Indonesië beleefde opnieuw een kritiek moment HET ROTTERMMSCH PARCDL Geen Nederlands bevel „staakt het vuren" „Nederland" wil vliegen Kabinet heden bijeen Ernstig spoorwegongeval...? Nederlanders zijn welkom in Australië Vrij, onverveerd „VERWERPING NEDERLANDSE VOORSTELLEN" MISVERSTAAN Batavia stelde ultimatum Weerbericht Staking bij Kolft in Batavia Tegen-offensief bij Konitza Amerikaans geschenk voor mr. Oud Conferentie over het verdrag met Japan Stoomvaartmaatschappij wendt zich tot Eerste Kamer Geen monopolie voor K.L.M. Zolang Franco blijft.. Voorlopig slechts vijftig boeren per maand In de toekomst ook vrouwen Vrijstellingen voor studenten Leraren vragen redelijk salaris „Overheid dient snel in te grijpen" Tarchini begint nu pas Holland-België in Amsterdam Red en Adm. Lcmge Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4.losse oummerl S; 0,09 EE Donderdag 17 Juli 1947 De Indonesische kwestie beleefde vannacht opnieuw een critiek moment toen Sjarifoeddin per radio bekend maakte dat in de ver gadering van het kabinet en het werkcomité nog geen besluit was genomen over de Nederlandse compromis-voorstellen. Het uitstel van bet terugtrekken der troepen dat bierdoor noodzakelijk was had een paniek ten gevolge: in Batavia hoorde men uit Sjarifoed- dins radiorede een volledige verwerping van de Nederlandse voorstellen, en bereidde men zich op het ergste voor. Berichten als zou een conflict onvermijdelijk zijn bleken later echter op een misverstand te berusten. Het republikeinse kabinet zet morgen de beraadslagingen voort. Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 398644 Ban kien Amsterdams che Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende Jaargang, No, 164 In' de Nederlandse voorstellen die Sjarifoeddin gisteren n^ar Djogja bracht,, en waarin een compromis- oplossing scheen te zijn gevonden voor de kwestie der gemeenschap pelijke gendarmerie, werd op vrij ultimatieve wijze verlangd dat de vijandelijkheden temiddernacht zouden worden gestaakt en de troe pen tien kilometer zouden worden, teruggetrokken. Hóewei men ver wachtte dat Sjarifoeddin in Djogja op tegenstand zou stuiten, waren de Indonesische ministers optimistisch. De Nederlandse voorstellen achtten Zij zeer redelijk. Setadjit was gistermiddag naar Batavia gevlogen om- Van Mook mee te delen dat de be slissing nog niet gevallen was PAROLOSCOOP De Russische argwaan M DE tegenstelling tussen de v-/ Russen en de "Westelijke niet- Russen, zoals zrj tegenwoordig dui delijk aan de dag treedt, oók van een andere zijde te belichten, diene het volgende: „De Beer" is een ander dier ge worden, in 1918, en hij is een anaer dier gebleven. Eeuwenlang bestond er wel een of andere politieke ho ning, waarmede „de Beer" te paaien was; sedert 1918 niet meer; de Beer wyst alle honing af. Toevallige .wapenbroederschap was niet in staat zy'n nieuwe ideo logie te kalmeren, want zelfs na de ontbinding van de Derde Interna» tlorrhle' •blëef"^öé:-^;t»'m'ih'uhïstlsèlïè' ideologie de, drnfveer :van de bui-' tenlandse politiek der Sowjets. - München 1938 deed ook alsof de Sow jet-Unie niet bestond; nog er ger: deed, alsof aan Duitsland de vrije hand werd gelaten in het Oos ten van Europa. Vandaar, dat de ge allieerdën in 1939 te Moskou geen enkel succes konden boeken en aan het lijntje wérden gehouden de doorzichtige uitvluchten der Russen liggen nog goed in 'tgeheugen. Dan: Londen en Parijs bevochten in de tweede wereidoórlog Hitier ook, om te voorkomen dat de gren zen, door de eefste wereldó viog ontstaan, naziïstisch zouden worden herzien en v&rnietigó, grenzen aan wier