HET RQTTEEMMSCH PARCDL Enkele republikéinse eisen voor de K.V.P. onaanvaardbaar Regering heeft goede moed voor de toekomst Wat is en doet de Nevas Bevin opent de conferentie te Parijs Morphinists gaf zich uit voor verpleegster Vrij, onverveerd Wat meer vreugde en erkentelijkheid voor bereikt resultaat" Logemann „Laat ons zoeken wat bindt" PAROLOSCOOP Van Mook: Thans daden! Soekarno; Wij vragen uw vertrouwen Vreedzaam bezoek in de lucht oorlog" in Nooit Indonesië Kapitein Fleurbaay aan bet woord Soyabloem in het brood FINLAND BLIJFT TOEZIEN Doktoren en apothekers erin gevlogen Botsing tussen twee autobussen Zés zwaar gewonden Bourbon reed alleen en won Engelse dame vermist op de.„01(ienb.arneveld"_. Red- ca Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal ïosie nummer* 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Poetgiro 398644 -Bankiert Amsterdcrmsche Bank te Rotterdam PL Directeuri B. de Vries Pi Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zaterdag 12 Juli 1947 Zevende Jaargang, No.' 1Ö0 Kamerdebat over regeringsverklaring Trideris het grote Kamerdebat over de regeringsverklaring- t.a.v. de de situatie in Indonesië heeft prof. Romme (K.V.r.) de verklaring sa^ mengevat in de volgende punten, welke voor hem persoonlijk onvoor waardelijke condities zijn: 1) Do periode van onderhandelen over het 27 MeLplan of enig onder deel daarvan, is afgesloten en wordt niet heropend. 2) De wezenlijke Inhoud van het 27 Slel-plan behoort onverkort te worden'aanvaard en doorgevoerd. 8) Tot- de %vezenljjke inhoud behoort ook de erkenning, dat deugdelijke machtsmiddelen ter beschikking van de souvereine Nederlandse re gering moeten staan en in werking moeten kunnen treden om haar uiteindelijke verantwoordelijkheid voor .veiligheid en politieke vrij heid en dus ook in het gebied der Republiek te kunnen dragen. 4) De Instelling van de federale raad en van de lagere federale organen zal geschieden onmiddellijk na de aanvaarding en de hierboven ge vraagde erkenning en nadat gebleken is van de daden, die in de regeringsverklaring worden gevraagd. debat over de. regeringsverklaring was groot (negen ministers warén present), ook die van het publiek: de tribunes warengistermorgen geheel gevuld. De heer P. de Groot (C.P.N.) zorgd'e in het be gin voor een kleine sensatie door mede te delen, dat hji zyn interpel latie niet zöu houden. Prof. Logemann (Arbeid), de be langrijkste spreker van de atidere regeringspartij, betreurde het dat de regeringsverklaring niet meer vreugde en erkentelijkheid aan de dag legt voor het bereikte resul taat. Hij achtte het jammer dat vreemde aanmoediging nodig is ge weest om tot dit resultaat te ge raken. „Het is te betreuren, dat prof. Romrae de zaken zo zwart ziet. Dit is onvruchtbaar .in het huidige stadium van de ontwikke ling,'.' zei hij'. Dé Republiek hééft al verschil lende dingen gedaan en daartegen over moet ook Nederland nu daden stellen. Spreker dacht aan een dui delijke uitspraak over vermindering van de troepensterkte. Hij wilde niet wachten op de' vervulling van de concreet gestelde eis. inzake dé gendarmerie, want dan zou aan'de kant van. de Republiek het élan weer verloren kunnen ga'an. Ais de regering aan de Re publiek wil doen weten dat de" Kamer het regeringsstandpunt onderschrijft, .vertrouw ik, dat zij ook-aan de Republiek be richt'dat het hu uit moet zijn. Onze lankmoedigheid zou an ders een verkeerde uitwerking krijgen",, zo zei de katholieke fractieleider. Het antwoord van 8 Juli liet voir gehs prof. Romme grond voor ern stige bedenkingen. Want als het een precisering is van de brief van 5 Juli, worden de niet gewüzlgde delen daarvan dus door de Repu bliek gehandhaafd. In die brief van 5 Juli worden