HET ROTTERDAMSCH PAROOL „AANVAARDT NEDERLANDSE VOORSTELLEN" Sjarifoedin leider der nieuwe regering? Financiële hulp in het vooruitzicht gesteld Blijft rustig! Eén sleepboot doet het werk; in de haven Branden in Den Bosch en Amsterdam Eén bureau voor opsporing van vermisten Vrij. onverveerd AMERIKAANSE NOTA AAN REPUBLIEK Belangrijke factor voor internationaal evenwicht PAROLOSCOOP Weerbericht „Links en rechts saboteren" 30.000 Joden mogen naar Suriname Franse mijnwerkers staking beëindigd W. H. Vliegen is overleden V erantwoor delijkheid Drie huizen in Brunssum vernield Parooibeker voor de Hengelaars Autobus over de kop Directie V. en D. vrijgelaten Vorming mn Republikeins coalitiekabinet tegen Dinsdag verzocht Nieuwe bon voor bananen De Gaulle pleitte voor een Vereenigd Europa Prins Bernhard heeft griep Liftend meisje verongelukt voor de loodsen Welke renners gaan er naar Parijs en Reims? Vietto behoudt de gele trui Ook Vooren staakt de strijd Correctie op vonnissen Coördinatie nu gereed Engeland verbruikt-zijn; lening snel J Oostenrijkse gendarme vermoord Red. en Adm. tang» Hares 141, Schiedam tel. 49300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—losse nummers 0,09 Maandag 30 Juni 1947 DE SCHIEDAMMEE Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro, 378644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Pt Directeur* B. do Vries Pt Hoofdredacteuri Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 149. De Verenigde Staten hebben er in een nota aan de Republiek Indonesië op aangedrongen dat de Republiek zich in zal spannen om met spoed met de Nederlanders tot overeenstemming te komen over de vorming van een interim-regering zoals die door de commissie generaal is voorgestelu. De U.S.A. stellen in het voor uitzicht dat van de instelling van een interim-regering besprekin gen zouden kunnen worden gevoerd over Amerikaanse financiële hulp aan de Indonesische federatie. De - "ti vtkaanse regering heeft met voldoening kennis genomen van de voorlopige berichten, dat de gedelegeerden van de Republiek en de Nederlanders aanzienlijke vorderingen ge- tnaakt hebben ten aanzien van een overeenkomst, voor de spoe dige oprichten van een federale interim-regering vooi geheel Indonesië, zo wordt ir. de nota gezegd. Be U.S.A. moeten zich noodzakelij kerwijze bezig houden met de ont- wiicHelingen in Indonesië, gezien de belangrijkheid van Indonesië als een der factoren voor het herstel van het internationaal evenwicht. Zowel economisch als politiek. De Ameri kaanse regering wenst derhalve de Indonesische Republiek er op te wijzen, dat uit een voortduren van ae impasse waarschijnlyk ellende geboren wordt. Zn wil tevens wijzen op de voordelen, die een spoedige overeenkomst en een streven naar samenwerking om de moeilnkheden waar Indonesië voor staat te over winnen. zullen opleveren. Be regering der Verenigde Staten Weer 'n klip voorby ]\/TEN KAN NIET zeggen, dat 't gelatenheid is, waan nee *t Ne derlandse volk- op het ogenblik de lawines van tegenstrydige en ver warrende benenten un. ae Oost over Zich laat heengaan, maar wel con stateert men met grote dankbaar heid, dat 80% er niet aan denkt zich m een paniekstemming te la ten meesleuren en dat geelt noop Voor de toekomst; wij hebben de ervaringen van zenuwoorlog met vrucht verwerkt.' 