totstandkoming de Russen te Versailles niet hebben medegewerkt en voor wier handha ving zij niet al te veel belangstel ling toonden,-' tenzij het Slavische vrienden van den b'Ioede betrof. Naast de talloze andere moeilijk heden, kregen 'dégeallieerden ook de Sowjet-Russische stroefheid te overwinnen: Stalin weigerde koel- weg de alliantie met Engeland te ondertekenen, en Molotof parafeer de ze in zijn plaats, als' ware het een overeenkomst zonder feitelijk nut, want de vijand (Hitler) had de geallieerden bijeen gebracht, niet een natuurlijke drang tot toe nadering. Churchill wilde het Europa van 1919 herstellen, Stalin dacht intus sen aan een geheel ander Europa, - een nieuw dat geheel het oude zou vervangen, een Europa beantwoor dend aan de nieuwe ideologie en voorgoed veilig voor de Russen. Te Yalta,, te Potsdam, overal en "telkens, werd men het dus eens voorzover de naaste, toekomst zulks "Vergde, maat de verre toekomst, beheerst door het winnen van de vrede, dreigde mee in ieder woord en iedere daad, dreigde" met con flicten. Aanleiding om die feitelijke te genstelling tot een conflict te laten uitbarsten, werd Duitsland. Zelfs een begrip gelijk „democratie*' is in staat niets dan wantrouwen en vrees te wekken, tussen Oost en West, zodra men het heeft over de toepassing ervan op de Duitsers. Vrees schept psychose, psychose leeft van verdachtmakingen en ziet „spoken", of ze hu atoomgeheim, vliegende schijf of troepenverplaat sing heten. Wij moeten helaas kort zijn en dit probleem in „a nutshell" behande len. De Russische argwaan was lo gisch; dat. zij bleef, is niet .logisch. Maar Trumandoc trines en Mar shallacties lijken ons thans niet het beste middel- de ingekankerde Rus sische vrees en argwaan aan zelf genezing te helpen. WEINIG VERANDERING Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond: In het Noord-Oosten van het land: warm weer met weinig be wolking. Vrijwel ner gens' onweer. Meest ma- tlge Oostelijke wind. Voor het overige ge deelte van het land: vrij warm weer met wat meer. bewolking. Hier en. daar onweersbuien. Over het algemeen wei nig wind. Waarnemingen hedenmorgen te Rot terdam, 6.40 uur: luchtdruk 760.5; wind N.O. 3; temp. 17.9: max. temp. 30.3 (gistermiddag 3.30); min. temp. 15.5 (hedenmorgen 5.40). Weersgesteldheid: bewolkt. 18 juli: Zon op 5.20 uur. onder 21.31 uur. Nieuwe Maan. Waterstanden Rotterdam:Ie tij 4.14 uur, 2 e tij 16.37 uur. en dat de Republiek daarvan uitstel verzocht, 's Avonds werd in de kabinetszitting een Ne- de-lends telegram ontvangen waarin werd meegedeeld dat geen uitstel kon worden ver leend en' dat om elf uur het antwoord op de voorstellen en het bevel tot het staken van het vuren werd., verwacht. Het republikeinse kabinet kwam hierdoor in tijdnood. Dit. was waar schijnlijk dé oorzaak van "de geprik kelde en scherpe toon van Sjarifoed- dins radiorede. Tragisch misverstand Sjarifoeddin heeft Woensdag avond telefonisch Setyadjit in Ba tavia medegedeeld dat hy in zjrjn radiorede alleen het "Nederlandse verzoek om de Indonesische strijd krachten bevel te geven Woensdag tegen middernacht het vurente staken heeft willen weigeren, aldus A.P. Sjarifoeddin zèide dat luite nant gouverneur-generaal Van Mook even voor middernacht het Indonesische verzoek om het staken van het vuren 24 uur uit te stellen, had afgewezen. De Nederlanders eisten dat het om 23 uur zou wor den uitgevaardigd. Het verzoek,om uitstel werd vol gens Sjarifoeddin- gesteund door' de Britse en Franse consuls-generaal. Sjarifoeddin zeide verder dat de Indonesiërs hadden verzocht het bevel „staakt het vuren" een ge