Molotof vertrokken, Bevin en Bidault gaan door HET ROTTERDAMSCH PAROOL Mr. Sjarifoeddin vormt nieuw kabinet M Indonesië's nieuwe premier Kamer keurt BeNeLux goed "m 4S Vrij, onverveerd Zevende Jaargang, No. 152 Sowjet-Unie wijst voorstellen zonder meer af Thans zonder de Sowjet-Unie PAROLOSCOOP Weerbericht Banden voor ieder die fietst Volgens systeem der schoenenbonnen Ruim 200.000 kroppen sla doorgedraaid Setyadjit en Gani vice-premiers Bouwarbeiders nog niet tevreden Vrijdag conferentie met Stichting v. d. Arbeid Gratis kolen voor Nederland Gift van CARE Rook-hoop vervliegt in 'n hoop rook Bon voor scheerzeep Twintig textielpunten Eerste stap naar economische unie met België en Luxemburg Communisten ongerust Vietto verliest de trui in de Alpen Ronconi leidt BONNENLIJST 'Mi 'M Let op suikerpot1. 't Lijkt nu wel veel, maar straks... Red en Adm. taagn Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 EE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamscbe Bank te Rotterdam PL Dlrecteun B. de Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Si Donderdag 3 Juli 1947 EEN VOLLEDIGE,MISLUKKING is het resultaat van de laatste vergadering der Parijse conferentie, die bijna twee uur duurde, In een zeer scherpe verklaring verwierp Molotof de Franse compromisvoorstellen, zonder nieuwe voorstellen ter tafel te brengen en men was daardoor niet in staat tot overeen stemming te komen over welke formule ook, aldus dc woord voerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken. Molotof is vandaag naar Moskou vertrokken! Bevin en Bidault vergaderen vanavond over de gevolgen van de mis- lukking. Groot-Brittannië en Frankrijk zullen verder samenwerken met alle Europese landen, die dat willen. Men verwacht, dat uit nodigingen naar alle Europese landen, uitgezonderd Spanje en Rusland, zullen worden ver stuurd, in de hoop. dat de ge wenste gegeveng zo spoedig mogelijk kunnen worden ver zameld en aan de Amerikaanse regering worden verstrekt. Marshall wilde geen commentaar geven op het mislukken van de conferentie, Amerikaanse autoritei ten betuigden intussen officieus hun diepe teleurstelling. Parijs mislukt PARIJS kan men mislukt noe men. En, zoals te doen gebruikelijk is na een nederlaag of na een misluk king, er wordt direct naar een schuldige, of: de schuld, 'gezocht. Afgezien ervan of dit nuttig en billijk is, is het begrijpelijk, vooral bij de partij die met enthousiasme aan het welslagen van de onderne ming begon. Frankrijk was van meet af -zó enthousiast vóór heÓ welslagen van het plan-Marshall, - dat-het, ,'thana zyn- teleurstelling over de mislukking van de bijeen- komst der Grote Drie moeilijk kan verbergen zonder te laten door schemeren wie-en-wat het daarvan de oorzaak acht. Le Monde, min of meer het of ficiële régeringsbïad, schrijft, dat Molotof een voor A-menka onaan vaardbare procedure heeft voorge steld en dat de Russen het heime lijk op iets hebben aangestuurd, dat door Marshall vierkant 2ou zfln geweigerd. Verwerping van de Russische planwijziging sluit niet in, dat Amerika een mmder-omvattend Élan-Marshall, dus voor West- iuropa alleen, voor het Europa aan deze zijde van het IJzeren Gordijn, met doorzet. Volgens de Russen heeft Molotof niet anders gewild dan de springvloed van plan-com- hiissies op te vangen in een cen traal lichaam, dat zich had te be perken tot het verzamelen en coör dineren van inlichtingen over de noden -van -Europa, land voor land bezien, maar ,de anderen ontken nen dit. De inzichten van Bevin en Bi dault liepen vrywel parallel, en vo?r.,ie oppervlakkige lezer is het moeilijk de punten te vinden waar het westers wantrouwen zich ge rechtvaardigd van de Russische te