H Met het „rivierpaard" de Rijn op Nogmaals Benjamin Britten Scheepvaartbelangen bij de luchtvaart E.V.C. leider spreekt tot stakende bouwarbeiders 1 Kort bestek I Over lief en leed in de Nederlandse sleepvaart Koelinstallatie van Zuiderkruis defect The rape of Lucretia Extra-treinen op Zaterdag De „Nederland" wenst twee vingers in de pap Niet tevreden met wat K.L.M.-aandeien KotdieztckUt Oproep tot strijd voor nieuwe CAO Protest tegen film van Joris Ivens Sportsplinters Vrijdag 25 Juli 194" 3 f ,-^itJU^fcca^.i.fiaaSÏ^ >ÖMi-»jaMêi!ö.a5 '5&d««£S« Dank zij de welwillendheid waarmee de fa. van Loon, sleepdienst te Vreeswijk, ons toestond enige dagen het slepersleven van nabij te leren kennenwerd een onzer verslaggevers in staat gesteld aan boord van de Alle- gro" zijn indrukken tijdens de vaart van Rotterdam naar de Ruhr vast te /eggen. Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar de jonge kapitein A. Briaire, de jongste van alle gezagvoerders op de Rijnvaart, die zijn hut broederlijk wilde delen, zijn schip van onder tot boven voor nieuwsgierige blikken openstelde en het mocht gezien worden en de verslaggever door zijn liefde tot de sleepvaart wis/ te inspireren. Opstoken en varen* - met deze opdracht vangt el ke sleepreis aan. Terwijl de beamb te van het sleepkantoor zijn reis voortzet langs de Rotterdamse ka den om nog andere kapiteins te waarschuwen, heerst er op de aan gewezen sleepboten gro to bedrijvig heid- De twee stokers zakken om- ]aag naar de plaat waar ze het vuur extra opstoken om genoeg stoom to krijgen voor de afvaart. Glimmend \a-i het zweet, dat op hun tr itoven bodies witte strepen tekent, schep pen ze de steenkool onder de ketel, waar de rossige gloed belle-heet af straalt. De machinist of de meester, z.a. men hem noemt, oliet de machine; de stuurman controleert de sleep- stangen en legt zo in grote windin gen op het dek. De kapitein houdt een vluchtige controle en maant zijn mannen tot spoed. Vlak voor het vertrek fourageert men nog en dan gaan de trossen los. In een andere haven, liggen de grote aken aaneengerijd. Hier zal worden „aangemaakt*. Langzaam maalt de sleepboot zich langszij zich voor de boeg der aken te ke- ?nn. In zijn ruime stuurhut manoeu- »*»ert de kapitein zijn schip enige flaters terug. De telegraaf rinkelt de meester haalt een handle over, de drijfstangen aarzelen een moment naar het schijnt en dan stampt d" machine achteruit. Op dek heeft men inmiddels de tros overgegooid, die de Rijnschip- per om zijn „bolders" beeft gesla gen. Op de sleepboot wordt de kabel langzaam gevierd, terwijl halve- kraebt vooruit wordt gevaren. De stang glijdt door e©n sleepveer, uaarop een groio vleugelmoer zit, die kan worden aangedraaid, wan neer de kabel lan'g genoeg Is. Dit karwei roept alle hens aan dek en van de hele bocht zijü dit de eoer- verendste momenten. Dan spant de kabel zich, zwiept uit het water en rukt de logge aak uit zijn ruststand. Dit ogenblik blijft altiid een experi ment. Als de stang knapt, strengelt de tros zich met kracht terug en ver brijzelt alles wat op het achterdek aanwezig is: maD en reling. Maar hjj houdt: een enkele maal breekt bij als b.v. de aanloop te fors is, of da „aangemaakte" boot vastzit op een zandplaat- Dan wordt de- kabel langzaam gevierd, terwijl de aak al enige snelheid heeft. Van een reusachtige klos wordt de kabel af gewonden met behulp van Btoom- lieren. Als de afstand ruim genoeg is, draait men de vleugelmoeren aan en keert de rust aan boord weer. Ditmaal zit er 3000 ton achter. Over de klachten betreffende „Het Zuiderkruis", meldt men ons van officiële zijde: „Het Zuiderkruis" is een. schip der z.g. „Victory-klasse"Schepen van deze klasse werden gedurende