Conferentie van Parijs zou vandaag eindigen I Kolenprijs stijgt! HET ROTTERDAMSCH PARCOL Engeland moet nog zuiniger gaan leven Hitlers auto in Groningen GEEN RESULTATEN BEREIKT Regering moet subsidie Minder tabak, benzine en krantenpapier Ex-directeur Ned. Bank voor Tribunaal Goed nieuws voor de huisvrouw Politie staakte boks wedstrijden Geeft allen mild! Spoorverkeer werd vertraagd Gevechten in omgeving van Mod joker to? Mêyer krijgt 18 jaar Vertrouwensmotie in Franse kamer Franse bankstaking duurt voort Donderdag twintig textielpunten Se A en Adm. Langs Haven UI, Schiedam tel. 67300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,-^ losse nummers 0,0? Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankten Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL DIrecteuri B. de Vries PL Hooidredacleun Th. Ramaker Dinsdag 1 Juli 1947 Zevende jaargang. No. 15Q Voor het Haarlemse Tribunaal stond terecht mr. P. H. A. Bijleveld uit Heemstede, vroeger onderdirec teur, later directeur van de Neder landse Bank. De beschuldigde had de eerste functie in de zomer van. 1942 uit handen van Rost van Ton ningen aanvaard en werd een jaar later door Seyss Inquarttot directeur benoemd. Als onderdirecteur ver diende hij 40.000 per jaar, welk bedrag met 10.000 werd verhoogd toen hij directeur werd. De ten laste legging vermeldde behalve deze feiten een aantal klei nere delicten, zoals het bevorderen van de opleiding van minderjarige kinderen in jeugdstorm en „weer"- sportkampen. Mr. Bijleveld zei, dat door zijn toedoen honderden rnil- iioenen marken minder in Nederland binnen zijn gevloeid, als resultaat van een. onverbiddelijk gevech| te gen de' opheffing- van' de1 deviezen- grens. Hij beweerde verder, dat deze handelwijze bijna zijn arrestatie tot gevolg had gehad. Dr. Hirsch- feld en het deviezeninstituut legden het Tribunaal verklarin gen over, waarin deze „goede zijde" van de zaak bevestigd werd. De president van het Tribunaal, mr. van Lobben-Seis, zei niet te kunnen begrijpen hoe verdachte met" een man als Rost van Tonningen in zee heeft kunnen gaan. Rost heeft Duitsland met z'n financiële goochel toeren gróte voordelen bezorgd. Bij leveld zag zijn vroegere directeur echter als een man, met wie wellicht tot heil van de Nederlandse economie was samen te werken. Bij zijn ver dediging gaf hij echter toe, dat hij in vele opzichten „fout" is geweest, ofschoon hij volhield, dat hij ernstig getracht heeft de Nederlandse eco-" nomische wagen uit het Duitse spoor te houden. Onverantwoordelijke elementen hebben gisteravond tijdens wedstrij den in de Haagse dierentuinzaal de bokssporj een slechte dienst bewe zen. De hagenaar Theo Nol ten, ban- tamkamploen van Nederland, ver dedigde zijn titel tegen de Amster dammer Hannes Schneider. De Amsterdammer, die in de eer ste negen ronden d-or snel en aan trekkelijk boksen een puntenvoor- sprong had verkregen begon in da tiende en elfde ronde vermoeid te raken. Nol ten zag toen zijn kans. Alleen een knoek-out zege kon hem Jzija titel doen behouden, hetgeen in' de twaalfde ronde dan ook prompt geschiedde. Op volkomen eerlijke en reglementaire wijze ging Schneider voor tien tellen down en werd Nol-- ten overwinnaar verklaard. Dit was echter niet naar do zin van Schnei ders supporters. Binnen enkel© ogenblikken was de stampvolle zaal omgetoverd in een woeste vechten de menigte. Een inspecteur van po litie, die tussenbeid© wilde komen moest zyn revolver trekken om zich de boksliefhebbers van het lijf ta houden, Toen het publiek na her haalde waarschuwingen, niet naar de plaatsen terugkeerde heeft de po litie zeer terecht de wedstrijden ge staakt en do zaal doen ontruimen. Afschuwelijk is het te lezen, wat artsen en verpleegsters, die op eenzame posten in de Oost en de West hun heilzaam werk in het belang van de inheemse be volking verrichten, hebben te vertellen. Wist u, dat in tal van gebieden meer dan de helft der Inwoners stierven aan fram- boesia, malaria melaatsheid, mijmvormziekte, open T.B.C., Dysentherie? Wist u, dat een groot deel van de 70 millioen tel lende bevolking van de Oost ziek is, omdat er gebrek is aan dokters, zusters, medicamenten, instrumenten en materiaal om ziekenhuizen te bouwen en te herbouwen Wist TJ ook, dat er een vereni ging bestaat, die alle krachten inspant om deze noden te helpen lenigen Simavi let