Indonesische partijleiders zijn niet geslaagd HET ROTTERDAMSCH PAEGOL ggfe Parijse conferentie 24 uur geprolongeerd Nü geen regeringsverklaring over Indonesië Vrij. onverveerd Masjoemi eiste premierschap en portefeuille van defensie Politieke crisis weer acuut Senioren-convent bijeen Weerbericht Amsterdam zonder brood? Bakkers protesteren tegen verlies Moeilijkheden bouwvak Niet alle eisen ingewilligd Vakbonden vergaderen hedenavond Gratie verleend BERLIJNZOMER 1947 Bidault dient compromis-voortel in Molotof blijft bij zijn standpunt CPN-voorstel over het debat op Donderdag verworpen Gerben Wagenaar ernstig ziek? Koe slaat wereldrecord Vreugde, ondanks eritiek Munitieschip vloog de lucht in Driejarenplan in Hongarije aanvaard Franse bankstaking geëindigd Een jaar wegens bigamie Strijd in China wordt verscherpt Schumacher herkozen Wordt haringvisserij stopgezet? Rechters krijgen beter salaris .trA'c Noach door de lucht De dag dm* Fransen in de Tour Onze Zomerprijsvraag Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs, per week 3i oent, per kwartaal 4rt losse nummers 0,09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postera 398444 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» lV Ramaker Woensdag 2 Juli 1947 Zevende Jaargang, No. 151 Dé leiders der vier grote Indonesische partijen, Sjarifoeddin, Gani, Soekiman en Sctiadjit, die van president Soekarno opdracht hadden gekregen een kabinet te vormen, hebben, toen de nieuwe min is terlij st practisch klaar was, hun pogingen moeten opgeven, omdat zij niet tot overeenstemming konden komen over de keuze van de premier. Zij hebben hun mandaat aan Soekarno teruggegeven. De pre sident zou vandaag verdere maatregelen bekend maken. De poli tieke spanning in Indonesië heeft door deze complicatie opnieuw een hoogtepunt bereikt» "In"de van uur tot uur wisselende stemming fn Indonesië is het bericht van het falen der vier partijleiders met ongerustheid ontvangen. Men meent dat hierdoor hetgesprek" met de Nederlanders, dat door de com missie-generaal in feite reeds was afgebroken, maar daarna op initiatief van Den Haag toch weer slepende gehouden, voor goed beëindigd zal worden, omdat het laatsteverzoek van Van Mook, om verduidelijking van hét standpunt der Republiek, voorlopig onbeantwoord moet blijven. De bevelhebber van het repu blikeinse leger heeft, om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, de concentratie van alle civiele en .departementale motorvoertui gen bevolen als voorbereiding .voor hun mobilisatie. Men noemt thans de impasse waar in de republikeinse leiders zijn ge raakt de érnstigste situatie in de ge- schiedenis van de 23 maanden oude republiek, en houdt het voor mogelijk dat^de vrede op Java door deze bin nenlandse politieke crisis in gevaar zal worden gebracht. Masjoemi's eisen Naar men meent te weten, is de impasse veroorzaakt, doordat de vier politieke leiders het niet eens konden worden over dj verdeling van de portefeuilles in het nieuwe kabinet. De voornaamste "moeilijkheid. 20 zegt men, bestond in de aanspraken van de;- IndonesischeMohammedaanse partij Masjoemi onder leiding van dr. Soekïman op hef premierschap en de portefeuille van defensie. Deze aan spraken werden bevestigd tijdens een tweetal interviews gistermiddag en P AROLOSC OOP Tussen hangen en wurgen IVT was er hedenmorgen hele- J-V A maal niet gerust, op of de Parffse bijeenkomst van Bevin, Bi- dault en Molotof nog resultaat zou kunnen afwerpen: de standpunten verschil len al te zeer. Molotof wachtte orders uit het Kremlin, of Rusland nog zou toe stemmen in een