in het plan-Marshall, volgens zijn eigen zeggen, een val strik zag. die de onafhankelijkheid van de Europese landen wilde smo ren. betrad hy een terrein waar wij hem niet meer kunnen volgen. Na tuurlijk zullen de hulp-aanvaardende .landen ook verplichtingen op zich nemen, maar voor vele is de keus eenvoudig: liever* eervolle, vrijwil- lig-aanvaarde verpl. :htingcn dan ondergang. Al moet men gered wor den door z'h (vroegere) vijand redding is redding en zij behoeft niet in slavernij te eindigen. Het ene land zal met de dollar- steun meer bereiken dan het andere: de mogelijkheid is zelfs niet uitge sloten, dat Duitsland met zijn veie latente krachten vrij spoedig een ge vaarlijk concurrent wordt (als het mce-dcelt in de Marshall-actie); daaruit kan zich veel onaangenaams ontwikkelen. De Russen zullen er in 'zien, dat Amerika van het gehele Duitse volk een voorpost maakt te gen vérdere Russische expansie; en veel Fransen zullen die concurrentie ook niet bejubelen. Misschien is het al te gevaarlijke concurrentiegevaar te ondervangen. En daarom is Thorez' Russisch Franse critiek aan de vooravond van de Parijse bijeenkomst niet onnuttig geweest. Over één nacht ijs zal niet meer worden gegaan. AANHOUDEN VAN DE WARMTE Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Zeer warm, droog en zonnig weer. Zwakfce tot matige wind uit Oostelijke richtingen. "Waarnemingen he denmorgen te Rot terdam 8.40 uur. Luchtdruk 763.8; wind O.N.O. 3; temp, 21.8; max. temp. 37.7 'uur gistermiddag); min. temp. 16.3 (hedenmorgen 4 uur); weersgesteld heid: onbowolkt. spreking zijn in de interimregering. waarin vertegenwoordigers van alle delen, die later deel uitmaken van de federatie, zitting zullen hebben en kan niet beslist worden door bi laterale besprekingen tussen de Ne derlanders en de Republiek. Wederzijdse vermindering van troepen wordt, verder wenselijk geacht. Sajap Kiri verrast Het bestuur van de Sajap Kiri had gehoopt de politiek van Sjahrir naar zjjn inzichten te kunnen om buigen. Het was voor de partijlei ders een verrassing dat dit niet ge beurde, en Sjahrir na de bekendma king van de resolutie verklaarde hieruit zjjn conclusies te trekken, wanneer de resolutie uiet werd her zien. Na een langdurige vergade ring bleef de resolutie ongewijzigd, waarschijnlijk voornamelijk op grond van prestlge-overwegingen. Setiadjit, vice-minister van ver keer (vóór zijn vertrek naar Indo nesië, in 1946, voorzitter van de Perhinpoenan Indonesia (vereniging van Indonesiërs in.Nederland), die in Praag het arbeidscongres heeft bijgewoond, is Donderdag terugge keerd en heeft tot in dé nacht met het bestuur v$.n de linkervleugel vergaderd. Hierna betuigde de lin kervleugel zijn instemming met het antwoord van Soekarno, dat ter in zage. was gegeven. Door deze ontwikkeling wordt het niet onmogelijk geacht, dat Sjahrir op zeer korte termijn wederom belast zal worden met de vorming van een nieuw ka binet. Ten aanzien van de verklaring van R. -Ga.ni, voorzitter van de P.N.I., kan nog medegedeeld wor den, dat Sjahrir meer dan vijf uur lang getracht heeft .het bestuur van de P.N.I. tot andere- gedachten te brengen, doch dat hii zich tenslotte neergelegd heef'; bij dB mening van de meerderheid. Dag cu nacht vergaderd Na de snelle opeenvolging van de gebeurtenissen in de nacht van Donderdag op Vrijdag was de dag van gisteren gekenmerkt door een schijnbare politieke rust. Vele poli tieke kopstukken hadden dag en Gen. Spoor heeft een dag* order uitgevaardigd, waarin wordt medegedeeld, dat Maan- dagmorgen om half vier een militaire actie op Java wordt geopend. Massaarrestaties zullen plaatsvin, den in de