de laatste oorlog door de geallieer den gebruikt bij troepenverplaatsin gen in de Pacific. „Het Zuiderkruis" is enige tijd geleden door de Neder landse regering overgenomen. De Amerikaanse legerleiding ver voerde op dergelijke schepen per keer meer militairen, dan thans ge schiedt bij de troepenzendingen naar Indonesië. De accomodate werd in Nederland 'aanzienlijk verbeterd. Over het gehele schip is, in verband met het tropisch kli maat, een luchtkoelinstallatie aangebracht. Het vermoeden be staat, dat deze installatie gedu rende de laatste reis gehaperd heeft. De mededeling, dat onze militairen moesten slapen op stro o£ hooi kan met de meeste stelligheid worden tegengesproken. De legersteden bestaan uit „Stan- dies" of hangmatten. Ook de officieren vinden een on derkomen in de ruimen. Gedurende de laatste reis onder vond „Het Zuiderkruis" veel hinder van het slechte weer in de Indische Oceaan door het intredc-n van de west-Moesson. Het onderzoek in deze kwestie duurt voort, zodat nadere gegevens tegemoet kunnen, worden gezien. AUSTRALISCH BEZOEK AAN „ROTTERDAM STRAKS" De gezant van Australië in Ne derland, fle heer K. F. Officer, bracht gistermiddag een niet-offi- clel bezoek aan de tentoonstelling «Rotterdam Straks" in het museum Hoymans. De gezant, die door de heer Fledderus werd rondgeleid, toonde grote belangstelling, vooral voor de gebouwen van de Industrie- stichting. Jackie Paterson de wereld kampioen vlieggewicht. die drie maal in gebreke is gebleven zijn titel tegen. Dado Marino te verde digen, moet Woensdag voor de Britse Boksraad verschijnen. Soms gaat er 8000 aan, paar gelang de trekkracht van de sleepboot is. Veie boten torsen zo do zwaarbela den schippers „naar boven". Naar schatting wordt er per week door een 150-tal stoep boten 70.000 ton van Rotterdam naar Duitsland ver plaatst. D© ladiüg varieert: meestal is het Amerikaanss steenkool, soms graan, een enkele maal stukgoed, machines en militaire fourage. Olie en benzine gaat ook naar de Ruhr, maar de Sliellschepen varen meest al op eigen kracht. Wrakken De schipper wijst op da wrakken van Rijnaken, die overal in de Waal gekelderd werden. Veel is er al van opgeruimd, maar hier en daar steekt een verwrongen plaatrnassa nog boven water. Soms ook komen een aantal leeggebrande, verroeste aken de stroom af zgn. wrak schepen, die na gelicht en gedicht te zijn, werden vrijgegeven door de geallieerden. Dat is een troosteloos gezicht en elke schipper kijkt er met verbitte ring naar. Hij weet, dat daar veel al bet kapitaal van zijn vaargeno- ten in stak, de erfenis van genera ties. die na ontelbare kleine schepen eindelijk zo'n trots rivierkasteel konden lopen. Velen van hen heb ben in de oorlog de nekslag ontvan gen. De schepen werden „gevor derd", de boe«* werd er af gesloopt om de Duitse illusio van „naar En gland te varen" voedsel te geven, 1 is het dan bij een bralieng lied en ontelbare „roofmoorden" geble ven. Talrijke schippers varen nog naar de Duitse wateren In de hoop ergens hun bezit te vinden, waar van ze niet weten hoe het er uit zal zien: gezonken, gebombardeerd of beschoten. Blü als een kind zijn ze dan, als hun scheepje wordt terug gevonden en vrijgegeven. Dan hijsen ze weer de driekleur aan de vlagge- stok, pakken de verweerde roer- paken en varen op eigen bodem, hoe erg ook beschaalgd, naar de overbelaste werven, in de verwach- j, dat daar bet schip zal worden opgekaiefaterd.cn zij de vaart spoe dig zullen kunnen hervatten. Langzaam schuift de sleep langs de kribben in de Waal. tussen de zwarte tonnen door, waar de meeu wen rustig dobberend op een visje azen. Als het zonnetje laag staat en het water rossig kleurt, iaat incn bet anker vallen; bet witte nachtlicht