- - 1 1 HET ROTTERDAMSCH PARCDL Gaat het vliegveld voor Rotterdam op de lange baan? Voorbereidend werk gereed in Parijs Minimum aan kosten, maximum aan plezier Geen Terhoging van de prijs voor groot brood Het monster-proces Masuy te Parijs Vanavond komt de gemeenteraad in spoedvergadering bijeen Waalhaven moet vervangen Weerbericht n/tTTiï uT"*™' Arabische staten nemen UNO-uitnodiging aan Arabtenarenstaking uitgesteld Dr. Tollenaar gaat heen Twee veldslagen bij grensstad Konitza Onbegrijpelijk Wij lossen 't probleem voor V op! BENELUX VERTEGENWOORDIGD IN ALLE COMMISSIES Ministers vanavond naar huis Bakkerij-Stichting eist „Verdeel vetvoorraad evenrediger!" Spion in Duitse dienst die bewondering afdwingt Republiek gaat leveren Sjarifoeddin sprak met Van Mook Tarehini was eerste maar Tacca won Badpakken voor Schoolzwemmen Red en Adm Lcmge Haven 141, Schiedam vj. teL 69300 Abonnementsprijs per week 7 31 cent,, per kwartaal Ar-»' losse nummer» 0,09 Dinsdag 15 Juli 1947. Vrij. onverveerd „De toekomst van de luchtvaart ligt op de grond", heeft Piper, een. bekend Vliegtuigbouwer eens gezegd. Met deze op het eerste gezicht enigszins merkwaardige uitspraak bedoelt Piper té zeggen, dat de luchtvaart, het in de moderne t«d onmisbaar geworden verkeersmiddel, eerst kan gedijen wanneer er .voor wordt gezorgd, dat bü iedere stad of in iedere streek van betekenis) een vliegveld, groot of klein, al naar behoefte, wordt aangelegd, ïn Engeland heeft men dat terdege ingezien. Daar floreren niet minder dan 70, luchttaximaatschappijen,' die tezamen, met talrijke areoclubs, sportvlie gers en' zakenvliegers éèn druk binnenlands en klein buitenlands vliegver keer onderhouden, waaraan de aanleg van een groot aantal vliegvelden en „airstrips" gunstig verdeeld over het gehele land, ten grondslag ligt- Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pt Directeur» B. de Vries PU Hoofdredacteur! Th. Ramaker Zevende Jaargang, No. 162 In .óns-^'and is er een begin, een heel*bescheiden begin nog maar; Een tiental gemeenten als bijv. Delfzijl, Uithuizen, Axel, Rbozehdaal 'en Etten zyn 'op dit ogenblikbezig "met een project van een 'airstrip op hun ge bied, plannen, dié binnen afzienbare tl]d ter, goedkeuringzullen worden voorgelegd' aan'-,de Rijksluchtvaart dienst, Andere gemeenten als Dordrecht eh Gorkum bijv. .zien 'eveneens uit naar; de mogelijkheid bij het lucht verkeer ingeschakeld te worden., - Echter, "op-de Jifst van, gemeenten, die over enige t^jd een vliegveld zul len krijgén. kómt Rotterdam nie? voet*.; Een stad van 600,000 inwoners, grootste havenplaats, centrum Tan handel en industrie) heeft geen vlieg- PAROLOSCOOP Onrusthaardsmeult weer F) E SOMBERSTE en m'eest-on- welkome begeleidende muziek van de Marshallconferentie, te-Pa-- rijs., is er reeds: krijgsrumoer in de verte. En dat krijgsrumoer komt uit een hoek dié mén liever rustig zö.u willen wéten' in deze dagen, ni. de Grieks-Aibaanaè hoek by Konit sa en .Kastqria. -Griekse, tót: aan de grens terug geworpen .partisanen schijnen daar of -hulp té hebben, ingeroepen van „buitenlanders",,öf „buitenlanders" hebben- daar1 klaargestaan,om de" Griekse partisanen weer aan toe gang óp het,,Griekse gebied te hel pen. Hoofddoel van die actie moet de'Griekse, stad Konitsa -zph, "die door haar ligging de passen naar v Aifaaftijë.rhghfterfit. ;Het aantal -Griek-' sfe troep'èn té Kónitsa is'klein, in ieder .geval niet groot genoeg, óm dè tienvoudige" overmacht aan par tisanen