vorm van samen werking en een omgooien van hét Toer, en mochten die orders uitblij ven, dan zou het blijven by zijn af wijzende eritiek. Volgens L'Aurore draalt het in de kern der. kwestie om niets, anders dan de keuze of geheel Europa op de duur onder de vleugelen van Moskou geraakt of dat West-Europa zich economisch zal laten redden door de Angelsak sische democratieën. Het eerste wordt, in zijn scherpste vorm, slavernij van hst communisme Marshall heeft fel ontkend, dat het hem te doen was om dollar- imperialisme: men moet hem ge loven als Amerikaan. Maar men moet niet denken, dat als Europa vandaag besluit ja t<* zeggen op Marshalls voorstellen, morgen de dollars vrijelijk zullen binnenstromen. Want er is nog he lemaal niet bekend, hoe het Ame- rikaanse congres zal reageren op Marshalls ideeën, temeer daar men ginds niets groots onderneemt zon der het effect te berekenen, dat het zal hebben op de presidents verkiezingen, waarmede geheel liet volgend jaar gevuld zal zijn. En dan: niet ieder land staat er eender voor als ieder ander" land. Het ene was rfjk en is nu arm: het ene heeft meer geleden dan het andere: Het ene heeft totaal an dere wederopbouweisen dan het an dere het ene heeft veel efficiënter hulpbronnen en veel groter behoef ten dan het ander Bidault hoopt de voorbereiding van de verlanglijst te kunnen op vangen in een internationaal coöpe ratief comité met -zes technische subcommissies, doch als daar gron dig werk moet worden geleverd, is men voor l September niet klaar. Vermoedelijk hoopte Bidault, dat hy de Russen hiermee het gevoel kon geven, datde, U.N.O. met z'n Ar gus-ogen- buiten- de deur zou blij ven en dat ieder land, uit eigen vrijewil, allenodige inlichtingen zou verstrekken aan het coöpera tief comité, maar als -de argwaan van. deVRussen eenmaal gewekt is een bespreking gisteravond tussen ir. Soekarno en de partijleiders. Soekarno zal vndaag tot zijn vol gende stap' besluiten. Het is moge lijk, dat hij het „presidentiële kabi net" zal handhaven om aldus een ver dere verbreding van de diepe 'scheu ring, die sinds het aftreden van Sjahrir is ontstaan, te voorkomen. De Nederlandse autoriteiten verwachten uiterlijk vandaag een antwoord van de Republiek, op de nota, die dr. Van Mook Zon dag heeft overhandigd. Met het voortduren van de crisis in het republikeinse kamp zijn echter zowel deze nota als de Ameri kaanse, waarbif'een beroep werd gedaan op de republikeinen om tot een spoedige regeling te ko- men, onbesproken en onbeant woord'gebleven. Naar aanleiding van de voedsel situatie in de wereld heeft de Britse minister van voedselvoorziening. Strachey, in het Britse Lagerhuis gezégd, dat Java en Sumatra de twee grootste voedselopslagplaatsen van de wereld zijn. Hij was van mening, dat daar aanzienlijke hoeveelheden voedingsmiddelen aanwezig waren, zoals suiker, thee, oliën en vetten, die onmiddellijk voor export gereed zijn. Hij was overtuigd, dat binnen een of twee jaren de productie -op deze eilanden de wereldsituatie met betrek king tot deze voedingsmiddelen ge heel zou kunnen veranderen. ..Hoe tragisch zou het zijn, indien dit alles zou vernietigd wordén' döCr het uitbreken van een oorlog tussen de Nederlanders en d Indonesiërs." In bef bijzonder deed Strachey een beroep op ,,ooze Nederlandse vrien den en bondgenoten". ..Indien het Nederlandse geduld zou uitgeput ra ken en zij een poging zouden onder nemen om Java en Sumatra met ge weld te heroveren, dan is één ding,in ieder geval zeker, namelijk,, dat, hoe ook de afloop van de militaire opera ties zóu zijn. de Nederlanders de hoop