Regering ziet gunstige keer in Indonesische conflict HET ROTTERDAMSCH PARCDL Wederopbouw begint nu! Kerk geeft schulderkenning - oud-NSB-ers door Meerderheid in Kamer voor houden van enquête Tsjechoslowakije toch niet naar Parijse conferentie Onze jeugd adverteert voor „partners" Vrijdag 11 Juli 1947 Vrij. onverveerd par'olcscoop WIJ ZIJN NIET OP ALLE PUNTEN BEVREDIGD" Wat het eerste nodig is! Vonnissen in zaak Frank Zondag een kanselboodschap van Interkerkelijk Overleg „Dat God ons moge vergeven Tegenstanders vrezen aantasting van Neêrlands reputatie Mountbatten, Djinnali G.G.'s van India Leuke jongens vragen vlotte meisjes van „moderne levensopvatting" Hoe vlotter hoe liever __r Parlement besloot: Overheidspersoneel ontevreden Regering te traag bij pensioenregeling De Groot zal niet interpelleren Rijnschippers krijgen vrije hand NVV pleit voor Parijs Teisseire drie Belgen te vlug af Red- en Adm. tonga Haven lit, Schiedam tel. «300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—* losse nummezi 0,09 DESCEEDAMMEB Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 398644 Bankten Amsterdamsche Bank t« Rotterdam PL Directeur» B. de Vries Pi Hoofdredacteur» Th. Ramaker Aldus dr. Beel, die gistermiddag In de Tweede Kamer de met span ning verwarMe regerings-verkla- ring over de „uidige situatie in In donesië voorlas In de aanvang van zijn rede gaf dr. Beel een uitvoerig overzicht van alle nota's, aide-mémoires en ant woorden, welke na het ontwerpen van het basis-accoord van Lïngga- djati uitgewisseld zijn. Het uitein delijke resultaat was z.L vóór het optreden van, het nieuwe Indonesi sche kabinet nog niet bevredigend Militaire actie scheen nodig De Nederlandse regering zag zich gesteld voor de noodzaak eventueel De boodschappen van Peron NIe¥ de boodschapster van Pe ron, zijn vrouw Eva Duarte Peron, wordt nu voor het voetlicht fehaald, maar de boodschappen die jj haar naar Europa deed over brengen en die zij over de Spaanse en Italiaanse radio wereldkundig maakte. Zelf is hy ook nog voor de radio m Buenos Aires gekomen om die boodschappen van de Argentijn se goodwill te'bevestigen en-nader toe te lichten en hp koos het mo ment, waarop vele noodlijdende Europese landen te Parijs bqeea- stroomden, om zich te beraden over dat blijk van andere goodwill, uit Noord-Amerika, van Marshall. Even krygt men het gevoel, dat Marshall de deelnemers aan een eventueel westelijk Europees steun- blok van geld wil voorzien, en dat de Zuid-Amenkaan Peron hem wil overtroeven door goederen, i.e. eten, ter beschikking te stellen, waar door heel wat Marshall-dollars zou den terugvloeien in de Argentijnse schatkist, waardoor Argentinië een wel zeer uitzonderlijke positie gaat bekleden, hetgeen politiek gezien ook weer van belang is, want men weet maar al te goed waar de Ar gentijnse sympathieën v*an Peron c.s. liggen en in welke reuk ziq staan. Toch rollen dollars altijd weer verder. Een caricatuur stelde het onlangs duidelijk voor: Noord-Amerikaanse dollars rollen naar Brazilië, omdat Noord-Amerika enorm veel Brazi liaanse koffie nodig heeft', dezelfde dollars varen van Rio de Janeiro naar Londen, omdat Brazilië om Engelse textielwaren zit te sprin gen; Londen koopt met die dollars (volgens dezelfde caricatuur) Hol landse zuivelproducten, e.d. en Ne derland, dat aan alles behoefte heeft, offert daartoe maar al te graag diezelfde dollars; met andere woorden: Noord-Amerika ziet per slot gun eigen dollars (maar zijn het er evenveel?) weer terug Peron nu grupt de onzekerheid aan, die er ontstaan is rondom de tnts Marshall-steun, westelijke blokvorming, bedreigde