HET ROTTERDAMSCH PAROOL PvdA en KVP steunen regeringspolitiek Het N.V.V. zal heden zijn standpunt bepalen Gani en Tamzil protesteren Avondklok in Batavia Persbureau Antara gesloten Militaire actie onvermijdelijk geacht Palar bedankt voor Tweede Kamer Ook uit de P.v.d.A. EVC vraagt NVV algemene actie Weerbericht Kanongebulder klonk in Batavia Geld: waardeloos of in waarde gedaald Red. ea Adm. tanga Haven 141; Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 3! cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Maandag 21 Juli 1947 Zevende Jaargang, No. 167. Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken heeft Zondag avond in een officieel commu niqué verklaard, dat de Britse regering aan de Nederlandse regering heeft doen weten, dat zij altijd bereid is haar goede diensten aan beide partijen aan te bieden. Dit .aanbod is op nieuw aan beide partijen ge daan. Deze stap is ondernomen na volledig overleg met de rege ring van de Verenigde Staten. Het xs met de grootste teleurstel ling, dat Zijner Majesteit regering getuige is van de mislukking van haar onophoudelijke pogingen ge durende de laatste achttien maan den om een vreedzame regeling te bevorderen van de bijzonder moei lijke situatie, die sedert de Japanse overgave op Java en Sumatra heeft voortbestaan, ~o wordt in bet com muniqué gezegd. Het communiqué onthult dat de Britse regering in de jongste crisis aan de Nederlandse regering de mo gelijkheid in overweging gegeven heeft om een politieke commissaris van een neutrale mogendheid aan te stellen, wanneer dit zou- kunnen bij dragen tot het bereiken van een overeenstemming. Dit bleek echter niet aanvaardbaar. staking van de vijandelijkheden. De Republiekheeft deze eis zolang mo gelijk genegeerd en tenslotte alge wezen omdat zij een eenzijdig ge stelde voorwaarde zou inhouden, in' werkelijkheid heeft Nederland van de eerste dag af het bestand nage leefd en bovendien voorgesteld om wederzijds de troepen terug te trek ken en te venrunderen, mitszij door een deugdelijke pohtie-organi- satie zou worden vervangen. Zie verder pag. 3 Ruwe behandeling bij arrestatie De republikeinse ministers Gani en. Tamzil, thans onder bewaking in hun. huis, hebben tegenover Reuter een beroep gedaan om een onder houd met de consuls-generaal van Engeland, Amerika, China, Frank rijk en Australië te hebben tenein de hen. tc bewegen tot interventie. Zij protesteerden tegen het feitr dat Nederlandse soldaten hen in arrest hadden gesteld, vijftien minuten nadat .zij de Nederlandse nota, waarin het verbreken van de be trekkingen met de Republiek werd medegedeeld, en voordat zij de tijd hadden gehad hun regering te Djogja hiervan in kennis te stellen. Dr. Gani verklaarde verder, dat hij de Amerikaanse consul-generaal verwacht had met een. nota van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, maar verrast wps dat de consul-generaal zich niet aan zijn afspraak gehouden had. „Engeland en Amerika moeten ogenblikkelijke stappen onderne men om aan deze catastrofe een einde te maken", aldus dr. Gani. Hij protesteerde vervolgens tegen de ruwe en meedogenloze wijze, waarop hij en zijn. mede-republikei nen door Nederlandse en Arnbon- nese soldaten gearresteerd waren. In Batavia geldt avondklok van 18.30 uur tot 5.30 uur. Het republikeinse persbureau An tara, dat tot op het laatste ogenblik berichten over de gevechten had ge geven, is door de-Nederlandse troe pen gesloten en staat thans onder bewaking. De republikeinse radio te Batavia, die vannacht door de Ne derlanders werd gesloten, kwam vanmorgen weer in de aether met uitzendingen raider Nederlandse su pervisie. Landgenoten. De gebeurtenis sen in Indonesia nemer» een zo ern stige loop. dat ik meen u geer. ogen blik langer dan strik, noodzakelijk is, uv het ^onzekere te