Alle andere mogelijkheden waren uitgeput" HET ROTTERDAMSCH PARCÖL Hevige tegenstand bij Malang en Medan Lagerhuis bespreekt het conflict in Indonesië Vrij. onverveerd Omgeving van Soekaboemi geheel in Nederlandse handen Spoedig einde van verzet? PAROLOSCOOP Kabinetswijziging in Djogja? Bonnen voor tabak g en een ei m M Personeeltekort bij De Schelde Dr. Beel over „politiële actie' Weerbericht „Wijzig dit beleid" Verklaring aantal leden PvdA Proteststakingen Regering zag geen aanleiding arbitrage te verzoeken De oorzaak van het conflict Geheel Oost-Java afgesneden Morele nederlaag Bevin verwacht weinig heil van een UNO-behandeling „Wij werken aan andere methode" Utrechts student doet poging tot moord Red en Adm. Lcmge Hoven 141, Schiedam leL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent P« kwartaal 4,—» losse nummeri 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeurs B- de Vries PL Hooldredacteuri Th. Ramaker Donderdag 24 Juli 1947 Zevende Jaargang, No. 170 Terwijl de Nederlandse troepen op Java en Sumatra over het geheel genomen snel doorstoten, biedt de T.RX by de belangrijke plaatsen, Malang (Oost-Java) en Medan (Oost-kust van Sumatra) hevige tegen stand. Bij het belangrijke knooppunt van wegen Soekaboemi (Zuld-West- Javal is volgens Nederlandsche oorlogscorrespondenten de Republikeinse tegenstand definitief gebroken. Voor de Republikeinen de stad ontruim den hebben zij het hoofdpostkantoor in de lucht laten vliegen en de Chinese wjjk in brand gestoken. De spoorweg bleef echten intact en kort na de aankomst der Nederlandse troepen reed de eerste Nederlandse trein de stad binnen. neutrale waarnemers in Batavia, dat de militaire ineenstorting van de Republiek binnen een week verwacht kan worden. Volgens berichten te Batavia is de val van Malang, het republi keinse bolwerk op Oöst-Java, aanstaande, terwijl, naar ver- luidt, de tangbeweging van de Nederlandse troepen van Sexna- rang naar Djogjakarta snelle vorderingen maakt. DAG EN NACHT zijn Wij ver vuld van de gebeurtenissen in 'Indonesië, niet om van uitzending tot uitzending, vlaggetjes te prikken bij al de vorderingen van de Neder landse legereenheden, maar met het zoeken van een mogelijkheid om ge-, heel het Indonesische vraagstuk te rug te krijgen op de weg van het gezond verstand en het redelijk over leg. En zo wij al een mening formule ren, dan. hopen wij, dat zij niet uit het verband gerukt kan worden om dienst te doen als kapervlag op het citatenroofschip van hen die niet tot ons behoren. In wat er uit het buitenland' komt, vinden wij weinig steun. Wel wordt de toon in de. buitenlandse persor ganen ineens veel schappelijker te onzen bpzichte. Wel is men het met 'ons eens, dat een brand beter bij het begin geblust kan worden dan later, want „later" is vaak-„te laat". Stel de Nederlandse militaire vor deringen gaan voort in hetzelfde tempo, .dat hen thans kenmerkt, kan men dan nog nieuwe Indonesische figuren vindénmet"wie over Lirig- gadjati yalt de praten? Toén het 'kabinet-Sjahrir 'vervan gen werd door dat van Sjarifoeddjn wérd het representatief gehalte er niet beter op; voor een nieuwe serie zal men de mensen- misschien niet kunnen vinden, of men moet weer teruggrijpen tot Sjahrir en de zijnen, maar zal' de geneigdheid tot bespreking aan de groene-getafel dan nog wel voldoende zijn daar ginds? Het optreden, dat aan oorlogs- actie zeer nabij komt, is volgens Den Haag begonnen o.a. om Linggadjati te redden; het mag niet zover ko men. dat Linggadjati erdoor verlo ren gaat. Natuurlijk: de Nederlanders ginds behoeven niet langer het gevoel te hebben, dat zij, om met generaal Spoor te spreken, „als poppen in een schiettent zitten waar de kwaad willige elementen onder de Indone siërs hun gang maar kunnen gaan"; ook moeten de Javanen en Suma- tranen met wie er weer gepraat zal worden (en dan: vlotter én efficiën ter) een meerderheid vertegenwoor digen door wie zij worden gehoor