wereld vrede. „Laat ons de vrede, redden en definitief maken", zegt hij, „put allen uit de geestelijke en econo mische overvloed die Argentinië u biedt. Verzoent u, eerbiedigt eikaars neigingen en eikaars vrijheidsoovat- tmgen, -v oest solidair en delgt el kanders na-oorlogse ellende zonder eikaars souveremitelt en waardig heid te kwetsen". Onwillekeurig gaan de wqs- en middelvinger van de rechterhand ter belofte omhoog, als men de ach tergrond ziet, waartegen Peron zijn rede afstak: welk een enorme hoe- Veelheid vl^es, koren, maïs, wijn, doemen achter die man op. Even wachten nog. f Zrjn principiële woorden die nen gevolgd te worden door con crete voorstellen. En die zullen komen, als lokaas boven de Marshall-besprekingen te Parijs en als hors d'oeuvre van de inter-Ame rikaanse bijeenkomst te Rio de Ja neiro in Augustus a.s, Een voorloper van dat concrete is er alreeds. Peron heeft, per ra- aio, Argentinië voor economisch on afhankelijk verklaard; „de almach tige bpden met het buitenlandse Kapitalisme zijn verbroken en de vrge beschikking over Argehtinië's nationale economische hulpbronnen is heroverd!" baren1tS 'zeer Veel belangrijks Weerbericht OPKLARINGEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond 'Zwaar met njnke, apMaiingen. Hier en daar nug.en kele regenbuien. Ma tige nu en dan krach tige wind uit Weste lijke richtingen. uu^ JUli 1 ^on 13 uur- onder 21.37 Waterstanden. Rotterdam: le tü 1035 uur. 2e tij 22.46 uur. de consequenties te trekken uit voortdurende onmogelijkheid langs de weg van onderhandeling tot een goede uitvoering van Lïnggadjati te geraken. Zij had op grond van haar alomvattende verantwoordelijkheid ermede rekening te houden, dat zij gedwongen zou kunnen worden als uiterste maatregel haar militaire machtsmiddel aan te wenden, zij bet zo beperkt mogelijk. De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlan den, het Handvest van de Verenig de Naties en de overeenkomst van Linggadjatï legden immers uitein delijk op haar de verantwoordelijk heid, ook voor de toestand in Indo nesië, niet alleen principieel, maar ook in laatste instantie in feite. Indien dus de regering der Republiek niet bereid of in staat mocht blijken tot uitvoering van Linggadjatï mee te werken, dan zou met behulp van een mi litaire actie van politionele aard het onhoudbaar karakter van de noodtoestand moeten worden opgeheven, zouden betere voor waarden moeten worden ge schapen ter uitvoering van het staatkundig beginselprogram, dat in Linggadjatï ligt besloten, desnoods zonder medewerking van de wederpartij en zou er naar gestreefd moeten worden, daarna samenwerking met de Republiek m federatief ver band wel mogelijk te maken, zei dr Beel. ,Dè periode tussen 23 en 27 Juni werd aldus besteed om op alle mogelijkheden voorbereid te zijn." 5 Julii onbevredigd Dr. Beel ging vervolgens de ver dere verwikkelingen na welke ein digden op 5 Juli. toen het antwoord op de Nederlandse voorstellen van de nieuwe minister-president der Republiek binnenkwam, dat volgens de regering even onbevredigend was ais vorige antwoorden. Dank zij nadere overweging in de boezem van de republiek en de goe de raad, die de Amerikaanse en Britse consuls-generaal aan de ver tegenwoordigers der republiek ga ven. werd op 8 Juli van de inhoud van het antwoord van 5 Juli een nadere precisering gegeven, welke weliswaar niet in alle oozichten be vredigend is. doch welke mits ten spoedigste in daden omgezet en onder het nader te stellen voorbe houd tot uitvoering van de over eenkomst van Linggadjatï kan me dewerken Slechts bfö aanvaarding van de meest dringende