MENSEN ALS „PROEFKONIJN" Puck Mostert maakte clandestien een recordvlucht Als verstekeling in 38 uur naar Amerika en terug KNMI vraagt weerprofeten Britse medici op zoek naar verkoudheidsvirus Verkouden werkers lager productie Trifunovic leidt in Zonetournooi BEZOEK IN CELLOPHAAN Internationale race naar Cannes Blauwwit hetkesluiter BONNENLIJST CALVÉ'S, mosterdsaus j Goede wetenschappelijke opleiding en.,f 600 per jaar toe Plannen voor een nieuw gebouw Wagon met doeken van Lautrec vermist Eva Peron naar huis heöen Bekeuring zal hij wel niet ontlopen Vader is bang voor z'n portemonnaie Donderdag 17 Juli 1947 3 "KT EEL is in de laatste tijd geschreven over Het ver- koudheidsonderzoek. Vooral in Engeland en Amerika vordert men met de studie van dit onder werp. Waarom is deze ziekte van belang? zult ti zich afvragen. Waarom is het nodig, dat er hónderd dui zenden guldens besteed worden aan iets dat meer een ongerief is dan een echte ziekte? Verkouden is ieder een immers enige malen per Jaar, zonder dat het enige schade achterlaat. Men voelt zich hoogstens een dag of tien vervelend en dan is het leed weer geleden. In tegenstelling tot deze algemene gedachtengang, dat ver koudheid geen echte ziekte is en dat het ongerief dat erdoor veroorzaakt wordt onbelangrijk is, staan de uitkomsten van het statistisch onderzoek, in grote bedrijven in het buitenland uitgevoerd. Bovendien weet de medicus, dat het tot nog toe niet mogelijk is om de verwekker van de verkoudheidsziekte te bestrijden; alleen is hij in staat om door bijvoorbeeld neus druppels te geven de „verstopte neus" doorgankelijk te maken en daarmede complicaties te voorkomen. Door onderzoek van de productie cijfers van grote fabrieken bleek, dat hoewel tijdens een verkoudbefds- ep'demie in het bedrijf het aantal zieken niet groot was, toch het totaal aan productieve arbeid sterk daalde en dat de lage productiecijfers gedu rende langere tijd bleven voortdu ren dan van te voren te verwachten was. Gok in het leger kwam men tot gelijke resultaten. Tenslotte is het gebleken, dat deze zo onschuldig lijkende ziekte soms, al is het dan ook zelden, zeer onaan gename gevolgen kan hebben. Zo rekent, men dat vele oorontstekin gen van de bijholten van de neus hun oorzaak vinden in een „gewone" ver koudheid. Oorzaak onbekend j-T R bleek dus reden genoeg te zijn L' om dit onderzoek met kracht ter hand te nemen. Hoe moest dat gebeuren? Men wist. dat de verwek- ker tot de kleinste ziektekiemen moest behoren: de groep der filtreer- bare virussoorten. Deze kiemen zijn met het microscoop niet te zien en ze passeren de filters waarmee men bacteriën pleegt op te vangen. Hier door is het uitermate moeilijk om te weten of men de verwekker in han den heeft. Men ontdekte dat het mo gelijk is om verkoudheid van meDS op mens over te brengen door gezon de proefpersonen 'vrijwilligers) t« behandelen met neusspoelscls van zieke mensen. Ook bleek men apen te kunnen besmetten. Deze dieren ontwikkelen dan een ziekte, die veel op de menselijke verkoudheid geleek. In Amerika, waar men blijkbaar over voldoendereen kan beschikken, schafte men de vrijwilligers voor dit onderzoek af en ging men verder met het onderzoek van verkoudheid bij apen. In Engeland was men niet in staat om voldoende apen voor het onderzoek beschikbaar te stellen. Bovendien bleek, dat de kosten bij gebruikmaking van apen te hoog zouden komen te liggen. Het was veel goedkoper om met menselijke vrijwitligprs te. werken! Het Amerikaanse leger had tij dens de oorlog een hospitaal inge richt in Salisbury (Engeland), het Harvard-hosoitaal. dat toen gebruikt werd voor de bestudering van be smettelijke ziekten onder oorlogsom standigheden. Na het terugtrekken van de Amerikaanse troenen werd dit hospitaal met de volledige uitrus- tirm aan bet Engelse volk geschon ken. De