genvoorstellen moest afwenden Men redeneerde soms glad langs elkaar heen. Als Molotof betoog de, dat de kleine landen gevaar zouden lopen uit Amerika gedic teerd te worden hoeveel kolen en staal zij zouden moeten produce ren, en of hoe zjj hun industrieën zouden moeten exploiteren (hun na tionale plannen en hun handels- overeenkomsten zouden dus wan hopig in de war worden gebracht) dan zeiden Bevin en Bidault dat er van inmenging in binnenlandse aan gelegenheden geen sprake was, maar dat Marshall niet eerder voor 't Congres kan verschijnen met zyn dollarhulpvoorstellen als geheel Europa niet alleen een balans over legde van z^jn behoeften doch voor al ook van reeds bestaande hulp bronnen en praestaties. Zo ging het met ieder punt van de boordevolle agenda. En de eerste poging om Europa in z'n geheel te behoeden voor een nieuwe periode "van economische „have's" en „have not's" kapseisde. Wanhopen zou echter voorbarig zijn. en ongerechtvaardigd. Er zal gelegenheid tc over zijn, om hierop terug te komen, ook ai is Molotof boos weggelopen. vrij warm Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond: Vrjj heldere nacht, Morgen overdag Oljna overal zon de droog weer, 1 aler echter weer enkele ©verdrij vende wolkenvel den. Opnieuw s iets hogere, tempera tuur In het Zuid oosten van het land weinig wind, ïn de kuststreken vooral In de na middag matige zeewind. Waarnemingen hedenmorgen te Rot terdam. 8.40 uur: Luchtdruk 764,4; wind W.N.W 3- *emP- "9: max. temp. 21.9 fgistermid- dag 3 40); min. temp. 15.8 (hedenmor gen 5 41)). Weersgesteldheid: licht bewolkt. 4 Juli: Zon op 5.05 uur, onder 21.42 uur. Maan onder 05.27 uur, 00 23 01 uur. Waterstanden Rotterdam: le til 515 uur. 2e tjj 27.27 uur. Men koestert nog enige hoop, dat ae Sowj'et-Unie zal meewerken, wanneer de plannen eenmaal uitge voerd worden. Ook de algemene secretaris van de Verenigde Naties, Trygve Lie, zei zeer geschokt te zijn door het uitbleven Van een resultaat te Pa ros. In Franse parlementaire krin gen is men van mening, dat de n weigering van de Russen om mee te werken aan het plan van Marshall onmiddellijke en verstrekkende gevolgen zal hebben voor de politieke ont wikkeling in Frankrijk. Frank rijk heeft nu vastberaden een stap gedaan op de weg naar volledige samenwerking met de USA en de landen van W.-Euro- pa. Tot nog toe had de Franse diplomatie zorgvuldig het even wicht bewaard tussen Was hington en Moskou. Men verwacht, dat Zweden, Noor wegen en Zwitserland sterk zullen aarzelen om een uitnodiging van Engeland en Frankrijk tot mede werking aan het plan van Marshall te aanvaarden, daar deze landen druk van de Sowjet-Unie vrezen. MolotoEs afwijzing Aan Molotofs verklaring is ont leend: Het Franse ontwerp zowel als het eerder gedane voorstel van de Britse delegatie, beoogt het op stellen van een economisch program voor geheel Europa, ofschoon het merendeel der Europbse landen, zo als bekend zelf geen nationaal eco nomisch program heeft. De kwes tie van de economische hulpverle ning oer USA,- waarvan in feite niets definitiefs bekend is, is voor de Britse en Franse regering aan leiding geworden om te trachten 'n nieuwe orgacu-atie op te richten, die boven de Europese landen., staat en zich met hun binnenlandse aan gelegenheden wij 'bemoeien, zo zelfs,, dat zij de ontwikkelingslijn wil bep&'en, die door de voornaam ste takken van industrie in deze landen moet worden gevolgd. Voorts maken Groot-Brittanmê en Frankrijk samen met de landen in hun nabijheid aanspraak op eert overheersende positie in "deze orga nisatie of in de zogenaamde „coör dinatiecommissie" voor Europa, zo als het in het Britse ontwerp heet. Deze organisatie zou, zoals verze kerd