DE NEDERLANDSE VOORSTELLEN PRACTISCH AANVAARD HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nog enig voorbehoud inzake gemengde gendarmerie Nederlands standpunt zo veel mogelijk benaderd" Verplicht achtste leerjaar op losse schroeven Gaan de Russen toch nog naar Parijs? „Pensioen voor slachtoffers van verzet is te laag Vrij, onverveerd Aanvullingsnota uit Djocja Nieuwe geruchten Eerste stap Weerbericht 5S!erdam; le 8-5s Regeringsverklaring in de Kamer Aanvaardbaar", zegt Batavia B. en W. verdelen de woonruimte Hoger vergoeding voor Kamerleden Bespreking met België over plan-Marshall Felle critiek van het Kamerlid J. van Sleen (Arbeid) Ook sterk verzet uit de KAB Bevin hoopvol gestemd Beelzegt: „Het kan niet hoger" Gromyko waarschuwt in de veiligheidsraad Tour de France Fachleitner eerste in Marseille Groot succes voor John Lewis Mijnwerkers krijgen loonsverhoging Graanconferentie te Parijs begint Groot aantal deelnemers voor Vierdaagse Red en Adm. Lange Haven Ml, Schiedam tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal V—1to®»» nummer» 0,0? SCHIEDAMMER iWoensdag 9 Juli 1947. Ultgava Stichting „Het Parool" Postgiro 39B644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Botterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur! Th» Ramaker Zevende Jaargang, No. 157 spoedi Als eerste maatregel na de aanvaarding van de Neder landse voorstellen is brj presi dentieel decreet van 8 JuJj be kend gemaakt, dat de functies, van republikeins gouverneur voor Borneo dg kleine Soenda- eilanden, de Molukken en Ce lebes zijn opgeheven» PAROLCSCOOP Soetomo's huweT'k T~) E ATMOSFEER is weer een J-' tikie opgehelderd; men moet het maar marken aan de bijver schijnselen. want de hoofddocumen- tën. waar het om draait bij de on derhandelingen in de Oost, worden nog steeds niet prijsgegeven aan de begerige belangstelling van het grote publiek. Amerika en Engeland blijven een handle mee-duwen; zii zonden een telegrafische - .nsporing naar Dioc- ja, om de Nederlandse voorstellen niet meer uit de weg te gaan. Waarop door Djocja een Appendix, een soort P.S., aan dr. Van Mook werd gericht, dat acceptabel werd geacht. Amerika en Engeland hebben dat bereikt met een simpele telegra fische aansporing; een aanbod tot arbitrage was dus niet eens nodig dat kan altijd nog, mocht het weer eens vastlopen. Wat is nu de winst van het (in veler ogenl getob der laatste veer tien dagen? Ie. .Dat de kans op demilitairïse- ring van alle zones groter is ge worden. Doeme spoedig de autori teit op, waarvoor alle guerrilleros zwichten, want er blijft een eevaar schuilen in een toestand waarbij over en weer officiële legers demo biliseren en blank en bruin zich aan de willekeur van kwaadwillige guerrillastrijders overgeleverd we ten. 2e. De interim-regering zal buk ken voor de autoriteit van de ver tegenwoordigers van de Kroon. Van noe groot belang zo'n figuur is, kan men dagelijks vernemen uit New Delhi, waar Mountbatten telkens opmeuw de situatie beheerst. 3. Ondernemingen zullen worden teruggegeven, op de basis van art. 14 van Linggadjati. Dit is iets, waar heel het buitenland op gewacht en op aangedrongen heeft. Een derge lijke zin opent weer verschieten; winningen en ontginningen 1 zullen weer „draaien"maar men legge zi?n voorstellingsvermogen ten deze aan banden: er zijn reeds te veel hui den verkocht van beren die niet ge schoten zijn! Mede omdat beide partijen geremd worden door hun resp. die-hards. ■a- oS Soetomo te Djocja huwt met F1 Soelastmah, met toestemming van het bestuur van de Pemberontakau, omdat beiden een gelofte hebbeh af gelegd zich niet eerder getrouwd te achten dan wanneer staat en volk van Indonesië souverein zijn. dan £2iSi da* .OP" iets van een offer van hardnekkige, mensen, die veel ver- S? va" wat er gisteren bijvoor beeld moeizaam is bereikt. mense,n beschouwen zich