Seniorenconvent vroeg nooit uitspraak over geweld HET ROTTERDAMSCH PARCDL Modjokerto, Singorsari door T.R.L heroverd Prof. Vorenkamp Boymans' nieuwe directeur Bereiden de Republikeinen guerilla voor? Nog hevige gevechten in straten van Cheribon, meldt Djogja PAROLOSCOOP T-brigade 20 km teruggeworpen? China biedt aan te bemiddelen Ex-SS-er, doodt zijn meisje Van Kleffens sprak met Marshall Guerilla duurt voort op Madagascar Bevin naar USA? Kamer achter de Weerbericht „Bestudeer eerst beste metbode..." USA op zoek naar zekere activiteit Dat huwelijk ging niet door Joodse refugé's naar Frankrijk Twee negerjongens gevonnist Buitenlandse spionnen in Zweden gearresteerd Uitspraak van derden in strijd met Grondwet en Linggadjati Regering wil vrede regering Overleg NW-EVC inzake Indonesië Red. en A dra. Lange Haven 141, Schiedam tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent p#r kwartaal V-j losse nummers 0.09 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Hel Parool" Postgiro 644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeuri B de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Vrijdag 25 Juli 1947 Vrij. onverveerd Zevende Jaargang, No. 171 Naar A. F. P. meldt is te Batavia officieel het Republikeinse legerbericht bevestigd, waarin wordt meegedeeld, dat de T.R.L Modjokerto en Singorsari heeft heroverd. De Nederlanders heb ben Malang en Poerwakarta (West-Java) |?ezet. Volgens Repu blikeinse berichten wordt in de straten van Cheribon, waarheen de Nederlanders met vijftig tanks zouden zijn opgerukt, nog hevig gevochten. De T.R.I. zou snelle vorderingen in de richting van Semarang maken. Gedachten - zijn vrij - ALS men Bevin, de Engelse mi nister van buitenlandse zaken, hoort, interpellaties over Indonesië beantwoordend, dan moet men glim lachen. Hij ziet er geen nut m Sjahrir te ontvangen en met Sjahnr te praten, als deze naar Londen komt: „Waarom zou ik hem ont moeten?", vraagt Bevin, „Sjahrir is een particulier"; Sjahrir zal het te Londen dus moeten hebben van een beetje communistisch ge protesteer tegen het oorlogsgevaar, dat er ach ter het Nederlandse politie-optreden blijft schuilen en hij zal zich niet kunnen beroepen op begrip van ho gerhand. „Waarom wordt de zaak niet voor de UNO gebracht?", vroeg men ook in het Lagerhuis, evenals dat hier gevraagd is. „Tja", antwoordde Be vin, „ik ken die UNO daar is geen land mee te bezeilen; ten eer ste werkt de UNO traag, ten tweede heerst daar obstructie en veto-ge- doe Neen: wij werken aan een veel afdoender en vlugger methode, en die zal wel succes opleveren". Wij helpen het Bevin hopen, maar er zit toch iets „raars" in, dat En- gelands minister van buitenlandse zaken zo'n ernstige kwestie als de Indonesische met voor de UNO wil brengen. En daarmee feitelijk het Nederlandse gewapende optreden dekt, vooral als dit door z'n vlug verloop die wereld voor een voldon gen feit stelt. Wij hebben in de laat ste twintig jaar een lelijke smaak behouden uit voldongen feiten, on verschillig of het nu de dichter Ga- briele d'Annunzio was, die Fiume kaapte, dan wel Mussolini die de Abessyniers beschaving ging bren gen, om van al de Hitleriaanse vol dongen feiten maar te zwijgen. Vol dongen feiterïlhébben dikwijls maar een kort succes. Ook Amerika brengt de Indonesi sche aangelegenheid niet voor de UNO; Marshall denkt er met over. Bevin. en Marshall' zijn grote vrien den, m allerlei opzicht; zou veron derstelling te stout zijn, dat Den Haag en Batavia geweten hebben, dat hun van de zijde van Washing ton en Londen geen moeilijkheden in de weg zcudsn worden gelegd, als er eindelijk werd „doorgezet"? Zou het afspraak zyn geweest olii- cieel en koel plichtplegingen te ver vullen van „bekend-maken en arbi trage-aanbieden", de pers te laten uitwoeden, en te