wordt, zich niet mengen in de binnenlandse aangelegenheden van genoemde staten. Het ïs echter dui delijk, dat gezien de taken van deze organisatie of de coördinatiecom missie, de landen van Europa hun vroegere economische en nationale onafhankelijkheid zouden verliezen, omdat het in de kraam van zekere sterke mogendheden te pas komt. Voordeel van enkelen? In ieder geval wordt nu voorge steld, aldus Molotof. dat de mogelijk heid van Amerikaanse hulp aan dit of dat land een onderdanige houding van het betreffende land ten aan zien van bovengenoemde organisa tie en de coördinatie-commissie im pliceert. Waar zou dat toe kunnen leiden! Er zou nu bijvoorbeeld eens druk kunnen worden uitgeoefend op Polen om ïneer steenkool te produ ceren zelfs als dit zou gaan ten koste van andere-takken der Poolse industrie, omdat het in het belang zou zijn van zekere Europese lan den. De volgende keer zou Tsjecho- slowakije zijn agrarische productie moeten opvoeren ten koste va,n zijn machine-industrie. Men zou' dan voorstellen, dat Tsjechoslowakije machinerieën van andere Europese landen, die goederen tegen hogere prijzen willen verqopen, ontvangt. De Russische regering kan deze weg niet bewandelen. Volgens Molotof zou het Brits- Franse plan Europa slechts in twee kampen verdelen en de Amerikaan se credieten zouden er niet toe lei den dat Europa geholpen wordt maar enkel tot gevolg hebben, dat bepaalde Europese landen uitge speeld worden teg?n bepaalde ande re. Bevin en-Bidault antwoordden hierop met de argumenten die zij reeds herhaaldelijk op de conferentie naar voren hadden gebracht. Binnenkort zjjn, naar wjj verne men, nieuwe aankondigingen van het Centraal Distributiekantoor te venvachten ten aanzien van de distributie van rijwielbanden. Het is de bedoeling, dat Iedere fiets- eigenaar een inschrijvingsformu lier krygt, waarop hem aanstonds, volgens het systeem der schoenen bonnen, banden zullen worden ver strekt. De maatregel, die Zaterdag j.L werd aangekondigd, is de eerste stap op weg naar een algemene rij- wielbandendistributie. De bedoeling is eerst een overzicht te krijgen van het aantal personen, dat reeds banden heeft ontvangen of aange vraagd, en vervolgens (binnenkort) ook _de_ overige categorieën van in- schrgvingsbewyzen en bandenbon nen te voorzien. Begrijpelij'kerwijze rekent men op een zeer groot aantal aanvra gen, maar, zo vernemen wij, er zijn en worden maatregelen genomen om de grote toeloop op te vangen en een ruimere distributie mogelijk' te maken. Hoe echter, zou men kunnen vra gen, controleert men of degeen, die banden aanvraagt, inderdaad in het bezit van een fiets is? Het is zeer wel mogelijk, dat sommige fietslo- ze mensen toch in het bezit van banden komen en deze eventueel zwart verkopen. Men verwacht ten departemente echtei, dat deze zwarte handel met al te uitgebreid zal zyn, juist tengevolge van de ruimere distributie. Wij vernemen voorts, dat de bon nen van hen, die in Mei een ban denbon hebben ontvangen, en tot nog toe geen banden konden krij gen, binnen een maand gehono reerd kunnen worden. Het bekende Zandgoed „De Tempel'' onder Overschie is aangekocht door de gemeente Rotterdam. De bestemming, die aan het huis gege- ven zal worden, is nog niet bekend, maar de mogelijkheid, dat hef als recreatieoord voor personeel in overheidsdienst zal worden gebruikt, is niet uitgesloten. Een gezicht vanaf de Oude Delftweg op de fraai onderhouden tuin met de bekende beeldengroep. Venlose veiling vraagt vaststelling prijzen De coöperatieve Venlose veilmgs- verenigmg leeft zich telegrafisch tot minister Mansholt gewend met het verzoek op korte termijn te willen overgaan tot het vaststellen van minimum, verkoop- en