Uitnodigingen aan 22 landen HET RQTTERDAMSCH PAROOL Nederland stelt nu veertig millioen beschikbaar Basis nu verhoogd tot f 1500 Warenhuisbouw naar het voorbeeld van Amerika Ontvoerders van Sjahrir zullen terechtstaan .Vrijdag 4 Juli 1947 Vrij, onverveerd 12 JULI EUROPESE CONFERENTIE TE PARIJS Benelux vertegenwoordigd in voorbereidingscommissie Oost-Europa in moeilijk parket pTröToscoop Weerbericht Twaalf personen gedood bij vliegrampen Welvaartfonds voor Suriname Bevordering- Joodse immigratie Pensioen, verzetsslachtoffers Bijzondere uitkering voor slachtoffers van Putten, Woeste Hoeve enz. Aanvullende taak voor „Stichting" Koffie, thee, cacao duurder Annexatie wordt een punt van studie Nog geen overeenkomst met CARE Gevangenen uit Vught huldigden helpers Toepassing van modernste ideeën Het nieuwe pand van V. en D. Republiek spoort Japanners op Republiek sluit Ter drag met Syrië Vandaag antwoord van Sjarifoeddin Hoop op vreedzame regeling Camellini eerste in Briancon Red. en Adm. Langa Haven J41, Schiedam IbL 69300 Abonnementsprijs p« weet 31 cent per bwartaa) losse nummers 0,09 IDE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PI Hoofdredacteur! Th., Ramaker Zevende Jaargang, No. 153 GRÖOT-BEITTANNIË EN FRANKRIJK hebben aan alle Europese landen, met uitzondering van Rusland en Spanje, "uit- nodigingeiLgezonden om deel te nemen aan besprekingen over bet plan-Marshall. Zij stellen voor op 12 Juli in Parijs een con ferentie te openen. Basis is het laatste Franse plan, waarmee Be vin zich eens heeft verklaard. Men zal contact houden met de USA. en met de economische commissie voor Europa. De conferentie zal worden voorbereid door een commissie» bestaande uit Frankrijk, Engeland, Benelux, een der Scandina vische landen en een Oost-Europese staat. Ter conferentie zullen alle. landen aanbevelingen kunnen doen voor wijzigingen in de Franse tekst. Aanvaarden van de uitnodiging betekent'in prin cipe accoórd gaan met het voor- stel van Bidault. De uitnodigingbrengt Polen, Hongarije, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië en Albanië in een moei lijk parket. Het zal deze landen niet gemakkelijk vallen om aan de op roep van Bcvin cn. Bidault gehoor te geven. Tsjecho-Slowakije weigert opnieuw, in zijn evenwicht tussen Rusland en het Westen weer ver stoord dreigt, te Avorden, en verder beweert men dat de Sowjet-Unie Het grote kabinet T ET GAAT zeer wisselvallige in XJ-Parijs gemis aan overeenstem ming en gemis aan begrip, en uit In donesië weer 'n teken, dat men ge kibbel en misbegrip heeft overwon nen. Bévin en Bidault vervolgen hun financieel-politiek-scheikundlge analyse van Marshalls voorstel ver der op hun eentje na 22 uitnodigin gen te hebben verzonden, en in In- donesie-Jcari" men,- verwachten, dat Amir Sjarifoeddin de draad van Sjahrirs werk zal opnemen. Sjari foeddin en de vice-premïers Seta- dyit en. Gani zijn alle drie figuren die Nederland, Europa of Amerika kennen, gestudeerd nebben en hun sporen hebben verdiend tegen de Japanners en in het parttf-Ieven, zoals van de Gerindo ('n soort In dische Volksbeweging). Het nieuwe Indonesische kabinet, dat op uitdrukkelijk verlangen, van Soekarno binnen een dag gereed kwam, doet topzwaar aan (1 pre mier, 2 vice-premiers, 2 vice-minis ters van defensie, vele andere vice- ministers enz.).Franse ministe ries kunnen er ook weieens zo uit zien t—maar vermoedelijk is het daarom zo uitgebreid, omdat er twee belangrijke dingen samengaan in de Indonesische republiek-in- wording, n.l. het stabiliseren, rege ren en opbouwen, dat te Djocja om voorzieningen roept, en het gelijk