Douwe THEE ■nmiMBiu vromer r W®IUUSIÏ mimimM» iai Saö t "uuend. «JW Uiïend irnrsmm RHAPSODY IN BLUE If Willem de Jong /;1 «Al>SC»lh FRIS Een hoogtepunt vap den daq UITSLUITEND NETTE MEISJES JEUGD en een i Stenotypiste Nederlands-Engels, MEN RIEP KOFFIE en THEE van KOK H. J. Kooy Sportvissers! Schuurman s Sportte Donderdag 17 Juli 1947 V R IJ B A N K Openbaar Slachthuis, P. Graafland AUTOMOBIELEN EINDSTRIJDEN INTERNATIONAAL TENNISTOURNOÖI 20O.OOO rollen overzee 2 HEERLIJK ERVAREN KOK STENO - TYPISTE MEISJES EEN LERAAR IN DE BEDRIJFSHXGIëNE manuolijke krachten LUTUSCA De bekend6 kwaUeil L een extra berpamg door 10% kortin AANKOMEND BEDIENDE (M. of Vr.) FILMPROGRAMMA'S veok de VOLGENDE WEEK VICTORIA lagrid BERGMAN Humphrey BOGART - Peter LORRE COLOSSEUM iy UWIN SCHISM'' PASSAGE Deanna DURBIN HARMOHiE o» ARENA Laurence OLIVIER Merle QBERQN LUXOR liali»!- Mar' ^ontez - S4B(j È^a Z$AB(j MARLENE DIETRICH f» ADIVSIMISTRATEUK Gershwin's beroemde leveren wij uit voorraad. Bij H. v. Buuren Zonen Assistent-Boekhouder v- Imperial Chemical Industries (Holland) N.V, jonge accurate vrouwelijke administr. kracht, DE SCHOOLTIJD IS VOORBIJ FLINKE JUFFROUW VAN DE WEG Op nt .liiJi hopen myn c.,jp on,i J. P. RAVEN WFJ DE MA far:.- huwelijks- J l'ai ^ij l.tHt* «raspaard ï'E','voii ip de n h u n i i o ;b ,1 re D o eh- oorScvg; LEX N i ï'i.if!<I«a»sstr. 13B 5 RutterJ.im. GOEDE EKKERE u koopt prottigr m een zaak met een grote sortering le PIJN AC KERSTRAAT 46 Telefoon 41905 Kinderarts RANDWEG 128 AFWEZIG TOT 1 AUG, Boezemstraat Vrijdag 1? Juli voormid dag l' uup een zeer grote ho*vreheitl voorwaardelijk goeder knrJ vers paarden- vïrr< te gen dubbel rantsoen P'T bon. Z«iterd.sg voorm. 8 uur b'-iitli'Mi A 1"> ct. per liter. Afrikaanderplfcia Zatrod.ig Juli roorm. 8 uur «vn. grote hoeveelheid fornfd heef tegen dubbel rantsoen per bon a 1.25 per kg. met attractie. Woensdag 23 Juli voorm. S uur bouillon ft 15 ct. per FOTO. SMALFILM, OPTIEK fv.h. Ma urltsw« g 42 Rotterdam - Tal. 25526 Autosloperij Gerfges vraagt voor de loop en de sloop. Hoofdweg 123, Telef. 22805 Na 6 uur telefoon 23687 Vleugel te koop gevraagd. Br. met opg- van afmeting, merk en prijs ond. lett. T.S.R. aan Nijgh van Ditmar, Rotterdam. WEST KRUISKADE 59 GOÜOSCHE SINGEL 1T3 8EUERLANDSCHELAAN 18 BERGSE DORPSTRAAT 99 I O ERHA VÊLAAN 33 ZATERDAG 19 JULI en ZONDAG 20 JULI A.S. waarin o.a, Wimbledon spelers en finalisten van Noord wijk, OOSTELIJK TENNISPARK "s-Gravenweg Entree f 1.. en f 1.50 Aanv. 2 uur ZOMERPRTJZEN BRANDHOUT droog, aanmaakhout f 2.50 volle muiz., dmge eiken en berken blokjes voor haard en kachel 3.50 volle mmtz. Dagolyk? te zien W. NIFTR1K; Rosier Faassenstraat 49 v.h. Bingleystraat en aan de werkplaats Dorpstraat 24, Overschie. Thuis bezorgd door geheel Rotterdam ên Omstreken. Koop op Uw snoepbon 2 rollen FAAM pepermunt. Knip van beide rollen het «Suikeroompje" (sic boven) uit en zend deze vóór 31 Augustus a-s. in een open enveloppe, voorzien van 2 ets. postzegel, aan: Het Ncderl. Roode Kruis. Prinsessegracht 2?, Deo Haag. Een van onze militairen in Indiê .ontvangt dan een rol „FAAM" pepermunt gratis. Het JNcderlandsche Roode Kruis heeft dus de controle over het aantal ingezonden „Suikeroompjes" en ver zorgt ook dc verzending en verdccüng der rollen. Vanzelfsprekend tnag U meer dan 2 „Suikeroompjes" inzenden. Voor elke 2 „Suikeroompjes" stellen wij één rol beschikbaar. tf.V. DE FAAM BREDA REPARATIES KUNSTGEBITTEN Id eeo y* Bur klaar. Clnes de Vrleselaan 2i b, Rotterdam - Telef. 