zaamd, Daartoe kome niet alles in de ju ridische sleepnetten van de V.N., waar slechts weinigen ingewijd zijn' in de subtiele verhoudingen en men alleen de lijn ziet van. kolonie' en overzees gebied naar een status van vrijheid doch welke lijn nu ineens verwaarloosd is.Inderdaad: Indo nesië was nog geen soüvereine staat, maar als de. Nederlandse vrijheids zin de Indonesische niet ontwijst doch tegemoetkomt, moet er eenge- ïnspireerde vorm te vinden, zijn, om de wapenen wéér te doen wijken voor de toga en van de „binnen brand" geen uitslaande - te laten groeien.. Uit Indië zelf ontvangen wij brie ven. Overtuigde socialisten schrijven ons, dat het goed is, dat er thans wordt doorgezet, want „dat bet zó niet langer ging"; „right or wrong, our government", schrijven zij, „want een andere regering in Ne derland zou voeren" tot een ramp- spoedpolitiek. Wie eenmaal hier zit, oordeelt niet meer persoonlijk, Haags, Amsterdams of Rotterdams, doch Nederlands. Wij staan over en kele dagen eervoller-en in een. zui verder daglichtvoor de UNO dan wij hadden zullen doen, als alles bij hét vruchteloos gepraat gebleven was" aldus hun redenering. Als het pohtie-optreden. zyn oor logscachet verliest en een gewone wandeling wordt, helpen wij het hen hopen. En: liever nog vandaag dan morgen. Twee verklaringen Het officiële Nederlandse commu niqué en ook andere berichten, die Batavia bereiken, mélden, dat de weerstand der Republikeinen niet zo groot is geweest als verwacht werd. Waarnemers hebben hiervoor twee verklaringen: 1. De Republikeinse troepen zijn te slecht uitgerust en te onvoldoende georganiseerd om de aanval van een modern gemechaniseerd leger te weerstaan. 2. Daar zij er zich van bewust zijn de oprukkende Nederlanders niet te kunnen tegenhouden, iaten de Republikeinse troepen toe, dat de grote steden van Java bézet wor den en bieden zij slechts zoveel te genstand als nodig s om hun strijd krachten te verspreiden alvorens een. volledige guerilla te beginnen. Hier mee zouden zij de Nederlanders wellicht jaren kunnen bezig hou den, terwijl Nederland er econo misch door wordt uitgeput, totdat het instemt met buitenlandse be middeling. De komende weken zullen leren,' welke verklaring de juiste is. De Republikeinse onder-gouver neur van Zuid-Sumatra, dr. Moham med Isa, heeft zich bereid verklaard de Nederlanders van advies te die nen. Nadjamoeddin spreekt Vandaag heeft de minister-presi dent van Oost-lndonesië voor Radio- Batavia een redevoering gehouden tot de bevolking van Öost-Indonesië, waarin hij een overzicht gaf van de stand van zaken en zëide te hopen, dat het Indonesische volk in het bijzonder het Oost-Indonesische, Linggadjati als basis van zijn onaf hankelijkheid erkennend, de huidige situatie met een koel hoofd tegemoet zal treden. -•- Nadjamoeddin bracht met citaten uit de dagorder van generaal' Spoor en uit de rede van dr. Reel met.jia- rfruknaar"vorèn. dat ér |éVn-sprake is van oorlog teeen het Indonesische volk en dat de Nederlandse regering vasthoudt aan de overeenkomst van Linggadjati. Niet voor U.N.O.? In tegenstelling tot zekere in de Amerikaanse pers gepubli ceerde geruchten heeft een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buiten landse zaken meegedeeld, dat de regering van de Verenigde Staten op dit ogenblik niet de bedoeling heeft de situatie in Indonesië voor de Verenigde Naties 'te brengen. Het is evenmin waar, aldus deze woordvoerder, dat diplomatieke krin gen in Washington het als zeer wel Sjarifoeddin verklaarde heden middag dat de Nederlanders zich met een grote strijdmacht in het gebied van Cheribon bevinden. De opmars naar Djogjakarta, zei hij, schynt te Stella Viva en Ambarawa tot stilstand te zijn gekomen. Hrj bevestigde de berichten dat de Re publiek La-wang heroverd had en de Nederlanders 9 km. teruggedrongen hadden naar Soekoredjo. In het ge bied van Malang, ging hij voort, gaai. het heel goed met de tactiek der