onaanvaardbare eisen s-vnteld ten aanzien van de volle dige souvefeiniteit van de Verenig de" Staten van Indonesië, welke eisen door de fractie —der K.V.P. niet kuhnen worden aanvaard. De Rijksconferentie moet zo spoe< dig mogelijk gehouden worden. Veel belangstelling Niet alleen, de officiële 'belang stelling voor het Tweede Kamer- „De Russen"» een begrip 17)33 RUSSEN;' vermelden ii hun bladen niets omtrent de verloving van prinses Elizabeth van Engeland; geen woord erover... „De Russen" noemen Bcvón Bidault „willoze werktuigen' in. de handen van het Amerikaanse,.clol- lar-lmperialisme" dit naar".aan leiding van "de pas begonnen Mar- shali-studieconferentiè te-Parijs, waah "alle hlavisehé' landen we gblij- ven, zelfs TsjecHoslowakije. dat als waarnemer-bemiddelaar tussen'Wést én; Oost zulke goede diénsten had kunnen bewijzen, maar „de Tsjechen durven'geen Slavische' landen voor het hoofdtestotenverdragsver plichtingen dwingen hen ertoe." De Tsjechen zijn, nuchtcrweg vertaald, misschien wel niet bang voor Mos kou, maar zij kijken Moskou toch angstvallig naar de ogen. En misschien is dat nog zo dom niet van de_ Tsjechen, want zij .lig gen niet gunstig en te centraal, en een boos .Moskou zaL natuurlijk de voortgang van de Marshallprak tijk opeen verrassende wijze be antwoorden'zoals zij' de Truman- actie in Griekenland ook al beant woord hebben op' hun manier (in Bulgarije, Hongarije, enz.). En zij die al te begerig zijn of zich al te argeloos in de doliarregen storten iri de hoop, dat ze er groter, ster ker en gezonder van worden, mo gen wei bedenken, dat zij zich bij tijds diplomatiek cnpolitiek wape nen tegen eenRussische afstraf- flngsve.rrassing, omdat het altijd nog een "waarheid is, dat een ge waarschuwd man voor twee geldt. De onberekenbaarheid der Rus sen verneemt men evengoed uit de mond van hen', die na méér dan twee jaren, uit de.Russische zone kans. kregen te repatriëren, als uit studiesdie aan problemen zijn ge wijd. Om van de laatste soort een 'te noemende olie. - - Ook 4e Russen hebben meer.olie nodig dan hun' eigen velderf produ ceren, (de Kaukasische. hebben erg geleden van de Duitsers), "Vandaar o.m hun grote belangstelling voor de bronnen van Zistersdorf in het Marchfeld, 'ten'noordoosten, van We- nen. - 7 Toen dé Zwitsers begonnen er hun geld in .te stekên, in 1930, was de productiegering, ;t- - 5, tonnen. Dat; liep op tot in 1944 met .een to tale. produc.tie .van1.1961.723 'tonnen en daalde'in 1946 tot 700.000 ton nen; De Marchfeldojie levert weinig benzine, doch. wel .veel'smeerolie op. De Russén in de bezette gebieden zijn aangewezen op olieproducten uit de Donaulandcn, ook uit Zis tersdorf. Omdat er dé laatste jaren veel Duits kapitaal in" Zistersdorf is gestoken, vinden de Russen; dat Zistersdorf; tot hun oorlogsbuit be hoort, maar de Oostenrijkers, dié de vrijheid -van hun staat - ruiken. achten Zistersdorf Oostenrijks staatseigendom, Daar het .vredesverdrag voor Oostenrijk echter nog steeds niet in Kannen en kruiken is, hebben de Russen beslist, dat Oostenrijk nog ;geen staat is en dat dus Zistersdorf Kussisch ..eigendom, blijft, en .daar- 0a* maande? tonnen olie nodig heeft, Jv-OQO tonnen toegewezen, en de v^,7^enldeine 70-000 tonnen yuJif ^n^5D00rl0Cl-'?--—* maar ni e Westwaarts! „Maak werk niet onmogelijk" Dé regering moét zeker niet.' zbals prof. Romme wil,'op het ogenblik^ een verlengd ultima tum opstellen. Maak het dé Re publikeinse regering psycholo gisch niet'onmogelijk om te werken, zei prof. Logemann. We moeten op het ogenblik niet vitten, maar breedheid van blik tonen. Hij onderstreepte het verzoek van prof. Romme tot, het houden- van een Rijksconferentie. DéJieer Schoütehv.