eisen en spoedige uitvoering daarvan is een verdere en behoorlijke verwezenlijking van Linggadjati in overeenstemming met de wezenlijke inhoud der nota van 27 Mei denkbaar. Federale samenwerking De Instelling van de federale raad en van de lagere federale or ganen, waardoor vertegenwoordigin gen van Oost-Indonesië, West-Bor- neo en de Republiek met de land voogd zullen samenkomen om de Indische regering aanstonds in sa menstelling en werkwijze zo goed mogelijk te doen aansluiten op de erkenning van deze drie partners en op de ontworpen staatsrechtelij ke structuur, zal het algemeen be stuur van Indonesië zodanig kun nen hervormen, dat samenwerking, herstel, wederopbouw en interna tionale handel met vrucht, en voort varend, op gang kunnen komen. De verschoning in Nederland van Indonesische vertegenwoor digingen zowel bij de .Neder landse regering als bjj het com missariaat van Indische zaken, zal kunnen aansluiten zowel op de toekomstige Unie-organen als op de latere hoge commis sariaten. Dit alles zal in feite al zichtbaar maken, wat t.z.t. in rechte, de juiste vorm zal moeten vinden. Vooral zal het in Nederland en Indonesië, in Suriname en Curasao de -krachten kunnen oproepen, die bereid zijn zich te wijden aan het herstel der samenleving over het gehele Koninkrijk en aan de ver dere voorbereiding van het nieuwe staatsbestel,^ aldus besloot dr. Beel zijn verklaring. Indonesische tegemoetkomingen Het Indonesische ministerie van voorlichting heeft een officieel com muniqué gepubliceerd over de situa tie in Indonesië in antwoord op de rede van minister "Beel. Uit'het laat ste Indonesische antwoord van 8 Juli, aldus het communiqué, is dui delijk gebleken dat de republiek aan de-Nederlandse bezwaren is tege moet gekomen. Er zullen verdere be sprekingen gehouden worden over een gecombineerde gendarmerie en de repubüek«zal voorstellen ter ta fel brengen, - waarbij de handhaving van wet en orde gewaarborgd zal worden. - - Het-stopzetten van de vijandelijk- „De regering is bereid in het antwoord, dat de republikeinse regering op 8 Juli op de Nederlandse voorstellen gaf demogelijk heid van een gunstige wending te zien. Er zijn echter enkele pun ten, waarop zij niet bevredigd is. De regering heeft hier op het oog op de miskenning der Unie-gedachte, welke spreekt uit het feit, dat Nederlanders onder vreemdelingen worden gerangschikt, op het gemis aan besef voor het federaal karakter der landsbe- drijven, welke immers tot de belangrijke activa van Nederlands- In'dië behoren, en op de nog onvoldoende erkenning van onze uiteindelijke verantwoordelijkheid voor orde en rust overal in Indonesië in de verdere overgangstijd, waarvoor met in achtne ming .van deze verantwoordelijkheid deugdelijke machtsmiddelen ter beschikking moeten staan. In samenwerking dienen daartoe nodige organen te worden geschapen." Zevende Jaargang, No. 159 Dr. Beel zei, dat de regering, nu een gunstige wending in de onderhandelingen met de Indo nesiërs te constateren is, in de eerste plaats verwacht 1. de onmiddellijke staking der vijandelijkheden, vernielingen en vijandelijke propaganda; 2. beëindiging der infiltaraties en van al wat overigens de an dere staten van Indonesië mis kent of aantast; 3. onmiddellijke verbreking van onrêgelmalige buitenlandse betrekkingen; ten onrechte ge- sloten verdragen dienen te ver vallen; 4. onmiddellijke opheffing der voedseiblokkade; 5. herstel van het verkeer over de demarcatielijnen, heden zal eeh verdere verlichting van de toestand brengen. Het be langrijkste van alles zsin echter de demilitarisatie en de demarcatielijn. De snelle vorming