HET ROTTERDAMSCH PARCDL Deze week contact met leiders der Republiek? Demonstratie in Amsterdam tegen militair optreden Leidend beginsel bij de effectenoptie Vrij. onverveerd Enkele tekenen schijnen te wijzen, op gunstige ontwikkeling Kentering in de troepenactie Kolenmijnen bezet op Sumatra Antwerpennogniet aan 't werk Weerbericht Adres aan de regering Indonesiërs in Neder land doen beroep op ons volk M. y. A. inzake de geldzuivering Rusland, vriend der Balkanlanden Suriname hoopt op vrede Sclierinerhorn spreekt Goedhart tegen Vleesbon E 03 spoedig inleveren Ds. Niemoeller geen nazi-slachtoffer Bed en Adm. Longe Hav®;a 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal ft.—, losse oummeri 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Banklen Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Maandag 28 Juli 1947 Zevende jaargang, No. 173 (Van onze Haagse redacteur) De oproep van dr. Van Mook aan allen in de Republiek die Linggadjati aanvaardden om met de Nederlanders te komen tot een daadwerkelijk herstel in Indonesië, schijnt in overeen stemming met de gevoelens van, zij het niet officiële, maar toch wel goed ingelichte waarnemers in Den Haag die rekening hou den met de mogelijkheid dat van Nederlandse zijde op betrek kelijk korte termijn een oproep zal worden gedaan tot de Repu bliek om te komen tot een regeling maar dan een definitieve van het conflict tussen Nederland en de republiek Indonesia. Er zyn behalve in de rede van dr. Van Mook nog andere tekenen die een dergelijke verwachting zouden kunnen rechtvaardigen. Daar is in de eerste plaats het feit dat er een onmiskenbare kentering is te con s'-teren in de Nederlandse actie op Java. De ruimten om de oorspron kelijke Nederlandse enclaves op dat eiland en om de nieuwe landings- punten op Oost-Java zyn zo sterk uitgebreid dat voor een voortduring van de economische noodtoestand in de Nederlandse enclaves geen vrees behoeft te bestaan. Bovendien heeft men de beschikking gekregen over mogelijkheden om de andere delen van de archipel waar voedsel- nood heerst van de noodzakelijke levensmiddelen te voorzien en niet het onbelangrijkst is dat thans, zo als men ons te verstaan gaf, werk wordt gemaakt met de uitvoer van de in de nieuw bezette gebieden aangetroffen voorraden, waaraan op de wereldmarkt een zo dringen de behoefte bestaat, dat zfj aanlei ding heeft gevonden tot buitenland se démarches. Door dit laatste feit zyn thans ook middelen verkregen om de uit geputte deviezen-fondsen te "er- sterken. Er is voor Nederland on getwijfeld een situatie geschipen jvaardoor de economische toestand die zoals nergens ontkend wordt, een uiterst gewichtige rol bij het nemen van de beslissing heeft ge speeld, voor een groot deel haar kritieke karakter heeft verloren. Consolidatie zichtbaar In de omgeving van Semarang is PAROLOSCOOP Appèl aan de ernst He AFGELOPEN WEEK heeft getornd aan veler principiële opvattingen over recht, billijkheid, land5fatsoen, vrijheid, wapenge weld, onze goede naam in de vreemde, en al zo meer. En dat al lemaal door de omineuze wending in oe onderhandelingen met Java en Sumatra. Al kreeg de regering een Kamer- bijval van 79daarin lag niets overdonderends; ook die uitslag was een kwestie van fatsoen: men wilde n.l. geen succes voor de link se extremisten tegen het bewmd BeelJonkman, dat zelf al genoeg in nesten zat over Indonesië en over het lot van Linggadjati. Ieder een begreep best, dat er van een enthousiaste eensgezindheid m de 79—9 verhouding geen sprake was; maar dat daartegenover m het bui tenland zo'n oppervlakkig gemis aan begrip voor onze moeilijkhe den heerste en zo'n felle toon van critiek werd vernomen dat werd voor velen weer een verdriet op zichzelf.' Een land dat geleden en gevtreden