(A.R.) be-., toogde. dat-hgh ge,zag .der. Republiek- over Java, Sumatra en Madoera' feitelijk geen. gezag is maar een fictie. De Republiek" heeft nog niét één reden tot tevredenheid gegeven, niet- naar buiten en hoogstwaar schijnlijk evenmin naar binnen, Zp is onwillig en onmachtig om orde te scheppen, aldus deA.R.-leider. Dus .kunnen wtf niet dezé, Iet wel: d e z é-Republiek, niet verder gaan, zo besloot hij. De heer Ti l a n u s (C.H.) vroeg de* regering de' Commissie-Generaal on te. heffen en klaagde, over dé eindeloosheid der onderhandelingen. Hjj méénde, dat er in de regerings verklaring verwachtingen worden uitgesproken, welke niet vervuld kunnen worden;, zodat er wel poli tioneel opgetreden zal moeten wor den. Mr. o n k (Vrijheid) noemde het huidige republikeinse kabinet, „scharlakenrood". „Het lijkt wel of Nederland onderhandelt mét een communistisch complot", riep bU uit. De heer Pal ar (Arbeid) achtte bedreiging met militair geweld on juist als nog niet over arbitrage gestreden is. „Laten Nederlanders en republikeinen zoeken naar wat hen bindt, ook t.a.v; de gendarme rie. dan is samenwerking mogelijk. Trdeperivermindering is echter be slist nodig. Bepaalde taken moet men progressieve Nederlanders op dragen". Naar bet Inzicht van de Nederland se redering is het ogenblik voor be slissende daden in de nptwikkeling in Indonesië .bereikt, zo zei dr. Van Mock gisteren voor radio Batavia, naar aanleiding van Beels rede in de Tweede Kamer. Dit inzicht wordt in belangrijke centra ih het buitenland gedeeld. Het is de iaak van hen, die voor het re geringsbeleid de verantwoordelijk heid dragen, ervoor te zorgen, dat onvermijdelijke beslissingen goed en snel genomen en uitgevoerd worden. Het komt op snelle uitvoering even zeer aan als op juist besluit. De overeenkomst van Linggadjati kan alleen vrucht dragen, wanneer ook de wederpartij haar eerlijk en trouw wil'nakomen. Daartoe staat de mogelijkheid nog ten volle open. De jongste gebeurtenissen hebben de hoop' doen herleven, 'dat deze mogelijkheid op dit uiterste ogen blik nog. met beide handen wordt gegrepen. President Soekamo zei in een radiorede: Ik garandeer dat dé bezittin gen van vreemdelingen gelegen zijn in gebied waar'orde en rüst heerst. Be garandeer, dat iédere vreemdeling, die hiér werkt,'zijn kapitaal: in dé Indonesische re publiek .kan plaatsen, zonder dat :;hij 'angst behoeft te' hebbeii. Alle maatregelen ter handhaving van orde en rust zullen .door dé. Re: publiek,worden.genomen, als de re? püblikeïnse" voorstellen zullen zijn aangenomen. "j Soékarno verklaarde dat dé Répu bliek bereid is de demarcatielijnen te, opebcrr eh de woedselblokkade qp_ ter,heffen.; - V" Spéciale politié-eènhedeh" zouden worden gevormd,dié onder dé lei ding ,van--de federale interim-rége- ringha&r werk zouden moeten doen. Soekarno vroeg verder het-vertrou wen van dé wereld en.van de Ne derlanders in hetbijzonder, dat 'de Republiek haar geloften zou nako men in overeenstemming met de in ternationale normen,. Setyadjit en enkele hoge republi keinse officiëren: zijn. gisteréh uit Djpcja vertrokken voor-een reis langs de démircatielijnén. Een formatie van een-én-twintig vliegende forten zal Zaterdag van het vliegveld "van: Giébelsbacb^ ver trekken voor een rondvlucht boyen Duitsland, Nederland, Engeland, Frankrijk en België. De vliegtuigen zullen o.a. over Amsterdam en Rot terdam komen. AAN DE VOORAVOND VAM Dg GROTE 1)AGEen vm de laatste opnamen van Engeland's jong verloofde kroonprinses op eert receptie, temidden van haar moeder, koningin Elisabeth en haar zuster prinses 2largaretRose. Geheel links de koning. In een rede, welke ruim twee uur duurde heeft minister Jonkman bet regeringsbeleid verdedigd. De kern punten van zijn betoog zijn de vol gende:.. .7 