plus„internationalen" ia het hoofd .te kunnen bieden. Athene noemtgetallen; beweeg redenen en; - bijzonderheden: 4.000 partisanen zouden een internatio nale brigade; van meer dan 2.000 man hebben binnengelaten ten einde in hét-dal van de Sarantaporos tus sen Kónitsa en Kas tori a een onaf hankelijk^communistisch staatje te stichten, •wan" waaruit "allerlei onge wenste elementen hun slag zoud en kunneh slaan. Daar de radio boven-, dien een'geheirazinnige^oproep „F" opving; zijn enkele duizenden linkse radicalen opgepakt en naar een klein eiland gedeporteerd. De Times," wetend dat de Russen het gebetenst zijn op Griekenland, omdat daar een politiek geboren werd die hun antipathiek is en die in „Truman-actie en Marshall-doc trine" culmineert, en omdat de pro- Russische grensvolken voortdurend in conflict zgn friet de Grieken," vraagt zich af, of men door onder drukking een oppositie overwint, of, dat men ze juist door onderdruk king aanwakkert.' „Bandieten" voegt de-Times er raadselachtig aan toe, „moet m§n, bestrijden met hun eigen wapenen; samenzweer ders behoren achter de tralies". „Wat doen wij anders vraagt Athene, „wij leveren slag aan de Albaahse grens' en wij 'sluiten éen paar duizend anti-regeringsgezin- den op, dan zijn- wij er tenminste zekér van, dat wij de honderd bel hamels óók hebben. Als .wij maar honderd willekeurig^n 'opsloten, zouden we. misschien nét de .ver- keerdéiri :hëbben", 's lands wijs s lands eer. Inmiddels woedt-er een slagbom Konitsa, Izóndëj dat; de .sübeommis- sie van dé.-V.N. voorde Balkan ;:ér, van Saloniki uit, in drié vliegtuigen heen kan om polshoogte té nemen en te constateren uit welke elemen ten die plotseling opgèdoken „inter nationale brigade" oestaat, „Zij .bestaat uit Albanezen", zegt Athene, „Fransen zitten er in" ieder, geval niet bg". verklaart - de Franse am bassade. Wie dan wel Ook Turkije vertoont een onge wone onrust; ook daar beschuldigt- dé regering, de oppositie ervan een staatsgreep -te hebben beraamd met behulp van. „lipks-internationale be- 'mo ei als" .'Maar Ankara schijnt dè gehele beweging reeds te hebben onderdrukt en 100 millioen dollar uit Washington te hebben ontvan gen. Athene kreeg enige tijd geleden driemaal: zovéél en is .nóg lang niet zover. Hét is allemaal „heel. raar Tederebeschouwing, in de buiten landse pro-Marshallse pérs koestert "verdenkingen en weet ze.-een-, tint' van. gerechtvaardigdheid -(te .-geven. ONWEERSDREÏGING ';Weérs verwachtte b, geldig- .tot Wóèns- dagavond: - v Warm weer met wat meer bewol- 4 king, toenemende neiging tot onweer (vooral in -het Zuiden en .Zuid- westen van hét land). Geleidelijk naar - Zuidelijke richtingen draalen- Waarn«mir,een: luchtdruk" 765.2;. wind temp. 23.: wó"it wemgesteïdheldlicht be- IS lull: Zon op 5.1s uur. onder 21.33 uur. 2.11 veld, zelfs geen airstrip, terwijl ver gevorderde plannen voor een grote luchthaven op de jange baan dreigen geschoven te worden. Wij menen niet al-te, boud te spreken,-wanneer wy dit eenunicum in de wereld noé- men.' .W •- Het is ons ter ore gekomen, dat het niet veel gescheeld heeft of Rotterdam had tevens - óver een klein noodvliegveld, aangelegd óp het, vroegere vlieg terrein Waalhaven, kunnen .be schikken. Het zou een airstrip geworden zijn. Een vliegveld waarop vliegtuigen van het ty pe Koolhoven-taxi van de N.V.' Diepenrvliégtuis-en en zelfs de twee-motorige Cessna's, waar van deze eerste, Nederlandse luchttaximaatschappij er. bin nenkort éen zestal in gebruik zal hebben, kunnen