heeft als het onze van 1940 tot op heden, had andere maatstaven verdiend dan ons thans worden aangelegd. Bij dit alles zijn nu nog de be schouwingen gekomen, waarop ons de binnenlandse weekbladen zater dag en Zondag hebben vergast. Al le waren zij ernstig. „Achter de re gering", vermaant Je Mamtiend rai, want eenheid is thans een gebie dende eis. Men kan zich dat in denken, want hoe anders dan met „thuis eenheid" kan men onze troe pen bezielen de mogelyk edele kant van hun werk zo te volbrengen, dat er uit het kwade nog goeds wordt geboren Een ander uiterste wordt ingeno men door de Stem van Nederland, die over-even-voortreffelyke links georiënteerde medewerkers be schikt als,Je Maintiendrai; de Stem ziet in dé krQgsverrichtingen in In- die het „bankroet van Nederlands staatsbeleid". In diep-ernstige politieke verga deringen waar de kwestie van alle kanten bekeken wordt en waar men een minister uitnodigt het stand punt der regering toe te lichten, (wij mochten zo'n bijeenkomst Za terdagmiddag meemaken) treft men dezelfde twee. uitersten aan: „allen één achter de 'regering!" en „wij blijven ongerust of wjj thans niet een bankroet beleven". Het bindende element van. deze twee stromingen is de erns't die zich van vrijwel ons gehele yolk heeft meester gemaakt in z'n voor naamste geledingen. Aan die ernst hopen wjj nog vaak te ap- Eelleren in het onderhavige pro- leem. de consolidatie reeds duidelijk zicht baar en het lijkt niet uitgesloten, dat zich reeds zeer spoedig over eenkomstige toestanden in andere delen van het eiland zullen mani festeren. Indien inderdaad de in druk gerechtvaardigd is dat er een kans bestaat op een Nederlandse poging tot het zoeken van nieuwe toenaderingen op betrekkelijk korte termijn, dan menen wij daaraan te mogen toevoegen dat dan aan Ne derlandse zijde ook de indruk zal moeten bestaan dat Nederland in de Republiek krachten zal kunnen vinden die tot deze toenadering, ondanks alles wat sedert 20 Juli is gebeurd, bereid zullen zijn- In verband daarmede kan het van belang zijn dat men er in Den Haag onze aandacht op vestigt dat tot nu toe de belangrijkste tegenstand in de Republiek van militaire zijde is gekomen. Voorts achtte men het waarschijn lijk dat de tegenstand in republikeinse politieke kringen te gen de aanvaarding van Nederland se voorstellen en eisen, welke im mers in republikeinse kringen aan vaardbaar werden geacht, sterk steunen op vertrouwen in de repu blikeinse strijdmacht. Die strijdmacht, aldus de op vatting in Den Haag, heeft echter in alle opzichten gefaald en hoewel men zich niet ver heelt dat de Nederlandse mili taire actie het vertrouwen in de Nederlanders zeer diep heeft geschokt, wordt het toch als met onwaarschijnlijk be schouwd dat men thans op gro tere tegemoetkomendheid zal moeten rekenen in die republi keinse politieke "kringen die tot nu toe steeds afwijzend stonden - tegenover d e - aan va ardingp-van essentiële Nederlandse eisen. Aanwijzingen Tegen de achtergrond van deze overwegingen menen sommige van onze zegslieden spoedig met een nieuw Nederlands initiatief reke ning te mogen houden. De passages in de dupliek van mr. Jonkman waar de2e z\jn vertrouwen uit- spreekt ten aanzien van de moge lijkheid om spoedig opnieuw met de Republiek m gesprek te geraken, acht men in dit verband van zeer root belang. Sjahrir heeft in New Delhi ver klaard dat hij met volmacht is be kleed om "volledig voor de Republiek naar buiten op te treden. In verband hiermede verdient ook nog vermelding dat de nieuwe Ne derlandse ambassadeur in India, dr. Lamping, plotseling per vliegtuig vertrokken is om een nieuwe post te bezetten. Naar aanleiding tan dit plotselinge vertrek worden er veronderstellingen geuit over een ontmoeting tussen dr. Lamping en