op het verkrijgen van een deel of van al deze- voedingsmiddelen vaarwel kunnen zeggen." pe voorzitters der Tweede kamerfracties (seniorencon vent) zijn vanochtend te kwart negenbijeengekomen in net Tweede Kamergebouw. In deze bijeenkomst zouden de mi- nister-president en de minister van Overzeese Gebiedsdelen in lichtingen verschaffen over het regeringsstandpunt met betrek- tóng tot de Indonesische kwes- AFNEMEND BUIIG Weersverwachting. gel- tJo dig tot Donderdagavond: yfi\ Tijdelijke opklaringen met hier en daar nog een enkele bul. Iets wanner dan vandaag, zwakke wind. Waarnemingen te Rotter- 9 dam hedenmorgen 8.40 I uur: Luchtdruk 765.1; wind N. 3; temp. 15.3; max. temp. 20.1 (4.40 uur' gistermid dag); min. temp. 14.0 (6 uur heden morgen). Weersgesteldheidzwaar bewolkt. 3 Juli: Zon op 5.05 uur, onder 2143 uur. Maan onder 04.33 uur, op 22.22 uur Nieuwe maan. - Waterstanden. Rotterdam: le ttt 4.33 uur. 2e «j 16.47 uur. j Te Tandjong Priok arriveerden met de oeloe Laoet" twee Friese tjal ken, die bestemd zijn voor de K.P.M. en gebruikt zuilen worden bij het d kk en V8n schePen in de Een storm van protest is opge stoken onder de Amsterdamse bakkerspatroons toen zij boorden dat het departement van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning bet voornemen heelt de meelprijs met f 1.70 per 1000 kg. te verhogen, terwijl de minister bepaald heelt dat in de hoofdstad en enkele andere grote plaatsen van het land de broodprijs met eén cent verlaagd moet worden. De bakkers dreigen Maandag hon bedrijven ie sluiten als Vrijdag inderdaad blijkt dat deze maatre gelen van kracht worden. Zij verklaren, dat de meelprijs- verhoging opgevangen kan wor den door een broodprijs-verhoging van één cent. Nu de minister'in tegendeel de prijs wil verlagen be tekent dit voor hen een verlies van twee' cent per brood. Zij zijn vast besloten hun bedrijven geslo ten te houden tot-de minister zijn standpunt gewijzigd heeft. Ziekenhuizen e.d. zullen van deze protest-actie geen dupe worden. Enkele bakkerijen zullen speciaal daarvoor in werking blijven. Bakkers uit ai Ie delen van het land woonden; de protes.t-vergade ring bij waar .dit besloten is. De Ach terhoe kge bakkers verklaar den zich reeds, solidair met hun Amsterdamse Collega's. De vflf werkgeversbonden in het bouwbedrijf hebben de Bedrjifsunie (werknemers) meegedeeld slechts gedeeltelijk aan de eisen tot vor ming van een pensioenfonds en risi cofondsen tegemoet te kunnen ko men. Zjj besloten: 1. - Goedkeuring van de nieuwe C.A.O., zonder de daarin voorge stelde loonsverhoging en wijziging van de klasse-indeling (behoudens opheffing van de zesde klasse): 2. Principiële bereidverklaring tot deelneming aan een pensioen fonds; 3. Idem aan een fonds, waaruit loonderving door vorst vergoed kan worden, mits een duidelijk verschil blijft tussen het contractloon en de uit te betalen bedragen; 4. De mogelijkheid tot loontoe- slag van zes pet. onder ogen te zien voor arbeiders, werkzaam in z.g. onderhoudswerk, voor zover zii niet in tarief kunnen werken, mits' deze toeslag doorberekend mag worden. De bedrilfsunie za! hedenavond over dit antwoord vergaderen. De groep bouwarbeiders van de B.V.C. zal zich achter de hesluiten van de Unie scharen. Indien de vakbonden geen genoegen nemen met de voor stellen der patroons is er kans dat 160.000 bouwarbeiders in staking gaan. 1 Gratie is verleenn.d aan Z. W. Mulder, tot .de doodstraf veroor deeld bij sententie van het bijzon der gerechtshof te Leeuwarden. De doodstraf, is veranderd in een levenslange gevangenisstraf. DU tvas cc is hvt