$rpu»ittwu9i" C D y, STADSNIEUWS 'n Clubhuis voor de jeugd Bestemming „Huize Doorn L;lf1 Baldadigheid neemt toe Honkbal Britse jeugdgroep bezocht Schiedam AGENDA Stand der gewassen Vrij gunstig beeld Vlaardingen J Wanneer de muren van ex-Keizers verblijf konden spreken.. 'Contact tussen Doorn en Berlijn Rumoer in het bouwbedrijf )s\\ wora '\v^ H Radio-programma r1 a Wat zegt „VRIJ NEDERLAND" over „INDONESIË" SCHEEPVAART Rijnvaart SCHIEDAM DE ONBEKENDE RUITER" WONINGRÜIL JONGEDAME Donderdag 24 Juli 1947 Aan het probleem van do ongeor ganiseerde jeugd, dat smds jaren, ook m Schiedam om een oplossing Vraag:, is tot dusver in onze stad sU-chts zeer weinig aandacht besteed. De ongeorganiseerde jeugd, die men hoofdzakelijk \i«öx m de kring van de ongeschoolde arbeiders, vormt een groot gevaar voor onze samen leving, met zozeer omdat zii indivi dueel. de slechte eigenschappen van öe mens m zich vergaart en misda dig of a-sociaal genoemd kan v or den. doch omdat zij door haar doel loosheid een er vlakking in do we reld brengt van alle geestelijke ■Waarden cn dus van zelfstandig den kend mens bv. licht een spèelbaal kan worden van „sterke mannen". Een twintigtal personen uit raads commissie. jeugdorganisatie, van be drijven en sociael-maatschappeltjke instellingen had Woensdagavond in de raadszaal een eerste bijeenkomst met mevr. Bent hemde Wilde, wet- houdsler van Onderwijs, die het ini tiatief nam voor do oprichting van eon clubhuis hier ter stede, waarin, naar het voorbeeld van „De Arend- clubhuizen" te Rotterdam en dat der »,Musschen" in Den Haag. de onge organiseerde jeugd een tehuis zal vinden dat aan hun leven meer in houd geeft. De wethoudster van On derwijs sprak in dit verband over de toenemende baldadigheid onder de jeugd^ in deze tijd. over de noodza kelijkheid van een clubhuis en deed ■een beroep op degenen die voor dit werk htm krachten kunnen cn willen geven. Mej. Voorst, verbonden aar. bet opleidingscentrum voor jeugdlei ders op het eiland Brienenoord cn reeds lange tijd werkzaam op het terrein van de binding der ongeorga niseerde jeugd, gaf een uiteenzetting over de praktijk der clubhuizen. Baldadigheid neemt toe Als wethoudster van Onderwijs Weet mevr, Benïhemde Wilde na tuurlijk goed. dat de baldadigheid onder de jeugd zeer groot is. Zij gaf er dan ook enige voorbeelden Van. die wel bewezen dat hier allen Uit dit oogpunt reeds iets gedaan zou moeten worden Zo heeft de direc teur der plantsoendienst meermalen overwogen om de plantsoenen maar te laten voor wat ee waren, omdat de lieve jeugd toch iedere verbete ring weer ongedaan maakte. In de school aan het Edisonplein werden in korte tijd een honderdtal ruiten vernield, waarbij niet geschroomd ■werd naar binnen te klimmen en ook het interieur van het gymnas tieklokaal. zo zwaar te beschadigen dat veel hiervan niet meer hersteld kan worden in deze tijd. Op het Oude Kerkhof ging het al niet veel beter. „Het is niet geheel de schuld van «Je jeugd dat ze zo is." sprak mevr. Benthem, ..na twee jaar oorlog kan men niet anders verwachten. Ze heb ben willens en wetens vaak opdracht i gekregen te stelen en fe liegen, zoals 2e vader en moeder ook zagen doen. Vóór de oorlog heeft men wel aan allerlei sociale voorzieningen ge dacht. doch aan speelplaatsen voor de jeugd dacht men niet. Ais gevolg van het slechte voorbeeld in oor logstijd en niet kunnen uitleven van de energie in goede banen hebben we de slechte gang van zaken nu. "We moeten beseffen, dat de jeugd u-eer op de juiste weg moet worden geleid en dart niet alleen de aller jongsten. docb ook de ouderen tot twintig jaar." Spreekster wees erop. dat door een goede samenwerking tussen onderwijskrachten cn ouders op dit gebied heel wat tot stand kan, worden gebracht. Boven de schoolgaande kinderen Is echter nog die grote groep jongens en meisjes buiten de jeugdorganisa ties,die alleen overgeleverd aan de zorg der ouders, die in de meeste gevallen onvoldoende ïs. Den groot deel van