dr. Sjahrir. Het Nederlandse iegerbericht van hedenmorgen meldt de be zetting van de kolenmijnen Boekit Asem en Moeara-Enim Bij hun opmars met als uit gangspunt Palembang staan de Nederlanders op Zuid-Sumatra thans 192 km. landinwaarts. Zij hebben de grote spoorweg-repa ratieplaatsen van Lahat bezet, waar de Republikeinen wapens vervaardigden. De kolenmijn van Boekit-Asim is een van de grootste open mijnen van het Zuidelijk halfrond en werd de laatste twee jaar door de Indo- „Politionele actie" deze week ten einde DEN HAAG, 26 JULI A.F Nederlandse autoriteiten, in Den Haag verklaarden Zaterdag, dat Nederland, zodra de politiële actie op haar eind loopt, contact zal gaan zoeken met Indonesische republi keinse leiders, en in de eerste plaats onofficieel contact met de gewezen republikeinse premier dr. Soetan Sjahrir. Militaire zegslieden gaven te kennen, dat het einde der „politiële actie" in de loop van de volgende dus thans lopende week verwacht kan worden. Van militaire z|jde werd nog eens gezegd, dat het eigenlijke repu blikeinse gebied van Djokjakarta door de Nederlandse troepen onge moeid zal worden gelaten. nesiërs geëxploiteerd met materiaal, dat hun door de Britse bezettings macht was verstrekt. De productie in deze periode bedroeg^ ongeveer 10Q0 ton per dag. Ingevolge een overeenkomst met de Republiek werden aanzienlijke hoeveelheden steenkool aan de Nederlanders en de Britten verkocht. Ook zijn enige ladingen naar Singapore gegaan Een Nederlands-Indisch ambte naar van economische zaken heeft gezegd, dat door de bezetting van Boekit-Asem de steenkool voorzie ning van de gehele Nederlandse kust- en zeevaart in de Indonesische wateren is verzekerd. Te voren was steenkool uit Afrika en Amerika ge ïmporteerd. Ter beveiliging van de scheep vaart tegen beschietingen van Boe kit Lampoe {Sumatra's Westkust) uit, hebben Nederlandse troepen de Bockkoed-baai bezet, aldus het Ne derlandse leger-communiqué. Tegenaanval bij Semarang De laatste berichten over de troe penbewegingen geven de indruk dat de activiteit der Nederlandse troe pen op Java sterk is verminderd. W e s t-J a v a: Van zee uit is volgens het Nederlands Ieger bericht Polaboehanratoe aan de Wijnkoopsbaai bezet. Dit schijnt het einddoel te zijn van de op mars uit Buitenzorg, die ech ter nog niet verder is gekomen dan de omgeving van Soeka- boemi, 64 k.m. van de baai ge legen. In het Bandoengse werd de cen trale Lamadjang bij Pengalengan bezet. De Nederlandse troepen on dervonden, meer tegenstandjdan ge woonlijk. Oè Nederlandse" bezet- tmgsdetachementen van Tjitjaleng- ga en Madj'alaja werden in verband niet andere opdrachten zonder te genstand en verhezen teruggeno men, aldus het Nederlandse Ieger bericht. M i d d e n-J a v aTegaJ, dat in samenwerking van landleger en mariniers werd bezet, staat volgens reizigers in brand. De Nederlanders hebben hier langs de Noordkust een strook van 320 KM. in handen. Volgens Republikeinse berichten zouden enkele steden in het spoor der Nederlandse troepen heroverd zijn. Het Nederlandse ieger-com- muniqué erkent Republikeinse tegen-aanvallen in de sector van Semarang, Kleine acties „Republikeinse groepen voerden een aanval uit In het Oostelijk deel van het rond Semarang bezette ge bied brj Genoeksari. De aanvallers bezigden Indonesische vrouwen als schild en werden met verliezen ver dreven. Later werd in dit gebied een zuiveringsactie ingezet. Onze troepen ondervonden daarbij hinder van Republikeins artillerievuur", al dus het Iegerbericht. Djogja. noemt de plaatsen Loem- boeng en Djepara. Het Republi- kleinse communiqué meldt verder: „In de Zuid-Oostelijke sector van Midden-Java werd een Nederlands bataljon' door onze troepen onder artillerievuur genomen, waarbij vol treffers werden