tijdig onderhandelen te Batavia, dat ook de hele mens vergt. Uit het feit, dat de Masjoemi-leden, ae v uitgesproken Mohammedanen, buiten Sjarifoeddins kabinet zijn gebleven, terwijl zij tot dusverre zo n belangrijke' rol hebben ver vuld, behoeft men nog geen gevolg trekkingen te maken, die zich spie gelen aan wat er in het voormalige Brits Indië is gebeurd, waar de Mo hammedanen naast een vrij Hindoe stan, een eigen vrij Pakistan vor men. De g e o o f s verhoudingen in Indonesië liggen geheel anders, en het zullen meer ae ras-verschillen zijn, waarmede men voortdurend re kening zal moeten houden bij de onderhandelingen, indelingen en be slissingen. {De Ambonnezen iij on ze Oost, bijvoorbeeld, zijn meer of minder de Sikhs, die Mounlbattens lijfwacht vormen.; beide bevolkings groepen liggen van oudsher gaarne overhoop met ,de- andere.). Betreurenswaardige berichten, gelijk de radio van gisteravond wist door te geven, dat er bij Soe- rabaja gevochten is en dat er met kustbatterij schoten moesten wor den gewisseld, mogen nu spoedig tot het verleden behoren, want iede re druppel bloed, die daarbij wordt geplengd, had zich kunnen wijden, aan hogere belangen. Wij twijfelen er niet aan, of onze troepen zjjn daarvan diep doordron- fen maar: zjj vormen e e n e e n- eid. En dat kan men nog niet zeggen van wie er aan de andere kant van de demarcatielijnen staan. Het kan echter ook lukken daarin eenheid van gehoorzaamheid te brengen, nu er drie ministers van. defensie zjjn (één volledige en twee vice-): Sjarifoeddin, Kartawinata en Soewiijo. diplomatieke druk zal uitoefenen op Zwitserland (dat zich trouwens beijvert zijn neutraliteit te hand haven) en de Scandinavische lan den. Over de reacties van een aantal landen (Portugal, Yrc, IJsland, Italië) is nog weinig 'bekend. Alleen van Nederland, België en Luxem burg staat de medewerking réeds vast en van Griekenland én Turkije uiteraard, die reeds Amerikaanse stetfn ontvangen. Oostenrijk schijnt vrijwel zeker de uitnodiging te zul len aanvaarden. Marshall accoord Uit gezaghebbende bron wordt vernomen, dat Marshall achter het initiatief van Engeland en Frankrijk staat. Marshall zou te. kennen heb ben gegeven, dat een programma kan worden opgesteld, dat voor de regering der USA aanvaardbaarder zou zijn dan de huidige ongeorgani seerde behandeling van Europa's economische problemen, al zou een programma voor het gehele conti nent te prefereren zijn geweest. Marshall heeft langer dan eeti uur op het Witte Huis gecon fereerd met president Trumah. Men neemt aan, dat Europa het voornaamste punt van bespre king is geweest. De Amerikaanse autoriteiten laken de houding der Sowjet-Unie te Parijs ten zeèrsté. Men verheelt zich niet, dat de afloop vérstrekken de gevolgen zal hebben. Sominscn menen, "daf de' Sowjet-Unie door haar houding „industriële - onrust" LATEH IETS MEER BEWOLKING Weersverwachting, geldig "tot Zaterdag avond: In de vooravond in het Zuid-Oosten van het land enkele verspreide buien, overigens vrU hel dere nacht met wei nig wind. Morgen □verdag aanvanke lijk wederom zon nig, droog weer en snelle stijging van temperatuur. Later op de dag komt een wat koelere Westelijke luchtstro ming door, waarhij de bewolking tij delijk toeneemt, zonder dat dit-aan leiding geeft tot vorming van meer dan enkele verspreide buien in het Oosten van het land. Waarnemingen hedenmorgen 840 uur: Luchtdruk 762.5; wind W.N.W. 1- temp 20.5: max. temp. 23.4 (gistermiddag 2.50 uur); nun. temp. 15.5 (hedenmor gen 5 uur). - Weersgesteldheid: licht'bewolkt. 