'n Voorzichtige critische wijsheid beheerst de ge voelens der meerderheid. Zaterdag moest, net tegen de tyd dat er veertig uren lang geen bla den zouden verschijnen een radio bericht de atmosteer vergiftigen n.L, dat generaal Spoor zijn troepen qp Java hedenochtend tot actie zou laten overgaan; gelukkig kon een andere bron, Reuter, er een scherpe ontkenning aan toevoègen. Deze ontkenning werd Zaterdag avond door nog sterkere en geloof waardigere gevolgd, zodat de uit werking van het eerstgenoemde nieuws werd teruggebracht tot nul. Bovendien, kwam er een on schatbaar waardevol tegenwicht in de schommelende schaal, door de wetenschap, dat de Verenigde Sta ten Djocja verzocht hebben mede te werken aan de vorming van een tussenregermg gelijk Linggadjati ze bedoeld heeft, Washington (dat geen ooriog wenst in de üost en aandringt op spoedige openzetting van de vele economische bronnen b(j wier producten de gehele wereld doodgewoon practisch oelang heeft] stelde zich achter de aide mémoire van de Nederlandse regering: geen onwelkom gebaar in dit tgasge- wncht. En Djocja heeft reeds toe gezegd, ook schriftelijk. Wat voor ons een niet oneervolle zedelijke steun was en blijft, kan, op deze wijze, voor Djocja een dui delijke vermaning bevatten, om van nu af onderling geharrewar na te laten en een tempo aan te nemen, dat meer overeenkomt met de eisen. Van de dag. Mocht Sjahrir weer met het premierschap belast wor den, dan is er kans, dat de Ame rikaanse onderstreping der Neder landse verlangens aan geen oove- mans-oor is gezeid. Na een kleine strubbeling ook fle Sajap Kin is geschrokken van de uitwerking van z'n resolutie in dit stadium der Nederlands-Indone sische verhoudingshervormingen kan. dus alles nog in de oorspron kelijk goed bedoelde banen worden geleid. En zrj dien zulks niet willen, krijgen nogmaals gelegenheid zich te bezinnen en terug te deinzen zen voor" de afschuwelijke en on draaglijk grote verantwoordelijk heid, die zij op zich laden, wanneer zij hun politiek atavisme koning willen doen kraaien. VRIJ WARM Weersverwach ting, geldig tot Dinsdagavond: Droog weer, iti de nacht vorming van mist en wol kenvelden, die overdag oplossen en breken. Vrij warm, zwakke wind. "Waarnemingen te Rotterdam he denmorgen 84C Luchtdruk 767 1; wind O N.O. 2: temp. 16 8; max temp. 24 3; (gistermorgen 1140 uur]; mm. temp. 1S.5 (hedenmor gen 5 40 uur). Weersgesteldheidbewolkt. 1 Juli: Zor. op 5 03 uur. onder 21.43 uur Maan onder 03.17 uur. op 20 3i uur. Waterstanden Rotterdam: le üj 3 07 uur, 2e tij-15.35 uur. is van mening, dat de onmiddellijke vestiging van een centrale intenm- regermg voor Indonesië op federa tieve basis, zoals door de Neder landse regering is voorgesteld en in hegmsel door de Indonesische Re publiek is aanvaard, dringend nood zakelijk is. Uit de tekst van de overeenkomst van tanggadjati blijkt duidelijk, dat een overgangs periode werd beoogd (tussen heden en 1 Januari 1949), gedurende welke Nederland de souvereimteit en het uiteindelijk gezag in Indone sië zou behouden. De regering der Verenigde Staten dringt er bij de Indonesische Republiek op aan zon der uiterste! mede te werken aan de onmiddellijke vorming van een federale interim-regering. Zij ver trouwt. dat, wanneer de overeen komst op dit punt zal zgn verwe zenlijkt, de overblijvende kwesties in een geest van goede wil zullen worden opgelost. Eerste /oorwaarde De regering der Verenigde Sta ten verwacht, dat de vestiging van de interim-regering op basis van wederzijds welzijn de politieke sta biliteit zal verschaffen, die een eerste voorwaarde is voor de af wikkeling van een positief pro gramma tot economisch herstel. Derhalve is de regering der Verenigde Staten bereid om. nadat de interim-regering zak zijn geves tigd en de medewerking van beide partijen volgens constructieve lij nen is verzekerd. Indien dit wordt gewenst, met vertegenwoordigers van Nederland en die van de inte rim-regering (bestaande uit verte genwoordigers van de Republiek en van de andere .samenstellende ge bieden) besnrekjngen te voeren over financiële huln Hij hft econo misch herstel van