Nieuwe tegen-voorstellen van de Republiek HET ROTTERDAMSCH PAROOL Guerilla-leider eist „democratie" In geen land een nazitrawant Nederlands plan te Parijs Vrij, onverveerd SPANNING DUURT VOORT IN INDONESIË Djogja wil arbitrage vragen, als geen oplossing kan worden bereikt Meningsverschil op twee punten PAROLOSCOOP Weerbericht Demonstratie van „Vrij Spanje" Straalvliegtuigen voor Nederland Wordt de benzineprijs verhoogd? Dokter zonder bul Heel gevaarlijk mannetje" Griekse regering verwacht „invasie Veldslag in het Pindus-gebergte Zandvoort krijgt een „Butlincamp" Publiek trok partij voor SS-man Het vliegveld Maximaal gebruik van Duitslands productie-mogelijkheden V er tegen woordigers van Benelux Had. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam leL 69300 Abonnementsprijs 'per week 31 cent, per kwartaal 4,—losse nummer# f 0,09 EE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamschs Bank te Rotterdam PL Directeur» B, de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Vrijdag 18 Juli 1947 De spanning, die veroorzaakt werd door Sjarifoeddins radio rede van Woensdagnacht» is nog niet geweken. Ook niet na de nieuwe republikeinse voorstellen die gisteravond door Soesanto aan Van Mook zijn overhandigd. Dr. Van Maok heeft gezegd, dat hij de voorstellen onaanvaardbaar achtte, maar dat de be slissing aan de tNederlandse regering wordt overgelaten. Het Nederlandse kabinet vergaderde gisteravond van negen tof twaalf uur. Wanneer geen basis voor verdere onderhandelingen kan worden gevonden zal de Republiek om arbitrage verzoeken. Zevende Jaargang, No. 165 Het verschil van standpunt, dat in de nota-wisseling van de laatste dagen tot uiting is ge komen, komt neer op de volgen de punten: 1 In het Nederlandse ultimatum x werd geëist dat de republi keinse troepen terstond de vijande lijkheden zouden beëindigen en te rugtrekken; na voltooiing van deze maatregelen zouden ook de Neder landse troepen worden teruggetrok ken. Djogja stelt voor dat de troepen gelijktijdig aan beide zijden der demarcatielijnen zullen worden teruggetrokken. 2 Batavia wenst dat de bjjzon- dere po li de-corpsen in de eer ste plaats onder de interim-regering zullen staan. Djogja wil dat de „Medils in undis" IN de afgelopen 24 uur heeft ie dereen weer spannende momen ten beleefd dat was op zichzelf niet erg. Wel erg was, dat een wer velwind van tegenstrijdige berich ten over de aarde woei, want daar door sloeg bij menigeen die een spanning nog wel had kunnen ver dragen, het» uithoudingsvermogen door om plaat3 te maken voor een gevoel van verlamming of voor een neiging naar het paniekachtige; beide zrjn verkeerd, ze verblinden het juiste voorstellingsvermo .en, Daarom moge er nogmaals op wor den aangedrongen nuchter te blij ven, geen geruchten of tegenstrij dige dingen te verbreiden en zich aan de feiten'te houden, want dat laatste is op zichzelf al moeilijk genoeg. Want; Weet men nog, dat men Woens dagavond rustig naar bed ging in de gerechtvaardige overtuiging, dat Van Mook en Sjarifoeddin elkaar gevonden hadden? en hoe teleurstellend Donderdag ochtend het ontwaken was, toen het tegen-leel bleek, omdat „Djocja de voornaamste eisen had afgewe zen", nu men het over de gendar merie en het definitief staken van het vuren (een kwestie die men de 15de October 1946 al uit de wereld waande) niet eens was geworden, Gerèn, gevlieg, ontdaanheid, wilde geruchten. Geen deur wordt echter zo hard dichtgeslagen, of een speciale boodschapper kan er altjjd door, m dit geval Tamzil, die Sjarifoed din naar Djocja aehternareisde, Tamzil die zijn zenuwen ook al niet meer in bedwang had toen hij te Batavia het effect van Sjarifoeddins afwijzing waarnam. Tijdens znn afwezigheid hoorde men van de Sobsi, de vakvereni gingscentrale in Indonesië, dat „zij zich ging voorbereiden op het erg ste", van kabinetsvergaderingen, radiobetuigingen van vredeswil en onschuld, maar ondertussen: de toe stand was weer eens critiek, critie- ker zelfs dan ooit te voren. De Nederlandse