Legerbericht meldt: aanvallen op vliegvelden HET ROTTERDAMSCH PAROOL Aantal dienstauto's daalde met ruim 50 procent In Londen en in Washington wordt beraadslaagd „Onze grote verwachtingen niet in vervulling" Vlaggenparade luidde de Vierdaagse in Vrij. onverveerd Djogja zegt: gevech ten bij Bandoeng Buitenzorg en Soerabaja Regen bemoeilijkt operaties Weerbericht Soetah Sjahrir in het buitenland Stufkens op Palars Kamerzetel? „Ik verwacht van U waardig optreden" „Ik leef met U mee!'9 Leden PvdA vrij bij stemming Op elke 4 wagens Nederlands antwoord op Brits aanbod? een nieuwe „Verdedigen tot laatste druppel bloed" Nijmegen is in feeststemming Bed. en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 Cent, per kwartaal 4,—losse nummert 0,0? DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 3936M Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteurs Th. Ramaker Dinsdag 22 Juli 1947 Zevende Jaargang, No. 168 Hoewel het Nederlands-Indische legerbericht slechts melding maakt van bombardementen is volgens berichten uit andere bron (republikeinse mededelingen en de correspondenten van Reuter en Associated Press) de strijd bij Bandoeng, Buitenzorg en Soerabaja in alle hevigheid ontbrand. Volgens een republikeins communiqué hebben de Neder- landers een aanval ingezet aan het front bij Semarang. Tevens zijn gevechten begonnen ten oosten van Batavia van de bezette zone uit. Radio Djogjakarta meldt, dat de Indonesiërs in gevecht zijn geraakt met de Nederlanders, toen deze bij Banjoewangi aan de oostkust landden. Volgens een republikeins communiqué vorderen de Nederlanders snel. Twee tanks en vijf lorries waren gearriveerd te Kali Baroe op een bergpas in de weg naar Soera baja, dertig kilometer het binnenland in. Ragodjampi, ten zuid westen van Banjoewangi zou met mortieren, mitrailleurs en ge weren zijn aangevallen. werkplaatsen. Ten derde werd Tasikmalaja aangevallen, waar werkplaatsen en installaties bui ten bedrijf werden gesteld. Bij deze acties werd gebruik gemaakt van mitrailleur- en raketvuur en van enkele lichte bommen. Bij verkenningen door Mit chells werd weinig grondactivi- teit waargenomen. Van Zuid-Sumatra wordt ge meld, dat daar verkennings vluchten zijn uitgevoerd door Mitchells. De operaties van hedenmorgen zijn bemoeilijkt door zeer slecht Het eerste Nederlands-Indi sche legercommuniqué (van gis teravond) luidt: Teneinde te voorkomen dat republikeinse vliegtuigen acties ondernemen tegen Nederlandse objecten, voerden hedenmorgen (Maandag) enige escadrilles Mustangs" preventieve acties flit om luchtvaartmateriaal van de T.R 1. op te ruimen. De actieswaren gericht tegen de vliegvelden in de eerste plaats Kalidjati, waar een op de grond staand republikeinsJapans vliegtuig in brand werd gescho ten. Ten tweede werd het vlieg veld Parigi bij Serang onbruik- baar" gèróaakt. '"Hiér "bevonden zich enige benzinetanks en PAROLOSCOOP Woensdag a.s. WIJ ZIJN niet ter plaatse en moe ten dus de weinige berichten, die er uit de Oost binnenkomen, toetsen op hun geloofwaardigheid. De Indonesiërs hebben er alle be lang bij hun pleit te herwinnen, dus zij leggen overal een schepje op. De Nederlanders blijven strak zich be palen lot het hoogstnodige stijl- communiqué: hier een gebouw bezet (dat kon men verwachten), daar een waarneming gedaan (idem), el ders een aanmaning tot rust en tot vermijding van de geschroeide-aar- de-taktiek (idem), ergens anders een bezoek van een oorlogsschip. De buitenlandse reacties blijven voornamelijk beperkt tot het Engels sprekende deel van de wereld: moe derland Engeland