van een interim regering zal de in de Nederlandse verklaring genoemde omstandighe den uit de weg ruimen. De republiek heeft reeds Had ji Agoes Salim, de republikeinse minister van buitenlandse zaken, die onderhandeld heeft over ver dragen tussen de republiek en de landen van de Arabische liga teruggeroepen en heeft de func ties van de gouverneur van Borneo, Oost-Indonesië, de Mo- lukken en de kleine Soenda- eilanden opgeheven. Vandaag zou dr. Van Mook een belangrijke verklaring over de toe stand voor de radio afleggen Ook zal de executieve commissie van het Indonesische parlement met het republ'keinse kabinet vergaderen, om de rede van minister Beel te be spreken. (AP.) Het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag heeft in de zaak tegen het Kommando Frank J. H* Chr. Krom, hoofdrechercheur der staatsrecher- che ter dood veroordeeld, W, J. Ba ron van Boetzelaer tot levenslange gevangenisstraf. C. van tsaarle. tot twintig iaar en H. Zinkhaan tot vijftien iaar gevangenisstraf. „Bjj de behandeling van de poli tieke gevangenen in de kampen en daarbuiten uitte zich in ons volk geïnfecteerd door de geest der be zetters een geestesgesteldheid, een Christelijk volk onwaardig, In strjjd met de beste tradities van ons land en weinig geschikt om deze mensen te overtuigen van on gelijk en schuld." Aldus een kanselboodschap. uit gaande van de Ned. Hervormde, de Rooms-Kathoheke, de Gereformeer de en andere kerken, te zamen vor mende het Interkerkelijk Overleg. In die boodschap zeggen deze kerken zich op grond van haar ge tuigenis in en na de oorlog geroe pen te achten, ook thans gehoor te geven aan het verzoek van een 25- tal politieke gevangenen, die allen in de NSB een vooraanstaande plaats innamen, en aan het Neder landse volk een erkenning van schuld en een verklaring over hun houding tijdens de oorlog over te brengen. In dezê schulderkenning zeggen de 25 o.a.: M^ede.door eigen toedoen een ge- isoleerde plaats in de Nederlandse volksgemeenschap innemende, leef den wij menigmaal ih laakbare achteloosheid voorbij aan de eigen- Irjke strekking en de heilloze ge- Beleid Londense kabinetten De'meningen van de Tweede "Ka merleden over het houden van een enquête naar het beleid van de Lon dense kabinetten, gelijk mr, M. van der Goes van Naters heeft voorge steld. f blijken verdeeld te zijn Uit het voorlopig verslag zou men de in druk kunnen krijgen dat een meer derheid er voor is, hoewel er een respectabel aantal tegenstanders is. En zelfs zijn er .vele voorstanders die zich afvragen of het resultaat' van een enauête wel in evenredigheid zal ziin met het werk. dat verricht moet worden, of de tijd, nodig voor bet instellen van het onderzoek, niet nuttiger kan worden besteed. De tegenstanders vragen de voor steller welke voordelen hij van de enquête verwacht. Als één der groot ste nadelen wijzen zij er op, dat er dingen aan het licht kunnen komen, welke de reputatie van de Londense kabinetten kunnen schaden. Dat mag, volgens deze leden, geen reden zijn een enquête achterwege te laten, doch aantasting van deze reputatie kan schade veroorzaten aan Neder lands prestige. De voorstanders voeren enke le argumenten pro aan: 1. memo- randum-Gerbrandy en andere daarna gepubliceerde bronnen geven onvoldoende inzicht in Landens beleid; 2, openbaarma king van de feiten is een volks belang; 3. er kunnen handelin gen gepleegd zijn, welke tot strafvervolging aanleiding geven enz. Beperking gewenst Zü wijzen er echter^ op, dat, om het werk binnen redelijke grenzen te houden, de enquête-commissie zich zal moeten beperken tot 'de grote lijnen van het