verschroeide aarde. Ilji verklaarde van plan te zijn zyn kabinet spoedig te wijzigen om er vertegenwoordigers van de na tionale Islamitische partij in op tc kunnen nemen. mogelijk beschouwen, dat het Neder lands-Indonesisch geschil door een andere mogendheid, die wel lid is van deze organisatie, aan de arbitra ge van de UNO zou onderworpen worden meldt A.F.P. Nederlandse troepen bereikten Woensdagmiddag te 16.35 uur Che ribon, zo meldt hét Iegerbcricht van hedenmorgen. Zij trokken de stad van uit het Noorden binnen. De bruggen en de wegen in de richting Cheribon bleken intact te zijn. Weerstand werd practisch niet on dervonden. Brandstichtingen In de stad werden niet geconstateerd. Eveneens werden Woensdag Tomo, Kadipaten, Soebang en Kalldjati bezet. In West-Java werd Tjikam- pek bereikt. In Tjitjalenka en in Madjalaja woeden hevige branden. Volgens berichten uit Repu blikeinse bron' hebben Republi keinse troepen bij Semarang zich na het voorbijtrekken der Nederlandse aanvalsspitsen weer gegroepeerd. Zij zouden tot de buitenwijken van de stad zijn doorgedrongen. Soetomo, de bekende bevelhebber van een Oost-Java ans volksleger, deed gisteravond een vurige oproep tot de soldaten om alle Nederlandse militairen te doden en slechts Neder landse vrouwen, kinderen en ouden van dagen'te sparen. Spetomo spoorde verder alle Indo nesiërs aan in Nederlands gebied op de Nederlandse installaties sabotage- aanslagen te doen en munitie- en voorradendepots op, Nederlands ge bied op te blazen. Soekmana, de vlce-voorzitter van het K.N.I.P., heeft in het Nederlands over de radio een. oproep gedaan op het Nederland se parlement om de oorlog in Indonesië te beëindigen. Hy waarschuwde ervoor, dat de In donesiërs klaar stonden de tac tiek. van de verschroeide aarde toe te passen. Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat gedurende het tijd vak van 24 Juli t.m. 9 Aug, a.s, de bonnen „Tabak H31" en „Tabak H32" der tabakskaait elk recht ge ven op één rantsoen sigaretten of kerftabak. Bon „Tabak H35" van de gecombineerde kaart is aange wezen voor twee rantsoenen siga retten oF kerftabak. Voorts .zijn gedurende bovenge noemd tijdvak de bonnen „H 04 reserve", „H 07 reserve" en „H 14 algemeen" van de bonkaarten voor voedingsmiddelen geldig voor het kopen van een ei per bon. Marijke is genezen thuisgekomen Arbeiders maken bezwaar tegen overwerkregeling Een te kort aan geschoold per soneel heeft de directie van de Kon. Mij. de Schelde te Vlissingen genoopt met ingan^ van deze week een overwerkregeling in te voeren, waardoor het mogelijk zou zijn het passagiersschip Wil lem Ruys, do vrachtboot Borneo en twee passagierschepen van de mij, „Zeeland" tijdig afgebouwd te krijgen. Tevoren was overleg gepleegd met de personeelskern die 'met met 2Ï tegen 20 stemmen besloot, het voorstel van de direc tie goed te keuren. Ais tegenprestatie heeft de Schelde-directie in samenwerking met de Rotterdamse Lloyd f 100.000 in het weduwenfonds van het personeel gestort. Deze week bleek echter, dat een belangrijke tegenstand onder de arbeiders tegen de overwerkrege ling bestaat. Een groot deel ver laat op de gewone tijd de werf en stoort zich niet aan overwerk uren. Hoewel de A.X.M.B. de aan vaarding van de ovenverkrege- heeft geadviseerd; heeft de afde ling van de bond zich bij stemr ming tegen de regeling uitgespro ken. De E.V.C. is er tegen en voert o.m. als argument aan. dat de schepen, indien zij snel afge bouwd zouden worden, wellicht voor vervoer van troepen en teriaal zouden kunnen worden ge bruikt. WARM Weersverwachting gel- dig tot Vrijdagavond. Windstille nacht met mist. Morgen overdag plaatselijk nevel of mist. Morgen over het 2lgemeen zonnig weer, vrijwel nergens bulcnvormlng. Temp. vooral itt het Zuiden en oosten van bet land oplopend tot ho ge waarden. Aan de kust tijdelijk zee wind. Overigens Weinig wind. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 te Rotterdam: Luchtdruk 764.6; wind N.N.O. 2; temp. S0.8; max. temp. 33.2 (gister middag J uur); min. temp. 18.3 (he denmorgen fl.40). Weersgesteldheid: Licht htwolkt. 25 Juli; Zon op j.29 uur, onder 21.22 nur. Maan onder 00.22 u„ op 14.46 u. Waterstanden Rotterdam: le tü 10.11 nur, 2e «J 22.13 uur. Een aantal leden 'van de Partij van de Arbeid, w.o. ds. B. J. Aris, ds. J; J. Buskes Jr., mr. G. J. van Heuven Goedhart, dr. P. J. Mëertens, W. Komijn, dr. B. Sajet, drs. B. W. Schaper, heeft zich mét een verkla ring gericht tot het partijbestuur, de kamerfracties dezer partij en tot hun partijgenoten-ministers, waarin zij zeggen met - verontwaardiging kennis genomen te hebben van het besluit der regering tot gebruik van geweld in Indonesië over te gaan. Zy zyn er in geen enkel opzicht van. overtuigd, dat een gewapend confhct tnet de Indonesische repu-, bhek onvermijdelijk was, noch dat van_ Nederlandse .zijde voldoende pogingen zijn ondernomen om tot overeenstemming met de republiek te geraken. Zy* achten het gebruik van wapenen na hetgeen reeds was bereikt moreel ongerechtvaardigd en politiek noodlottig. Deze weg zal naar hun'vaste overtuiging voor- de toekomstige samenwerking van Nederland en Indonesië en voor eén pro gressieve politiek in oris land tot rampzalige gevolgen leiden. De uitvoering van Linggadjati, waarvoor de regering 'zich garant heeft gesteld, is volgens hun mening door het gewapend optreden onmogelijk gemaakt. In de thans geschapen situatie kan slechts het onmiddellijk staken van de Nederlandse militaire actie en hét aanvaarden van het aanbod van goede diensten van de Engelse en Amerikaanse regeringen de nood lottige gevolgen van de gevoerde politiek beperken. Velen verlaten partij „Kondom ons verlaten tallozen, diep teleurgesteld in de houding van de leiding, de party op een punt, hetwelk zij tot de toetssteen van haar progressieve politiek heeft ge maakt." Terwille van de Indonesi sche zaak, het belang van ons land en de toekomst van het democratisch socialisme dient niets te worden nagelaten om de noodlottige gevol gen van het besluit tot ondersteu ning van de regeringspolitiek onge daan te maken. Van een regering, die de politiek der geweldslïeden voert en die de reële vredeskansen afwijst kan en mag de Partij van de Arbeid geen deel uitmaken. Zij dient te streven naar een zodanige wijziging in het beleid en inde samenstelling der regering, dat de overgang van de huidige fase naar de vredestoestand onmiddellijk kan worden voltrokken. Slechts op deze wijze zal het diep geschokte vertrouwen van duizenden kunnen worden hersteld in de moge lijkheden van een democratisch- socialistische politiek, zo beslui ten'zy. Amsterdamse motie De bestuurders der Amsterdamse federatie^ der P.v.d.A. hebben in een vergadering, waar minister Vos het woord voerde, een motie aangeno men welke in grote trekken overeen komt met de verklaring, welke wy hierboven afdrukken. In enige" steden zijn gisteren proteststakingen uitgebroken in verband met de militaire actie in Indonesië. Over bet alge meen waren de stakingen van beperkte omvang;en duur. In. Amsterdam was bet vrij rustig. Bij de Amsterdamsedroogdok- maatschappij gingen zeven 4 acht honderd arbeiders gedurende een uur in sit-downstaking. 24-uur sta kingen braken uit onder driehon derd bouwvakarbeiders, die bij de gemeentewoningen by. hét Amstel- station aan het' werk zijn.; Een aan tal stratenmakers legden het werk neer, hetzelfde deden veertig van de 125 arbeiders bij d 'Meelfabriek Holland. By Kloksma radiatorenfa- briek staakten volgens de EVC (bedrijfsgroep metaal) ongeveer honderd man, terwijl de NDSM op de wérf West een sit-downstaking hield? evenals bij do Fokkerfabrie ken (ongeveer 200 man). In het Amsterdamse havenbedrijf en de Verenigde Cargadoors kwam het tot een sit-downstaking. De trams bleven rijden en ook tal van andere grote bedrijven hadden niets bijzonderste melden. In Assendelft, Krommenie - en de Zaanstreek de den zich eveneens acties voor. Wanneer U, U rekenschap geeft van onmiddeliyke aanleiding en die pere oorzaak van het uitgebroken conflict, dan zal het U duidelijk zUn, dat de vraag, of .de Republiek mag voortgaan vijandelijkheden tegen onze krijgsmacht, tegen de Mallnogebieden en tegen de bezette gebieden te plegen of te doen plegen er. geen is voor arbitrage. vraagmrot of de NèÖëtïaridsé^öfiVér^ilétt'<gediirende*)dè overgangstijd tiog- bestaat, 1s evenmin voor arbitrage vatbaar. Het is uitgangspunt van de gehele overeenkomst van -Linggadjati geweest. de Republiek Indonesia van 8 Juli de mogelijkheid ener gunstige wen ding te zien. Het was weliswaar niet in alle opzichten bevredigend, doch scheen tot de uitvoering van Linggadjati te kunnen meewerken mits ons nog op zeer korte termijn op enige essentiële punten voldoening werd verschaft, mits het ten spoedigste •in daden zou worden omgezet, en tenslotte onder het voorbehoud dat vóór alles, en onder' meer, de on middellijke staking van vyandelrjk- heden met inbegrip van de vernie lingen en de vijandige propaganda was te verwachten. Ik moest toen verklaren, dat de regering, indien het uiteindelijk on mogelijk zou blijken door onderhan delingen tot een goede uitvoering van Linggadjati te geraken, op grond van haar verantwoordelijk heid noodgedwongen als uiterste maatregel haar militair machtsmid del, zij het zo beperkt mogelijk, zou moeten aanwenden. Doelstelling zou zijnhet opheffen van de nood toestand het scheppen van be tere voorwaardenter uitvoering van Linggadjati desnoods zonder medewerking van de wederpartij en het streven daarna, samenwer king ook met de Republiek in fede ratief verband mogelijk te maken. De Kamer heeft na de be raadslaging geen uitspraak ge daan. Evenmin is enige uit spraak van haar gevraagd, het beleid der regering werd biyk- baar door de meerderheid der Kamer aanvaard. Aldus de minister-president dr. L. J. M. Beel, in dè regeringsver klaring over de politiële actie in Indonesië, welke hij in de Tweede Kamer voorlas. En verder: Op 10 Juli mocht ik verklaren, dat de regering bereid was in het schrijven van de eerste minister van Tn het comité ter huldiging van Sol. Kinsborgen ter gelegen heid van zijn SOste verjaardag op Vrijdag 25 Juli, heeft zitting geno men de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. J. J. Gielen. De Nederlandse strijdkrachten hebben geheel Oost-Java afgesne den, zo heeft lt. generaal Spoor vandaag meegedeeld. Aan het front van Soerabajn zijn vier steden be zet en tevens vier steden op West- Java. Generaal Spoor deelde mee dat de Nederlanders gistermiddag de havenstad Cheribon hadden bezet. Tijdens zijn opmars langs de weg van Bandoeng door het West-Ja vaanse bergland heeft het leger zich meester kunnen maken van dertigduizend ton rubber. De operaties op Java en Su matra zullen beperkt blijven. De gehele republiek zal niet worden bezet, aldus generaal Spoor. Er zijn geen tekenen, die cr op wezen, dat zich een guerilla ontwikkelt, doch zuiverings operaties zouden wei noodzake lijk zijn. De operaties van Padang uit had den alleen ten doel de bezette zone uit te breiden terwille van de .voed- selvoorziening. Aan de rand van de zone duurden de gevechten nog voort. Disciplinaire maatregelen zullen worden genomen, tegen de Neder landse vliegers, die êen trein en enige voertuigen hebben beschoten. Generaal Spoor weigerde zich er over uit te laten, of de eenheden, die van Semarang naar het Zuiden oprukken Djogjakarta en Soera- Karta zuilen gaan bezetten. Op Sumatra hebben drie colonnes bij de oliehaven van Palembang olievelden van de Shell en de Stan dard Oil bezet, zonder dat ernstige tegenstand werd geboden. Republikeinse berichten, dat Ne derlandse vliegtuigen Indonesische steden bombarderen, zyn grove leu gens, verklaarde generaal Spopr. Er ziin alleen vliegvelden bescho ten. Hij beschreef de toestand in de bezette steden