SS? instaat* partij en ziin tot vta» I'S"6'"? !s .""'hen'iek- maar vindt nog met veel navolging. LAIER TIJDELIJK WEEKS- verbetering "Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. Aanvankelijk nog op vele plaatsen regenbuien, +?w"»00ral aan de kust H1» opklaringen. Iets koud. Meest ma nge wind tussen Zuid west en Noord-West 10 Juli: Zon or« SU U Waterst* °i1^er"12-28"X? De nachtelijke kabinetszitting hield zich bezig met bespreking van de hoofdpunten van de ap pendix, die in de zitting van Dinsdagochtend werden geredi geerd. „Wij hebben het menselijk mogelijke gedaan om het Neder landse standpunt zoveel mogelijk te benaderen," zei Setyadjit tegenover Aneta. Gezaghebbende kringen te Bata via hebben gisteravond tegenover Aneta verklaard, dat na kennisne ming van het republikeinse appen dix de. spanning is opgeheven» Het geschilpunt over de gemeen schappelijke gendarmerie blijft ech ter nog bestaan. Blijkens militaire communiqués la de situatie langs de demarcatielijnen echter nóg onbe vredigend, zodat de Republiek, al dus deze kringen, zal dienen te be- wïjzeri, dat zü haar verplichtingen wil nakomen, door hieraan een ein de te. maken. Batavia's reactie Van officiële Nederlandse zijde worden voorlopig drie aantekenin gen gemaakt bü het thans gepubli ceerde republikeinse antwoord. De ze drie aantekeningen zijn: 1. Ten aanzien van de kwestie der gendarmerie i3 er verschil tus sen het Nederlandse en het republi keinse standpunt. Het is mogelijk, dat dit verschil het gevolg is van onvoldoende begrip aan republi keinse zijde van de constructie en de werking van een federatief ge- zagsapparaat 2. .De in de nota vermelde lands- bed mven zjin ten dele naar hun federale bedrijven, zoals de t J» Voor een ander deel zullen i dfad;,voorzover bkmen het territoir der Republiek gelegen, aan de Republiek toevallen; De zeer moeilijke constellatie, waarin lapd en volk in de harde werkelijkheid verkeren zal eerst dan ten goede veranderen. Indien de republikeinse regering ten aan zien van alle daden van geweld langs de demarcatielijnen, de voed- selblokkade van verschillende plaat sen en dergelijke, haar beloften in met alle kracht doorgevoerde dui delijke bevelen zal weten om te zet ten. Indonesische politie? Tegenover Ass. Press heeft Se tyadjit gezegd dat de Repübliek zal verzoeken de politie volkomen In donesisch te 'doen zlin en dus niet gedeeltelijk Nederlands en gedeel telijk Indonesisch, zoals de Neder-, landers hadden geëist. Hij voegde hieraan toe. dat de normale politie macht in iedere staat een reserve zou kunnen handhaven eveneens Indonesisch onder federale eon- tröle, waarvan de interim-regering; gebruik zou'kunnen maken, wan neer z« in een noodtoestand de po litiemacht zou overnemen. ,,Ik denk," zei Setyadjit, „dat er een goede kans bestaat de vrede te bewaren en tot overeenstemming te komen op basis van deze voorstel len. Politiek* en moreel gaan zü zo ver ais het mij mogelijk was te be reiken. Wanneer de Nederlanders deze schikking betreffende de poli tiemacht aanvaarden, zou de repu bliek de ereplicht hebben er zich met haar gezag als staat borg voor te stellen, dat zii de vreemdelin gen de terugkeer op hun bezittin gen kan waarborgen." (Voor de teksten der nota's ver wijzen wij naar.pag, 3), EEN AANVULLING op de republikeinse nota, gebaseerd op Sjarifoeddins ra diorede van Maandag, en gistermiddag met een speciaal vliegtuig door Setyadjit, Gani en Leimena naar Batavia gebracht, gaat accoord met alle Nederlandse voor stellen, behalve die voor een gemeenschappelijke gendarmerie. Op dit punt wor den voorbehouden gemaakt: de appendix omschrijft een aantal gevallen waarin in het optreden van een gemeenschappelijke gendarmerie zou kunnen worden toegestemd. Officiële Nederlandse bron nen te Batavia hebben verklaard, dat de nota aanvaardbaar is. Demilitarisering van alle 'zones, zal, naar