Indonesië. Ben afschrift van de nota is. aan de commissie-generaal overhandigd Naar verluidt zou de republikein se delegatie te Batavia ook een Britse nota hebben ontvangen. Men meent te weten dat deze nota een bevestiging bevat van het Britse standpunt, voorheen aan de repu blikeinen uiteengezet, dat Groot- Brittannië de Nederlandse voor stellen een fundamentele redelhke basis voor samenwerking acht. doch dat daarmede niet de moge lijkheid van discussie over punten van geschil, die door de Indonesiërs worden opgeworpen, uitgesloten wordt. Sjahrir geen premier De Amerikaanse nota was over handigd aan de .republikeinse minis ter van onderwijs. Soewandi. met Boediardjo, de enige republikeinse regeringspersonen, die nog in Bata via zijn achtergebleven Zij hebben Zondagmorgen op paleis Rijswijk met Van Mook geconfereerd. Daarna is Boediardjo met de nota naar Djog- ja vertrokken Men verwacht een spoedige reactie van de Republiek. Militaire maatregelen Een dag van politieke hoge span ning was het Zaterdag, toen berich ten de ronde deden over een dagor der van generaal Sooor. waarin zou zim aangekondigd dat Maandagmor gen een militaire actie op Java zou worden geopend, gepaard gaande met massa-arresiaties in de bezette gebieden. Het bericht is later tegengespro ken Volgens Den Haag zou deze dagorder slecht- kunnen slaan op maatregelen in voorbereiding, waar van het niet zeker is of zij zullen worden uitgevoerd Te Batavia heeft de Amerikaan se stap grote opluchting gebracht. Naar U.P. meldt deelden Indonesi sche kringen mede, dat hierdoor de oorlog is voorkomen en waarne mers meenden op te merken, dat de politieke en militaire spanning minder wordt. NVV waarschuwt: De hoofdbesturen van de vak bonden, aangesloten bij het N V.V., hebben in een resolutie als hun mening te kennen gegeven, dat, zolang de Nederlandse regering, in overeenstemming met de nadrukke lijke wil van de volksvertegenwoor diging, zich in alle opzichten blijft stellen op de basis van Linggadjatï er vooi* het N.V.V. geen aanleiding is om stelling te nemen tegen de principiële lyn, welke de Neder landse regering volgt. Zy waarschuwen de Neder landse arbe'ders met grote nadruk niet toe te geven aan het dry ven van onverantwoordelijke elementen van rechts en links, welke de totstandkoming van een vreedzame samenwerking tussen Nederland en Indonesië saboteren, teneinde uit de daar door ontstaande moeilijkheden politieke munt te slaan. Zy wekken de arbeiders van Nederland, in het bijzonder de leden van de by het N.V.V. aangesloten bonden met grote ernst op zich te blijven richten naar de besluiten, welke de leiding van het N V.V, in overleg met de hoofdbesturen, in verband met deze aangelegenheid genomen heeft en nog zal nemen, indien de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen daartoe aanleiding zal geven. De Surinaamse wetgevende ver gadering heeft met 7 tegen 5 stem men het voorstel, door de „Freeland League" gedaan, aangenomen om 30.000 Joodse kolonisten op te ne men tot een maximum van 30.000 4 Stemmen, die tegen het voorstel waren, stemden in met een kleiner aantal. Een stem was tegen Joodse kolonisatie. De Franse -mijnwerkerstaking is beemdigd, nadat de minister van in dustriële productie Robert Lacoste de goedkeuring van de regering heeft verkregen op de voorstellen, waarmee de vakvereniging van de ondergrondse mijnwerkers zien reeds accoord had verklaard. Een premie van 35 francs per werkdag is ingesteld als 'n vergoeding voor de algemene productietoename sedert Juli 1946. Bovendien wordt een aan vullende premie gegeven, die vari eert naar gelang de individuele pres- tie. Deze regeling geldt met terug werkende kracht van 1 Juni af. Een nieuwe aanval