radio van acht tien uur meldde reeds Tamzils en Gani's terugkeer, meldde echter geen opheldering, want Djocja vol hardde bij z'n weigering i.z. de gen darmerie en bij een andere opvat ting dan de Nederlandse omtrent het stakeri van het vuren. Weder om vraagtekens... en 2 nota's. Jobs geduld en Salomo's wijsheid, en, vond men, „de oom uit Ame rika" zouden nodig zijn om de on derhandelingswagen weer een duw te'geven, en om de heren uit Djocja ze zijn westers genoeg opgevoed te vermanen op een steekhouden der manier onderhandelingen te voeren. Van Mook begint steeds meer voet brj stuk te houden. Hij is een oppermachtig man. Door zijn han den lopen alle draden, ook die dë wu van de Grote Drie weergeven... Hij is tranquüius mediis in imdis, rustig temidden der woelige baren, en dat is een groot geluk. Het nanachtnïeuws van heden be vatte dit goede; dat Djocja niet af kerig ia van, doch zelfs begerig een beslissing door een onpar- trjdig derde: zij bevelen zelfs drie bekende adressen aan, en tevens, aat al de deining der laatste dagen nier en daar neerkomt op een hoog- geloDen woordenzifter^', daar is.de gehele kwestie toch te ernstig voor. binnenlandse veiligheid uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de regeringen der deelstaten* zal bljjven, maar dat de interim-rege ring in bijzondere gevallen politieel ingrijpen kan verlangen. Het misverstand na Sjarifoeddins rede werd versterkt door het feit dat de Rppubüek de Nederlandse eisen tot terugtrekking van de troe pen (Woensdag te middernacht) r.iet als ultimatum had opgevat, terwijl zij wel als zodanig bedoeld waren. Hier kwam nog bij dat in een Engelse vertaling van de in het Maleis gehouden rede, eveneens door radio-Djogja uitgezonden, een vertaalfout voorkwam. In de ver taling was sprake van het verwer pen van alle Nederlandse eisen, terwijl de oorspronkelijke tekst ver meldde; deze Nederlandse eis (het onmiddellijk terugtrekken der troe pen). Indonesische politici die gis teren uit Djogja naar Batavia waren gekomen, waren volledig verrast" door de opvattingen m de residentie, waar vooraan staande kringen de deur geheel gesloten achtten. Djogja's vrees Sjarifoeddins wens dat eerst de politieke oplossing voor de Indone sische vraagstukken zou worden gevonden vóór de gemeenschappe lijke gendarmerie zou worden, aan- vsard vindt zijn oorsprong in de op Java levende vrees dat de Repu bliek met het verlies in zeggen schap over de machtsmiddelen ook haar politieke zeggenschap zou verliezen. Men houdt er in Djogja rekening mee dat de Republiek in de interim-regering, die samenge steld zou worden uit vertegenwoor digers van het Nederlands-Indische gouvernement, de Mal ino-gebied en, die nog sterk onder Nederlandse invloed staan, en de Republiek, in de minderheid zou zijn. zodat de Nederlanders de gemeenschappe lijke gendarmerie zouden kunnen beheersen en hun wil aan de Repu bliek opdringen. Het eenzydige bevel tot te rugtrekking der troepen wordt geamendeerd uit vrees voor een militaire actie van Nederland se zijde, wanneer de politieke onderhandelingen nog eens zouden stokken. Verder heeft ook de regerings verklaring van minister Be el in In donesië als een koude douche ge werkt. Men had de verwachting dat de besprekingen een goed eind op weg waren, maar kreeg uit Den Haag te horen dat men daar met de gang van zaken ontevreden was. De laatste politieke complicaties waren voor de Indonesiërs over het algemeen een verrassing. Niet aanvaardbaar Vannacht heeft Gani aan de pers medegedeeld, dat het republikeinse antwoord voor Van Mook niet aan vaardbaar is, doch dat de beslissing aan de Nederlandse regering wordt overgelaten. Wanneer geen basis voor verdere onderhandelingen ge vonden kan worden, zal de Repu bliek zeer waarschijnlijk arbitrage vragen. Er was nog niet besloten over de vorm van deze arbitrage, of deze b.v. zou geschieden door het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag. de Veiligheidsraad der U.N.O. of door een derde mogendheid. Tijdens