van West-Java als rustig. De bevolking is hulp vaardig. De commandant van Me dan had geen melding gemaakt van ernstige tegenstand. zouden aan de Nederlandse rege ring en straks aan de federale re gering de machtsmiddelen onthou den blijven om haar rechtsplicht te vervullen. Het Nederlandse voorstel erken de, dat de zorg voor ordo en veilig heid in eerste instantie de taak van de politie der staten is, het repu blikeinse tegenvoorstel wenst deze als de uitsluitende taak van de po litie der verschillende deelstaten te zien. Zo zou aan de Nederlandse re gering en, na de overgangstijd, aan de federale regering elke mogelijk heid ontnomen, worden-.,verantwoor delijkheid voor orde eri veiligheid te' dragen. Hierin openbaart zich. de diepere oorzaak van het ge schil: de Nederlandse regering heeft te handhaven de haar ge durende de overgangstijd toe komende en bij Linggadjati be vestigde souyereinitcit de republikeinse regering eist nu „Het regeringsbesluit is een morele nederlaagwelke wij allen hebben geleden. De noodzaak om geweld te ge bruiken voelt het Nederlandse volk als een schade aan zijn zielAan eén toekomstig sa mengaan doet deze beslis sing in sterke mate afbreuk." Prof. Logemann tijdens Kamerdebat. al souvereiniteit op, welke na de overgangstijd is toegedacht ..-. niet. aan-:-haar, -doch aan de nog te vormen regering der Verenigde Staten van Indone- sië. Het optreden der repubiiek op het gebied der buitenlandse betrekkin gen geeft van dit verkeerde inzicht ruimschoots blyk. Zie verder pag. 3 x (Van onze correspondent) LON DEN, 23 Juli. De momenteel afwachtende en niet handelende houding der Engelse regering is In Bevin's verklaring in het Lagerhuis nog eens bevestigd. Zjj ziet.er blykhaar geen heil in om de kwestie voor de Veiligheidsraad 'te brengen en het meest opvallend fs wel dat noch van de zyde der vragenstellers, noch van de zyde der regering over do dnngnde betogen van Pandit Nebroe dat de Britse regering aan de vijandelijkheden een einde moest maken met een enkel woord zelfs maar werd gerept. Hetzelfde gold voor do arbitragekwestie. Veiligheidsraad De rechtbank te Leeuwarden ver oordeelde de 29-jarige. visventer A. K.. te St. Jaeobiparochie tot een ge vangenisstraf van 10 jaar. Verdach te had in de avonduren van de 20e Mei jl. zijn a.s. vrouw, de 25-jarige Franske de Vries, in de Jodenlan- den te Leeuwarden door verdrin king om het leven gebracht. De eis luidde veertien jaar. Weer correspondentie Na 8 Juli heeft zich we'er enige correspondentie tussen de lt. gou verneur-generaal en de regering der Republiek ontwikkeld. Op 25 Juli heeft de It. gouverneur-generaal aan do minister-president van de Republiek twee' documenten voor gelegd; één betrof de op te richten gendarmerie, thans „bijzondere po litie" genoemd, het tweede de sta king der vijandelykheden. Het antwoord van de Republiek valt weer terug In de onaanvaard bare styi der stukken, ontvangen Vóór 8 Juli, Het l(jkt,. oppervlakkig beschouwd, niet onredeiyk, doch biykt nauwkeuriger beschouwd, in wezen onbevredigend en met letter en geest van het bjj Linggadjati overeengekomene in strijd. Wat de eerste Nederlandse els betreft: De regering zocht een op lossing van het vraagstuk der bin nenlandse veiligheid, welke in over eenstemming met de grondwet, het handvest der UNO en Linggadjati recht doet wedervaren en erkent de uitoefening de -facto van het gezag der Republiek over het haar toege wezen gebied. Een goede oplossing, in deze geest Is noodzakelijk voor'de opbouw der nieuwe rechtsorde voor de waar borg der fundamentele rechten van burgers, volksgroepen en volkeren volgens Linggadjati vereist voor economisch herstel en wederopbouw van Indonesië voor de terugkeer naar de ondernemingen en voor de vermindering der krijgsmacht. Het republikeinse tegenvoorstel miskent echter of laat ten hoog ste slechts ruimte voor een formele erkenning van deze verantwoorde lijkheid der Nederlandse