37519 Voor de HaoJdadrainistratie f* Utrecht werden gevrragd enige jongemannen voor het vervullen van de betrekking van ASSISTENT o, voor plaatsing btj de Afdeling kostprijsberekening; ter opleiding ia de kostprijsberekening «t ter opleiding «Is lijdanalyst bi) bet tijdstudiebureau. b. voor plaatsing bij de Afdeling loonadministratie en preatieberekeniog. VereistenH.B.S. 5 jx. B of Gymnasium Bleeftijd niet onder dan 23 jaar. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en afschriften van officiële cijferlijsten vöór 1 Augustus a.s, te zenden aan de 2e Afdeling yan de Algemene Dienst der N.V. Neder land schc Spoorwegen te Utrecht, waarbij ts te vermelden of men voor a of h in aanmerking wenst te komen. Voor direct gevMagJ: Znndor goede getuigschriften onnodig te solliciteren. HOKI POKI EXPRESS le Middellandstraat 51 Gevraagd per I Septem ber a.s. geroutineerde hoofdzakelijk Engelse correspondentie. Br.: ERHARDT DEKKERS v, Vollenhovenstraat 29, Rotterdam. vraagt voor diverse atdelingen boven 16 jaar. voor Jnpakwerk en Uchte tsbriekswerkzaaro - heden. Hoog loon. Aanmeldenledera werk dag na 2 uur (behalve 2a- terdagsj, ook Donderdaga 's-avonds van 6-8 uur. Hugo de Grootstraat 41. MIDDELBAAR TECHNISCHE SCHOOL te Dordrecht L.mgt iiorvl.September a.s. toor 7 lesuren per week Sa Ia. 7-! volgens Rijksregeling. "llii-ftaties te richten ann de Directeur der fhanje!aon 12, Dordrecht. vraagt eenïga TOËG. 10 JAAR (leeftijd tot 30 jaar) voor de ponskaartenaia. Zij die op de hoogte zyn van tabelleer- en sorteermachines genieten de voorkeur. S uitvoerige will, onder lett. A. B. te richten aan het Hoofdkantoor, Hugo de Grootstraat 41, Botterdam. TEL. 35055 die in een beschaafde omgeving willen werken, kunnen óch meiden, dagelijks van 8 S?* fl f tot 5 u., behalve VZaterdags bij de Fa- Caramel- en Toffeefabrieken, Gillet Davids, Korenaarstraat 51, bij de Niéuwe Binnenweg. De fabriek van de bekende Zoutedrop Rollen met de Verpleegster VERZEKERING MAATSCHAPPIJ (Brand. Transport en Varia) vraagt wegens uitbreiding: 1e. STENO-TYPISTE met minimum opleiding M.XJ.L.O. 2e. ENIGE TYPISTES voor haar afdeling Reassurantie, bij voorkeur met M.U.L.O.-opleiding 3e. JONGSTE BEDIENDE (M. OF VR.) voor lichte administr. werkzaamheden. Voor prima krachten goed salaris. Brieven roet uitv. inl. onder No. 8061 Adv. Bur. J. Grijseels Jr.. Nw. Binnenweg J66. R'dam. Bij .de CENTRALE BOND VAN TRANSPORTARBEI DERS kan geplaatst worden een voor de afdeling Administratie- Leeftijd 1618 jaar. Salaris volgens Collectieve Arbei ds-0 vereenk om st. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, aan Heemraaissin- gel .323, Rotterdam (C.). WARNER-FILM OER MP6A, DAG, 2~7-915 UUR. ZOND. 2-440-7-9.15 UUR* TOEGANG 14 JAAR M- de Jong NIEUWE AVONTUREN VAN LIEFDE, VERRAAD EN VERGELDING CAPITOÏ KN MEESTERWERK 4 KEERT TERUG (LA GRANDE ILLUSION) - I NEDERLAND-FILM MET JEAN GABlN EN -rr^f^EuL, ERICH vow STROHEIM eree 4b 1 kHfil B EEN FiLM VAM }EAN «enoir *.I»4 OE Wt CAS PUPERS EN Zm 18 SOUSTEN UED„fe»(rPU m TOEGANG 14 JAAR DAG. 2-645-9.15 U. VLcUvjtl. Bi ZATERD. EN ZONO. 130.4.645-915 U. V. IDO-EYL OP HET TONEEL. fXp RONALD O'S PARIJS BU NACHT lengte PRINSES Robed TAYLOR-Susan PETERS] CASSAOPEN10 U OP HET TONEEL w (SONG OF RUSSLA) De geschiedenis van een grofe liefde O.LV. TUSCH/NSKI-CONCERN ELKE LEEFTIJD DAG 2.6.45-9.15. ZAT. EN ZOND. 1.45.4.15-6.45-9.15 met FRANCHOT TONE fN HAAR PIKANTSTE ROL OP MET TONEEL-, TRIO OO LH ANY AAN MET ORGEL t UNIVERSAL M.P.E.A JOOP WALVIS fantastische kleurenfilm met CONRAD VEIDTSABU vx NEDERLAND-FILM TOEGANG 14 JAAR IN EEN SPRANKELENDE COMEDIE SIR JHRïflvnRB Knnnn - P»£ wok* laoyjo PTLOO. VAN NV. NEDERLAND Wjwj OPJ4ET TONEEL: \W FREDY SALTEN EN ZiJN 18 SOLISTEN Ik/HoPlYWOO^) MET^7 TOEGANG 18 JAAR DAG. 2-645-9.15 U. lllJUVjll UCOUAU DiCT ZATERD. EN ZQNO. 13J.4-6A5-9.15 U. |U?MflAHYl HtKWflH Bfifl 1 de maaeaje, suggestieve TECHNICOLOR film I j ÏV in de maasaje, suggestieve ÜCHNICOLOR film j DAG. 2-15-645-9.15 j (ARABIAN NIGHTS) ZATERD. ZOND. REG(E; JQHN RAWL|N5 I aAN HET ORGEL: TOEGANG 14 JAAR UNIVERSAU?LM OER M.P.E.A H?HK BRETON DE PRINSESJES ALS BRUIDSMEISJES - DÊ CONFERENTIE IN PARJJS - PRINSES EUSABETH VERLOOFD - I4.JTUU VIERING IN FRANKRIJK TENNIS IN NOORDWUK ATHLETIEK: NEDERLAND- TSJÊCHO-SLOWAKIJE - MOTORWEDSTRIJDEN IN VALKENSWAARD - CANOWEDSTRIJDEN 8ELGIÉ-NEDERLAND VOORTS 1NTERJ5SANT 8IJPROGRAMMA VET OA, EEN AARDlGEl SPORTFILM vam OA VERENDE nere rwiTU TEKENFILM PET£ SMITH JN KLEUREN JOHN WAYNE in UNIVERSAL M P.E.A. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN M.T.S.-ers MET DIPLOMA 1947 Voor U: werkfutgbouwers, eleetrolechmci, chemisch technici en physisch technici, bestaan goede mogelijkheden bij onze laboratoria, tekenkamers, fabticage-afdelingen of techntsch-com- merciéle afdelingen. Sollicitaties met vermelding van geboonedamtn, volledige opleiding en eind exam encijiexs in te zenden aan de afdeling Personeelzaken te Eindhoven, onder motto „M.T.S. 1947-P". Kleine Verzekeringsinstelling vraagt voor di- een leeftijd 4050 jaar,' met enig eigen inkomen. Borgstelling vereist. Brieven met volledige inlichtingen" onder no.-167D aan Advertentiebureau Wvt, P. de Hoochweg 111, Rotterdam. (gespeeld door Ambrose) Alléén WYTEMAWEG a.d. Mathenesserlaan, Knüsp. Rochussenalraat, Tel. 28096. R'dam Eendrachtsweg 8 te Rotterdam Is plaats voor een jong Voor accuraat err ambitieus jongmens goede vooruiizichlen Brieven met opgave van leeftijd, opleiding en ver langd salaris aan bovenstaand adres. Koningin Emmaplein 5 - Rotterdam - Telefoon 25130 zoekt voor direct of per 1 September: bij voorkeur opleiding H.B.S. 5 j. c. voor hulp in de bqekhouding, liefst kunnende tyj)en. Sollicitaties schriftetijk of mondeling na telei" afspraak. En nu meisjes, ga ik een goede werkkring zoeken. IK mefd mij aan bij.de N.V.V.H.GEBR. KEEVEN- voor hei luxe cartonrjage- vak. Daar heb ik een vrije werkkring en ook nog sporth 11 Er is tevens plaats-voor n\ op de- expeditie-, en contröle afdeling;;'.' Aanmelding iedere werkdag van 9 tot '5 ÜujV ,'s Zaterdags tot 2 uur aan het Kantoor^ VROUW JANNESTRAAT 18 R'dam C te bereiken met lijn 1 - 3- 5-14 -22

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4