regering stelde het ter be schikking van de studie-groep voor verko u d h erdson dorzoekMen vroeg en kreeg vrijwilligers, die bereid waren twee aan twee gedurende tien dagen een gratis vacantie door te brengen in een van de mooiste deien van Engeland. Vooral studenten en pas getrouwde paartjes bleken van deze gelegenheid gebruik te willen, maken. Ze kunnen beschikken over radio en telefoon, terwijl voor kleine uitgaven zoals versnaperingen enz. een zakgeld wordt toegekend. Het behoeft dan ook niemand te verwon- Het grote zonetournooi te Hlver- sum is begonnen. Twaalf der veer tien spelers zijn reeds gestart, alleen de Bulgaar Alex Tzvetcoff en. de Pool Plater hebben in de Russische zone in Duitsland doorreïsmoeilijk- heden en zullen vermoedelijk eerst vandaag aankomen. De Fransman Tartakower is ziek, in zijn. plaats neemt Rossolimo deel, terwijl Pale stijn Foerder de plaats van de Schot Combe inneemt. Dr. Euwe geeft 's avonds een ana lyse over een der beste partijen van de dag. Trifunovic (Yougo-SIavië)O'Sul- livan (Ierland) 1—0; Tzvetcoff (Bul garije)—Rossolimo (Italië) 1—0. De stan.d na 2 ronden luidt verder: Trifunovic (Yougo-SIavië) l"/a uit 2; Rossolimo (Italië) en O'Sullivan (Ier land) 0 uit 2; Plater (Polen) 0 Uit 0. DONDERDAG 17 JULI. - De maanden Juli en Aug stus vormen het tijdstip, waarin bepaalde bloe men voor winterbouguetiev worden gedroogd. Hiervoor komen o-a.de Helichrysum of strobloem en de Sta nce in aanmerking, in gedroogde toestand behouden deze geheet hun prachtige natuurlijke fleuren. Men snijdt ze bij voorkeur op een zonni ge dag als de bloemen gom droog zijn. Vervolgens bindt men ze in dunne bosjes^ en hangt deze op een droge plaatszoals b.v. onder een open afdak of voor een open zolder raam, waar ze in di wind kunnen drogen. Ze mogen niet in de zon drogen want da-, zouden ze ver kleuren. Men hangt ze met de bloe men naar beneden. Na ongeveer een maand kunnen ze volkomen droog zijn en gereed voor het,gebruik. S. L. deren, dat de vrijwilligerslljst al maanden van te voren voltekend is. De proefpersonen mogen alleen met hun partner in direct contact komen. Willen anderen ze bezoeken, dan worden ze gekleed in een ccllopbaan omhulsel. Twee wegen MEN trecht thans langs twee we gen tot de oplossing van het vraagstuk te komen. Ten eerste door op verschillende manieren de smet stof te zuiveren. Ten tweede door te trachten om het virus van de koudheid buiten het menselijk lichaam \*oort te kweken e.. tot ver meerdering van de ziektekiemen tf komen. Voor dit laatste heeft men levende cellen nodig, aangezien geble ken is. dat filtreerbare virussoorten zich niet laten voortkweken op dood materiaal. Deze levende cellen wor den bijvoorbeeld gevonden in het be broede kippenei, een levende voe dingsbodem dus, waarvan thans al gemeen gebruik wordt gemaakt voor de virusstudie. Een andere manier is om de smetstof over te brengen op zogenaamde weefselkweken. Men is namelijk in staat om sommige weef- seJelementen gedurende lange' tijd buiten het dierlijk organisme in le ven te houden. Heeft men eenmaal het virus in handen en weet men hoe men het voort kan kweken: is men er in ge slaagd om een methode te ontwikke len, waardoor men in staat is de hoe veelheid virus te bepalen, die men in handen heeft; dan zijn de voor waarden geschapen om een onder zoek in te stellen naar geneesmidde len tegen verkoudheid en middelen te beramen om deze ziekte te voor kómen. Er is dus nog een lange weg die bewandeld moet worden. Hier in Nederland zijn wij thans in staat om dit onderwerp met rede lijke kans van slagen aan te vatten. Daarvoor ontbreekt ons het geld. Het zou echter niet ondenkbaar zijn om in Indonesië of in Suriname, waar voor verkoudheid bevattelijke apen tegen redelijke prijs te krijgen zijn. zulk een onderzoek op to zetten. Do wetenschappelijke werkers in ons land staan klaar, om, zodra de kans bestaat om met niet te veel kos ten te werken, hun steentje bij te dragen tot de oplosing van dit vraagstuk. H. L. W. Dit zijn David A damson. 