diplomatieke hoofdkwartier van het Derde Rijk: kale straten cn een kaal plein, met de ruïnes van de vroegere regerings gebouwen, gefotografeerd op de zesde verjaardag van Hitiers aanval op de Sovjet-Unie, Op de achter- grond de rijkskanselarij, waar de oorlog begon en eindigde. Aan de rechterzijde van het gebouw kan men nog het balcon onderschelden wacr de dictator zovele malen de geestdriftige „Si eg Hcils" der Bcr- lijnse bevolking aanhoorde. Op de voorgrond Duitse krijgsgevangenen die zo juist met een transport uit de Sovjet-Unie zijn teruggekeerd en op het plaveisel de eerste rust genieten na een wekenlange reis uit Siberië, De meesten hunner hadden Berlijn zes jaren geleden verlaten als een levendige trotse stadDit was het wat zij terugvonden. Bevin en Bidault hebben nog een poging gedaan om met Molotof tot overeenstemming te komen. Een nieuw Frans voorstel is gisteravond ingediend, dat volgens Bidault alle verzekeringen geeft die Molotof ver langde (Molotof noemde het nagenoeg hetzelfde als het vroegere Franse plan.) en Molotof heeft 24 uur de tyd gekregen om het nieuwe voorstel voor de uitwerking van Marshalls plan te aanvaarden of te verwerpen. Na afloop van de vergadering van gisteravond, die een uur en veertig minuten duurde, vroeg men Bevin of de conferentie nu definitief geëindigd was. „Nog niet", antwoordde Bevin. rijk er nu mee instemt om het ni veau van de Duitse productie te ver hogen. Bidault antwoordde: „De hou ding van de Franse delegatie blijft dezelfde als te Moskou. Het hangt af van de oplossing, die voor verwante vraagstukken wordt gevonden: De Franse aanspraken op herstelbetalin gen en het evenwicht der betalingen van Duitsland". Marshall protesteert Marshall heeft in een rede voor de Women's. National Press Club zich fel gekant tegen opzettelijk: verkeer de voorstellingen, van de Amerikaan se economische' hiflp a^ri; Europa. „Degenen, die verantwoordelijk zijn voor deze onjuiste voorstelling van zaken, bewijzen, de lijdende vol ken, wier toekomst afhangt van bet succes van de internationale samen werking op economisch gebied, een zeer slechte dienst". Marshall sprak niet rechtstreeks over Rusland, de. conferentie van-Pa rijs of het plan-Marshall, doch liet weinig ruimte vpor twijfel over de bedoeling van zijn rede, toen hij zei- de, dat er tot dusverre van. meer eritiek dan waardering voor dé Ame rikaanse steun was geblekeh. „De herbaalde beweringen of zin spelingen, dat de U.S.A. imperialisti sche bedieiingen hebben of dat de Amerikaanse hulp aangeboden wordt om de ontvangers op enigerlei wjjze politiek of economisch te binden, zijn het toppunt van kwaadwillige verdraaiing van de waarheid". Daarentegen mevkte hij met na druk op, dat het onjuist is te zeg gen. dat het volk der U.S.A, geen eisen zal stellen over het gebruik van hun büdrage tot het herstel van de wereld. Het eist nadrukkelijk, dat wat wordt bijgedragen, doelmatig gebruikt zal worden voor het doel waarvoor het bestemd is, dat de bij dragen niet zullen worden benut voor zelfzuchtige economische óf po litieke- belangen en dat zij alleen gebruikt worden om het economisch herstel te vergemakkelijken. Ten slotte moeten de bijdragen de" hoop en bet vertrouwen onder de betrok ken volken herstellen, opdat de we reld-eenmaal vrede en veiligheid zal kennen. Het Russische standpunt komt vol gens Bidault hierop heer, dat de Sowjet-Unie eenvoudig een lijst wil opstellen van de noden van elk land apart, dat door de U.S.A.geholpen worden. Frankrijk daarentegen 'an oordeel, "dat het noodzakelijk is niet alleen een dergelijke lijst op