deze jeugd zal onze steun nodig hebben in de toekomst," aldus mehvr. Rcnthem-de Wilde» Het Is een maatschappelijk belang dat aan de opvoeding van deze mensen aan dacht wordt besteed, willen wjj niet ln de toekomst een maatschappij krijgen met a-sociale elementen, die zich van hun taak in de samenleving zeer slecht bewust zoHen zijn. „Geef ons mannen en vrouwen die dit aanvoelen, die er tijd voor^ heb ben en hun schouders onder dit be langrijke werk «villen zetten," zo be sloot de wethoudster haar rede. Alvorens mej. Voorst overging tot bet vertellen van haar ervaringen uit de practijk van het clubhuiswerk, gaf zij eerst een overzicht van de voornaamste oorzaken van de geeste lijke vervlakking der jeugd en de ouderen. De grote trek van het platteland naar de stad, die nog steeds voort duurt. heeft de menten van vele waarden beroofd. Het werken met de machines maakte vakmensen overbodig en het aantal ongeschool den nam steeds toe. Deze laatste waren bij voortduring het slacht offer van grote conjunctuurwisselin gen, die hun bestaan doelloos maak ten. De onzekerheid, aldus mej. Voorst, „kwam als een grote scha duw voor de kringen en gezinnen der ongeschoolden te liggen". "Voor de hand ligt het dat arbeid, geld en vermaak hier de boventoon kregen en dat elk verlangen naar cultuur waarden volkomen verdween. De economische crisis van voor de laat ste oorlog heeft voor vele arbeiders erger gevolgen gehad dan de oorlog. Het zijn echter niet alleen de arbei dersgezinnen waar men een geeste lijke verzwakking moet constateren. Onder tamelijk veel belangstelling Is de competitiewedstrijd Schiedam ISchiedam IX verspeeld. Hoewel het eerste na de derde inning reeds een achterstand van 9—2 had, hen ben zij de moed niet opgegeven en hadden na de 5e inning zelfs een voorsprong van 1411. Ook het tweede elftal zette nu echter alles op alles en de eins tand na de^zesde en laatste inning werd 17—1». een uitslag, die de verhouding van beide partgen heel goed weergeeft. Zaterdag en Zondag kunnen de bezoeker, op het „Boshoekterrein weer genieten van twee spannende wedstrijden. Zaterdag om 4 uur speelt Schiedam I tegen Sparta II en Zondag om 10.30 uur krijgt Schiedam II het tweede elftal van Keptunus H op bezoek. GESLAAGD Voor het toelatingsexamen van de dag-machinistenschool slaagden de zer dagen de leerlingen der VMTO van de Gemeentelijke Ngverheids- avondschool bier ter stede, de beren J. Berckhoudt en P. Comelisse. Men vindt dat evenzeer in meer gc- goede kringen. Een heel grooi deel l van ons volk behoort dan ook tot de met-bewuste mensen. De meeste mensen leven alleen voor de buiten kant van het leven. De een voor mooie kleren, een ander voor het vermaak, een derde voor een auto. Voor het innerlijke leven heeft men heel weinig tijd. De jeugd uit deze groepen, die zijn genot zoekt in dezelfde opper vlakkigheden, kan niet door de jeugdbeweging worden bereikt Men moet deze jeugd niet een uurtje be zighouden, doch hun hele vrije tijd in beslag nemen. In een clubhuis zal men dingen moeten brengen, die de toets kunnen doorstaan met bios coop en straat. ..Als we onze maat staven aanleggen komen we er niet", sprak mej. Voogt. „jeugdwerk, dat moet het zyn, bij deze jongens en meisjes". Het .werk in de clubhuizen Het werk in de clubhuizen ïs ont zettend moeilijk, doch geeft ook ont- zettend veel mogelijkheden als men er zich volledig voor inzet. De weg j die men met deze kinderen gaan moet is veel moeilijker dan die der jeugdbeweging. De kinderen moet zoveel mogelijk vrijheid worden ge laten, die echter ook weer niet in bandeloosheid mag vervallen. De re sultaten. zoals deze in ..De Arend" zijn bereikt, vallen geweldig mee. Bij de bespreking, die na deze in leiding vplgde. werd bepaald, dat het voorlopig comité in de tweede week van September zal bijeenkomen ter bespreking van definitieve plannen voor een Schiedams clubhuis, De groep Woodcrafters. een aan de A.J.c. verwante Engelsche ar beiders-jeugdorganisatie, die