5 Juli: Zou op 5.06 uur, onder 21142 üur. Maan onder 06.30 uur, op 23.31 Uur. Waterstanden Rotterdam: le ttt, 5.56 uur, 2e tij 17.59 uur.' Een 'lijntoeste! van de Air France is in' Frans Midden Afrika tegen een heuvel te pletter gevlogen. De acht passagiers en de twee leden van de bemanning werden op slag gedood. Een Belgischmilitair een-niotorig vliegtuig is door een motordefect in een haverveld te. St. Truiden neer gestort. De inzittenden majoor Co- Ion val en kapitein Kaisin kwamen beiden qui. De echtgenote van kapitein Kas? sin probeerde zich, nadat zij van bet droevig ongeval in bennis, was ge steld, door gas van het leven te beroven. zou kunnen veroorzaken en dat elk samenhangend economisch plan voor %Vest-Europa hierdoor bemoei lijkt zou worden. Vooral de toe stand in Frankrijk en italië'.met hun sterke communistische minder heden verdient de aandacht. Minfetcr Bevin is gisteravond in Londen teruggekeerd. .Binnenkort zal hij in het Lagerhuis een verkla ring afleggen over de Parijse confe rentie. In antwoord op vragen in het Lagerhuis verklaarde minister van staat, Mac Ndll, dat Engeland^ deelneming aan ^et plan-Marshall zonder Rusland geen wijziging zal brengen in Engelands houding ten opzichte van.de .Verenigde Volken. Mac Neil! voegde er aan toe. dar Bevin met eindeloos geduld ge tracht heeft, zoveel mogelijk aan de Russische verlangens tegemoet te komen. De eerste van de 938 palen, waarop het niéuwe pand vanV. D. op de hoek van Hoogstraat en Rodezand zal rusten, werd Woensdagmorgen onder grote belangstelling in de grond gedreven. Er wordt naar gestreefd, hel gebouw tot en met de le etage, in 1950 gereed te hebèeg. (Van onze parlementaire redacteur) Nederland, heeft zich aan Surina me nooit veel gelegen laten liggen. Het was een kolonie, waar geld bij moer1" en dus weinig in tel. Hoewel de ontwikkelingsmogelijkheden van dit vruchtbare en delfstoffenrijke land groot zijn, on;brak bij' de re geringen; vóór de oorlog voldoende breedheid van inzicht voor een po ging om het op te wekken uit de lethargie, waarin het, mede door ge brek aan belangstelling van Neder landse zijde,, was verzonken. Nu komt. op het'ogenblik, dat de staatsrechtelijke positie van Suriname op het punt staat ge wijzigd te worden, de regering met het plan, tot instelling van een welvaartsfonds voor Surina me, groot 40 millioen, waar uit vijf jaren achtereen telkens 8 millioen ter beschikking zal worden gesteld. De bedoeling is, dat bet geld in hoofdzaak zal gebruikt worden voor inpolde ringen.' electrificatie, wegenaan - leg, immigratie van arbeiders en Nederlandse boeren, doch ook voor bevordering van de volks gezondheid en uitbreiding van het onderwijs. Het weivaartsfonds vond gisteren in de Tweede Kamer algemene in stemming, doch ten aanzien van enkele punten hadden de leden vrij veel critiek. Bovendien begreep men niet, waarom dit wetsontwerp, dat een jaar geleden reeds gereed was. eer at nü in. behandeling kwam. De Kamerleden, die als leden van de parlementaire commissie naar de West waren -geweest, voerden bij. het debat üa boventoon, bij hen voegde zich drs. Nederhorst (Arb.), die op eigen gelegenheid daar een bezoek heeft gebracht. Alleen de heer Wa genaar moest wegens ziekte verstek laten gaan, zodat wij niet op de hoogte zijn gekomen van de com- De minimum pensioengrondslag voor verzetsslachtoffers en nagelaten betrekkingen wordt verhoogd tot 1500.Dit deelt de regering mee als antwoord op de critiek, welke vele Tweede Kamerleden uitten op de aan vankelijk in het wetsontwerp voorgestelde pensioenen. gevolgde gedragslijn, voor zover dit in elk'geval nodig blijkt, aan deze slachtoffers een bijzondere