vergoe- dmgspnjzen voor ter veiling aange- vc =rde groenten. Deze stap is geno men naar, aanleiding van het feit, dat Dinsdag, van de 315 000 kroppen sla, die werden aangevoerd, er 213.000 stuks doordraaiden. Voor de helft bestond dit quan tum uit eerste kwaliteitsproducten. Ter veiling werd deze sla aange houden voor 1 cent per krop m af wachting van de door ae overheid te nemen maatregelen. Aangezien men voor de komende dagen een aanvoer van 350.000 tot 500.000 krop pen sla per dag verwacht, is spoedig ingrijpen wel zeer urgent geworden. De moeilijkheden te Venlo worden vooral veroorzaakt door het weg vallen van het Duitse afzetgebied, waarnaar vroeger 80 der te Venlo geveilde groenten werd geëxpor teerd. Thans worden alleen, uiter aard betrekkelijk kleine hoeveelhe den groente naar Duitsland geëxpor teerd ten behoeve van de geallieer de bezettingslegers (Dinsdag 18.000 krop sla). Radio Djogja heeft vanochtend de samenstelling van het nieuwe, door Sjarifoeddin samengestelde kabinet, bekend gemaakt. Volgens deze ondui delijke en zeer gestoorde radio-uitzending bestaat het kabinet uit 34 minis ters, waarvan zeven behoren tot de Partai Nasional Indonesia, twee tot de Partai Boeroeh (arbeiderspartij) en zes tot de Partai Sosialis. Er is een katholiek, een lid van de Paskin^o (Chr. Party), een communist, acht par tijlozen en zeven Islamieten (wellicht'leden van de P.S.I.I.), een politieke organisatie van Mohammedanen, die tijdens de bezetting ïn de Masjoemi Is opgegaan, maar zich thans weer zelfstandig gaat bewegen. De belangrijkste ministers zijn. Premier: mr. Amii Sjarifoeddin, tevens minister van defensie. 11 Eerste vice-premier: A. K. Gani, tevens minister van welvaart. Tweede vice-minister: Raden Mas .Setyadjit Soegondo. Minister van binnenlandse zaken nog niet aangewezen. De zetel is echter be„stemd voor de P.S.I.I. (Par tai Sarekat Islam Indonesia). Minister van buitenlandse zaken: Hadji Agoes Salim. Minister van Onderwijs: Alisastro Amidjojo. Minister van financiën: A. A. Ma- ramis.. Minister v. voorlichting: Soekirdi. Minister voor communicatie: Doe- wanda. Minister van openbare werken: Mohammed Enoch. Minister van gezondheid: Leimena. Minister van sociale zaken: Radjo, Minister van justitie: Soesanto. De nieuwe minister-president van de Indonesische Republiek, mr. Amir Sjarifoeddin, is thans 40 jaè.r oud. Als vertegenwoordiger van de groep-Sjahrir had hy reeds zitting in het eerste kabinet, dat Soekamo na de uitroeping der Republiek in Augustus 1945 vormde. Hy bleef deel uitmaken van de volgende mi nisteries, die onder leiding van Sjahrir werden gevormd, eerst als minister van voorlichting, later als minister van defensie. Sjarifoeddin is van Batakse af komst. Hij bezocht een gymnasium in Nederland en studeerde verder aan de rechtshogeschool te Batavia. In zjjn studententijd ging hij tot het Christendom over. Hy was toen lid van de nationalistische party. Later was hij een der oprichters van. de Gerindo, een Indonesische partij, die democratisch en socialistisch was georiënteerd. Verzetsleider Zijn activiteit als voorzitter van deze partij bracht hem in conflict met het Nederlands-Indonesisch gouvernement, dat vooral zyn steeds toenemende invloed op de jonge nationalisten vreesde. Hti be sloot tenslotte als voorzitter van de Gerindo af te treden en aanvaard de daarna een functie van het de partement van economische zaken. Gedurende de Japanse bezet ting wenste Sjarifoeddin, even als Sj'ahrir, geen functie uit handen der Japanners te aan vaarden. Hy werd een der lei ders van het ondergrondse ver zet en als zodanig-door de Ja panners gearresteerd. Hy werd ter dood-veroordeeld, maar zifn straf