24 jaar, en zijn vroüiv Lesly, 20 jaar. Zij zijn pas getrouwd, en brengen hun wiileoroodsweken door in een comfortabel zomer- nuisfe nabij Sallsburg, een van de mooiste streken van Enge land. De huur betalen zij met mezen en kuchen: zij hebben zich onderworpen aan een expe riment met verkoudheidsvirus. Zij mog^n geen bezoek ontvan gen, maar zijn verder vrij ais een vogel: zij kunnen golfen, tennis sen. vissen, krijgen 3 shilling per dag zakgeld, en, als hu., keel het verdrage i kan. drie eieren en een fles/e bier oer dag- De maaltij den worden aan de deur afgele verd. De uitslagen van de internatio nale rafley via de A'lpen naar Cao- nes zjjn: Eerste categorie,* meer dan 3 li ter: 1. Bargerhoudt (Nederland) in do La Have, 10 pnt, 2, Van Strien {Nederland} in Ford 20 pnt. 3. Ap- pleyard (Engeland) in Jahguar 50 pnt. Tweede categorie. 2-~3 liter: 1. Wisdom (Engeland) in Healay 20 pnt; 2. Gatsonides (Nederland) in Studebaker 100 pot, 3. Uutsaerts (Nederland) in Studebaker 230 pnt. In vijfde categorie (750l'IOO cc) werd Kruit (Nederland) Fiat met 1160 pnt vierde. Nederland wordt het zweet-voet bal moe, dit bleek wel hedenavond in het Olympisch Stadion te Am sterdam, waar een handjevol toe schouwers getuige was van de laatste thuiswedstrijd in de kam- pioenscompetitie van Blauw Wit De Bossenaren behaalden een ver diende 3—2 overwinning en nagel den hiermee Blauw Wit op de on derste plaats in de kampioenscom petitie. BEZOEKERS worden slechts na wat nodige voorzorgen tot de tijde lijke woning van Davicf en Lcsly Adamson toegelaten. Zij moeten zich in celfophaan hullen om te voorkomen dat de „proefkonijnen" mei verkoudheidsvirus zouden wor den besmet op andere wijze dan met het oraeparaat dat in het laborato rium voor hen is bereid. Voor het tijdvak van 20 Juli t.m. 2 Auguitus 1947, geeft elk der volgen de bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC, 707 (Serie H) H-01 Brood: 800 gram brood H-02 Brood: 400 gram brood H-01 Boter: 125 gram. boter H-02 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet H-03 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet H-01 Melk: 4 liter melk H-03,TI-D5 Melk: 7 liter melk H-01 Vlees: 100 gram vlees H-02 Vlees: 200 gram vlees H-01 Algemeen: 200 gram kaas H-02 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gram jam. stroop enz., of 750 gram chocolade of suikerwerk H-03 Algemeen: 125 gram koffie H-04 Algemeen: 50 gram thee H-05 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) H-03 Reserve: 3600 gram brood H-06 Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD, KE 7fl7 (Serie H) H-ll Brood: 800 gram brood H-ll Boter: 250 gram boter H-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet H-33, H-I5 Melk: 12 liter melk H-ll, H-12 Vlees: 100 gram vlees H-ll Algemeen: 100 gram kaas H-12, H-13 Algemeen; 250 gram. sui ker, boterhamstrooisel enz., of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gr. chocolade of suikerwerk H-13 Reserve: 800 gram brood H-14 Reserve: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) H-16 Reserve: 600 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst' bereid) Bonkaarten MA, MB, MC, MD. ME. MF, MG 707 (Serie H) (B(jz. arbeid, a.s. moeders en zieken) H-21 Brood; 800 gram brood H-21 Boter: 250 gram boter K-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet H-21 Melk: 5 liter melk H-21 Vlees: 300 gram vlees H-22 Vlees: ?00 gram vlees H-21 Kaas: 200 gram kaas H-21 Eieren: 5 eieren H-21 Suiker: 250 gr. suiker, boter- hamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz,, of 250 gram chocolade of suikerwerk Versnapcringenkaarten enz. QB, QC 707 