GEWAPEND CONFLICT SCHIJNT THANS ONVERMIJDELIJK HET ROTTERDAMSCH PAROL Beslissing in Den Haag gevallen Razzia In Loosdrecht Eerst Benelux in studie bij Technische commissie Soevereiniteit der Republiek wordt niet erkend Zaterdag 19 Juli 1947 Vrij. onverveerd Van Mook zal beslissen wanneer militaire actie zal beginnen PAROLOSCOOP Tw. Kamer komt Woensdag bijeen Geduld of anders bemiddeling Tóch transito via Rotterdarti Gillet krijgt 4kü jaar „Argeloze gasten" waken over andermans beurs Weerbericht Een dagje uit voor „dienst" Harper en Wilton in de finale Ontwerp-compromis vandaas? verwacht MINDER PAPIER Volgende week eèn ei voor onvolwassenen Het standpunt van Den Haag GoereeOverflakkee krijgt vaste oever verbinding Minder olie voor verwarming Zonetournooi te Hilversum Waspoeder én soda eind Juli Prinses Marijke genezen Brambilla verovert de gele trui Red en Adiu. Lange Haven 141, Schiedam tel. Ó930O Abonnementsprijs per week 31 cent, per IcwarLaal 4,—loss® nummers 0,0? DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Hei Parool" Postgiro 398644 Bankier i Amsterdamsche Bank' te Rotterdam PL Directeur» B de Vries PI. Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende Jaargang, No. 166 De Nederlandse ministerraad is, volgens gezaghebbende kringen in Den Haag, in de vergadering van gisteravond tot de conclusie gekomen, dat het niet meer mogelijk is langs vreedzame weg uit de Indonesische crisis tc komen. Het schijnt dat de beslissing over het tijdstip waarop de militaire actie zal beginnen aan dr. Van Mook is overgelaten, met het oog op een nog mogelijke verandering in de houding van de Republiek. Het republikeinse kabinet heeft echter vanochtend besloten geen verder beroep te doen op d e Nederlanders om vijandelijkheden te voorkomen, ~- Een laatste poging om een gewapend conflict te voorkomen deed Sjarifoeddin gisteravond in een radio-rede met een aanbod, alsnog de Nederlandse els tot eenzijdige staking der vijandelijk heden te aanvaarden, onder voorwaarde, dat de Nederlanders ernaar zouden streven het vertrouwen der republikeinen te her winnen en de «fase der ultimatums" zou beëindigen. Zijn aanbod werd in Batavia koel ontvangen. Een woordvoerder deelde mee, dat het naar Den Haag zou worden doorgezonden en dat het door de Nederlandse regering te némen besluit zou beslissen over oorlog o£ vrede in Indonesië. Een nieuw Nederlands ulti- sloten géén bevél uit te vaardi gen en de troepen niet van dé demarcatielijn terug te trékken. matum, dat via Britse diploma tieke kanalen aan de Indonesi sche ministers was overgebracht, éiste r voorvanmiddag twaalf uur Java-tijd het-bevel „staakt hét vurèn", wannéér de Repu bliek nog de kaïis wilde bèhou- déri op eén vreedzame regeling. Na de koele ontvangst van Sjarifoèddins aanbod hèeft het rèpublikëinse kabinet echter be- Vraag zonder antwoord TSJANG KAI.SJBK heeft de al gemene mobilisatie 'bevolen; hjj wilüus het:pleit..tussen de Kwomin- tang van Nanking en 'de*'commuhis- tèn in Mandsjoérge én rondom Yènan men noemt hét ook wel „de burgeroorlog in het noorden" beslechten, In Griekenland, bij Janin'a en Ko- nitsa, regeren kanon, vliegtuigbom, tank en zware mitrailleur. Daar worden slagen geleverd, naar hét heet tegen „partisanen, gesteund door internationalen."; in Saloniki vertoeft nog steeds de onderzoe kingscommissie van dè Veiligheids raad yan de UNO mag zij niet meer doen dan „onderzoeken" en rapporten samenstellen, welker in houd gróót verschil van mening weerspiegelt? Er -zijn meer plekken waar de aarde rookt, smeult of lonten kent die naar een kruitvat leiden. Waar blijft de UNO, vraagt mén