gevoerde beleid. Vrij algemeen is men van oordeel dat de voorgestelde termijn van één - jaar te kort is. ,,Is het stellen van een termijn wel nodig?", vragen ver scheidene Kamerleden zich af Ja", antwoorden anderen, „de enquête wet bepaalt dat in geval van Kamer ontbinding de bevoegdheden der commissie emuigen". Zn zijn van oordeel dat. als de Kamer tot enquête besluit, deze bepaling moet vervallen. Verder achten de Kamerleden het gewenst dat de commissie in haar geheel de algemene richt lijnen van het onderzoek en het eindrapport vaststelt. „Is het niet gewenst het onderzoek uit te strekken ook over de gehele ambtstermijn van het kabinet-De Geer, dus van Augustus 1939 af?", vragen enkele leden. „Neen, want tot het uitbreken van de oorlog in Mei 1940, funetionneerde het parlement normaal", antwoorden anderen. Ook over de grens van het onder zoek na de bevrijding verschilt men van mening. Sommigen zeggen: 5 Mei 1945, anderen 20 November 1945 (optreden nood-parlement) of eerst na installatie gekozen Kamer. Ook het beleid van de Nederlands-Indi sche regering willen vele Kamerle den in het onderzoek betrokken zien. volgen van r "regelen, ons volk door de bezettm opgelegd. Wanneer wij, met diepe bescha ming, denken aan de vervolgden, de weggevoerden, de gemartel den, de terechtgestelden, de vermoorden, aan de demonische vernietiging van Joodse mannen, vrouwen en kinde ren, dan verstaan wij hoe ons volk ons iedere betuiging van saamho righeid met dc bezetter heeft aan gerekend. Een tragische verwarring van eigen gedachtengoed en vreemde totalitaire ideologieën, maakten ons blind voor de huiveringwekkende consequenties, aartoe deze moes ten leiden, hoezeer dringende en on dubbelzinnige stemmen waarschuw den, dat deze ideologieën, m strpd waren met de beginselen van 't Christendom. Wij hopen ernstig, dat ons volk ondanks alles wat ons gescheiden heeft, deze belijdenis zal willen aanvaarden voor wat zij is: een op rechte poging de nog schrijnende wonden te helpen helen. Besef van onze schuld, bovenal jegens God, de Allerhoogste, voor Wiens oordeel wil allen moeten bui gen, doet ons biddend vragen, dat Hij ons moge vergeven, ons -volk moge bewaren voor blijvende haat en ons en on£e lotgenoten voor een verbittering, die ons de weg naar verzoening zou versperren. Dc ondertekenaars De schulderkenning is onderte kend door: J. Bierma, G. C. Blom, J. H. L. de Bruin, K. A. Enklaar, mr. H. M. Fnilu.,dr. F. P. Guépin, J. W. baron Van Haersolte van Haerst, ir. C. J. Huygen, W. R. Ja ger, dr. K. Keyer, L. P. Krantz, mevr. E. KrÖUerSchafer. Ph, van der Land, Jb. Maarsingh, H. C. van Maasdijk. H. C. Nijc, N. Ooster- baan, C. ter Poorten, C. L. Reitsma, mr, W. J. Schónhard, mr. A. Sem- plonius, mr. F. C. Stable, P. Tam- mens, G. F. Vlekke en M. Zwier». De Generale Synode der Ned. Herv. Kerk voegt aan deze schuld erkenning harerzijds o.a. het vol gende toe: „Onder heel ons volk moge deze schulderkenning dan ook medewer ken tot geestelijke vernieuwing, tot bewustwording van eigen schuld en de weg openen tot een samenleven met elkander naar de eis van het Woord Gods." Houding tijdens bezetting De 25 hunnerzijds voegden aan hun schulderkenning nog een „ver klaring" toe van hun houding tij dens de bezetting en daarvoor. Ztf zeggen o.a.: ,?Wii staan geschokt tegenover het grote onrecht en het bittere leed, dat ons volk is aangedaan. Wji doen nochtans een ernstig be roep naar ons te willen luisteren." „Wat de oorlogsdagen van Mei 1940 betreft: Moge ons volk toch Mef grote aandacht luisietden dj: Tweede Kamerleden naar de minis ter-president dr. L. J. M. Beel, die