a. Linggadjati !s niet. alleen een overeenkomst, doch ook een-staat kundig beginsel (dit is ook de mening van prof. Romme. Red.) b. De Republiek bleek bQ dë on dertekening van Linggadjati de Ne derlandse Interpretatie wel te waar deren. al erkende zfj hazt niet; c. Dé nota van 27 Mei Is slechts de uitwerking van Linggadjati; d. Linggadjati is en blijft 'richt snoer voor alle handelingen der re gering.;;";- In het licht van" dé punten moet ook worden gezien de instelling van dé Federale- Raad, zoals deze is voorgesteld in de nota. Het is de be doeling, dat- dë vertegenwoordigers van de-drie Indonesische .Staten tót de.landvoogd worden gebracht., een. raad, die - geen jegering" Cis. \W^t;de."juréihgü4fi^^GiravërnëOT-' Generaal zijn Jiogë Tedntëh'; dé verte genwoordigers worden" alleen geacht de facto mede te. regéren. In déze fe derale raad zal de Gouverneur-Ge neraal zich moeten kunnen blijven verantwoorden aan de Kroóri.,-. Voortdurend wordt aan "de voorbereiding van de Rijkscoh- ferentie gewerkt in zoverre, dat deze voorbereiding vaak. ver schoven moet worden, wannéér de- spanning- in Indonesia^, toë,- neemt. De regéring.rifi^vdprrié- mens om, voordat deZé-ïRöfêépn- ierentie zal.kunnen eèngéfoepen, een té hebben met Surinal^pÉ^Gtifa- Nadrukkclijk verkia0®^rr;Jonk- man, dat als de regpring vtbt 'geweld dadige middelen zou' moéten over gaan zij dit uiterste middel altijd zo beperkt mogelijk zal-, aanwenden. Het is nooit de- bedoeling, wanneer de omstandigheden daar, onverhoopt toe. zouden dwingen, een oorlog te voeren, omdat in de verhouding met de Republiek geen sprake van oor log.kan z\jn, nimmer, is vernietiging Weerbericht MEER ZON Weersverwachting,, gel-, uig tot Zondagavond:' Vrijwel overal droog Weer met meer zon, wat hogere temperaturen en, zwakke tot tnatlgë wind, overwegendnit Weste-" luke richtingen. uur. ^Dr?..óP S-14 uw, onöèr 31.35 tnm. .'J.U"" .Z0n op> 5"^5 uur' onder 21.35 Waterstanden Rotterdam? le ttj 12A7 „De jéu^d een maritieme visie hij- te brengen, oat is het doél vaiv.de Nevas", aldus kapitéip H. Fleurbaay, „omdat de''Scheepvaart nog niét die dahts inneemt in de hartèn van de Nederlanders, waar zij" recht op heeft;" - Geïnspireerd door het wérk, dat in Engeland gedaan wordt om dit doel te bereiken, steken op initiatief vati de" heer Fleurbaay, een Schiedam mer, zelf gezagvoerder tér koopvaar dij, enkele mannen de koppen bü el kaar en de Nevas, de Nederlandse Vereniging tot -Adoptie van Schepen,- ontstond, Dat was .op„29 November 1946. Scheépvaartfederijen en ?de ma rine juichten het ontstaan .van deze vereniging toe en „zo namen o.a, zit ting in dé raad, van toezicht de heer W.. H. de -Dlonchy; directeur der H.A.L. en lt.-adm, Helfrich, bevel hebber. der zeestrydkrachtén. Het dagelyks. bestuur,, onder leiding van dé voorzitter, de heer Fleurbaay, dat z'n zetel kreeg in; Schiedam, ging aari het'werk4 omscholen, padvin ders- en" andere jeugdgroepen ervoor, te interésséren een schip, zo .wel een koopvaardij- als een oorlogsschip, te adoDtéreni De .bedoeling is dan< dat onder leiding van hét, centrale secre tariaat vat) de Nevas corresponden tie'zal worden gevoerd tussen de ge zagvoerders of commandanten dér schepen én déze sëhölen of jeugd groepen. Dé commandanten of ge zagvoerders Verschaffen 'in brief vorm verschillende gegevens over schip,beriianning, reisroute, havens én bevolking (aardrijkskundige en historische),-geschikt voor het on derwijs en wel in. hét bijzonder voor dat. in aardrijkskunde. Dé brieven zijn zo populair-weten- schappelijk mogelijk öpgê'stéld mét eventuele by voeging van foto's, rou te-schetsjes en andere, Byzonderhe. den. o vermeteorologische, afwijkin gen, heersende windpn, stromen^, over chartering, assurantie, ontmó.ea