landen en- waarvoor nipt meer dan' ónge- veer 20 H.A." grond nodig is. I Weinig kosten Op hét oude vliegveld Waalhaven kan zb'nairstrip' mët weinig kos ten worden aangelegd. Nodig zijn een tweetal landipgsstróken van 700 meter lang en 150 meter, breed In L, T of kruisvorm ten opzichte 'van. elkaar liggend Startbanen z«n niet nodig, een gezonde grasmat,, te verkrijgen door een behoorlijke drainage, is voldoende.De aanleg van 'h dergelijke airstrip op Waal haven. via de Maastunnel per auto in éen goed kwartier- van het stads centrum uit te bereiken, neemt niet meer- dan. zes maanden in beslag. De ,manr die, het vliegveld .wilde exploiteren tégen betaling van de rente van het' kapitaal.' dat de ge meente in- het project zou steken, heeft echter geen definitieve toe zegging kunnen krijgen. Het schijnt niet zo eenvoudig, te .zijn dé beno digde grond'op Waalhaven, voor .een aantal- jaren- vrü té-imaken."v- Er is .nog éen ander bezwaar. Bh Informatie bh enkele vooraanstaan de 'Rotterdammers is -ons. gebleken; dat-men niet zo happig is op een noodvliegveld daar ter plaatse, om dat het grote gevaar dreigt, dat de plannen voor het grote vliegveld in de polder Schieveen op de lange baan worden geschoven. Desnoods wil mentals de bouw van het vlieg veld Schieveen eenmaal aan de gang is, daarop een deel in orde maken voor de kleinè luchtvaart, zodat Rotterdam, dan enige jaren eerder „luchtcontact" met de ande re'vlieghavens heeft, maar dat is dan ook- de enige concessie, die men ten aanzien ;van een airstrip doen Wil; Het gevaar.is cr Dat het gevaar van uitstel zelfs zonder airstrip "niet denkbaar Is, Is thans duidelijk'gebleken. Er bestaat onder-*do Rotterdamse zakenmen sen onrast naar aanleiding van op merkingen van-1 de Minister van Verkeer in de Tweede Kamer der Staten Generaal gedaan..De .Minis ter vindt ,1.1. dat de bouw van een tweede groot vliegveld in Neder land nog wel even wachten kan! In een vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 14 Juli j.l. bleek de Vier "Arabische staten (Egypte, Irak,Trans-Jordani'en Libanon) hebben de uitnodiging van de Ópè'cialecommissie der r, U.N.O. voor.Pallstma' óm hunr belangen te :,yer^edige n aan vaardVan ,Je- mén,;Saoedi-Arabi&* en Syrië wórdt nóg antwoordverwacht. De commissie treft voorberei dingen om Zondag *iiitV Palestina naar Libanon ie vertrekken; waar waarschijnlijk 'de, bijeenkomst voor het boren der Arabische sta ten'-zal worden .gehouden, Vanhet hoofdbureau van de bond vanFranse ambtenaren wordt'officieus vernomen, dat" de bond- - tegenonmiddellijke, .sta kingsactie heeft gestemd. De bond ,zou' ob een bijéénkomst .besloten hebben de onderhandelingen, voort te zetten. Naar wjj vernemen zal de wnd. directeiif; van Diergaarde Bijdorp, Dr, D. Tollenaar, tegen het einde van deze maand z|1n functie neer leggen: Hjj zal worden opgevolgd door de hèêr 'jF. Sicwertsz van Rée- sema,die kórtellngs' »ait Indonesië is gerepatrieerd. Evenals'Dr. Tol lenaar studeerde hjj in Wagcnlngén en was nadien; meer dan- 30 jaar In dc cultures >verkzaanj. Naar Dr. Tollenaarons mede- deelde, spijt het hem óprecht,';nu reeds .afscheid te moeten .nèmeh: van dè diergaarde, waarvan hij -gedu-. rende zi{m korte- werkzaameid ve'el is gaan houden. Zjjn langdurige In-, dische ervaring meent hij evenwel niet aan de wederopbouw van In-: dpneaië te mogen onthouden. 