zal deelnemen aan de internationale Rode Nederzetting te Vierhouten, verblijft momenteel in onze stad hls gast van de A.J.C. Woensdagmid dag vond op het stadhuis de offi ciële begroeting plaats door het ge meentebestuur, dat zich in de raads zaal bij monde van burgemeester Peck richtte tot de jongens en meisjes, die zich tot ideaal hebben gesteld vrede en welvaart voor alle volken te verkrijgen. Thdens het rondienen van de thee maakte Mr. Peek, in wiens gezel- i schap zich Mevr. Benthem-De Wil de. de heer H. v. d. Kraan,"Mr. P. van Bocbove en de waarnemend secretaris, de heer Jac. v. d. Graai bevonden, een praatje met ieder der gasten. Namens de Schiedamse A, J.C. dankte G. Koeten het gemeen tebestuur voor de ontvangst en gaf een korte uiteenzetting van het kamp te Vierhouten, dat geheel op democratische wijze zal worden ge leid. Kathleen Blackshan sprak nog een dankwoord namens de gasten. Mr. Peek sprak de hoop uit dat de Schiedamse A.J.C. als de Engel se gasten met vreugde aan dit ko mende kamp zouden terugdenken en dat hun jnooie ideaal er toe zou mogen bijdragen dat in de toe komst broederschap en vrede in de wereld zal wonen. Gisteravond hebben de Schiedam se Trekvogels in het Volksgebouw voor de gasten demonstraties ge geven van het werk der arbeiders- jeugdverenigingen in Nederland. Vanochtend zijn de A.J.C.-ers met hun gasten de polder ingetrokken, morgen wordt een bezoek gebracht aan de havens en diergaarde Blrj- dorp en Zaterdag neemt men eens een kijkje in het Stedelijk Museum. Voor het afscheid zullen de gasten Zondagmiddag in het Volksgebouw ook nog iets van hun eigen werk laten zien. De Schiedamse h andelaar in de Vierdaagse Naar de ieider van de groep tip pelaars van „De Schiedamse Wan delaar", die meelopen in de Vier daagse, ons schrijft, is de eerste dag zonder moeilijkheden verlopen. Ook Woensdag, toen de hitte niet min der was dan de vorige dag, waren er bij de tocht door het Land van Maas en Waal geen uitvallen. Men was vol goede moed voor de derde MartinetHillesluis Zondagavond 7 uur speelt Marti- nit haar laatste wedstrijd in de pro motie-degradatie competitie tegen Hillesluis. Wint Martmit deze wed strijd dan blijft zij behouden voor de 3e klasse. Bij een gelijk spel zal Hillesluis promoveren- Wil Martmit wmst uit deze wedstrijd behalen, dan zal zij zich ook de gehele wed strijd moeten geven, daar Hillesluis over een uitstekende ploeg beschikt. De stand in de promotie-degra datie competitie is thans; Hillesluis 3 gesp» 4 punten; Martmit gesp. 3 punten; D.R.L. 4 gesp. 3 punten. Concert; 26 Juli, Grote kerk, 8 uur: Or gelbespeling door Jacq. P. Bek kers, m m v. Mej. A. Siebrecbt cn Joh. van Oosten. Toneel: 26 Juli. Volksgebouw. 8 uur: Kunst on Strijd uit Assen, met ..Tot wederdienst bereid". Tentoonstelling: 26 en 27 Juli, Fowerhall Gusto, Maasdijk 5, 1218 en 1018 uur: Expositie Gusto-schilders ver, ..Beati". Films: Passage-theater. Da. 2. 8.45 cn 9.15 Uur; Zo» 1.45. 4.15, 6.45 en 9.15 uur: Nice girl, met Deanne Durbin. tToeg. elke leeft.) Op het toneel Trio Dolhany» Mono pole: Da. 2, 7 en 9 uur. Za. 2, 5, 7, en 9 uur. Zo 3. 5, 7 en 9 uür: Merijntje Gyxens Jeugd, ixoeg. 14 j.l. Feestavonden: 20 Juli. R.K. Volksbond. 8 uur: Feestavond personeelsver. Rott Droogd. My. DISTRIBUTIE-AGENDA Vrijdag zullen in het distributie- bureau. Broersvest 95. van 9—12.30 en van 25 uur. nieuwe bonkaarten worden uitgereikt aan hen wier achternaam begint met de letters Si .m. Spij. Stamkaarten en bonkaarten, waar aan zich de inwisseUngsbontien 707 bevinden meebrengen. Ingevulde aanvraagformulieren voor rijwielbanden kunnen die dag worden ingeleverd door de letters Ge t.m. Ha. Leidt men uit de voor de verschil lende streken opgegeven cijfers, on der inachtneming der beteelde op pervlakten. het cijfer af voor het gehele land, dan verkrijgt men het volgende resultaat, waarbij het cijfer in de tweede kolom aangeeft, hoe de stand op 16 Juni 1947 was, terwijl hat cjjier in de derde kolom aangeeft, hoe gedurende de laatste 10 jaren 1 de stand gemiddeld in de maand Juli was. Gem. st. in de 1. 