men verwacht lig beginnen, De kabinetszitting, waarin de aanvullingsnota tot stand kwam, begon direct na Setyadjifs aankomst, Maandagmiddag in Djokja. Daarna werden besprekingen gevoerd met de leiders der politieke partijen. De regeringspartijen zegden steun aan de regering toe. „Soekiman zei geen woord", aldus vertelde Setyadjit aan Aneta. Inmiddels waren telegrammen binnengekomen van de Ameri kaanse en Engelse consuls-generaal in Batavia, waarin werd aan gedrongen op aanvaarding der Nederlandse voorstellen. Daarna hield Sjarifoeddin zijn radiorede. (Van onze Haagse redacteur) "Wij vernemen dat het vrijwel vast staat. dat de minister van overzeese gebiedsdelen, minister Jonkman. Donderdag in de 2e Kamer een rege ringsverklaring over de toestand in Indonesië zal afleggen en. dat dan Vrijdag de debatten er over gehou den zullen worden. Wij hebben de mening van de leiding van de Partij van de Arbeid over de nieuwe si tuatie gevraagd. De voorzitter rar. v d Goes van Naters zeide ons hier op. dat men zeer verheugd is dat In donesië en Nederland elkaar op dit moment weer dicht genaderd zijn. Wii waren ver van elkaar af ge raakt en zijn on het randje van oor log geweest. Dit gevaar is in deze phase gelukkig weer verdwenen, men moet nu alleen zorgen dat wij bü elkaar blijven. Objectief gezien zijn er in de republiek elementen, die uitgesproken te kwader trouw zijn, doch met de vele elementen, die het goed willen, kunnen wii samen werken. In de interim-regering kun nen deze mensen van goede wille van beide ziiden elkaar vinden, als binnen 1 of 2 weken de interim-re gering er komt. kunnen zij met el kaar samenwerken. Een A.N.P.-bericht van hedenmor gen bevestigt het bovenstaande be richt van onze Haagse redacteur: morgenmiddag om 2 uur zal de re- geringsverklaring-in de Kamer- be ginnen. (Van onze parlementsredaeteur) Gistermiddag heeft de Tweede Ka. mer het wetsontwerp verdeling woonruimte, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het is prin- cipieel gewijzigd, doordat het amen dement Algera, dat zowel de woning toewijzing als de woningvordering niet in handen van de burgemeester, maar in die van B. en W. legt, zon der hoofdelijke stemming is aange nomen, Minister Beel had daartegen bezwaar, doch liet de beslissing aan de Kamer over. Voordat het wetsont werp werd aangenomen heeft de re gering het artikel teruggenomen, dat de gemeenteraden machtigde ver- huurdwang in een verordening vast te leggen. De Tweede Kamer heeft het wets ontwerp aangenomen, dat de tege moetkoming en het pensioen der Ka merleden verhoogt resp. van 5000 op 6000 en van 150 op .187,50 (voor ieder zittingsjaar met een maximum van 20). Alleen de commu. nisten stemden tegen; de vereiste twee-derde meerderheid werd dus ruim behaald. Te 's-Gravenhage zijn besprekin gen begonnen tussen Nederlandse experts van de departementen van buitenlandse zaken, economische zaken en financiën met experts van België en Luxemburg ter voor bereiding van de besprekingen over het plan Marshall, Als voorzitter van de Nederlandse experts treedt op dr. Hirsehfeld. Het bezoek van de Koningin aan Drente, dat aanvankelijk was uitge steld, zal thans plaats vinden op 14 en 15 Juli. Rotterdam straks" 30.000ste bezoeker De fenfoonsfe/b'ng „Rotter- dam straks" in het Museum Boymans mag zich in een grote belangstelling verheugen. Maandagmiddag kwam de 30.000sle bezoeker de tentoon stelling bezichtigen. Het was de matroos P. H, W. Bremeruit de Borselaerstraaf en werkzaam bij de Holland Amerika lijn. Hij werd door ir, C, van Traa, direc teur van de dienst van Stads ontwikkeling gecomplimenteerd en kreeg het boekwerk „Rotter dam, de poort van Europa" ten geschenke. Weer een nieuw gerucht over de verloving van de Engelse kroon prinses Elisabeth: zij zou sick mor gen gaan verlovenHet bericht komi van de correspondent van de Engel se