werd na persoonlijke tus senkomst van Soekamo en Hatta veranderd in levens lange gevangenisstraf. Na de proclamatie van. de repu bliek werd Sjarifoeddin een der voornaamste republikeinse leiders. Hy is voorzitter van de republikein se socialistische partij. Minister voor godsdienst: Kiaï Ah mad Asj'ari. Minister van staat voor voeding: Soejat. Minister voor arbeïdsaangelegenhe- den: Trimoeraï. Minister van staat voor speciale gebiedsdelen: de sultan van Djogja. Ministers van staat: Go Giod Tjan, Martoso en Maroeto Daroesman. Drie partijen (en PSÏ I) Aanvankelijk was gemeld dat de drie partyleiders Sjarifoeddin, A. K. Gani en Setyadjit. die na het mis lukken van de besprekingen met de Masjoemi van president Soekarno opdracht hadden gekregen voor de vorming van een kabinet, evenmin geslaagd wareo. Het is echter uit de mmïsterlüst dpidelijk dat dit kabinet door de samenwerking van deze drie politici tot stand is geko men. Het steunt op de P.N.I., de Partai Sosialis en de kleinere ar beiderspartijen. Bij het uitvallen van de Masjoemi in de coalitie heeft men vertegenwoordigers van de be langrijke Mohammedaanse bevol kingsgroep gevonden in de de politieke voorhoede, die in de Masjoemi was opgenomen in de tijd van de Japanse bezetting, maar die zich thans meer en meer gaat los maken van het grote verbond van Mohammedanen, waarin vele tegen strijdige inzichten vertegenwoordigd zijn. De minïsterlijst is vandaag om 12 uur 40 Javatijü aan Soekarno aan geboden. Om half twaalf had Soel arno nog een onderhoud met Soekiman. An dere vooraanstaande persoonlijkhe den uit de Masjoemi vergaderden nog tot het laatst met Sjarifoeddin, doch deze besprekingen bleven zon der resultaat. Inmiddels werd be kend, - dat volledige overeenstem ming was bereikt tussen de P.N.L en de Sajap.Kiri. In Djokjakarta lieeft,de beer F. J. Goedhart, aldus meldt A.P. een beroep gedaan op de Indonesische Republiek om het binnenlands poli tieke gekibbel te staken en de drin gende noodzakelijke pogingen 0111 tot een xerzoeniug .met Nederland te komen voort tc zetten. De lieer Goedhart, die Woensdag uit Bata via is vertrokken, zeide, dat de ga rantie voor de uitvoering van de Nederlandse beloften in de over eenkomst van Linggadjati afhingen van de vraag of de Partij van de Arbeid in de regering 20U blijven. Het feit, dat de Indonesische Repu bliek er niet in geslaagd is overeen stemming inzake een federale in- terimrgering te bereiken, compro mitteerde volgens hem de positie van de Partij.van de Arbeid. De bedrijfsunie in het bouwbe drijf kwam gisteren te Utrecht bijeen om de tegenvoorstellen der werkgeversorganisaties te bespre ken en haar houding nader vast te stellen. Zij constateerde, dat de werkgève reorganisaties ten aanzien van enkele belangrij ke punten een wat meer tege moetkomende houding hebben aangenomen, doch dat het antwoord geen voldoende be vrediging heeft geschonken en nog niet tot oplossing van de moeilijkheden heeft kunnen leiden. Debedrijfsunie bleek van oor- rUel dat in verband met het grote lands- en bedrijfsbelang er alsnog een poging dient te worden ge daan om binnen enkele dagen tot ortiossjng van de geschillen te ge- raken. Daarom zai waarschijnlijk reeds van Vrijdag een conferentie met de Stichting van de Arbeid plaats vinden terwijl ahn de werk gevers organisaties is verzocht een bespreking ïn het begin* van. de volgende week te beleggen. Met de Amerikaanse hulpverle ningsorganisatie CARE (co-operative for American remittances to Euro pe) is een overeenkomst aangegaan, volgens welke deze organisatie ..aan zienlijke hoeveelheden" industrie kolen gratis ter beschikking zal stellen van Nederland. De CARE wenste oorspronkelijk, meer