zich af, om haar grote brede voét erop te zetten èn te voorkomen, dat er weer vlammen uitslaan?; waarom ruimt zij uit zichzelve èn de kruitvaten èn de lonten niét op? Is de UNO dan alléén maar pas sief?, bezit zrj geen actiève reents- werkzaamheid ter voorkoming van een herhalng van de gróte ellénde dié niemand térug wil hebben? Gaat zij dé Volkènbond achterna met de kennis vari wiens fouten zij gesticht is om de vrede en de vei ligheid te handhaven? De Volken bond die, een aanfluiting werd van zijn eigen principes, een tribune voor spotters en weglopers, een wandeloord voor derderangssecre- tarissen van eersterangsfiguren die. zélf al spoedig uit Genève wegble ven. Zodra de UNO zich onderwierp aan die twee dodènde dingen, ob structie en veto, (zij doken voort durend op uit dé Slavische hoek) omdat de reglementen erop geré- kend hadden,- dat de eenstemmig heid en de bijval by de stichting van de UNO zien ook merkbaar zouden" doen worden bij al haar vergade ringen en haar pogingén om tot be sluiten te komen, daarin niet 'vol doende hadden voorzien, geraakte zjj op dé verkeerde weg. Kinderziekten'noemde men dat. Maar ondertussen: van die kin- derzièkten kunnen grote mogend heden gebruik maken om hun gang te gaan. En zij gaan hun gang. desnoods - onder de leuze, dat wat zij doen, niét in strijdis met de bedoelingen van de UNO.... Zelfs is hét mogelijk geworden, dat de twee grootsten elkaar gaari bestrijden en dat er nergens ter we reld iets gebeurt of men voelt er of Washington of Moskou achter, ter wijl men dé UNO zou moeten voélen, de krachtige vredeshand van de UNO. Maar die blijft log en pas sief. Vraagt men ongerust; „waarom volhardt de UNO toch daarin?", dan ziét men wel bedrukte, meewa rige gezichten, maar een afdoend of hoopgevend antwoord krijgt men niet. De radio-rede van Sjarifoed- din heeft geen wijziging ge bracht ib de houding van Bata via. Autoviteitén zeiden dat Sja rifoeddin het èibde der vijande lijkheden had moeten bèvelen en niét beloven, wannéér hij de cri- tieke situatie had willen oplos sen. Sjarifoeddin; van- zijn kant stond voor het-feit dat men in de Repu bliek inwilliging dér Nederlandse éisen gelijk stelt niet zelfmoord. Vandaar zijn voorstel dat de Neder landers. als tégenwicht. alles zouden doen om het vertrouwen van de re publikeinen in de Nederlandse be doeningen te herwinnen. Het blééf nog de vraag in hoeverre hij met deze concessie zijn positie zou kun nen, handhaven. Na" het uitblijven yan éen gunstige Nederlandse rëactlé op Sjarifoeddin» aanb'od, .heeft een woordvoerder van het republi keinse leger gewaarschuwd, dat het leger bereid was geweld te genover geweld te stellen. Wanneer de Nederlanders de diplo matieke betrekkingen met de Repu bliek zouden verbreken en hun toe vlucht zouden némen tot geweld, zo zeide deze woordvoerder vólgens het Indonesisch persbureau Antara. dan waren de Indonesische strijdkrach ten bereid om de Nederlandsé agres sie tegenióèt te treden. Djogja blééf bereid Sjarifoeddin zei in zijn rede: Nogmaals zijn de Nederlands—In donesische ondèrhandelingen op eèn dood punt gekomen. Wij béseffen reeds wat dit zeggen wil. Wij blijven sprekingen. bèrèicl een vreedzame sfeer te schep pen in Indonesië. In een vreedzame sfeer.' los van alle ultimata en oor logsdreiging. kunnen de Nederlan ders en dè Indonesiërs gezamenlijk aan de wederopbouw beginnen. De tijd van het Nederlandse ulti matum is reeds geheel verstreken. Sjarifoeddin leidde hieruit af. dat de Nederlanders voor de wereld hadden getoond niet van zins te zijn gewéld te gébruiken. Sjarifoèddins rede volgle op een initiatief van Gani