negéren, om daar na de zaak te laten voor wat zij was-en-werd? En dat b.v. Van Kleffens in het buitenland nog spreekt over de vele „Nederlanders" die in de binnen landen van Indonesië worden vast gehouden, terwijl minister Jonkman daarover niet rept en de republiek dit feit tegenspreekt, geeft een won derlijk gevoel van onzekerheid. Of zijn kleurlingen van Nederlandse na tionaliteit bedoeld? Zoiets had geen vraagteken mogen opleveren. Hooghartig en zelfbewust kan men dit alles noemen; zeker, dat is het, en het mist zelfs z'n genoeglijke kant niet, want Palar mag hier vry zijn hart Uitstorten en van enige in ternering van" Indonesiërs hier te lande verneemt men geen woord; „kalm laten afblazen", denkt men zeker, „en vooral geen martelaren maken, dan bloedt de zaak vanzelf dood". Och ja: voor een dergelijk systeem is wel wat te zeggen, maar dan moet men toch wel een zwak hebben voor het imperialistische en voor al de gedaanten waaronder het zich vertoont. Zich vertoont en zich verraadt. Of is het soms geen „zich verra den", als een - legerbericht uit de Oost eerder spreekt van de tonnen rubber die men onbeschadigd heeft aangetroffen en van de olievelden, die zich' ,nu weer in Nederlandse handen bevinden dan van het aantal jongens, dat zijn bloed heeft moeten geven voor deze successen? Eén ding wilden wy wel aantref fen in ieder bericht (net als in het verhaaltje dat er uit Soekaboemi kwam), nl. dat niet één weg, doch alle wegen in Java en Sumatra bryin zagen" van de schoenen, die de in landse gewapénden uittrekken en wegwerpen, omdat zij liever hebben, dat men zegt „Daar loopt Kromo" a dan „Daar leit Kromo". Als de blootvoetige Kromo's dan ook nog afzien, van een guerrilla! Dat de Nederlanders het verlies van Modjokerto en Singorsai heb ben toegegeven wordt alleen nog door het Franse persbureau A.F.P. gemeld. Eerder werd de herovering gemeld in het door Reuter doorge geven Republikeinse legerbericht In dit zelfde bericht wordt meege deeld, dat de Republikeinse troepen snelle vorderingen maken in de richting van Semarang. Een Aneta-ielegram meldde reeds dat „oproerige elementen" van nacht in Modjokerto hebben ge tracht de rust te verstoren. De op zet was, volgens dit bericht, volko men mislukt. „De stad is thans zeer rustig. Als voorzorgsmaatregel is de burgerij verzocht binnenshuis te blijven. In de stad wordt gepatrouilleerd." Antara bericht dat de Neder landse aanvaïsspits naar Djok jakarta (T.-brigade) twintig ki lometer teruggeworpen is. Sa- latiga en Toenjang zyn volgens Antara door de T.R.L heroverd. Volgens een bericht van Radio- Batavia hebben de Indonesiërs de vorming van „zelfmoord-corpsen" aangekondigd. De corpsen staan on der opperbevel van een bekend Re publikeins militaire leider, die de rang van generaal-majoor m het Republikeinse leger bekleedt. Sjahrir bij Nehroe Sjarifoeddin heeft zich door mid del van de radio tot de Australische consul-generaal te Batavia gewend met het officiële verzoek de verte genwoordiging van de Republiek op zich te nemen te Batavia, teneinde het diplomatiek contact met neu trale naties te vergemakkelijken.- nu tengevolge van de militaire ope raties het contact met Batavia en de buitenwereld onmogelijk is ge worden. Soekarno deed per radio een be roep op Truman en op het Ameri kaanse volk om al het mogelijke te doen om de oorlog m Hftdonesie te doen beëindigen. Soekarno zeide. dat, hoewel Engeland bemiddeling m het Indonesische conflict heeft aangeboden, andere grote mogend heden nodig zijn, zoals de Verenig de Staten, om het Britse aanbod door de Nederlanders te doen aan nemen. Pandit Nehroe heeft kort na Sjahnr's aankomst in New Delhi een onderhoud met hem gehad. Na dit onderhoud zei Nehroe: „De onverwachte aanval van de De Chinese minister van bui tenlandse zaken