Regeringsbesluit thans het enige, dat mogelijk bleek 1; 'i :i Meisjes met kunstzin: naar de Academie! Aantal schendingen van het bestand was groot De Vierdaagse - tweede dag Kamer in grote meerderheid: All&en drs. Nederhorst (arb.) en communisten tegen Debat was mat De vrouw en haar werk Vliegdeksehip nog niet vlot Toekomstmogelijkheden zijn er in voldoende mate Beroemde leerlingen Propaganda bleef vijandig heöen Daders van aanslag op Birmaanse ministers gearresteerd Donderdag 24 Juli 1947 (Van onze parlementaire redacteur) De gistermiddag door de minister-president voorgelezen regeringsverklaring was mat en bracht na zijn radiorede van Zondag eigenlijk geen nieuwe gezichtspunten. Het enige op vallende was de nadruk, waarmee arbitrage werd afgewezen, nadat in het buitenland daarvoor verschillende stemmen zijn op gegaan. Na de snelheid, waarmee de gebeurtenissen zich na Vrijdag jL hebben ontwikkeld, stond de Kamer in alle opzich- ïen voor een voldongen feit en dat deed sterk zijn invloed op 'de debatten gelden, die uitzonderlijk mat waren. Zelfs de com munisten konden er geen leven in brengen. De heer P. de Groot (C.P.N.), Üie van. mening was, dat de Kamer had moeten worden geraadpleegd, voordat tot militaire actie zou wor den overgegaan, herinnerde eraan, dat bc3tandsschendingen ook van Nederlandse zijde zijn gepleegd. En als men aan dc radio-rede van ge neraal 'Soedirman aanstoot neemt, wat moet men dan wel denken van de ophitsende redevoeringen voor de Ned, radio. Spr. geloofde niet, dat het nog zin heeft op de details van de regeringsverklaring in te gaan. Als diepere oorzaak van de tegenwoordige toestand zag spr. de Nederlandse souvereiniteit, welke alleen nog formeel bestaat, doch niet feitblyk. Zy houdt aan een ge legaliseerd onrecht vast om nieuw onrecht te begaan. Linggadjati is niets anders dan een middel geweest om de Republiek aan de praat te hou- j den en de inwoners van Ncder- j land te sussen, totdat de Ne- derlandse militaire macht in Indonesië sterk genoeg was. i Bij een. bezetting van Indonesië heeft niet het Nederlandse volk belang, doch het dollar- imperialisme. Wat nu in Indonesië Is begonnen, zal het land doen leegbloeden. De wederpartij zal geen tydnood heb ben, zoals Nederland. Triomfators bij deze actie der regering zijn Schouten, Gerbrandy en Weiter. Spr. eindigde met de aankondiging van een motie, waarvan de strek king zal zijn, dat de Kamer niet kan meewerken aan de maatregelen van de regering en de regering uit nodigt bevel te geven ae vijande lijkheden te staken. En Vietnam? In antwoord op critiek van de heer De Groot op de P.v.d.A. her innerde mr. Van der Goes van Naters (Arb.) eraan, dat de Franse communisten de Franse militaire actie tegen Vietnam ge steund hebben. Spr. betreurde het dat de heer Palar zijn verzoenings- arbeid in het parlement niet kan voortzetten. Hij zal in de fractie ,van de P.v.d.A. zeer gemist worden. De heer Schoonenberg (C. P.N.) betoogde, dat de Nederlandse en de Indonesische jeugd, die op een nieuwe basis wilden samenwer ken, nu bij de stukken van Lingga- djati staan en elkaar gaan dood schieten. Met een ontstellende snel heid zal Nederland aan de wereld verachting worden prijsgegeven 31a deze monsterachtige daad. Hoe staan voormalige jeugdleiders als de heren Vorrink, Thomassen en Vermeer tegenover de gebeurtenis sen van thans?, vroeg hij. De heer Til anus (C.H.) was het met het genomen besluit eens, omdat de overheid verplicht is haar souverein gezag te handhaven. Hij vroeg zich alleen af, of het niet te laat kwam, en meende, dat de Com missie-Generaal haar betekenis volkomen verloren heeft. Op een kleine revolutionnair-communistl- sche groep na staat ons gehele volk achter de regering, meende spr., die het betreurde, dat in de regerings verklaring nog rekening wordt ge houden met de Republiek. Niet te vermijden De heer Schouten (A.R.) meende, dat het inzetten van machtsmiddelen niet te vermijden was. Daarom stemde spr. met het genomen besluit in, al kan de vraag gesteld worden, of de rege ring niet vooraf met de Kamer had moeten spreken. Dc verwerping van het gebruik van machtsmidde len, achtte spr. eenzijdig, omdat zij alleen betrokken wordt op Neder land, niet op de Republiek. Instem ming met het besluit van de rege ring betekent echter niet, aldus spr., dat de A.R.