Daily Muil te Athene en deze be u-eet i het te hebben vernomen in kringen die de nauwste betrekkin gen onderkou l-n met het Griekse hof", want het is natuurlijk - weer de naam van de in Maart tot Brits onderdaan genaturaliseerde Griekse prins Philipdie genoemd wordt. Het gerucht werd van En gelse zijde weer tegenqespropken als argument werd aangevoerddat er nog geer speciale bijeenkomst van de geheime raad des konings bijeengeroepen was. en zulks is no dig voordat de verloving van de troonopvolgster bekend gemaakt wordt. Maar intussen is Eng elands nieitwsgterigheid vandaag'eens weer opgewekt. r (Van onze parlementaire redacteur) Het culturele] cent rum van de Katholieke Arbeidersbeweging heeft in een brochure geprotesteerd tegen het voornemen van minister Glelen het achtste leerjaar op te schorten^ Men bezigde in dit geschrift zelfs de ultdrster Glelen zet de klok terug!" Van protestants-christelijke Gisteren heeft de Tweede Kamer een aanvang gemaakt met de be handeling van net wetsontwerp, dat naast enkele verbeteringen in de leerplichtwet het zo scherp door de K.A.B. becritiseerde plan bevat. Het is niet dr. Gielens bedoeling het achtste leerjaar op te doeken, zo dat alleen het zevende leerjaar het z.g. voortgezet onderwijs zal vor men, doch tot 1 Januari 1950 wil hy het verplichte bezoek aan de acht ste klas uitstellen. Als reden daartoe hee'ft de minis ter oorspronkelijk aangevoerd, dat het lager onderwijs niet vol doende functionneert wegens ge brek aan scholen en leerkrachten. Daar dit argument met het oog op de vele bloeiende scholen voor v.g. Lo. niet is vol te houden, is nu de eerbied voor de wet het voornaam ste argument geworden. De leer plicht, voor het achtste jaar onder vindt veel verzet en wordt sterk ontdoken, vooral op het platteland, en nu wil de minister de wet aan passen bij een ontoelaatbare prac- tijk, in plaats van deze de kop in te drukken. KVP voor Uit het voorlopig verslag meende men te kunnen afleiden, dat de te genstand zich niet alleen bepaalde tot de linkse Kamerfracties, doch dat ook in de K.V.P. grote bezwa ren waren evenals onder de katho lieke onderwijzers en in de katho lieke vakbeweging. Het bleek ech ter, dat de K.V.F. waarschijnlijk toch bereid is met de opschorting mede te gaan. Intussen heeft de minister heel wat gefundeerde critiek moeten ho- ren. zijde bleek men geen bezwaren te hebben, zoals uit de redevoeringen van de heren De Ruiter (C.H.) en Terpstra (A.R.) was af te leiden. De heer Peters (K.V.P.), die het achtste leerjaar een zegen vond en de opschorting een ernstig feit, meende zich bij de overwegin gen van de minister te moeten neerleggen. De heer Van Sleen (Arb.) was overtuigd, dat er mensen in ons land zijn, die het achtste leer jaar „de nek willen omdraaien" en dat daaronder ook adviseurs zijn van de minister. Dat er lokalen en leerkrachten te kort zijn geldt ook voor andere tak ken van het onderwijs. Gaat de mi nister daar ook wat van afknij pen? vroeg de heer Van Sleen. „De minister wil cursussen, geven voor opleiding van leer krachten bij het v,g.l.o., maar hü begint het v.g.Lo. de keel dicht te knijpen. Als het v.g.Lo. te wensen overlaat, aan wie dan de schuld? De minister en het departement hebben zich er nooit wat aan gelegen laten liggen, dat onderwijsinspec- teurs rapporten wegens over treding van de 8-jarige leer plicht eenvoudig naast zich neerleggen, dat werkgevers te jonge kinderen in hun dienst hebben en bereid zjjn de boete, welke eventueel aan de ouders wordt opgelegd te betalen en dat kantonrechters deze over tredingen eenvoudig weigeren te vervolgen", zo betoogde hij. Ook mevr. Fortanier-de Wit (Vrgh.) en mevr. Van den Muijzenberg-Willemse (C. P.N.) hebben de opschorting van het achtste leerjaar krachtig be streden, Vandaag zal de minister ant woorden. Twaalf van de 22 uitrenodigde landen zullen hun