op de anti- inflatie-campagne van de Franse regering kwam van de zijde van vertegenwoordigers van de Franse boeren, die eisten, dat de graanprijs voor de nieuwe oogst bnna het dub bele van die van het vorige jaar zou bedragen. W. H, Vliegen, één der be kendste, bekwaamste en meest geziene sociaal-democraten uit de oude S.D.A.P,, is gisteren op 84-jarige leeftijd in zijn wo- ii oemendaal overleden. Van oorgpiong typograaf werd hy later gemeenteraadslid en wethou der van Amsterdam. Van 1909 1915.en van 1922—193? was hij lid van de Tweede en van 1917—1921 lid van de Eerste Kamer. Voorts vervulde hy vele andere functies in vertegenwoordigende lichamen. Grote bekendheid verkreeg hij ook door, zijn boeken oyer de socialis tische beweging (vooral „Dageraad der yolksbevryding" en „Die onze kracSit ontwaken deed"). Voor een uitvoerige levensbe schrijving zie men pag. 2. Vandaag hebben direcffe en per- soneel van de RET. afscheid ge nomen van de heer J. van Die jen, hoofdinspecteur ajdVervoer, die bijna 50 jaar in dit bedrijf werk zaam is geweest De veemarkthallen van Den Bosch rijn Zondag voor het grootste deel door brand verwoest. De brand brak uit in de zogenaamde varkenshal en nam weldra grote afmetingen aan. Zondag is, door tot nu toe onbe kende oorzaak brand ontstaan in loods 3 aan de Manamakade, in het Oostelijk havengebied te Amster dam In deze loods, die eigendom is van de Fa van Es en van Ommeren zijn een zeepfabriek]e en een opslag plaats van de Rijkswaterstaat onder gebracht De brand die ongeveer twee uur duurde heeft de ongeveer 240 m. lan ge en. 15 m. brede loods, totaal ver nield Alle chemicaliën van het zeepfa- brxekje gingen in vlammen op, ter wijl ook een groot gedeelte van de in de loods opgeslagen xnachmerien zwaar door het fel oplaaiende vuur znn beschadigd. Een grote brand brak uit in Din- gelrade bn Brunssum, Toen de grote sacramentsprocessie in de dorpsstraat wachtte op dc zegen vanaf het rust- altaar, zag men plotseling vlammen uitslaan van het hoekhuis van de lieer Zuilen. De consternatie was groot. De plaatselijke vrijwillige brandweer rukte direct uit Onder leiding van de heer Damen werd het vuur, dat een grote omvang had aan genomen, bestreden De brandweren van Brunssum en Sittard werden eveneens ter assistentie geroepen. Drie huizen op de hoek van de Dorpsstraat werden een prooi der vlammen Zij brandden vrijwel ge heel uit De oorzaak is onbekend Naar aanleiding van. geruchten over opzettelijke brandstichting In de v eemarkthallen, wendden wy ons tot de recherche in Den Bosch, die ons mededeelde, dat het onderzoek nog in volle gang is, maar dat van opzettelijke brandstichting in geen geval sprake kan zyn. Er werd op dat ogenblik een con gres gehouden van de rooms-katho- heke bond van spoor- en tramweg personeel. De 2400 aanwezigen, w o. de bisschop van Den Bosch, de Com missaris der Koningin in de provin cie Noord-Brabant en burgemeester van Den Bosch, konden zich zonder ongevallen in veiligheid brengen. Het vuur werd aangewakkerd door een felle bries en gevoed door grote stapels geperst hooi. De brandweercorpsen van Vught. Tilburg en Eindhoven zonden as sistentie, maar ondanks de enorme hoeveelheden water, ging de Noord- Oostelijke helft van de drievoudige middenhal en de daar achter gelegen hal verloren. De totale schade wordt geraamd op vijf ton. De volgende week Zondag vindt ter gelegenheid van het 2o jarig jubileum van het Cen traal Nederlands Hengelaais Verbond afd. Rotterdam een groot lubileum concpurs plaats, waart oor gisteren de inschrij ving is geweest. Niet minder dan 760 deelnemers en 65 ver enigingen nemen aan deze wedstrijden, welke tui gebreke aan een groot viswater te Rot- teidam m de