'Op"ll Augustus zal hp z!ch per vliegtuig naar de Oost begeven, om aldaar de vertegenwoordiging van een grote cultuur-onderneming op zich te ne men. hevige teleurstelling in kringen uit het bedrijfsleven, omdat deze uitla tingen van dc minister in de uit voering van de plannen, waarom trent technisch geen punten van verschil meer schrjnen te bestaan, een belangrijke vertraging kunnen doen intreden. Rotterdam, aldus de Kamer v. Koophandel, de eerste stad, die in Nederland een groot vlieg veld inrichtte, zou net als een bitter onrecht voelen, indien de aanleg van vliegvelden op alle mogelijke plaatsen in het land wordt bevorderd en de bouw van een vliegveld ter vervan ging van het door de oorlog vernietigde Waalhaven, een hoogst noodzakelyk instrument van het grootste havencomplex van het land, zonder meer naar later zou worden verschoven. Hierin zal onder geen voor waarde kunnen worden berust. Het gemeentebestuur, dat reeds een kwart millioen uittrok om met de voori^ereidende werkzaamheden In de polder Schieveen te beginnen, wil evenmin berusten en acht deze lcwestle zodanig urgent en van im portantie, dat het de gemeenteraad voor ren spoedeisende vergadering met als emg punt „VliegveldpJan- nen" tegen hedenavond 8 uur bij eengeroepen heeft. In Griekse regeringskringen wordt verklaard, dat.er thans in het Grieks-Albanesê grensgebied óm de stad Konitza twee veldsla gen; woeden. Id allerijl - worden over land en door de-lucht; tróe-* pen uit Athéne aangevoerd om' het/garnizoen van Konitza te ver sterken,.. In latere berichten die t'e Athene binnenkom eb worden eerdere mei dingendat een i,internaüona- ie. brigade''-.in'dé.gevechten is ge wikkeld tegengesproken, doch menbevestigt, dat"- Albanezen aan dè aanval dé^Jnemén. „./..Er gebeuren in de wereld dingen, die een gewoon mem on mogelijk kan begrijpen. Jot die nbegrijpelijke dingen behoort het- feit, dat Franco rus tig en ongestoord zijn schrikbe wind over het Spaanse volk kan uitoefenen en Spanje onder zijn leiding een- permanent gevaar 'voor dè xvereidvredcblijft: Duitse Nrtionaai-Sociaiisten en Italiaanse fascisten vinden in Spanje en bij Franco een veilig onderdak, yóor 'hén ia Spanje natuurlijk geen toevlucht voor onbehnisden, maar een operatie basis voor het fascisme. Spanje ep Franco blijven een voortdurende bedreiging. Daarom demonstreren wij op 17 Juli met „Vrij Spanjevoor een VRIJ SPANJE", üsJ. J. BUSKÉS Jr. De prinsesjes waren gistermorgen bruidsmeisjes bij het huicel ijk van haar verzorgster, zuster A. C. Huidekoper, met de heer M. E. C. Cavius. Margriet (voorgrond) stooide -bloemen voor de uitgang van het stadhuis en van de Doopsgezinde kerk. Irene achter de bruidwas slippendraagster- en Beatrix (links) liep vlak achter haar. Prinses Juliana en prins Bernhard woonden de plechtigheid in de kerk te Baa.rn bij. IK heb overal m'n.hoofd gestoten. Eerst bh het reisbureau: „Neen, meneer, wy kunnen niet voor een Hopla-reisnaar Zwitserland zor gen". Of lip al zei dat ik er zo vast op gerekend had en dat ik m'n vrouw verrassen wilde, dè overi gens lieftallige jongedame achter het loket Was onverbiddelijk. „Ga zwart naar Frankrijk", ried een collegdj daarby minder doelend op mjjn vacahtietenue. als wel op de wjjze, waarop ik: my van francs beraad ben ik tot de conclusie ge komen, dat, ik de nodige courage voor deviezensmokkelaar mis Toen heb ik het -in het land .ge probeerd van Terschelling tot Val kenburg, van Goor tot Schevenin- gen: nergens meer een bed voor twee eerzame burgers zoals myn vrouw en ik, laat staan voor m'n kroost. Tot eindelijk, nadat talloze briefkaarten en postzegels de helft van m'n karig zakgeld hadden op gesoupeerd en na heftige ruzies met m'n chef, die mjjjiedere morgen eer. stapeltje briefkaarten bracht: „Het spijt ons U fe moeten berich- Gisterrr.iddag vertrok de Waterma i, het troepentransportschip, dat onlangs duizend emigranten naar Canada bracht, voor haar,eerste kin- derreis" met duizend jeugdige passagiers aan boord van de Mcrwe- haven naar Londen, ten, datIk eén adres gevon den had: 3 min. v. b. en h., str. w., f 5.