door de Nederlanders be zette gebieden. Dit bevel blijft van kracht, tenzij, het Zaterdag te 24 uur ivordet ingetrokken, meldt het pers agentschap Aneta. Het bericht is niet bevestigd van Nederlandse zijde. Volgens Reuter heeft een Neder landse militaire woordvoerder iedere wetenschap van een dergelijke order ontkend. {„Denied all knowledge of such an order",) Bij de opening van bet debat over het rapport van de ccnir>u«sie vour de Balkan heeft Wv?d Au-tlc (USA) aan de Veilighei'dsraad voor gesteld om een permanente com missie in te stellen voor bet toezicht op de noordelijke grenzen. van Griekenland. nacht vergaderd en namen nu een pauze. Sjahrir; had vier nachten doorvergaderd. In, Djokja was de stemming enigszins nerveus door de berichten over de kabinetscrisis. Er zijn veel soldaten'in de stad en voor de kran- tenbureaüx: staan groepjes mensen. Het Australische blad „Melbourne Sun" gaf op de gebeurtenissen van Donderdagnacht het volgende com mentaar: „Het bericht van Sjahrirs aftre den is inderdaad slecht nieuws, zelfs voor de veeleisende Nederlanders, die bereid zijn hem oprechtheid, ge duld en. cultuur, toe te kennen. Het is niét waarschijnlijk, dat de repu blikeinen in hun positie verzwakt zullen worden door een 'wisseling van leiders. Tot dusver is" op alle scherpere, eisen van,-.Nederlandse Zijde steeds een grotere eenheid tus sen extremisten, en gematigden ge- Volgd. - Evenals In? Injüa .th-de mogetnk- hèid^vantweespalt tussen de Indo nesiërs groter n£ dan vóór het be reiken van de onafhankelijkheid. Het was gisteren in Rotterdam en in veie andere plaatsen van ons land de warmste dag sinds 1911. De mannen van liet meteorlogisch instituut in het poortgebouw- hebben gistermiddag met stomme verbazing de verrichtingen van de thermometer gade geslagen. Toen de klok vier uur wees, was zij geklommen tot de schier ongelooflijke hoogte van 37,7 graden Celsius of wel 99.9 gra den Fahrenheit. Zoiets is sinds de oorichtlng van het instituut te Rotterdam op 1 No vember 1889 nog niet vertoond. De 10de Augustus vai; het jaar ximumtemperatuur ge constateerd van 36,8 graden Celsius (98 gra den Fahrenheit), In het Zuiden was het nog -warmer. In Eindhoven en Gilze- Rijen werd 38 graden Celsius (ruim 100 gra den Fahrenheit) geme ten. In Maastricht was het 38,3 graden Celsius. De overige maxi mum-temperaturen van de Britse posterijen verklaarde, dat hy in zijn 40-jarige ervaring, nog nooit zo'n ernstige: atmosferische storing heeft meegemaakt. Zware regens braeh- ten het straatverkeer tot stilstand. Een korte grillige tropische stormwind met een snelheid van 96 km. per uur is over het zuiden van Engeland gegaan. Het spoor- en wegverkeer werd hier door stilgelegd en som mige straten werden onder water gezet door waren: Twente 37 gra- de Theems, die door de den, Schiphol en Val- plotseling neerstromen-, kenburg (Z.H.) 36-gra den, Groningen-33 gr: don C. Vrijdag vormden Bel gië-en het 'Zuiden van Nederland het warmste plekje van West-Euro pa. In Frankrijk was - het nog wel warm, 1911 bracht een record- maar de temperaturen temneratuur van 34,2 Celsius. Veertig jaren duurde het eer dit re cord gebroken werd. Op 23. Juli 1925 n.I. wees de thermometer 34,6 aan. Nog weer ze ven jaren later, op 19 Augustus 1932, werd het 34,8 Celsius. Men was er toen van overtuigd, dat hiermee het top punt bereikt zou ziin, edoch het onmogelijke werd mogelijk' en niet met slechts enkele tien de graden, maar met bHna drie volle graden ging gistermiddag het trotse record van 1932 er aan. Het absolute tempe- ratuur-record voor De Bilt, dat op 35,6 gra den Celsius stond en bereikt werd op 23 Juli 