10 j. in Stand op 16 Juli 16 Juni Juli: Tarwe 66 67 67 Rogge 65 65 C5 Wintergerst 54 50 66 Haver 64 66 66 Zomergerst 60 56 67 Veld bonen 62 65 64 Erwten 60 65 65 Stambonen 67 69 60 Vlas 61 61 61 Koolzaad 47 49 59 E1 au wmaaïizaad 59 54 64 Karwijzaad 73 73 Mosterdzaad 69 65 63 Spinaziezaad 61 64 Suikerbietenzaad -60 65 Ccnsumptieaardap. 69 67 65 Fabrieksaardappelen 71 6S 04 Suikerbieten 68 66 67 Cichorei 68 67 67 Voederbieten 68 66 Rode klaver 54 55 63 Witte klaver 57 60 64 Luceme 56 58 66 Weiland 56 64 60 Grashooi 59 62 62 Klaverhool 58 64 (100 uitmuntend, 90 zeer goed, 0 goed, 60 vrij goed, 50 ma tig, 40 vrij slecht, 30 slecht en 10 mislukt). De Directeur van de Distributie- dienst Vlaardingen vestigt er nog maals de aandacht op, dat slechts, indien men in het bezit is van oen rywiel, rijwielbanden mogen worden aangevraagd. Naar de aanwezigheid van rijwiel banden zal een onderzoek worden, ingesteld. Overtredingen van dit voorschrift zullen worden vrtrvolg<l. Het grote aantal tot dusv .i re af gehaalde aanvraagformulieren heeft aanleiding gegeven .tot bovenstaan de waarschuwing. Dertien maal per dag rijdt een treintje van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij over Flakkce van Middelhürnis naar Oollgensplaaf cn ook ran Middelharnis naar Ouddorp v.v.l'eel wordt er van de oude locomo tiefjes gevergd. Nieuwe zouden uit het buitenland moeten komen en dat kost deviezen. De directie van de RTM doet haar best maar nog altijd moet men het met het oude materiaal stellen. Dikwijls gaat het goed, maar af cn toe komt er een kink in de kabel. Zo ontspoorde een locomotief bjj het stationnetje van Oude Tonge en het vierka.de ding ging dwars op de rails staan, terwijl de volgende wagons kris-kras cr achter kwamen te liggen. Geruime tijd was zodoende het passagiers- en goederenvervoer naar Ooltgensplaat onmogelijk. J5 De samenwerkende patroonsver enigingen voor de bouwbedrijven t,-j Roterdam hebben zich met de raad van bestuur bouwbedrijf over de inhoud van deze circu laire verstaan. De werkgevers gaan. wel accoord met öe toevoeging van een aantal snipperdagen aan de gebruike lijke vacantiedagen (zoals reeds door het college van rijksbemid delaars algemeen verbindend ver klaard). De besprekingen tussen werk gevers en werknemers over een nieuwe CAO chbben evenwel niet geleid tot een besluit omtrent een vacantietoelage hoewel dit punt ander de ogen is gezien. Overleg tussen individuele werk gevers en organisaties van werk gevers over deze kwestie wordt veroordeeld. Op grond hiervan ad viseert de raad van bestuur bouw bedrijf de werkgevers verzoeken cm uitkering van een vacantie- toesiag van werknemerszijde af te wijzen. De samenwerkende pa- t.-oonsverenigingen hebben beslo ten zich volledig achter dit advies ie stellen. (Van een speciale verslaggever) Nog steeds heeft de Nederlandse Ministerraad geen definitieve uit spraak gedaan inzake de bestem ming van „Huize Doorn", doch of hier het bekende „geen tijding, goede tijding" zal gelden blijft voor lopig nog een open vraag, want ook ons kwam het weinig hoopgevend gerucht ter ore. dat van Neder landse zijde stappen worden gedaan om een non-enemy verklaring te verkrijgen voor de pretendent naar het landgoed, ex-kroonprins Frie- derich Wilhelm, die nog steeds- in Duitsland gevangen wordt gehou den. Zo dit echter mocht gelukken zal deze gewezen S.A.