gaat omhoog. Over do brede Waal heerst de rust weer, na een lange Een scène uit „The Rape of Lucretia" van Benjamin Britlen. Benjamin Britten heeft eens gezegd, dat de opera voor hem, tie aantrekkelijkste vorm van muziek betekent. En inderdaad schijnt hij zich op dit gebied op perbest thuis te voelen. Dit heeft men Dinsdagavond bij de opvoe ring \an zijn nieuwe opera Al- bert Herring en bij zijn voorlaat ste opera The Rape of Lucretia die gisteravond ip het Kurhaus te Schcveningen ten tonele werd gevoerd kunnen constateren. In een causerie over deze En gelse componist, heeft Willem Pijper bem gekarakteriseerd door er op te wijzen, dat deze componist geen vrees heeft voor een blad schoon papier, hierme de bedoelende dat Britten geen muzikale skepsis kent en er dus onbeschroomd op los schrijft, maar een begenadigd muzikant is. Beide ozeven genoemde ope- ia's bevestigen dit in sterke ma te Enerzijds meesletrlijke com- posilairc vondsten, anderzijds leentjebuur spelen bi| Verdi, Puccini of de Franse impression- meten- al naar gelang dit zo uit komt. Maar zoals ik reeds eerder opmerkte: Britten spreekt dan zelf ook een woordje mee. doet zelf dan ook een muzikale duit m het zakje. Voorts vertellen zijn partituren ons, dat hij wei nig last heeft van problemen, noch van muzikale nog \an tekstuele. Hij „sjouwt" niet aan pen werk, duclï geeft zich onbc- kommert over aan de vreugd© van de klank. Het is het 'muzi kale kind in deze typische, van muziek brandende Engelse com ponist, dat „speelt" met z.jn mu zikale speelgoed, er na. believen mee gooit en smijt of het -lief koost. Het kinderlijke in de mens is het absoluut menselijke mo ment en daarom kan Britten zingen met een warm muzikan- T)e stalen grijpvingers van de sleepboot; daarmee sjort Z8 de duizen den tonnen tegen de stroom op. De strang zit bevestigd in de klant- men; de tros kan gehaald en gevierd worden met de ondc op de foto zichtbare lierenHet is alles' eenvoudig,ioch Vernuftig van con structie en daarbij machtig sterk tenhart en wordt er dan ook in zijn opera's wérkelijk gezongen, hetgeen de schier alle heden daagse componisten gedurende ae laatste decennia verleerd ble ken te zijn, liet gegeven van the Rape of Lucretia 'moet men soms meteen korreltje zout nemen. Alles ziet er nogal dramatisch en somber uit, maar men kan er even goed om lachen als om huilen. Dat is een kwestie van sentiment en inzicht. Een voorbeeld: wat te denken van het geval als bij voorbeeld Tarquinius tl© slaap kamer van Lucretia binnen dringt en Maria gesecondeerd door de twee corypheeén een bruisende aria aan haar bed zingt in een sterkte-graad inten sief genoeg om burengerucht te maken, terwijl de vurig begeerde vrouw nochtans de slaap der on- schuldigen geniet en eerst dan ontwaakt als slaginstrumten de tot het uiterste toe verlangende minnaar te hulp komen? Zij schrikt dan. Op gepaste wijze overigens, want ze zingt precies in do maat met inachtneming van alle dynamische tekens. Ook nu traden de buitenge wone vocale capaciteiten der le den van The English Opera Group sterk op de voorgrond. Nancv Evans zong en speelde de titelrol verrukkelijk, Otakar -Kraug met zijn fraai© stem was ten uitstekende Tarquinius; de coryphecen (Richard Lewis en Smili© Hooke) voldeden uiter mate. En wanneer ik in verband met de plaatsruimte der overige medewerkenden niet noem, dan bctekpnt dit geenszins een onder schatting hunner vocale presta ties. Ook zij lieten sterke indruk ken m. De dirigent Reginald Goodall leidde het klankvol spelende so listische instrumentale ensemble met vaste hand.' Langdurig applaus, bloemen •voor de zangeressen en het pu bliek rustte niet voordat com ponist en dirigent ten tonolè wa ren