—r p. d„ p. p. Dus toch?. Tenslotte heb ik bn m'n vrouw bakzeil gehaald. Of ik dacht, dat het geld haar op de rug groeide! Of ik dje dwaze vacantieplannén maar dadelijk uit het hoofd wilde zetten. Hetgeen ik maar gedaan heb. Toen rees het probleem: Wat nu? Een week lang stofzuigen, vaten afdrogen en tegen de avond een blokje rond aan de zjjde van m'n gade, met twee huppelende uitgela ten- robbedoezen om me heen, die in de tuin allang zjjn uitgekeken en die er nodig eens pit moesten? -.- Boe' -veréchaf "iktóynr ge'zïnüi deze kostbare vacantleweek .met een minimum aan kosten een maximum aan plezier? Misschien interesseert het U, hoe w(j dit probleem hebben opgelost. Wellicht hebben wjj voor TJ een tip, éen suggestie. Lét daarom op de krant van Vrjjdag. - De werkcommissie van de Parijse conferentie is met haar voorbereidende werkzaamheden gereed gekomen en zal haar rapport vandaag aan de voltallige conferentie voorleggen. Daar alle landen in de commissie vertegenwoordigd zijn is het zo goed als zeker, dat de voorstellen zullen worden aangenomen. De commissie* stelt de vorming van vijf sub-commissies voor, in elk waarvan een der Benelux-landen zitting heeft. Dit is mogelijk geworden, doordat de drie. landen samen naar de zetels dongen. Als devoorstellen m de plenaire zitting van vandaag zjjn aangeno men zullen de ministersj-vertrekken. De conferentie wordt dan verder in de commissies voortgezet door des kundigen. Baron van Boetzeiaervertrekt vanavond. Dr. H. M. Hlrschfeld zal de delegatie verder leiden. De werkcommissie stelt een vol gende zetelverdeling voor: Uitvoerende commissie van samen werking: Engeland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en'Kederiand 's* Commissie voor voedsel en land bouw: Denemarken, Frankrijk, Grie kenland, Sire, Jsiand, Italië, Ne derland en .Engeland. Commissie voor Ijzer en staal; Frankrijk, Luxemburg, Noor- wégen, Engeland en Turkije. Commissie yoor vervoer: België. Frankrijk, Noorwegen, Portugal, En geland, Zwitserland en Turkije. Commissie vo-r brandstof en ener gie: Oostenrijk, B e 1 g i Denemar ken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Er geland, Zweden en Zwitserland. Tedere commissie zal haar eigen leden kiezen. De commissie van sa menwerking zal permanent verant woordelijk zijn voor de conferentie als geheel. De voorsteilen van Alphand (Frankrijk! voor de zetelverdeling werden in de werkcommissie zonder wijziging -angenomen, nadat gelegen heid was gegeven tot vrije discussie. Zij waren het resultaat van drie- dagenlange .ntensieve besprekingen binnenen buiten de muren van bet conferentie-gebouw. Belangrijke voórstèUei Wanneer de commissies zijn ingesteld zal Benelux met be langrijke initiatieven komen. De Nederlandse delegatie zal een plan indienen om de drie Weste lijke zones van Duitsland in het plan-Marshall op té nenien. De kostprijs van groot brood moet de basis blijven van de verkoops prijs van groot brood. Bü de bepa ling van deze prils moet men niet uitgaan van de kostprijs