-man in Doom stellig niet met open armen worden ontvangen. Daarvoor heeft men naast de algemene bezeitings-erva- ringen ter plaatse teveel onaange name herinneringen aan de „Duitse kolonie" die het slot tijdens de oor log heeft bevolkt. Contact tussen Doorn en Berlijn Er is over de vraag, wat met het verblijf van wijlen ex-keizer Wil helm zal gebeuren al veel gepubli ceerd, maar het waas van geheim zinnigheid, dat tijdens de bezet tingsjaren over Huize Doorn heeft gelegen is daarbij niet opgeheven. Toch is zulks zeker de moeite waard, want als de muren der prachtig ingerichte vertrekken kon den spreken zou er heel wat wetens waardigs aan het Jicht komen. Het zou bekend worden wat Wilhelm 11 deed om de Duitse troon voor de Hohenzoiïerri s" te herwinnen, het grote verlangen, waartoe de ex-kei zer zelfs cantact met Hi tier onder hield. Reeds in begm 1040 2ond hij „de Ftihrer" een telegram, welks inhoud weinig te raden liet. „Onder de zeer diepe indruk van de capitulatie van Frank rijk, wens ik U en de gehele Duitse Weermacht bij de door God gegeven, geweldige over winning geluk met de woorden van Keizer Wilhelm de Grote uit 1870. Welk een keer van het Lot door God's beschikking. In aller harten klinkt de cho- raal van Leuthen, zingend van de overwinnaars van Leuthen, de soldaten van de Grote Koning. „Nu dankt allen God!" Dat zulks openlijk mogelijk was viel te wijten aan. de tijdsomstan digheden, doch kort om 1940 scheen er ook ai een contact met de Nazi's te bestaan, althans verzekerde ons een betrouwbaar ooggetuige, dat hii uit een laag overkomend vliegtuig „een pakje aan een kleine parachute boven het landgoed" heeft zien uit werpen. Blijkbaar een zending, die men liever 'niet langs normale weg haar bestemming liet bereiken. Voorts zou, naar bekend is in de betreffende Huize Doorn goed-gein- formeerde leringen, een koerier- dienst hebben bestaan tussen de ex- keizer- en Hitier, waarvan de ver zorging in handen moet zijn ge- we est van. een. gravin met een be kende Duitse naam, wier Neder landse echtgenoot als oorlogsmisda diger een gevangenisstraf van vijf tien jaar heeft uit te zitten. Het veelbesproken Huize Doorn", waarop n.b.lde ex-kroonprins rechtenlaat gelden. Er zouden stappen zijn ondernomen voor deze SA-man een non-enemy-verklaring te verkrijgen Groszartig eerbetoon aan Seys Dergelijke feiten, maken de in enkele bladen gepubliceerde mening, dat Seyss-In quart als gewone gast op Hitler's bevel de begrafenis van Wilhelm beeft bijgewoond niet erg geloofwaardig, vooral niet, omdat de „landvoogd" meermalen een bezoek heeft gebracht aan Huize Doorn, waar hij naar men in Doorn weet te vertellen op de bekende pompeuze Duitse wijze werd ontvangen. Het „groszartig" eerbetoon zal het perso neel overigens stellig uit het hart gegrepen zijn geweest, want vrijwel de gehele bevolking van Huize Doorn bestond uit felle Nazi's. Natuurlijk waren er wel uitzonderingen en een hiervan_is de nog._ate.eds in Doom vertoevende oud-seeretaresse van de ex-keizer, Fr&ulein Brandt, die.volop blijkën heeft gegeven van betrouw baarheid en neutraliteit OojL de vleugel-adjudant van Wilhelm schijnt vooral later in de bezet tingstijd een correcte houding te hebbon aangenomen, want hoewel de meeste mensen die majoor von Ilse- mann persoonlijk kennen niet van grote sympathie spreken, zegt geen hunner iets nadeligs over hem. Van. de rest van het personeel valt niet veel goeds te vertellen. Bij voorbaat; protest Voegt men dit feit bij de omstan digheid, dat de tweede vrouw van de ex-keizer, keizerin Hermine. zeer nazi-gezind was, terwijl de kroon prins van het begin af aan Hitiers regiem heeft meegewerkt, dan zal het duidelijk zijn, dat ieder welden kend Nederlander tegen teruggave van het bezit aan ex-S.A.-man Frie- derich Wilhelm zal zijn en het is be grijpelijk dat men er in Doorn en omgeving, waar ieder, dank" zij de Duitse- en Nederlandse SS-bezetting. van nabij leerde ondervinden, wat het Nazi-dom betekent, er zelfs zeer fel tegen is de gewezen kroonprins van Duitsland terug te zien. Waarom, zo vraagt men zich af, zou deze man in het bezit worden gesteld van de millioenen-erfems. als aan anderen, die heel wat minder „fout" zijn ge weest een gering bezit is ontnomen? Wij stemmen dan ook gaarne in met de schrijfster van een brief, zo als wij er over het onderhavige on derwerp vele ontvingen: „Een stem van protest moet klinken, eer onze regering in deze zaak een beslissing neemt; teruggave van „Huize