gistermiddag de regeringsverklaring over Indonesië voorlas. kennis nemen van de officiële ver klaringen, die de ons diep grieven de beschuldiging van landverraad m die dagen afdoende weerleggen." „Wat deed ons vóór de oorlog na- tionaal-socialist worden? Men ge- love ons, als wij met grote ernst zeggen, dat m ons leefde een diep geworteld verlangen naar sociale gerechtigheid en nationale verhef fing." „Wat heeft ons er toe bewogen na Mei 1940 nationaal-sociahst te blijven? Wij konden ons met los maken van de overtuiging, dat de vernietiging van Duitsland gelijk zou staan met een onvermijdelijke chaotisering van Europa en als ge volg daarvan de ondergang ook van ons vaderland. Wij hoopten door onze inspanning de kansen op een Nederlands herstel na de oorlog te behouden.. Wij weten, dat er profi teurs en misdadige elementen m onze gelederen zijn geweest. Men mag het geheel daar echter niet mee vereenzelvigen." De 25 pleiten dan „bovenal voor de tienduizenden voornamelijk jongeren uit onze gelederen die zich voor enige wapend ïenst meld den en nu het zwaarst worden ge troffen, terwijl de verantwoordelijk heid voor hun daad op onze schou ders ligt." Als gouverneur-generaal voor India na de verdeling zullen Lord Louis Mountbatten, de te genwoordige onderkoning van India, en Mohammed Ali Djin- nah, de president van de Mos lem-liga. worden voorgedragen.» zo deelde de Britse premier, Cle ment Attlee, gisteren in het La gerhuis mee, Attlee bracht de historische wet op de Indische onafhankelijkheid in tweede lezing. Hij sprak de hoop uit, dat de verdeling van het land in India en Pakkistan niet lang zou duren en verklaarde, dat naar zijn overtuiging een onafhankelijk Voor-Indie kan en ook zal tot stand komen binnen het Britse gemene best. Attlee ziet de Indische onafhanke lijkheid als de vervulling van (je Britse missie. De constitutionele wijziging, hoe belangrijk ook, zal niet betekenen, dat de Europese bur gerlijke gemeenschap uit India ver dwijnt. De Europese zakenlieden zul len een belangrijke rol blijven ver vullen. De Britse strijdkrachten zullen zo spoedig mogelijk worden terugge trokken, vermoedelijk tegen het eind van dit jaar. Het wetsontwerp is in tweede le zing met algemene stemmen aange nomen, waardoor het dus in principe door het Lagerhuis is aanvaard. De regering van Tsjechoslowakije heeft besloten geen afvaardiging te zenden naar de conferentie te Parjjs. Ook Polen, Joegoslavië, Honga- rjjee Bulgarije, Roemenië en Albanië hebben definitief besloten niet ter conferentie te gaan. Radio Moskou meldt, dat de Finse regering de uit nodiging heeft afgewezen. De toren van de Nieuwe Keek te Delft zal binnen enige maanden uit de steigers zijn.'Over de restauratie gaf prof, N. Lansdorp onze verslag- gever enige gegevens, die pag, 3 vindt Dat wij ons wel eens zorg maken over de tegenwoordige jeugd is te begrijpen. Doch wij moeten in de eerste plaats nalaten om te sterk te generaliseren en in de tweede plaats niet voorbijzien, dat,.als inderdaad de jeugd ten dele min of meer ont worteld zou zijn, de oudere generatie, die dit constateert, daarmede ook haar eigen tekortkomingen aanwijst. In de derde plaats hebben wjj ons af te vragen of de vooroorlogse maat? staven, waarmqde wij geneigd zijn daden en uitingen van de hedendaag se jeugd te meten, niet verouderd zijn in een tijd, waarin veel, dat als vaststaand werd beschouwd „vloeien de" is geworden. Dit als plaats en houding bepalen de inleiding bij het signaleren van een soort van publieke corresponden tie, die op het eerste gezicht tocb wel een. enigszins verbijsterende indruk maakt. Deze