ting'en, scheépsbelévénis'se'n enz., woi-den ook beschreven. Uit het korte bestaan van dé Ne vas ts reeds gebleken het enthousiast nie der' leerlingen voor h u n schip. Zo hebben véle gch'olen.h.un „scheept, hoekje", eenhoekje waar alles be treffende bet geadopteerde schip is tentoongesteld, waar op een bord nauwkeurig de positie van het schip ■wordt bijgehouden., Komt het' schip in de thuishaven, dan worden weder zijdse bezoeken uitgewisseld. De scholieren zien- dan .hu n schip, leren iéts over het leven aan boord kennen. zy zién hoé de lading wordt verwerkt en, ontmoeten hun meeva rende 'vrienden. In plaats van enkel, de naara van een; zeeman én een schip, leren zy .nu de werkelijkhéid kennén. Zy stellen talloze vragen, die mén verwachten kan van leerlin gen, die - belangstelling voelen, en zy doen dit met allé vi-ymoedigheid, dié aan de jeugd 'eigen is. Önge- merkt ontwikkelt zich daarbijde kennis van het leven en- werken van onze zeevarenden, .van vreemde lan den en volken, van onze handelsver bindingen, van onze- export en im port, van de scheepsbouw' enz. De' contacten tussen de schepen én de scholen zijn door heel Nederland verspreid en hun aantal bedraagt op het_pgcnblik 140. Nog is dit niet-ge. noeg, omdat ruim 500 schepenin aanmerking komen voor adoptie. Dé Nieuw Amsterdam-b.v. is géadóp- teèrd door dé schóól van Keés Boeké ih Bilthovén, de ,schóol van onze prmsesjés, de „Oranje" door een school -in' Scheveningén. Schiedam draagt z'n: stèe'ntje" bij dóór ëeii 12- tal adopties en w-el:. Julianaschool de „Alchiba", Beatrixschool.de „Papen- drecht", lagere school Gil de „Kota Gede", Abr. Kuyperschool- de „Thor- béeke", Ulo St. Josef de „Baren- drecht", Ulo St. Antonius de „Paron- tis", Ulo G I,. Pr. Mauritestraat, dé „Geragd Dóu'V- Padvindérsgroép '„Waterscouts" 'de „Heemskerk", Oranje Nassauschool de, „Delfland", Kath. verkennérsgroép'dé „v. Speyk" H.B.S. de „Stad Schiedam" en het. Gymnasium een Engels schip de „Eamamorq Kill" Al déze leerlingen .zullen)kunnen vertellen over dé brieven dié zy van de gezagvoerders van "hun schepén hebben ontvangen; Da „Gerard Do"u''y geadopteerd door de Ulo GI aari dé Prins Mau- ritestraat, is het eerstvolgende sch'ip dat een 'thuishaven aandoet. De kapi tein van dit échip heeft nu een sweepstake uitgeschreven. De leer lingen van de school moeten na het vertrek van de „Gerard Doa" uit Aden, raden wanneer, op wélk uur en welke minuut'het schip in Rotter dam meert,- Natuurlijk volgt als het schip in Rotterdam is, een uitwisse ling >7111 bezoeken:. Üit bovenstaand moge blijken het belangrijke en tévens leerzame wérk dat de Nevas verricht.-- Nadere in lichtingen over adoptie enz, ver strekt te'allen tijde hét secretariaat: Lange-Kerkstraat'36,-" in Schiedam. Hermes D.V.S.—H.G.C. I Zóndag is het eeri hoogtij-dag voor het Xederléndse Cricket. Dan komt - ni. dé Grote Haagse nhar Schiedam.\vaar aan de Danriaan de grote'strijd viu het seizoen - gestreden zal worden. Reeds sedert,, jarën betwisten HCC I en-Hérmes DVS elkaar de eerste - plaats in de cricket-coai- pëtitie.: 'HCC heeft één batting- tèam met tal vanklinkende na- jnén. Hermes heeft wel .de sterk ste aanval van "Nederland.. Het wordt .d e cricketdag voor. het Schiedamse; publiek'. Als het:wecr; wil medewerken, ig -er Zondag heelwat mooiste genieten. De ivedstrijd begint om 11' uur en: wordt geleid door hondsumpirés. Binnenkort ral eëi» gërlngè hoe veelheid soyabloem in. de bróod- bloem worden opgenomen, namelijk 3%,. van 14 Juli af. Daar soyabloém een uitstekende voedingswaarde heeft, .gaat ook' dé voedingswaarde van het brood iéts omhoog. De bij menging vaAlO^ maisblóem bljjlt gehandhaafd* vin de republiek doelwit. Van de andere kant erkenne men. dat