de jongste kabinetszitting te Djogja zijn deze mogelijkheden besproken. Gani heeft gisteravond nog gecon fereerd met Walter Foote, de Ameri kaanse consul-generaal en met Mit- cheson. de Britse consul-generaal. Gani verklaarde, dat de bijeenkom sten alleen dienden, om het Republi keinse standpunt op te helderen en niet om een mogelijke interventie te bespreken. Voor tekst van de laatste Ne derlandse en Indonesische nota's zie pag. .3. IETS KOELEB Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: Tijdelijk toenemende be wolking met slechts en kele verspreide buien. Iets lagere temperatuur. In het Noorden van het land meest matige wind tussen Noord en Oost In het Zuiden weinig wind. 19 Juli: Zon' op 5.21 uur. onder 21.30 uur. Waterstanden Rotterdam: le.tij 5.13 uur, 2e ty 17.32 uur. Een woord ter herinnering rj O-T nr^RG^RXTCHT waart door Nederland, dat goed twee jaar geleden bevrijd kwam uit de green an Hitler, de tyran. de schrijver tevens van het geraffineerde boek. waarin men lezen kan, dat het ver mogen van de mensen om te ont houden. zeer gering is, maar het vermogen om te vergoten onbeoertk. Onbeperkt? Zé erg is het wel met. maar groot is het. gevaarliik groot. Hebben wij.ze vergeten, de lange zware nachten, waarin boven onz** hoofden do R.A.F. en de U.S.A. dood en verderf omlaae gooiden? Verga ten. die uren in de ketders. terwnl buiten en boven de hommen ent- nloffen? Veropten. d«« witte, angst?*" kindergezichten, die smeekten om hef einde van al d»° verschrikkin gen over hun kleine leven? Oorlo°sgemcM w*»art door Neder land. De man die viif iaar lane hardnekkig de verlossmg uit de hel van de oorlog aanzegde. Gerbrand* trekt ven podium naar podhim en predikt het eewefd tpeen de Indone sische republiek. De mar», die in het verzet vooraanstoud. omdat hij rots vast geloofde ïn de zegen van waar heid, waardigheid en recht. Bruins Slot. pleit van avond tot avond voor de ..mars naar Dj^ria" en ttoidtiizen- dfr» volgen hpin. Zij spelen lichtvaar- diglijk met het vuur der gedachte aan een ..militaire wandeling". Zij houden zich het grootste effect voor ogen van een Nederlandse lucht- 2?a£ht. bommenstrooiend OP het dichtbevolkte Java. dood en verderf zaaiend onder millioenen mensen, wier harten niet méér verlangen dan de onze: vrij te ziin en zichzelf, willen6n zoa*s ze^f graag leven Oorlogszucht waart door Neder land. Het vermogen der mensen om te vergeten :s ..onbeperkt". Zij we ten met meer, hoe in 1939 alïerhan slimme lieden verkondigden, dat de grote oorlpg ..geloealiseerd" kon worden. Zij weten niet meer, hoe ..zekerhet was, dat Noorwegen en wij en België er heus buiten zouden blijven. Zij moeten er vandaag aan herinnerd worden, hoe de nuchtere werkelijkheid al die bittertafelpoii- tiek aan flarden scheurde en hoe de fakkel, in Polen aangestoken, de we reld van uithoek tot uithoek in brand heeft doen schieten. Wat wéér dromen zijn, de „voze" dromen van het „beperkte geweld". Alsof de werkelijkheid toestond, dat men ge weld doseert als een huismiddeltje uit de apotheek. Neen, lezers van Het Parool, laat ons heenboren door de waon van de „gereglementeerde" oorlog. Laat ons het elkaar eerlijk zeggen, dat ook de bekwaamste ge neraal en wie weet, hoe bekwaam generaal Spoor is! niet kén weten waar hij eindigen zal. op het ogen blik waarop hij begint. De weder partij is er tenslotte ook nog! Wie vermag te voorspellen, hoe die de plannen in duigen zal doen vallen. Nog nimmer begon een regering een. oorlog, zonder de oprechte bedoeling, er zo spoedig mogelijk mee op te houden. Maar nog nim mer ook was het die regering die de loop der gebeurtenissen mocht dicteren. Wee-hem, die lichtvaardig over oorlog tegen Indonesië spreekt Hg bedenke, dat er thans, hoe het ook gaan moge, in zulk een oorlog, duizenden en nog eens duizenden mensenlevens uitgeblust zullen worden en dat aan het eind, hoe het er ook moge uitzien, verdriet en eenzaamheid, wrok en wraak, vernielingen en armoede, de oogst van Mars zullen zijn. TV/J