overeenkomstig haar doelstel ling, huisbrandkolen ter beschik king te stellen. Van Nederlandse zijde werd er echter op gewezen, dat er in Nederland meer behoefte bestaat aan industriekolen. Hierop is besloten aan Nederland industrie- kolen te verstrekken, waarop dan de Nederlandse regering een over eenkomstige hoeveelheid huisbrand kolen ter beschikking zal stellen. Op welke wijze deze aan particuliere verbruikers ten goede zuilen komen is nog met geregeld, terwijl nog evenmin bekend is welke catego rieën van dit aanbod zullen kunnen profiteren. Nederland is het eerste land in Europa waarmede zulk een overeen komst wordt aangegaan. Slaagt deze proef dan zvllen waarschijnlijk soortgelijke over eenkomsten worden afgesloten met andere landen, welke gebrek hebben aan kolen. (Van onze Haagse redacteur) Op een vergadering van de ka tholieke bond van sigaremvinkeliers „St. Antonius" te Haarlem heeft de voorzitter de sensationele onthulling gedaan, dat het een publick geheim zou zijn, dat per 1 September de gehele tabaksvoorzicning vrjj komt. Ten departemente deelde men ons evenwel mede, dat er geen sprake van is, dat men overweegt de siga retten en de kerftabak vrij van distributie te geven. De bovenstaan de bewering is volkomen uit de lucht gegrepen. Er is geen enkele verandering in de tabakssituatie op getreden, die aanleiding zou kunnen geven1 tot een dergelijk gerucht. Tussen 3 en 19 Juli moet bon „Tabak 2 reserve" der tabakskaart QA 707 worden ingeleverd. Op deze bon zal een rantsoen scheerzeep worden afgeleverd, zodra de detail listen bevoorraad zijn. Aan manne lijke personen van 18 jaar en ouder die,niet in het bezit zijn van ren tabakskaart, zal'de distributiedienst een rantsoenbón voor scheerzeep verstrekken. Op de textieïkaart VA 705 zijn weer twintig punten aangewezen. Met ingang van heden zijn geldig de bonnen gemerkt „textiel C 1 punt", „textiel C 5 punten", „textiel D 1 punt" en „textiel D 5 punten". (Van onze parlementaire redacteur) Zoals te verwachten was heeft de Tweede Kamer gistermiddag het wets ontwerp tot goedkeuring van de douane-overeenkomst met België en Luxemburg, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Wanneer het daarin vervatte tarief van invoerrechten in werking treedt, zal dat voor alle drie landen gelijk zijn, terwijl zij onderling geen invoerrechten zullen heffen. Hiermede is weliswaar nog geen economische unie tot stand gekomen, doch deze is wel de logische consequentie ervan. Minister H u ij s m a n s consta teerde met vreugde, dat uit het bedrijfsleven weinig bezwaren, wa ren gekomen tegen het verdrag en gewaagde van een verheugende breedheid van blik, welke aansloot bij de Nederlandse traditie. Voor de moeilijkheden van Nederland in verband met het tot stand komen van de economische unie, hebben de Belgen en Luxemburgers een open oog. De minister achtte de tijd echter nog niet gekomen over de voorwaarden daarvan te spreken. Hij was van mening, dat de_ voor Nederland zo nodige industrialisa tie zij niet behoefde te belemmeren- Intussen heeft minister Huijsmans wel duidelijk gemaakt, dat de tot standkoming van. deze Unie niet van vandaag op morgen zal geschieden. Er zijn n.l. nog tal van moeilijkhe den, die vooral aan Nederlandse zij de liggen, omdat het welvaartsni veau in Nederland niet op dezelfde hoogte ligt als dat in België en Lu xemburg. Bovendien moet rekening worden gehouden met het prijs- en loonniveau in de drie samenwer kende landen. Dr. Sassen (KVP) stak een klinkende toast af op de ontworpen overeenkomst, doch de communis ten Haken en Schoonenberg trokken uitermate bedenkelijke ge zichten, omdat zij vreesden, dat de toekomstige economische unie de