niet op politieke of godsdienstige richting, maar helpt maar zij kan. Suriname heeft dringend een ziekenhuis nodig voor de inheemse bevol king. Uit Nieuw Guinea, Timor en Halmaheira komen noodkre ten. Straks is er op Sumatra en Java ontzaggelijk veel te doen. De vereniging doet een beroep op uw alles medewerking, haar jn haar arbeid te steunen. U kunt uw bijdrage storten op postrekening 170204 van Jima- vi, Rotterdam of aan de collec tanten geven, wanneer zji u Za terdag 5 Juli om een offer vra gen. u doet er een goed werk mee. Maandagavond heeft het spoor wegverkeer op drie punten enige vertraging gehad. Als gevolg van een draadbreuk in het electrische net was van 20.48 tot 22.38 uur het verkeer op de baanvakken Utrecht Hilversum en Utrecht—Amers foort gestremd. Naar Amersfoort werd het treinverkeer omgelegd over Baarn, terwijl naar Hilversum een busdienst werd ingeschakeld. Op het kolen-station Susteren reed om 21.16 uur de locomotief van een binnenkomende koientrein op die van een juist op vertrek staande goederentrein. De locomo tief van de eerste werd beschadigd en zes wagens ontspoorden. Als gevolg van een blokstorine (seinwezen) ondervond het trein verkeer op'de splitsing bij Lunetten UtrechtArnhem .en Den Bosch van 18.15 tot 21.30 uur vertraging. Volgens het Indonesische persbureau Antara zouden Nederlandse troepen gister middag bij Modjokerto in ge vecht zijn geraakt met repu blikeinse eenheden. De ge vechten zouden vijf uur heb ben geduurd. Nadere berichten zijn ech- ter niet ontvangen. Nederlandse duinen, een der door II. M, Koningin Wilheimlna ver vaardigde schilderijen; dat deel uit maakt van de collectie schilderstuk ken van de hand van onze vorstin, die geëxposeerd zijn op de zomer- tentoonstelling van de Royal Society of British Artists te Londen. Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam heeft de motoragent van Puls. de 38-jarige P., Meyer, veroor deeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. De eis was doodstraf. De president motiveerde het von nis aldus: als verzachtende omstan digheid heeft het Hof gezien, dat verdachte vele landgenoten geholpen heeft uit handen van de vijand te blijven, hij heeft voorts herhaalde lijk getracht bij het bureau Joodse zaken weg te komen. Feijenoord won weer in i Denemarken j In een ondanks de grote hitte goed gespeelde wedstrijd is Feyen- oord er in geslaagd wederom een overwinning te boeken, thans op het elftal van de stad Randers. Tot aan de rust v.ogcn beide partijen vrij goed tegen elkaar op en zy scoorden ieder één. keer. Brandes was voor Feyenoord de doelpunt- maker. In de eerste helft miste Brandes ccn strafschop. Na de her vatting legden de Rotterdammers er ccn extra schepje op en door toedoen van Van Munster (1) Bran des (2), slaagden zij erin een over winning van 41 te behalen. Donderdagavond wordt de laatste wedstrijd gespeeld, waarna Feyen oord Zaterdag. van een 16-daagse toer in Denemarken in Rotterdam terugkeert. De" Franse eerste minister, Ra- madier, heeft verklaard, dat hij aan het eind van'het debat in de natioJ nale vergadering- een motie- van vertrouwen in de regering" zal ver zoeken. Geruchten over wijzigingen in het Franse kabinet noemde hy onjuist. Men verwacht o.m. een staking van 24 uur van meer dan -een mil- lioen arbeiders van de. ijzer- en staalindustrie uit protest tegen het bezuinigingsplan der regering. Intussen is Ramadïers kabinet heftig aangevallen door de com munisten en linkse socialisten, die de communisten ia de regering te rug willen. Nederland uitgeschakeld in Wimbledon De laatste Nederlanders die nog aan de kampioenschappen te Wim bledon deelnamen zijn gisteren- uit geschakeld. Mejuffrouw Rollin Cou- guerque in het gemengd dubbelspel met de Brits-Indiër Ahmed verloor op norm ale wijze van Wittman en miss Midleton,. terwijl onze heren- dubbel tegen een veel sterkere tegenstander ten onder ging De nationale stakingscommissie der Franse bankemployé's heeft op een massabijeenkomst van 10.000 employê's haar besluit bekend ge maakt om de door de regering uit gegeven instructie om weer aan het werk te gaan, in de windslaan en in staking te blijven. Dit besluit werd met gejuich begroet. (Haagse redacteur) Naar wj| vernemen zullen a.8. Donderdag twintig nieuwe tex tielpunten worden aangewezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1