Doorn" aan de Nazi-erfgenaam zou een be lediging betekenen aan onze jongens, die zich verplicht hebben gevoeld hun jonge leven te offeren voor de vrijheid van ons vaderland". „BOEFJE" IN DE SCHOTJWBTJRG Annie van Ees zal van 1 Augus tus af in. de Rotterdamse schouw-? burg 10 gastvoorstellingen geven van haar bekende creatie „Boefje" in Brusse's specifiek Rotterdamse stuk. 434. Terwijl Piukkie Buksjek buiten door de regen dwaalde werd de toestand in het duinhuis met Bonzo G. Gap er niet beter op. Ik vertelde de bankrover zonder mankeren hoe ik over hem cn zijn daden dacht, Dat klonk erg flink, maar van binnen voelde ik me helemaal zo'n held niet „Ik moet Bonzo hier aan de praat houden", dacht ik: „Tot Plukkic met een politie-agnet op komt dagen. Als het maar niet te iang moet duren, want Bonzo begint rood in Zijn gezicht te worden, als hij niets terug weet te zeggen zal hij wel met zijn handen beginnen, cn die zien er vervelend hard ui tl" „Mannetje," riep Bonzo G. Gap ondertussen: „Als jc nog me^r van die brutale dingen durft te zeggen zal ik je wat eerbied leren, begrepen?!" ,.Aboe', zei ik: „Als je zo kwada kijkt ben je net die oude gorilla uit de diergaarde." Mijn pogiug om Bonzo in het huisje aan de praat te houden, lukte dus aardig, maar Piukkie Buksjek maakte met het zoeken naar een politie-agent veel minder vorderingen. Hij dwaalde nog steeds langs de zeekant e.n dacht aan niets anders dan aan de koude regendruppeltjes, die ,in zijn boordje stroomden cn hem rillerig en verdrietig maakten. „Kwamen er maar iemand." zuchtte hij. „Dan kunnen ik de weg vrager, naar droge plekjes, lklce... oh... daar komen iemand... oei... maar dat zijn nare vitmeisjc... zijn Katrientje... oei... weg... Piukkie vluchten... vreselijk gevaar... weg!!" Tja, het was Katrientje. die daar onder een grote paraplu aangewandeld kwam. 'Ze ontdekte Piukkie op hetzelfde ogenblik en begon dadelijk de achtervolging. „Sta stil, Pietje Roet", schreeuwde zij: „je kunt zo niet blijven lopen, kom hier!!!" Telers-exportprijzen voor pootaardappelen Het Bedrijfschap voor Zaaizaad cn Pootgoed voor Akker- en Wei- debouw maakt bekend, dat het nog niet mogelijk is de telers-prijzen voor export pootaardappelen vast tc stellen cn bekend tc maken. Dit zal wellicht eerst in Augustus mo gelijk zijn. Om echter in verband met dc a.s. rooidata een indruk tc geven van de onderlinge prijsver houdingen volgen hieronder enkele aanwijzingen: 1. Bij de vaststelling van de prij zen zal dit jaar worden getracht in meerdere mate rekening te houden met de handelswaarde voor export dan in voorgaande iaren het geval was. Dit betekent onder meer dat voor de rassen, welke voor export minder gewild zijn dc prijzen lager -n zijn dan vorig jaar. Hiertoe jren o.a. Eigenheimer, Record, •jordeïing, Wilpo, Voran cn Be velander. Ultimum en andere veelal specifiek binnenlandse raspen, 2. Voor andere rassen zoals Al pha, Bintje en Industrie enz. dus in het algemeen voor rxport gewilde soorten cn soorten waarvan dc teelt min of meer moet worden gestimu leerd zal cr naar worden gestreefd dit in dc prijs tot uitdrukking tc brengen o.a. door het prijsverschil tussen de kleine en grote sortering en vooral door voor de hogere kcu- ringsklassen hogere prijzen vast te stellen in vergelijking tot dc prijzen, welke voor deze klassen van de on der 1 genoemde rassen zullen gel den. 3. Met inachtneming van hetgeen onder L en 2 is vermeld, zal het ge middelde peil van de teiersprijzen voor export lager komen dan vorig jaar, (zulks mede in overeenstem ming met de reeds vroeger voor oogst 1947 aangekondigde'richtprijs- verlaging van de consumptie aard appelen. 