ts? stellen, maar tevens de. balans pp .te.;makeu,vao ..de. productie-capaci teit van Europa, en. van de mógelijk heid toL wederzijdse hulp van - het ene Europese land aan het andere. In het nieuwe Franse plan wordt evenals in de vorige Brits-Franse voorstellen herhaald, dat. Europa zich zelf moet helpen, alvorens de TJ.S.A. om hulp te vragen. De con cessie aan de Russische zienswijze is echter, dat Frankrijk verklaart, dat het plan voor onderzoek naar de Europese productiviteit geen inmen ging in binnenlandse aangelegenhe den van ledenstaten mag inhouden en geen inbreuk op hun souvereini- teit mag maken. Er moeteen commissie van samen werking worden gevormd om de mo gelijkheden van Europese samen werking te bestuderen en te bepalen, waar en hoeveel hulp van de U.S.A. nodig is. Deze commissie zal alle Europese landen, met .voorlopige uit zondering van Spanje, raadplegen. De commissie zou samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de Grote Drie en enkele andere Europe se staten. Vóór 1 September 1947 moet rapport worden uitgebracht. Subcommissies moeten worden ge vormd, waarin vertegenwoordigers der grote drie en van drie der meest belanghebbende landen (namen opengelaten) zitting moeten, hebben. Onderlinge hulp Bevin herhaalde het Britse stand punt. dat er een plan moet worden gemaakt voor wederzijdse hulp der landen in Europa en dat er niet al leen een beroep moet worden ge daan op de U.S.A.. Nadat Bidault zijn plan naar vo ren had gebracht, stelde Molotof twee vragen: 1.- Betekent het.Franse voorstel om Duitse hulpbronnen aan te boren voor de behoeften van Europa, dat met de herstelbetalingen geen reke ning zal worden gehouden? 2. Zal de opbrengst van Duits land worden verdeeld, voordat de kwestie der herstelbetalingen is ge regeld? Bidault antwoordde, dat de drie ministers reeds waren overeengeko men, dat de herstelbetalingen een aangelegenheid is der Grote Vier en dat het niet de schuld van Frank rijk is, wanneer deze nog niet gere geld is. - Hierna vroeg, Molotof, of Frank- (Van onze parlementaire redacteur) De regering heeft gisteren in de Tweede Kamer doen meedelen, dat zfj momenteel, om redenen van landsbelang, nog geen verklaring over de si tuatie in Indonesië kan afleggen. Het ligt In haar voornemen zo spoedig mogelijk een verklaring te geven en daarin ook. te betrekken de onderwer pen van dc toegestane interpellatie-De Groot. Voorzitter Van Schalk reken de er op, dat het debat over de IndonesLsche kwestie volgende week zal worden gehouden. De heer Hoogcarspel (C. P. N.) meende, dat op deze wijze het interpellatierecht met voeten getreden werd. Hij vond boven dien» dat in strijd met het regle ment van orde der Kamer gehan deld werd en stelde voor de inter pellatie Donderdag te houden. De heer Schouten (AR.) verbaasde er zich over, dat de re gering zich op het landsbelang beroept om de Kamer inlichtin gen te weigeren, terwijl zij wel, volgens krantenberichten, inlich tingen geeft aan de voorzitters der'regeringspartijen. Uit het feit, dat de redering blijft zwijgen kan men z.i. afleiden, dat zij erkent buiten haar boekje te zijn gegaan. M r. Van der G o e s van Katers.