laten we zeggen; op zichtige, correspondentie geschiedt u Op j door middel van advertenties, welke enkel dagblad zou opnemen, doch die hun plaats vinden in een blaadje, dat in de meeste muziek winkels te koop ligt. Het is hier een kwestie van vraag en aanbod in een vorm,i die men vóór de oorlog vond in publicaties, waarvan iedereen kon weten, dat zij volkomen suspect wa ren. Een advertentie, waarin een „oer lelijke swing-fan" onder het motto „wie durft het met mjj aan" corres pondentie zoekt met aardig, lief meisje" kan men met enige goede wil nog beschouwen als een onschul dige grap, al is de „swing-fan" op zich zelf een verschijnsel, dat iemand, die in de jeugd de toekomst van het land ziet, met zorg kan ver vullen: En ook over de beide „voor lijke meisjes", van 16 jaar, die hun voorlijkheid demonstreren, door twee „donkere vrienden" te zoeken „om in vrije tijd het schoolgaan te ver lichten" zou men misschien kunnen volstaan met de schouders op te ha len. Maar wat hebben we te denken van de arts en de zakenman, die voor de tweede helft van Juli twee vlotte meisjes zoeken ,voor gezelschap op hun jacht in Warmond. Zij t delen mede, dat de kosten voor hen afin „in ruil voor charme". Nu' willen wij gaarne aannemen, dat voor een aan tal van deze advertenties geen an dere drijfveer bestaat dan de lust om zich vrolijk te maken met de binnen komende brieven. Deze overigens weinig nobele sport werd vroeger wel bedreven door jongelui, die in 'n „jolige" bui een huwelijksadvertentie plaatsen met geen ander doel dan zich te amuseren ten koste van de brief schrijvers. Een fjjn vermaak is dit niet, en als we al de advertenties, waarin „leu ke" jongens „vlotte" meisjes vragen (hoe vlotter hoe liever) van „moder ne levensopvatting" en „Uefst met portret" over deze kam zouden sche ren, dan kunnen wij ons indenken, dat de ouders van „voorlijke" jon gens en meisjes toch wel bezwaar zullen hebben, dat dit geestelijk voedsel zo grif voor hen verkrijg baar wordt gesteld. Wil een ondernemend uitgever de jeugd „verrijken" met de teksten van ae vocale producten, die met swing en jazz onafscheidelijk verbonden zyn, dan dient, alle papiemood ten spijt, daarvoor natuurlijk het papier ter beschikking te worden gesteld. Als het niet gebeurde zou immers de „persvrijheid" in hert gedrang ko men Maar of het juist is om papier ter beschikking te stellen voor het in circulatie brengen van een adver tentie-rubriek, waarin zich de boven gesignaleerde geest uit, menen wjj ernstig te moeten betwijfelen. Men behoeft niet overal iets achter te zoeken om de bedenkelijke kant aan dit soort „vraag en aanbod" te ont dekken en daarby tevens de wens te uiten, dat de verspreiding daarvan belet zal worden. Eerste Kamer: Goedkeuring verm ogen sheffin g- ineens. C.H. en Vrijheid stemden tegen; Instelling van een Nationale Spaarraad en uitgifte van spaar- bneyen; (zonder hoofdelijke stemming). Tweede Kamer: Uitbreiding van aandelenkapi taal der K.L.M. tot f 100 rml- Iioen, waarvan f 51 nuJlioen door het Rijk (zh.s.); Wijziging der ziektewet en inva liditeitswet; uitbreiding zieken- uitkering tot één. jaar (zonder discussie of stemming); Verlenging van de geldzuive- nngs-macntiging met één jaar (z.h.s.) Wijziging begroting Staatsmunt- bednjf voor 1946 en 1947; (zon der bespreking of stemming). Ernstige ontevredenheid bestaat bij het bestuur van het comité ter behartiging van de algemene belan gen van overheidspersoneel (A.C. O.P.), waarbij zjjn aangesloten de Algemene Bond van Ambtenaren, de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, de Nederlandse Ondenvjjzers Vereni ging