-fractie nu ook verder met het regeringsbeleid in stemt. Dit zou alleen kunnen als de regering zich plaatst op de basis van de verklaring van 7 December 1942. Ook mr. Vonk (Vryh.) plaatste zich achter het besluit der regering en meende, dat het gehele Neder landse volk dit doet. Prof Rommc (K.V.P.) achtte het regeringsbesluit het enig mo-' gelijke in de gegeven omstandighe den, al is het diep te betreuren, dat het zover moest komen. Er zijn ook ernstige gevaren voor de toekomst aan verbonden, doch aan het voort bestaan van de ongeordende toe standen waren groter gevaren ver bonden. De offers, die zullen worden gebracht zijn noodzakelijke offers, omdat zij groter offers in de toe komst voorkomen. Voor spr. was de Republiek niet, de Inzet van het politio nele ingrijpen. Noch haar red ding, noch haar vernietiging is aan de orde, doch slechts de handhaving van Linggadjati. Mevr. Van den Mujjzen- berg-Wlllemse (C.P.N.) ci teerde de brief van de Partij van de Arbeid aan de Indonesische Socia listische Partij, waarin de weg van overleg als de enig mogelijke wordt aangeduid en de P.v.d.A. zich ga rant stelt voor de onverkorte hand having van Linggadjati. Spr. stelde de vraag of het niet beschamend is om als socialist de weg van het ge weld in te slaan. Wat moeten de moeders van onze jongens in Indo nesië nu denken, die in de verkla ringen van de P.v.d.A. hebben ge loofd? Er is nu een oorlog ontke tend, even mensonterend als wat men ons in de wereldoorlog aan deed. Wij zullen onze goodwill in het buitenland geheel verliezen. In naam van de menselijkheid deed spr. een beroep op de regering om de strijd te staken. Prof. Logemann (Arb.) keurde bet af, dat mevr. Van den Muljzen- berg uit de brief aan de Indonesische Socialistische Partij niet het gedeelte heeft geciteerd, dat een waarschu wing aan de Republiek inhield. Er is in het land twijfel aan de rechtvaar diging van het optreden der rege ring. Spr. deelde deze twijfel niet, doch hij spoorde de regering aan, deze twijfel weg te nemen door een duidelijke verklaring. De wisselende toezeggingen van de Indonesische re gering maakten de toestand onhoud baar. Wij hadden plichten, ook te genover millioenen Indonesiërs en er moest lucht komen. Tempo-achterstand Er was bij de Republiek een tempo-achterstand ontstaan, die niet meer in te halen was. De aanwending van militair geweld is een noodstap, waartoe slechts met tegenzin kon worden meege werkt. Wapengeweld kan nooit een politiek middel zijn. Spr. spoorde aan tot voorzichtig ge bruik er van. Vooral vliegtuig- actie dient aan grote beperking te worden onderworpen. De samenwerking met de Pasoen- danbeweging had spr. zeer ontsticht en eveneens, dat de bewerking van de Indonesische ministers opgedra gen was aan de officier, die verant woordelijk is voor het gebeurde op Slijkhuis wint van Zapotek Slijkhuis heeft gisteravond te Praag gewonnen van de Tsjech Zatooek en wel op de 3000 meter. De tijd van Slijkhuis was 8 min. 10 sec., die van Zatopck 8.12.8. Beiden verbeterden het officiële Tsjechi sche record dat op 8 min. 21.0 staat De wedstrijden werden bijgewoond door 25.000 toeschouwers. Zuid-Celebes. Laat de legerberichten vooral nuchter en zakelijk zijn. Spr. was de mening toegedaan, dat deze regering geen prestige politiek voert. Tenslotte sprak hij de wens uit, dat de vreedzame constructieve opbouw spoedig zal worden hervat, doch betreurde dat daarvan in de regeringsverklaring 20 weinig te be merken is. Waarom moest het aanhad van goede diensten van Engeland zo koel worden beantwoord? vroeg spr. Deze houding wordt In het land en ook in de wereld niet begrepen. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben, Britse vriendenhand Drs. Nederhorst (Arb.) bleek van mening dat de regering niet tot militair geweld had mogen over gaan vóór de punten, die partijen scheiden, ter beslechting waren voorgelegd aan een neutraal scheids gerecht. Reeds het stellen van een ultimatum was onjuist, omdat dit meestal het begin van oorlog is. Hij verklaarde het regeringsbeleid niet te kunnen goedkeuren. Als een mid del tot oplossing zag hij aanvaarding van de Britse vriendenhand. De heer Wageaaar (CP.N.) merkte op, dat alleen de bestuurders der drie centrale» zich hebben uit gesproken. niet de leden. De P.v.d.A, vroeg hij welke lijn er in haar politiek zit; z.i. geen. Spr, betoogde, dat Linggadjati niet meer door deze regering tot uitvoe ring is te brengen. De vergadering wordt ruim half twaalf verdaagd tot Donderdagmid dag één uur. Dan komt de minister van Overzeese Gebiedsdelen aan het woord. In September nieuwe poging Het vliegdeksehip Nabob, dat door de scheepssloperij N.V. Hoi- 3 and te H.I.-Ambacht voor sloop is aangekocht en dat door dc Ameri kanen aan de Schotse Oostkust aan de grond werd gezet, is bij pogin gen om het vlot te krijgen blijven zitten. Alle tekenen wijzen er ech ter op. dat het bij het volgend springtij in de eerste helft van Sep tember gelukken zal de Nabob van ue modderbank te slepen. ISen tweede vliegdeksehip, de Thame, dat eveneens door de Hol land voor sloop werd aangekocht, zal niet naar Rotterdam komen. Het schip "it eveneens aan de grond echter aan de Schotse west kust by Glasgow, doch heeft zoda nige .lekkage, dat het na vlotbren- grng niet mogelijk zal zijn het vaar tuig naar de Nieuwe Waterweg te slepen. De Thame is nu overgedaan aan een Engelse scheepsslopery. Ï-TOE kan het anders dan „schilderachtig" zijn binnen de muren van -*■ k. dat moderne gebouw aan de G. J. de Jonghweg 4? Daar zitten (of staan!) in hun witte jassen soms onbestemd van kleur! de kunstenaars- en kunstenaressen in-den-dop te boetseren, te tekenen, te schilderen, te luisteren naar een kunstgcschiedenisles of naar de ontsluiering van de geheimen der fototechniek. Ook kunt U ze wel aantreffen in de Diergaarde, oefenend in het tekenen naar de natuur. Of .op excursie. Zo werd juist een gezamenlijk uitstapje gemaakt naar de tentoonstelling van kleding uit vroeger eeuwen in het Amsterdams Stede lijk Museum. Mode-ontwerpster f/"JJKT U eens op de foto: dit is een groepje toekomstige, mode ontwerpsters. Wat die leren is niet voor de poes: ontleedkunde, ontwer pen en tekenen van historische-, to neel- en gewone" costuums, stofbe- groting en "prijsberekening van model len, textielwarenkennis, alle weef- kant- en versieringstechnieken het zelf maken van kleding,.., en nog veel meer. De toekomstmogelijkhe den? Velen slagen uitstekend in het vinden van een baan als ontwerper (ster) op fabriek of atelier, mede werkster aan kranten en modetijd schriften, lerares op een industrie school (na het behalen van de acte N IJ). Andere vakken VOOR het reclamevak is lang niet iedereen geschikt; behalve arti stiek moet je er „gehaaid" voor zijn! Reclaniechefs en chef-etaleurs in grote bedrijven komen van een school als aeze. We zagen een mooie winter- Prachtig is het interieur van de Academie: 17e eeuwse kasten en an dere oude meubelen, oud houtsnij werk. mooie doeken, middeleeuwse geldkistjes, kandelabers, wapens, kleurrijk aardewerk, alles steekt even mooi af tegen de witte wanden. Veel van de verzameling, door de school aangekocht en gedeeltelijk geschon ken door particulieren, is verloren ge gaan bij het bombardement, maar ze mag er nog zijn! Menig Rotterdammer zal niet we ten, dat „zijn" Academie al in 1773 is opgericht door een vereniging van kunstminnende particulieren: „Hier door tot hoger", en dat een van de eerste gebouwen, waar fes werd ge geven... de Oude Deiftsche Poort was (later heeft ze nog gezeteld in het Schfelandshuis het oude Mu seum Boymans en in het oude gebouw aan de Coolsingel). Schil ders als Breitner, Kees van Dongen, Oldewelt, e.a. staan op de erelijst der oud-leerlingen. De toekomstige mode-ontwerpers moeten ook weten waaromheen zij hun onder- en bovenkleding hebben ie draperen. De Venus van Atilo is een algemeen geldend en bezielend schoonheidstype sportaffiche van een leerling, be kroond op een internationale wed