mogen laten. In dit onzekere immers hebben wij nu lang gerióég verkeerd, u, zo wel als ik En 'met cmj al degenen in het ka bmet zowel als daarbuiten, die tn de .aatste maanden dag aan dag. om mei ti zeggen dag en nacht, al hun Krachten nebben ingespan nen om tot een vrcd- revende op lossing der gerezen moeilijkheden te geraken Ik zal u een opsomming besparen van de pogingen daartoe aangewend, doch enkele teilen moge ik in uw herinnering terugroepen. Op 2Mei i.L voleindigde de commissie-generaai het moeizaam om de rohde tafel onderhandelen met de Hepubliek ov.,r de uitvoering van enkele onderdelen der Lingga- djati-overeenkomst, zulks omdat^zij de overtuigingh^d opgedaan, dat verdere .besprekingen tot geen aan nemelijk resultaat zouden- leiden. De wederpartij immers gat blijk te steunen op beginselen, die in lijn rechte strijd waren met de overeen komst van Lmggaajati, door die zelfde wederpartij geparafeerd en getekend, en fc vendien ging zij blijkbaar ervan uit, dat dé toestand eindeloze onderhandelingen zou ge dogen. Laatste poging: 27 Mei De' commissie-generaal heeft lm haar nota van die 27ste. Mei "een laatste poging ingezet om de Republiek tot andere ge dachten te brengen, Zy meende, dat dit met beter kon geschie den dan door alle Kaarten open op tafel.te. .leggen. De' com missie-generaal ontvouwde aan de Republiek een nauwkeurig uitgewerkt program voor de uit voering der overeenkomst van Lmggadjati ov.er de hele. lijn. Zij deed dit in de hoop, dat de Re publiek hierdoor zou worden over tuigd van de eerlijke wil dèr Neder landse regering en met slechts naar de letter maar ook.naar, de geest de overeenkomst van Lmggadjati uit te voeren en dat de Republiek m die overtuiging aanleiding zou vinden en ook harerzijds de "beginselen de zer overeenkomst tot richtsnoer te nemen, zodat deze weer als ge meenschappelijk uitgangspunt bijde verdere uitwerking kon dienen. Uit de sindsdien van de zijde der Republiek geproduceerde documen ten en afgelegde verklaringen, zo mede uit de dadén harer gezagsdra gers, treeds naarvoren,; hoezeer de Republiek vast houdt aan grondge dachten, die in strijd zijn met uit drukkelijke bepalingen der door haar vrij willig aangegane overeen komst -Dit spreekt in het bijzonder, ten aanzien van het .feit,, dat de Re publiek vasthoudt aan 'de misken ning van de aan Nederlands 'souve- remiteit verbonden verantwoorde lijkheid voor de handhaving van veiligheid en recht in heel Indone sië gedurend- da overgangstijd, als mede opeist de erkenning van een souvereiniteit harerzijds,, die haar noch in de overgangstijd, noch daar na toekomt, doch die slechts be doeld is voor de Verenigde Staten van Indonesië in hun geheel, bin nen het kader der overeengekomen Koninklijke Unie. Ruim anderhalve maand heeft eerst dé commissie-generaal en heeft vervolgens de Nederlandse regering gepoogd de regering van de Republiek weer te bren- gen-'op def?grondslag van het. Dr. BEEL; „De regering heeft, ge duld betracht toijhei uiterste". Linggadjati zon een tijdperk van eerlijke samenwerking inluiden, niettemin is het aantalschendingen sinds de ondertekening van Lmg gadjati de duizend gepasseerd. Bovenmenselijk geduld Bij ons bezoek aan Indonesië heb ben mijn .ambtgenoot van overzeese gebiedsdelen en ikzelf de toestand in ogenschouw genomen. Wij zijn diep onder de indruk gekomen van het, welhaast, bovenmenselijk' gedtild, dat 'van .o'nzè 'Nederlandse soldaten werd 'gevergd. Zeker: ook onzerzijds hebben schendingen van het bestand .plants' gevonden. - De Republiek heeft ér .enkele tientallen .mede gedeeld. AI dezè gevallen zijn onderzocht en over élk hunner is een rapport opgemaakt en toegezonden - aan de 'Republiek. Nimmer heeft de Republiek ons enig rapport doën toekomen aangaande door óns opgegeven schendingen. Herhaaldelijk