geplaatst op enige pantserwagens, die klaar stonden voor de aanval. De Nederlanders zagen zich gedwongen versterkin gen te laten aanrukken. Op 25 Juli werd Tjimahi heroverd." Bi) Singorsari O o s t-J a v a: Het Republikeinse Iegerbericht meldt vorderingen der Nederlandse tanks by Malang. Brj ONDER HET TOEZIEND OOG van de politie vermaakte en ver friste de jeugd van Rotterdam zich in de Waalhaven. Er was trouwens vrijwel geen singel, of vaart, of kanaal, of plas waar men geen verfris sing zocht tijdens dit verzengende weekemdg. Eet Zondag gehouden geheime re ferendum onder de Antwerpse ha venarbeiders heeft een overgrote grote meerderheid voor hervatting van het werk opgeleverd. De stem ming was geheim doordat de biljet ten thuis konden worden ingevuld en aan de vakvereniging afgeleverd. Van de 14.000 dokwerkers die heb ben gestemd, bleken er 10.491 vóór hervatting van het werk te zijn. Dit resultaat is via de radio be kend gemaakt, waarbij de arbeiders werden aangespoord Maandag weer aan het werk te. gaan. Echter, naar wij van particuliere zijde uit Ant werpen vernemen, was het aantal havenarbeiders dat zich vanmorgen in de haven meldde, zeer gering, nl. circa 300, Onder de druk van „trou blemakers", zoals men het noemde, is een groot deel van deze mensen uiteindelijk toch niet aan de slag ge gaan. Hi?r en daar zijn kleine groep jes arbeiders aan het werk gebleveri. „Ik heb geworsteld met mUn vrienden van de Party van de Arbeid, die nog steeds mun vrienden zijn. zy hebben hun beslissing genomen en ik verklaar het U uitdrukkeiyk; ik vind het standpunt van de Party van de Arbeid fout, aldus verklaarde de heer Palar op een protestmeeting, tegen de militaire actie in de Apollo-hal te Amsterdam, waaraan verscheidene deputaties van jeugdverenigingen, de vereniging Nederland—Indonesië, de Nederlandse'Vrouwenbeweging, de Algemene Nederlandse Vredesactie, „Kerk en Vrede" en de oude S.D.A.F. deelnamen. ZEER WARM Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond: Heldere nacht. Mor gen overdag over het algemeen zonnig weer, echter met op- U) i iïi nieuw toenemende 7 U (l onweersactivlteit- yikUai Temp. oplopend tot zeer hoge waarden. Matige wind hoofd- zakelijk tussen Oost en zuid. 29 Juli: Zon op 4 55 uur, onder 20 36 Uur. Maan onder 1.10 -uur.op '18.47 uur. Waterstanden Rotterdam: le üj 1.32 uur, 2e tb 14.21 uur. „Ik neem aan, dat Nederland en Indonesië by de interpretatie van Linggadjati beiden te goeder trouw zyn. Men vergeet hier in Nederland maar al te vaak, dat de Republikein se leiding bij de ondertekening van de basisovereenkomst uitdrukkelijk verklaard beeft, dat zij de pvereen- komst volgens haar eigen interpre tatie blijft zien. De Nederlandse de legatie was daarvan volkomen op de hoogte, en toch verwijt men de Repu blikeinen, dat zij de basisovereen komst niet door de bril van de Ne derlandse regering wensten ts zien". Sprekende over de recente oproep van de lu£t.-goeverneur-generaal tot de Republikeinse leiders, zei de heer Palar tenslotte: „Als Van Mook wil overleggen en de troepen terug wil trekken, naar de uitgangspunten, graag, van harte graag. Doch wanneer overleg ge pleegd moet worden met de Van Mook van het geweld, dan roep ik uit: „Merdeka". ®e.vergadering besloot een adres «f Nederlandse regering en het Nederlandse yolk te richten, waarin zij er haar diepe teleurstelling over uitspreekt, dat de regering met mili tair geweld in Indonesië, is opgetre den en niet b(j machte is geweest met de Republiek tot overeenstem ming te komen. Z|i brengt ter ken nis van de regering, dat in de sanc tie, die de volksvertegenwoordiging aan dit optreden gegeven heeft, niet de wil van grote groepen van het Nederlandse volk haar uitdrukking heeft gevonden en is van oordeel, dat