H-33 Versnaperingen: 200 gr. cho colade of suikerwerk, of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. H-36 Versnaperingen: 100 gr. cho colade of suikerwerk, of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. De niet-aangewezen borinen van Serie G kunnen vernietigd worden. Meer paardenvlees De rantsoenwaardering van paar denvlees, welke op 6 Juni ji. voorlo pig gelijk gesteld werd aan die van rund- of varkensvlees, za! van 18 Juli af gesteld worden op 125 gram. Met ingang van deze datum zal men dus op een bon voor 100 gram vlees, 125 gram paardenvlees zonder been kunnen, kopen. (h gezonden Mededeling). De fijtiptoewi »ja 't et over eens, dat Cahé'i mojtetdsaui een tra cube it bij komkom mers en alle soorten sla. Heerlijk pikant op duizend en-een geteche -1<5' te ge bruiken droogt niet uit. OY^iL VMKRIJB8IM. JlECKTS r.fl.38 PER FLES De internationale terrein- rit op Duinrell De „Motorcross des Nations", de internationale terrein wedstrijd, wel ke Zaterdag 26 Juli op het fraaie landgoed „Duinrell" te Wassenaar zal plaats vinden, belooft een eve nement' van enorme betekenis te zul len worden. In België en Engeland bestaat zeer grote belangstelling voor deze wedstrijd en de Engelse motor- bond, de A.C.U. schreef reeds met 2 bijzondere sterke teams voor deze terreinrit in. De Nederlandse schrijver en kunst criticus Ernst Groeneveli, wordt 29 Juli a.s. 60 jaar. Jarenlang schreef hij zijn critieken in rDe Avondpost" en hij is thans nog medewerker aan verscheidene bladen en tijdschriX- ten. De Bilt zit dringend verlegen om .wetenschappelijke assistenten. Tot das ver waren het uitsluitend candidaten en doctorandi in de w!s- en na tuurkunde, die behulpzaam waren bij het samenstellen van de weervoor spellingen. De vraag naar wetenschappelijke assistenten overtreft momen teel echter het aanbod en daarom zal het KNMI in October een twee-jarige cursus openen voor jongelui met einddiploma H.B.S.-B of Gymnasium-B, voor de bouw van een nieuw meteorologisch instituut en een moderne waarnemiQgstoren, Eet oude witte torentje is ia verval. De oude „Cocon", die reeds vele jaren laDg de weer- dienst herbergde, kraakt een beetje in zijn voegen. De dienst breidt zich uit. Thans zijn 230 mensen, overal in Nederland met het bereiden vsd weer-recepten bezig. Do scheepvaart, maar vooral de luchtvaart, stellen hoge eisen aan de weerkundige dienst. Als inen bedenkt, dat het samenstellen van de weersverwachting tussen Am sterdam en New York ongeveer ze# uur arbeid vereist, kan men nagaan wat de steeds uitbreidende luebt- vaartljjnen op de duur van de dienst zullen gaan vergen. Deze opleiding, waaraan onge veer dertig jongemensen kunnen deelnemen, zal ongeveer gelijk staan met die tot candidaat in de wis- en natuurkunde. Op het meteo rologische gedeelte zal men echter de nadruk leggen. Zij, die tot de cursus worden toegelaten, ontvan gen f 600.per jaar tegemoetko ming. Deze wetenschappelijke assis tenten kunnen later niet alleen in Nederland, doch ook in de over zeese gebiedsdelen of bij de lucht macht worden geplaatst. De oplei ding geschiedt in overleg tussen het KNMI en de luchtmacht. De obser vatoren voor de luchtmacht (waar nemers) worden uit dienstplichtig personeel gerecruteerd. Ook op de „Cirrus" Observators kunnen geplaatst worden op alle waarnemingsposten, ook aan boord van bet 1500 ton metende weerschip „Cirrus", dat thans te Rotterdam wordt klaar ge maakt om voor gezamenlijk^ Neder lands-Belgische rekening een post te gaan bezetten op 47 graden Noor derbreedte en 15 graden Wester lengte, als schakel in oen keten van observatieschepen op de Atlanti sche Oceaan, zoals dit door de ICAO (Internationale Burger-Luchtvaart- Organisatie) wordt georganiseerd. Naast de tweejarige opleiding van wetenschappelijke assistenten en de acht week se voor observators