heeft officieel bekend gemaakt, dat hjj de Chi nese consul-generaal te Batavia instructie heeft gegeven om een bemiddeling te beproeven in het Indonesische conflict, meldt A.F.P. Het communiqué, dat deze be kendmaking bevat, meldt voorts, dat de Chinese consul-generaal te Batavia gepoogd heeft de hervatting van de vijandelijkheden te voorko men en' dat hem, toen de strijd een maal was uitgebroken, instructie is gegeven om pogingen te onderne men ter voorkoming van het ver ergeren der situatie, Sjahrir, die thans in Calcutta is, heeft gezegd dat, als Engeland wil bemiddelen, het ogenblik daarvoor gekomen is. Als de Veiligheidsraad der UNO snel zou interveniëren, zou de op lossing van het probleem niet zo moeilijk zijn. Nederlanders m Indonesia is een verbluffende gebeurtenis, die de nieuwe geest van Azië niet zal tolereren." Tegenover correspondenten ver klaarde Nehroe: „Geen Europese natie heeft, onder welke omstandig heden ook, haar leger m Azië te gebruiken." Bij een godsdienstige bijeenkomst, die gisteren te New Delhi werd ge houden, het Gandhi zich ais volgt uit: „Alle Aziatische naties nouden het oog op India gericht voor hulp m haar ontwikkeling naar onaf hankelijkheid." Voor zyn vertrek naar New Delhi heeft Sjahnr te^Caicutta de hulp verzocht van een*internationale bri gade naar het model van. de brigade, die in 1934 pan je heeft geholpen. Do 23-jarige gewezen S.S.-'er G. Knopf uit Amersfoort, die na een jaar internering op vrye voeten was gesteld, heeft gisteravond om streeks 7 uur de 19-jarige serveer ster, mej. P. H. van der B., even eens uit Amersfoort, met wie hij in onmin leefde, met een schot uit een cylinder-revolver van het leven be roofd. Mej, v. d. B. had hem al herhaal delijk te kennen gegeven, dat zij de vertrouwelijke verhouding wilde beëindigen, K, bleef haar echter lastig vallen, zocht haar herhaalde lijk in haar dienstbetrekking op, totdat gisteravond tijdens een wan deling op de Dorréstijnseweg een twistgesprek ontstond, waarbij K. dreigde met een revolver. Het meis je liep weg, het eerste schot ketste, doch "bij het tweede schot drong de kogel in haar achterhoofd. Zy moet vriiwel onmiddellijk rijn overleden. K., die na zyn daad vluchtte, keerde later naar het slachtoffer terug en bleef daar volkomen over stuur zitten. Hij werd door de in middels gealarmeerde politie gear resteerd. Bij het verhoor bleek, dat hy de cylinder-revolver had ge leend van de Amersfoortse korpo raal R. Deze is eveneens in arrest gesteld voor een onderzoek naar eventuele medeplichtigheid. Mr. Van Kleffens, de nieuwe Ne derlandse ambassadeur in de Ver enigde Staten, heeft gisteren een onderhoud van drie kwartier gehad met Marshall, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken. Het •onderhoud heeft gelopen over de situatie in Indonesië en over het plan-Marshall, welke punten zeer m het algemeen aangeroerd zyn, aldus verklaarde mr. Van Kleffens, volgens A.F.P. In de raad der Franse republiek heeft de minister van Overzeese Gebiedsdelen, Moutet, desgevraagd verklaard, dat de „geleide" gueril la op Madagaskar nog voortduurt en de Franse troepen zullen blijven trachten haar te bedwmgen tot zy over de middelen, zullen beschikaen om het opstandige gebied te bezet ten. ZOALS het Dagboek van een Rot terdammer reeds veertien dagen geleden aankondigde, heeft de Ge meenteraad gisteravond prof. dr. A. P. A. Vor^ukamp uit Northampton. Massachusetts. USA, benoemd tot directeur van het Museum Boy mans, alhier. De nieuwbenoemde is 49 jaar oud; hij werd de 3de April 1898 geboren te Wcsteriee. werd gymna siast te Leeuwarden en studeerde Kunstgeschiedenis te Leiden onder leiding van prof. dr. Martin, bij wie hij later ook promoveerde op een onderwerp over de Oud-Nederland se Schilderkunst. Van 1926 af is