Leidsc vliet zul- .len worden gehouden, deel. Met erkentelijkheid heeft de voor zitter van de afdeling Rotter dam gistermiddag hekend ge maakt. dat het Roterdamsch Parool voor deze .wedstrijden een prachtige wisselbeker heeft uitgeloofd. Een grote autobus uit Dordrecht is bij Papendrecht van een hoogte van ruim 3 meter gestort. De autobus, die geheel was bezet, sloeg over de kop en kwam in een griend terecht. Negen passagiers lie pen min of meer ernstige verwondin gen op. Twee geneèsheren, die spoe dig ter plaatse waren, verleenden de eerste hulp. Rode Kruis auto's uit Dordrecht en Sliedrecht zijn direct naar de plaats van het ongeluk gere den en hebben de gewonden, waar onder vier ernstige patiënten naar de ziekenhuizen te Dordrecht vervoerd. De chauffeur moest voor een tegen ligger uitwijken ea heeft te ver uit gehaald. Een ^auto, terugkomende van de TT-races in Assen is onder de ge meente Ernst tegen een boom gere den. Van de vijf inzittenden werden drie ernstig gewond. Zij zijn naar het Jultana-ziekenhuis te Apeldoorn over gebracht. De chauffeur en de vijfde inzittende konden na verbonden te zijn naar hun woningen terugkeren. Na verhoor door de economische recherche is de directie van Vroom en Dreesman te Den'Bosch weer vrijgelaten. Soekamo heeft vandaag, naar Ass. Press meldt, de leiders van de 4 grootste Indonesische politieke partijen verzocht vóór Dinsdag 11.30 uur Nederlandse tijd een coalitieregering te vormen. Soekarno heeft Sjahrir tot adviseur van de regering benoemd. Volgens zegslieden van Sjahrirs eigen socialistische partij wordt de kans groter, dat Sjarifoedin, de minis ter van defensie, in de afgetreden regering-Sjahrir, verzocht zal worden de leiding van de regering op zich te nemen. Dr. Van Mook heeft vandaag op een persconferentie in Batavia ge zegd. dat de Amerikaanse aide- mémoire parallel loopt met de Ne derlandse voorstellen voor een op lossing van de Indonesische im passe. Hij zeide, dat de aide-mé- moire zeer tijdige en constructieve hulp hij de oplossing van het pro bleem inhield. Hij weigerde vra gen to beantwoorden, betreffende de mogelijkheid van militaire ope raties die ondernomen zouden zijn indien de Amerikaanse alde-mé- moire Zaterdag niet was overhan digd. Bi{ de vraag of de Nederlan ders een termijn in gedachten hebben, waarbinnen de republi keinse acceptie moet zijn ontvan gen. antwoordde dr. Van Mook: „Ik heb er wei een in gedachten, maar noemen kan ik die niet.1' Dr. Van Mook wees er verder op, dat de Amerikaanse aide-mémoire de dringende noodzaak onder streepte om tot oprichting van een interimregering te komen ter verkrijging van de stabiliteit, die de Indonesische productie, waar aan de wereld zo'n grote behoefte heeft, te herstellen. Hu hoopte, dat Sjahrir opnieuw het republikeinse premierschap zou aanvaarden, omdat deze prachtig werk had verricht bu zijn pogingen om töt overeenstemming te komen. Soekarno's brief van 27 Juni aan de Nederlandse regering met de laatste verklaring .van het re publikeinse standpunt, aldus ging hij verder, was niet werkelijk aan vaardbaar. In het bijzonder wordt in de brief van Soekarno niet ge zegd of de Nederlandse verzoeken betreffende de de jure positie van een kroonsvertegenwoordiger in de federale raad door de republiek werd aanvaard. Republikeinse kringen beschou wen Sjahrirs benoeming tot advi seur van de president in dit licht, dat Soekarno met 8e politiek tan Sjahrir volledig instemt. Op 3 Juli a.s. zal voor kinderen tot 5 jaar een nieuwe bon voor 500 gram bananen bekend ge maakt worden. Het is nagenoeg zeker dat omstreeks midden Juli op de sedert November '-46 lopende bon overal in het land bananen zullen zun afgeleverd. Aangezien de verstrekking