strijd, waar lang niet de eersten de besten aan mededen 1 Als interieurarchitecte is er voor liet meisje emplooi op een architec tenbureau of in zaken, gespecialiseerd in woninginrichting. Voor een buitenstaander is het hoogst interessant, de leerlingen van de cursus decoratieve en nijverheids kunst bezig te zien, of het nu muur schildering is of mozaiek, gebrand schilderd glas, pottenbakken of sier- smeedwerk. waar ze aan bezig zijn. Ze leren ook weven bij de opleiding textielkunst; er is zelfs een gobelin- getouw in bestelling. Het ontwerpen van feestversierin gen en ensceneringen voor het toneel vallen eveneens onder decoratieve kunst. Op het gebied van de vrije ^beroe pen: schilderen, tekenen, boetseren en beeldhouwen kan ook de vrouw haar sporen verdienen! Sommigen gaan 11 a liet diploma van de Acade mie op voor de middelbare acte. en worden lerares tekenen en kunstbe schouwing op een middelbare school. Met een MuIo-dipJoma of -3-jarige HBS of Gymnasium wordt men zon der examen toegelaten, in andere ge vallen beslist de directeur. Nog dit ter geruststelling: slechte cijFers voor tekenen behoeven geen bewijs te zijn dat men geen aanleg heeft!... Dr, Beel in regeringsverklaring Vervolg van pag. 1 Wat de tweede Nederlandse eis tot staking der vijandelijkheden aangaat: het document van de lt. gouverneur-generaal bevatte een nauwkeurige precisering van die eis. Het hield in dat door het hoog ste burgerlijk en militair gezag Tn de republiek uiterlijk 16 Juli mid dernacht openlijk en uitdrukkelQk de algemene staking van alle vijan delijkheden zou worden bevolen dat uiterlijk 17 Juli aan de vijan dige propaganda een einde zou die nen te zijn gemaakt en de publici teit op het herstel en de bevorde ring van vertrouwen en samenwer king met de Nederlanders gericht zou dienen te worden dat uiter lijk op 39 Juli 18.00 uur met de te rugtrekking van alle republikeinse militaire organisaties tot minstens 10 km van de demarcatielijn en met de overdracht van de zorg voor or de en veiligheid aan de politie een feitelijk begin zou dienen te zijn ge maakt. Volgens beschikbare gegevens, be droeg het aantal gemelde bestands- schendingen van min of meer ern stige aard tussen 25 Maart en 15 Juni 1947 631, nl: beschietingen van Nederlandse pa trouilles en stellingen 317; Vernieling en ondermijning van bruggen en andere objecten, aanleg van mijnenvelden 142; Aanleg van versterkingen binnen en langs de demarcatielijn, het aan leggen van hindernissen, opbreken van wegen 156; Ontvoeringen, moord, rampokpar- tijen en brandstichting met betrek king tot de bevolking 52; Infiltratiepogingen naar de Mali- nogebieden 14. Als voorbeeld van de vijandige propaganda memoreerde dr, Beel de rede van generaal Soedirman, waar in hij de republikeinse strijdorgani saties opwekte, de strijd onvermin derd voort te zetten en zoveel moge lijk wapens en andere benodigdhe den naar het „gevechtsfront" te sturen. Aan onze zijde is gedurende het bestand van 14 October 1946 tot 18 Juli 1947 dc dood van 158 militairen te betreuren, zei dr. BeeL Eindelijk einde De Nederlandse regering verlang de eindelijk beëindiging van de vij andelijkheden en vernielingen, de re publikeinse stelde een gezamenlijk statement voor, hetwelk indien wij het hadden aanvaard, onze positie nog ongunstiger, zou hebben ge maakt, of op zjjn best de toestand even onhoudbaar zou hebben gelaten als hij was. De Republiek ontkende niet eens het voortduren der vijande lijkheden en handhaafde haar vijandige opstelling, waar vol gens Linggadjati samenwerking overeengekomen was. Dat is de onmiddellijke aanleiding tot het conflict. Aan de door de landvoogd gestelde eisen werd niet voldaan. Het antwoord van de Republiek, kreeg volgens dr. Beel nog een bij zonder teleurstellend karakter door de omstandigheid, dat de eerste mi nister der Republiek, de heer Sjari- foeddin, niet alleen met drie andere ministers van zijn kabinet de Neder- landse voorstellen zonder enig be zwaar tevoren had geaccepteerd, doch bovendien, eer hij zich met de beide documenten naar Djocja be gaf, in een brief aan dr. Van