prof. dr. Voren- kamt» verbonden geweest aan het Smith-College in de klejne Noord- Amerikaanse stad Northampton, een universiteit die hoofdzakelijk door meisjes wordt bezocht. Onder heren Vorenkamps leiding breid de het universiteitsmuseum zich aanmerkelijk uit en verwierf menig waardevol stuk'Nederlandse kunst. Tijdens de oorlog maakte hij zich verdienstelijk door het merendeel der Nederlandse kunstwerken, door de Duitsers gekaapt en weggevoerd, te achterhalen; tijdens zijn opont houd te München gelukte het hem ook de Fransen weer in het bezit te stellen van verlóren-gewaande pre- ciosa, o.m. de Madame de Pompa dour van Boucher; hem werd voor dit alles de Nederlandse Leeuw ver leend. Vermoedelijk dient prof. Voren- kamp zijn ontslag aan het Smith- College in tegen 1 Augustus, zodat hij 1 September a.s., of in een der weken d.a.v.. zijn nieuwe ambt aan Boymans kan aanvaarden. En hiermede is het drama van het directeurschap van ons mooie Museum, een drama van ruim twee jaren, waarin menig onverkwikke lijk détail uit de weg moest worden .geruimd, op een gelukkige wijze voorbij en vergetelheidsgeschiede- nis geworden. Men moet prof. Vo renkamp de tijd gunnen, om zich in te werken, maar over enige jaren zal de ongeluivsperiode '35 tot *45 uit net geheugen zijn gewist. Zeer verdienstelijk heeft de waarnemend directeur, drs. Ebbtnghe Wubben. van Mei '45 tot op deze dag de grondslag gelegd, waarop prof. Yo- renkamp thans kan voortbouwen. Volgens aanhoudende geruchten, die echter niet bevestigd zijn, zou Bevin zich in September aanstaan de naar de Verenigde Staten willen begeven. Hij zou Lewis Douglas, de Amerikaanse ambassadeur, van dit plan op de hoogte gesteld hebben. Weinig' wapens buit Stand Swlnton, A.P.-correspon- dent te Batavia, seinde vannacht: Het modern uitgeruste Neder landse leger had de strijd op Java vanavond op de kaart gewonnen, maar in de bergen en kampongs waren er steeds meer tekenen die erop wezen, dat er een guerilla, zou kunnen beginnen, waarin sluip schutters en bamboe-speren even belangrijk zouden kunnen zyn als tanks en vliegtuigen dat in de af gelopen weken bleken te zyn. Een goedmgelichte Republikein heeft vanavond m een clandestien onderhoud gezegd, dat de Indo nesische troepen opdracht hadden niet hun krachten te verspillen in. een vruchteloze poging om de Nederlandse pantser troepen en infanterie tegen te houden. Zij hebben instructies gekregen zoveel mogelijk bezittingen te ver nielen om zich daarna voor het voe ren van een guerilla terug te trek ken, zei hij. Hoewel er in Batavia door de Ne derlanders scherp werd gesurveil leerd. begonnen talrijke Republikei nen in het helm samen te komen om de stryd tegen de Nederlanders voor te bereiden. Uw correspondent heeft tijdens de afgelopen drie avon den drie van dergelijke bijeenkom sten bijgewoond» Uit frontberichten blykt, dat de Nederlanders, behalve in hun tref fen met de felle Atjehers op Noord - Sumatra weinig tegenstand ontmoet hebben. Uit deze berichten blykt. ook dat de troepen uit Nederland de inheemsen goed behandeld heb ben en in de meeste dorpen niet slecht ontvangen werden. Of het Nederlands-Oost-Indisehe leger, dat vele Eur ariërs en inheemse huur lingen omvat, zich even goed gedra gen heeft is nog niet bekend. Weinig contact Volgens betrouwbare woorvoer- ders die uit de frontgebieden terug komen werd slechts zelden contact met het Republikeinse leger ge maakt ondanks de grootspraak van Djogjakarta over felle botsingen. Dikwijls vinden de Nederlandse troepen tientallen weggeworpen paren schoenen aan de kant van de weg een teken dat de Indonesiërs hun uniform hadden afgelegd om zich in de kampongs en op rystvel- den schuil te houden. Generaal Spoor heeft verklaard dat er niet veel wapens buit ge maakt werden waarmee hij te kennen gaf