AAR waaróm den oorlog tegen Indonesië? Omdat de Indone sian niet bereid zijn redelijke Ne derlandse eisen in te willigen, zo heet het. Natuur Hjk is dat onver antwoordelijk lichtvaardig. Neder land heeft een hele reeks eisen ge steld, Indonesië heeft ze op drie na aanvaard. Overgeschoten ziin: de regeling van een gemeenschappelij ke politie, de regeling van „staakt het vuren" en de regeling van door de republiek Indonesië in strijd met Linggadjati aangegane vriend schapsverdragen. Ook %vjj betreuren het bitter, dat Sjarifoeddin de voorstellen van eergisteren er in Djokjakarta niet door heeft kun nen krijgen. Ook wg ziin bereid, in die voorstellen een. redelijke oplos sing voor de moeilijkheden te zien, gelijk Sjarifoeddin dat zelf deed. Maar oorlog, nu Djokja „neen" ge zegd heeft? Oorlog? Dat uiterste dat in de ogen van volken ro diep verderfelijke, ja, onzedelijke ».jid- del? Oorlog om de regeling van een politievraagstuk? Oorlog om een „staakt het vuren"? De Gerbran- dy's en De Bruins Slot ten hebben het antwoord gereed: deze „Repoe- b!ik" zoals zit roet de kinderach tigheid van lieden, die weten dat ..gekke" woorden de lachlust wek ken de republiek altijd aandui den. deze Repoeblik kan haar eigen orde niet handhaven omdat zij haar mannetjes niet in de hand heeft. Was.er ooit ergens ter wereld een generaal bij machte, de verant woordelijkheid van liet krijgsbedrijf zo keurig te reglementeren, dat er niets „onnets" geschiedde? Ach, de mannen van „Rgkseenheid" weten het natuurlijk ook wel, dat de jon- ge vrijheid altijd over de rand bruist. Maar het vermogen van de men sen om te vergeten is „onbeperkt" en de'meedogenloze regel kent geen uitzondering voor Gerbrandy en Bruins Slot, Wekenlang al -kruipt de gifslang van het oorlogsgevaar tegen het hart van het Nederlandse volk op, Heen en weer geslingerd door een monsterachtige voorlich ting die Goebbels af en toe naar de kroon steekt, wordt dat volk uit gerust met slagzinnen, die geschikt worden geacht om het met geest drift te doen opmarcheren onder de vanen van „Rijkseenheid" tegen de Indonesische republiek. Maar ginds, onder de hete zon van Java zullen zij vallen,* de jongens en ta ni's, bij duizenden, b;f tienduizen den. Wij kunnen op dit ogenblik niets doen. dan gelaten wachten op wat geschieden gaat. Wg zijn diep doordrongen van de onpeilbare ver antwoordelijkheid van ieder mens, die mede geroepen is, het bevel tot schieten te geven. Het is echter tot hèn, dat wij, smekend schier, dit laatste appèl richten: Zie om, naar wat over ons volk is heengegaan! Besef, dat ginds een volk leeft, dat door zn levenshouding het stout moedigste der aarde kwam te heten en vergeet niet, dat dat volk en het onze. belde geroepen zijn om elkaar te vinden in een vrijwillige samenwerking en zelfs zo ge over tuigd mocht raken, dat ge het ..recht" hebt om te schieten, besef dan, hoe menigmaal, zowel gerech tigheid als belang verbieden, wat door dat „recht" wordt toegestaan. DIVIDEND ROXT. LLOYD Aan de Algemene Vergadering van Aaldeelhouders der N.V. Rot terdamse Lloyd zal worden voorge steld over de jaren 1940-1944 20 dividend uit te keren, waarvan 16% pet, in aandelen en 3% pet. in con tanten. De resultaten over 1945 la ten* geen uitkering toe, terwijl zal worden voorgesteld over 1646 4% dividend, geheel betaalbaar in con tanten, uit te keren. Op de verlovingsdag van kroonprinses Elisabeth gaf de Engelse konink lijke familie een .garden pariy" op Buckingham Palace, Wij zien hier op de voorgrond koningin-moeder Mary met haar kleindochter Marga ret Rose, daarachter de kroonprinses en rechts haar verloofde, prins Philip Mountbstten, vooris de hertog en hertogin van Gloucester en de hertogin van Ke„t met prinses Alexandra. Een men® is gauw geneigd zich voor een gevaar, dat hij ver van huis weet, niet al te bezorgd te maken. Er is zo'n gevaar, duizend kilome+er zuidelijk van ons: bet fascistisch Spanje. De - vereniging „Vrij Spanje" spant zich in, door woord en geschrift dag in dag