van groot en klein brood (luxe-broodjes) sa men, want op de laatste verdienen de hakkers het meeste, zodat zij. dJe alleen groot hrood hakken, door een dergelijke prijsdaling ernstig zou den worden gedupeerd. Dit Is het belangrijkste besluit van de Nederlandse Bakkerij-Stichting, welke met haar regionale bakkerij- commissies in Den Haag. vergader- (Van onze: correspondent). Terwij! de publieke aandacht in Frankrijk zich vooral richt op bet complot:van.'de„Zwarte maquie", op de stakingenen de politieke wisselvalligheden van de dag, speelt zicb..in.-Parijs<een proces af, dat on der andere omstanndigheden; in het middelpunt der bel^ ^'elling, zou hebben gestaan. Dit ;s 3e, strafzaak tegen'de in België geboren politie spion Georges Delfan no, het "meest békendohdér het pseudoniem Ma suy. i-r- Het Tijkt wel, of men de bezet- t'T?SSjgn?.welén, ;dlè'hiér aan hét licht gebracht „worden, het liefst willen- vergeten, terwijl er toch goe de redenen zijn, otn ze heel lang re onthouden:- Eris onder de Duitse bezettinsr veel gebeurd waarvoor de: Fransen - én de andere „be zette" volker zich moeten, scha men: collaboratie, strijd niét dè Duitsers tegen-de verzetsorganisa ties Van landgenoten, Tiaar er is ook veel,: waarop zjj trots kunnen zijn: ajjereèret. op de-.heldhaftigheid van Juist die verzetsorganisaties. In een proce sals dit tegen Masuy en zijn politiebende krijgt', men ruimschoots de gelegenheid voor schaamte en trots, .voor afschuw e^ béwondering, maar bijna- steedB voor een gevoel van diepe verontrustheid en onbè- Uitvlnder van nieuwe martel-methode Masuy, dié ou 32 'jaar; is, was ur dienst van de Duitsers, maar bijzon liever tot de' Britse .^Intelligence Ser vice: behöord hebben, omdat by reeds spoedig overtuigd was, dat de Duit sers" de oorlog zouden verliezen. Hem Tornt de twijfelachtige eer toe, dat bij een" nieuwe mart si-méthode beeft uitgevonden, - die zoveel resul taten bleek, op-té'leveren, dat zij reeds spoedig door-4e-gehele Gesta- pu werd overgenomen. Dat is dc methode van de badkuip. Hij .dom pelde zyu slachtoffers .één of meer dere malen in-ijskoud.water en.hïeld daarbij hun hoofd zolang onder, dat zë bijna stikten. Tussen de onder dompelingen weden zij geslagen en op andere manier mishandeld. Veler zenuwen verdroegen dit. niet en Ma suy verkreeg van hen meermalen de* inlichtingen, die hem 'in staat stelden; tientallen verzetsorganisa ties -„óprté.rollen"? -Hij" heeft de dood van duizenden, op zijn gewe ten. Tijdens de zittingen van dit monster-proces komen negentig ge tuigen k charge, die zijn „behan del in g": overleefd'hebben,-.de'.bijzon- dsrhèden e,r yan aan de rechters .en •juryl vertéllen. Het merkwaardige daarbij is, dat velen blijk geven -van hun bewondering, voor Masuy, die zelf vaak-respect had vöor de moed van zjjn slachtoffers. Hij was de meeBter-spion in Duitse dienst en volgens de getuige-yerklanng, van kolonel Kémy, die aa.. bet hootd stond van de belangrijke verzets groep „Notre Dame", de meest ge duchte tegenstander van het Fran se verzet. Zonder geweten niet zonder: gevoel! Masuy beschouwt zich in de eer ste plaats.als een technicus van de contra-spion page. Hij is trots Op. Min beroep, en op- de grote vaardigheid; die hij er .in aan dé dag legde. Wat hem feriTaste -gelegd'wordt, ontkent hij ntet. als slechts de. doelmatigheid van zijn-optreden Tn het licht wordt gesteld- De hoofdredacteur van het dagblad „Cé -Matin!', Jacques Des- trée, die. in 1042 de organisatie „Résistance" heeft gesticht? ver klaart, dat. h« .achttien;onderdompe lingen heeft moeten doorstaan, ,De doodsangst, is nietBv, zegt' hij, „maar de angêt,-dat m^n zal. spreken, dat- men zijn wilskracht .verliest-» is do wreedste marteling." ;Masuy ont kent niet "dat hij Destrée gemarteld heeft. Maar 'achttien onderdompe lingen is 'technisch ^onmogelijk, zegt hu". Dat, overleef*, men oiet. Zo komen en Taan de getuigenv een eindeloze reeksj" Laffén en ook veel dapperen.'