kiem in zich zou bevatten van een West-Europees blok, dat dan gericht zou zijn tegen Sovjet-Rusland. Bei de heren stonden scherp op hand having van de nationale souvereini- teit in het economische leven, waar tegenover dr. Sassen juist betoog de, dat het vasthouden aan eigen souvereiniteit een uiting van ego isme is, gericht tegen een eerlijke samenwerking tussen de landen. Maar juist omtrent die eerlijkheid van samenwerking waren, de com munisten niet gerust en zij hadden daarbij vooral het oog op het plao- Marshall, dat volgens hen door geen socialist critïekloos kon worden aanvaard. Verdachte angst Drs. Nederhorst (Arb.) stond de communisten te woord. HQ vond niet het pten-Marshal verdacht, dat geen voorwaarden stelt, doch wel de Russische angst voor blokvor ming. HU sprak er zijn verbazing over uit, dat de communisten natio nalisme boven internationalisme stellen en zag daarin een overeen komst met het nationaai-socialisme. Daarna traden drie ministers in het krijt, van wie jhr. Van Boetze- laer. onze minister '.an Buitenland se Zaken.-de minste tijd nodig had. Hij "had dan ook niet veel anders te vertellen, dan dat de regering in lichtingen heeft ingewonnen over het plan-Marshall en bezig is het te bestuderen. Minister Lieftinck behandelde zijn aandeel in de verdediging met zijn bekende grondigheid. Hij noem de het douaneverdrag een mijlpaal in de geschiedenis der Ned. invoer rechten. in die van de betrekkingen tussen de drie landen en van Europa Provisorisch karakter Uit zijn woorden bleek, dat aanvankelijk het voornemen was, het nieuwe tarief voor de- drie landen in te voeren onmid dellijk na de bevrijding, doch dit bleek niet mogelijk, omdat de voorbereiding van de nieuwe invoerrechten ïn Londen niet was voltooid. Overigens draagt het tarief een provisorisch ka rakter, zodat noodzakelijke wij zigingen en aanvullingen ge makkelijk kunnen worden aan gebracht. Men dient echter te bedenken, dat tegenover de offers, welke wij moe ten brengen, ook voordelen staan. Bovendien zullen belangrijke baten in de schatkist vloeien. Dat de tarie ven een prijsverhogende invloed konden hebben, ontkende de mi nister niet. De zes bergtoppen van de étappe LyonGrenoble, hebben Vietto z(jn gele trui gekost. Robic, een Franse regionaal (West-ploeg) won de étap pe. De Italiaan Ronconi heeft thans de leiding in het algemeen klasse ment. Het resultaat werd: 1. Robic (Fr. W.) 172 km in 5 u. 29 min. 40 sec.; 2. Brambilla CL) 5.34. 22; 3. Fachleitner (F.) 5-35.34; 4. Ron coni (I.) 5.37.39; 5. Impanis (B.) 5.37. 29; 6. Cottur (It.) 5.36.50; 7. Vietto (Fr.) 5.38.10; 8, Giguet (Fr. Z.O.); 9. Rossello (It.); 10. Cogan (Fr. W.) 5.39.15; 11. Sehotte (B.); 19. Camelli- ni (It. gem5.42.15; 42. Janssen (N.) 5.54.57; 52. Klabinsky (P. gem.) 8.02. 27; 54. Seïjen (N.) 6.02.56; 55. Joly (B. gem.); 69. Schellingerhoudt (N.) 6.04.20. Algemeen klassement: 1. Ronconi (It.) 52.26.02; 2. Vietto (Fr.) 52.27.31; 3 Brambilla (It.) 52.30.14; 4. Robic iFr. W.) 52.33.16; 5. Cogan (Fr. W.) 52 39.3; 6. Camellini (gem. pi.) 52.43. 47; 48. Klabinsky 54.7.5; 49. Seyen 54. 7.9; 52. Janssen 54.13.22; 62. Joly 54.53, 06; 67. Schellingerhoudt 55.19.3- Landenklassement: 1. Italië 157.59. 