regering, aangezien het elk gemeenschappe lijk optreden tot waarborging van orde en veiligheid verhindert. Zo Dat in het parlement zich een verder duidelijk gerichte belang stelling voor de kwestie zal mani festeren, moet na- gisteren, waar nog eens duidelyk bleek hoe gering de belangstelling en'kennis van za ken maar. is, hoogst twijfelachtig worden genoemd. Een dergelijke belangstelling zal toch allereerst van de zijde der Labourpartij moe ten komen, immers van de conser vatieven is zij niet te verwachten. Eden vond Bevin's verklaring vol komen voldoende en zei zelfs of het Huis niet ^oed zou doen om een zelfde houding als de regering aan te nemen in een zaak van zulk een delicate aard ten opzichte van een bondgenoot aan. wie de regering al haar goede diensten had aangebo den. Wat de Labourpartij betreft: sedert hetcongres te Margate en nogjtneer sedert Molotov's rede in Parijs is aan ieder pleiten voor een andere buitenlandse politiek dan die van Bevin voorlopig de grond ont nomen en daardoor is ook de in teresse voor wat zijn meest uitge sproken critici aan de linkerzyde der party zeggen, sterk vermin derd, waarbij nog komt dat een Driberg in het Lagerhuis niet veel gezag heeft. Zelf do handen vol Bovendien heeft de ernst van Engelands economische situatie en de steeds zwaarder dreigende dol larcrisis de politieke belangstelling sterk naar binnen gericht. Er ston den op dc agenda van het Lager huis van gisteren vragen over In donesië: van het linkse labourlid Driberg of de minister van buiten landse zaken een verklaring had af to leggen over de huidige situatie in Indonesië en wat voor stappen door' de regering genomen werden om tussen de Indonesiërs en tussen de Nederlanders te bemiddelen; van de communist Piratin of de minis ter, gezien het uitbreken van de vyandelykheden, veroorzaakt door de Nederlandse militaire autoritei ten, de zaak als een van urgent be lang voor de Veiligheidsraad wilde brengen; van het Labourlid Cham berlain of hy gezien de gevaarlijke situatie in Indonesië stappen wilde doen om de zaak; ter kennis van de te brengen. Toen Bevin. aan de beantwoording toe was, stelde hy voor om aan. het einde van het vragenuur een ver-r Itlaring af te leggen, en de vragen gezamenlijk te beantwoorden. Bevin zei dat het opnieuw een beroep doen op de Verenigde Staten' en Engeland zal afhangen van ds ontwikkeling der gebeurtenissen. Hij kon op het ogenblik niet zeggen wat de snelste en beste weg was om het conflict te beëindigen. In ver schillende kwesties die onlangs aan. de Veiligheidsraad waren voorge legd, had een aanhangig maken geen uiteindelijke en vreedzame oplossing gebracth. De zaken slepen zich voort met veto's en allerlei soorten van moeilijkheden. Driberg vroeg nog of Bevin be reid was om Sjahrir te ontvangen als deze in staat zou zyn Engeland te bezoeken en of hy een verzeke ring wilde geven dat nu de oorlog in feite was begonnen, Engeland niet langer wapenen of uitrusting^ aan de Nederlanders zal verschaf fen of Nederlandse troepen op Britse bodem op zal leiden. Bevin antwoordde dat hij niet geneigd was om bedreigingen te uiten. Sjahrir was geen eerste minister meer en daarom zag hij er geen nut in om hem te ontmoeten. wy werken, aldus besloot hjj, aan andere methodes die geschikter leunnen z(jn als zjj practisch worden bevonden. Ik wens op dit ogenblik niet vooruit te lopen op enige feiteljjke beslissing die Zyne Majesteits re gering zou kunnen nemen. Gistermiddag vier uur was de 19- jarige student A. K uit Utrecht in de huishoudschool te Sneek op be zoek om zijn verloofde mej. 3VL van der Z., die hem had afgeschreven, nogmaals te spreken. Op de mede deling van het meisje, dat zij de verloving toch wilde verbreken trok de jongeman een revolver en loste een schot op haar, dat door beide longen ging. Daarna schoot hy zichzelve dood. De toestand van het meisje is redelijk wet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1