de republiek zelf voor dé aller grootste moeilijkheden zit. Bewijze de kabmetshérvorming en het feit, dat mén zich in het binnenland van de republiek het accoord van Ling gadjati nooit goed gerealiseerd heeft. De minister, beslootmen de ver klaring. dat dé jongste ontwikkeling van de zaak een gunstige wending heeft genomen. En uit het constate ren van dit feit putte hij de beste verwachtingen voor de toekomst. Na de rede.van de minister deel de de voorzitter van de Tweede Ka mer, mr. Van Schaik mede, dat be houdens onvoorziene omstandighe den de Kamer vóór September niet bij elkaar geroepen zal worden. Bevin heeft vanmorgen de confe rentie van Parijs met acht lege stoelen geopend. Hij werd op voorstel Tan Bidault met algeméne stem men als voorzitter gekozen. De Finse regering, heeft een ver klaring uitgegeven, waarin zij haar weigering om aan de Paryse confe rentie deel te nemen motiveert- met er op te wyzen, dat het plan- Marshall de oorzaak is- geworden- van een ernstig verschil van mening tussen de grote mogendheden er, dat Finland buiten, internationale con-, flicten wenst te blijven. De verklaring voëgt er aan toe, dat Finland in zijn antwoord op de Brits-Franse uitnodiging te kénnen beeft gegeven, dat het oprecht wenst by te dragen tot een zuiver-ëcono- miAche samenwerking tussen de lan den en ook zelf voor zyn wederop bouw ^buitenlandse hulp behoeft. Daarom is de Finse regering bereid inlichtingen over. de Finse economie- te verstrekken. In Praag is bekend geworden, dat het Kremlin Woensdag begonnen is sterke druk uit te oefenen, onmiddel lijk na de aankomst in Moskou van Clement Gottwald en Jan Masaryk, de Tsjechoslowaakse ministers, die daar kwamen spreken over economi sche aangelegenheden. Daarna volg den lange telefoongesprekken naar Praag en Donderdag wérd het Tsje choslowaakse kabinet, in spoedzitting bijeen geroepen om nieuwe aspecten var. de kwestie té bespreken. Welingelichte kringen verklaarden heden, dat het terugkomen op-bét eerdere regeringsbesluit des te on begrijpelijker was voor de ni et-com munistische ministers, aangezien de communistische collega's allen had. den ingestemd met de aanvaarding van de uitnodiging. nok Polen schijnt aanvankelijk va'n plan geweest te' zyn de uit nodiging te aanvaarden. Dit was gebleken by een bezoek van én kele Poolse ministers aan Praag, de vorige" week. In politieke kringen te "Wenen wordt 'uitdrukking gegeven aan grote ongerustheid over het toekom stig optreden van de Sowjet-Unie na- het plotseling terugtrekken van Tsjechoslowakije.' Men herinnerde er aan, dat Donderdag.kolonel-generaal Kurassof, de Russische, bevelhebber in Oostenrijk, verklaard heeft, dat dé SowjetrUnie zich hét. recht voorbe hield om de kwestie van Oostenrykfi; deelneming/aan de Parijscfae confe rentie opnieuw op hét tapijt të bren gen en men gaf uitdrukking aa« de vrees, dat de Sowjet-Unie thans de ondertekening van' het vredesverdrag zou uitstellen, en ook op andere .wyze tegen het besluit van 'Oostenrijk zou' ageren. Het bericht over hét terug trekken van Tsjechoslowakije kwam als een grote schok, en heeft Oosten rijk in een gevoel van isolering ge laten, Anderzijds wórdt' in Wenen, uitdrukking gegeven aan dé voldoe, ning over hét fèit, dat Oostenrijk, door de uitnodiging' te aanvaarden, blijk gegeven, heeft niet alleen maar een satelliet van de Sowjet-Unie tö zyn. Verslaafd morphinist? is de 33-jarige mej. T. i. d. B„ die deter dagen door de Rotterdamse politlfe werd gearresteerd. In verpleegstersuniform ging z(j naar verscheidene doktoren en apothekers in de stad, van wló /.