dat de mogelijkheid van een guerilla blijft bestaan. Er was goede reden om te gelo ven, dat de Nederlandse militaire doelen vrijwel bereikt waren en dat offensieve actie misschien spoedig zou eindigen. Indonesische zegslie den geloofden, dat de kans bestaat dat DiogJakarta niet ingenomen zal worden maar dat de Nederlanders door politieke middelen Java zullen willen verdelen in \V«_st-Javaanse Soendanese) en Oost-Javaanse sta ten. Na de beëindiging der vijande lijkheden zouden de Nederlanders misschien trachten dit langs vreed zame weg te bereiken, zo redeneer den de Indonesiërs. Republikeinen zeggen echter, dat de Indonesische leiders, afgezien van een paar collaborateurs of op portunisten, de strijd niet zullen op geven. Zij zijn er van overtuigd, dat de guerilla vooral op Sumatra zal voortduren. De Nederlanders geloven hierin niet. De snelle opmars heeft hun de overtuiging geschonken dat slechts een minderheid de Republiek steun de. De eerstkomende dagen zullen het leren. Minister Jonkman stelde vast: Prof. dr. A. P. A. Vorenkamp WARM Weersverwachting, geldig "tot Zaterdag avond. windstille nacht met plaatselijk ne ver of mist. Morgen overdag over het al gemeen zonnig warm weer, maar met ge leidelijk Iets toene mende onweersacti- - vltelt. Weinig wind, a^n de kust echter tijdelijk zeewind. 26 Jvli: Zon op 5.31 uur, onder 21.21 uur. Maan onder 00.38 u„ op 16 01 u. Waterstanden Rotterdam: Ie tlt 11.02 uur, 2e tij 23 08 uur. Waarnemingen te R'dam hedenmor gen 8.4o uur. Luchtdruk 764.fi; wind Z.O. 2; temp. max- temp. 25.5 (gistermorgen ,,rt?in- temp- 16A (hedenmorgen 4.40); licht bewolkt. Nederlandse delegatie geeft haar mening De Nederlandse delegatie te Fa- rijs is van opvatting, dat de con ferentie van 16 landen eerst de bes te methode moet bestuderen voor een maximaal gebruik van de hui dige capaciteit van de industriële en agrarische productie van Euro pa en later pas over moet gaan tot een bespreking van de geschikte middelen om deze productie te ont- vvikkelen. De Nederlandse delega tie, aldus A.F.P., is van mening, dat een overeenkomst tussen de verschillende delegaties gemakke lijker is te bereiken, indien de twee vraagstukken op deze wijze ge scheiden gehouden worden, terwijl Frankrijk en Groot-Brittannïë ze tegelijkertijd zouden willen bespre ken. Wat het vraagstuk Duitsland be treft, dit wil de Nederlandse dele gatie slechts behandelen in het al gemeen Europese kader. Opge merkt wordt, dat de Duitse indu striële productie nog niet het peil bereikt heeft, dat door het verdrag van Potsdam werd toegestaan. De Duitse industrie zou zo spoedig mo gelijk dit peil moeten bereiken ten einde het economisch herstel van Europa te stimuleren. Tenslotte is de Nederlandse delegatie van oor deel, dat het verdrag van Potsdam herzien moet worden met inachtne ming van veiligheidsmaatregelen tegen het Duitse gevaar, aldus A.F.P. Naar aanleiding van verklarin gen, die de naar de U.S.A. gevluch te Joegoslavische diplomaat Zorkin in een besloten vergadering van de congrescommissie voor on-Amerl- kaanse activiteit heeft afgelegd, heeft de voorzitter medegedeeld, dat de commissie een uitvoerig on derzoek zal Instellen naar de acti viteit, die door de communistische staten van Oost-Europa in de USA wordt ontplooid. Te Herford in Duitsland is een brandbom in het hoofdkwartier van de Britse voorlichtingsdienst ge plaatst De Duitse juffrouw EUse Wer ner had kans gezien ongemerkt de grens over te slippen om een huwelijk aan te gaan met haar aangebedene uit Amsterdam met wie zij waarschijnlijk tijdens de bezetting had kennis gemaakt. En passant bracht zij een 'bezoek -aan een familielid te Ede, waar ze ébhier het slachtoffer werd van de speurzin der politie. Daar de juffrouw bekende dat ze te Winterswijk 1over de grens was 