het militaire optreden een jarenlange vervreemding van beide volken ten gevolge zal hebben en geen oplossing van de bestaande geschillen brengen kan, doch Nederland terugvoert tot oen nlemyc koloniale politiek. Tenslotte dringt zij er bij de rege ring met de meeste nadruk op aan die maatregelen te treffen, waardoor deze heilloze weg wordt verlaten en op democratische wijze door arbitra ge of bemiddeling de bestaande ge schillen tot een belde partijen bevre digende oplossing worden gebracht. Slngosari werd Zondag hevig ge vochten. Bij Dawarblandong wer den achthonderd man sterke Ne derlandse troepen met pantsereen heden verdreven en door de Repu blikeinen -htervolgd in de rich ting van Kandegan. In het gebied van Soetii, ten westen van Grissee, zijn de Nederlanders in de aanval. De Indonesiërs verzetten zich met artillerie, aldus Djogja. -«•-Volgerra diefevffederlkndse ieger bericht hebben Nederlandse troepen van Lawang een toch- gemaakt naar het vijftien m. verder in de richting van Malang gelegen Singo- sari om een groot aantal van La- wang door de T.R.I. afgevoerde en te Sineosari geïnterneerde Chine zen te bevrijden. Zaterdagnacht varen de officiële Nederlandse verliescijfers: 41 do den, 75 gewonden, 8 vermisten. De havens van Cheribon, Banjoe- wangi en Probolinggo zijn weer voor de handel opengesteld. Naar het Franse persbureau AFP bericht Is mr. Ali Boediardjo, se cretaris van het laatste kabinet- Sjahrir, die door de Nederlanders bil het uitbreken van de gevechten was gearresteerd, weder vrijgela ten. Volgens Radio-Djogja zouden ook de ministers Gani en. Tamzil, die zich eveneens onder Nederland se bewaking te Batavia bevinden, op vrjje voeten worden gesteld. Het hoofdpostkantoor in Batavia wordt vandaag weer in gebruik ge nomen. Medicamenten voor Djogja Op een verzoek van de Britse regering heeft de Nederlandse rege ring er in toegestemd, dat zo spoe dig mogelijk medicamenten van Malakka per vliegtuig naar Java worden vervoerd ten behoeve van het Indonesische Rode Kruis. Het Britse verzoek werd gedaan naar aanleiding van de oproep via Radio Djogja aan alle vrouwen van Ma lakka. De Nederlandse regering heeft zich terstond principieel be reid verklaard het transport van medicamenten toe te staan. Zij heeft echter uitdrukkeiyk medege deeld, dat zii nooit toestemming ge weigerd heeft tot het vervoeren van medicamenten naar Republikeins gebied. De regering van Malakka treft in haast voorbereidingen om zo spoedig mogelijk medische hulp te bieden. „Rijkseenheid" schort petitie op Het nationaal comité „Handhaving Rijkseenheid" heeft een verklaring uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat het nieuwe beleid van het kabinet- Beel, samenvalt, althans voorlopig, met het beleid, voor hetwelk het co mité tot Handhaving der Rijkseen heid het pleit heeft gevoerd, „Waar onze soldaten thans hun eeri- volle maar tevens gevaarvolle taak tot herstel van recht en veiligheid voor de Indische volkeren tot be scherming van mensen en eigendom men vervullen zo vervolgt de ver klaring wenst het comité in geen enkel opzicht de eensgezindheid van het volk. die voor het bereiken van het gestelde doel. nodig is, te ver zwakken. Het nationaal comité heeft derhalve besloten, de actie, ingezet voor de nationale petitie, op ie schor ten". Zou de thans door de regering aangevangen actie, alvorens doeltref fend te zijn voltooid worden stopge zet, dan blijft het comité zijn doel, het v rkrijgen van een krachtig en gezond Indië-beleid nastreven. De Perhimpoenan Indonesia (po litieke organisatie der Indone siërs in Nederland) de Perkoem- poeian Islam (vereniging van Moslim: Indonesiërs in Neder land) de Perkoempoelan Kristen Indonesia (vereniging van Chris- ten-Indonesiers) de Roekoen Po ind jar