combineerd Nederland-Indonesisch bevel te doen zijn, gerichtaande legers van de beide pagtijén. Van Mook had geantwoord dat 'alle inci denten langs het front veroorzaakt .werden door Indonesiërs en dat het bevel alleen door de Indonesiërs moest worden uitgevaardigd. Setyadjit heeft vervolgens van Batavia uit DJocja opgebeld en de I ijdqreslfers-verzociit-ven-^^enzy ttig bevel "„staakt hei vuren" uit te ■vaardigen voor het Indonesische le ger, teneinde eën. uitstel van de oor log te verkrijgen. Te middernacht heeft Gani die hem te woord stond hem medegedeeld, dat de Nederlan ders het onmogelijke vragen, tenzjj ook zy bereid zyn een bevel „staakt het vuren" uit te vaardigen. Wif"hebben, aldus ging Setyadjit verder, alle Nederlanuse voorstellen aanvaard, behalve het oorspronke lijke plan voor een gecombineerde gendarmerie, dat wy thans bestude ren en zeer waarschijnlijk zullen wij het compromisplan clat de, Neder landers hebben voorgesteld^ accep teren. Het ultimatum, waarin werd geëist dat wij een eenzijdig bevel tot staking der vijandelijkheden zouden uitvaardigen, was een ge heel nieuwe Nederlandse eis, oie gisteren werd gesteld. Wij vragen alleen dat ook zrj een bevel „staakt het vuren", waarover beide par tijen het 15 October van het vorig jaar eens geworden waren, doch dat nooit was toegepast, zullen aan vaarden. Aan Sjarifoeddins rede is een uit leg gegeven, welke hij niet bedoeld heeft. Het zal een tragedie zijn in dien er oorlog zou voortkomen uit het feit, dat wij niet bereid zijn bin nen 24 uur een bevel tot staking der vijandelijkheden uit te vaardi gen, wanneer de Nederlanders van hun kant niet eveneens een derge lijk bevel willen geven. Antwoord gereed Sjarifoeddin heeft meegedeeld, dat de republikeinse antwoorden op de voorstel'en betreffende staking van vijandelijkheden en gemeenschap pelijke gendarmerie gereedliggen. Zjj zouden vandaag naar Batavia worden gezonden. Ten aanzien van de gendar merie, zo vernemen de corres pondenten, is het oude stand- punt gehandhaafd, met name voorzover men niet accoord gaat met de instelling, van Ne derlandse poiitie-eenheden onder het federale apparaat, die zou den worden ingepast in een bij zondere "republikeinse politie. Pie ter- 't Hoen seint ons uit Batavia dat daar sinds enige weken de typografen bij de drukkerij van Kolff en Co. in staking zijn. Zij eisen inflatie-lbontoeslag. benevens melk- voorziening. tegen de gevolgen van het inademen dér looddampen. De directie van Kolff maakt grote win sten, doch is; weigerachtig sociale maatregelen te nemen. De staking bréngt- voor bepaalde kringen moeilijkheden met zich mee, aangezien liet oorlogsdrukwerk van generaal Spoor, het drukwerk van de Regei'ings Voorlichtingsdienst voor de Pasoendanbeweging en het drukken Van een anti-republikeins album, bestemd voor Amerika, thans stagnatie ondervinden. Schiedams 7O.000sfe inwoner geboren! Vol trots toont de gelukkige vader de oorkonde, die hij zojuist van Burgemeester Peek ontving, "aan zijn echtgenote Beslissing ©ter gebruik van tiroepen (Van onze Haagse redacteur) Naar wy vernemen zal naar aaolriding van de in Den Haag als zeer teleurstellend be schouwde radiorede van dg re publikeinse minister-president Sjarifoeddin, de - ministerraad in de loop van deze middag bij eenkomen. Reeds vanmorgen kwamen de ministers Beel en Jonkman op het ministerie van overzeese gebiedsde len in conferentie bijeen en onmid dellijk na dit ;ónderhoud wérden de voorbereidingen getroffen voor de by een roe ping vaneen extra minis terraad, Ook gistermiddag heeft de ministerraad in Den Haag verga derd naar