van bananen af hankelijk is van allerlei factoren, die met do transitohandel in dit product samenhangen, is het nood- zakelnk. dat ook de nieuwe bon op lange termijn lopende is, waar op weer naar mogelijkheid gedis tribueerd kan worden, Generaal De Gaulle deed een be roep op duizenden mensen, die ter gelegenheid van de herdenking van 86 slachtoffers van het nazi-regime te Lith bjjeen waren gekomen, om lid te worden van de Rassemble- ment du peuple Francais. In zijn rede waarschuwde de generaal voor de gevaarlijke hegemonie, die Rus land over Europa tracht te verkrij gen en hij pleitte in verband daar mee nogmaals voor een Verenigd Europa. Prins Bernhard, die zich reeds enige dagen onwel gevoelde, heeft griep ->n moet op advies van zijn geneesheer rust houden. Ook zijn verjaardag heeft de prins in bed moeten doorbrengen. Vier meisjes uit Apeldoorn, met hun rijwiel op trip door Limburg, meen den gezien de warmte, te moeten lif ten. Een millitatr voldeed aan hun verzoek en plaatste de meisjes achter op een wagen met tractor. Tijdens de rit gleed echter de 19-jarige Jeanne Smits uit Apeldoorn van de wagen. Zjj werd ongeveer een km door de rijdende wagen over het wegdek mee gesleurd, terwijl de chauffeur voor in de cabine niets van het ongeval be merkte. Een passerende reiziger maakte deze daarop opmerkzaam. Medische hulp was spoedig ter plaat se, maar men kon tslechts de dood constateren. De Belgischeprins-regent Karei is per speciaal vliegtuig voor een inspectietocht van verscheidene weken naar de Congo vertrokken. De moeder van de prins. Konin gin Elisabeth ep eerste-rainister Spaak woonden het vertrek bij. Nog steeds staakt vrijwel al het personeel van de sleepboten 'in de haven van Rotterdam. De EVC houdt vast aan haar eisen en het ziet er niet naar uit, dat het conflict, dat het scheepvaartverkeer in de haven veel last bezorgt, spoedig zal zijn opgelost. Het merkwaardige feit doet zich voor, dat voor het meren van de zeeschepen op het ogenblik slechts wordt beschikt over zegge en schrijve één sleepboot de „Ferms" die. zoals onze zegsman bij L. Smit Co. het kernachtig uitdrukte, het water van de Maas tot zeepsop ploegt waarmee wij aanduiden hoe druk deze sleper het heeft. Kapitein en bemanning van deze boot zyn alle leden van de Centrale Bond, welke zijn eis ingewilligd heeft gezien Consequent redeneert het personeel van de „Pemis". dat er, nu de zaak zo ligt, voor haar geen aanleiding bestaat om aan de staking deel te nemen. Dat die consequente houding andere, minder prettige consequen ties met zich meebrengt, is gebleken toen de drie opvarenden in de nacht van Vrijdag op Zaterdag wer den opgeschrikt door glasgerinkel in hun woningen. Bij wijze van represaille had men bij hen de ruiten ingegooid, de deu ren en kozijnen met teer bestreken en van deze handelwijze rekening en verantwoording gevraagd door op de straat voor de huizen het woord onderkruipers te schilderen. Het grootste deel van de binnen komende zeeschepen wordt thans door de loodsen naar de aanleg plaatsen geleid Een en ander ge schiedt in overleg met de haven dienst die bepaalt welke schepen van de diensten van de sleepboot Pernis" gebruik moeten maken. Voor de loodsen betekent dit een aanzienlijke uitbreiding var. htm ver- Door de Nederlandse Wielren nersunie zijn de volgende renners ingeschreven voor de wereldkam pioenschappen wielrennen, welke eind Juli te Parijs en te Reims zullen worden gehouden. Sprint: beroeps renners: Derksen en Van Vliet. Amateurs: Bijster en Hij ze- Ie ndoom. Achtervolging beroeps renners: Evers, Lakeman, Peters en Srfralte. - Amateurs: Faanhof, Gieseler, Harmans en Krever. Stayers: beroepsrenners: Van der Voort, en eventueel zal er