verschenen. HERMAN [VAN BORN. Met ingang van- Zaterdag 26 JuJi a.s. zullen des Zaterdags de volgende extra treinen worden ngelegd: Haarlem vertrek 13.13 uur. stop trein, aankomst Den Haag 13.51 uur. Vertrek Den Haag 13.34 uur. Roterdam D.P, aankomst 14.20 uur In verband hiermede wordt de be staande extra trein Amsterdam- Haarlem gewijzigd in Amsterdam vertrek 12.55 uur. Haarlem aan komst 13.10 uur. Alleen op Zater dag. Den Haag H.S. vertrek 16.07 uur, stoptrein, Amsterdam aan komst 17.04 uur. Amsterdam C.S. vertrek 17.30 uur, Haarlem aankomst 17.45 uur. "„Venerable", Brits vliegkampschip is door Nederlandse marine aange kocht. Onze grote, het luchtverkeer ambiërende scheepvaartmaatschap pijen zfjn verrast. Verrast door de snelheid, waarmee de Tweede Kamer de „K,L.M.-Wet" afgehandeld heeft. De rederijen en met name de Stoomv. Mij Nederland, die als stoot brigade optreedt in het offensief tegen het KX.M. monopolie had den over een diep front de kamer leden willen bewerken om toch vooral niet de lachtvaartvlag alleen aan dc K.L.1VL uit te reiken. De reders kwamen te laat; de wet had de Tweede Kamer reeds gepasseerd, toen ln het Amsterdamse Scheep vaarthuis een request aan ons parle ment nog ln voorbereiding was. Nu heeft de IVbj. Nederland zich dan tot de laden van de Eerste Ka mer gewend met de dringende bede toch vooral niet overijld te werk te gaan met de behandeling van de wet „Bevorderen van het onderhouden van Luchtdiensten door de K.LJVL". doch allereerst een commissie te laten rapporteren over het gehele probleem van het passagiersvervoer tussen Europa en Azië. In deze com missie zouden dan de scheepvaart en de luchtvaart-belangen, hoogstens in minderheid vertegenwoordigd zyn En ziedaar: het gehele vraagstuk van de verhoudingen tussen lucht en scheepvaart ligt weer op tafel. In onze scheepvaart is een milliard nationaal vermogen verankerd en het is begrijpelijk, dat de reders, nu z'O hun kapitaalsreserves niet kun nen besteden aan nieuwbouw om de grote gaten, welke in onze koop vaardijvloot gevallen zijn, te vullen, vliegtuigen willen gaan kopen. Er zijn nog meer redenen. Uit het everzicht, dat de Mij. „Nederland" aan do Eerste Kamer voorlegde over de huidige stand van zaken blijkt, dat de reders zo zeer beducht zijn over de concurrentie, welke het vliegtuig het passagiersschip zai aandoen, dat men aarzelt nieuwe passagiersschepen te laten bouwen. Een ontwerp voor een „tweede" Oranje van 25.000 ton ligt gereed en daarin is al geen eerste klasse opgenomen, aangezien de scheepspassage voor deze klasse vrijwel even duur zou zijn als het vervoer per vliegtuig. Maar, zo vervolgde „Nederland", we hebben zo weinig houvast aan de tarieven-politiek van de K.L.M., juist omdat wij daar geheel buiten staan, dat ons passagiersvervoer naar Azië in menig opzicht betrekkelijk Is geworden. Bovendien reist een groot deel van de passagiers op rijkskosten, het rijk wijst het ver voermiddel aan en wie geeft ons de garantie, dat niet het gehele, omvangrijke ambtenarenvervoer voortaan, door de lucht zal gaan, wanneer de K.L.M. semi-overheids- hchaam wordt. De heer A. F. Bronsing, directeur van de Mij. Nederland, tracht na deze argumenten de mening van de Eerste Kamer nog te beïnvloeden door te waarschuwen voor het grote risico, dat de staat loopt, wanneer zij de K.L.M. „nationaliseert". Hij wijst op het wisselvallige karakter van vervoer, aan de hoge conjunc- tuurgevoeligheid van scheepvaart en luchtverkeersbedrijveo. De B.O. A.C. de Britse semi-offïciëïe lucht vaartmaatschappijen, boekte na de oorlog een jaarverhes van vyf mü« hoen pond. Dit ter illustratie. „Ko men de slechte jaren", aidus de Nederland-directeur, „dan kan staat, gezien de omvang van het