uit hqt Xederlandse volk waakzaam te doen zijn voor het gevaar van dit smeulend nazivuur en 'net op te roepen het Spaanse volk te steunen in de strijd om zijn vrijheid. Donderdagavond, in een met vlag gen versierde veemarkthal. hebben twee hoofdbestuurders, mevr. L. AlmaHeynen en de heer J. H. Scheps ter gelegenheid van de her denking der 18e Juli, de dag van de opstand tegen het Francó-regiem, een hartstochtelijk beroep gedaan op hun vele toehoorders zich te scharen onder die Nederlanders, die zich bewust zijn van het grote ge vaar, dat het Spanje van Franco nor de vrede en vrijheid der Euro pese volkeren betekent. Mevr. Alma vertelde van een on derhoud met een Engels parle mentslid, dat een bezoek bracht aan een .vrouwengevangenis in Madrid. DüizehiT'Vrduwën, rnërendcëls poli tieke gevangenen, zitten daarin op gesloten, alsmede 600 kinderen, die voor een gedeelte door nun moe ders worden verzorgd. Kunt zich voorstellen, aldus mevr. Alma, dat op dit ogenblik kinderen gevange nen »zijn, alleen- omdat de moeders de moed hadden guer ill ast rijders te steunen in hun verzet tegen een fascistisch regime? Ook thans, ruim twee jaar na de bevrijding, is het nog altijd waar, dat geen land vrij kan zijn zolang er nog een fas cistisch land bestaat. Het mag zijn, aldus spr., dat andere problem meer aandacht vragen, maar door het Spaanse volk te vergeten plegen we verraad aan onze beste demo cratische gevoelens. De heer Scheps sprak van het gezapig Holland van vóór Mei *40. dat zijn heilige neutraliteit huldig de en niet geloven wilde aan de waarheid 100 km. Oostelijk en 1000 km. Zuid el ijle van ons, aan de ter reur van de dictatoriale staat. Daar door was Mei 1940 als een gericht, voelde het -Nederlandse volk vijf jaren lang aan de lijve wat het Franco-regiem of de dictator nu (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft het overleg tussen de ministers van Oorlog en Financiën er toe geleid, dat toch nog in de loop van dit jaar een beperkt aantal straaljacht- vliegtuigen van het type Gloster- Meteoor III voor de Nederlandse militaire luchtvaart zullen worden aangeschaft "ïn Engeland. Oorspronkelijk lag het in de be doeling reeds in de loop van dit iaar een grote serie Glosters voor Nederland te bestellen, 'doch reeds enige weken geleden hebben wjj medegedeeld, dat deze bestelling, met het oog op onze ongunstige deviezenpositie niet door kon gaan. Het werd hier echter als een ern stig gemis beschouwd, dat Neder land zelfs geen begin kon maken met de opleiding van militaire vlie gers op de straaljagers, terwijl vrij wel alle westeuropese landen hun luchtvloot reeds met dit vliegtype uitrustten. Nu het overleg met de minister van Financiën tot overeenstemming heeft geleid, kan,ecMer een aantal straaljagers aan de militaire jacht- vjïegschool worden begonnen! Ver wacht wordt dat daarna volgend jaar een grotere serie Meteoor IV aan de luchtmacht ter beschikking zal worden gesteld. (Van onze Haagse redacteur) Verwacht wordt dat in het begin van het volgend jaar de consumen tenprijs van benzine met enkele centen per liter zal worden ver hoogd. Wanneer n.l. het wetsont werp van buitengewone invoerrech ten op benzine, dat minister Lief- tinck voornemens is bij het parle ment in te dienen, wordt aangeno men, zal het waarschijnlijk niet mo gelijk zjjn de prijs van 19 cent te handhaven. De maatregel is van zuiver fiscale aard. Het hangt mede van het "standpunt af 'dat, de prgs- beheersing te dezen zal innemen of de verhoogde belasting aan het pu bliek zal worden doorberekend. A of B heette bleef om *t even betekent. Meen niet, dat het Fran co-Span je een nasmeulend vuurtje is van een grote gebluste brand, aldus spr. Wat in 1940 smeulde, laaide op tot een vlam, die de vrij heid der Europese volkeren verteer de. Ook thans mogen wij niet eer der rusten voor ,n Spanje de zon van de vrijheid straalt en de vul gaire opstandeling, die met hulp van Nederlands vijanden de beul werd van het Spaanse valk. komt waar hij hoort: naast de