Mooi: bij voorbaat reeds om technische hulp verzocht voor het tc verrichten grote werk. Eenmaal in Djocja was de heer Sjarifoeddin blijkbaar, even min als de heer Sjahrir opgewas sen tegen de daar heersende sfeer. Na ontvangst van dit antivoord gaven nog dfezelfde dag de lult. gouverneur-generaal en de O. G. eenstemmig als hun mening te ken nen, dat geen andere iveg meer mo gelijk was dan een politionele actie met militaire middelen. De Nederlandse regering heeft na nogmaals met de diepste ernst het gewicht en de draagwijdte van de toepassing van een dergelijke ac tie in alle opzichten te hebben over wogen beslóten met de conclusies van luit. gouverneur-generaal en Commissie Generaal in te stemmen. Diepere oorzaak De regering is er zich van be wust, dat het conflict breder cn dieper gronden kent. ïk denk aan al wat gevolg is der vroegere kolo niale verhouding, aan al wat barstte uit jonge nationale verlangens, aan fl den Mededeling), Tl 1' Heb ideale Laxeermiddel wat zijn verklaring vindt in de om wenteling van de tweede wereld oorlog en in de ellende der Japanse bezettin g eü aan tekortkomingen van allerlei aard, ook aan Neder landse zijde. De regering blijft bet oprecht ver langen koesteren, de goede betrek king tussen de volkeren van Neder land en Indonesië te verzekeren in nieuwe vormen van vrijwillige sa menwerking. Hier moge Ik herhalen dat de Nederlandse regering van harte zodra de situtatie dat toelaat naar nieuwe overeenstem ming wil streven, overeenkom stig Linggadjati. mits de uitvoe ring daarvan dan verzekerd zij. De andere delen en andere bevol kingsgroepen van Indonesië, Suri name en de Nederlandse Antillen, Nederland zelf en velen in het ge bied der Republiek, wachten met stijgend ongeduld, opdat langs de weg van een rondetafelconferentie en van wettelijke voorzieningen de hervorming van het Koninkrijk nu eindelijk haar beslag krijgt in het nieuwe staatsbestel, in de Konink lijke rede van 7 December 1942 toegezegd. Grote belangstelling Op het Binnenhof bestond grote belangstelling voor de regerings verklaring. Er was meer politie aanwezig dan gewoonlijk. In de Kamer waren de tribunes geheel bezet. Aan de regeringstafel hadden al le dertien ministers plaats genomen De voorlezing, welke onder dood se stilte der kamer geschiedde, vor derde bijna 25 minuten. De Kamer besloot de beraadsla ging hedenavond om zeven uur te doen aanvangen. Bijster eerste in Ziirich De uitslagen van de internationa le wielerwedstrijden, die op dc Oerlikonbaan tc Ziirich werden ge houden, luiden: Spriut professionals: 1. Gosselin (België). 2. Gerardin (Frankrijk). 3. Scnfftlebcn (Frankrijk), 4. Schercns (België). 5. Van Vliet (Nederland). 6. Plattner (Zwitserland). Sprint, amateurs: 1. Bijster (Ne derland). 2. Schandorff (Denemar ken). 3. Kambler (Zwitserland). Uur-wedstrijd achter grote moto ren: 1. Frosio (Italië) 67 km. 643 m. 2. Besson (Zwitserland) 67 km. 638 Gestudeerde vrouw: Het zou ons niet verwonderd heb ben als onze nicht Gerda tot dicht bij het einde van haar dagen lerares gebleven was. Gerda is zeer knap, zeer geleerd bedoel ik, Zij Is docto- randa in de biologie en ik verzeker je dat zc goed les gaf in plant- en dierkunde. Maar daar kwam nu die dame verleden jaar plotseling met een soort verloofde voor de dag, ook al een geleerde, in dezelfde weten schap nog wel. Het biologisch duo trouwde al spoedig. Toen ze n.Qg in Zeist woonden ging ik er wel eens op bezoek en bleef wel eens eten. Ach, het is niet aardig van je fa milie te roddelen, maar zelf gezoch te paddenstoelen at ik er niet een gerust hart, dat wel. Ik geloof niet dat Gerda's man het erg merkte dat het niet zo bi was wat vrouwtje hem voorzette. Hg is een typisch geleerde, een beetje Weltfremd. Gerda trouwens ook. Ze sprak al tijd heel luchtigjes over haar kook kunst en alle huishoudelijke werk behandelde zij een beetje en baga tel. Totdat zich ook bij haar het bio logisch wonder voltrok. Sinds ze een baby* krijgen moet is die Gerda glad veranderd. Net een echte huis vrouw is ze nu. Ze woont tegen woordig bij ons in de buurt en het is roerend om te