worden ook meisjes tot weerdienst- assistenten opgeleid. Deze opleiding waarvoor HBS 3 j.e. of MULO-B vereist is, staat ongeveer gelijk met die van do observators, doch is meer bedoeld voor de binnendienst. De observatoren kunnen opklimmen ioor het behalen van telegrafisten en marconisten dip lom a's. Er zijn plannen in de maak Een wagon met schilderijen van Henri de Toulouse Lautrec, verze kerd voor vier millioen gulden, wordt vermat. De doeken zijn op weg naar het Amsterdamse Stedelijk Museum voor een expositie. Deze wagon, die door de Belgische regering beschikbaar is gesteld en die vroeger deel uitmaakte van de Koninkliike trein, is 10 Juli uit Ba zel vertrokken en nog steeds niet aangekomen. Men hoopt de vermiste schilderijen nog voor de opening der tentoonstel ling. die op Vrijdagmiddag a.s. is bepaald, terug te hebben. De ver missing is per radio bekend gemaakt. Het Argentijnse blad ,Ja Epoca" meldt, dat Eva Perón na haar be zoek aan Parijs naar Argentinië zal terugkeren, zonder eerst een bezoek aan Engeland te brengen. Pardon: Vlak bij de tramhalte werd er aan de rails gewerkt. Twee mannen stondenmet, pneumatische boren, het asphalt kapot te drillen. Prrr, Prrrr, Prrrrr, zeiden de boren, een. ferm en mannelijk geluid, wel ge schikt om in het Vagevuur te klin ken, dicht btf de gevoelige oren van muzikale zondaars. Midden in een drilroffel werd ik al wachtend op de tram aangespro ken door een dame. Zq was jeugdig en mooi van makelij en ik zou de huichelaar wel eens willen zien, die beweren zou dat het hem als man. niet interesseerde wat deze fee hem te vertellen had. Ik althans spitste, volkomen in het nette, de oren en als ik een paard geweest was, zou men ze nerveus naar voren en naar achte ren hebben kunnen zien flitsen. Ik zag twee kersrode lippen be wegen, melkwitte tandjes glinste ren en ogen verstandig en vriende lijk kijken in mijn richting, maar ik hoorde alleen maar: prrr - prrrrr enzovoort. Vuil keek ik opzij naar de mannen met de boren en onmid dellijk daarna gepast vrijmoedig en belangstellend, maar met een iet wat wezenloos lachje, naar de dame. Pardon, ik versta U niet, zei ik brullerig. De dame sprak nu iets luider, zo te zien, en als een der mannen dat knetterdmg even op tilde, kwam er wel eens een woord je o vei nu gaan wel U. ving ik duidelgk op, en ik mocfc wel heel stom en zielig gekeken hebben, want de mooie ogen van do dame begonnen zacht en vergevens gezind te stralen, terwijl ze met in spanning verder sprak: toch, zei zc. Prrrrrrrr, zei de boor er tussen, door. Pardon?zei ik. naar hoe op; zei de dame, hulpeloos lachend. Ik maakte mijn oorschelp met do hand groter en trok dc wenkbrau- Juist wilde ik haar wat dichter naderen, zo dicht als betamelijk was, toen lijn 8 voorreed en de jon ge vrouw met een lief knikje en een armgebaar van: niets aan te doen, instapte. Dag mevrouw, gilde ik. Prrrrrrr, denderde de boor. En nu wil ik helemaal niet ver waand wezen en. direct aannemen dat die vrouw maar een doodge wone informatie over de tram wilde nemen bij mij, maar ladt de huiche laar zich maar eens melden die be-, weren durft dat hjj n i e t verschrik kelijk benieuwd zou geweest zjjn naar de woorden uit zo'n mond DESIDERIUS. DINSDAG en Woensdag al stond hei in vele dagbladen te lezen: Pock Mostert, een. zestienjarige Rotterdamse jongen, had zich Maandag als verstekeling ingescheept in een Amerikaans vliegtuig, dat van Schiphol was gestart voor een vlucht over de grote haringvtjvcr. Vier uur na hel vertrek, boven Schotland, was de jongen door leden van de bemanning ontdekt. Aanvankelijk luidde het, dat de knaap van het eerste tussenstation, Reykjavik op IJsland, zou worden teruggestuurd. Later bleek, dat hg de volgende dag op het vliegveld Gander in New Foundland was aangekomen. Dat was op Dinsdagmorgen, tien voor half tien