Inndonesia (Vereniging van Indonesische studenten) en het Verbond van Indone sische burgers hebben bet vol gende manifest tot het Nederland se volk gericht, waarin, o.m. bet volgende wordt gezegd: „De hier te lande woonachtige Indonesiërs afkomstig zowel uit de republikeinse als de Malino- gebieden en behorende tot ver schillende sociale groeperingen, hebben met grote ontsteltenis en diepe verontwaardiging" het be sluit van de Nederlandse regering vtrnomen om de onderhanndelin- gen met de Indonesische regering af te breken en over te gaan tot de toepassing van militair geweid om aan de republiek haar wil op te leggen'. „Wij weten ecther dat een be langrijk deel van het Nederandse volk trouw aan de beginselen van recht "en "vrijheid zich van de ge- weldpolitiek van de Nederlandse regering heeft, afgewend. Op hen doen de Indonesiërs een dringend beroep om de Neder landse regering er to© te brengen bet wapengeweld onmiddellijk, te staken". De monetaire studie is, naar de me ning van de minister van financien naar deze in de M. v. A. aan de Eer ste Kamer inzake de geldzuivering meedeelt, thans voldoende stabiel om in zijn plannen een zekere mate van opvraging van vrij te geven spaar gelden te verdisconteren, temeer om dat de vrijgeving der tegoeden op de depositorekening slechts geleide lijk zal plaats hebben. Ten aanzien van de effecten optie wenst de mi nister op te merken, dat deze in de eerste plaats nodig is op grond van het algemene beginsel dat m het ka der van de afwikkeling der geldzui vering geen houder van een exce- dent aan geblokkeerd tegoed gefor ceerd foet worden tot een beleg gingsvorm die hij niet wenst. Dit houdt in dat degenen die meer ge blokkeerd geld bezitten dan hun aan slag loopt, indien zij dit wensen in staat behort te zijn hun geblok keerde saldi bm te zetten in effecten. De minister geeft toe, dat deze op tie niet geheel van risico is ontbloot. Het is om die reden dat hij de ver zekering heeft gegeven dat_ hij het vaststellen van de modaliteiten der optie aan haar monetaire consequen ties ernstige aandacht zal worden gewijd. De minister zal, voor 2ovcr de be langen van de wederopbouw zich hiertegen niet verzetten, de mogelijk heid openen om een aanslag in de vermogensaanwasbelasting en in de heffing ineens te doen betalen door geheel of ten dele afstand te doen Andrei Gromyko. de Sowjet-Rus- sische afgevaardigde in de veilig heidsraad. heeft verklaard, dat de Sow jet-Unie de drie nabuurlanden van Griekenland (Albanië. Bulga ria en Joego-Slavie) haar steun zal verlenen, indien deze weigeren om de commissie van onderzoek der U.N.O. inzake de Balkan hun grenzen te laten overschrijden. In antwoord op de gisteren ge uite Amerikaanse zienswijze, dat geen land het recht heeft de vei ligheidsraad' te -verhinderen om elke situatie te onderzoeken, wel ke waarschijnlijk een bedreiging voor de vrede vormt. 2eide Gro myko. dat elk besluit van de vei ligheidsraad onder hoofdstuk 6 van het handvest slechts een aan beveling is waarvan de uitvoe ring niet kan worden, opgedron gen. Prijs voor Marshall De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Marshall, heeft voor zijn plan tot bet economisch herstel van Europa de Amerikaanse vrijheidsprijs voor 1947 gewonnen. is* In deze meest hondse aller hondse hondsdagen kon zelfs de altijd cor recte verkeersagent op de Coolsin- gel het niet meer uithouden. Zon der tuniek gelukte het trouwens ook heel goed. De Surinaamse staten hebben be- sloten de gouverneur te verzoeken aan minister Jonkman een bood schap te doen toekomen, waarin de staten het regeringsbesluit tot het aanwenden van de huidige maatre gelen in Indonesië betreuren. In deze boodschap geven do staten uitdrukking aan de hoop, dat de omstandigheden zo zullen