aanleiding van de voor stellen van dr.Van Mook. gedaan op .grond,dp.,bespr.ekmgenH.we.Lr- ke hij in de afgelopen dagen met de republikeinse ministers had gevoerd Hoéwei de berichten van Ass. Press uit Indonesië, gisteren de in druk wekten, dat ér èen oplossing van moeilijkheden tijdens de con ferentie te Batavia was bereikt, schijnt de ministerraad van gisteren tocï) 'reeds ernstig rekening te heb ben gehouden met de afwijzing door Djokja., Trouwens ook de vraag of de regering dezevoorstel len zonder meer aanvaardbaar acht te, is gerechtvaardigd. Het is in Den Haag langzamerhand een publiek geheim geworden dat de meningen in-het kabinet met be trekking tot de Indonesische kwes tie verdeeld zijn. Men vraagt zich hier1 in welingelichte kringen thans echter zeer ernstig af, of de minster- raad in. haar vergadering van van middag nog doorslaggevende motie ven zal vinden op grond waarvan zij de uiterste consequentie van een definitieve breuk zal kunnen ont gaan. De vrees schijnt gerechtvaardigd- dat aan de leden van het kabinet, die zich tot hu toe steeds met suc ces verzet hebben tegen de opvat ting dat er geen andere oplossing meer zou zijn dam een militaire, de argumenten uit handen worden ge slagen, aldus gaf men ons te ver staan. De kans, dat in de kabinètszitting van vandaag dan ook de beslissing zal worden genomen tot het in be weging zetten van de troepenmacht, achtten onze zegslieden dan ook stellig aanwezig. V Geen .staakt het vuren" De meer geruststellende verkla ring uit Djokjakarta, welke weer na de rede van Sjarifoeddin werd ge seind. achtte men in officiële krin gen in Den Haag .nauwelijks, in staat om de scherpte van Sjarifoed dins* verklaring te verminderen. Wat de republiek thans van ons eist, aldus deelde men ons mede, is dat wy het bevel tot het staken van het vuren ook aan onze troepen uitgeven. Voor een dergelijk bevel bestaat aaif Nederlandse zijde ech ter geen plaats, omdat dit bevel door de Nederlandse bevelhebbers reeds vele maanden geleden is gegeven. Ook de republiek' heeft dit bevel toen gegeven/ doch zij heeft geen kans gezien, zich eraan te houden, omdat zij haar troepen niet in de hand had. Wat zij thans tracht te verkrijgen, is een erkenning van Nederlandse zijde, dat ook Neder landse troepen zich niét aan de be velen hadden gehoudem Een derge lijke erkenning kanén zal echter niet worden gegeven, omdat de Ne derlandse troepen, aldus deelde men ons mede. zich strikt aan de bevelen hebben gehouden. De schuld van de eindeloze reeks incidenten, aldus onze,officiële zegsman, liet zelfs niet gedeeltelijkaan onze zijde, en men kan dus ook niet van Nederlandse züdë een bevel verwachten, dat een erkenning van schuld kan inhouden, waarvan de "conseouenties onover zienbaar zouden zijn.. Op onze vraag, of. indien dit 't eni ge overgebleven punt. van verschil Aiefcjgii.pjl05Shlg te .vüi- den zou zijn, -door het formuleren van een dergeijjk bevel, toonde men zich weinig optimistisch, temeer omdat, 2oals werd gezegd, geens zins vaststaat dat dit het enige on aanvaardbare punt is. Twee Griekse brigades hebben een frontaanval uitgevoerd tegen de guerillastryders. die Konitza bij de grens van Albanië omsingelen. De guerillastrijdkrachten zijn, volgens berichten üit Athene, uit hun verband gerukt en trek ken in kleine groepen terug op het Zagoria-gebergte ten Zuiden van Konitza, bij de Albanese grens. De Amerikaanse burgemeesters, die onlangs ten. stadhuize zijn ont vangen. boden hun Rotterdamse ambtgenoot een 'winterjas en een herencostuum ten-geschenke aan. De burgemeester, heeft deze kle dingstukken doen verloten onder