'egaan werd zij op transport naar deze plaats gesteld en inge- sloten, „Es war so schön gewe- sen". Maar nu zal de juffrouw de gebruikelijke weg terug moe ien gaan naar de Heimat, in af wachting van betere tijden. Voorstel van Ramadier Paul Ramadier, de Franse pre mier, heeft te kennen gegeven, dat Frankrijk wel geneigd is bm de 4500 landverhuizers, die Groot- Brittannië terug zal brengen, blij vend op te nemen. «Ue landverhuizers mogen zich, mdien zij djt wensen, voorlopig in Frankrijk vestigen. Wij weten niet of de landverhuizers van boord wil len gaan en welke maatregelen getroffen moeten worden, dit hangt hoofdzakelijk van de wens der refu- gié's zelf af." Ramadier voegde er aan toe, dat er geen enkele formele overeen komst inzake het landverhuizers- probleem tussen Engeland en Frankrijk bestond, doch dat hier alleen de internationale overeenkom sten geldend waren. Op de vraag of de kwestie van de Joodse refugié's niet eigenlijk voor de UNO gebracht zou moeten worden, antwoordde hij, dat hier het gehele probleem van de verplaatste personen, niet alleen besproken doch ook beslist zou moeten worden. „Het is werkelijk beklagenswaar dig, dat deze verplaatste personen, waarvan het grootste gedeelte 7 jaar in nazi-kampen geïnterneerd is geweest, nog steeds op zoek zijn naar een toevluchtsoord". Twee negerjongens, James Lewis (vijftien jaar oud) en Charles Tru- dell (zestien jaar oud) hebben Woensdag 23 Juli te Woodville, Mis sissippi (U.S.A.), de doodstraf door middel van de electrïsche stoel on dergaan. De jongens hadden hun werkge ver, een blanke, met vuurwapens gedood. Dit geschiedde achttien maanden geleden, toen beiden veer tien jaar oud waren. Id Januari 1947 werd het dood vonnis over hen uitgesproken. Het hooggerechtshof wilde geen beroep toelaten, en Dinsdagavond heeft de gouverneur alle verzoeken om het doodvonnis te wijzigen verworpen. Nader wordt nog gemeld, dat Tru- dell het eerst geëxecuteerd is, „om dat hij het dodelijke schot met ge lost heeft". Vijftig blanken wachtten buiten de gevangenis, negers was uit de buurt te blijven. In Zweden zijn vier „vreemdelin gen" wegens apionnage „van deli cate aard" gearresteerd. De recht zaak tegen deze vreemdelingen, wier spionnage-activiteit niet tegen Zweden gericht was, zal met geslo ten deuren behandeld worden, al dus het politiecommuniqué. Het Zweedse avondblad „Ex pressen" verklaarde naar aanlei ding van deze arrestaties, dat de vier vreemdelingen Estlanders zijn, die reeds eoige tyd in Zweden ver bleven. Zij zouden daar een Esfc- landse regering-in-baliingschap heb ben gesticht, die in contact zou staan met een anti-Russische on dergrondse beweging in Estland. Tevens zou deze regering-in-bal- lingschap een blad „Oma Maa", ge naamd, hebben uitgegeven. In de kolenmijn „Old Ben" te West-Frankfort (Illinois, U.S.A.) is na een ontploffing brand uitge broken. Van de meer dan vijfhon derd mijnwerkers die onder, de grond waren rijn er 28 in het vuur omgekomen. Vijf gewonde mijnwer kers rijn. er slecht aan toe. De laatste woorden van de inge sloten mijnwerkers werden gister avond naar 1 oven getelefoneerd, zy meldden, dat rij door het vuur waren ingesloten. Gistermiddag heeft minister Jonkman de Kamerleden beantwoord, gisteravond het woord voerden over de InÖonsische kwestie. Hy wensis de zaak uit zes oogpunten te bezien: I. De actie als zodanig; 2. de aaid der actie; 3. de redenen welke tot de actie moesten leiden; 4. de omvang der actie; 6. de mogeltJke gevolgen; 6. hoe hieraan een einde moet ka men. Allereerst richtte hy zich tot hen, die van oordeel zjjn, dat de actie nooit had moeten worden ondernomen. Reeds weken geleden was het uit communiqué's verstaanbaar dat men stond voor het uiterste middel. In het seniorenconvent is dat eveneens duidelijk verklaard. Er