afgevaardigden naar de conferentie van Parijs sturen. Oostenrijk en Zwitserland zullen eveneens verschijnen. Volgens A.P, werd in kringen, die in nauwe betrekking staan tot de Tsjechische regering te kennen geven, dat Sowjet-Rusland wellicht toch nog „door een achterdeur" deel zou nemen aan het plan-Marshall. Het wordt zelfs mogelijk geacht, dat Rusland een vertegenwoordiger naar Parijs zendt. Het enige wat men kan doen is met geduid en overleg een vastomlijnde en correcte politiek voeren, om het gestelde doel te bereiken. Naar het t.N.P,van officiële zijde verneemt, ligt het in de bedoe ling, dat de minister van buiten landse zaken, mr. W. C. C. H. baron van Boetzelaer van Oosier- hout de a.s. conferentie zal bijwo nen. Polen zal vandaag een beslissing nemen. Bulgarije heeft de uitnodi ging van de hand gewezen. De lei ders der drie Roemeense oppositie partijen hebben zich voor het plan- Marshall uitgesproken. Berichten van het Russische nieuwsbureau Tass. als zouden Polen. Joego-SIavië en Roe menië de uitnodiging van de hand hebben gewezen, moeten voorbarig worden genoemd. Optimistisch Ernest Kevin heeft verklaard, dat de vooruitzichten voor het slagen van de komende conferentie, thans zeer gunstig ziin. De conferentie kan een enorme bUdrage leveren tot de eenheid onder de volkeren van Euroua. Europa is bezig dood te bloeden en bil de pogingen om aan deze toestand een eind te maken moet men alle godsdienstige of ideo logische vooroordelen laten varen. Wij zullen een zo goed mogelijk schema opstellen, in samenwerking met hen, die willen samenwerken, terwijl wij de deur open houden voor hen, die nog aarzelen. Wij moeten niet met spitsvondigheden komen en vragen: „wat houdt dat plan nu eigenlijk in?" Wij hebben besloten, dat we er gebruik van zullen maken. Te zeggen dat we Europa verdelen Is onzin. Elk land kan vrijwillig mee werken en opgeven, wat het kan produceren en in de „pool" kan in brengen om elkaar te helpen. Het is moeilijk om de eenheid on der de volken van Europa tot een feit te maken. De geweldige ver woesting van de oorlog heeft haar invloed op de menselijke geest ge had. Pas na het aanschouwen van die verwoestingen begrijpt men, hoe groot die invloed wel moet zijn en hoe moeilijk het zal zjjn eenheid en harmonie te brengen in ons gewon de werelddeel. Dan zijn er nog de historische en rassenmoeilijkbeden, die het tot stand komen van politie- overeenstemming zo bemoeilijken. Tweede Kamerleden zijn van oordeel: (Van onze parlementaire redacteur) Gistermorgen begon de Tweede Kamer met de behandeling van het wetsontwerp tot invoering van een buitengewoon pensioen voor slacht offers van het verzet en hun nage ld 3 .betirekkingen. De behandeling gezetin Avondvergadering voort- De vele bezwaren tegen dit wetsontwerp, waaraan buiten JJ® Kamer uiting is gegeven, bleken m het parlement sterke weerslag te vinden. AJle spre kers, die in de ochtendzitting aan het woora waren geweest, waren de mening toegedaan, dat het wetsontwerp duchtig moest worden „bijgepleisterd". In het bijzonder had men be zwaar tegen het maximum be drag der pensioengrondslag, dat de regering heeft vastge steld op 4500 en tegen de af trek. Er is een eerbiedwaardige reeks amendementen ingediend, voor vele waarvan ongetwijfeld een meer derheid in de Kamer aanwezig is. Mr. Roosjen (A.R.) betoogde, dat vastgehouden dient te worden aan het bestaan van een recht op pensioen. „De premie daarvoor is betaald in „lijf en goed", zei hij. De heer Koersen (K.V.P.) hield de regering voor: „behandel de slachtoffers van het verzet, zo als gij zelf in dergelijke omstandig heden behandeld zoudt willen wor den." De heer S dieps (Arb.) maak te bezwaar tegen de opmerking in de memorie van antwoord, dat „in generlei wijze een premie op het verzet dier t te worden gesteld." Een dergelijke opmerking doet niet aangenaam aan. Bij de aftrek van inkomsten door de weduwe genoten, wilde hij de eerste 1000 buiten beschouwing laten. Schrille tegenstelling In do avondvergadering wees mevr. Van den Mayzenbprg- Willemse (C.P.N.) op de schril le tegenstelling tassen de behande ling van weduwen van N.S.B.