het op het raadhuis werkzame ge meente-personeel. De winterjas is getrokken, door de heer G. Luyke, loketambtenaar dis tributie en het herencostuum door de heer J. C. Otte,commies afdeling Rentegevende Eigendommen ën Ad ministratie Openbare Werken; Bovendien is. voor hetzelfde doel nog een lijstencollectie gehouden,.; welke 615.95 opbracht. Daar de verloting een bate opleverde van 368,10 kon van de zijde van het gemeentepersoneel een bedrag van 984,05 aan de Simavi worden afge dragen. De U.S.A. hebben een conferentie van 11 staten uitgeschreven, welke 19 Augustus bijeen zal komen om een aanvang te maken met de werkzaamheden voor een vredes verdrag met Japan. s Dit zal een voorlopige bijeen komst- zijn,.gewijd aan de techni sche zijde van de opstelling van-.het vredesverdrag. Later wordtgemeld, dat- het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken de verklaring van het Britse gemenebest, volgens welke de datum 19 Augustus voor dc con ferentie niet schikt, heeft aan vaard. Verwacht wordt, dat de V.S. zich accoord zullen verklaren met een uitstel van de besprekingen tot in September. De Nederlandse regering heeft doen weten, dat zij de uitnodiging gaarne aanneemt. Bij de regering zijn wettelijke maatregelen in voorbereiding met het doel de ontslagen gedetineerden, indien hun tijdens de detentie een arbeidsongeval is overkomen, na hun detentie op gelijke wijze schade loos te stellen als dit voor vrije werknemers krachtens de onge vallenwet 1921 het geval is. A.N.R.) (Van onze verkeersrédacteur) De stoomvaartmaatschappij ..Ne derland" vervoerde voor de oorlog haar passagiers per schip naar Indo nesië. De K.L.M. verzorgde het ver voer door dé lucht. De „Nederland" heeft jh de oorlog verschillende van zijn schepen verloren cn voor het normale passagiersvervoer bleef al leen de Oranje over. - Deze maat schappij moest constateren dat een toenemend deel der vervoerders dat van schepen gebruik placht te maken, zich van luchtvervoer heeft moeten bedienen. Nu is het onder de tegenwoordige omstandigheden niet mogelijk binnen afzienbare tijd nieuwe passagiersschepen te bou wen en ook het kopen oE huren moet uitgesloten worden geacht. De enige mogelijkheid dat de „Ne derland" zijn passagiers kan blijven vervoeren, waardoor deze onderne ming baar plaats in het passagiers- verkeer kan handhaven, is volgens haar mening dat zij ondertussen haar passagiers ook kan vervoeren door de lucht. De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft echter aan de „Ne derland" de nodige concessies voor het exploiteren van. vliegtuigen voor dit doel geweigerd en evenmin toe gestaan, dat de deviezen, die met vrachtvaren verdiend worden aan gewend worden om vliegtuigen te kopen. De „Nederland*' constateert dat de K.L.M. alle passagiersvervoer óp Het fascisme is verslagen, maar niet dood. Het steekt zijn, bar baarse kop zelfs weer op, en dat niet alleen in de voormalig fas cistische landen, maar ook in de democratische, £>e wijdvertakte samenzwering in Franfcryfc is er. een symptoom van. De Truman-politiek heeft er wezenlijke trékken mee ge meen en cte jongste uittating,van de Zuid-Afrikaanse politicus Malan, die een sterk Duitsland bepleit als bolwerk Tegën tiet communisme, wijst eveneens op een herleving van de Hitler-poli- tiek. Daarmee is ook het gevaar van Franco weer toegenomen, want zolang hij blijft, vindt het inter nationale fascisme li Spanje en Argentinië territoriale steunpun ten, waarvan het de voordelen niet ongebruikt zal laten. Wie hier ook maar even op doordenkt, zal derhalve een op wekking tot het meedoen aan de demonstratie