. Eefi.'vader, djo met zijn dochter .gearresteerd werd, en nadat hü een vrouw; had horen gil* len. opgelucht'^waM - penhij be; mérkte, dat .hé{. 'zqti "dochter: niet was: ,',MenI is:shms een 'beetje egpïst-.Masuyj'fblijft bij,dit al les onbewogen. Hij::weét, dat hij zijn hoofd niet'rédden 5kan. Hij wjst .het al To 1943. Hij néémt zelfs zijn hel pers in beBcherjning>en; yorontschnl- dïgt de naar hem overgelopen'ver zetslieden, die onder de foltermgen bezweken. Een -wonderlijk oynisch. personage zonder geweten, maar Diet zonder eer. zeer intelligent en niet geheoj zooder gevoèl. Een jong) innemend gezicht.-* de. Meer dan 200 vertrouwensman nen waren, daar aanwezig. De vergadering sprak verder met algemene stemmen als baar oor deel uit, dat de door het directoraat- géneraal vande prijzen gevolgde .methode afkeuring verdient om, vooruitlopende op nog te voeren óverleg met de officiële instanties, bij het publiek door middel van „on juiste én kennelijk tendentieuze perspublicaties" de indruk te vesti gen, als zou in de steden de brood prijs gemakkelijk met twee cent kunnen worden verlaagd. Temeer, nu de minister bij een bespreking met de Nederlandse Bakkerij-Stich ting, welke op initiatief van het Tweede Kamer-lid Hooy tot stand was gekomen, nadrukkelijk ver klaarde, dat hij een definitieve be slissing nog "niet genomen heeft en de deur voor verder overleg der halve geenszins gesloten L. Vrije keus Vervolgens nam men de navolgen de besluiten: 1. Aan de minister zgl nogmaals met klem worden verzocht de „Rayonhering" yan de bloemhandel met de'nieuwe oogst op te heffen. De bakker is thans h.l, van overheïds-, wege gebonden aan een bepaalde fa brikant van bloem. Hij kan dus niet1 van leverancier veranderen. 2.. Men verzocht de directeur-ge neraal van de voedselvoorziening onmiddellijk een eind te maken aan de ongelijke verdeling van vetten de z.g. bloemver werkende indu strie en bakkers. De koekfabriekén krijgen momenteel een vettoewyzing van 25 pet, van het basisjaar 193Ö- 1940, terwijl de bakkerijen slechts 15 pet, krijgen. 3, Indien dit beroep op. de direc teur-generaal geen succes mocht hebben zal de Bakkerij-Stichting de ze kwestie aan de minister voor leggen. Kanselbrief niet in alle kerken voorgelezen De Kanselboodschap, waarin de schuldbelijdenis yan een aantal po litieke delinquenten is opgenomen, is Zondag niet In zen.;-t Van R.K.-zijde,' waren-.geen* alge mene richtlijnen gegeven, zodat het overgelaten werd aan degenen, dié de kerkdienst Teidden, of zij deze boodschap al dan niet zouden over-r brengen,. In het mo der am en van de N Jï. Kerk te Amsterdam was de vraag gesteld, of de kanselboodschap, niet een week kon worden'uitgesteld. Het gevolg was, dat ook hier niet een lijn werd gevolgd. Ook in de Ge reformeerde Kerken - was -de voor lezing'niet algemeen. Zondag niet m alle kerken voorgele- Verder zal het voorstel worden gedaan om tweezijdige handelsver dragen en monetaire overeenkom sten te vervan ge: door multilaterale verdragen, die het verschil kunnen