staatsluchtvaartbedrijf, voor grote verliezen komen te staan. Dit argument van de heer Bron sing lijkt ons zijn gehelp pleidooi te verzwakken. De gedachte van „wij" particulieren, wij reders, kunnen die eventuele hoge verliezen beter dra gen dan de staat", klinkt te altruïs tisch om geloof te wekken. Desal niettemin verdient het appèl van onze scheepvaart aller aandacht. Het standpunt van de regering is, dat de belangen van de rederijen voldoende vertegenwoordigd zijn ra onze natio nale luchtvaart door de scheepvaart gelegenheid te geven zitting te ne men in het bestuur van de K.L.M. en aandelen te kopen. Daarentegen heeft de scheepvaart het bezwaar, dat de staat altijd de meerderheid van de aandelen in handen houdt, zodat de K.L.M. toch een monopolie van de overheid wordt. Het verzoek van de reders om de instelling' van een advies-commissie lijkt ons alleszins billijk, omdat hier zulke grote belangen op het spel staan, mits door dit voorgestelde onderzoek de ontwikkeling van de KX.M. generlei vertraging onder vindt. In deze jaren wordt het fun dament van ons wcreldluchtnet ge bouwd en daaraan moet zeer snel en hard gewerkt worden, willen wü gelijke tred blijven houden met de grootste concurrenten. Rederijen en luchtvaart Naar aanleiding van de beslis sing van de regering dat op het ogenblik de scheepvaartmaatschap pijen niet toegestaan wordt daad werkelijk aan het luchtvaartbedrijf deel te nemen, zet de directie van de N.V. Rotterdamse Lloyd in haar zo juist verschenen jaarverslag 19401946 haar standpunt in deze kwestie uiteen. Zij schrijft: Ten aanzien van de deelneming aan de Nederlandse luchtvaart heeft, zoals algemeen bekend is, de regering zich onlangs op het stand punt gesteld, dat het een Neder landse scheepvaartmaatschappij voor het ogenblik niet toegestaan, is het verkeer door de lucht te on dernemen. Onze maatschappij blijft van mening dat zij in deze rechten, v/elke zij in het passagiersverkcer op Nederlands-maildienst, niet zon der meer kan prijs geven. Intussen vertrouwen wij, dat, naarmate het verkeer tussen Nederland en het Verre Oosten zich duidelijker af tekenen gaat, ook de verhoudingen tussen het verkeer door de lucht en het verkeer por schip zich zuiver der zullen afbakenen en dan de ge legenheid zal bestaan om, zo nodig, daadwerkelijk deel te nemen aan de uitoefening van het luchtvaartbe drijf. Triest Deze keer geen glimlach om een struikeling op het moeilijke pad der deugd, want met het kleine en ten gere vrouwtje dat nu voor de rech ter staat is een stukje menseiy'ke ellende hier binnen gekomen en doen zich achtergronden raden, zó triest en treurig, dat wij aanvan kelijk dachten er maar over le zwij gen. Dat wij er toch van gewagen is echter niet om de misstap van deze nog jonge vrouw verder openbaar te maken, maar om U te laten zien welke tragedies zich afspelen in uw straat, uw buurt, uw stad. Dit vrouwtje is een moeder van zeven kinderen. Hoeveel zijn er nu nog bij U, vraagt de rechter. Geen een meer, zegt de vrouw zacht en schuw. En we horen het trieste verhaal van armoede en tobberij. Het vrouwtje kon tegen de moeilijkhe den met op en haar echtscheiding greep haar zó aan dat zij meer en meer verzwakte. Sociale Zaken bood hulp en bracht geleidelijk de kinderen onder in gezinnen buiten de stad. Drie gingen helemaal naar Hengelo. Ten slotte had zij nog één kind bij zich, maar ook dét ging met meer, zij kón er niet voor zor gen. Zo was het vrouwtje alleen achtergebleven en toen zy heel erg verlangde naar haar drie ln Henge lo en geen geld had om ze te be zoeken, deed zij het volgende: Zy' ging naar het Koordplein en verkocht daar drie bonkaarten. Toen ging ze naar de politie en zei dat iemand in lijn 14 haar