tegen Franco op 17 Juli (om 8 uur in de overdekte Veemarkt, Hugo de Grootstraat) eigenlijk als overbodig en het als een vanzelfsprekende plicht be schouwen voor elke echte demo craat. Prof. dr. 3Romein. fpEN treinongeluk met.groot aan- van. een bloedneus tot schedelbasis- *-* lal gewondenwerd gisteravond fractuur uiteenliepenverbonden en geënsceneerd door de EHBO-verent- naar de gereedstaande ziekenwagen ging Rotterdam op kei terrein van getransporteerd. De EHBO-érs héb- de Spoorwegen aan de Beukelsdijk. ben uit deze eerste openlacktoefe- Onder leiding van dr. Van-Riet voer- ning. veel kunnen leren en mocht den, nadat telefonisch de vrijwilli- een ramp van grote omvang gebeu- gers_ van de EHBO in kennis waren ren, dan zullen zij. ''et nu, geleerde gesteld van een ongei'-al, de kleinezeker in ptact paiiënijesj waarvan de kwetsuren Australië, met ztfn oppervlakte van drie mlllioen vierkante mijlen, heeft slechts 7,5 mlllioen inwoners. De gevaarlijke „buurman" Japan heeft er bijna 100 millloen. Nu heeft generaal MacArthur wel onlangs verzekerd, dat aan de Jap voor een eemv de tanden zijn uitgetrokken, maar daarop vertrouwt men in Australië toch niet ai te vast. Om deze èn om economische rec£_nen heeft Canberra zjjn minister voor immigra tie, Arthur A. CalIweU, op zoek naar immigranten gestuurd. Deze op dracht bracht hem ook naar Den Haag, waar wjj in de Australische lega tie een kort gesprek met hem mochten hebben, Het Australische publiek is gun stig gestemd voor immigratie door Nederlanders zy komen als tweede, na de Britten, op de voor- rangsiyst. De Australische regering heeft geen voorkeur, zij ziet de Ne derlanders graag, omdat dezé geen kolonies vormen, maar geheel op gaan in de Australische samenle ving, en omdat zrj, in tegenstelling, tot immigranten uit sommige ,Oost-Europese staten, niet fanatiek deel blijven nemen aan- de politiek in en rond hun vroeger vaderland. De grootste moeilijkheid voor het immigratieschema van.de Australi sche regering vormt het gebrek aan scheepsruimre. De Engelse regering stelde dit jaar slechts 6000 ton scheepsruimte ter beschikking. Dit wordt echter In de volgende jaren opgevoerd tot 20.000 ton. Politiek is Australië het meest bevreesd voor Japan. .Zodra de be zetting door de geallieerden is ge ëindigd, zullen de Japanse officie ren wel weer kans zien een mili tair sterk Japan-op te bouwen", zei minister Calwéll. Australië is bo vendien de oorlog nog niet verge ten, "waarby het in zeer.groot ge vaar heeft verkeerd, een gevaar, dat eerst na Pearl. Harbour door de Verenigde Staten is bezworen. Verwant met de VS „AI vormt Australië een hecht onderdeel van het Britse gemenebest, het voelt zich toch- zeer .sterk aangetrokken tot de Verenigde Staten, die eenzelfde levensbeschouwing huldigen", aldus spr. Deze gevoelens, die geresulteerd hebben in nauwe militaire samen werking mét Amerika en het feit, dat-meer dan vijftig' procent' der bevolking in de steden aan dé .kust woont, maken het. uitbreiden van de bevolking van Australië door immi gratie tot een volstrekte noodzaak. De Australische regering hecht weinig waarde aan geldbezit van immigranten, aldus minister Cal wéll. Het kan 20 mijlioen immigran ten opnemen, al zal er .lange tijd niee heengaan voor dit aantal is bereikt. Gezien de grote, schaarste aan ar beidskrachten, die thans in Austra lië heerst, heeft men grotere be langstelling voor arbeiders in alle beroepen dan voor het vestigen van nieuwe industrieën,'waarvoor nog geen fabrieksruimten beschikbaar zyn. In verband met de algemene woningschaarste hebben personen, dié over familierelaties