zien hoe zij nest loopt te slepen. Zij praat alleen nog maar over huishoudelijke zaken, maar zo naïef dilettantisch, en zon der vaktermen, dat een doorgewin terde huishoudkundige als mijn vrouw, er teder en moederlijk om glimlachen moet. Verleden week is nicht aan het breien geslagen. In een Lybelle van voor de oorlog stond zo'n schattig patroon voor een kruippakje, zeide ze, dat moest en zou ze realiseren en nu is de toestand zo, dat ze plus minus veertien keer per dag bij ons komt oplopen voor hulp, bij stand en uitleg. Het is prachtig Gerda te zien breien. Net iemand die pas piano spelen leert en iedere toets moet zoeken. Krampachtig en met grote inspanning hanteert ze de naaiden, maar ze komt vooruit, dat zien we ieder uur als zc komt aanzetten met de wonderlijke breilap vol kie ren en gaten en bobbeltjes en het totaal verfrommelde damesblaadje. Kijk nou toch eens. Annie, hoor ik dan, in het patroon staat zus en in het paltjc loopt het zó. En dan wordt er even zwaar ge confereerd over die rare lap, die een kruippakje worden moet. Als dat kind een jaar is, en nicht blijft zo ijverig doorbreien, zal het pak stellig af zijn tegen die tjjd. Dat pakjo kómt af, let maar op. Aan volharding geen gebrek: Dat is het voordeel van. een gestudeerde vrouw. DESIDER1US. Eén dag in het jaar kent Wychen zich zelf niet meer! Dan is het, anders zo vredige Gelderse dorpje, herschapen in een metropolis. Een muziekcorps concerteert in de mu ziektent. de leutige Wijchense meis- kens doen uitgelaten, en geen dorps bewoner neemt hen dit kwalijk. Men hoort er allerlei dialecten, ver mengd met het Deens, het Tsje chisch van de buitenlanders. En..... de winkels doen goede zakenAlleen het feit dat er slechts één „Wijchense dag" in het jaar voorkomt, is de enige schaduw, die over dit wandelfcstijn hangt. Een figuurlijke schaduw helaas, want een echte schaduw hadden de tippelaars zeker dezo dag goed kunnen gebruiken. De zon brandde Woensdag, mk..chien nog feller dan de eerste dag, meedogenloos. Toen wij Woensdagmorgen met onze wagen wij waren deze tweede dag te gast van de verzor- gingsploeg voor de deelnemers der Nederlandse Spoorwegen het dorp Wychen trachtten binnen te rijden, blcelc dit evenwel onmogelijk. Alle verkeer was verboden behalve... dat der voetgangers cn vanaf half- tien waren slechts de wandelaars heer en meester in het dorp. Ondanks dat de eerste dag door de geweldige hitte reeds een 194 uitvallers opleverde, begonnen Woensdagmorgen 6919 deelnemers met frisse moed aan de Wijchense dag. De 30 en 40 km. wandelaars aaronder de ouden van dagen doch met een jong hart de jeugd en het zwakke geslacht, dat cr heus niet zo zwak uitzag, waren het eerst gearriveerd. Over Weurt en Beu- ningen haddon zij Wychen bereikt. Een afstand van ongeveer 20 KM, waar een vierdagenaar zijn voet niet voor omdraait. De stemming in wychen stijgt met de minuut en in die tijd, dat de „jeugd" van een welverdiende rust geniet, zwoegen de groten op het traject HerpenLeur. Zwoegen is hier het rechte woord. Want hier wordt vierdaagse roem gemaakt en het meeste van de 50 en 55ers ge vergd. Het is of de zon nog eens extra de mentaliteit op de proef stelde, j De verzorgingswagens, en dat wa- ren er niet weinig, worden be stormd en een koel glas karnemelk of zoete geeft hen weer nieuwe kracht. Het is ook hard nodig. De 51) Maar Ouu» Ciaig Kice Vertaald door Ada Campers ach het was nauwelijks genoeg om de oorzaak van chantage te zijn. Hij was al oneervol uit de militaire dienst ontslagen cn had zijn tijd in de gevangenis al uilgezeten. Als Mrs. Sanford had losgelaten, wat ze wist, dan zouden ze gewoon naar een ander landhuisje in een andere stad verhuisd zijn, hun naam weer veranderd en een andere rozentuin aangelegd hebben. Er was niets, dat ze hun aangedaan kon hebben, dat een moord op haar noodzakelijk zou hebben'gemaakt. April had een gevoel van opluchting, zo groot, dat ze de eerste paar minuten bang was, dat ze zou gaan huilen. Toen zei zc: „Ja, verrukkpliik! Tk ben dol op drie-in-de-pan!" Ze liep om het huis heen naar de keuken. „Niet eentje", riep