plaatselijke tijd. De volgende dag, Woensdagmiddag om half drie, stond de jongen weer voor de bakkerswinkel van zijn vader in de Lusthofstraat, met aan zijn zijde een reus van een Hollandse mare chaussee, die o.m. kwam vragen of „Puckie" (een boy van 1.80 m.) wel weer binnen mocht komen. De wachtmeesier heeft de ouders van Puck nog andere dingen verteld, maar nog veel meer gevraagd. En de vader van Puck heeft de wachtmees ter ook het een en ander gevraagd, want die was en is nog bang, dat het avontuur van zijn zoon hem een schep geld gaat kosten. Die ernstige dialoog in de huiska mer hebben wij niet beluisterd. Wij zijn met Puck naar een warm ver trek achter de bakkerij gegaan, om daar het relaas van zijn avontuur aan te horen. De jeugdige avonturier laat zich rustig als een beroemdheid interviewen. Op een meeltrog zit tend, zijn rode Amerikaanse studen tenhoedje nog achter op het hoofd, somt hij systematisch op: t Het relaas „Maandagmorgen met de trein naai* Amsterdam; vandaar lopen naar Schiphol. In het vliegtuig ge kropen, om zeven uur gestart en 's avonds boven Schotland ontdekt. Toen...." „Hó, stop eens! Hoe lukte »e dat, in het vliegtuig te komen?" „O, er waren wat knapen beriff-. postzakken binnen te brengen, echte zwarte muizen cn nog andere dingen. Ik ben mee gaan helpen. Ze hadden niks in de gaten. Toen de anderen weer uit het vliegtuig stapten, ging ik mee. Maar ik kroop er even later weer in. Ik zei nog tegen een van die lui: Ik ga mee naar Amerika. Maar de mah luisterde niet eens naar me. Toen ik alleen binnen was, kroop Ik onder een bed dat daar stond en verborg me onder een neerhangende deken. En.het duurde niet lang of de bemanning van de vrachtkist, een „vliegende verhuiswagen" noemen ze dat, kroop in de cockpit, de deur werd dichtgesmeten en we gingen de lucht ln. Toen we vlogen, begon ik me niet lekker te voelen, maar ik viel geluk kig in slaap. Of eigenlijk was dat niet gelukkig, want in mijn slaap moet ik me bewogen, hebben, zodat mijn schoen onder de deken vandaan kwam. Daardoor kreeg de tweede piloot me in de gaten. En direct stonden er vijf Amerikanen om me heen". „Waren ze niet kwaad op je?'* ,.Dat viel nogal mee. Ze gaven me kaakjes met boter en lekkere limo nade. Ik mocht mee in de cockpit en helpen navigeren. Ik wil ook piloot worden en niet bakker, zoals mijn vader. In het bed van de gezagvoer der heb ik heerlijk geslapen en later op een. paar planken op de grond. Midden in de nacht landden we in Zus was waf blij toen zij haar groie broer na zijn avontuurlijke luchtreis weer behouden 'erug zag. door Craig Rice Vertaald door Ada Campers. 45) „Lieve Floortje, Ja hoor, je had gelijk met je tip over die ezel van een Hol brook. Ze is zijn dochter, maar voor zover ik heb kun nen uitmaken, zou hij liever een erger lot dan de dood on dergaan, dan dat iemand in zijn omgeving zou weten* dat ze een loot van zijn stamboom is. Hij moet een droge sinjeur zijn, want als ik hem was. geloof me, Floor, dan zou ik trots op haar zijn. Als ze die dans met de drie pauweveren ea het snoer kralen doet, dan rijst do hele zaal ais één man op om haar toe te juichen, en als het geld, dat ze per jaar verdient, eens bij elkaar gelegd werd. dan zou de hele Atlantic vloot nodig zijn om het to vervoeren. Maar de mensen ujn dwaas. Floor, en misschien heeft hij er iels op tegen, dat ze drie maal getrouwd geweest is, maar ik zeg altijd maar; met schade en schande wordt een mens wijs, of misschien is hij niet gesteld op _al die zogenaamde ongunstige publiciteit, die ze krijgt, maar ik denk er zó over: als die publiciteit maakt, dat de mensen in de rij voor het plaatskaartenbureau staan, dan is het goed. Beste Floor, ik hoop dat dit voldoende is, om dat mannetje Holbrook gratis je zaken te laten behartigen. En mijn hartelijke dank voor dat briefje van