blijft bereid tot bemiddelen, gemenebesteling Voor- Indie wil Indonesië helpen, moreel, economisch en wat dies meer zij (Van die bemiddeling wordt mis schien vroeg of laat gebruik ge maakt). De binnenlandse groepen zien met spanning de zitting van de Tweede Kamer tegemoet. Uit het manifest van de KVP blijkt, dat zy zich unaniem achter de regeringsmaatre gelen schaart; de raad van de P.v.d.A. heeft vergaderd en zij die de vergadering bijwoonden, ge waagden ervan, dat hen de diepe ernst en het hoge verantwoordelijk heidsbesef hadden getroffen, waar mede de besprekingen werden ge voerd. Ter rechterzijde zal men verschil lende geluiden vernemen; als die van A«euvermddk maai u-tblyven, leed vermaak dat een linkse regering thans moet opknappen wat de reac tie al lang-heeft voorspeld en ge wenst**. Want dit is niet waar. De rechterzijde denkt koloniaal en de regering' houdt Linggadjati in haar vaandel geschreven. Tussen de oude koloniale opvat tingen en -de moderne LinggadjaU- sche is'een hemelsbreed verschil, want de laatste houden in, dat In donesië spoedig de grote mate van vrijheid kan bereiken als waarmede West Borneo en De Grote Oost reeds gelukkig zijn. Onze regering zal er zich dus wel voor hoeden zich voor de wagen der heimelijke en der openlijke reac- ♦ionnaire verlangens te laten span- wen, Daarom dat "zij Van Mook po litiemaatregelen laat treffen door on derdelen die totdusverre blijk heb ben gegeven van grote zelfbeheer sing Mocht ooit de affaire nog voor «p UNO' komen, dan staan wij ook hierdoor sterk. WARM Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Over het alge meen weinig bewol king met vrfjwel nergens onweer. Warm. Aan de kust tijdelijk zeewind. Overigens weinig wind. Zon op 5 27 uur, onder Waterstanden Rotterdam: le tij 8.36 uur. 2e tij 20.39 uur. Juli; Een tweede communiqué deelt mee, dat het merendeel der aangehouden personen wederom op vrye voeten is gesteld, nadat zy de belofte hebben afgelegd geen pogingen te zullen doen om rust en orde te verstoren. Gevechten gaande Volgens berichten uit Djogja- karta is het vliegveld aldaar twin tig minuten gebombardeerd. Gedu rende het bombardement zochten mannen, vrouwen en kinderen een heenkomen in een geïmproviseerde schuilkelder. Er zijn geen schuilkel ders tegen luchtaanvallen gebouwd, omdat, volgens een mededeling van Amir Sjarifoeddin, de republikeinse regering vertrouwd heeft op een vreedzame regeling. Radio D.jogjakarta deelt mee, dat vanochtend hevige gevechten z\\n begonnen op de wegen van Ban doeng en Buitenzorg naar Soeka- boemi, waar grote voorraden rubber en andere ondernemingsproducten in brand gestoken zijn. Radio Soera- karta meldt hevige gevechten op de weg naar Salatiga, 45 km. ten Zui den van Semarang. Salatiga ligt aan de strategische weg naar Mage- lang. Ook bij Soerabaja is volgens repu blikeinse berichten de strijd gaande. Nederlandse oorlogsschepen zouden bij Banjoewangi met republikeinse kustbatterijen in artillerie-gevech- ten zyn gewikkeld. Aziz gedood Het Eatavia's communiqué van gisteravond meldt, dat de republi keinse burgemeester van Fadang, Aziz Chan. Zondag, voor het uit breken der vijandelijkheden gedood is. Dit gebeurde toen Aziz zijn ambtsplicht vervulde en trachtte een bijdrage te leveren in de bestrij ding van de vele infiltraties van republikeinse militairen in het ge bied rondom Padang, In gezelschap van twee Nederlandse officieren reed Aziz in een jeep in de buurt )"af' Kfmriis over de demarcatielijn het Nederlandse bezette gebied bin nen. Hij was daar om een onderzoek m te stellen naar