4. De prij'zen voor de zeer vroege rassen zoals Eersteling. Saskia en Ideaal 2ullcn met inachtneming van het voorgaande en mede gezien de lagere prijzen voor de vroege con sumptie-aardappelen op een lager niveau komen dan vorig jaar. 5. Het prijsverschil tussen poot- aardappelen van kleigrond enerzijds en zand- en veengrond anderzijds zal dit jaar f 1.50 per 100 kg. be dragen. Het is momenteel helaas nog niet mogelijk meer hij zonderheden over de telers-exportprijzen voor poot- aardappelen te verstrekken. In het algemeen kan er echter op worden gewezen, dat het, ongeacht de uit eindelijk vast te stellen prijzen, een algemeen export-belang moet wor den geacht, dat in het bijzonder van dc veel gevraagde export- rassen cn zeer in het bijzonder van het ras Bintje de daarvoor in aanmerking komende percelen wor den gerooid vóór de rooidata, welke voor de desbetreffende keurings klassen zijn vastgesteld. DONDERDAG 24 JULI Avondprogramma HILVERSUM I: 19.00 Nieuws. 10.30 Het actueel 'geluid. 18,45 Voorlichtingsdienst. 20.00 Nieuws. 20.15 De Mariniers. 21,00 Jan van Weelden, orgel» 21.30 „De vaart der volken". 22.00 Wercld-jeugd- eonferentie tc Oslo. 22.30 Nieuws. 23.15 Zone Schaaktournooi. 23.25— 24.00 Het Boyd Neel strijkorkest. HILVERSUM II: 19.30 Htf en zij. 20.00 Nieuws. 20.05 „Agenda voor vacantiegangers". 20.10 Reportage- dienst. 20.15 Kamerorkest. 21.15 „Le Piano Romantique". 21.30 „Het hoofd in. dc strop". Hoorspel. 23,30 Het Metropolc-orkest. 23.00 Nieuws VRIJDAG 25 JULI Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 7.00 Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 8.00 Nieuws. 8.15 Pluk de dag. 9.00 Gevarieerd con cert. 30.15 Uit het boek der boeken. 11.00 Radioziekenbezoek. 11.35 Pa ter Bartels over: De H. Jacobus. 11.45 Kwartet, Haydn. 12.03 Karl Schmidt-Walter, bariton. 32.30 Har- moni emu ziek. 13.00 Nieuws. 13.20 Marsmuziek. 15.15 Kamermuziek v. Beethoven. 15,55 Uit opera's van Rossini. 16.30 Na schooltijd. 16.45 Gram.muz. 17.45 Wat het buiten land leest. 18.00 Dinermuziek. 18,30 Strijdkrachten. HILVERSUM U; 7.00 Nieuws. 7.30 Muziek bij het ontbijt. 8.00 Nieuws. 8.18 Opera-programma. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Vro lijke klanken. 9.35 Boedapester Strijkkwartet. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Uitzending voor zieken. 10.45 Lilly van Spcngen. piano. 11.15 Voor de vrouw. 11.30 Lichte orkest werken. 12.00 Orkest van Alfredo Campoli. 12.30 Sportagenda. 12.35 The Skymasters. 13.00 Nieuws. 13.15 Virtuoso Sextet. 13.45 Vier daagse. 14.00 Kookkunst. 14.20 Pierre Palla en Jouck Cuperus. 15.00 Boekenschouw. 15.15 Londcns f Ingezonden Mededeling). LEEST HET NUMMER VAN DEZE WEEK Verkrijgbaar aan de kiorico.n en bij de boekhandel. FhUharmorusch orkest. 16.00 Hen rietta Sala, sopraan. 10.15 Pu.szta- klankcn. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Stafmuziekcorps Amst, Pol. 3 7.30 Muzikaal babbeltje. 18.00 Nieuws, 18.20 Stafmuziekcorps. 18.40 Kwar tet Jan Corduwener. Aangekomen schepen te Rotterdam 23 Juli Radiotelegraphiate Biard. Calais Rhe- nane Schiedam, ledig; Jaba, Tcign- mouth Schellen 2 Kathavklei; Btrka- land. Bergen Kuyper Dam Smeer Mer- wehaveri, stukgoed; Veenenburgh, Middlesbro Muller Merwehaven, stuk goed: Atlantic Wind. Brisbane Holl.- AustraliJijn Maasha\cn, wol; Talabot, Oslo Coi helder Lekhaven, sturcgoed; Tcuna, Vhssmgen Rlublo Maassluis, le dig; Thomas w. Murray. Norfolk Rott. Oceaan Waalhaven, kolen. 24 Juli Carmelijel), Chicago FJelllUn IJsel- haven, stukgoed: Else Maersk, Gdynia Schellen Waalhaven, kolen; Angeja, Londen Fur ness Merwehaven, suiker; Asa Gray, Baltimore Worms Maasha ven, graan; Windsor Queen. Jersey Wa genborg Waalhaven, JocJig; Antwerp, Harwich Hoek van Holland; Arnhem, Harwich Hock van Holland; Emvire WansbecK. Harwich Hoek van Holland; Nestor, sleepboot met kraan, Lubeck T..B R'dam; Enspecteur Mellema, Col chester Wagenborg Paikkade, ledig. Vertrokken schepen Mecklenburg, Harwich; St rijpe, wis- mar; Barendsr, Boom: Valdetnosa. Tri nidad: Aptitv, Londen; Zeeland. Lon den; Hoop op Zegen. Boston Line.; Ba tavier II. Londen; Wim. Wismar; Hebe Nobel, Antwerpen: Antinous. Bremen; Shermgham, Harwich: Vienna. Har wich; Prague, Harwich: Coeta, Dublin; Abro, Boston Line; Breehelle, Gdynia; Pacific. Londen, 24 Juli Teuna, Londen. Wind Noord, flauwe koelte, kalme zee, helder. SCHEEPSBEWFGTNGEN' Arkelduk, 21 van Galveston naar New Orleans Ary Scheffer, pass. 23 Dungeness naar A'dam; Andijk. thui*. 