is nooit ge poogd een uitspraak te krijgen over'het niet toelaatbare van toepassing van het uiterste middel. Vervolgens kwam de minister te rug op de redenen, die tot de actie hebben geleid. De eisen, welke aan. de republiek werden gesteld, als terugtrekking tot 10 km van de de marcatielijn, waren volstrekt rede lijk. Er werd niet meer gevraagd dan een bevel tot stopzetting der vij andelijkheden, omdat de Nederland se regering wel inzag, dat niet ver langd kon worden, dat het laatste schot gevallen zou zyn. De minister merkte op, dat, toen de termijn reeds verstreken was, Sjarifoeddin door een radiorede ge tracht heeft invloed op de gang van zaken uit e oefenen. Daarop kon de regering niet meer in gaan, om dat zy dan afstand gedaan zou heb ben van haar verantwoordelijkheid. Goede diensten „Goede diensten zyn ons door de Amerikaanse en Britse regering herhaaldelijk ten deel gevallen. Dat is zeer gewaardeerd, omdat we niet tot het uiterste middel wilden over gaan, als er nog een ander middel bestond," aldus getuigde de minis ter. De consul-generaal van China en Frankrijk hebben de republiek nog geadviseerd de Nederlandse voorstellen te aanvaarden. Het laatste aanbod van goede diensten had niet meer de bedoeling een actie te voorkomen. Spreker lichtte verder toe, dat de bezetting van Krlan en Modjokerto ondeugdelyk zyn om te bewyzen, dat van Neder landse zijde het bestand ge- schonden zou zyn. De kwestie-KruIs-Helfrieb is naar sprekers oordeel in de Tweede Ka mer al afgedaan, op de actie van het comité Handhaving-Rykseen- heid meende hij niet verder te be hoeven in te gaan. Ten aanzien van de omvang der actie merkte hij op, dat deze be perkt is in middelen, territoir e» duur. Verder kon htj er niet op in gaan. Gevolgen der actie Enige afgevaardigden hebben het odium op zich geladen dat zy het feit rich hebben laten voltrekken om thans er op los te branden. De heer De Groot en de zijnen hebben verzuimd tijdig een uitspraak uit té lokken. In de Republiek is daardoor de indruk gewekt, dat het nog niet zo ernstig was als het was. De regering deelt de afschuw der afgevaardigden voor de oorlog, waaraan de actie doet denken. Een tweed b groep afgevaardig den stelt zich op het standpunt, dat de actie al eerder had moeten wor den ingezet. De regering kan te recht betogen, dat zy tot het uiter ste ogenblik heeft gewacht met het toepassen van het uiterste mid del. Drs. Nederhorst heeft bezwaar gemaakt tegen het ultimatief pro cederen der regering, de vele con cessies en z.i. had door een onpar tijdige derde een uitspraak gedaan kunnen worden. Het ultimatief op treden was volgens de minister noodzakelijk, omdat men niet ein deloos bezig kon blijven. Bij het bezoek van de minister-president en spr. aan Indonesië heeft men niet verzuimd de regering der Republiek mededeling te doen van de moge lijkheid van toepassing van het uiterste middel. De concessies be oogden tenslotte niet meer dan te rugkeer tot Linggadjati. In strijd met de grondwet De door drs. Nederhorst be doelde uitspraak van een on partijdige derde zou overigens In strijd met de Grondwet en met Linggadjati zelf geweest zyn. Minister Jonkman erkende onze morele nederlaag, da oud „S.tuw"- mensen, waartoe hij behoort, hebben aan die morele nederlaag bygedra- gen. De aard der actie besprekend merkte hjj op, dat men niet politiek iets wenst op te leggen, slechts wil men de voorwaarden scheppen voor het economisch herstel en de econo mische wederopbouw. Spr, wyst erop, dat botsingen van enige betekenis zich niet hebben voorgedaan en dat er niets is ge beurd dat wijst op een volksoorlog. Ten aanzien van het optreden der luchtmacht tegen dé luchtmacht der Indonesiërs merkt minister Jonkman op, dat het ging tegen Ja panse vliegtuigen, door Japanse piloten bemand,-o£ door Indonesiërs, welke door Japanners zyn opgeleid. Het gaat hier niet om oor- Iogswil, maar om vredeswil. AUb afgevaardigden zjjn over tuigd van de vredeswil der re gering, allen verwerpen de>ge dachte aan oorlog, behalve de heer De Groot en de zjjnen. De minister betoogt vervolgens, dat dit geen oorlog is, Bjj herhaling is er bij de 1L gouv.