tien. Dat kwam goed van pas. In de Ifctop dat je net goed maakt, Vivienne. „Die Mr. Holbrook!" zei Dinah. „Dus hij heeft een dochter die danst met een bos pauweveren en een snoer kralen. Zo'n keurig mannetje! En hij heeft Archie wel eens afgeblaft, om dat hij op Zondag liep te fluiten, toen hij van het huis van Mrs. Sanford de weg op reed". „Je ziet. je weet het toch maar nooit", zei April plechtig, Ze keek naar de volgende brief, eveneens geschreven met paarse inkt op hotelpostpapier, „Lieve Fioortje, Ik heb gedaan, zoals je me verzocht hebt, en het is precies zq gegaan, als je zei. Ik kwam met haar in contact, omdat we eens samen bij betzelfde revuegezelschap in Maryland gewerkt hebben. Toen zat zij in het koor en was ik eerste sopraan. Ja heus. Toen ik haar dan ging opzoeken, vertelde ik, wat jij me had gezegd, dat haar arme, oude vader heel ernstig ziek was en dat het misschien met hem zou aflopen, en dat ik een vriend had, die tevens een vriend van Mr. Hol brook was, die me had verteld, dat hij ziek was en hoe vu rig hij verlangde naar een boodschap van haar, maar dat die boodschap bij hem binnen gesmokkeld moest worden en dat ik zou zorgen, dat hij hem rechtstreeks zou ontvangen en dal het maar een paar woordjes hoefden te zijn. Ze trapte er fijn in, en ze begon zelfs hard te huilen. Toen schreef ze het bierbijgaande briefje en ook de enveloppe met zijn adres, die er, zoals jij gezegd had, ook bij moest zÜn. En mijn dank Fioortje, voor het bankje van honderd, dat ik hard nodig had, omdat ik mijn tanden moet laten nazien, vooral, wan neer dat baantje in Hollywood, waarop jij zinspeelde, werke lijk doorgaat. Neem jezelf in acht en houd me op de hoogte over het baantje, Vivienne. Aan deze brief zat met een paperclips een enveloppe vast. geadresseerd aan Mr. Henry Holbrook. En daarin een in haast geschreven briefje: „Lieve, liefste Pa, Ik heb zoeven gehoord dat U ziek was. Word toch alstu blieft gauw beter! Vergeef me al het verdriet, dat ik U aan gedaan heb. Heus. eens zal ik maken, dat U trots op mo bent. En ik heb nooit iets gedaan, dat zou maken, dat U zich voor mij moet schamen, en dat zal ik ook nooit doen. Eerlijk niet. En wordt toch gauw beter, want eens zal ik een ster zijn. in een echt stuk en in een echt theater en dan zult U naar de première komen en me toejuichen. Ik houd zoveel van U, B. De volgende brief van de verzameling was weer in paarse inkt: „Lieve Fioortje, Het spijt me, dat ze de brief niet met haar eigen naam heeft ondertekend, maar hoe kon ik dat nu weten, en wat moest ik er aan doen, toen ze er eenmaal haar naam onder gezet had? Ik kan er niets aan doen, Floor, ik doe wat ik kan, om een vriendin te helpen. Enfin, in ieder geval heb ik haar het briefje gegeven, dat jij geschreven had in een handschrift, dat op dat van haar vader leek, en waarin je vroeg om een beroepsfoto van haar, met haar handtekening, en ze verloor echt haar zelfbeheersing en begon te huilen. Toen zocht ik de foto uit, terwijl zij zat te huilen, ik gaf haar de pen en zij zette er haar eigen handtekening op. Ik sluit hem hierbij in. En Floor, als je me soms uit de brand kan helpen, door me een paar dollar te lenen, dan graag, want de laatste weken heb ik een massa uitgaven gehad, waar ik niet op gerekend had. Als altijd je Vivienne. April sloeg weer een bladzij om, keek naar de foto. knipte met haar vingers, floot eens en zei: „Wat een schepsel!" D.o foto was getekend Harriet Holbrook. „Als Mr. Holbrook dit ooit zag", hijgde Dinah, „dan zou hij zo goed als dood zijn". „Hij moet het' gezien hebben", zei April. Ze begon er een beetje kwaadaardig uit te zien. „Hij moet geweten hebben, dat Mrs. Sanford dit had. Daarom probeerde hij in dat huis te komen, nadat zs vermoord was. Omdat hij niet kan toe laten, dat iemand weet dot zijn dochter danst met