Seyss Inquarts in de beklaagdenbank van Neurenberg Aan het slot deelde de heer W. v, d. Hout mede, dat namens de mee ting telegrammen waren verzonden aan de Xederlandse regering cn de president van de republikeinse Spaanse regering te Parijs. „Een heel gevaarlek mannetje", noemd- de officier van de arr. rechtbank alhier gistermiddag de 32-jarige landbouwkundige J. S., die terecht moest staan. Dat be wuste mannetje had zich bij een arts in Schoonhoven aangemeld als collega, toen die.dokter een waar nemer kocht. De'dokter was met verlof gegaan en S. zou de praktijk wel eens waarnemen, maar "hp wist net zoveel van zieke mensen als de dienstbode van de dokter. Wel kon hij aardig met medische vaktermen schermen. Dat had hij geleerd in Bonn, zei hij, waar hij veel omgang had met artsen. Gelukkig „dokter de" S. nog al voorzichtig, want bij het minste of geringste stuurde hij de patiënt door naar een specialist. Toch is het maar gelukkig dat die goede Schoonhovers niet gewe ten hebben welk gevaar er in hun huis kwam als ze de „dokter" had den laten roepen. Want dat ge vaarlijke mannetje was bovendien nog morfinist. Het was daar bg die Sehoonhovense dokter in huis een hemel op aarde voor de morfinist, want hij kon uit de apotheek van zijn werkgever volop morfine ne men en op valse recepten liet hjj in andere apotheken nog meer halen. Toen alles "uit kwam heeft S. eerst een poosje in Maasoord ge zeten. S. beweerde thans helemaal ge nezen te zijn, maar in het psychia trisch rapport dat over verdachte gemaakt was achtte men ter be schikking stelling van de regering gewenst. Daar hield de officier zich dan ook aan en hij eiste maar 3 da gen gevangenisstraf, en daarna ter beschikking stelling van de rege- ring. Dodelijke val De 43-jarige boekhouder A, A. Spanjaerdt—Speelman, Schoneber- gerweg is gistermorgen van de ve randa op de 2e etage van zijn wo ning gevallen, en op slag gedood. Omdat hij zijn huissleutel niet had, wilde hij van de veranda van de buren op de zijne overstappen. Toen hij op een plankje stapte, dat op de balustrade van de veranda beves tigd was, schoot dit los. De hees S. viel van ca. 7 m. hoogte met het hoofd op een betonnen plaatsje. Het lijk werd overgebracht naar het zie kenhuis Coolsingel. GEORGE STRATOS. 'de Griekse minister van Oorlog heeft Donder dagavond tijdens een kabinetszitting verklaard, dat de generale staf een tweede en ernstiger Invasie van guerilla-strijders verwacht. Hij voeg de hier echter aan toe, dat alle voorzorgsmaatregelen reeds zijn ge nomen. De plaats der concentratie zou zijn bij het punt van samen komst van de Grieks-Albanees-Joe- goslavïsche grenzen. Griekse regeringstroepen hebben 15 tot 1800 guerillastrijders omsin geld in het Pindusgebergte. 35 km. ten N.O. van Jannina. De eerste groep van 75 gevange nen bestond geheel uit Grieken, die slecht gekleed en totaal uitgeput wa ren. Generaal Zervas, de Griekse minis ter van openbare orde, heeft meege deeld, dat acht goedbewapende „ba taljons" guerillastrijders van elk 300 man aan de „invasie" deelnemen. Twee ervan zouden uit „buitenlan ders" bestaan. Radio-station De leider der Griekse guerilla- strijders. Markos, heeft het radio station van het „Griekse democrati sche leger" in het hoofdkwartier aan de Noordelijke grens in gebruik ge steld. Markos, een voormalig arbei der uit de tabaksindustrie, verklaar de, dat „het belang van Grieken land en de oprichting van een voor lopige democratische regering, door de verzetslieden gecontroleerd gebied, eist". De voorlopige regering zou de macht moeten uitoefenen tot dat een nationale vergadering bij eengeroepen zou zijn, aldus voegde Markos'er aan toe. Men meent, dat het radiostation is gevestigd in een van de Slavische buurlanden. Buitenlandse politieke kringen In Athene achten het mogelijk, dat het door strijd geteisterde Noord-Grie kenland binnen enkele dagen tol een onafhankelijke communistische staat geproclameerd wordt, ten einde het guerilla!eger een Internationale sta tus te