en Tamzi], die na. besprekingen met de Consuls- Generaal van Amerika. Cbina. Groot- Brittannië én Frankrijk te Batavia een telegram naar Djocja hadden ge zonden om aan te dringen op aan vaarding van de Nederlandse eisen. Sétyadjit, Soesanto en Leimena zijn gisteravond naar Djocja vér- trokken. Setyadjit zeide, dat hij hoopvol blééf tot het eerste schot valt. Gani bleef in Batavia ach ter om contact te onderhouden met de buitenlandse consuls. P. v. d. A* beraadt zich Tot diep in dé nacht hébben in hét gebouw van de Tweedè Kamer dé Eerste én Tweede Kamer-fractie van 'de Partij van de Arbeid verga derd. Véél leden die van het zomer reces van de Kamer gébruikt had den gemaakt om op reis,te gaan. keerden voor deze gelegenheid te rug. Tijdens deze vergadering wérd de houding van de fractie ten aan zien van de régéringspolitiek fn de Iridonsische kwestie behandeld. Van 8 tót 12 uur hééft minister Jonk man die vereadéring bijgewoond, terwijl ook de andere socialistische ministers aanwezig waren. Vandaag zal in Amsterdam de nartüraad van de Partij van de Arbeid bijeenkomen. .Bevoegde kringen in Batavia zHn van mening, dat oorlog tussen Ne derland en Indonesië onvermijdelijk Is, tenzlf zich on het laatste ogen blik nog een onvoorziene wending voordoet. (A;P.) Het republikeinse kabinet heeft vanmorgen in een vergadering te Djogjakarta besloten «een verder beroep te dóen op de Nederlanders om vijandelijkheden af te wenden. Latér vérnamén' wij nog dat wordt aangenomen dat de actie niét voor 22 Juli zal beginnen. Van Mook heeft volgens A.P, de president van Oost-Indonesië én West-_jornëo verzocht naar Batavia té komén voor hét vóerén van be- De Tweede Kamer zal haar reces onderbreken in verband met de hoogst ernstige toestand met betrekking tot Indonesië. Zij is telegrafisch bijeengeroe pen tegen Woensdag a.s. om één uur. De regering is voor nemens dan een verklaring af te leggen. (Van onze correspondent) NEW.YORK, 18 Juli. De New York Times die vandaag in eeu hoofdartikel de situatie in Indonesië commèntarieerde, zegt dat de crises in "de betrekkingen tussen Neder land en de F.epupliek elkaar zo snel opvolgen, dat blijkbaar buitenlandse bemiddeling gevraagd moest wor den. Wat betreft de meest belang rijke kwesties die in het geding zijn,- schijnt hét dat de republiekei- nen het gewicht der logica aan huis kant hebben. De orde „staakt het vuren" behoort" wederzijds te wor- den uitgevoerd. Het blad wijst er verder op dat de republikeinen 300 bestandsschendingen door de Ne derlanders, alleen al in Juni heb ben geméld en zegt tenslotte dat een vreedzame overgang van het koloniale systeem naar zelf-rege- ring in Indonesië zo dikwijls be loofd en ,zo hevig begeerd is dat het té hopériis dat dé Nederlanders nog korte tijd geduld uitoefenen en in dien er geen andere uxtwég is in buitenlandse bemiddeling toestem men. De onderhandelingen tussen de Nederlandse en Belgische delegaties enerzijds en de En gelsen en Amerikanen ander zijds. over hét transito via Ant- werpen- en - Rotterdam hebben geleid tot eén overeenkomst, welke op het eerste gezicht voor beide havens betrekkelijk gun stig lijkt. Het accoord, dat voor een jaar geldig is, zal half Sep tember van kracht worden. Het tribunaal heeft hédenmórgen uitspraak gedaan in de zaak J. L. Gillet. Hij werd veroordeeld tot 4>/j jaar internering met aftrek. Boven- dién wérd zijn vermogen vérbeurd verklaard tot een bedrag van f 175.000, terwijl hij ontzet werd uit de kiésrechten. IN DE NAMIDDAG VEEL BEWOLKING Weersverwachting, gel dig tot Zondagavond: Overdag vrij' veel be wolking met geleidelijk wat toenemende