1911 js gebroken 1.3 graden. Er werdn.l. een ma- - waren er toch niet zo hoog als Donderdag. Het vlakke lage drukgebied, dat giste ren over Frankrijk lag, bracht zware onweers buien in Noord-Frank rijk, die met hevigö windstoten vergezeld gingen. De kern van dit ge bied trok echter langs, onze kust zonder on weer te veroorzaken. Als enig gevolg viel gisteravond op vele plaatsen in het land een zwakke zeewind in, die enige afkoeling bracht. Parlement blank Een der hevigste oh- weders sinds mensen heugenis maakt het ra diografisch verkeer van Londen naar landen behoorde tot de koel- overzee vrijwel onmo- ste plaatsen van Frank- gelijk. Een functionaris rijk. de regen na hèt prachtige zomerse weer, waarbij de ther mometer 30 graden Celsius, aanwees scheen te koken. Het was de hevigste storm in 21 jaar. De mensen werden op straat door de krachtige wind .op hun knieën gedrukt, wagens werden omver geworpen en de dak pannen van de daken gerukt. Minstens een persoon is om het le ven gekomen, De hui zen van het parlement en een hoofdstation van Londen werden blank gezet. Warm Parijs Donderdag had Parijs zijn hittegolf. De. ther mometers wezen in de schaduw 97 graden Fahrenheit. De temperaturen, in Bordeaux en Chateau - roux was 101 graden en in Straatsburg en Lyon was deze gelijk aan die in Parijs. Nice,, met 79 graden. PRINS BERN HARD viert morgen zijn 36-ste verjaardag. Onder een moordende hitte speelde het Concertgebouwor kest ié Amsterdam een voetbal wedstrijd tegen het Utrechts StedelijkOrkest cn won ver diend th'et 21, Of de aftrap, die door Èduard van Beinum ge schiedde, hiertoe de nodige in spiratie gaf, vetmeldt de histo rie nief. In ieder geval lieten de fluitis ten, fp.gottisten, strijkers en hoornblazers zien, dat zij ook tussen de krijtlijnen de besten tn Nederland in hun genre zijn. De trombonist taak Klenumn die het heiligdom van het Con certgebóuw verdedigde, deed dit met'zulk, een heilig vuurdat het af en toe leek alsof hij de bal met zijn krachtige longen weg blies, Nadat de stand lange tijd gelijk (11) was geweest, be zorgde Jan Klemanncellist, met enige fijne streekjes en pizzica- tos het Concertgebouworkest de verdiende overwinning. Met ingang van 1 Juli wordt het percentage van de omzetbelasting, dat thans in het algemeen twee is, verhoogd tot drie, terwijl het percentage van vier in zes verandert. Het voor groothandelaren geldende percentage blfjft ongewijzigd. voortaan goederen slechts als onder nemer kunnen betrekken, voor zover zij werkelijk als ondernemer optre den. De afwijkende regelingen voor bakkers en banketbakkers en voor consumptie-ijsbereiders vervallen. Het aantekenen van dc inkopen blijft als verplichting bestaan. Als overr «sregcling geldt, dat op dc leveringen en diensten, welke vóór 1 Juli 1947 zijn verricht, oude bepalingen van toepassing blijven, ongeacht of de facturen na 1 Juli worden uitgeschreven of de verkoop prijs of de vergoeding na die datum wordt ontvangen. De boekhoudingen moeten aan de nieuwe tarieven en vrijstellingen worden aangepast. Êen aantal noodzakelijke levens middelen is, zowel bij fabrikanten als bij groot- en kleinhandelaren, van omzetbelasting 'vrijgesteld. t.vy.: aardappelen, brood, fruit (met uit zondering van bevroren fruit en ge conserveerd fruit), groenten, voor zover vers. gezouten, gedroogd of ge koeld. doch niet bevroren, ook geen grocnten-conserven, melk, granen (rijst, gort), meel en bloem van gra nen. voor zover niet'verder bewerkt. Voorts is ook nog een aantal an dere noodzakelijke levensbehoeften vrijgesteld, doch alleen bij fabrikan ten en groothandelaren. Voor enkele utilitygoederen is