Mrs. Cherington. „Neem er maar een paar Ze zijn het lekkerst als ze warm zijn". „Brengt U me maar niet te \'eel in de verleiding", zei April. Mrs. Cherington's vriendelijke lach weerklonk door de hele tuin. „Ga maar door de zijdeur en neem een zak uit het berghok, dan kun je er een paar voor Dinah en Archie meenemen. Als cr niet genoeg op de schaal liggen, dan zyn er nog meer in de vuurvaste schaal op de plank in de pro visiekast. „Dank UI" riep April terug. „U bent een schatI" Ze liep op een drafje zijdeur in. Dinah en Archie waren wild'op drie-in-de-pan. Morgen zouden ze Mrs. Cherington een grote bos radijsjes uit hun tuin brengen en het Zondags blad. En een kommetje roomijs, dat Dinah voor bij het mid dageten op Moederdag zou maken. Ze vond een zak ïn het berghok en ging naar de keuken. Gek, ze was al zo vaak in het huis van de Chcringtons ge weest en toch had ze nog nooit die foto achterin de vestibule gezien. En toch was die er altijd geweest, 'Nu ze hem zag, herinnerde ze zich, dat hij daar altijd geweest was. Maar ze had dat gezicht nog nooit zo aandachtig bekeken. Het was een knap gezicht, omkranst door een weelde van zacht, don ker haar. Er was iets griezeligs bekends in. Waar had ze het toch eerder gezien? Och ja, natuurlijk. Het was Mrs. Che rington toen ze jaren en jaren jonger was. April ging er wat dichter bij staan en keek peinzend naar hel portret. Geen groeven in het voorhoofd of schaduwen in de donkere, bijna ■verdrietige ogen. De mondhoeken waren gevormd tot een flauw, verlegen glimlachje. Het was een blij. vertrouwend gezicht. April dacht aan Mrs. Cherington's plompe gezicht met de rouge erop, de geplukte wenkbrauwen cn de ogen, die zo gemakkelijk vol tranen schoten. „Het is eeuwig zonde en jammer", fluisterde ze tegen de foto. Die glimlachte te rug tegen haar. In de hoek stond een handtekening. „Veel liefs. Rose". Zo heette Mrs. Cherington dus. Geen wonder, dat ze zo dol op rozen waren. Zc liep door naar de keuken. Er stond een schaal met een stapel drie-in-de-pan op de keukentafel. Ze waren warm en roken verrukkelijk. April staarde er in verrukking naar.' Ze waren groot cn dik cn vol rozijnen. Mrs. Cherington bakte altijd drie-in-de-pan, altijd tien maal zoveel als Mr. Cherington en zij op konden. Alle kin deren uit de buurt frequenteerden Mrs. Cherington's keuken. Ze had er zelf tien moeten hebben, peinsde ApriL Ze hield zich voor, geen veelvraat tc zijn cn koos precies negen stuks uit, drie voor Dinah, drie voor Archie en drie voor haarzelf. Even dacht ze er over, er eentje extra te nemen voor onderweg. Maar nee, dat zou niet eerlijk zijn. loplaats daarvan rook ze er nog eens goed aan. Iemand, die zulke dingen kon bakken, kon onmogelijk schuldig zijn aan moord, Zc deed de koekjes zorgvuldig in de zak en liep de ach terdeur uit. Op het trapje bleef zc ineens stokstijf staan en slaakte een zachte kreet. De oude heer Cherington zat op een bank in de achtertuin met een revolver in zijn hand. April zei: „Oh!" deed nog een stap en bleef toen staan. Hij keek op, glimlachte legen haar en zei: „Hallo April!" Ze dwong zich tot een glimlach en zei: „Dag meneer! Ik heb de keuken geplunderd". Ze hoopte, dat haar stem niet trilde.„Maar ik heb maar negen koekjes gestolen, dus mik maar niet op .me met dat ding daar". Mr. Cherington lachte. „Ik mik niet op je hoor. En „dat ding" is niet geladen. „Hij keek er bewonderend naar. zo als het daar in zijn handpalm lag. „En jc kunt dit nauwe lijks een dodelijk wapen noemen. Het is een twee-en-twin- tig-cr. Een stukje dames-speelgoed, of misschien een dames sieraad". Hij hield de revolver omhoog, zodat de zon het pa relmoeren handvat deed schitteren. „Aardig, vind je niet?" „Niks voor mij", zei April. „Ik ben bang voor revolvers", Vooral voor een revolver in de hand van iemand, die toch altijd nog een moordenaar kon zijn, niettegenstaande haar theorie over het motief, en de foto van Mrs Cherington en niettegenstaande die drie-in-de-pan. Ze kon er niets aan doen, maar ze móést Mr. Cherington aanstaren. Hij was knap, hij was verdraaid knap. Lang en slank en