uitkering op grond van de rege ling voor oorlogsslachtoffers wordt toegekend. Ook zjjn de ministers er van overtuigd, dat een weduwe zon der minderjarige kinderen en een weduwe met één minderjarig kind in de gelegenheid moet zijn inkomsten uit arbeid of bedrijf te verwerven. Daarom is voorgesteld dat de aftrek van 70 procent van die inkomsten verminderd wordt tot 50 procent. Het ontwerp stoelt op het be- ginsel van de samenwerking van overheid en particulier initiatief. Voor wat de geldelijke gevolgen van het doorvoeren van dit be- ginseL betreft, komen de kosten van de gewone zórg'van de ver zetsslachtoffers voor '.rekening van de overheid, terwijl de overige.zorg, zoals zorg! voor de jeugd, kosten van herstellings- oordén enz," gedragen worden door- de Stichting 1940—*45). De rechtsgrond voor toekenning van pensioen aan deelnemers aan het verzet is gelegen jn.de gedachte, dat zij als strijders in het onder, grondse leger "geacht moeten worden zich in dienst van de overheid te hebben gesteld. Ten aanzien van hen, die bjj een massa-executie, omdat zij toevallig passeerden, om het leven zijn geko men óf. «en predikant, geen verzets man, gefusilleerd is omdat in-zijn kerk wapens werden gevonden, moet de algemene regeling voor de oorlogsslachtoffers worden toege past.- Anderzijds hebben de minis ters een open oog voor de jam merlijke toestand, waarin de slachtoffers van terreuracties, als té Putten' en -by dé Woeste Hoeve en de slachtoffers van de gijzeling verkeren. Zij zijn gaarne bereid te bevorderen, dat; overeenkomstig' de tot dusver Nu sedert 1 Juli de omzetbelasting is gewijzigd, zijn een aarttal der noodzakelijke -levensbehoeften van dié belasting vrijgesteld. Andere producten zijn daaren tegen in prijg verhoogd. Het zijn: Kaffiës'troop (2 ct voor 125 gr., de prijs in blikblijft ongewijzigd), maïzena (1 ct. per 200.gr.), kunst- honing(1 ct. per 450 of 500 gr.), zelfrijzend -bakmeel (1 ct. pér pak, voor 200 gr. verpakking blijft de prijs ongewijzigd), havermout (1 ct. per 500. gri). vermicelli cn macaroni (l et. pér 200 gr., verpakt prijs on veranderd), cacaopoeder (1 ct. per 100 gr.), bonbons (1 ct. per 100 gr.), chocoladepasta (1 a 2 ct. per 450 o£ 500 gr.), koffie. (8 ct. per kg. voor dé duurste, 4 ct. per kg. voor de' goedkoopste kwaliteit), thee <10 ct. per 500 gri voor de beste kwaliteit, voor de. andere kwaliteiten naar verhouding met dien verstande, dat prijs van de goedkoopste kwali teit ongewijzigd blijft). Motortankschip voor Van Ommeren De onder directie viah Phs. van Ommeren's Scheepvaart bedrijf N.V. Staande vloot van binaentanksche- pen heeft wederom een.' belangrijke uitbreiding ondérgaan. Donderdag werd nl. op de werf van N.V. C. av d. Gieesen en Zonen's Scheeps werven te. Krimpen a. d. IJssel het 700 ton grote motortaiks'chip „Car pentaria"^ uitgerust met een Stork motor van. 400, PK, te. water gelaten. Het echip is bestemd voor de vaart op Zwitserland. - monistische visie op het Surinaamse probleem. Welke cultures? Mr. Bierema Vrijh.) verdiep te zich in de cultures, waarvan voor Suriname neil is te verwachten, en brak in het bijzonder een lans voor de mechanisatie van de rijstverbouw en dè immigratie' van Nederlandse boeren. Hij vreesde, dat 40 mil lioen niet genoeg zou zijn. De heer Meijerink (A.H.) vond het geen juiste politiek om even tuele tekorten van de Surinaamse begroting te dekken door subsidies uit het welvaartsfonds. Prof. Logemann (Arb.) be toogde, dat als het inhalen van de achterstand bij de medische verzor ging en. het onderwijs tot tekorten op de begroting zou leiden, de Ne derlandse regering in de zak zal moeten tasten. Hij opperde het denkbeeld om speciaal daarvoor vijf jaren achtereen 2 3 millioen gul den beschikbaar te stellen, doch op zodanige voorwaarden, dat de finan ciële zelfstandigheid van Suriname er niet door wordt aangetast. Als de staatsinrichting van Suriname gewijzigd -is,.