(arb.) meende, dat, wat gebrek aan vertrouwen in de re gering betreft, de heren Schouten en Hoogcarspel één lijn schijnen te trekken. Minister-president B e e 1 ver klaarde het stilzwijgen der rege ring uit het feit» dat het in de Kamer geen gewoonte is van de regering aan debatten over de regeling van werkzaamheden deel te nemen en dat op die grond de voorzitter de regering niet het woord had gegeven. Ofschoon de heer Schouten de heer Hoogcarspel de raad gaf het seniorenconvent af te wachten al vorens zijn voorstel te doen, hand haafde deze het, waarop het 'met 58 tegen 9 stemmen, verworpen werd) Alleen de C.p.N. stemde voor. (De heer Gerben Wagen aar, die niet. aanwezig was, schijnt ernstig ziek te zijn). Een koe van het ministerie s van landbouw in de Australische staat Victoria heeft in 273 dagen ruim 7248 kilogram melk en bij na 340 kilogram botervet gepro duceerd. De koe werd getest door de staafsproefboerderij te Werribee in de nabijheid van Melbourne. Volgens het ministerie zou haar productie een wereldrecord zijn. Benelux in Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Over het voorstel de vergoeding der Tweede Kamerleden, van 5000 tot f 6000 per jaar te verhogen en het pensioen voor ieder zittingsjaar (met een maximum van 20)" van 150 op 187.50 te brengén is gisteren niet gedebatteerd. Slechts de heer Hoogcarspel verklaarde, dat de CPN in de loonstop aanleiding vond tegen te stemmen. De stemming is uitge steld tot Dinsdag 8 juli omdat men vermoedde, dat niet voldoende leden aanwezig waren. Er moeten dan, om dat de Grondwet een twee derde meerderheid eist, minstens 67 stem men vóór het wetsontwerp worden uitgebracht. De tongen kwamen pas goed los bij de behandeling van de op 5 Sep tember-1944 te Londen tussen de ré- geringen van Nederland» België én Luxemburg gesloten douaneovereen komst, welke een eerste stap is naar de verwerkelijking van de samenwer king tussen deze landen. Dit streven vond 'de heer S in e e n k .(A.R.) op zich zelf verheugend, al had hij.wel enige eritiek. Doch een economische unie, gelijk in het voornemen ligt, kan z.i. ongetwijfeld belangrijke voorde len hebben, Wanneer tolunie? Mr. Van der Goes van Na- te r s (Arb.) betreurde het, dat on danks optimistische voorspellingen nog steeds geen Tolunie is tot stand gekomen. Er zijn inderdaad moeilijk heden v.n.l. van economische aard, maar men moer die aan beide zijden van de grens niet te zwart zien. Een dergelijke overeenkomst heeft grote perspectieven. De verbonden landen komen op economisch gebied in be langrijkheid na de Ver. Staten en En geland. Doch de Economische Unie moet doelbewust worden gezien ais onderdeel van een groter plan. Ook in verband met het Plan-Marshall heeft dit een grote actualiteit. De regering moet geen te grote vrees hebben voor blokvorming. Ook de heer De K ort (KVP) be groette het ontwerp net grote vreug de. Voor de gevolgen was hij niet be vreesd. In een economische unie zal Rotterdam erbij een billijke verdeling van het transitoverkeer zeker niet slechter aan toe zijn dan óp het,ogen blik. Het Unie-belang moet door de contracterende partijen als doorslag gevend worden beschouwd. I Nadat ook de heren H 0 f s t r a (Arb) S c h m a 1 (CH) en Kort hals (Vrijh.) nog opmerkingen over het wetsontwerp hadden gemaakt, werd de verdere behandeling ver daagd tot hedenmiddag. Zeventig personen werden gedood, toen in de haven van Santo Stepano, ongeveer 160 km ten noorden van Rome, een schip met munitie in de lucht vloog. Naar A.F.P.. meldt- heeft .de. ont ploffing het leven gekost aan 55 matrozen, een onderofficier en twaalf arbeiders. Tot nog toe heeft men van slechts 4 slachtoffers de lijken terug gevonden. Er bevindt zich nog een aantal manschappen op het schip, dat nog in brand staat en met de bodem is vastgelopen. De 'reddings- en blussingswerkz aam heden worden door de vrees voor nieuwe ontploffingenbemoeilijkt. Een. schuit, die zich in de buurt van het schip- bevond, is eveneens de ■lucht ingevlogen. De enige persoon, die zich