een vrijstelling verleend bij levering door de fabri kant. De tot dusverre bestaande vrijstel ling voor de levering van zeesche pen is uitgebreid tot alle schepen, welke een gewicht hebben van meer dan 100 kg., met uitzondering van pleziervaartuigen en verkeerslucht- vaartuigen, welke hoofdzakelijk in internationaal verkeer zullen worden gebruikt. De vrijstelling voor het vervoer van personen en goederen door middel van andere dan zee schepen is grotendeels vervallen. Landbouwproducten De producten van landbouwers, tuinbouwers, bosbouwers, veehou ders en vissers zullen, voor zover zij niet zijn vrijgesteld hetgeen met de meest belangrijke het geval is voortaan inplaats van met één. resp. drie percent zijn belast met drie, resp. zes percent. Voor weelde-artikelen is een be tasting; verschuldigd van 15%. Bij uitvoer worden de percentages van de terug te geven belasting ver hoogd, De formaliteiten zijn vereen voudigd. Publiekrechtelijke lichamen zullen „Het zal hopelijk niet zo lang meer duren of de K.L.M. vliegt in 42 uur naar Indonesië", zei dr. A. Plesman, toen hy, na zjjn bezoek, aan het Oosten, met de Constella tion „Nymegen" op Schiphol land de. Zoals men weet heeft dr. Ples- man de fusie tussen K.L.M. en K-N. I.L.M. tot. stand gebracht, y, „Dat zat allang: in de lucht", zei hij, „er zal uiterlijk echter niet veel door veranderen. De vliegtuigen, van de K.NJ.L.M. blijven in Indo nesië dienst doen. Z(j.. werkt' voor namelijk met transportmachines, waarvan een aantal modern ver bouwd is. Vier Constellations," die in bestelling zijn. zullen door de K.L.M. worden overgenomen. De K.N.I.L.M. had nog geen civiele ba sis en het zal dan ook veel werk niet zich mede brengen de verande- ringen door te voeren. Over de hele wereld zijn accommodatiemoeilijk- heden en in Indonesië zeker niet 't minst-'"*. Dr. Flesman was overigens vol lof over de drukeabine van de „Nijmegen", vooral omdat men onderweg steeds een con stante temperatuur heeft. De route-organisatie is aan het af zakken vertelde de K.L.M.- dire'cteur. 'Tot voor kort was zij in handen van militairen en die deden het werk goed, doch naarmate in verschillende lan den burgerlijke autoriteiten het wordt In overleg mei de vakgroep voor de detailhandel in vis heeft het bedrijfschap voor vis besloten alleen voor de kleinhandel een maximumprijs voor haring vast te stellen. Deze bedraagt met in gang van 29 Juni 10 cent per schoongemaakte haring en 8 cent voor een niet schoongemaakte. Voor de groothandel en de reders worden- geen -maximumprijzen vastgesteld. De vangroep voor de detailhandel in vis ïïeé'ft bij deze regeling de overtuiging, dat een goede kwaliteit voor de haring gewaarborgd blij ft. Morgen herdenkt Prins Bernhard en- met- hem het Nederlandse volk; zijn geboortedag. Is er een betere gelegènheid om van de aanhanke lijkheid te getuigen dan zich Maandag, op'„Anjerdag" te tooien met de witte anjer, in 1940 het symbool van. het verzet, n u sym bool van de culturele, wederop bouw! Indien .wjj in Nederland ernst wensen te maken met de culturele activiteit dan diént voorop te wor den gès'teld, dat de overheid niet alls op cultureel gebied kan omvat ten en bekostigen. Het Prins-Bernhard-fonds gebo ren uit het verzet, biedt voor het particulier' initiatief, op cultureel gebied, de beste waarborgen... Tal rijke culturele instellingen mochten reeds van de door hét Nederlandse volk geofferde geldén, belangrijke bedragen ontvangen. Over beide zenders wordt heden avond van 20.0520.15 een vraag gesprek uitgezonden dat Paul ae Waart voert met Prins Bernhard, dr. Gielen en énige bestuursleden .van -het Prins