-ers en bunkerbouwers en de weduwen van verzetslieden. De eersten blij ven in het ongestoord bezit van haar uitkeringen, de weduwen van oorlogsslachtoffers worden gecon troleerd. De heer Van Sleen (Arb.) de goede wil der regering erkennend, pleitte voor een pensioengrondslag van 5000.-—. Daardoor kan het pensioen 4500 bedragen. Ook mevr, Fortanie rD e Wit (Vrijh.) drong op verbeteringen aan. Nadat de heer Koenen (CPN) het wetsontwerp als „schriel" had gekarakteriseerd en een' amende ment had ingediend om de pensioen grondslag tot 6000 te verhogen, begon minister Beel de verdedi ging van het wetsontwerp met een woord van hulde aan de Stichting 1040—1945. Hij meende, dat het wetsontwerp niet beneden de maat bleef, getoetst aan de financiële mogelijkheden. De bewindsman ver dedigde het verzorgingskarakter van het wetsontwerp, dat aansluit op de praktijk van de uitkeringen der Stichting 19401945. In dit verband moet ook de aftrek gezien worden, die de consequentie is van het meetellen van inkomsten voor de pensioengrondslag. Geen armenzorg Voor het verwijt- van armen zorg Is geen enkele grondslag aanwezig.' De regering maakt overwegend bezwaar tegen ver hoging van -de pensiongrond slag. De betreffende amende menten acht zij onaanvaard baar met het oog op de conse quenties. De minister bleek bereid om van d® inkomsten 500.vrij te stellen van aftrek. Na replieken ging de Kamer over tot behandeling der amendementen. In de Veiligheidsraad heeft men de besprekingen over de ontwape ning hervat. Andrei Gromyko, de Russische afgevaardigde, heeft de U.N.O. nogmaals gewaarschuwd voor het afzonderlijk behandelen van de kwesties verbod van atoom wapens en algemene ontwapening. Wanneer deze kwesties niet als een geheel worden beschouwd, zal de beslissing van de U.N.O. inzake de ontwapening geheel teniet worden gedaan. De raad aanvaardde het Ameri kaanse werkplan met 9 tegen 0 stemmen, terwijl de Sowjet-Unie en Polen zich van stemming onthiel den. Na de stemming verklaarde Gromyko, dat bet Sowjet Russische lid van de commissie voor niet-ato- mische wapens „zich bij zijn activi teit zal laten leiden door de alge mene lijn van het Sowjet-Russische werkplan". Fachleitner heeft als eerste Mar seille bereikt in de etappe Nice Marseille in de Tour de France. Tienduizenden Marseillanen barst ten los in hartstochtelijke toejui chingen, toen deze landsman met minuten voorsprong hun wielerbaan opstormde. Fachleitner trok zo hard door, dat de hoofdgroep na 150 m. vrijwel kansloos was. Honderd kilo meter voor Marseille schudde hij Bonnet van zijn wiel en 30 kilome ter verder moest ook Rémy zijn po ging opgeven. De uitslag der etappe NiceMar seille werd: 1 Fachleitner (Fr.) 230 km in 6 u. 31 min. 5 sec; 2 Rémy (Fr. Z.O.) 6.39.35; 3 Bonnet (Fr. Z.O.) 6.46.17: 4 Goldschmidt (L.); 5 Goasmat (Fr. W.); 6 Gnazzo (Fr. Z.O.) 6.47.10; 7 Giguet (Fr. Z.O.); 8 Néri (Fr. Z.W.); 9 Robic (Fr. Z.W.) 6.47.42; 10 Mollin (B.) 6.47.51 21 (in groep Vietto, Konconi, Bram- bïlla, Lazaridès) Camellinï 6.49.26; 22. Joly; 23. Klabinsky; 52 Janssen 6.57.51. Algemeen klassement: 1 Vietto (Fr.) 81.52.32; 2 Camellini (Tt. gem.) 81.54.23; 3 Brambilla (It.) 81,55.16; 4 Fachleitner (Fr.) 81.58.28; 5 Robic (Fr. W.) 82.15.33; 7 Impanis (B.) 82.40.31; 8 Lazaridès (Fr. Z.O.) 82.45.43 9 Goasmat (Fr. W.) 82.56. 47; 10 Cottur (It.) 82.59.30; 37 Janssen 84.49,45 38 Klabinsky 84.53.52 53 Joly 85.53.17. In het fandenklas5ement is Frank rijk het leidende Italië tot -op 29 min. genaderd. 