23 te Londen: Alcor, 24 nam. van Zuid Amerika te R'dam verwacht. Batavier II, 24 vm. va» R'dam te Londen; Bornrif. 21 te Bo'ness: Ba- rendsz, 24 van R'dam tc Boom. Ceronia, 18 van Miri naar Sydney. Eemshorn, 22 te Colchester; Eems, 23 van R'dam te Antwerpen. JTlvel, 21 te Kopenhagen. Hast V, 21 te Londen; Heemskerk, 24 van Dordrecht te Boom; Hebe Nobel, 24 van R'dam te Antwerpen. Mercurlus, 20 van Gcnia naar Tra-. pam; Mal vin apass. 23 Dun gen EES naar Curasao; Modjokerto, pass, 23 Wight naar Batavia; Mahout, pass. 22 Gibraltar naar R'dam: Mongolia, van Cebu naar R'dam, 21 te Colombo, Orestes, pass. 23 Prawlepoint naar A'dam; Omland!a, 26 van Aberdeen te R'dam verwacht. Rondo, 21 te Singapore. Thenusto, pass. 22 Lizard naar R'dam; Thalatfa. van Shanghai naar R'dam. 21 te Hongkong. Vcendam. vertrekt 30 van New York naar R'dam. Witte Zee, sleepboot, pass. 22 Dunge- ness naar Havre. V AARW ATE B D IEPTEN Fanner denUsselkop 2.45; XJsel- kopMalb. Haven 2 35: Malb. Haven wijk b. Duurst 175; Wijk b. Duurst Vreeswijk 1-85; Usselkop—Doesburg 2.10; Doesburg—Zutphen 2.20; Zut- phenDeventer 2 25; DeventerKater- veer 2 25; Waterh. bij Arnhem 7.24 -f 5; Westervoort—Fiey 7.88 5; Keulen 1.23 2. Lobith, gepasseerd 22 Juli, stroomaf waarts: Leo I, Wachts, Johannis, Ro- tondo, Eljo, Leba 2, Grlmgerde, Bul garia, Arnhem, Tcrtia, Wildiga, Irene, Leba 3, Regina Coeli, Clara, Johanna, Roslna, Huka, Elisabeth. Welga, An So me. Lourentlus. alle Rotterdam; Mor genster, Philllppevllle, Sanara 117, Somme, Mai-s, Schedia, alle Dordrecht; Troostwijk, Amsterdam-NijmegenJo hanna. Oosterbeek; Alcor. Puttershoek; Danico 37, Roermond; De Ver trouwe. Helmond; Codam 75, 's-Gravenhage: St. An toni us. Irma. Notre Dame de Ltsse. Confiance. Clsalplna 4, Rabitissa, Diavoiczza, OpljJr. Rheinunion 5. Cor nelia, Catliarina. Joannes, Quatre Fre- res, Vier Gebroeders. Louise, Berths, Paula d Eau, Julmar, Presto, Ludewicus, Cama, St. Antonlus, Time ls Money, alle België. Lobith. gepasseerd 22 Juli stroomop waarts: iJolanda. Capclla. Tasmania, Laufenburg, Ehsa. Johnie. Ostende. Ma lines. Jodi, Bolu 2, St. Gerardus, Keel tje. Aalderika. Sanara 101. Paula, St. Antoino. Martin, Ttoelflna( Hermina, Mathilda, Cornelia, Rhcnania. A. Tan- tot, alle Duitsland; Henja, Palu, Cent- rust 3, Dc Hoop, Eiger, Ibis. Condor, Centrost 2. Kombs, Ticino, Edelweiss 12. alle Bazel; Bale, Ampilo. Bergsche Maas. Mina Jolu, Johannes, Rene, Fiorenüa. Edmund. Berthe, Alja, RU- pel, alle Duitsland; Heine, Brisant. Al- cyon, Languedoc, Lloyd 13, alle Straats burg: Bamberg, Bazel, VANAF 25 JULI A.S. georgSs guetary het nieuwe ontdekte zangwonder een film van romantiek, humor en spanning. Weekdagen: 2—7—9 uur. Zaterdags: 2—57—9 uur. Zondags: 35—7—9 uur. CASSA OPEN 30 UUR. Toegang alle leeftijden. tr mooie flat in Centr., bev.: 4 k.. badk., keuken, kelder en loods, voorz. centr. ver tv. en ijskast in ruil v. ruimer ben .huis op besl. goede stand. Br. letters S, E- D. bt.r, van dit blad. 17 jr. op kantoor zijnde wil van bctr. veranderen, b.z.a. v lichte adm. telefoon of typen. Br. letters S, E. C. bur. van dit blad. r'i.sliS: üfc'.N KOERIERSTER Zit-slaapkamer aangeboden, voorzijde, stromend water, zonder pension. Stadhou derslaan 84. Verloren Zond. j.l., zilv. Kin der bedelarmb. Geboorte ge schenk, t-b.t.b. Koppejan, P.K.O.-laan 154 B. Gevr. per 1 Aug. hulp i. d. liuish. Hoog loon, prettige werkkring. Mevr. R. Hul- vax, P, Oemstr. 3. Te koop, 1 p. eiken ledikant on bijzet-tafeitje. D. v. d. Graaf, van Ruysdaellaan 19. Algehele voetverzorging. Pe dicure aan huis door dame, onder medisch toezicht ge diplomeerd. Tel. 67594. Nette werkman (P-G.) eigen bed, zoekt net kosthuis met vrije kamer. Br. onder no. S. 2042 bur; van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2