de schendingen van het bestand, die daar hebben plaats gehad en om maatregelen daartegen te nemen. Nog voor nij de demarcatielijn bereikt had. werd de jeep aangevallen door een groep Soetan Sjahrir is vandaag aan boord van een republikeins Dakota-vliegtuig te Singapore gearriveerd. Hij zal een bezoek brengen aan Groot-Brittanniè, Australië, India en de Verenig de Staten, waar hg de republi keinse houding en de huidige positie van de Republiek ten aanzien van het buitenland zal toelichten. (Van onze Haagse redacteur) Als opvolger van de heer Palar als lid van de 2e Kamer komt volgens de lijst in aanmerking de heer N. Stufkens, die thans voor de Partij van de Arbeid zitting heeft in de le Kamer, Wij vernemen dat Woensdagmor gen in de fractievergadering de ver vulling \>an de vacature besproken zal worden. Het is zeer waarschijn lijk dat de heer Stufkens zijn benoe ming tot lid van de 2e Kamer zal aanvaarden daar men zijn aanwezig heid daar tijdens de huidige moeilij ke periode op hoge prijs stelt wegens zijn grote deskundigheid op het ge bied van Indonesische vraagstukken- T.RJ.-railitaïren van ongeveer zes man. De beide Nederlandse officie ren, die het vuur beantwoordden, werden licht gewond, Aziz, die naast de bestuurder zat, werd zwaar gewond en overleed in het Neder lands hospitaal te Padang. Nederlandse vliegtuigen hebben voor de oprukkende troepen uit, pamfletten uitgeworpen, met een boodschap van generaal Spoor. Deze boodschap maant de bevolking aan, niet te vluch ten en niet mee te werken tot de tactiek van de verschroeide aarde- Op de republikeinse soldaten wordt een beroep gedaan om zo ordelijk mogelijk de objecten, die onder hun bescherming staan, of die zij vol gens bevel moeten vernietigen, over te geven. Een Engelsman spreekt Peter Ratcïffc, eenvroegere luite nant-kolonel van het Britse leger, heeft voor radio Djogje gesproken. Ratcliffe zei: „Ik ben toevallig de enige Engejsman in de republïkeLise hoofdstad. 'Ik ben niet werkeliik ge ïnteresseerd in de politiek en heb zeker nooit de bedoeling gehad in de Nederlands-Indonesische kwestie be trokken te worden, maar de gebeur tenissen van de laatste twaalf uur, hebben mij van plan doen verande ren". Ratcliffe ging voort met te zeggen dat dit zeker geen propaganda van hem was maar een eerlijk verslag van de feiten ten behoeve van het Britse publiek. De Nederlanders heb ben verdere onderhandelingen afge wezen op een tijdstip, waarop de deur nog steeds wijd open stond. Hij vertelde, dat deze middag het vlieg veld bij Djociökarta was gebombar deerd en „dat er geen tegenstand is geboden: „dit moet voor de Neder landers er grappig zijn geweest". Hij had een groot deel van Java gezien en verzekerde de luisteraars, dat er volmaakte orde heerste in re publikeins gebied. Ratcliffe was er vast van overtuigd, dat de republi keinse regering volledige controle over de politie en de troepen had. „In werkelijkheid is het zeer waar- schiinliik. dat men in Diocjakarta veel minder van deze actie zal on dervinden dan in Batavia". De Indo nesiërs beschouwen de Nederlandse actie als een poging om hen weer tot een koloniale toestand te brengen. En men kan van de Indonesiërs niet anders verwachten, gezien hun er varingen in het verleden", aldus Rat cliffe. Betreurenswaardig Soekarno zei voor de radio: De Nederlandse actie is een aanval op onze vrijheid en op de rechtvaar digheid. Hij noemde het een betreu renswaardige daad, gebaseerd op vertrouwen in geweld. In ons stre ven naar vrijheid; aldus Soekarno, hebben wij vooral ons gevoel voor rechtvaardigheid en