'Blanco is Ja bij Franco In Monarchistische kringen te Madrid is officieel verklaard, dat de Spaanse regering de blanco uit gebrachte stemmen bij het referen dum over Franco's opvolgingswet als ja-stemmen heeft geteld. „Wie niet tegen. m|j is, is voör rnjj", denkt de Cauöillo blijk baar De mijnwerkers in de Verenigde Staten hebben een grote overwin ning behaald. John Lewis heeft een overeen komst gesloten met meer dan 40 der mijneigenaars, waarin wordt be paald, dat de lonen der mijnwerkers met S 1.20 per dag worden verhoogd en daarmede op 13-05 per dag. Een dreigende staking wordt hierdoor af gewend. De werkdag wordt van negen op acht uur teruggebracht, de middagpauze wordt verlengd, de bijdrage in de sociale fondsen der mynwerkersorganisatie wor den verhoogd en een zesdaagse vacantie met het volle loon ge garandeerd. Een deel der mijneigenaars verzet zich nog. Deze verhoging betekent, volgens hen, een jaarlijkse verho ging der. lasten met -100 tot 1.000.000.000. Van groot belang moet worden ge noemd, dat ondanks de bepalingen der nieuwe Taft-Hartleywet, de mijneigenaars die met Lewis tot overeenstemming zyn gekomen, mJHe hebben toegestemd in diens eis,, dat een aparte organisatie der voor mannen moest worden erkend. De nieuwe wet verbiedt de onderhande ling met een dergelijke organisatie niet, maar geeft de werkgevers het recht zulk een organisatie voorbij te gaan. Poging tot oplossing van sleepbootconflict Op een Dinsdag door de E.V.C. bijeengeroepen vergadering van sta kend sleepbootpersoneel, werd be sloten een commissie- -van— zeven, personen te .vormen, een 2gn. be- drxjfscommissie, welke door de sta kers uit hun midden zal worden ge kozen. Deze commissie zal dezer dagen contact opnemen met de werkgevers, om zodoende te trach ten tot een oplossing te komen van het huidige conflict. Een der stakers waarschuwde echter, dat men rekening moest houden met de mogelijkheid, dat, zo men een algehele of gedeeltelijke inwilliging der eisen zou bereiken, het college van Rijksbemiddelaars zrjn goedkeuring daaraan, zulks in verband met de loon- en prijspoli tiek zou kunnen onthouden, waar door de staking nutteloos zou zijn geweest. (Van onze correspondent) PARUS, 9 Juli Vandaag be- gint hier een conferentie van 33 lan den ter bestudering van maatrege len om de dreigende wereldcrisis in de graanvoorziening af te wenden. Een Nederlandse delegatie onder leiding van minister Mansholt is gearriveerd. Men verwacht dat het graantekort voor de komende cam-, pagne aanzienlijk groter zal zijn dan het te kort van verleden jaar dat 10 millioen ion bedroeg. Het is de be doeling dat elk der aanwezige lan den 2 productiemogelijkheden voor tarwe, mais, rijst en ander graan zal mededelen, zodat een deel van voor export beschikbare overschotten zal kunnen worden ontworpen. De be langrijke graanproducenten Argen tinië en Sowjet Rusland die geen lid van de organisatie zijn, ontbreken op de conferentie. Australische minister naar, Nederland Arthur Cal well, de Australische ■minister voor emigratie, is vol gens A'. P, uit Londen vertrokken voor een bezoek smn Europese landen, waaronder ook Neder land, in verband met bet emigra tie-vraagstuk voor Australië. In Duitsland zou hij met de Britse en Amerikaanse bezettings-autorï- teiten en de internationale vluch telingen-organisaties d& mogelijk heid bespreken dat biervoor uit gekozen verplaatste personen, die tbang ip Duitse kampen verblij ven, naar Australië zullen emi greren. Het aantal deelnemers aan de Vierdaagse is thans gestegen tot zeventien duizend, waaronder twaalfhonderd dames. Verder is de deelneming van de Nederland se militairen deze keer bijzondecr groot. Tot de vrouwelijke deelne mers behoort een groep Marva*® en een aantal leden van bet vrou welijke hulpcorps. Uit het buiten land kwamen inschrijvingen bin nen, terwijl ook. 50 Indonesiërs, afkomstig ui{ de Maüno-gebieden zullen meelopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1