BernhardfondB. hebben overgenomen, het slechter. „Het is mij duidelijk geworden" aldus dr. Plesman „dat als-de route-organisatie beter gaat func tion ue r enT-\ve~dh zed ie n s t gaan ver anderen. Er zal dan op de Indone- sië-route niet meer overnacht, doch continue doorgevlogen worden. Als we dit bereiken, is het doe], dat we reeds lange tijd nastreven bereikt Men moet nu niet wachten, dat dit reeds zo spoedig zal geschieden, doch wanneer ae grondorganisatie in orde was, zouden we er bij wijze van spreken morgen mee kunnen beginnen. Snikhete tourdag ,De grote hitte heeft het de Tour- de Franee-rénnefs gisteren niet. ge makkelijk gemaakt'. Velen, en daaronder ervaren rij ders, konden het niet bolwerken en toen de Italaan Ronconi als eerste in Luxemburg- aankwam, lag hij vier minuten voor op nummer 2, de Fransman Cogan en de Italianen Cameilini (Ned, ploeg) en Brambïlla, vijf minuten op dc drager der gele trui Vietfo. ruim een kwartier op de eerste Belgen, een half uur op Schel lingerhout, en een uur. op Ar.'.e Vooren. De Nederlandse-buitenlandse ploeg heeft echter enige kostbare veren moeten laten, doordat v. Schendel en de Korver zijn uitgevallen. Ook de, Italiaan Galliusso kon het niet bolwerken, zodat van ons tiental er nog slechts 7 in de Tour zitten. De uitslag luidt: 1. Ronconi (It.) 314 km in 10 u. 59 min. 13 sec., 2. Cogan (Fr. W.) 11.04.47, 3, Cameilini (It.- gemengde ploeg), 4. Brambilia (It.), 5, Vietto 11.05.44,. 6. Rossello (It.) 11,10.21, 7. Latorre (Fr. Z.W.) 11.10.56, 8. Ro- bic (Fr. W.) 21.14.14, .9. Diot (Fr. Ile de Fr.) 31.16.14, 10. G. Weileflman (Zwits.). 11. Mathieu (B.), 12. Im- panïs (B. 31.17.20, 13. Cottur 14. Kirchen (L.), 15. Diederieh (L.)f 16. MoUin B.) 11.12.08, 37. Gold- schmidt (L.), 18. Tacca fit.) 11,21.35, 39. Schotte (B.), 20. Corrieri (It.) 11.25.53, 53. Janssen 11.32-41, 55, Seijen. 61. Vooren 11.57.08, 69. Joly 12.17.36. Algemeen klassement: 1, Vietto (Fr.) £3.09.29; 2. Ronconi <It.) 23.10.51; 3. Brambüla (It.) 13.00.30; 4. Cogan (Fr.) 23.16.25; 5. Cameilini 23.17.40; 30. Schellingerhoudt 23.57.55; 41. Vooren 24.07.18; 44. Janssen 24.14.00; 47. Seijen 24.15.03; 51. Kla- finsky 24.18.43; 63. Victor Joly' 24.52.06. De regering maakt tot haar lead- wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Gesneuveld of over leden tengevolge van oorlogshande lingen: Koninklijke Marine: geen verlie zen. Koninklijke Landmacht: soldaat A. van Bërlo uit Gemert. Soldaat H. J, Kuipers uit Leeu warden. Soldaat N. Kuik uit Kat wijk aan Zee, De conferentie van de drie minis ters van Buitenlandse Zaken te Parijs Is gisteren om vier uur be gonnen. Overeengekomen werd de Inhoud van de besprekingen geheim te houden. Er worden geen pers conferenties gehouden. Klokslag veer uur arriveerde Be- vin Me Engelse minister van buiten landse zaken, aan de Quai d'Orsay, waar hij door Bidault ontvaagen werd. Daarna reed de grote auto van Molotof (Sowjet-Unie) voor, die vergezeld was van zes leden der Sow,jet-Russische delegatie. Bidault heette Molotof welkom, terwij] de fotografen zich verdrongen, om de belangrijke persoonlijkheden, ver enigd in de voorbal van het mini sterie, op de gevoelige plaat vast te leggen. Bidault maakte met een grapje excuus voor de warmte, die zijn gasten te Parijs moeten verdu ren, en ging hen vervolgens voor naar de „Salon des Perroquets" („papegaaienkamer"), waar de be sprekingen onmiddellijk een aan vang namen; Van betrouwbare zijde wOTdt ver nomen, dat Bidault er op aan zou dringen dat- alle Europ. landen ge allieerde, neutrale en voormalig vij andelijke met uitzondering van Spanje in het plan zullen worden betrokken. Mén