waarheid aan de wereld en aan Nederland ge toond. „Omdat wij er van overtuigd zijn. dat de waarheid en de rechtvaardig heid op onze zijde zijn, zijn wij be reid het Nederlands-Indonesisch pro bleem met het volste vertrouwen aan de Verenigde Naties over te geven. Soekarno verzocht de Indonesië sym pathiek gezinde naties het Neder lands-Indonesische probleem in de UNO ter sprake te brengen". Mariniers geland Volgens een Nederlands marine- communfqué zijn Nederlandse mari niers geland te Banloewangi (Oost kust van Java) en Pasir Poetih (Noordkust), waarby weinig tegen stand v\ erd ontmoet. De landing werd uitgevoerd, nadat republikein se stellingen waren beschoten. Deze actie was, naar men aanneemt, on derdeel van een tangbeweging, die gericht is op de verovering van ge heel Oost-Java. Een tweede aanval, waarover officieel nog het stilzwij gen wordt bewaard, is naar verluidt •egonnen van de Soerabaja-zone uit en zou zyn gericht op de strategi sche weg- en spoonvegkrulsingen van Kertosono, enige kilometers van Madioen en Bangil. Deze rap porten zjjn echter nog niet beves tigd. Radio Soerakarta meldt, dat de De Koningm heelt ie volgen- de bood1 chap gericht tot de strijdkrachten in Indonesië: Gij allen, behorende lot de strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht in Indonesia: door de beslissing der Nederlanse rege ring is U een nieuwe taak opge legd. Ik verwacht van U, dat gij met Gods hulp bij de uitoefening daarvan waardig cull optreden en bescherming zult verlenen aan allen die zuVcs van node heb ben Hoed. zelfbeheersing en an dere uiLsteke7.de karakte. eigen schappen zullen van U gpvraagd worden. Ik weet. dat gil als goe de militairen bereid zijl, ontbe ringen te dragen, in> trpuw aan uw roeping. Ik ben zeker, dat gij uw be langrijke ojyiracki niet ere zult volbrengen. Weetdat mijn gedachten steeds met U zullen zijn.' WILHELMINA." stad'Poerwokerto (gelegen tussen de republikeinse hoofdstad en het bergland van West-Java) door Ne derlandse vliegtuigen is gebombar deerd en het station met mitrail- leurvuur is bestookt. Ass. Press meldt, dat de Nederlan- landers op Sumatra gisteren bij Pa- Iembang, Padang en Medan htm militaire acties zjjn begonnen. Boodschap der Koningin aan familie der soldaten De Koningin heeft dt volgende boodschap gericht tot de familie der strijdkrachten in Indonesië: Gelijk de r bering U bij monde van de minister-presider1 heeft me degedeeld. is zij overgegaan tot poli tioneel optreden met de strijdkrach ten ter zee, te land en in de lucht op Java en Sumatra. Ik weet dat gij alledie een man zoon of verloofde in Indonesië hebt, dagen van grote zorg en spanning te ge noot gaaf. Ik behoef V wel niet t. verzekeren hoezeer ik met U medeleef en begrijp wat in U om gaat. Ons volk is kortgeleden door on noemelijk z*waar leed en beproevin gen heen gegaan en heeft deze met moed en fierheid gedragen. Ik ben overtuigd dat hei deze nieuwe be proeving even flink en dapper en met hetzelfde vertrouwen in de toe komst zal doorslaan. God zegene V en die U in Indo nesië hef zijn", WILHELMINA. Naar wjj vernemen zal de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid haar leden bU een eventuele stemming naar aanleiding van de Woensdag af te leggen regerings verklaring vrjj laten in het bepalen tan hun houding. DIT IS GENZRNAL SOEDIRMAN, de opperbevelhebber der Republi keinse strijdkrachten, die hier met een stafofficier de kaart bestudeert. „Wij zullen de vrijheid tot de laatste druppel bloed verdedigen", zei hij gisteravond too de radio, „De gehele wereldbehalve de Neder