nivelleren tussen sterke en zwakke valuta's, het grootste probleem in het internationale handelsverkeer. De New York Times schrijft dat de eenheid van de lage landen de hoop doet groeien op het ontstaan van een groter blok. „Ondanks de nauwe samenwerking, van België, Nederland en Luxem burg", is hun houding op de confe rentie van Parijs coöperatief en niet obstructief. Grotere mogendheden, juichen de Benelux-ccmbinatïe toe. Daar Noorwegen, Zweden en Dene marken in de meeste kwesties de zelfde opvattingen huldigen, zouden, de grote mogendheden graag zien, dat zij het voorbeeld van de Benelux volgden. Ofschoon het niét officieel ver klaard wordt, is het bekend, dat zij hopen, dat de Benelux én de Scandi navische landenzich tot een groep van zes landen zullen verenigen. De republikeinse minister van economische zaken, dr A. K. Gani. heeft officieel bekend ge maakt, dat de republikeinse regering overeenkomsten heeft afgesloten met de Nederlands- Indische regering en andere partijen voor het ruilen van goederen. De Republiek zal 76.000 ton rijst van Java leveren in ruil voor twee derde deel van de Nederlandse goe deren, die in Australische havens liggen opgeslagen, zoals textiel en landbouwwerktuigen. De leveran ties zullen geschieden In de periode van Juli 1947 tot Juni 1948. De rijst 1 zal verscheept worden in de havens van Banjoewangi en Probolingo, die een capaciteit bezitten van duizend ton per week. De leveranties zullen op hét einde van deze maand aan vangen. Verder leveren de Nederlanders: meststoffen, varkens, mijnwerktul- gen, medicamenten, textiel, zoute vis) de Republiek: mals. euiker, ko len, ondememingspröducten uit het gebied van Soekaboemi. vee uit Ma- daera en tabak uit Probolinggo. Deze overeenkomst was volgens Ganf in Maart en April opgesteld. Sjarifoeddin en Setyadjït hebben gisteren met dr. Van Mook een onderhoud gehad i over de kwestie van de gemeen- schappelijke gendarmerie. Te- j voren had de Indonesische pre- mier een onderhoud gehad met Gani. 7.1 Tour de France Tarchlnl ging als eerste over de eindstreep op de wielerbaan te Bor deaux. Wegens hinderen in de eind sprint werd hU echter gedeclasseerd en werd de Italiaan Tacca tot win naar verklaard. Het klassement van de 16e etappe luidt: 1. Tacca, 195 km. in 5 uur 41 min. 39 sep."; 2. Mollin zelfde tijd; 3. Paw- lislak; 4; Latorre; 5."Goasmat; 7. Jóly; 25. Janssen, 5.45.6; 27. Camellini, zelf de tijd; 53. Klabïnsky, 5)53.45, Algemeen 1 klassement na de 16e etappe luidt: 1. "Viétto (Fr.) 113.44.13; 2. Bram-* billa (It> 113.44.47; 3. Ronconi (It.) 113.48.3; 4. Faehleltner (Fr,)-113.50.59; 5. Robic (W.pD 113.52.21; 6. Camel lini, 113.58.59; 34. Janssen, Tl7.14.54; 41. Kïabinsky, 117.48.12; 50. Joly, 118. 33.31.. Het landenklassement luidt na de 16e etappe: 1ï Italië, 342.37.7; 2. Frankrijk, 342.. 53,56; 3. Westploeg, 344.4.35; 4. België", 346.49.30; 5. Zuid-Oostploeg, 347.18.7; 7. Nederland-f buitenlanders, 349. 2.3; 'f- Achtduizend badpakken voor Jon gens en meisjes mag de bedrijfs organisatie „Openbare bad- zwemlnrichtingen" bjj een textiel fabriek te Vriez ken. rïézenveen laten ma- Deze 5000 jongens-zwembroekjes of -badpakken en 3000 meisjes-bad pakken, zal men. gebruiken voor het schoolzwemmen. Aan- de hand van. door rijksconsulenten- voor. het schoolzwemmen over) hetgemiddeld" aantal schoolbaden verstrekte; -cij fers zullen de badpakken over ae verschillénde zwembadenwordea verdeeld. 7-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1