verwachtte, dat .Bidault zijn .béide collega's zou wjfzen op de noodzakelijkheid om snel te hande len, opdat de ministers in Septem ber over de behoeften en hulpmid delen verslag zouden kunnen uit brengen. Betrouwbare kringen verklaren, dat Bidault ook van plan was aan te dringen op de onmiddellijke vor ming, van yljf commisBies, die de volgende onderwerpen moeten be studeren: landbouw, brandstoffen, steenkool en electrische energie, vervoer, grondstoffen én financiën. De eerste 'bijéénkomst eindigde om acht uur (Ned. Tijd). De ministers zullen vandaag om 16 uur weer bijeenkomen. Het laatste transport van vijftien slachtoffers der Stijkeigroep ver trekt Maandag 30 Juni uit Berlijn én wórdt Dinsdag aan de grens te Eeek-Ubbergen verwacht. Het transport zal weer staan on der leiding van het hoofd van de dienst voor identificatie en berging, luitenant-kolonel A. W, de Ruyter van Steveninck. Dé namen der vijftien slachtoffers zijn: R. E. Gostehe, J. Groot, J. F. Helmers, M. Hoek, E. Honig, P. H. de Jong, P. dc Koning. G. J. M. van der Marei, P, Mulder. J. Neuteboom, A. van der Plas, H. G. Stoppendaal, D. de Vries, J. J. F, de Vries en J. G. Vrolijk.. Het transport lijdt door naar de begraafplaats „West- duin" te 's-Gravenhage (Loosdui nen), waar in- Intieme kring de bij zetting zal plaats vinden. Op een nog nader te bepalen da tum zal in de Grote Kerk te 's-Gra venhage een herdenkingsdienst wor den gehouden. BESTUUR PARTIJ VAN DE ARBEID BIJEEN Het bestuur van de partij van de- arbeid komt heden in verga dering bijéén. In deze vergade ring zal, behalve menig ander punt van belang, ook de nieuw- ontetane situatie in Indonesië worden besproken. Op het voetspoor van de voor het partfculier bedrijfsleven getroffen regeling heeft, de ministerraad be sloten de Kroon een besluit voor te leggen, dat het mogelijk zal maken aan burgerlijk rijkspersoneel in 1947 een gratificatie te verlenen ten be drage van twee procent der grond- salarissen. zoals die van 1 Juli af zullen gelden met een maximum van vijftig gulden. De gratificatie ls beperkt tot hen, die een hoofdbetrekking ln dienst van het rijk vervullen, ten minste zes maanden in overheidsdienst zijn en een grondbezoldiging ontvangen, die per laar niet meer, dart 4380 (gehuwd) of 4152 (ongehuwd) bedraagt in een eerste klasse stand plaats. De besluiten der - lagere publiek rechtelijke lichamen zullen overeen komstige maatregelen mogen ne men voor het provinciaal, gemeen telijk en waterschapspersoneel. Enorme textielzwendel - ontdekt De Centrale van de Pryscon- tïöle te Den Haag heeft een uitge breid onderzoek ingesteld bil Vroom Dreesmann tn 's-Herto- j genboseft. Vier leden van de be- dryfsleidlng werden gearresteerd. Toen de ambtenaren van de Eco- 3 nomische Politie de volgende mor- gen de door hen verzegelde kamer, waarin de in beStag,: genomen ad-: ministratie bewaard was, binnen:;; traden, vonden zij daar, verborgen: onder de papieren, een vrouweiyié lid van het personeel, dat daar aan het snuffelen waj(^0ij verhoor gaf zij toe te zoeken naar de „zwarte ..-, cassa" en dat zij langs de buiten- zijde van het gebouw als een ware geveltoeristè tot, de 5e verdieping was -geklomnuya» dat zij via een gebroken venstH^Ie kamer waa binnengedrongen, Belangrijke knoeierijen komen in- tussen aan het licht. De politie had t- bewjjzen gekregen, dat er ernstige prysovertredingen waren begaan en zjj heeft nu geconstateerd, dat-, tienduizenden textielpunten langs js onwettige wegen aan de normale handel zijn onttrokken. De directie heeft dit toegegeven en ook, dat zjj er een zwarte, cassa op na hield, teneinde clandestiene aankopen1 te kunnen betalen. Zij beweert, dat?; deze. cassa in 3946 is opgeheven, doch het optreden van ae gevel-.