tas ge stolen had met arie bonkaarten, in de hoop dat ze op die manier nieuwe zou krijgen. De valse aan gifte kwam. uit en nu moet rij zich hier voor haar misdaad verant woorden. Volkomen apathisch staat zy voor de rechter, schriel en minne tjes en afgetakeld en zy spreekt heel zacht: bijna onverstaanbaar. Dit is geen verdachte om zo maar een twee drie te veroordelen. Dat ziet de wijze en ervaren rechter wel in. Deze zaak heeft zoveel kanten, dat we eerst nog eens een grondig onderzoek naar de omstandigheden van de vrouw zullen instellen, zegt hy en beveelt een reclasseringsrap port. U kunt gaan, zegt de deur waarder. De vrouw gaat heen, vreemd langzaam, als slaapwande lend. We zijn er allemaal even stil van. (Ingezonden mededelina De E.V.C. had de Rotterdamse bouwvakarbeiders opgeroepen het werk Donderdagmiddag neer te leg gen en een massa-meeting bü te wonen in „Odeon", waar de lande lijke voorzitter van de E.V.C. afd. bouwnijverheid, de heer M. Boel- laard tot hen zou spreken. Het waren echter maar circa 150 arbeiders, die aan deze oproep ge hoor gegeven hebben. Maar over de hoofden van zijn kleine schare toehoorders heen, deed de heer BoelJaard een hartstochtelijk beroep op alle Nederlandse bouw vakarbeiders zich van hun waarde ten volle bewust te worden en dien overeenkomstig hun redelijke eisen ten aanzien, van bestaanszekerheid meer klem bij te zetten. Van het tekort aan bouwvakar beiders zocht spreker niet zo zeer de reden in de gedeeltelijke leger- mobilisatie als wel in het gebrek aan bestaanszekerheid, dat de bouwnij verheid thans de arbeiders kan aan bieden. Er worden nu hier en daar wel zwar te lonen uitbetaald. Maar wie garan deert de bouwarbeiders, dat evenals na de hoogconjuctuur en hoge ar beidslonen in de bouwwereld van de jaren 1918 tot 1923, niet opnieuw een lange periode van lage lonen gedwongen werkloosheid zaL volgen! Met deze toestand van bestaans- onzekerheid voor ogen en de ge ringe verdiensten tijdens vorst cn regenperioden, zouden vele jonge Nederlanders ervan worden afge schrikt het vak van bouwvakarbei der te kiezen. Dit tot grote schade van onze wederopbouw l Betere arbeidsvoorwaarden Hiermede kwam de heer Boellaard tot de kern van zijn betoog, waarin hij met het oog op een snellere we deropbouw en in het belang van de arbeiders zelf, op deze een drin gend beroep deed geen ogenblik af te houden van hun strijd om betere 52) door Craig Rice Vertaald door Ada Campers. April liep naar de bank, ging naast hem zitten en keek geboeid naar de revolver. Het was een aardig klein dingetje en het zag er zeker niet uit als een dodelijk wapen. Toen zei ze: „Mag ik er aan komen?" „Ga je gang", zei Mr, Cherington. „Zoals ik al zei, hij is niet geladen". April nam de revolver op. Ze voelde een prikkeling in haar hele huid. Het ding paste precies in haar hand. Ze mikte op de top van de pijnboom tegenover het huis van de Chermgtons en zei: „Pang!" Mr, Cherington lachte. „Als je zó gemikt had, zou je een of andere boom twee straten verder geraakt hebben. Kijk eens, ik zal je wijzen, hoe het moet. Meet eerst de horizon tale schootsafstand en dan,..." „Doet U geen moeite", zei April vlug. Ze legde de kleine revolver behoedzaam op tafel en zei: „Mooi ding, hè?" „Het kan niet veel kwaad", zei Mr. Cherington. „Als je werkelijk iemand wilt neerschieten...." Hij zweeg even en zei: „Maar Louise is er dol op. Daarom heb ik het ding voor haar schoongemaakt". „U weet zo veel over revolvers", zei April vol bewonde ring. „U bent vast vroeger in het leger geweest". Ze hoopte maar, dat haar stem gewoon klonk, vrant haar maag was veranderd in een klompje ijs. Het duurde ruim dertig seconden voor Mr. Cherington zei: „Och, je kunt alles