veranda-1 ren, dat vredelievende besprekingen kunnen worden hervat. Mecklenburg bad scbade aan machine Het Nederlandse passagiers- stoomschip Mecklenburg van de sïoomvaart mij. Zeeland, dat Zon dag van Hoek van Holland Daar Engeland was vertrokken kreeg onder de Engelse kust met machi- neschade te kampen waardoor het 4 uur te Iaat in Harwich arriveer de. Naar dc rederij mededeelt, kon de schade, die niet ernstig was, afdoende hersteld worden en zal het schip vandaag (Maandag) ge woon dienst kunnen doen. De „Minerva" verloren? Kapitein-en bemanning hebben Zaterdag een bezoek gebracht aan de op de Ierse kust gestrande Rot terdamse sleepboot „Minerva". Zij constateerden dat een groot gat in de midscheeps was ontstaan en dat machinekamer en ruim vol water gelopen waren. Bergingdes- kundigen, o.a. van Lloyd, zullen nagaan of het schip nog te bergen is. Plaatselijke vissers echter zijn van mening, dat de Minerva als een totaal verlies'te beschomven Prof. W. Schermerhorn heeft te Batavia medegedeeld, dat hy de juistheid kon bevestigen van het door de Nederlandse regering gege ven dementi van de bewering, geuit door het Tweede-Kamerlid Frans Goedhart, dat Schermerhorn zich tegen de militaire actie in Indonesië gekant had. Schermerhorn zei dat het hem onmogelijk was om, gezien de hui dige delicate situatie, enig verder commentaar te leveren op de han delingen of het standpunt van de commissie-generaal gedurende de periode die aan het uitbreken van de vijandelijkheden voorafging. Roofmoord te Roosendaal Een voorbijganger vond Don derdagmiddag in een b<®>je griend hout buiten dc stad Roosendaal een bewusteloze irouw met een stuk dun touw om do hals. De man waarschuwde onmid dellijk dc politie. Deze vervoerde de vrouw naar het ziekenhuis en stelde een onderzoek in haar zo ning in. Daar trof men een grote wanorde. Een melkvrouw wist te vertellen, dat zij zekere De 3in het huis had gezien. De J. dio b'j de politie ongunstig bekend staat, werd gearresteerd, doch zeide van niets te weten. Een politiehond werd er bij gehaald en deze ont dekte het geldkistje van de aan gerande vrouw, de echtgenote van zekere L. Toen men De J. met hot gevonden voorwerp confronteerde, legde hij een volledige bekentenis af. Hij had de echtgenote van L. uit huis. gelokt onder voorwend sel, dat hij haar in contact zou brengen 'met iemand, die een bed voor haar te koop had. Toen men buiten de 6tad gekomen was, heeft De J. de vrouw bewusteloos geslagen en haar door middel van een veter uit een voetbalschoen trachten te worgen. De aanrander heeft zich daarna naar de woning van de vrouw begeven en zich een bedrag van 198 gulden uit een geldkistje, als mede enige distri butiebescheiden tocgeeigend. Het slachtoffer is Zaterdag avond aan d© gevolgen van de misdaad bezweken, Oorzaak van de brand De brand die kortgeleden in het Brusselse ministerie van onderwijs heeft gewoed en v.-aarbij een groot aantal mensen de lood heeft gevon- is, naar het onderzoek heeft uitge- wezen, veroorzaakt door een sol daat, die de wachtdienst had in het ministerie, en met behulp van een sigarettenaan„ eker zoals bekend heerste er staking in de electrici- teitsbedrljven de titel van een der in de kelders opgeslagen films wilde lezen. van een inschrijving in het grootboek wederopbouw. Deze mogelijkheid zal echter in het algemeen uitsluitend be trekking kunnen hebben op het be talen van dat gedeelte van die aan slagen, hetwelk niet verschuldigd zou zijn geweest, indien die inschrijvin gen geen bestanddeel van het ver mogen hadden gevormd. De minister wil eveneens in over weging nemen de mogelijkheid om de vennootschapsbelasting, welke voortvloeit uit de toepassing van het negende lid van art. 4 van de wet belastingherziening 1947 te doen be talen uit