kaarsrecht. Een echte militair. Ja, tenslotte was hij toch kolonel Charles Chandler, een held in de oorlog ge weest. Hij had grijze ogen, mooie grijze ogen. Zijn magere gezicht was gebruind. Zijn witte haar en bet keurige witte sikje waren het, die aan zijn gezicht een voornaam cachet gaven. Maar zijn haar had niet wit moeien zijn. Op de foto, die vijf jaar geleden genomen was, had hij donker haar ge had en géén baard. April moest ineens denken aan dat gedicht, dat ze voor de Engelse les had moeten leren: „Mijn haar is wit, maar 't zijn de jaren nietWas het haar van Mr. Cherington ze kon niet over hem denken als Kolonel Charles Chandler in de gevangenis wit geworden? Of was het hoe was die zin ook weer „wit geworden in een enk'Ie nacht"? Maar Moeder had gezegd, dat dat een idioot bijgeloof en wetenschappelijk onmogelijk was. Wit haar was iets, dat met vitaminen te maken had. Mis schien kregen ze in de gevangenis geen 'vitaminen. Vooruit, zei April tegen zichzelf, je staat te zwammen. Je staat te zwammen omdat je bang bent En daar is geen reden voor. Er kèn geen reden zijn om bang te zijn voor Mr. Cherington. Ze slikte dapper, keek naar de revolver en zei: „Ja, het zou schattig staan aan een armband". „Dat is het enige, waar zo'n ding good voor is", zei Mr. Cherington. Hij legde de kleine revolver op het tafeltje, dat voor de bank stond. (Wordt vervolgd.) weg is slecht vol met steenslag en kuilen de temperatuur stijgt a la minute en het cijfer op de kilometerpaal wil maar niet om laag. Maar als in* Leur dc paal nog maar 12.8 aangeeft, stimuleerde dit menigeen, die op dit moment aan opgeven dacht tot doorzetten. Het grote bord in Wijchen „Houd i.nvd" doet wonderen en tegen half twee komt de grootste pluk van de „gro ten" Wijchen binnen. De zware tocht heeft haar sporen hier cn daar achtergelaten, maar zowel de Oranjeboom uit Rotterdam, de UPS en O.S.B. uit Utrecht maken nog wel de beste indruk. De 30 en 40-or3 zijn dan reeds weer op route, want hun rest nog een omweg get je over Hater t waar door zij geliik met de anderen weer de Kcyzer Ka rol stad binnenrukken. De tweede, de zwaarste dag, van de ;ehelc prestatietocht is volbracht! ScheltingaÖ'Kelly remise De uitslagen van de Se ronde van het Westeuropese Zonetoumooi te Hilversum, luiden: Trifunovic (JoegoslaviëDoerner (Luxemburg) 1—0; Szabo (Honga rije)Castaldi (Italië) afgebroken; Tzvetcoff (Bulgarije)Alexander (Engeland) APachmann Tjecho-sl0wakijeFoeder (Pales tina afgebroken; Van Scheltinga (Nederland)O'KeDy (België) *A', Rossolimo (Italië)Max Blatx (Zwitser).) afgebroken; Plater (Po len)O'Sullivan (Ierland) 10. De afgebroken partij uit de ?da ronde tussen Doerner en Plater ein digde met een overwinning voor da laatste. De Birmaanse politic heeft dcge« nen, die verleden Zaterdag zich toe gang verschaften tot dc vergader zaal van de Birmaanse uitvoerende raad en Oc-aoeng-san, de vicc-voor- zitter, en zes andere leden van da raad vermoordden, gearresteerd. Een der arrestanten, die uit een; jeep sprong, welke hem van Pegoe naar Rangoon moest brengen, werd doodgeschoten. Hij bleek een oud- officier van de tijdens de oorlog be staande anti-Japanse verzetsbewe ging te zijn. De identiteit van de andere gearresteerden Is nog niet beleend. Men heeft echter vastgo- strid, dat zij Birmancn zijn, die een militaire opleiding schijnen te heb ben gehad. DOS DERDAG 24 JULI. - Toma ten houden van zon en warmte, Hoe meer zo'n, des te beier en des ie spoediger komen de vruchten van deze plant in Uw tuin tot rijpheid Dit komt bovendien hun smaak ten goede. In de maand Augustus ver tonen zich aan de onderste trossen der buiten geteelde to maten planten de eerste rijpe vruchten. Zodra ze beginnen tc kleuren, kunnen ze tronlen geplukt. De vruchten rijpen daarna Wel na. Dij gWnstig weer kan dc oogst tot diep in September voortduren, is het daarentegen voortdurend koud en regenachtig dan blijven vele vruchten groen. Uit de blad oksels blijft men de zij- scheujen verwijderen. Dit komt de ontwikkeling der vruchten ten goe de, S. L.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3