kunnen geven. Indien een dergelijke „vrije staat' gesticht wordt, zouden andere lan den in staat gesteld worden de guerillastrifdcrs als „bellirerenten" te erkennen en him openlijk hulp te verlenen. Polen: regen In de Veiligheidsraad is de vor ming van een permanente commissie voor toezicht op de verzoeningspo gingen op de Balkan bestreden door de Poolse afgevaardigde, dr. Oscar Lange. Een dergelijke commissie zou de Balkan in feite onder beheer van de U.N.O. brengen. Lange herinnerde aan de Russi sche eis tot evacuatie van alle bui tenlandse strijdkrachten uitr?Grie kenland. Hij critiseerde de conclu sies van de Balkancommissie, die heeft bevonden, dat Joego-Slavië, Bulgarije en Albanië de Griekse guerillastrijders hebben geholpen. Deze conclusie, aldus Lange, zijn meer het resultaat van vooroordelen en politieke motieven dan van een onderzoek. Rusland: tegen Rusland heeft Donderdag te ken nen gegeven, dat het wellicht ge- truik za' maken van het vetoricht oer grote mogendheden om de goed keuring der UN.O, van het A-.v-n- Het Ministerie van Wederopbouw heeft vergunning verleend tot stich ting van een Butlincamp te Zand voort. Het kamp moet in 1948 ge reed zijn. Met de bouw is een be drag van 3 a 4 miUioen gulden, ge moeid. In de eerste tijd zullen uitsluitend Engelsen in dit kamp verblijven volgens een speciale overeenkomst, die getroffen is met de millionnair Butlin. Oorspronkelijk stond de regering afwijzend tegenover het plan, maar omdat de Engelsen van plan waren in België hun tenten op te slaan, heeft het ministerie goedgunstig I over het plan beschikt. kaanse voorstel voor semi-oe ma- nert toezicht op de woelige noord- gren» van Griekenland, tegen te houden. In een vernietigende aanval op het voorstel der U.S.A. ter oplossing van de toestand op de Balkan, verklaar de Gromyko, dat het Amerikaanse plan „ernstig inbreuk" maakte Op het handvest der Ver. Naties en „on aanvaardbaar" was voor Rusland. Berichten, volgens welke de Griekse regering aan Turkije om militaire bijstand zou hebben ver zocht, zijn in officiële Turkse krin gen ten stelligste tegengesproken. De 22 j. musïus T. E. uit Arnhem, was in de oorlog S.S.-er geworden. Na de bevnjding vertoefde hij 20 maanden in een kamp. Hij blijkt daar weinig uit geleerd te hebben* Een meisje, met wie hg na zijn ïn- vrijheidsstelling in contact kwajn, betuigde zijn sympathie, door haar op een goede aag op een van de Arnhemse singels bij de keel te grijpen en bijna te wurgen. De Stichting Politieke Delinquenten, liet hem toen opsluiten in een kamp te Die ver, waar hij na enige tija wegliep. Na een zwerftocht door heel Nederland werd hij bij Tilburg gegrepen, toen hg de grens tracht te te passeren. Via Den Haag be landde hg gistermorgen in Rotter dam. In de Pgnackerstr. stond een onafgesloten fiets lokkend op hem te wachten. T. E. liet zich met na den, sprong op de fiets en had on middellijk de eigenaar achter zich aan, die „houdt de dief" kreet. Op de hoek van de 3e Pijn ackers traat en de Gerard Scholtenstraat werd hg gegrepen door de 50 j. vertegen woordiger H. P. de G. van de Berg weg. Een menigte volk, die zich naar het opstootje spoedde, .advi seerde zoals te doen gebruikelijk is: „iaat die man toch lopen" en be dreigde zelfs de heer De G.. die ech ter voet bij stuk hield. Op weg naar de post Zwaanshals passeer den juist twee agenten, die de ar restant opsloten aan de BergsingeL Het „volksempfinden? bleek weer eens volkomen onzuiver te zijn. Men hoede zich voor demonstraties van deernis met arrestanten, in het bij zonder onverbeterlgke S.S.