landers heeft begrepen dat wij mei meer concessies konden doen Het Britse departement van buitenlandse zaken heeft aan de Ame rikaanse regering gevraagd of zij bereid Is een poging van Groot-Brit- tannië tot bemiddeling in Indonesië te accepteren. Washington heeft ge antwoord geen bezwaar tegen een Britse démarche te hebben. Het Ame rikaanse departement van buitenlandse zaken heeft gisteravond een offi ciële verklaring uitgegeven, waarin de regering der U.S.A. betreurt, dat de onderhandelingen In Indonesië z$n afgebroken. bekendmakin5 van het reeds be- Gisteravond heerste er te Londen onzekerheid over de vraag, of er een Nederlands antwoord moest worden verwacht op het hernieuw de Britse aanbod tot bemiddeling. Van Britse officiële zijde werd ver klaard, dat het aanbod niet uit drukkelijk uitnodigde tot een for meel antwoord van. Den Haag, daar de verklaring van het Foreign Of fice niet meer is geweest dan de Memorandum aan V.S. en Engeland Zondag heeft de Nederlandse mi nister van Buitenlandse Zaken. mr. C. G. W. H. Boetzelaer van Ooster hout een memorandum overhandigd aan de ambassadeurs van de Ver. Staten en Engeland, waarvan de verkorte inhoud als volgt luidt: Gedurende vele maa. den heeft de Nederlandse regerir.g met het grootste geduld alles in het werk gesteld om te komen tot een rege ling onder welke de republiek Indonesia, haar volledig' positie zou kunnen innemen tezamen met haar deelgenoten de staat Cost-Indone- sië. De Nederlandse regering had grote verwachtingen, dat zij via Linggadjati zou komen tot de ves- tiging van de vrije federale Staten van Indonesië. Deze verwachtingen zijn niet in vervulling gegaan. Voorstellen verworpen Voorstellen van de Nederlandse regering waarvan het redelijk ka rakter niet werd betwist zijn ver worpen door de republiek Indone sia. Haar regering wordt blijkbaar geleid door de wens ta trachten baar positie te verbeteren door een politiek van. uitstel, onder de dek mantel van formules, welke, hoewel vaag, verzoeningsgezind klinken, doch voor de ingewijden geen twij fel laten over hsar -fundamenteel, misleidend en negatief karakter. Talrijk zijn de Indonesiërs, die het niet eens zijn met deze tac tiek, maar zij hebben moeite onder het huidige regime hun stem te doen horen. In bet gebied van d*» republiek, worden voor de rehabilitatie en het herstel van het land onmisbare economische waarden (in het bij zonder communicatie-middelen) vernietigd in een tempo, dat het voortdurerd moeilijker zal maken de zeer grote bevolking te voeden en het beschikbaar komen van de vele producten van Java en Suma tra voor alle landen der wereld, die daar dringend behoefte aan hebben. Toen Sjahrir weg ging Zolang de gematigde en realis tische invloed van Sjahrir zich deed gevoelen scheen.de hoop ge wettigd, dat uiteindelijk de rede zou overwinnen, en dat men on danks de moeilijkheden tot over eenstemming zou geraken. Het feit, dat Sjahrir gedwon gen was af te treden en vervan gen werd door een bestuur, dat noch in staat bleek definitieve garanties fe geven noch zich daar aan te houden, bewijst, dat er op dit ogenblik geen voldoende ver- antwoordelijke autoriteit in de Indonesische republiek is, waar mede de Nederlandse regering met et\ige mate van vertrouwen kan onderhandelen. Daar bovendien a*n het herhaal delijk geleverde vriendschappelijke i advies van de Amerikaanse en Britse regeringen door de republi keinse regering geen aandacht werd geschonken, is de Ne Jerlandse rege ring noodgedwongen tot de conclu sie gekomen, dat thans maatrege len noet worden genomen om gunstiger