hebben wij van de Republiek geëist, dat zij een .einde zou." maken aan deze onhoudbare toestand, in de documenten, gewis seld na 27 Mei, waarover ik u zo juist - sprak, is telkens opnieuw de eis gesteld opdracht'te geven 'tot In verband met de snelle ontwik keling der gebeurtenissen In'Indo- slë hebben verschillende instanties van de Party van de Arbeid lang durig vergaderd. Vrijdagavond was er een fractie vergadering, die tot 1 uur in de nacht geduurd heeft. In deze verga dering waren de zes ministers, die lid van de partij zijn, aanwezig. Za terdagochtend om 10 uur kwam het partijbestuur bijeen en in de mid dag de partijraad. In deze vergadering is lang en ernstig beraadslaagd. De st- tuatie werd niet eenvoudig ge acht en men kwam tot de con clusie, dat, hoe onverkwikke lijk zulks ook mocht zijn, in de bestaande omstandigheden, tenzij zich alsnog een aanmer kelijke wijziging zou voordoen, men het onvermijdelijke van een militaire actie moet erken nen, waarbij werd uitgespro ken, dat deze militaire actie zo beperkt mogelijk zou moeten zijn. Men is zich echter wel bewust, hoe moeilijk dit beperkte wapenge weld in een lopend conflict is vol te houden. Zondagavond is .een manifest uitgegeven door de Katholieke Volkspartij, dat gericht is aan de volkeren van. Nederland en Indo nesië. In de aanhef daarvan' staat, dat de K.V.P. de verwezenlijking van de Koninklijke rede van 7 De cember.1942 met haar drie grote beginselen: vrijheid, gelijkheid en eenheid wil en daarom heeft mee gewerkt aan de totstandkoming van „Linggadjati". Wij hebben, ook uit Katholieke kring, in de loop der maanden tegenwerking, afbrekende critiek en verdachtmaking tegen deze po litiek ondervonden. Ondanks dat. hebben wij ons standpunt onver kort gehandhaafd, omdat wij daar in de enige mogelijkheid zagen en zien tot de vervulling van onze roeping. De redding van dit grootse werk noopt thans de regering, om poli tiële maatregelen të nemen met alle haar ten dienste staande mid delen. Na alles wat de regering voor de naleving der over en weer aanvaarde overeenkomst tot het alleruiterste vreedzaam heeft be proefd, is thans dit middel ge rechtvaardigd, het gebruik ervan plicht Om een blijvende onvrij heid van Indonesische 'volkeren binnen de Republiek te voor komen. Om een onduldbare onge- Jijkheid ten laste van millioenen Indonesiërs-buiten de Republiek te verhinderen. Om het grote ge- vaar van verwijdering kiem van stijgende tweespalt en dalen- de welvaart.tussen blank en bruin te ontgaan. Ook nu willen wij niets, weien van acties, die optornen tegen de hier en in Indonesië aanvaarde grondslag. Ook nu willen wij, op de grondslag van Llnpgadjati en alleen op de grondslag van Ling gadjati, verder werken aan onze politiek van gelijkwaardigheid en duurzaam samengaan. De C.P.N. heeft een manifest ge publiceerd, waarin zy o.m. schrijft: „Nadat door de verregaande tege moetkomendheid van de regering der Indonesische Republiek overeen stemming over de uitvoering van Linggadjati nabij scheen is met ruwe hand in de loop der gebeur tenissen ingegrepen.' De regering heeft thans besloten tie wapens te laten spreken. Thans is het accoord van Linggadjati geheel- verscheurd en daardoor 'definitief de band tus sen Nederland en Indonesië door gesneden. Het aanblijven van deze rege ring, en inhet bijzonder het aanblijven van de-ministers der P.v.d.A. is een aanfluiting der democratie. Het besluit der regering voert ons naar de catastrofe. De C.P.N. roept'op tot onafgebro ken actie tegen „koloniale oorlog", tot de vrede in' Indonesië zal' zyn hersteld. „De oorlogsregering-Beel moet vervangen worden door een vredes-regering". L. N. Palar deelt mede, dat hfj In vérband met de jongste gebeur tenissen in Indonesië is alge tred en als lid van de Tweede Kamer