-zal het zelf het beheer over heri!weivaartsfonds moeten hébben. De immigratie van Joden in Suriname beschouwde spr. als een belangrijke bijdrage tot de op lossing van een wereldprobleem. Drs. Neder'horst (Arb.) stelde de vraag, of de houtconcessies niet gezamenlijk geëxploiteerd kumjen worden. Minister Jonkman.' verklaarde, dat de regering .zich bewust is, dat een groter bedrag voor de welvaarts bevordering van Suriname welkom zou zijn, doch de toestand van 's lands financiën maakt het onmo gelijk-op dit gebied grote verwach tingen te wekken. De Surinaamse regering is van mening, dat de aan voer van arbeidskrachten, een zaak der ondernemers is. De regering is bereid verdere voorbereiding der Joodse kolonisatie terhand te nemen, waarbij echter voorop moet staan, dat Suriname daaraan behoefte heeft. - Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (Van onze. Haagse redacteur) De commissie, die onder voor zitterschap van mr. dr. W. G. A. van Sonsbeek, oud-commissaris van de koningin in Limburg, de problemen zal besturen, die zich voordoen bij het annexeren van Duits gebied door ons land. zal spoedig baar werkzaamheden be ginnen. De laatste benoemingen n deze niet ambtelijke commissie zijn binnenkort te verwachten. Men hééft in het algemeen de in druk, dat de grenscorrecties, die Nederland heeft gevraagd bij het opstellen der .vredesverdragen met Duitsland, wel zullen worden toegestaan. Het wetsontwerp .totgöedkeuring vao de douaneovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie. en- Nederland, is door de Belgische ka mer met 135 stemmen voor, 5'tegen en 21 onthoudingen, aangenomen. Tegen stemden de "Waalse socialis ten; terwijl de communisten zich van stemmen onthielden. Niet meer extra betalen voor film-met-variété (Van onze Haagse redacteur) Met ingang van IS Juli zullen de directies van bioscopen, die in bun programma een variété-num mer opnemen, hiervoor geen ex tra prijsverhoging moer mogen berekenen. De Prijzen beschik king Bioscoopvoorstellingen 1947, die in zulke gevallen een extra toe slag op de toegangsprijzen van 15 tot 25 cents toestond, zal op Ui« datum worden ingetrokken. Het initiatief biervoor is uitgegaan van de prijsbeheersing. doch de volle instemming van de Neder landse bioscoopbond. Alleen de directies van do theaters, waar variété wordt gegeven, zijn ont stemd en willen in samenwerking niet de. gedupeerde artisten een actie' beginnen. Vijftig Nederlanders ontvingen Donderdagmiddag in de geheel ge vulde en met de vlaggen van alle geallieerde bondgenoten gedrapeer de zaal van Tivoli te Utrecht uit de handen van de voorzitter der com missie voor ontvangst dor Vereni ging van oud-pólitieke gevangenen te Vught, de heer A. de Wit, een oorkonde wegens de hulp die zij gedurende de bezettingstijd aan de gevangenen hadden verstrekt. Naar werd medegedeeld zullen nog drie personen een zelfde oorkonde ont vangen, zodra hiertoe gelegenheid is Aan de N.V. Philips, welke zich voor de te Eindhoven te werk ge stelde gevangenen bijzonder ver dienstelijk had gemaakt, werd een groot glas~in-lood'raam aangeboden waarop deze verdienstelijkheid was gesymboliseerd en het zesde' couplet van. het Wilhelmus, alsmede de da tering: Febr. 1943—Sept. 1944 voor kwam. De plechtigheid, die een bijzonder sober karakter droeg, bestond be halve uit korte toespraken door de heren. A, de Wit, H. L. Heykoop, Ph. Mahler en Chr. Smith voor het grootste- gedeelte uit een uitvoering van werken van Handel. Bach, Mo zart en Beethoven, door een orkest onder leiding van Piet v. d. Hurk, met medewerking van verschillende "solisten."