in Austra lië beschikken, bij'wie zij kunnen intrekken, voorlopig voorrang. Met de Nederlandse Stichting voor Landverhuizing heeft de Australische regering een overeen komst gesloten, waarbij iedere maand vyftig jonge boeren naar Australië- kunnen - emigreren. De Nederlandse regering is trouwens een der zeer weinige in West-Euro pa, welke haar volledige medewer king* aan het immigratieschema van Australië hebben toegezegd, al z«I deze medewerkingzich voorlo pig beperken tot ongeschoolde ar beidskrachten; geschoolde arbei ders zyn te zeer nodig voor het her stel van Nederland zelf. Ook vrouwen Ook" voor vrouwen bestaan in Australië goede mogelijkheden, onder meer dn de- textielindu strie en als verpleegsters. Man nen gaan thans echter voor, men hoopt later een. Imroigra- tieplan voor vrouwen 'tekun- nen uitwerken. De minister zal zich na zijn be zoek aan Nederland naar Duitsland begeven, om daar met de bezet tingsautoriteiten de mogelijkheden te bespreken, die Australië aan verplaatste personen biedt. Een re geling van de immigratie in Austra lië van deze categorie is vastgelegd in een overeenkomst van Australië met de internationale vluchtelin genorganisatie, die dezer dagen te Genève zal worden ondertekend. (Vao onze parlementaire redacteur) By de wetsontwerpen, welke de Eerste Kamer gisteren aannam was ook de bekrachtiging algemene maatregel van bestuur betreffende diènstplichtvoorzieningen, Bi,j 'dit zuiver formele wetsontwerp werden enige vragen gesteld, waarop mi- Dister Fiévez alB volgt antwoordde: Studenten, die hun studie zijn aangevangen vóór het-jaar van in ly ving, d.i. voor de lichting 194S als regel in 1948, krijgen vrijstelling van eerste opkomst, totdat zij hun eerste examen hebben afgelegd. Voor de stndenten aan de Techni sche Hogeschool duurt deze vrijstel ling tot na. het afleggen ran bet candidaatsexamen, terwyl voor me dici ook een speciale regeling geldt. Tandartsen kunnen bun studie be ëindigen. Dat de.definitieve Dienst plichtwet, waarmede aan al de tp- delijke regelingen een einde zal zijn gemaakt, vóór 1 Januari a.s. in het Staatsblad *zal staan, kon de minister niet toezeggen. Hij bad echter goéde hoop, dat dit wel het geval zou zjjn. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke- stemming aangenomen Verder werden o-a. aangenomên een zestal naturalisatie-ontwerpen, goedkeuring van het verdrag tus sen Nederland en Jemen, voorzie ningen in verband met barste] ver mogensovergang Rijksmarkenge- bied. Het wetsontwerp Nationale Spaar raad en het uitgeven van Rjjks- spaarbrïeven, 'waaromtrent de vori ge,.week de stemming was uitge steld, werd aangenomen met 23 te gen 15 stemmen. deze lijn aan zich wenst te trekken. Elk voorstel om het vervoer, althans gezamenlijk te verrichten, is van de hand gewezen. Nu heeft de Tweede Kamer reeds een wetsontwerp goed gekeurd inzake het onderhouden van luchtdiensten door de K.L.M. Hierin wordt de Staat gemachtigd voor een aanzienlijk bedrag deel^ te nemen in het kapitaal van de K.L. M. Aldus wordt de toestand be stendigd dat de Staat de grootste belanghebbende in de K.L.M. is en tevens de volledige zeggenschap over dat genootschap zal behouden. De „Nederland" heeft zich tot de ieden van de Eerste kamer gewend met een schrijven, waarin de wen selijkheid wordt uitgesproken dat de Kamer zich eerst laat voorlich ten door een commissie die het ge hele probleem van het passagiers vervoer tussen Europa en Indone sië bestudeert en een zodanig ad vies geeft dat ieder der betrokkenen weet hoe de toekomstige overheids- politiek zal zijn. Op de meeste vergaderingen van