(j morphine niét los te krijgen. Ook als zgn. verpleegster heeft zjj een dubieuze rol gespeeld.' Als keurig verpleegstertje met kruisje cri insigne compleet kwaui rij in d© spreekkamer van ..dok- Ier" en vertelde hém met een .meewarig gezicht over het' lijden van haar moeder, dat zij met •morphine hoopte te kunnen ver zachten, Moeder had galstenen en leed ondragelijk. Zelf zóu (ze haar arme moedertje we! inspuiten. En de medelijdende dokter vloog er in. misleid als hij. was door het verpleegstersuniform. Dat dokter verzocht M;erd nog eens naar de patient te komen kijken wekte natuurlijk nog meer vertrouwen. Dokter schreef argeloos het mor- phinerecept uit, waarmee de ver pleegster vol roerende dankbaar heid ve'rdwëèri. De arts kwam éérst tot 'de ont dekking, dat hij beetgenomen .was, nadat bleek dat het adres vin de ..zieke moeder" gefingeerd was. Zes doktoren in de stad vlo gen er op deze wijze in. Bij een v an h 6h wist z e i p ce n on b éwaa k t ogenblik blanco-rëceptformulieren uit de spreekkamer te stelen. Met succes trachtte de „Ver- pi eegster" bji apothekers, mor phine zonder recept te, krijgen. Het recept zóu later.wél volgen. Geen enkel diploma In de oorlog werkte zij drie maanden.in een instituut voor na tuurgeneeswijze in Amsterdam. Daar deed 1 zij wat ervaring op. die haar 4e pas kvvam als parti culier- verpleegster. Als 'zbttanig is zij; bij verschillende zieken werkzaam geweest. Bij een van hén stal zij een verpleegsters- insigne, dat het vertrouwen haar ..echtheid" nog vèrgrootte hoewel ze geep enkel diploma be zat .Maar dat belette haar niet zelfg kraam verplegingen aan té nemen. Ook in eén sanatorium te' Zëist was zij enige tijd werkzaam.. Dé directrice bemerkte wél dat ze niet werkte zoals de andere -veS plee'gsters. 'maarzé mocht blijven wegens gebrek aan persöneel. Maar op een goede" das verdween zo spoorloos met medeneming van dégorderobe van eén-collega. Het is maar goed dat de'ae vrouw thans Jp ;hetf Huis van Bewaring is opgesloten.. Zij liacl met haar geraffineerde praktijken veel on heil kunnen Stichten. -Wie wéét of zij.niét reeds veel eliêndé liëéft veroorzaakt! Tour de France Oud-minister Van Kief fens, onze hieuwbenóemdè -. ambassadeur te Washington; 'vertrok gisteren met de ^Veendam'' naar Amerika. Air. van Klefféns voor zijn kajuit,: _Een zware q-utobus, waarin vele militairen gezeten waren is in een bocht onder dé gemeente Schjjndèl bjj 's-Hertogenbosch In botsing gé- komen met een ljjnautobus van de N.V. Brabantse buurtspoor- en autodfensten. De gevolgenwaren- zeer ernstig; De linker zydo van dé ljjnbus wérd totaal opengescheurd terwijl de militaire wagen ontsloeg. Van de vele inzittende soldaten werden er yjer-zeer Zwaar gewond en vyf lichter gekwetst, terwtjl .da lynbus twee .zwaar gewonden én" verschillende lichter 'gekwe.tstéh onder de passagiers telde." Gelukjcig was er spoedig medische qn gees- telyke ihulpaanwezig. De slachtof fers zijn overgebracht nqar het zie kenhuis van .St.. Joan de Deo te 's-Hertogenb'osch; .waar in' enkèlë gevallën chirurgisch irigrijpeh nood zakelijk was. Omtrént de oórzaak vari het ongéval vernemen wij,]dat de militaire auto" geheel links van dé weg reed. en-de chauffeur ver- mcedelijk in een aanval van ovër- vérmoeidhéid in slaap dreigde te ge- raker.. Te laat ontdekte hij nét grote gevaar en kon dé aanrijding niet tceer voorkómen. De Fransman Bóurlon J vluchtte bijna onmiddellijk na Carcasson en na 55 km, had hfj al bijna zeötlén minuten voorsprong génómen. Voorts was hü op alle v(|f de cols het eerste boven. De uitslag wérd: 1. Bourlon (Fr. Z.W. j 8 uur 28min.01sec., -. 3. Cahenë (B.) 8.26.09, 3; Cottur (It.) 8.28.42, 4. Volpi (It.) 8.29.03, 5. Goasmat (Fr. W.) .8.29.06, 6. Robic (Fr W.),8.32.43, 7. TeisÊeire (Fr.), 8. Giguet (Fr. Z.-D.>, 9. G. WeiJén- man (Zw.' en Lux.)', 10. Bonnet (Fr. Z.