nog een aangewezen worden. Op de weg: beroeps renners: Janssen, Lake man. Middelkamp, Pauwels. SchuKe. Seyen, Vooren en van der Zande. Amateurs: Van Beek. van de Elshout, Henoink, Sieveking, Smits. Vet, Voorting en de Vries. Er moet echter nog worden be slist. welke van deze renners de finitief zullen worden uitgezon den. Bij het zwemmen verdronken Zaterdagmiddag was de 13-iarige N. Beekman uit de Crocusstraat gaan zwemmen in de Wilgenplas. Toen zijn kleding maar op de kant bleef liggen is de politie gaan dreg gen evenwel zonder resultaat. La ter op de avond werd het liik van de knaap gedoken door de 21-jarige chauffeur H. Overhand van de Klei- antwoordehjkheid. Zij nemen van het moment dat zij aan boord komen, de gehele leidmg van de kapitein over. bedienen zelf de telegraaf en het is mede aan hun kundigheid te danken, dat zich tot nu toe geen ge va Den van averij hebben voorge daan Men heeft het .zelfs klaai weten te spelen, vertraging in het binnenlopen der zeeschepen te ver mijden. De E.V.C. deelde nog mede, dat zij zich op het standpunt blijft stellen, dat zy geen conflict heeft met de rijksbemiddelaars en dat overleg met deze instantie met door haar wordt ■gezocht. Zy wenst rechtstreeks over leg met de werkgevers en zolang dit -wordt geweigerd zal de staking voortduren. Morgen zullen de sle pers weer in vergadering bijeen komen. De Tour de France-rijders rijn eJP nog niet in geslaagd de gele trui op de Fransman Vietto te veroveren» ondanks dat Vietto in de vier de etappe, welke door Robic werd gewonnen, en in de vijfde etappe waar Kubler weer eens als eerste in eindigde, geen bijzondere din gen verrichtte kon hij zich toch nog in bet algemeen klassement als eerste handhaven. Vooren was het tempo ook te machtig en in de vierde etappe moest hij de strijd staken. Thans zetten nog slechts zes renners in da gemengde Nederlandse ploeg dei tour voort. 1 De uitslagen van de vierde en; vijfde etappe luidt thans: i 4 e etappe: 1. Robic (Frankrijk West), tijd ,8 uur, 14 min. 29 sec.; 2. Kübler (Zwitserl./Lux.) 8 uur 15 min. 38 sec.; 3. Diot die de Fr.), 8 uur IT min. 22 sec.; 4 Pawlisiak (Frank-! ryk N.O.), zelfde tyd; 5, Remyf (Frankr. N.O.); zelfde tijd; 6- Sercir (Belgie), 8 uur 17 min. 44 sec.; lij Camelhni, 8 uur 17 min. 44 sec.; 32, Klabinsky, 8 uur 20 min. 13 sec.?" 39 Seyen, 8 uur 23 min. 12 sec.; 48' Janssen, zelfde tijd; 64, Joly, 8 uur]. 30 min. 56 sec65. Schellingen» houdt, zelfde tijd. 5e etappe: 3 1. Kübler (Zw./Lux.), 8 uur 10 min. 45 sec; 2. Rossello (Italië) 2 zelfde tyd; 3. Bonaventure (He de.-" France), zelfde tijd; 4. Matolen (België); zelfde tijd; 5. Amber! (Zwitserland). 8 uur 11 min. 46 sécë 13. een grote groep renners ex aequo (8 uur 12 min. 48 sec.) waar-; onder Seyen, Klabinsky en Camel» lim; 56. Joly, 8 uur 13 min. 48 sefcjf "61, Schellingerboudt. 8 uur 24 mini 35 sec.; 68 Janssen, 8 uur 27 min. 53! sec. J Algemeen klassement luidt na! de vyfde etappe: '1 1. "Vietto (Frankrijk), 39 uur. 38] min. 01 sec.; 2. Ronconi (Italië), 39; uur 37 mm. 23 sec.; 3. BrambiHa; (Italië), 39 uur 44 min. 02 sec.; 4t Cogan (Frankrijk-W.), 39 uur 48 min. 57 sec.; 5. Camellini (buiten-] land-Nederland), 39 uur 48 min.-12] sec,; 42 Seyen, 40 uur 51 min. 3 sec! 43 Klabinsky, -40 uur 51 min. 44 sec! 45 Scheliingerhoudt, 40 uur 53 mini]. 26 sec.; 53. Janssen, 41 uur 5 minJ 5 sec.; 65. Joly, 41 uur 36 min. 50 sec] Landenklassement luidt na da 5de etappe: *"4 1. Italië. 119 uur 24 min. 45 sec.;! 