en be dankt heeft als lid van de Partij van de Arbeid. Naar aanleiding van de radiorede van minister Be'ei is het bestuur van het N.V.V. m Amsterdam bijeenge komen om zijn houding te bepalen Vandaag (Maandag) zal een vergadering worden belegd, waar aan ook de hoofdbesturen van de bij bet fLV.V. aangesloten bonden zullen deelnemen. In deze vergade ring zal worden besloten welke hou ding de moderne vakbeweging zal aannemen. In verband hiermede doet bet be stuur van het N.V.V. een dringend beroep op de arbeiders noch op eigen initiatief, noch In gevolge oproepen van vreike organisatie of groep van personen dan ook, bet werk neer te leggen of onberaden stappen van welke aard ook te doen. Maandagavond zal via de ra dio het resultaat van de beraadsla gingen in de hoofdbestufcrsvergadë- ring bekend worden gemaakt. Het hoofdbestuur van het N.V.V. heeft er Zondagmorgen door bemid deling van het Sobsi-bestuur bij de republikeinse en bij de Neder landse regering telegrafisch op aan gedrongen door; bemiddeling of ar bitrage van in onderling overleg aan te wijzen derden een gewapend conflict inIndonesië te voorkomen. In het eerste telegram, dat aan de vertrouwensman van het N.V.V. in Batavia is geadresseèrd, wordt hem opgedragen het Sobsi-bestuur drin gend te vragen bij de regering der Republiek aan te -dringen op de uit vaardiging van een bevel tot on voorwaardelijke staking van het vu ren, stopzetting der vernielingen, opheffing der voedselblokkade en te rugtrekking der troepen tot 10 km van de demarcatielijn, Het hoofdbestuur van de E.V.C. heeft Zondagavond besloten een be roep te doen op het N.V.V.-bestnur tot een gemeenschappelijke actie. Ket heeft het N.V.V. schriftelijk ver zocht hierover overleg te plegen. EJet E.V.C.-bestuur heeft zich In een oproep tot dewerkers gericht met het verzoek hun stem te ver heffen tegen het geweld en voor de vrede en dringt er voorts bij alle vre Gelievende krachten op aan'zich aanton te sluiten en in de. bedrij ven manifestaties van een gemeen schappelijk optreden te leveren, die gericht moeten zyn op het staken van het geweld. - In de zelfde verklaring geeft het £.V CDbestuur als zijn mening te Kennen, dat de Nederlandse rege ring; is overgegaan door militair op treden haar wil op te leggen aan de regering en het volk van Indonesië en dat de Toepassing van geweid elke mogelijkheid van samenwerking tussen Nederland - en Indonesië voorgoedverloren doet gaan. Hedenmorgen zijn de. Amster damse arbeiders, voor zoVer dat in de vroegte te constateren viel,,al len aan het werk gegaan. Ook in Rotterdam en andere grote steden Is'de toestand normaal. Windstille nacht met ll iM plaatselijk nevel of .7 mist. Morgen in de IA J loop. van de 'dag i g J geleidelijk weer iets Ar'/m toe.ncmenöe bewol- i WI king, maar nog vrij- "jij wel nergens buien- r, m. vorming, üinke stlj- cj "dfijk ging van tempera- W tuur. Matige wind Jl tussen Zuid-West ea 'JWv Zuid-Oost. De handel te Batavia ligt thans geheel stil en het Republikeinse geld heeftbijna alle waarde verloren, terwijl ook de Nederlands-Indische gulden aanmerkelijk in waarde is gedaald. In Batavia weerklonk in de vroege morgenuren kanongebulder uit Oos telijke richting, zodat men gevechten vermoedt aan de demarcatielijn by de rivier Bekassl. Een Nederlands officier verklaar de, dat de eerste slachtoffers In het Pengagsaandistrict werden gemeld, toen twee Indonesiërs aan hun be wakers trachtten te ontsnappen. Waarnemingen hedenmorgen te Rot terdam luchtdruk: 761.9; wind: West 3; temp. 17,1; max. temp. 24.2 {gister middag 12.40 uur) min. temp. 145, (hedenmorgen 4.40 uur).' Weersge steldheid licht bewolkt. 22 Juli zon op 5.25 uuronder 21.25 uur. Waterstanden Rotterdam le tö 7-47 uur, 2e ty 13.53 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1