bulenac- llvitéit Wéinig verande ring van temperatuur. Aan de kust matige wind tussen Noord én Oost, overigens wéihig wlnd. Juli: Zon op 5.22 uur, onder 21.29 Waterstanden Rotterdam: le tij uur, 2é tij 18,21-uur. (Van onze speciale verslaggever) Als op één dag de zon warm het water koel en het werk wr is, valt 't moeilijk om in Loos drecht op en langs de plassen eén rustig' plekje of een som ber humeur te vinden. Dan „schatert de lach aan alle kan ten, zwemmen en zéilèn de va- cantifegangera naar hartelust, praten meer bezadigden of ver moeiden opgewekt óver bhide dingen en buigen statige, zwar te kellners minzaam over hun witte servetje. En wie zal in zo*n rein geheel durven spre ken over duistere dingen Zei lers, zwemmers, kellners,. nie mand misschien? Achter de plassen ligt een weg, de stoffige verbinding tussen Oud en Nieuw Loosdrecht, die overdag weinig verkeer kent en zich wel licht kon verbazen, omdat enkele kleine wagentjes blijkbaar willen proberen records té breken, on danks de forse voorruit-letters die openbaren, dat liet „Dienstauto's" zijn. Voor de mannen achter het stuur mogen de plassen plassen blijven, mag het vriezen, dooien of hittegolven; zij kennen hun taak en brengen die nauwgezet ten uitvoer.' Want kijk, daar slenteren zij in polo-hemd en lichte broek, zonder das en met opgerolde mouwen.naar een schaduwplekje op het terras van een der restaurants. Zuchtend gaan zjj zitten en bestellen met wa re hartstocht en kennis van zalcen verkoelende dranken, of smakelijke geréchten. Gul rekenen zü af: kort om hun gedragingen zijn die van dagjesmensen, die htin verblijf in het milde oord moeten beperken tot énkele uren. Dit. alles is hun goed recht, want buiten op de autostond immérs „dienst"? Vreemde gasten Maar wat vreemd 1 Hoé eigen- 1 aardig gaan die „gestoofde" héren te werk. Houden zii niét 1 van ijs of biër? Hun handen verdwenen in streng-zakéliike tassen en op tafel verschijnen maatglazen en weegschaaltjes. Nog ergér. hun biér schenken zü in het glas met de streepjes hun ijs .deponeren zü met iivër en aandacht op het schaaltje... Dan trekken de heren rimpels en lachen; dan trekt ook de ober rimpels en huilt, zii het misschien onzichtbaar. Want plotseling flitst een aiigsli- gé dachte door zijn brein, dat de hele dag ingespannen bézïg'is met porties èn prijzen. Vol verstandhou ding. schakelt zijn blik over in de richting van de „baas" en béiden weten, dat deze argeloze gasten, évenals zij: dé héle dag bezig ziin met porties en prijzen. En nauw keurig op de hoogte: blijken boven dien...' Enkele minuten later „draait" de finale van het spel, dat onder de naam „Prijzencontröle" een plaats zou kunnen yinden in de afdeling „Donkere levensschetsen". De he ren rechercheurs zitten niet langer alleen;een zenuwachtige, beweeg lijke eigenaar heeft zich bij hen gevoegd. Hij spreekt over duurte en slapte,' lonen én prijzen, vroeger en nu; leven en laten ieven; hij ge baart naar links en rechts, voor en achter, eri eindigt in een meester lijke pose met geheven handen als wilde hij vragen: „Nu, heb ik geen gelijk?" «Geknipt en geschoren" Maar al 2«n kunsten helpen wei- ngi: als zqvelen wordt hjj vakkun dig „geknipt en geschoren". Pro ces-verbaal, boete, misschien zelfs sluiting zullen volgen... Zo razziaat de ambt en aren staf van het directoraat-generaal van de prijzen dag en nacht Nu eens hier, dan weer daar, de jongste Donder dag in Loosdrecht. Zij ving geluk kig een. enkele .keer bót, helaas ble ken de meeste eigenaren vanres taurants en café's „fout". Over tredingen werden geconstateerd op prijzen van bier, ijs, koffie, borrei, jenevej, lunch, diner, toegang