38; 2. Frankrijk 158.31.51; .3. West- Frankrijk 159.2.27; 5. Centraal-Zuid- West 159.59 09; 9. Nederland 4- bui tenlanders 160.58.01. Bergklassement: 1. Brambilla en Ronconi 32 p; 3. Fachleitner 9 p; 4, Bobet 7 p. Toen mevrouw Doris Gee "uit Bridlington in Engeland met haar tienjarig zoontje Caith op het oor logskerkhof Margaten het graf van haar man. die in Nederland sneuvelde, bezocht, overleed zij plotseling. Zij zal naast haar echt genoot worden begraven. Officiële bonnenlyst voor het 7 tijdvak van 6 t.m. 19 Juli 1947 Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen vam Bonkaarten KA, KB, KC, 707 (Serie G) G-öl Brood: 800 gram brood G-02 Brood: 400 gram brood G-01 Boter: 125 gram boter G-02 Boter: 250 gram margarine af 200 gram vet G-01 Melk: 4 liter melk G-03, G-05 Melk: 7 liter melk G-01 Vlees: 100 gram vlees G-02 Vlees: 200 gram vlees G-01 Algemeen: 200 gram kaas G-02 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 100O gram jam, stroop enz., of 500 gram chocolade of suikerwerk G-03 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep G-04 Algemeen: 250 gr. zachte zeep G-01 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet G-03 Reserve: 1600 gram brood G-04 Reserve: 125 gram margarine of 100 gram vet G-05 Reserve: 200 gram kaas G-OS Reserve: 800 gram brood G-07 Reserve: 125 gram boter Bonkaarten KD, KE 707 (Serie G) G-l! Brood: 800 gram brood G-ll Boter: 250 gram boter G-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet G-13, G-15 Melk: 12 liter melk G-ll, G-12 Vlees: 100 gram vlees G-ll Algemeen: 100 gram kaas G-12, G-13 Algemeen: 250 gram sul- - ker, boterhamstrooisel enz.; of- 1 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram chocalade of suiker werk G-14 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep G-15 Algemeen: 250 gr zachte zeep G-16 Algemeen: 500. gram bananen (voorinleveringsbon) G-13 Reserve: 800 gram brood G-16 Reserve: 500 gram rijstof kin dermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits G-17 Reserve: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep G-18 Reserve: 250 gram zachte zeep Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG 707 (Serie G) (bïjz. arbeid, a.s. moeders en zieken) G-21 Brood: 800 gram brood G-,21 Boter: 250 gram boter G-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet G-21 Melk: 5 liter melk G-21 VIe'es: 300 gram vlees G-22 Vlees: 100 gram vlees G-21 Kaas: 200 gram kaas G-21 Eieren: 5 eieren G-21 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gram chocolade of suikerwerk. T-1 Versnai peringskaarten QB, QC 707 enz. G-3( G-33 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz, De bonnen voor bananen hnoeten uiterlijk 12 Juli bij een handelaar worden ingeleverd. De geldigheidsduur van de bonnen 1-03 Vlees voor 1 lbs(ca. 450 gram) meat and vegetables is verlengd t.m. 2 Augustus a.s.. De niet-aangewezen bonnen van serie F kunnen vernietigd worden Met ingang van Dohderdag S Juli zal, teneinde de detaillisten in de gelegenheid te stellen hun zaken voor vacantia te sluiten, tot eind Augustus eenmaal per veertien da= gen een bonnenlijst worden gepu bliceerd. In verband hiermede zijn in de bonnenlijst van deze week ook de bonnen voor suiker, versnaperingen en zachte zeep opgenomen, welke eerst volgende week aangewezen zouden moeten worden. Dit bete kent momenteel een verruiming voor de consument, omdat hij een weck eerder de beschikking krygt over zijn suikerrantsoen. Men dient er echter rekening mee te houden, dat op 28 Augustus de wekelijkse bonaan wij zing hersteld zal worden en de suikerbon dan weer een week later, dus op 4 September komt. De bon van 14 Augustus geeft dus een suikerrantsoen, waarmee men drie weken moet doen. In het schema van de suikerrantsoenering zou de bon, welke op 14 Augustus wordt aangewezen, geldig zijn voor 500 gram suiker. Om de overgang femakkelöker te doen verlopen, zal it echter een bon worden voor 750 gram, terwijl de bon voor 500 gram dan op 4 September komt. Op 18 September volgt dan weer een bon voor 750 gram en op 2 October een bon voor 500 gram volgens,het be staande schema.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1