ever revolvers te weten komen uit bi- bliotb eekboeken". „Maar zo bent U het niet te weten gekomen", dacht April en ze zei: „Ja, dat zal wel". Ze schopte met haar hakken onder tegen de bank en zei: „Wilt U me eens iets vertellen?" In stilte wenste ze, dat er een mogelijkheid was om de drle-in-de-pan weer naar de keuken terug te brengen. Het was vast niet goed om ze onder deze omstandigheden mee te nemen. „Met plezier", zei Mr. Cherington. „Nou...." April slikte. „U weet zo veel over revolvers en zo...." Zo zweeè even. Wat ze nu voelde, was misschien hetzelfde, wat wel eens van mensen in de boeken stond, dat hun bloed koud werd. Het leek of het hare op dat moment vol brokjes ijs zat. „Zegt U eens. Wie denkt U, dat Mrs. Sanford vermoord heeft?" „Mrs. Sanford?", Mr. Cherington stond op. „O ja". April had het gevoel, dat hij een uitvluchtje probeerde te vinden, net als Archie deed, als Moeder wou weten, waarom hij uit school niet rechtdoor naar huis was gekomen. „Ja, Mrs. San ford". Toen glimlachte hij tegen April, warm. en hartelijk. „Het spijt me, maar ik ben geen detective!" „Slaat U er dan eens een slag naar", zei ApriL Mr. Cherington keek naar haar zonder haar tc zien. En zonder de tuin en de bomen en de lucht achter haar te zien. Toen zei hij. alsof hij haar aanwezigheid volkomen vergeten was: „Iemand.... die wist, wat ze verdiende". Apn! «"Herdrukte een kreet cn bleef doodstil staan, zon der geluid te maken. Plotseling scheen hij zich zijn jeugdige gast te herinneren. Hij gaf haar de zak drie-in-de-pan, die ze op het tafeltje ge legd had. Toen glimlachte hij tegen haar, maakte een hoffe lijke buiging, alsof ze een voorname dame was cn zei: „Kom nog maar eens gauw terug, voordat dei hele stapel dri-in-de- pan op is". Toen nam hij de revolver van de tafel, draaide zich om en liep nee marcheerde liet huis in, kaarsrecht, met hoog opgericht hoofd en vierkante schouders. April keek hem na tot de tussendeur met een klap dicht viel. Toen stormde ze de achtertuin door, klom over de omhei ning van palen, gleed de met gras begroeide heuvel af en rende letterlijk het laatste stukje van de weg naar buis, het pad af, de laan langs en het grasveld over. In de keuken was Dinah bezig de laatste borden op te bergen. April legde met een bons de zak op tafel en zei: „Ze zal een bouquet voor ons maken. Archie kan het morgen ochtend halen". Toen plofte ze op een keukenstoel neer, Dinah sloeg de deur van de bordenkast met een klap dicht. „Reuze", zei ze. Toen keek ze in de zak. „O gossie! Verrukkelijk!" Ze keek naar April en zei: „Wat krijgen we nou? Je bobt het met de bloemen in orde gemaakt en je hebt drie-in-de-pan meegebracht...." Ze greep automatisch naar haar zakdoek. „Dus waarom zit je nou ra vredesnaam te grienen?" April greep naar de zakdoek, snoot luidruchtig haar neus en ging door met huilen. „Dat is het 'm juist", zei ze door de zakdoek heen, „ik ben een boon als ik het weet". HOOFDSTUK 15 Door het gat in de heg konden ze brigadier O'Hare op een bank in de tuin van Sanford zien zitten. Hij zat niet te slapen, niet te lezen, hij zat alleen maar te zitten. „Ik geloof, dat ik maar naar huis moest gaan", fluisterde Slukey. „Ik geloof, dat m'n Moeder me roept". „Slukey", fluisterde Archie afkeurend, „je Moeder roept je helemaal niet Dat weet je heel goed. Maar als je te bang bent om met mij en Flashlight mee te gaan, dan is het maar het beste, dat je hard naar huis loopt. Naar je Moeder". „Wie is er hier bang? zei Slukey. „Niet die goeie, ouwe Slukey", zei Flashlight. Hij gluurde door de heg naar brigadier O'Hare. „Hij ziet er verschrikke lijk gewichtig uit". „Hij zoekt naar een móórdenaar", zei Archie! „En het kan hem nu helemaal niet scheien, dat