toestanden te scheppen voor de tenuitvoerlegging van de be ginselen, vervat in de overeenkomst van Linggadjati. staande en a^emeen bekende Brit se aanbod. Diplomatieke waarne mers waren evenwel van mening, dat van de Nederlandse resrering waarschijnlijk wel een antwoojd mocht worden verwacht, het feit m aanmerking: genomen, dat aan de Britse verklaring wereldbekendheid is eregeven. Het commentaar van het Neder landse departement van buiten landse zaken, dat het van de ont wikkeling zou afhangen, of en wan neer het opportuun geacht zou wor den. nogmaals een beroep te doen on de bevriende regeringen van de U.S.A. en Groot-Brittannië. is aldus uitgelegd, dat de Nederlandse rege ring niet geneigd, is on het Britse voorstel te antwoorden, voordat door de Nederlandse operaties op Java datgene zal zijn bereikt, wat men zich allereerst ten doel heeft gesteld. Slag voor Washington Reuter meldt uit Washington, dat officiële kringen aldaar de ontwikkelingen in Indonesië nauwkeurig volgen. Het openen van de militaire operaties door de Nederlandse strijdkrachten is voor de Verenigde Staten een slag geweest, zo gaf men in officiële kringen te kennen en men hoopt nog steeds, dat het conflict vriendschappelijk kan worden geregeld, 'Zondag, de dag waarop de Ame rikaanse ambassadeur, Herman Ba- ruch. het Amerikaanse standpunt aan Den Haag zou kenbaar maken, werd deze door de Nederlandse re gering op de hoogte gesteld van de voorgenomen maatregelen. Baruch had onmiddellijk Washington tele fonisch. verwittigd. In welingelichte kringen te Lon den acht men de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een van de mo gendheden van het Verre Oosten de Indonesische kwestie voor de UNO zou brengen. Hoewel de Britse re gering niet op de hogte was gehou den van de bedoeling der Neder landers om tot militaire actie over te gaan. had men in Londen sedert de laatste dagen het gevoel, dat Nederland op het punt stond tot energieke daden over te gaan, ten einde een eind te maken aan een situatie, welke voor de Nederlandse autoriteiten onhoudbaar was ge- word**. Lord Kill earn is onderweg naar New Delhi. Welingelichte kringen brengen zrjn reis in verband met de aanwezigheid van Mohammed Hat- ta in India. Als er één zaak is, die na de be vrijding stof heeft, doen opwaaien, dan is het wel de overheidsbe moeiing ten aanzien van de distri butie van auto's. Er waren er te weinig, ze werden aan de verkeer den toegewezen of er waren er te veel. Nu eens waren zy te slecht, dan weer te duur en te luxueus. Om de achtergronden van ver schillende maatregelen toe te lich ten werd vanwege het ministerie van Verkeer en Waterstaat een persconferentie gehouden, waarin de secretaris-generaal mr. D. G. W. Spitzen, bij ontstentenis van de mi nister, de verschillende problemen besprak. Hij wees er op, dat elke begrenzing lachwekkend is voor de grensgevallen. Men kan zich nu af vragen of men dat moet aanvaarden of de hele maatregel maar moet laten vervallen. Zo stond men na de bevrij ding voor de keuze of men niets zou doen dan wel iets doen en desnoods fouten maken. Men koos het laatste en in de eerste tijd moest er veel geïmprovi seerd worden. Dat bracht vele moeilijkheden mee. Daaronder moeten ook emteie gevallen van corruptie worden ge noemd en daarnaast mag ook een grote categorie van ontevreden staatsburgers niet worden verge ten. Reeds kort na de bevrijding werd een „wensprogram" opgesteld, dat er op was gericht binnen zo kort mogelijke tijd ons autopark weer op vooroorlogspeil te brengen. Dit plan voorzag er in, dat ïn 2950 de toe stand