zwembassin, gehakt en boenwas- Onder de schuldigen bevonden zich enkelen, die al eerdér gesnapt waren eri toch hun prijzen nóg had dén "opgevoerd tot een absurd peil: zwemmen één gulden, zeventig cent té veel. Prijskaarten bleken in tal van zaken op vrijwel alle térrassen niet aanwezig. Een der Laosdrechtse hoteliers bezet de' euvele rt.oed om tcgén wantrouwende bezoekers te verkla ren: Meneerhier wordt L niet af gezet; vanmorgen hadden wij con trole en alles was in orcfef" Luttele minuten later wérd hij gesnapt op zijn bierprijs, die vijftig cent per liter verschilde van de officiële. „U zette toch niet af, meneer?" Zo speurt de priiscontróledienst naarstig naar prijsterfeur, teneinde ook gewone mensen in de gelegen heid te stéllen hun spaarduiten op normale wijze in de vacantie te besteden. De eigenaars van de mooie, wit gepleisterde of beschil derde uitspanningen moeten voor hun „swartelijke" handelwijze zwaar boeten. Het ware te wénsen, dat zif béterden...... Er is alle kans op een-interéssante finale. Zondagmiddag tussen Harper (Austr.) en Wilton, want beide spe lers wonnen hun kwart-eindstrijden met gemak en'hebben ook de beste kansen om resp. Rcidt en Kersten te slaan. Harper speelde rustig en niet aantrek kelijke afwisseling tegen van Reekum, Wilton, had te forse drives voor Vel- tcnaar. Dehnert had het veel te moei lijk tegen de afwisselende slagen vau. Karsten. die weer keurig op dreef was en Wilton nog heel wat moeite zal ge ven. Uitslagen Dames-enkélspcl. eerste ronde: Mej. Jamin sl. mej, Welschen 7—5, 6—2,- Halve eindstrijden: Méj. Jamin sl. mej. Klapwijk 7—5. 6—4: Mej. Brocsc van Groenou sl. Mej. Hoving 6—4. 7—5, Hcrcn-enkclspcl. tweede ronde: Brandt (Den.) sl. Simpson (Austr.) 4—6, 6—2.' 6—4: derde ronde: Van Oort-.sL. Brandt 6—4. 6—3; Van Reekum sl. v. JDijk 6—3, 6—3; Veltenaar sl. Pasteur 63. 63; kwart-eindstrijden:' Harper' sl.Van Reekum 6.2, 6—1; Rcïdtsl. Van Oort 3—6. 6—3, 62: Wilton sl. Veltenaar 6—3. 61; Karsten sl. Dehnert 63. 6—1. Herendubbclspei. tweede ronde: Wil ton en Reidt sl. Veltenaar en Braridt 6. 6—3; gemengd dubbelspel,-eerste ronde: Méj. Broese van Groenou en. Simpson sl. Mevr. Theunissen èn v; d. Broek 6—3. 6—4: tweede ronde: Mevr; Kunze—Melchers en Karsten sl. méj.- Hoving en vVe3tenaar 6—1» 6—4. Zo niet het schoonste, dan toch het beroimdste werk vim Rembrandt, „De Nachtwacht", heeft dank zij de maanden en maanden durende ar beid van de heer Martens, de bekwame restaurator van het Rijksmu seum in Amsterdam, zijn oorspronkelijke gians en kleur terug gekregen en zal van Dinsdag 22 Juli af, weer duizenden in verrukking brengen. Benelux is er gisteren in geslaagd de voorrang te verkrijgen voor be studering van problemen op korte termijn, wanneer de technische commissies van het comité voor Europese samenwerking Maandag haar Werkzaamheden zullen begin nen. Na een langdurige zitting van de uit vijf leden bestaande bestuurs commissie werd in beginsel overeen gekomen een regeling te treffen voor de verschillen van inzicht be treffende de procedure tussen Groot- Brittannië en Frankrijk enerzijds en Benelux, vertegenwoordigd door dr. Hirschfeld van Nederland, ander zijds. Men verwacht., dat de bestuurs commissie Zaterdagmorgen een ont werp-compromis zal opstellen en dat dit ongetwijfeld kort daarop door het volledige comité van samenwer king van zestien leden aanvaard za! wórden. Twee groepen Dr. Hirschfeld had de kwestie in twee groepen verdeeld:' X. Het voorbereiden van maat regelen en het inwinnen van inlich tingen tot het bereiken van een volledig gebruik van de bestaande industriële ..en .agrarische, capaciteit vari Europa, eri 2. Het bestuderen van problemen op lange termijn, met inbegrip van nieuwe investeringen in de Europese industrie. Hij drong aan op voorrang in behandeling van de eerste groep. Frankrijk en Groot-Brittannië na men het standpunt in, dat beide groepen van problemen onderling verwant waren en gezamenlijk be handeld moesten worden. Hierin werden zij gesteund door Italië en Noorwegen, waardoor Benelux al leen kwam te staan. Uiteindelijk kwam men in beginsel ovéréen dé techniscne commissies instructies té geven beide groepen van problemen te bespreken, doch eerst aandacht te schenken aan de kwestie van ge-: bruik van de bestaande industriële capaciteit tot bet uiterste. De slechte papierpositie heeft iot het besluit van dc Ned. Dag blad. Pers geleid, om van 15 Juli tot 1 September de plaatselijke bladen in een dagelijkse omvang te laten verschijnen van vier pa gina's. Zulks houdt in. dat onze krant gedurende die tijd ook Za terdags met vier pagina's uitkomt. <S Volgende week zal voor personen tot en met 29 ja2 t bon wórden aangewezen voor een ei. Badzeep Bad- sn zweminrichtingen, welke voor de oorlog zeép beschikbaar stelden voor hun bezoekers, mögén binnenkort weer. bij stort- of kuip baden stukjes zeep verstrékken. De zeep zal verkocht mogen wor den in stukjes van ca. 5 gram, voor lopig tegen de prijs van l eent per stukje. Ouden meer kolen Het Vrije- Volk weet te 'mel den, dat het in dé bedoeling ligt, in de komende- winter aan kamerbewoners boven 65 jaar twaalf in plaats van negen mud kolen teverstrekken. Geen blik In het vervolg mogen melk- en zuivelproducten, geluk zóvele le vensmiddelen, niet meer in blik verpakt verkocht worden. Tijdens ccn vergadering; van de Stichting Flakkeese gemeenschap deelde burgemeester Rijnders mee, dat men er van verzekerd kan zijn, dat het eiland een brugverbïndmg met het vaste land zal krijgen, r.o meldt het Algemeen Dagblad. Hij wilde niet op het rapport van de commissie vooruit lopen, doch hij was van oordeel, dat de stichting de noodzakelijkheid van deze ver binding en de praetische mogelijk heid om deze tot sl and tc brengen, voldoende had aangetoond. Hij zeide voorts to weten, dat het materiaal voor de brug reeds in Nederland aanwezig is. De minister van Economische Za ken heeft zich, in verband met dc uiterst moeilijke deviczenposilie, ge noodzaakt gezien de toewijzingen van olie v„or centrale verwarmin gen geheel gelijk te schakelen met die van vaste brandstoffen. Zij, die dergelijke 'installaties be zitten, krijgen evenveel eenheden toegewezen als er aan vaste brand stoffen worden verstrekt. Eén een heid vaste brandstoffen wordt ge lijk gesteld met 50 liter olie. Over de wijze waarop de in aanmerking komende gezinnen in 't bezit zullen worden gesteld, van een olietoewij zing of een brahdstoffenkaart, volgt spoedig een nadere mededeling. Binnenkort zal tevens worden be slist, of ook ten behoeve van parti culiere- en bedrijfsinstaliaties. die rió1 October 1946 werden aange legd, olie tér beschikking zal kun nen worden gesteld. Gisteravond werd in enkele'par tij en. de beslissing-bereikt, zodat de uitslagen als .volgt luidden: Castalcü (It.). Foerdcr (Palestina) l-^-O; ^Trifunovic.