-ers! B. en W. van Rotterdam hebben, in aansluiting cp de gehouden tnefc spoed uitgeschreven raadsvergade ring inzake het vliegveld, zich ge wend tot de voorzitter van de mi nisterraad voor een onderhoud en tevens verzocht deze bespreking mede te doen bijwonen door enige andere leden van het kabinet, de minister van Verkeer en Water staat, die van Wederopbouw, van Financiën en van Economische Za ken. Ook van de rilde van het Rot terdamse bedrijfsleven wordt in Den Haag met kracht aangedron gen op een zo spoedig mogeljlk be-» ginnen met de aanleg van het vlieg veld Schlevcen. Honderdduizend houders van kemphanen in België Volgens „La Dernière Heure", zouden zich in België niet minder dan 100.000 zgn, „coqueleux", dat zijn houders van kemphanen in België bevinden, waarvan 80.000 in Vlaanderen en 20.000 in Wallonië. Sedert de bevrijding zouden er 5.000 wedstrijden gehouden zijn. Hierbij werden door de politie slechts 12 bekeuringen gegeven, die dan door de vereniging der „Coque leux" werden betaald. In Frankrijk zou kortgeleden een grote wedstrijd zijn gehouden tus sen Belgische en Franse kemphanen. De wedstrijd, die door niet minder dan 2500 toeschouwers werd bijge woond, zou 14 millioen Franse francs hebben opgebracht. Het blad wijst er tenslotte op, dat in Frank rijk, waar de gevechten tussen kemphanen niet verboden zijn, deze jaarlijks 350 millioen francs aan be lasting opleveren voor de Franse schatkist. Hiervan zou 75 procent uit de beurzen der Belgen komen. Dr. H. M. Hirsehfeld, de leider van de Nederlandse delegatie te Parijs, heeft in de hoofdcommissie een plan ingediend voor het oplossen van de economische moeilijkheden. Het beoogt als uitgangspunt te dienen voor de beraadslagingen over het op te stellen rapport, Hfj drong er tevens op aan tot een maximum gebruik te maken van de Duitse productie mogelijkheden. om gebruik te maken van de Duitse hulpbronnen air een bijdrage tot het herstel van Europa, doch. be zwaar had tegen een wederopbouw van de Duitse industrie. Alphand verklaarde, dat'hij' de bijdrage, die Duitsland tot het herstel van Euro pa kan leveren, niet onderschatte en dat Frankrgk van mening is, dat de Duitse steenkool- en landbouw productie tot een maximum moet worden verhoogd om zo mogelijk de ongunstige betalingsbalansen van de Duitse zones te verbeteren. Dr. Hirsehfeld betoogde hierop, dat hij slechts bedoelt, dat het Duitse economische' probleem als een deel van het Europese moet worden behandeld en niet als een afzonderlijke Duitse kwestie. Drie oorzaken Dr. Hirsehfeld begon enige prin cipes te ontvouwen, die de afgelo pen weken in de besprekingen der Het Nederlandse plan omvat de volgende drie punten: 1. Te beginnen met vast te stellen, hoe men het bestaande Europe se potentieel kan gebruiken; 2. Het maken van een raming der mogelijkheden om de import uit de overzeese gebiedsdelen te vergroten; 3. Het handelsverkeer tussen de Europese landen onderling te doen toenemen. Toen dr. Hidschfeld te spreken kwam over het in aanmerking ne men van de Duitse productiecapaci- teit'bü het opstellen van een. alge meen Europees plan antwoordde de Franse gelegeerde, Alphand, dat hg het eens kon zjjn met het beginsel tot ontwikkeling Benelux-landen zijn gekomen. Hfl gaf als de drie voornaamste redenen voor de bestaande tekorten in de Europese betalingsbalansen: 1. Onvoldoende goederenhandel tussen de Europese landen; 2"v° ?°,e,?de import uit overzese gebiedsdelen; 3. Liquidatie van de Europese par ticuliere investeringen in het öuitenland, die vroeger een bron van inkomsten voor de Europese landen betekenden. Als oplossing voor deze drie kwesties poneerde dr. Hirsehfeld zijn plan, Gisteren zijn te Parijs de na men der Benelux-gedelegeerden in de technische commissies der Parijse conferentie bekend gemaakt. In de commissie voor voedsel en landbouw is benoemd de Nederlander A. H. Boerma, in de commissie voor energie de Belg M. Buyse, in de com missie voor ijzer en staal An- toine Man (Luxemburg) en in de commissie voor vervoer M. Dclmer (België). Naar wordt verwacht zullen de benoemde gedelegeerden vóór Maandag te Parijs aankomen, daar de commissies op die dag hun zit tingen zullen beginnen. Op het ogenblik worden de Benelux-landen in de commissie voor samenwer- .vertegenwoordigd door dr. Hirsehfeld, baron Guillaume, de Belgische ambassadeur te Parijs en Funck (Luxemburg).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1