van 1939 weer zou zijn be reikt. Dit programma was echter voorbestemd een „wensprogram" te blijven. Wel is tegenwoordig het vrachtautopark weer numeriek op het peil van 1939, niet echter wat de kwaliteit betreft. Na de bevrijding bleek, dat het aantal personenauto's, dat in 1939 ongeveer ÏOO.COO bedroeg was te ruggelopen tot circa 40.000. Thans kan het op ongeveer 63.000 worden gesteld. Op het ogenblik worden <Ie oude auto's voor 75% meegere kend, terwijl dit met ingang van 1 Augustus 60 pet wordt, zodat deze auto's bij de verdeling gelei delijk worden afgeschreven. Men moet by de beoordeling van de po sitie van ons autopark bovendien bedenken, dat er even druk als vroeger wordt gereden met minder wagehs dan 'voor -de -oorlog, zodat de slijtage groter is. „Dure auto's" Een punt van critiek Is ook steeds de verhouding van het aan tal goedkope en duurdere auto's. Men vergeet daarbij maar al te vaak, dat de standaardmodellen nu eenmaal een andere uitvoering hebben dan de standaardmodellen van voor de oorlog en er bijv. veel „glimmender" uitzien. Daardoor maken zij de indruk „dure" auto's te zijn en lykt haar aantal groter, dan het in werkelijkheid is. Op elke vier auto's is thans ongeveer één nieuwe aanwezig. De door de ver bruiker te betalen prijs wordt ech ter nadelig beïnvloed door de vrachtkosten, die momenteel aan merkelijk hoger liggen dan voor de oorlog. Mr. Spitzen merkte voorts op, dat er in juridische zin geen sprake van koppelverkoop is ge- i weest. Een ander punt dat altijd aanlei ding geeft tot op- en aanmerkingen is het gebruik van personenauto's door de burgerlijke rijksoverheid. Intussen is het aantal personen auto's dat daar in gebruik is en dat op 1 Januari 1946 ongeveer 7700 bedroeg door de verschillende overheidsmaatregelen tot beneden de 3800 teruggebracht, terwijl toch het aantal rijvergunningen met meer dan 50% is uitgebreid. Een gunstige invloed op deze vermin dering heeft ook de maatregel om het woord „Dienstauto" op de wa gen aan te brengen gehad. Zondagsrijverbod blijft Opheffing van het Zondags- rijverbod zou waarschijnlijk een verhoging van het benzinever bruik betekenen van ongeveer 5Te, hetgeen een deviezen-be drag van ongeveer 250.000.— per maand zou vergen. Wat het aantal auto's bij artsen in gebruik betreft, dit bedroeg voor de oorlog 5000. Na 1 September a.s. zal dit aantal zeker zjjn over schreden. De heer A. Meyer, directeur van het vervoer, lichtte de taak der rijksverkeersinspectie toe. Hij wees er op, dat deze ten onrechte vaak als een distributieapparaat worden gezien. Dit.is niet juist, de distri butie is een aflopende taak. Haar algemene taak in het toezicht op het verkeer en de handhaving en uitvoering van de op het gebied van het verkeer en vervoer bestaan de voorschriften en regelingen, voor zover haar dit is opgedragen. De regeling van het% goederenvervoer per auto neemt hieronder een zeer voorname plaats in. Spreker be sloot met op te merken, dat het publiek vaak met gegevens knoeit en mede te delen, dat de banden positie regelmatig verbetert Generaal Soedirman zei in zijn radiorede, dat de vrijheid, die de Republiek destijds proclameerde en die zij gedurende 22 maanden had gehandhaafd tot de laatste druppel bloed zou worden verdedigd: „Alle Nederlandse maatregelen zijn wij verplicht tegen te gaan". Soedirman zeide, dat de gehele wereld, behalve Nederland, begreep, dat de Republiek niet meer conces sies kon doen dan zij rgeds gedaan had. Blijkens een verklaring van d» Nederlands-Indische regering zijn behalve dr. Hunger en Abdoelkadir respectievelijk