alleen maar een paar pauweveren en een snoer kralen aan". Dinah lichtte de foto op en zei: „Er is nog meer". Er waren nog een half dozijn briefjes, de paar eerste in paarse inkt, alie in hetzelfde onregelmatige handschrift. In iedere brief werd om geld gevraagd. ,de tandarts zegt, dat ik een heel nieuw bovengebit moet hebben, dat een hoop geld zal kosten en je weet, dat ik verwacht binnenkort een baantje te zullen krijgen, dus als je me tot zolang iets kunt lenen. daar ik geen antwoord van je heb ontvangen, vraag ik me af, of mijn laatste brief aan jou soms zoekgeraakt is. De tanden zullen moeten wachten, maar ik ben drie maan den huur achter en de huisbaas heeft me nog tot Dinsdag de tijd gegeven om te betalen. Als je me terwille van onze oude vriendschap iets kunt lenen. Floor, stuur het me dan per luchtpost, want het is al Zaterdag..-. De brieven hadden alle een ding gemeen: geen enkele er- var. Scheen beantwoord te zijn. De laatste was met potlood en op goedkoop gelinieerd pa pier geschreven. als je me telegrafisch 25 dollar zou kunnen over maken, per adres Leger des Heils te..-." (Wordt vervolgd). Reykjavik. Ik kreeg geen tijd om da IJslandse gej**a» tft gaan bekijken, want we bleven er niet lang. De po litieagenten daar konden me niet verstaan en .ze vonden het goed dat ik werd meegenomen naar Amerika. Om half tien kwamen we in New, Foundland aan. Ik moest daar blij ven. De bemanning ging verder met het vliegtuig, dat in dienst van de K.L.M. vloog. 's Avonds om half zes werd ik in de „Walcheren' gestopt, een Constel lation van de KJL.M., die Woensdag morgen om negen uur op Schiphol neerstreek. Daar stond een mare chaussee op me te wachten. Hij nam me mee naar Amsterdam, waar ze me een verhoor hebben afgenomen en 's middags bracht hij me naar huis". Puck is bang Een beetje trots is Puck wel op z(jn avontuur. Maar er is één ding, waar hy erg over in zit en waardoor h(i ook wel beTouw heeft: het geld, dat zün vader misschien zal moeten betalen voor de clandestiene héén- en de gedwongen retourvlucht. En een bekeuring voor clandestiene grensoverschrijding krijgt hy 1» ieder geval, is hem gezegd. „Had je thuis niets verteld van ja plannen?" „Nee, want ze mochten het toch niet weten. Tegen het winkelmeisje had ik wel gezegd, dat ik naar Ame rika ging, maar die lachte me uit Toen ik Maandagmorgen vertrok, zei ik dat ik naar Scbeveningen ging. „Hoe ben je eigenlijk tot je plaa gekomen?" „Tk wilde al lang naar Amerika. Tri California hebben we familie. Maar vader liet me niet gaan. Die zei, dat ik eerst goed het bakkersvak moest kennen. Maar laatst las ik in de krant over Zweedse jongens, die als verstekelingen naar Amerika waren gevlogen en dat wilde ik ook eens proberen. Jammer genoeg kwam ik niet in Califomië". „Heb je nog meer van die snoep reisjes op je programma?" „Nee. ik geloof, dat ik nu wel weer voor een paar jaar genoeg heb*'. Vader Mostert. die net naderbij is gekomen, trekt wantrouwend de schouders op. Of hij en zijn vrouw niet ongerust zijn geweest, vragen we. „Nee. we 'dachten, dat hij in Den Haag de trein had gemist, toen om half twaalf 's avonds een recher cheur kwam vertellen hoe de vork in de steel zat. Ik was natuurlijk ver schrikkelijk kwaad. Maar we zijn nu toch wel blij. dat hij weer heelhuids terug is. En dat vindt zijn kleine zus ook. Ze kruipt bij haar „Puckie" op schoot en geeft hem een dikke zoen. Puck Iaat het zich broederlijk wel gevallen. Dan wordt hij door zijn moeder naar bed gestuurd, want veel rust heeft Puck na zijn vertrek uit de Maasstad niet gehad. En als de visite nog napraat over „die jongen toch", droomt Puckie Mostert. de knaap met de „echte ondernemingsgeest (die in de toekomst hopeniijk in goede banen zal worden geleid) over zijn reis naar-de „States" v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3