(Joego-Slavië) Ö'Kelly "(België) .34—Pachman (Tsj. Sl.)Plater (Polen) 1-rO;- Vari Scheltinga (Ned.)Rossólimo - (It.) 1-^0. Be Veiligheidsraad hééftRoe-; menië's aanvrage voor het lidmaat- sthap 'Yan: de UN.O. op de agenda geplaatst. (Van ónze- Haagse rédacteur) Eén gezagbébbende Nederlandse zegsman heeft ons gisteravond een uiteenzetting gegeven van de facto ren. welke het volledig vastlopen van de besprekingen ten gevolge hebben gehad. Vrijwel allé onoplosbaré moeilijkheden, aldus deze zegsman, zijn voortgevloeid uit het féit. dat dé republikeinse regering sedert de be sprekingen om tot uitvoering te ko men van het accoord van Linggadja ti." is begonnen, met er van uit te gaan. dat dit accnord van de repu bliek een souvereine sta3t heeft ge maakt. Deze opvatting,, hoewel tij dens de besprekingen over ,dp tot standkoming van het accoord uit drukkelijk uitgesloten, meenden de laatste twee renublikeinse regerin gen te kunnen blijven Jiandhaveri én grond \fan de tekst van het aceonrd van Lingeadjati. waar deze" soreekt van de facto erkenning van de uit oefening van het gezag door dc reou- hijek. over Java. Sumatra en Madoc- i ra. Aan dit standmmt, dat juridisch piet met de tekst van het accoo»"d in overeenstemming te brengen is. kan door de Nederlandse regering om gewichtiger dar» zuiver juridische redenen geen duimbreed worden toegegeven. Erkenning van deze so»»- vereiniteit op dit ogenblik zou »n de eerste plaats in flagrante stfiid met dè grondwet zijn. en zóu de Neder landse regering niet in staat stellen de verantwoord cl ükhe id welke zij tegenover het. buitenland ten op zichte van geheel Indonesia bliift be^ houden op behoorlijke wijze te dra- gen. Het zou dus een bron van onop houdelijke conflicten in binnen- en buitenland worden. Om deze redenen heeft de Nederlandse regering de te genvoorstellen van de republiek over de vorming van de interim-re gering afgewezen. Deze souvéreiniteit vari de renublick is er niet en kan er niet zijn. aldus, onze zegsman, daar aan vcrbondgn. dat hoewel dus de republikeinen krachtens de overeen komst van Linggadiati het recht tot uitoefening van het feitelijk gezag heeft oekregen Nederland, dat thans over dit gebied nog wel sou ver ei n is iti laatste instantie sfeebts het recht, maar vooral de plicht, heeft gezag te laten gelden, indien de renubliek daar niet toe in staat zou blijken. Met name eeldt dit voor de ge meen.«ch an pel iike handhaving van de orde en veiligheid. Nederland vcrtmtwoordelijk Nederland heeft de verant woordelijkheid voor orde en vei ligheid ook tén aanzien van het grondgebied van de republiek en indien wat door de rege ring lang niet uitgesloten wordt geacht aan Nederlanders en buitenlanders leed zou geschic- de bij hun terugkeer op Java. omdat de republikeinse politie le kort zou moeten schieten, dan staat de Nederlandse regering daar verantwoordelijk 'voor. te- genover het eigen vólk cn. tegen over buitenlandse regeringen. Nederland moet dus-bevoegdheid hebben om zelf in tc grijpen én aan de regering moeten dan ook de middelen ter beschikking staan om die bevoegdheid uit te oefenen, in dien dat zal nodig blijken. Hoe nodig dit kan zijn, aldus onze zegsman, mo ge blijken uit het'feit dat de repu blikeinse regering uit veiligheids- ovei-wegingcn zelf - niet in staat is. luttele weken geleden dc internatio nale suikercommissie naar Oost-Java te laten gaan. Op grond daarvan heeft Nederland" de eis óver de ge meenschappelijke gendarmerie voor gesteld. welke uiteindelijk onder Ne derlandse verantwoordelijkheid zal moeten kunnen optreden, zij het dat de Indonesische regering over dat apparaat door hun medezeggenschap in dc interim-regering, mee controle zal kunnen uitoefenen. Óok dit punt heeft de republikeinse'regering ech-* ter weer Jaten afstuitéri óp haar on aanvaardbare opvatting over de sou- vereiriiteit. welke iri alle republikein se tegenvoorstellen - gehandhaafd, bleef. In het eerste .voorstel vandé commissie-generaal heeft Nederland zich wellicht wat stellig