voor Oost- en West- Java voor Sumatra nog benoemd tot commissarissen voor civiele za ken de heer K. J, Wijnmalen (Zuid- Sumatra) en dr. J, J. van de Velde (Noord-Sumatra). Deze vier commis sarissen zijn rechtstreeks onderge schikt aan dr. Van Mook. „Nationaal Reveil" heeft zich te legrafisch tot alle studentencorpo raties en studentenverenigingen itt Nederland gewend mei bet verzoek ten spoedigste een conferentie te beleggen te 's-Gravenhage, leidende tot het organiseren vau een sia- kingsbrekingsactie, indien onvader landslievende groepering' i een po litieke staking zou een proclameren of provoceren. (Van onze speciale verslaggever) DE traditionele vierdaagse afstandsmarsen zyn vandaag In Nijmegen begonnen. Gisteren heerste er In Nijmegen een enorme drukte, op hit stationsplein was het een gekrioel van mensen, die in afwachting van hl jx binnen- en buitenlandse gasten aanwezig waren. Door de spontane mede werking van de Nijmeegse burgerij, maar ook van de zijde van de gemeen«- te voor zover het betreft de legering van grote militaire troepen en anders zins is het het actic-comitê „Vierdaagse" gelukt om de vraag naar onderdak gedekt te houden door het aanbod. en andere autoriteiten defileerden door de hoofdstedelijke politieman nen een concert gegeven waarna een groot taptoe volgde. Typisch voor de geest tijdens da vierdaagse is zeer zeker, dat de bur- Dit betekent dus, dat op de meest spontane wijze de vierdaagse tip pelaars van buiten Nij megen gedurende de komende dagen een on derdak hebben kunnen krijgen. Dit betekent heel wat, wanneer men. weet, dat het totale aan tal inschrijvingen gis termorgen reeds tot 7112 was gestegen. De dag van gisteren is wel bijzonder ge weest, en getuigde reeds van een typische vier daagse stemming. Het is typisch, dat de, wat wij zouden willen noe men de vierdaagse vonk van de wandelaar on middellijk overspringt gerij op aantrekkelijke wijze en vaak op het publiek. Zo was het gisteren feeërieke wijze verlichting had aan- toen de vlaggenparaae de vierdaag- gebracht, terwijl bijna alle winke- se inluidde. Op de wedren m het ilers hun etalages met grote zorg centrum van de stad stonden elf hadden ingericht. Tenslotte valt nog vlaggemasten opgesteld, waar de na- te vermelden, dat de buitenlandse tionaie vlag van negen deelnemende deelnemers als volgt zijn verdeeld: landen waren gehesen. Twee masten 20 Fransen. 11 Tsjechen, 4 Denen, 2 waren bestemd voor het oranjedoek Belgische dames, 1 Zwitserse dame, en de bondsvlag van de vierdaagse, i Italiaan, 1 Engelsman, 1 Ameri- op zeer aantrekkelijke wijze hebben kaanse padvinder, van 15 jaar, die 43 Nijmeegse wandelaars met ver- speciaal is overgekomen. sFhl^,e-^e n?tlonï^G- provinciale en Vandaag wordt het parcours door stedelijke vlaggen tal van figuren de Betuwe gelopen. Dit is in fcegen- uitgebeeid, die een zekere symboliek stelling met andere dagen, toen de inhielden, hetwelk door het duizend zg. Betuwedag op de derde dag viel. koppige publiek ten zeerste werd Vanmorgen om 5 uur zijn de eerste gewaardeerd. De Nijmeegse feesthar- deelnemers vertrokken en de stroom mome en het muziekcorps v«i het wandelaars, die Nijmegen verliet Amsterdamse politiecorps verzorgde duurde tot ruim 8 uur. De route bet muzikale gedeelte. In de tuin loopt van Nijmegen over Bemmeïen van het concertgebouw „De vereni- naar Huissen, Elden. Eist, west- ging" werd. nadat alle deelnemende waarts Valburg, Sluisewijk terug groepen voor Majoor J. N. Breunese naar Nijmegen over het dorpje Lent. a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1