geblokkeerd tegoed. De minister is van oordeel, dat de raming, dat ongeveer de helft van het particuliere bezit aan buitenland se waarden aan de aanmelding ont snapt zou zijn, als fantastisch moet worden bestempeld. Het C'DK. deelt mede. dat men d« destijds voor meat and vegetables aangewezen bonnen .,E 03 vlees", voor zover men daarop nog geen meat and vegetables heeft kunnen krijgen, vóór 3 Augustus a.g. bij een slager in moet leveren, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Op deze bonnen zal men dan alsnog 1 En gels pony (ca. 430 gram) meat and vegetables of 4 Engelse onzen (ca 112 gram) biikvlees kunnen krijgen. Men dient genoegen te nemen, met hetgeen, waarmede de slager op deze bonnen wordt bevoorraad. Het doen van een keuze zal dus niet mogelijk zijn. Het Duitse genootschap voor slachtoffers van het nazi-regime heeft geweigerd om Ds. Niemoeller, het hoofd van het Duitse kerkelijk bureau voor buitenlandse zaken, als „slachtoffer der nazi's" in te schrij ven. De predikant zal geen extra rantsoenen meer krijgen. De president van het genoot schap, dr. Mayer, heeft verklaard, dat deze besl'ssing in de eerste plaats is gebaseerd op de geheime documenten van Rosenberg, waarin, ds. Niemoellers houding tegenovér het nationaal-socialisme in een slecht licht staat. Volgens deze documenten, die, naar men gelooft, uit het archief van het Neurenbergse gerechtshof afkomstig zijn, heeft ds. Niemoeller eens verklaard, dat zijn familie „tra ditioneel anti-semitisch" was. Te vens zou ds. Niemoeller hebben, ge zegd, dat hij reeds in 1924 de natio- naalsocialistische partij heeft ge steund. Het genootschap voor slachtoffers van *bet nazi-regime staat in nauw verband met de staatscommissie voor rehabilitatie, die feitelijk reeds beeft gedreigd, alle voorrechten en rechten van erkend slachtoffer der nazi's aan de predikant te ontnemen. Voor UNO-commissie geen toegang tot Joegoslavië Joegoslavië heeft Zondag gewei gerd toegang te verlenen aan de subcommissie der UNO voor on derzoek in de Balkan, die naar aan leiding van Griekse klachten op Joegoslavisch grondgebied een on derzoek wilde instellen. In een nota aan het hoofd van d» commissie verklaarde de Joegosla vische minister van buitenlandse ken, dat „de manoeuvres van de Griekse regering, waarin de sub commissie verstrikt is geraakt, een belediging van de UNO" zyn. Treinramp in Zwitserland Zaterdagavond zijn tussen Ein- sieddeln en Bibcrbruecken in Zwit serland twee treinen in volle vaart op elkaar ingereden. Beide treinen bestonden uit drie tot vier wagens. Tot dusver heeft men tien doden en, dertig gewonden uit de wrakstuk ken geborgen. Over het totaal aan tal slachtoffers tast men nog in bel: duister. Roemeense oppositie ïn liquidatie? Het officiële Sowjet-RussiscKa nieuwsbureau Tass heeft gemeld, dat de politieke raad van het bloc' van regeringspartijen in Roemenië eenstemmig verzocht heeft om spoedmaatregelen van de regering ter ontbinding van de oppositione le Nationale Boerenpartij, op grond van „samenzwering tegen te staat." Nieuw wereldrecord 4 x 1500 M De Zweedse sportclub Gaevle heeft gisteren een nieuw wereldre cord gevestigd op de 4 x 1500 m. met een tijd van 15 min. 34.8 sec. tijdens athietiekwedstrijden te Karl stad. Het oude record stond sedert 30 Juli 1945 op naam van de Zweedse ploeg Norrkoping met 15 min. 38.6' secf. Twee schepen met tezamen onge veer 1600 illegale Joodse immigran- ten aan boord naderen de kust van Palestina. t PRIJZEN STAATSLOTERIJ 501ste Staatsloterij 4e klasse, la trekking: f25.000.—6267 1A f 2000.—: 6700 f 1000.—: 11001, 12137, 17434 f 400.5067 fiSSI 1308(1 f 200.- 5067, 5551, 13980 2072, 13247, 14670 f 100,—: 2593, 10487, 12617, 18573

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1