uitgedrukt over de vorm Van de gendarmerie, doch later is Nederland daarop ook zover teruggekomen, wat in overeen stemming was mét ;-de- Nederlandse verantwoordelijkheid. De eisen over ae onmiddellijke staking van de vij^ andelijkheden en wat daarmee sa- m'ènhangt zijn van een andere ordé dér gewichtig. Er ropét Aari _dé ein deloze réeks van incidenten, ëexi éind kómen en oók.dé nodeloze ver nielingen van militair niét gewichti ge. maar économisch, straks onmis bare"- objecten, kunnen niét .langer méér worden gedrild.' Dóch ook dëzè consequenties tracht de rireó'ublikéin- se regering té ontgaan, iyèlücht om- dat -zij niet instaat is Alle traepén het bevel tot het1staken.vaji hét vuur te laten uitvoeren, wellicht, om ande re redenén. Zeggen républikéingé ;vértsigén- woordigers in Bataria. het bével- te willen geven, dan wijst .V Djocja _dè toezegging weer van de hand éri-.als Djocja.bergid bUikt dan.is het onder voorwaarden welke Nederlands p'o- sjtie straks nog .möéilijkerzuUen-ma- ken: Onze zegsman" houdt''fiiër""'.het oog op Sjarifoeddiris yérklariüg van gisteren, volgens wélkeNederland zich thans zal moetenVerbinden geen ultimata meer te stéllért in de toekomst. De tijd verloopt.tënélot- te snel en dé tüd werkt hard tegen Nederland, hetgeen de republikein se regering zeer. wél bekérid.is. Onze financiële middelen staan óns géén langer uitstel meer toé èn. Waai- bo vendien de wegen om dóór ónder- handelen uit de impasse te kómén zijn afgesneden, staat nadat in. de loop. van lange kostbare maandén al le mogelijkheden inmoéilijkheden zijn verkeerd, nog sléchte de yffig van de eenzijdige beslissing emopleg- ging open. Oplegging, echter van v:.nlët meer en anders dan wat Ili;. het accoord van Ling gad ja tl is over eengekomen, zoals tlidéns.'., >ét laatste debat in de Kamér uit drukkelijk door de regering is gesteld én zoals door de vege- ringspartjj nadrukkelijk is onder- Streept. 'sr De huidige Nëdêrlandse regering 'zal ook riu niet bereid zijn. alöus on ze. zegsman, om nu zij alléén moét beslissen, één woord af te dóén.op de garantie welke zij in dé overeen komst van Linggadjati'op zich heeft genomen. Naar wij®rernemén zal in.dë eerst volgende bonnenpëriodë (31 Juli tot 14'Augustus) een bon'voor 250 gram waspoedér en 250 gram soda békend gemaakt worden. Aanwijzing van een bon voor zach te zeep kan 'niet eerder dan eirid Augustus worden verwacht,,'daar de grondstoffenvoorzieniri'g van ver schillende 'zeepfabrieekn op hét ogen blik niet geheel naar wens verloopt. Na een verblijf van ca. vijf weken in het-Nederlands Gasthuis voor OogUiders te Utrecht kan Prinses Marijke dezer dagen het ziekenhuis verlaten. De operatieve behandeling van. de aangeboren oogafwijking is met goede uitslag ..bekroond. Bet prinsesje heeft de behande ling zeer góéd verdragen en mede dank. zij het feit, dat de prinses de kleine nog steeds voedt, zich in middels ontwikkeld tot -een prach tige gezonde normale" 'baby. Prinses Juliana en Prins ,Bem- hard betuigen hun. hartelijke dank voor de vele blijken van medeleven, welke zij van, zo vele zijden moch ten ontvangen. Vietto:is;slachtoffer geworden van het meedogenloze uurwerk. Moei zaam worstelde1 hij dóór hét Bre tonse heuvelland, kilometer na kilo meter tijd vérliezerid, om tenslotte 'niet met secorideri maar met 15 mijt. achterstand, op de winnaar Impania als zestiende te St. Briëuc te arri veren. Brambilla, die als vjjfde bin nenkwam veroverde de eerste plaats lü'Het algemeen klassement, Viettu doch zijn op hét ogenblik niét min- zakte af'naar de vjjfde 'plaats.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1