-• Sengers hangt z'n queue op Naar het A.D. mededeelt, is Sen- gers voornemens om de wedstrijd sport vaarwel te zeggen. Sengers was zevenmaal landskampioen drie banden, voorts heeft hij aan vele internationale tournooien deelgeno men. Amerika is het land bij uitstek van de grote warenhuizen. Nieuwe ideeën, ten aanzien van bouwwijze en inrichting zijn daar ook gedu rende de oorlog tot verdere ontwikkeling gekomen, in een tijd dus, dat Nederland practisch van de buitenwereld was afgesloten. Met het oog op de voorgenomen wederopbouw van verscheidene in Mei 1940 verwoeste warenhuizen in Rotterdam, Wekt het geen verwondering, dat men hier zoveel mogelijk partij tracht te trekk-en van de gewijzigde inzichten, die in en na de oorlog in het buitenland, met name in Amerika, bij dé bouw en inrichting van grote warenhuizen zijn ontstaan- Als resultaat van ir. Kraayvan- gcr's bevindingen in de V.S., zal in het nieuwe pand, veel meer dan. tot dusver gebruikelijk, aandacht wor den besteed aan de lichtarchitectuur in de verkoopruimte. Licht in ver schillende kleuren zal de verkoop stands verlevendigen en aantrekke lijker maken. De nadruk zal tevens gelegd worden op een show-verkoop; elke afdeling krijgt haar eigen cachet waarbij het visuele op de voorgrond treedt. Het idee van wandel-etalages ui de verkoopruimte is in principe los gelaten. Wel zullen er aan Hoog straat en Rodezand lange etalage galerijen komen. Woensdag zaten tientallen V en D- winkelmeisjes nieuwsgierig aan de rand van de bouwput tijdens het in slaan. van de eerste heipaal voor het nieuwe gebouw. Over drie jaar zul len zij misschien Nylonkousen e.d. verkopen in een hypermodem wa renhuis, op de plaats waar nu nog de baggerlaarzen van de beiers in de zware veengrond stampen.... Zoals bekend hebben behalve de boofd-directie van „De Bijenkorf", ook de architecten van V en D, de heren ir. E. H. en H. M, Kraayvan- ger, een reis naar Amerika gemaakt, ten einde zich op de hoogte te stel len van de nieuwste ontwikkeling van de warenhuizen in dat land. Ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal voor het nieuwe ge bouw van V en D aan de Hoogstraat, hoek Rodezand, heeft ir. Kraayvan- ger ons het een cn ander verteld om trent zijn plannen voor de bouw van hol warenhuis. Het pand. dat boven kelder en be-' gane grond zes étages zal krijgen, heeft een lengte van 75 meter bij een hoogte van 28 meter. Na de vierde étage wijkt de gevel lijn etagegewijs enkele meters terug met het oog op de betrekkelijke nauwheid van de nieuwe Hoogstraat (12 meter) en Rodezand. Hierdoor zullen o.a. de nieuw te bouwen verdiepingen op het beursgebouw- oostzijde, moer licht ontvangen dan anders het geval zou zijn geweest. Behalve door Hoogstraat en Roder zand wordt het warenhuis begrensd door Westewagenstraat en Leeuwen straat. Aan laatstgenoemde. 