en de Nederlandse Politiebond, te zamen meer dan 80.000 leden vertegenwoordigende, over de po sitie van het Overheidspersoneel, in het bijzonder over het tempo, waar in de belangen van dit personeel door de regering worden behartigd. Geconstateerd werd, dat de reeds in Juli 1946 ingestelde commissie ter voorbereiding van een wijziging der Pensioenwet 1922, tengevolge van departementale traagheid nog niet met haar werk gereed kan ko men. Ook de toekenning van een. extra-kwartaal pensioen over 1947 aan de gepensionneerden werd nog niet bij het parlement aanhangig gemaakt, hoewel de minister in Fe bruari j.l. toezegde hiermee spoed te zullen betrachten. In overleg met de protestants- christelijke en R.K, centrale van. Overheidspersoneel werd besloten een onderhoud aan te vragen met de minister-president teneinde tot een spoedige oplossing te komen. Het beleggen van een congres wordt ernstig in overweging geno men. In de Tweede Kamerzitting die vanmorgen om elf uur begonnen is, heeft de heer Paul de Groot /comm.) kórt na het begin mede gedeeld, dat hjj afziet van zijn interpellatie over het Indonesische beleid van de regering. Wei achtte hjj echter de gevolgde werkwijze gevaarlyk, naar hy verklaarde. De aanwijzing van het ministerie van Verkeer. waarbU de Nederland se Particuliere Rynvaart Centrale verplicht werd Rünschcpen voor de rederijen beschikbaar te stellen, op basis van vijftig procent inclusief slepen cn vijftig procent exclusief slepen, is door het ministerie inge trokken, Hiermede wordt voorko men, dat dc particuliere Rünschip- pers in financieel en bedrijfsopzicht volkomen van de rederijen, waarroe de zij sinds jaar en dag in een con currentiestrijd zyn gewikkeld, af hankelijk worden. Intussen zijn de besprekingen met het departement hervat en mag re delijkerwijs verwacht worden, dat thans eindelijk een voor beide par tijen bevredigende regeling wordt bereikt. Het N.V.V. heeft een beroep ge daan op de wereldbond van .vak verenigingen de landen, die gewei gerd hebben aan de conferentie van Parijs dee/ te nemen, of die landen, die nog geen besluit hebben geno men, te bewegen alsnog mede te werken om het plan-Marshall te helpen verwezenlijken. Voor de gehele arbeidersklasse achten wij het van het grootste be/ang, dat deze conferentie zal slagen a/dus het N.V.V. Vier renners kwamen gisteren do wielerbaan te Carcassonne binnen stormen. Hoewel Teisseire als enigs Fransman tegenover drie Belgen stond, wist hij in de sprint van an* derhalve ronde Schotte, Callens ea Impanis te passeren en de dertien de etappe van de Tour op zjjn naam te brengen. De uitslag der dertiendB etappe (MontpellierCarcassonne) werd: 1. Teisseire (Fr.) 5 uur 18 min. 35 sec.; 2. Callens (B.) zelfde tijd; 3. Impanis (B.); 4. Schotte (B.); 5. Mathieu (B.) 5.18.50; 6. Levèque (Fr) zelfde tyd; 7. Massal (Fr.) 5.19.52; 8. Tarchini (Zw. -L L.}| 5.21.26; 9. Latorre (Fr. Z. W.j zelf de tijd; 10. Gauthier (Fr. Z.O.) 5.31.18; 17. Camellini (It. gem.) 5.31.28; 39. Klabinsky (F.-gem.) 5.44.2; 42. Joly (B. gem.) en Jans* sen (Nerl.) 5.44.2; Algemeen klassement: 1. Vietto (Fr.) 92 uur, 30 min.; 2. Camellini (It.-gem.) 92.32.11: 3. Brambilla (It.) 92.33.04; 4. Ron- coni (It) 92.33.25; 5. Fachleitner (Fr.) 92.36.16; 6. Robic (Fr. W.) 92.53.21; 7. Impanis (B.) 93.05.39; 8. Grasmat (Fr. W.) 93.35.9. Lazaridès (Fr. Z.O.) 93.36,15; 10. Cottur (It.) 93.37.18; 39. Janssen (Ned.) 95.40.17; 41. Klabinsky (P.- f6e*43 9 1 51* Joly In het landenklassement leidt Ita lië met achttien minuten vóór Frankrijk, Frankrijk West en Bel- gie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1