2. West Frankrijk, 119 uur 59 min.; sec.; 3 Frankrijk, 120 uur 18 minu| 37 sec.; 4. België, 120 uur 26 min! 10 sec. 5. Zwitserland-Luxemburgs 120 uur 59 min. 15 sec.; 8, Buiten-'- land-Nederland, 121 uur 30 min! Mr. van Maarseveen. minister van Justitie, heeft in de Eerste Kamer m antwoórd op vragen van prof. Donkersloot (Arbeid) meegedeeld, dat hij er naar streeft de rechtsongelijkheid, die is ontstaan ten gevolge van de zware vonnissen van kort na de bevrijding en de meer gematigde van thans, te corrigeren. Het middel der gratieverlening is daarvoor zeer geschikt. Ter coördinatie van de werkzaam heden voor de opsporing van vermis te Nederlanders heeft een reorganisa tie van het appa-iat plaats gevonden, welke op het volgende neerkomt: De algemene leiding en het toezicht berust bij de minister van Sociale Zaken (afd. repatriëring en opsporin gen). D(e minister wordt bijgestaan door een commissie van advies en overleg, waarin de voornaamste bij de werkzaamheden beirokken over- heids- en particuliere instanties zijn vertegenwoordigd. De uitvoering is opgedragen aan het „Nationaal Op sporings Bureau" en een „Missie tot opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd." Het Nationaal Opsporings Bureau, waarvan de werkzaamheden zijn toe vertrouwd aan het Ned. Rode Kruis, is gevestigd Vlamingstraat 2, 's-Gra- venhage. Het heeft een uitsluitend administratieve taak, namelijk het registreren van allt vermiste perso nen, het verzamelen van alle bekeiide gegevens ei. het verwerken daarvan m individuele dossiers. Alle verzoeken tot opsporing dienen te worden ingediend bij dit bureau, dat aan belangheb benden en aan betrokken instan ties de bij de opsporing verkre gen resultaten doorgeeft. Het eigenlijke opsporingswerk ge schiedt door de missie tot opsporing van vermiste personen uit de bezet tingstijd, welke is belast zowel met de massaopsporing en liet verzamelen van alle op Nederlandse vermisten betrekking hebbende documenten in het buitenland als met de individuele opsporing in binnen- en buitenland, op grona van de bij bovengenoemd Nationaal Opsporings Bureau be staande en daarvoor in gereedheid ge brachte dossiers. Opsporingen in het buitenland zijn niet toegestaan aan andere organisa ties en personen, behoudens uitdruk kelijk daartoe verkregen toestemming van de minister van Sociale Zaken. Engeland neemt meer geld vanJ de lening in Amerika "op dan offl-i cieel werd geschat. Zo juist heeft] Engeland weer 100 milliard dollar! opgenomen, meldt A.P. - 'c| Van de in totaal 3,750.000.000^ dollar grote lening, zfon nu in totaal' 2.050.000.000 dollar gebruikt. y| In Juni weruen er 300 millioenl dollar van afgenomen. Tot nu toa'j. werden 550 mülioen dollar meer; dan de oorspronkelijke schatting] van de lening afgenomen. De stijging der Amerikaanse priJ-l zen is een grote factor bij het snel-»j le slinken der lening. Ook de gïhté| Uitgaven die Engeland rich in] Duitsland getroosten, moet, spelers een. voorname rol. Jjj In bet Oostenrijks-Joegosla.viech0| - grensgebied is een patrouille van! zes Oostenrijkse gendarmes doori een groep met lichte machinegewe-Ül ren gewapende mannen, die van Joego-Slavië uit de grens overschre»-} den hadden aangevallen. Twee gendarmes werden gedoodj en vier burgers, die hen te hulp:! kwamen werden gewond. *3 Verhitte gemoederen 4| Zaterdag zagen twee op de markfcf op het Bospolderplein surveilleren-!1 de rechercheurs dat Cfcn tongen! fruit en groente van een kraaml wegnam, Toen zft de iongen wildenP *- arresteren, trok het publiek Partijif voor het jochie. ,Het was warm, desf gemoederen oververhit en dus sloegi men er van weerszijden tempera-I mentvol op los: een militair diende! een der agenten zelfs een fikse klapff in het gelaat toe. In de verwarring^ wisten zowel de knaap als de knok»! soldaat te ontkomen. De agenten^ betaalden hun plichtsgevoel met"»! niet ernstige verwondingen. n|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1