*- toeriste-wijst wel in andere rich* ting. Grote hoeveelheden zwarts'?- textiel werden gebruikt om in de?! vorm van cadeaux te dienen voorb aan koop van andere artikelen, dia;ï evenmin langs normale wegen. te verstrekken waren. De besturen der beide te Loos-i; duinen gevestigde groenteveilmgegifl hebben het volgende telegram ge-W- zonden aan Minister Mansholt,' Mi-: nister van Landbouw, Visserij en?-; Voedselvoorziening: v- „De besturen' der beide ie Loos-?? duinen gevestigde goenteyeilingeni? menen 'er uwer Excellenties .aan-,'* dacht op te moeten vestigen, dat?v vandaag de prijzen 'van beslist, eer-?! ste kwaliteit groenten .zijn gedaald^ tot onderstaande afbraakprijzen: Peen per bos 6 cent; bloemkool Iej| soort 7 cent per'stuk; bloemkool 2e1$j soort 4 cent per stuk; bloemkool 3e J soort 2 cent -per stuk; andijvie. soort 2.rent per kilo;- sla le'-soort A?? gent -pér krop;komkommer 3e soort?.? 6 cent pér stuk van een pond'V. In de Belgische Kamer wordt mo-:?; menteel de Nederlands-Belgisch-:?! Luxemburgse tolunle; besproken.'-.yiijM De heer Kronacker (Lib. ver-?-? klaarde zich voorstander van -de?:! tolunie. Hij. sprak als ztfn overtrn- ging uit, dat deze de eerste stap be- tekent op de weg naar een Euro- pese unie. Hij prees België voorts -J gelukkig eèn 'dergelijke overeen-' komst te kunnen sluiten met. een: land als Nederland en hiL wees dit verband op de voortvarende wij-!! ze waarop Nederland het probleem -:? van de transitohandel heeft tér; hand genomen" en op het succes. dat dit land kortelings heeft 'gé*^ boekt door het afsluiten -van..;een accoord met de Russische bezet» tingszone van Duitsland. Spreker'?; stelt voor de douane-overeenkomst zonder reserve goed te keuren. De heer De Vleeschauer (K.V.P.)??? stelt in het licht, dat zelfs de land-' bouwers niet tegen dit accoord ber>? hoeven te zijn. Wat zij echter vre*M§ zen is niet zp zeer dc Nederlandse concurrentie als wel de hinnen^| land3e landbouwpolitiek van Belgi8?| die veel beter gecoördineerd zou??: dienen te worden. Hjj' wijst cr ten-?? slotte op, dat België slechts wetói£$ keren in zijn geschiedenis "een dèrrS?? gelijke schitterende gelegenheid zal hebben het zijne bij te dragen tot een internationale samenwerking. De heer Anseele (Soc.) verklaart* dat de socialisten voor de overéén-^ komst zijn omdat zü deze in. het be-»?? lang achten van de-nationale ge-4 meenschan. Hjj acht hetachteraf noodzakelijk enkele wijzigingen aan te brengen in de tarieven. -■- :j\| In'hèt Hongaarse parlement tó.-f het stormachtig toegegaan tijdens?' de stemming over de regeringsmotie v om bijwijzevan spoedmaatregel?! vooraf de datumvast te stellen,"?;? waarop, gestemd zal worden oyer?.;! het wetsontwerp, dat 'het driejaren-?! plan voor Hongarije goedkeurt. De ?- aanhangers van de regering riepen L „fascisten" en „vrienden van groot?;j kapitalisten'*. De regering verkreeg twee derde meerderheid, benodigd,,: om het wetsontwerp urgent te ver-" klaren. - - ■--T'f'M Het aannemen van deze spoedmo- tie betekent, dat het parlement in;-| een dag: van 8 uur een besluit moet nemen. Ds wet voorziet in de op-Jf richting van een bureau voor plan-;?? ning met de bevoegdheid om plan-. nen uit te voeren,-welke nog niét? gepubliceerd zijn en niet in het par-?! lement is debat zullen worden ge-??* bracht, Op Maarbeurs Barcelona zullen ook Nederlandse inzendingen te. be-! wonderen zyn. v Zeventig-jarige man op N.Z. Voor-? burgwal te Amsterdam door!- vrachtauto aangereden en gedood.?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1