leraren bij het voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs is in het afgelopen studiejaar gediscussieerd over een eventuele staking van lera ren. wanneer de overheid geen wij ziging brengt in de huidige onvol doende bezoldiging dezer grote groep van academisch gevormde ambtena ren. Dat tot dusverre een staking niet in ernstige overweging is ge nomen. is slechts het gevolg van het feit, dat ook leraren als ambtenaren worden aangesteld en het moreèl niet verantwoord achten tót dit uiterste middel over te gaan. Aan het einde van het vorige jaar is bij besluit van ds minister van O. K. en W. een salariscommissie ir>. het leven geroepen, waarvan men "in ieraarskringen aanvankelijk veel verwachtte, maar die tot dusverre nog geen enkel tastbaar resultaat heeft getoond. Nu; deze commissie sinds 14 Maart niet meer bijeen Is - geweest, zijn de leraren aan het gymnasiaal en, middelbaar onderwijs Toï «fis 30cIïföe''';^ë£aSiöir''dat 'rij" wat de verbetering van hun alge mene positie aangaat, op een dood punt zijn gekomen. Dat deze algemene positie overal in den lande door de leraren 'als on bevredigend wordt beschouwd, ls een publiek geheim. De consequen ties er van zijn zo verstrekkend, dat de raad van leraren meent te mogen concluderen, dat de overheid spoe dig moet ingrijpen, wil zij voorko men, dat het vroeger op zo hoog peil staande Nederlandse middelbare on derwijs tot onherstelbare schade van het gehele Nederlandse volk naar de kelder gaat. Deze sombere uiteenzetting gaf de heer W_ de Lange, directeur van de Utrechtse gemeente-H.B.S.-a en voorzitter van de raad' van ieraren tijdens een gisteren in Amsterdam, gehouden persconferentie over de positie der leraren. Rechtsherstel De leraren vragen thans rechts herstel: tot 1923 toe kregen zü een vaste bezoldiging als leraar. Sedert dien worden zjj in tegenstelling tot alle andere ambtenaren naar het aantal lesuren gesalarieerd. Voorts vragen zÜ een verhoging van het salarispeil tot een stand, die met de betekenis van het leraarsambt in overeenstemming is en onmiddel lijke voorziening In de niet verder te dragen noodtoestand. Tour de Frame De Zwitser Tarchini, die in het begin zo hopeloos achteraan bengel de, dat hij de. laatste plaats bezet in het algemeen klassement, won de achttiende etappe van de Tour na een duel met Giguet, Weilenmann en Schotte, die resp, 2e, 3e, en 4e werden, 1. Tarchini (Zwitserland) 7 uur 10 min. 7 sec.; 2. Giguet (Zuidoost) zelfde tjjd; 4. Schotte (België) zelf de tijd; 5. Barret (De de France) zelfde tijd;'-3. G. Weileman (Zwit serland) zelfde tyd 4. Schotte (Bel gië) zelfde tijd; 5 Barret (He de France) zelfde tyd; 25 Exaequo Janssen, Cameïlini, Joly en Klabins- ky 7 uur 18 min. 26 sec. Algemeen klassement na de ISe etappe; 1. Vietto, 130 uur 6 min. 29 sec; 2. Brambilla, 130 uur 8 min. 3 sec.; 3. Ronconi, 130 uur 10 min. 24 sec.; 4. Fachleïtner 130 uur 13 min. 15 sec.; 5. Robic 130 uur 14 min. 37 sec.; 6. Cameïlini, 130. uur 1Tl3rl- sec.; 33. Janssen-133 uur 37 min, 10 sec.;.41 Klabinsky 134 uur 6 min. 53 sec.; 49 Jolij, 134 uur 55 min. 47 sec. Het 1 andenklassement na de 38e etappe luidt: 1. Italië, 391 uur 38 min. 37 sec.; 2. Frankryk west 392 uur 57 min. 46 sec.; 4 België 395 uur 35 min. 35 sec.; 5. Frankrijk Zuid Oost 396 uur 16 min. 06 sec.; 7. Ned. buiten!, ploeg 398 uur 05 min. 48 sec. Naar wij vernemen zal de inter land voetbalwedstrijd Nederland —België op IS April 1948 in het Olympisch Stadion te Amsterdam worden ghspeeld. De retumwed- strijd is op 6 Mei I94S te Antwer pen vastgesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1