daar aan boord bevond, wordt vermist.; Het wetsontwerp voor het drie jarenplan in Hongarije is ondanks de oppositie met grote meerderheid aan genomen. De wet voorziet in de op richting vao een bureau en een raad voor de planning met zeer uitgebrei de bevoegdheden om een systema tische verhoging van de productie op het gebied van landbouw en industrie te verkrijgen. De. afgevaardigden van de Hon gaarse partij 'der-kleine boeren heb ben op één na voor het wetsontwerp gestemd. De zitting: van het parlement had weer een hoogst dramatisch verloop. Er ontstond een hevig lawaai, toen Sulyok, de leider, van de Hongaarse vrijheidspartij zich scherp tegen de regering keerde en zei: „U wenst een regiem, dat is gegrondvest óp een totalitaire economie en een staatsbe stel. :.dat op slavernij berust. Voor uw driejarenplan wilt U zodanig verstrek kende bevöëgdheden, dat de indivi duele vrijheid totaal kan worden uit geschakeld Daarop riep Joseph/Revai (com munist): „Dus u zegt, dat er in 'te Sou:jet-Unie .slavernij is". De com munisten en sociaal-democraten sprongen op, schudden hun vuisten en riepen vertoornd: Verrader je valt Sowjei-Ritslahd aan", „Mijn léven is in gevaar. JJ geeft de Russen de-gelegenheid om mij 'te arresterenmet deze woorden ver liet Sulyok daarop de vergadering, gevolgd door het merendeel van zijn partijgenoten- Tenslotte wist de bejaarde sociaal democratische mevrouw Anna Kethly de orde.te herstellen..'Later' keerde Sulyók terug om te luisteren naar an dere leden van dé oppositie,'die hét wetsontwerp aanvielen. De staking van de Franse bankbe dienden is gisteren geëindigd. De stakingscommissie heeft met dertig tegen zeven stemmen besloten de nieuwe voorstellen, die door de re gering werden aangeboden, te aan vaarden. Het werk werd gistermid dag bij de. meeste banken hervat. Gelet op de algemene zedenver wildering tijden de oorlog heeft het Amsterdamse gerechtshof de 54- jarige Groningse zeeman J. Lokken die als lid der geallieerde koopvaar-, dij tijdens de oorlogsjaren in Enge land met een Engelse vrouw, Elsie Piper, uit Londen, in het huwelijk trad. terwijl hjf 'nog niet van zijn Nederlandse vrouw was gescheiden, tot de lichte straf van 1 jaar met aftrek van voorarrest veroordeeld. Op 3 April j.l. was de zeeman door de rechtbank tot 2 jaar veroor deeld, een vonnis, dat de procureur- generaal, bh de behandeling van deze zaak in hoger beroep voor het gerechtshof, gehandhaafd wenste te zien. Generalissimus Tsjang Kai Sjek heeft te Nanking een gemeenschap pelijke vergadering van de politieke volksraad (het parlement) en het hoofdbestuur van de Kwomintang geleid, waarin is besloten de rege ring te verzoeken de strtid tegen de communisten te Intensiveren. Szepinghai, dat na een beleg van 38 dagen is veroverd, ligt in puin. De commandant van de aanvallen de regeringstroepen, gen. majoor Tsjen. heeft van krijgsgevangen ge maakte communisten vernomen, dat „het beleid van een zekere mo gendheid achter de goedgeorgani seerde communistische aanvallen staat, waarop ook het goedgerichte artillerievuur wöst." Voorts heeft Tsjen verklaard, dat alle' schutters onder de "communis ten Korean en waren. Hij schatte de communistische verliezen bij Sze- pingkai op 50.000 man. Dr.' Kurt Schumacher is tijdens'hei congres van de Duitse sociaal-demo cratische 'partij je Neurenberg met 340 van de 341 geldige stemmen tot voorzitter van-de partij herkozen. In rederskringen te Katwijk, Scheveningen en Vlaardingen wordt overwogen over enige trjd de ha ringvisserij stop 'te zetten, aange zien er voor de grote aanvoer geen voldoende afzet