-gen. op gewe zen, dat de actie zo beperkt moge- tijk moet biyven. Als het waar Is, dat republikeinse ministers bewaakt riJn door een officier, die in opspraak zou zyn gekomen, dan betreurt spr. dit. Wat de gevolgen der actie be treft: de regering tilt die zwaarder dan wat er gebeurd zou zyn zonder actie. De regering doet een beroep OP haar volgelingen en op de oppo sitie te linker en t. rechter zijde opdat niet het wantrouwen der Re publiek wordt gehandhaafd en ver sterkt, ook naar de bedoeling der actie. Do actie zal zo spoedig mo gelijk moeten worden gevolgd door overleg met de repubïi- keinse regering en die van an dere deelstaten. Het zal ook nodig zijn zo spoedig mogelijk met andere bevolkingsgroepen te overleggen. De regering is bereid opnieuw naar overeen stemming te streven en zij is ook gaarne bereid in het ver volg, indien nodig, van goede diensten gebruik te maken. Tenslotte verklaarde hy, dat de regering nog steeds van vredeswil bezield is en dat zy meent, dat de actie zo beperkt mogelijk moet blij ven. zy hoopt, dat het leed dat de actie brengt, met Gods hulp zo be perkt lnogelyk moge zyn. Communistische motie verworpen De Tweede Kamer heeft zich gisteren in grote meerderheid (79 tegen 9 stemmen) achter de regering geschaard. Na de rede van minister Jonkman, diende '*e heer De Groot (CPN) do volgende motie in: De Kamer, overwegende, dat 's lands belang onveranderd de oplossing van het conflict in In donesië langs vreedzame weg vor dert, verklaart zich niet te kun nen verenigen met het besluit der. regering tot het gebruikmaken van de militaire macht in Indone sië, verzoekt de regering zonder verwijl opdracht te geven tot het staken der vijandelijkheden en het hervatten van de onderhande lingen met de Republiek Indone sië, en gaat over tot de orde van de dag. Eén voor één verklaarden spre^ kers vc.u de andere fracties zich' legen deze motie. Drs. Nederhorst (P.v.d.A.). de enige spreker van deze partij, die Woensdag zich tegen de politionele actie in Indonesië had verklaard, gaf toch zijn stem niet aan de communistische motie, om dat hij, ondanks wat er nu in Indo nesië gebeurt, in de vredeswil der regering blijft geloven. Overigens kan niet worden ont kend, dat in het debat de regering en haar medestanders het sterkst voor de dag kwamen. De commu nisten bicken zich niet tot een op positie in grote stijl te kunnen op werken. Tegelijk met de resolutie die het N.V.V. aannam met betrekking tot de toestand in Indonesië, zond het N.V.V.-boofdbestuur een brief aan. de E.V.C. als antwoord op het ver zoek. dat laatstgenoemde vakorga nisatie tot het N.V.V. had gericht om gezamenlijk een actie te voe ren. In deze brief van het N.V.V. werd speciaal de aandacht van de E.V.C. gevestigd op het gedeelte der resolutie dat de politieke dwangstalcing afwyst. „Indien het bestuur van oor deel is, dat deze resolutie daar toe een grondslag biedt, dan zijn wij bereid tot een bespre king met U op een nader vast te stellen datum". 1 De E.V.C. heeft inmiddels geant woord, dat zy deze uitnodiging aan vaardt Overleg bij „De Schelde" Inzake de b\j de werf der Kon. Mij. de Schelde ingevoerde over- werkregeling is besloten dat de di rectie en het bestuur van arbeiders organisaties in de loop van de ko mende week overleg zullen plegen. In afwachting van deze byeenkomst is de overwerkregeling met ingang van Donderdag opgeschort

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1