-0.) .allen zélfde tijd. 11. ex aequo: Impanis (B.), Brambïllë (It.), Ronconi (It), Caraellini>|;lt gem.),;"Viette (FrJ. <39. Janssen (Ned.) 8'uur 39 min, 01 sec.; 46 Joly: (B.-gem:) 8.'43.54. Algemeen klassement: 1. Viettd (Fr.) 101 uur 2. min, 43 séc„ 2. Ca- mellini (It. gém;)" 101.04.04;3.- Brambilla (It.) 101.05.47, 4; Rönco- ni (It.) 101.06.08,-' 5. Fachléilfier (Fri) 101.08.69, 6. Robic (Fr. W.)- 101.26.04, 7. Impanis (B.TlOi.38,22, 8. Goasmat (Fr. W.) 102.04.05, 9. Cottur (It.): 102.06,—10.'.Lazari-' dès (Fr. Z.O.) 1102.08.58, 40. Jans-, sen (Ned.) 104.19.18, 42. Kjabinsky (P. gem:) 104.33.10, 52. "Joly (B, gem.) 105.27.431 Landenklassement: 1. Italië 304.15.25, 2. Frankrijk 304.36.51, 3. Frankryk-West 305.S3.3O; 4. België 307.33.22, 0. Zwits.-Lux. 308.46,27, 6-r Frankrijk.'.Z.rO. 308.46-32, 7.. Frankrijk Z.-Wi 309.29.36,- 8, -Ne- dfcrtandd-büit. 309.57.31, 9. Hé dé France 312.17.05, 10. Frankrhk N.-O. 314.43.557 Bergklaf5sement: 1. Lazarldès (Fr. Z.-0.')"65 pnt., ,2. Brambilla (It.)'62 pnt.j 3. Ronconi (It.) 62 tnt.,,4. Camellini (It. gëm.) 40 pnt. Rdblc (Fr.'W.) 30 pnt Toen "de „Johan vanÓjdënhariï e - velt", die onderweg is' van Batata naar Nederland, de haven, van Southamptonnadërde, is" ontdekt; dat een der passagiers was verdwe nen. De mond Van'de rivier dë So lent, waar hét schip zich op -het nip- ment 'der ontdekking bevond, 'is'Té' smal; om 'té kéten. De motoren wér-, den-gëstppt én het: schip blééf één uur voor.;.anker liggen, om dé iomge-; ving té yérkennen; Tevens werd ral - diografisch de hulp ingeroépéri van de reddingshóot van Weymouth en van dé RAF-ïïi ariiteba sLs te Calshot; Daar al het zóekèh; vergeefs, bleek, v Stoomde de :„Joha.u,.ya'n pldénbarii.e-. ve'lt" do or -naar S"o uUiamp tón' om pasÉögiërs te' debórkerém Alie sche- pen in de .byhrt wérden gëv,«CT icltuwd om nasV'dë' drènkeliiig.-uSs- zién. ;-^A:- Dé vermiste-.passagiere bleek l& zjjn dé 45-jarigè niiss V. M. R. RjCé, secretaresse' bij 'de'Afdeling'civiele zaken van hetministerie -van. oor lóg, die hét klimaat, in Erythrea, waar zij géstatióhneérd was,, niet kön verdragen èiiop:,dé.„Jóhan van Oldenbarnevêjt" passage; had géno- men bril zich-voór'herstel; van- haar gezondheid naa^ haar broerVin So at- hampton te/bcgeyeuV Zijmaakte de réis in een dékhut, die zij mét elf andere vrouwen deelde. Eén ver pleegster uit haar hut, werd"kort ria vier 'uur in de ochtend; wakker en ontdékte, dat het bed. van -miss' Rice veriaten-was. v: Nieuw Amsterdam vertrekt einol October Dé heer Wierdima. diréctêur van dé Holland—Amerika Lija. voor de VvS. en Canada, heeft me- dégêdeéld; "flat: het-.gërestauPeërde- stóomschió'Niéuw Amsterdam op,. 29 October vóór haar éérste na oorlogse Atlantischè overtocht vuh' Rotterdam r naar Néw Yörk via Southampton en een Franse haven zal ,vertrekk--iri; Hét echip 'kan fü totaal 1.215 passagiers vèr- voeren en wel 5p4 éèPétó '.klésséi 452 hut klasse, 209 toeristenklasae- reizigers, - j'; ;D6 vertrekdagen van Néw York ■zijri "als. vólgt vastgesteldj' 10? Nó-, vember, 20 Decémber. 13'Januari, 38enr-2i Fèbrüari,16 Maart én, 6 Aprii.V, 7 '7>. '1 De' passftgèprtfs Néw York-rt Rotterdam -eéréte klaééó bédPaagt 340 dollar^ hutkldssé 215 en tos- risténklasse iTLSÓ -dóllór, yacantiecursusYóor bouwvakarbeiders Van. 4—9 Augustus wordt aari de \rólkshogeschóol„Allardsoog" by Bakkevèeri, éen cursus gegeven' spé ciaal; voor hén, diè in. hetbouwyhk wérk z aéni'^zy n Dè-kp stén va ridète curéus, Iflie tévens 'ontspanning^ ;'en éxcuréiés omvat,, bedragen 17,50. Géïntèresèeérden kiinnéri zich óp- gèyen bij „Allardsoog", Bakkevèèii» Friesland, telefoon Haülérwyk 7. Deelnemers worden verzócht', 'slaapi,'Wris-r schéërgeréi én :borinén mée te nerrien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1