30 meter brede straat, 'zijn in- en uitrijpoor- ten voor het goederenverkeer ont worpen. Voor de fundering van het gebouw, waarvan de kosten alleen al circa 1 millioen bedragen, zijn niet minder dan 938 palen nodig van ieder 85 ton gewicht. Volgens ir. Kraayvanger de zwaarste, die tot nu toe zijn gebruikt. Het heiwerk zal acht maanden in be slag nemen. Intussen zal het gehele bouwplan, dat thans nog niet in de tails is geregeld, geheel gereedko men. Het jaar 1950, dat het comité ..Rot terdam 1950" zich als eerste mijlpaal op de weg van de wederopbouw van onze stad voorstelt, zal naar gehoopt .wordt tevens het jaar zijn, waarin de aannemers.'Ned. Mij voor Haven herstel te Amsterdam, de eerste etage zal hebben voltooid. Verder heeft men zich de bouw tot dat jaar niet voorgesteld, om ook andere bouwers van het toch reeds schaarse bouw materiaal te^laten profiteren. Na beëindiging van de eerste etap pe in de bouw van het pand. zal V en D; over de helft van het vloer oppervlak beschikken, dat bij de brand van Mei 1940 verloren ging. De nieuwe Indonesische premier Sjarifoeddin heeft vandaag bekend gemaakt, dat A. K. Jusuf voor een militaire rechtbbnk zou komen, be schuldigd van deelneming aan de ontvoering van de vorige minister president, dr. Soetan Sjahrir op 26 Juni 1946, aldus meldt A-P. Voorts zei Sjahrlfoeddin, dat Tan MaJakka, de vroegdre communis tenleider, eveneens terecht zou staan,^terzake van pogingen tot het dóen van een staatsgreep, waarbij dr. Sjahrir werd ontvoerd. Malakka, die zijn politieke opleiding in Mos kou ontving, zit rcèds een jaar in de gevangenis, was.in de twintiger jaren leider der nationalisten en leidde eenmaal een revolutie tegen de Nederlanders. De republikeinse politie heeft van daag van Sjarifoeddin opdracht ge kregen tot opsporing en arrestatie van ongeever 6 700 Japanners, die sedert 'de Japanse capitulatie zich nog steeds in het republikeinse gebied schuilhouden. Sjarifoeddin zei.de, dat hij van plan was Indonesiërs, die tijdens de bezetting misdadig met de Japan ners hebben gecollaboreerd, uit de De regering van .Syrië heeft bet volgende communiqué uitgegeven: ',.0p 2 Juli is op hët ministerie van buitenlandse, zaken eca vriend schapsverdrag tussen de Syrische ea.de Indonesische républiek onder tekend. Namens-Syrië. Verd dit ver drag ondertekend door de eerste •minister Djamal Mardam en namens de Indonesische republiek door Hadij Agoes Salim. EEN ONGEWOON GEZICHT in de Rotterdamse haven, waar de an ders zo bedrijvige sleepboten nu aan de kade gemeerd zijn in verband met de staking van het personeel der sleepdiensten. geheime dienst der politie te ont slaan. De gevonden Japanners zouden ter beschikking van het hoofdkwar tier van generaal Mc. Arthur ge steld worden, zeide hij. Sjarifoeddin heeft meegedeeld dat het antwoord op het laatste Neder landse memorandum vandaag zal worden pverhandigd. De nieuwe premier hoopt op een vreedzame regeling. Zijn regering zal in deze materie dezelfde lijn volgen als de regering-Sjahrsr: trachten de geschillen op te lossen, zonder wapen geweld. De portefeuille van binnenlandse zaken is thans gegeven aan Wondo Amiseno. lid van de Partai Serikat Islam Indonesia. Amiseno heeft een jaar gevangen gezeten, in verband met de ontvoe ring van Sjahrir, vorig jaar, waafbij ook Tan Malakka betrokken was. Hij werd Maart j.l, in vrijheid gesteld. Volgens het republikeinse persbu reau Antara heeft Soekarno het ont slag van- Alt Boediardjo. secretaris generaal van de Indonesische delega tie, aanvaard. Boediardjo heeft ont slag genomen, omdat hij de verant woordelijkheid voor Sjahrir's politiek deelde. Soekarno heeft gisteravond het nieuwe kabinet toegesproken. Hij hoopte dat een politiek van vrede'zou worden gevoerd. Hij verzocht Sjari foeddin de eenheid van de Indonesi sche natie te bewaren, ondanks het feit, dat niet alle partijen -in het nieu we kabinet vertegenwoordigd zijn. Hij sprak zijn dank uit voor de door het kabinct-Sjahrir aan Indonesië be wezen diensten. Jansen enige Nederlander Camellini, de Italiaan uit de ge mengde ploeg, was de eerste die gis teren het eindpunt Briancon bereik te. Deze overwinning plaatste hem vierde in het algemeen klassement, achter Konconi, Brambilla en. Vlette. Scheliingerhout gaf gisteren de Tour op. Van de Nederlanders is alleen Janssen nu nog in de course. 