jij de kippen van Mrs. Johnsson op het grasveld van het clubhuis hebt losgelaten. Maar als jullie niet met me meewillen, dan kan ik natuurlijk altijd Admiral en Wormly krijgen". „Nou dan", zei Archie. „Dus denk er aan, als jullie niet meer weten, wat jullie moeten zeggen, dan hou'cn jullie je mond en laat mij het woord doen". „Je kan net zo veel praten, als je wilt", zei Slukey. „Ik ga niet legen een smeris praten". „Dat hóéf je ook niet", zei Archie. „Alles wat je te doen hebt, is mee te komen en te doen, zoals ik jc heb gezegd. Hij haalde diep adem, zei: „Vooruit, la'n we gaan", en kroop vlug door liet gat in de beg. Flashlight en Slukey volgden hem op de voet. Toen ze ongeveer een meter van het gat af waren, bleef Archie ineens staan, keek naar O'Hare, alsof hij verrast was hem tc zien, wuifde toen vriendschappelijk met zijn hand en riep „Hailoi" (Wordt vervolgd.) arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in een collectief arbeidscontract. Samenvattend noemd spreker hiervan de voorwaarden zoals de E.V.C. die thans voorstelt: lonen variërend van 97 cents tot 1.12 per uur; vaststelling van-de waarde van een vacantiebon op ba sis van een vacantie van 14 aaneen gesloten dagen met een toeslag van 50 H; een zodanige regeling van de kwestie van vorst-, regen-, en Ucht- vcrlet, dat de arbeiders hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden. Ook de bedrijfsunie in het bouw bedrijf, waarin de alg. Ned., de R.K. en de Ned. Chr. bouwvakarbeiders- bonden zijn verenigd, heeft getracht om door middel van besprekingen cn circulaires met de patroons in het bouwbedrijf een aannemelijke C.A.O. tot stand te brengen. De heer Boellaard was echter van mening, dat dc voorwaarden hierin samengevat niet in overeenstem ming zijn met de behoeften van de bouwvakarbeiders. Bij deze C.A.O. van de Bedrijfsunie zijn loonsver hogingen niet toegestaan, keert het risicofonds belangrijk minder uit dan verwacht werd en is de vgcan- tieregeling geheel onvoldoende. Tenslotte noemde spreker dc mili taire acuc in Indonesië, die ons land elke dag millïoenen kost, een der hoofdoorzaken van de tegenwoordige noodtoestand in vele arbeidersgezin nen. Hij wekte alle arbeiders, ook niet E.V.c.-leden, op, eensgezind te zijn in hun guerilla strijd tegen het Ned. grootkapitaal en zich niet te laten afschepen met „looien" en misleiden de beloften. Een zegsman van het Tjechische ministerie van buitenlandse zaken deelde volgens United Press mede dat de Nederlandse gezant in Praag geprotesteerd heeft tegen de verto ning van de documentaire film „In donesië roept" van Joris Ivens, wel ke vertoond werd op het wereld- jeugdcongres aldaar. De film die ook in ons land in besloten kring is ge draaid, laat een aantal gevechts scènes zien tijdens de onregelma tigheden in 2945 en enige opnamen van Australische havenarbeiders die weigeren Nederlandse schepen te laden. De zegsman zei dat het ministerie van buitenlandse zaken tegen ver toning van deze film in beslaten kring geen bezwaar heeft, doch dat het stappen heeft ondernemen om te voorkomen dat de film voor het grote publiek in circulatie wordt gebracht. Frits de Ruyter is bü de ath- letiek wedstrijden te Praag twee de geworden op de 1500 meier, achter de Tsjech Cevona. De directie van het Olym pisch Stadion tc Amsterdam heeft besloten dc 400 meter lange sintel- haan zodanig te veranderen, dat deze geschikt wordt voor speed way-races. Gisteren heeft Sparta op haar terrein een cricket-wedstrijd ge speeld tegen Still Going Strong* Sparta kon het slechts tot 90 runs brengen, waar tegenover S.G.S. 230 runs stelde, zodat laatstge noemde met 160 runs heeft ge wonnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3