is te vinden. Er zijn in het binnenland niet genoeg koelhuizen, zodat met het warme weer veel.vis bedierf. Voor export naar Duitsland voelen de reders niets, aangezien zij daarvoor slechts Rijksmarken ontvangen. De staat heeft er het grootste belang bij, dat voor de hoogste functies in de- rechterlijke macht de bekwaamste en geschiktste ju- risten zoveel mogelijk beschikbaar blijven. Ais cis mag worden gesteld, dat de aan deze functies verbonden salariëring niet achterblijft bij die van de hoogste der ambtsdragers van het bestuur, aldus de toelich ting van een wetsontwerp, dat een nieuwe regeling inhoudtvan de bezoldiging van rechterlijke amb tenaren. Het toekennen van salarissen, die' zouden opwegen tegen'die. welke in het particulier bedrijf worden' genoten, kan niet ernstig in ovérwegihg worden genomen. Ook voor de militaire rechters is een nieuwe bezoldigingsrege- ling vastgesteld. Aan bodrd van de KLM-Constel- lation „Walcheren",' die uit Curasao)! op Schipholterugkeerde, bevond;-; ';zich. een zonderling geze'schap heemse. dieren," IbestemÜ voor 30' diergaarden Artis. en Blijdorp, weten achtbpnderd gram parasol- mieren, zes leguanen, een luiaard,, vier capucijner-apen, drie doods hoofdaapjes, waarvan een ernstig ziek, twaalf maïspa-kieten (zeer luidruchtig), eemgordeldier en drie bruikikvorsen. De zending, uit Pa- ramaribo afkomstig, ging vergezeld van een behandelings-voorschrift. BesanronLyon j Gisteren, óp het Tour-traject Besauson—Lyon, was het de "dag der Fransen. Twee leden van de Patio- nale ploeg (Teisseire en Fachleïtner): en twee van regionale Franse ploe gen fBourlon en Gauthier) vormden, het 'peleton dat "de étappe, beheerste (Teisseire werd étappe-winnaar) en ook de vier volgende plaatsen waren voor landslieden. Eerst de negende was 'n buitenlander: de "Belg Mollin, die werd vergezeld door Klabinsky (gemengde ploeg) en Seyen, thans de beste Nederlander, Camellini, de beste van de ge- mengde ploeg der Nederlanders, is nog altijd vijfde in het algemeen klassement. De uitslag: 1. Teisseire (Fr.) 257 km in 6 u. 51 min. 31 sec.;-2: Fachleitner, (Fr.) f. 3. Bourlon (Fr. Z.-W.); 4. Gauthier (Fr. Z.-O.) 6.56.20; .5. Audier (Fr. N.-O.) 7.09.34; 6» Idéé (Fr.) 7.12,54; 7. Tassin (Fr. W.)8. Dersertine (Fr. Z.-W.)9. Mollin (B.); 10. Kla binsky (P. gem.); 11.- Seljen (N.)' 7.13.10; 12. Tacca (It.); 13. Mathieu (B„); 14. Sercu (B.) 7.13.20;15. Rohic (Fr. W.); 16. Groep van 43 renners, waaronder Janssen, Camellini, Joly en Schèllingerhóudt. Het algemeen klassement luidt: Vietto (Fr.) 46.49.21; 2. Ronconi (It.) 46.50.43; 8. Brambilla (It,)| 46.57.22; 4. Cogan (Fr. W 47.00.17; 5. Camellini (It. gemengd) 47.01.32; 6. Robic (Fr. W.) 47.04.30; 7. Fach leitner (Fr.) 47.11.09 8. G. Weil en- man (Zw.) 47.13.08; 9. Inipams (B.)! 47.13.1S; 10. Schotté (B.) 47.15.44; 42. Seijen (N.) 4S;04.13; .'43, Kla. binsky (P, gem.) 48.04.38; 52 Jans- sen (N.) 48.37.43j 60, 'ScheHvnger-:> houdt 48.37.43; 64. Joly (B. gem.) 48.50.10. In het landenklassement heeft Italië met 141 u, 4 min. 35 sec. de leiding vóór Frankryk (141.24.09), Frankrijk West (141.42.57) en België (142.42.57). .Dé gemengde ploeg staat met Camëliini, Seyen.en Kla- binsky op de negende plaats in 143 u. 10 min. 23 sec. v Bij de aankondigingpande Zomerprijsvraag werd vermeld, dat oplossingen tot Zaterdag 28 Juni konden worden ingezonden en' dat op .deze datum de uitslag zou worden bekend gemaakt. Aan .belanghebbenden delen wg thans mededat Zaterdag 5 Juli de- namen der prijswinnaars sul len worden gepubliceerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1