1. Camellini (It. gem.) 189 km. in 6 uur 49 min. 7 sec; 2. Brambilla (It.) 6.57.23; 3.'Lazaridès (Fr. Z.O.) 6,57.15; 4i Cotur (It.) 6,59.42; 5. Ronconi (It.); 6. Goosmat (Fr. W.); 7. Vietto (Fr.); 8. Fachleitner (Fr.); 9. Rossello (It.) 7.2.49; 10. Tacca (It.) 7.3.18; 11. Cossön (lie de Fr.); 12. Robie (Fr. W.) 7.5.33; 13. Gignet (Fr. Z.O.); 20. Janssen (Ned. gem.) 7.1Ï14; 24. Joly (B- gem.) 7.18.40; 32. Klabinsky (P. gem.) 7.23. 11, Algemeen klassement na de 8e etappe: 1. Ronconi (It.) 59.25.44; 2. Brambilla 59.25.57; 3. Vietto (Fr.) 59, 27.13; 4. Camillini (It. gem.) 59.28.54; 5. Robïc (Fr. W.) 59.38.49; .6. FaóMeit- tier (Fr.) 59.43.13; 7. Cogan (Fr W.) 59.45.6; 8. WeilenmanJZw.) 60,0.24; 9. Impanis (B.) 80.2.58; 10. Cottur (It.) 60.3.4; 11. Tacca 60.9-0; 12. Rossello (It). 60.18.21; 13. Lazaridès (Fr. Z.O.) 60.24.47; 14. Schotte (B.) 60.25.42; 15. Goasmat (Fr. W.) 60.27.14; 39. Jans sen (N. gem.) 61.25.36; 43. Klainrity (P. gem.) 61.29.46; 56. Victor Joly (B. gem.) 62.11.46. Landenklassement: 1. It. ploeg 178. 55.45; 2. Fr. W. ploeg 179.51.8; 3. Fr. ploeg 179,55.28; 4. Belg. ploeg 180.59. 31; 5. Zw.-Lux. ploeg 181.52.16; 6. Ned. gem. ploeg met Camellina, Janssen en Klabinsky 182.24.16; 7. Fr. Z.W. ploeg 182.27.35; 8. Fr. Z.O. ploeg 182.37.27; 9. Ile de France 183.34.44; 10. Fr. N.O. ploeg 185.56.46. Het bergklassement luidt; S. Bram billa (It.) 34 pnt; 2. Ronconi (It.) 31 puf; 3. Lazaridès (Fr. Z.O.) 31 pnt; 4. Camellini (It gem.) 30 pnt; 5. Fachleitner (Fr.) 19 pnt; Goasmat (Fr. W.) en Cottur CIt.) 17 pnt; Kla binsky (P. gem.) 9 pnt; Cogan (Fr. W.) 8 pnt; Vietto (Fr.) enBobet (Fr.) 7 pnt; Impanis <B.) en. Rossello (It.) Arie van Vliet wint in Amsterdam r Arie van Vliet heeft gisteren in het Amsterdamse Olympisch Sta dion getoond, dat hij op het ogen blik zeker de finale van. een wereld kampioenschap zou kunnen berei ken. Zijn serie tegen de Belg Van Looveren won hjj Zoals hij wilde. De Belg Gosselin werd eveneens ge- - klopt en z'n oude tegenstander P'oeske Schérens moest er eveneens aan geloven.1 Voor de grote verras sing zorgde de Hagenaar Matena, een B-stayer die in de proefwed-' strijd voor de mindere goden onder de stayers voor het kampioenschap van Nederland een buitengewone prestatie leverde door de 100 K.M. af te leggen in de snelle tijd'van 1 uur 19 min. en 32.2 sec. Dez« tijd is slechts 2 minuten boven het baanrecord van Cor Blekemolen. Wimbledontouniooi De belangrijkste gebeurtenissen in het Wimbledon toumooi van gis teren waren de semi finales enkel spel. Van de vier mededingsters voor de twee plaatsen in de finale waren er maar liefst drie Amerika nen, Margaret Osborne won met 6—1 en 6—2 van.mevr. Summers en de demifir.ale tussen de beide Amcriknarsen Louise Brough en Doris Hart werd door laatstge noemde gewonnen. Kramer en Fal- kenburg versloegen in de semi- finale heren dubbelspel ue Austra liërs Long en Geoff Brown met 10 —8, 6—4, 6—4. Delftse Sport in halve j finale Door een overwinning op de Thames Rowing Club heeft Delftse Sport zich in de halve.finale ge plaatst voor de Grand Challenge Cup. Vandaag zullen de Nederlan der het moeten opnemen tegen de roeiclub Kingston. Verwacht wordt dat in de finale de roeivereniging Delftse Sport en de Rud erve rein ZOrich tegen elkaar zullen uitko men.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1